سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳  -  Tuesday, July 16, 2024
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش آبیاری تحت فشار  »  دکتر حسین دهقانی سانیج[_HprPDF] حسین دهقانی سانیج نام و نام خانوادگی
دانشیار مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
تخصص
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی محل کار
پست الکترونیک
32705320-32705242-32708359- 026 شماره تماس
32706277-026 فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

1385-1384                  فوق دکتری از انجمن ارتقای علمی دولت ژاپن - دانشگاه توتوری ژاپن

“Improvement of drip irrigation scheduling to increase crop water productivity

i n a greenhouse -In regarding with yield, evapotranspiration, crop coefficient.”

1383-1379              دکتری آبیاری از دانشگاه توتوری ژاپن Bioenvironmental Science

عنوان پایان نامه :

 "Influences of water quality and evapotranspiration on the scheduling of drip irrigation."

1374-1371              فوق لیسانس آبیاری و زهکشی از دانشگاه صنعتی اصفهان

 عنوان پایان نامه:  "ارزیابی و کالیبره نمودن آبپاش ام-زد 30 ساخت داخل کشور"

1370-1368                  لیسانس آبیاری و زهکشی از دانشگاه ارومیه

1367-1364             فوق دیپلم امور فنی کشاورزی از دانشگاه تبریز

سوابق شغلی

 

سوابق اجرایی

  پست های سازمانی در موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

1-       عضو هیات علمی - بخش‌ تحقیقاتی مهندسی روش های نوین آبیاری. مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، آذر 1393.

2-       عضو هیات علمی و رئیس بخش تحقیقاتی- بخش‌ تحقیقاتی مهندسی روش های نوین آبیاری. مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، تیر 1386 تا آذر 1393.

3-       سرپرست مرکز تست و آزمون ماشین های کشاورزی و تجهیزات آبیاری -مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1389-1388.

4-       عضو هیات علمی بخش‌ تحقیقاتی مهندسی روش های نوین آبیاری مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، آذر 1384.

5-       عضو هیات علمی و معاون بخش‌ تحقیقاتی مهندسی روش های نوین آبیاری مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، خرداد 1384.

6-       اعزام برای تحصیل در مقطع دکتری و فوق دکتری 1383-1379

7-       عضو هیات علمی و سرپرست گروه آبیاری و زهکشی و رئیس بخش‌ تحقیقاتی مهندسی روش های نوین آبیاری مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، آبان 1379.

8-       عضو هیات علمی و رئیس بخش‌ تحقیقاتی مهندسی روش های نوین آبیاری مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، شهریور 1379.

9-       عضو هیات علمی و سرپرست بخش تحقیقاتی مهندسی روش های نوین آبیاری و بخش تحقیقاتی آبیاری و زهکشی، بهمن 1378.

10-   عضو هیات علمی و معاون بخش تحقیقاتی مهندسی روش های نوین آبیاری مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی . مهر 1376.

11-   عضو هیات علمی در موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، اسفند 1375.

12-   کارشناس تحقیقاتی در  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، فروردین 1372.

 

بعضی از سوابق اجرایی در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی  

    1-    عضو کمیته آب مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران 1394 تاکنون

    2-     معاونت علمی فناوری ریاست حمهوری، 1394 تاکنون.

    3-   عضو کمیته آب معاونت علمی فناوری ریاست حمهوری، 1394 تاکنون.

    4-    دبیر کمیته راهبردی آب سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، 30/7/ 1393

    5-  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. سند فناوری آب. کمیته نگارش.1391-1392.

6-    نماینده سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در زمینه پروژه های ایکاردا در کرخه. 1392-1391.

7-      Launch meeting CRP1.1 Dryland Systems in Karkheh River Basin, 17 to 18 November 2013, Tehran. Iran

8-     Scientific Planning Meeting of the CGIAR Research Program (CRP) on Dryland Systems for North Africa and West Asia (NAWA), Hammamet, Tunisia. 26-28 July 2013.

9-      Launch Meeting of the CGIAR Research Program (CRP) on Dryland Systems (CRP1.1). 21-23 May, 2013, Amman, Jordan.

10-   The Regional Inception Workshop North Africa &West Asia , 7-10 May, 2012, R abat, Morocco. 

11-    CRP1.1 iIRT Workshop, April 9-12., 2012, Rabat, Morocco.

12-  عضو کمیته انتشارات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 1392-1386.

13-  عضو شورای انتشارات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1384.

14-  عضو کمیته تدوین برنامه سوم. آبان 1377.

15-  دبیر و عضو کمیته بررسی، تصویب، نظارت و اجرای طرح های تحقیقاتی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرداد 1377.

16-  نماینده سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در تدوین سند ملی آب (نیاز آبی-الگوی کشت- راندمان آبیاری). 1378-1376

17-  مسئول واحد کامپیوتر موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرداد 1375.

18-    دبیر و عضو کمیته تحقیقات روشهای آبیاری تحت فشار وزارت کشاورزی مرداد‌1375.


سوابق تدریس
 

ردیف

عنوان

شروع

پایان

1

سخنرانی با عنوان  در دوره آموزشی کاربرد اتوماسیون در سامانه های آبیاری

02/06/1387

03/06/1387

2

سخنرانی با عنوان  در کارگاه آموزشی خشکی و خشکسالی

19/05/1384

20/05/1384

3

کارگاه آموزشی اتوماسیون در برنامه ریزی آبیاری روش های تحت فشار: دستاوردها، چشالش ها، راهکارها و برنامه ریزی تحقیقاتی

18/8/90

18/8/90

4

سخنرانی با عنوان  روش های آزمون ماشین ها و تجهیزات

30/11/87

1/12/87

5

سخنرانی با عنوان دوره آموزشی آشنایی با مدل Aquacrop

15/12/1388

16/12/1388

6

سخنرانی با عنوان کارگاه آموزشی آبیاری و انرژی

26/11/91

26/11/91

7

سخنرانی با عنوان آبیاری دقیق در کشاورزی آبی در برنامه انتقال یافته های آبیاری

10/08/1390

10/08/1390

8

سخنرانی با عنوان کاربرد آبیاری دقیق در افزایش بهره وری آب در برنامه "هفته انتقال یافته های آبیاری و ماشین های کشاورزی"

11/08/1389

11/08/1389

9

برگزاری هفته انتقال یافته های آبیاری

20/07/1388

20/07/1388

10

برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی روش های آزمون ماشین ها و تهیزات

30/11/1387

01/12/1387

11

سخنرانی با عنوان مدیریت سیستم های آبیاری قطره ای در برنامه "هفته انتقال یافته های تحقیقاتی بخش آبیاری تحت فشار"

27/11/1386

27/11/1386

12

سخنرانی در کارگاه آموزشی سیستم های آبیاری و مدیریت آنها

28/07/1386

25/08/1386

13

سخنرانی علمی : کاربرد آب های شور در روش آبیاری قطره ای

24/8/84

24/8/84

14

سخنرانی درکارگاه آموزشی راهکارهای بهبود مصرف آب در شرایط خشکسالی

11/3/87

11/3/87

15

کارگاه هم اندیشی و آموزشی مشاورین و دست اندرکاران ترویجی آبیاری تحت فشار

12/87

12/87

16

کارگاه فنی ارتقاء کاربرد سیستم های نوین آبیاری در استان کرمان

14/12/91

14/12/91


 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

1-    Kanani, E., Dehghanisanij, H . & Akhavan, S. Variation in actual corn (Zea mays L.) evapotranspiration, single, and dual crop coefficient under different point source irrigation systems in a semiarid region. Theoretical and Apply Climatology (2022). https://doi.org/10.1007/s00704-022-03932-w .

2-    Dehghanisanij, H., Emami, S., Achite, M., Linh, N. T. T., & Pham, Q. B. (2021). Estimating Yield and Water Productivity of Tomato Using a Novel Hybrid Approach. Water , 13 (24), 3615

3-      Dehghanisanij H ., Kanani E., Akhavan S. 2020. Evapotranspiration and components of corn (Zea mays L.) under micro irrigation systems in a semi-arid environment. Spanish Journal of Agricultural Research. 18 (2), e1202. https://revistas.inia.es/index.php/sjar/article/view/15647 .

4-    Dehghanisanij H., Kouhi N. 2020. Interactive effects of nitrogen and drip irrigation rates on corn (Zea mays L. CV. Single cross 704) root development and residual soil moisture. Gesunde Pflanzen. In Edition.

5-    Mirzaie-Nodoushan F., Morid S., Dehghanisanij H . 2020. Reducing water footprints through healthy and reasonable changes in diet and imported products. Sustainable Production and Consumption. 23: 30-41. https://doi.org/10.1016/j.spc.2020.04.002

6-    Yari, R., Darzi-Naftchali, A., Dehghanisanij, H. and Qi, Z., 2020. Effect of meteorological data quality control and data adjustment on the reference evapotranspiration: a case study in Jafariye, Iran. Theoretical and Applied Climatology .141: 331-342. https://link.springer.com/article/10.1007/s00704-020-03215-2

7-    Aliabadi B.T., Hassandokht M.R., Etesami H., Alikhani H.A., Dehghanisani H . 2019. Effect of Mulching on Some Characteristics of Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) under Deficit Irrigation. Journal of Agricultural Science & Technology. 21(4): 927-941. https://jast.modares.ac.ir/article-23-12441-en.html&sw=Dehghanisanij

8- Akhavan S ., Kanani E., Dehghanisanij H . 2019. Assessment of different reference evapotranspiration models to estimate the actual evapotranspiration of corn (Zea mays L.) in a semiarid region (case study, Karaj, Iran). Theoretical and Applied Climatology. 137:1403–1419. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00704-018-2634-y

9- Akbari M., Dehghnisanij H., Droogers P. 2014. Spatial analysis of groundwater trend in Zayandeh Rud Basin, Iran. Agriculture, Biotechnology & Ecology.  Pp:81-94.

10- Dehghanisanij H. 2012. Current agricultural water and soil resources and productivity in the Iranian highlands: measures and Improvements. Journal of Agriculture, Biotechnology & Ecology. Volume 5, issue 1, 1-14.

11- Akbari M., Drooogers P., Dehghanisanij H. 201 0 . The role of modelling in integrated water management (Acase study in Ayandeh RudBasin).International. Journal of water resources and arid environments. 1(6):469-477.

12- Dehghanisanij H. , Inoue M., Akbari M., 2009. Two dimensional diurnal of salt and water in a dune sand under saline water drip irrigation. Journal of Agriculture, Biotechnology & Ecology, 2:3-17.

13- Ahmadaali K., Liaghat A., Dehghanisanij H. 2009. The Effect of Acidification and Magnetic Field on Emitter Clogging under Saline Water Application. Journal of Agricultural Science, 1(1):132-141.

14- Dehghanisanij H. , Nakhjavani M.M. Tahir A.Z., Anyoji H. 2009. Assessment of wheat and maize water productivity and production function for cropping system decisions in arid and semiarid regions.  Irrigation and Drainage Journal (ICIDJ). Irrigation and Drainage Journal (ICIDJ). 58(1):105-115.

15- Zeggaf Tahiri A., Takeuchi S., Dehghanisanij H. , Anyoji H., Yano T. 2008. A Bowen ratio to partition energy fluxes between a maize canopy and soil surface. Agronomy Journal. 100(4):988-996.

16- Dehghanisanij H. , Yamamoto T., Inoue M., Akbari M. 2007. Water flow and solute transport under drip irrigation in sand dune field. Journal of Applied Science. 7(20): 2997-3005.

17- Ould Ahmed B.A. Yamamoto T., Rasiah V., Dehghanisanij H. 2007. Evaluation of Sorghum density as affected by two water qualities under drip irrigation system. American Journal of Environmental Sciences. 3(4):240-245.

18- Dehghanisanij H. , Anyoji H., Riyahi H., El Hassan W.A. 2007. Effect of emitter characteristics and irrigation schemes on emitter clogging under saline water use. Journal of Arid Land Studies. 16(4):225-233.

19- El Hassan W.A., Kitamura Y., Dehghanisanij H. 2007. Effect of drainage water reuse on irrigation efficiencies and soil salinity for wheat and maize under different subsurface drainage levels . Journal of Arid Land Studies. 16(4):199-211

20- Dehghanisanij H. , Naseri A., Anyoji H., Eneji A.E. 2007. Effects of deficit irrigation and fertilizer use on vegetative growth of drip irrigated cherry trees. Journal of Plant and Nutrition. 30:1-15.

21- Dehghanisanij, H. , Oweis, T. and Qureshi, A.S. 2006. Agricultural water use and management in arid and semi-arid areas: Current situation and measures for improvement. Annals of Arid Zone. 45(2): 355-378.

22- Dehghanisanij, H. , Agassi, M., Anyoji H., and Eneji A.E. 2006. Improvement of saline water use under drip irrigation system. Agricultural Water Management Journal. 85(3): 233-242. 

23- Dehghanisanij H. , Yamamoto T., Ould Ahmed B., Fujiyama H, Miyamoto K. 2005. The effect of chlorine on emitter clogging induced by biological agents and performance of drip irrigation. Journal of the American Society of Agricultural Engineering (ASAE). 48(2):519-527.

24- Dehghanisanij H. , Yamamoto T., and Rasiah V. 2004. Assessment of evapotranspiration estimation models for use in semi-arid environment. Agricultural Water Management Journal, 64:91-106.

25- Bouya Ahmed O.A., Yamamoto T., Dehghanisanij H. , Eneji A.E. 2004. Characteristics of meteorological factors in semi-arid lands, the case of Mauritania. Journal of Arid Land Studies. 14(3):123-132.

26- Dehghanisanij H. , Yamamoto T., Rasiah V., Utsunomiya J., Inoue M. 2004. Impact of biological clogging agents on filter and emitter discharge characteristics of microirrigation systems. Irrigation and Drainage Journal (ICIDJ), 53(4):363-373.

27- Dehghanisanij H. , Yamamoto T., Inoue M. 2004. Practical aspect of TDR for simultaneous measurements of water and solute in a dune sand field. Journal of Japanese Society of Soil Physics, No. 98: 21-30.

28- Yamamoto T., Dehghanisanij H. , Agassi M. 2004. Rehabilitation techniques for degradation, irrigated soil in arid lands. The International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences Journal. 10:41-50.

29- Dehghanisanij H. , Taherpour M., Yamamoto T. 2002. Evaluation of factors affecting emitter clogging of microirrigation in Southeast of Iran. Transaction of the Japanese Society of Irrigation, Drainage and Reclamation Engineering Journal, 217:1-8.

 

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 1. امامی ، س. ، دهقانی سانیج ح.، رضایی، م. 1400. کاربرد مدلهای شبکة عصبی مصنوعی در تخمین عملکرد محصول شلیل مغان تحت آبیاری شیاری دوطرفه. مدلسازی و مدیریت آب و خاک. (2): 59-47.
 2. مختاران ، ع.، ورجاوند، پ.، دهقانی سانیج ح.، آبسالان، ش.، عزیزی، آ.، جعفرنژادی، ع. 1400. مقایسه روش قطرهای نواری با آبیاری سطحی و پایش شوری خاک در کشت گندم و ذرت آبیاری شده با آب لب شور. پژوهش آب در کشاورزی. (3): 234-217.
 3. محمدی، س.، میرلطیفی، س. م.، همایی، م.، دهقانی سانیج ح.، حاجی­راد، ا. 1400. تعیین ضریب گیاهی ذرت علوفهای در سیستم آبیاری قطرهای پالسی بهروش بیلان آب خاک در منطقه ورامین. تحقیقات آب و خاک ایران. 52(5): 1237-1227.
 4. حاجی­راد، ا.، میرلطیفی، س. م.، دهقانی سانیج ح.، ، محمدی، س. 1400. تعیین تبخیر-تعرق واقعی ذرت علوفهای به روش بیلان آب خاک تحت سطوح مختلف آبیاری قطرهای با مدیریت پالسی و پیوسته (مطالعه موردی: دشت ورامین). تحقیقات آب و خاک ایران. 52(7): 1880-1869
 5.       .  محمدی، س.، میرلطیفی، س. م.، دهقانی سانیج ح.، حاجی­راد، ا.، همایی، م. 1400. مدلسازی ابعاد پیاز رطوبتی خاک تحت سامانه آبیاری قطرهای پالسی بهروش آنالیز ابعادی و مقایسه با مدل HYDRUS-2D عدد. تحقیقات آب و خاک ایران. 52(7): 1913-1903.

 1. ایمان حاجیراد ،1سید مجید میرلطیفی ،*1حسین دهقانی سانیج ،2ساناز محمدی. 1400. برآورد ضریب گیاهی و ضریب تنش آبی ذرت علوفهای تحت سطوح مختلف آبیاری به روش بیلان آب خاک (مطالعه موردی: دشت ورامین). تحقیقات آب و خاک ایران.52(9): 2371-2359.
 2. بتوخته، ب.، خوش روش، م.، دهقانی سانیج، ح . 1400. ارزیابی مدلهای نفوذ آب به خاک در برخی کلاسهای بافتی خاک و کاربری اراضی در حوضه دریاچه ارومیه. پژوهش آب در کشاورزی. 35(1): 88-73.
 3. کوهی ن.، دهقانی سانیج ح.، علیزاده ا.، کنعانی ا. 1399. تاثیر رژیم­های آبیاری همراه با سطوح مختلف کود نیتروژن بر میزان عملکرد ذرت دانه­ای ( SC 704 ) و تغییرات رطوبت خاک تحت سامانه آبیاری قطره­ای تیپ (مطالعه موردی: کرمان). نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). 34 (3): 563-549.
 4. کوهی ن.، دهقانی سانیج ح.، تقوی ه.، کنعانی ا. 1399. بررسی تغییرات عملکرد و بهره‌وری آب در ارقام مختلف ذرت دانه‌ای ( KSC 704 و KSC 410 ) تحت مدیریت آبیاری با روش‌های آبیاری قطره‌ای نواری و شیاری. نشریه آبیاری و زهکشی. 14 (5): 1649-1639.
 5. دهقانی سانیج ح .، اخوان، سمیرا.، رمضانی اعتدالی، ه.، کنعانی، ا.، نخجوانی­مقدم.، م.م. 1399. بررسی کارایی مدل AquaCrop در شبیه­سازی تبخیر-تعرق ذرت واجزای آن در سامانه­های آبیاری میکرو تحت شرایط مالچ. نشریه آبیاری و زهکشی ایران. 14 (5): 1513-1499.
        11.   کوهی ن.، نجفی نژاد، ه.، دهقانی سانیج ح.، کنعانی ا. 1399. اثر توأم رژیم ¬ های آبیاری و عمق کار ¬ گذاری لوله ¬ های قطره-چکان ¬ دار بر بهره ¬ وری آب کلزا. نشریه مدیریت آب در کشاورزی. 7 (2): 102-91.

                 12.  دهقانی سانیج ح .، سپهری، سالومه.، کنعانی، ا. 1399. REWAS ابزاری در جهت ارزیابی صرفه ¬ جویی واقعی آب کشاورزی. نشریه مدیریت آب در کشاورزی. 7 (2): 134-119.

 1. حیدری، ف.، سهرابی، ت.، ابراهیمیان، ح. و دهقانی سانیچ، ح. .1399بررسی اجزای عملکرد و بهره وری مصرف آب سه هیبرید ذرت با سطوح مختلف آبیاری در سامانه آبیاری قطره ای زیرسطحی. مدیریت آب و آبیاری، 10 (3): 409-397.
 2. سلامتی، ن.، دهقانی سانیج، ح. 1399. پاسخ دو رقم خرما به سطوح مختلف آب در آبیاری قطره ¬ ای زیرسطحی دو رقم خرما به اعمال سطوح مختلف آب در آبیاری قطره ¬ ای زیرسطحی. نشریه دانش آب و خاک. 29 (3): 121-109.
 3. محمدی،س.، میرلطیفی، س. م.، دهقانی سانیج، ح.، همایی، م. 1399. تاثیر مدیریت پالسی و زمان ¬ بندی اعمال پالس ¬ ها در سیستم آبیاری قطره ¬ ای بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره ¬ وری آب ذرت علوفه ¬ ای. مجله تحقیقات آب و خاک تهران. (در نوبت چاپ)
 4. چراغی س.ع.م.، دهقانی سانیج ح.، عنایتی ک.، شجری ش. 1399. تأثیر استفاده دراز مدت از آب شور در سامانه آبیاری قطره‌ای بر شوری خاک مورد مطالعه: باغ‌های پسته دشت سروستان- استان فارس. نشریه آبیاری و زهکشی ایران. جلد 14، شماره 1. 38-24.
 5. مشین چی پ.، حسندخت م.ر.، دهقانی­سانیج ح. 1399. پاسخ فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی خیار گلخانه­ای با کاربرد انواع خاکپوش تحت تنش کم­آبی. علوم باغبانی ایران. جلد 51، شماره 1: 44-33.
 6. دهقانی سانیج ح .، ابراهیمی م.، رضا وردی­نژاد.، تقی­زاده قصاب، ا. 1399. بررسی تاثیر بهبود روش آبیاری و آرایش کاشت چغندرقند بر بهره‌وری آب و راندمان آبیاری (مطالعه موردی دشت میاندوآب). مجله تحقیقات آب و خاک ایران. در نوبت چاپ.
 7. فرزام نیا م.، میران ¬ زاده م.، دهقانی سانیج ح . 1398. ارزیابی فنی و هیدرولیکی آبیاری قطره‌ای زیر­سطحی و بررسی تأثیر کارآیی این سامانه بر صفات رشدی درختان زیتون تحت شرایط زارعین. نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). جلد 33، شماره 4. 564-549.
 8. دهقانی سانیج ح .، کنعانی ا.، حاجی آقابزرگی ح. 1398. کاربرد مدل Hydrus-2D در بررسی تغییرات رطوبت خاک زیر درختان پسته با سیستم آبیاری قطره­ای زیر­سطحی. نشریه آبیاری و زهکشی ایران. جلد 13، شماره 6. 1549-1538.
 9. دهقانی سانیج ح .، حاجی آقابزرگی ح.، قائمی ع.ا. 1398. تأثیر رژیم­های مختلف آبیاری تحت سامانه آبیاری قطره­ای زیرسطحی بر توزیع رطوبت خاک در باغات پسته در یک خاک لوم شنی (مطالعه موردی: سمنان). نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). جلد 33، شماره 3. 404-391.
 10. دهقانی سانیج ح .، حاجی آقابزرگی ح.، قائمی ع.ا.، نوشادی م. 1398. بررسی تجمع املاح در خاک تحت سیستم قطره‌ای زیر‌سطحی. مجله تحقیقات آب و خاک ایران. جلد 50، شماره2، 351-339.
 11. دهقانی سانیج ح .، نخجوانی مقدم م.م.، فرزام­نیا م.، دهقانیان ا. 1398. بررسی کارایی و عملکرد سامانه آبیاری بارانی کلاسیک ثابت در مزارع (مطالعه موردی: استان­های اصفهان و فارس). نشریه آبیاری و زهکشی ایران. جلد 13، شماره 3. 613-603..
 12. دهقانی سانیج ح .، سلامتی ن. 1397. واکنش نخل خرما به اجرای سیستم آبیاری قطره­ای سطحی و زیرسطحی. مجله تحقیقات آب و خاک ایران. جلد 49، شماره 5. 1001-991.
 13. بیات م.ح.، میرلطیفی س.م.، دهقانی سانیج ح . 1397. تعیین تبخیر - تعرق واقعی، ضرایب گیاهی و کارایی مصرف آب سیر در منطقه آذرشهر. نشریه آبیاری و زهکشی ایران. جلد 12، شماره 5. 1139-1129.
 14. دهقانی سانیج ح .، حاجی آقابزرگی ح.، قائمی ع.ا.، نوشادی م. 1397. اثر مدیریت آبشویی بر تغییرات شوری در سیستم آبیاری قطره­ای زیر­سطحی (مطالعه موردی: سمنان). نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). جلد 32، شماره 5. 890-879.
 15. طباطبایی س.ح.، میرلطیفی س.م.، دهقانی سانیج ح. 1397. تأثیر تغییر در ابعاد نوار­های آبیاری، رژیم کودی و استفاده از بذور بوجاری شده بر کارایی مصرف آب در مزارع جو منطقه­ی میاندوآب. نشریه آبیاری و زهکشی ایران. جلد 12، شماره 3. 544-536.
 16. دهقانی سانیج ح .، حاجی آقابزرگی ح.، قائمی ع.ا. 1397. تأثیر رژیم­های مختلف آبیاری بر توزیع شوری در خاک تحت سیستم آبیاری قطره­ای زیرسطحی. مدیریت آب و آبیاری. جلد 8، شماره 1. 25-13.
 17. سیدان س.م.، قدمی فیروزآبادی ع.، دهقانی سانیج ح . 1397. بررسی عوامل موثر بر ارتقا بهره­وری آب محصولات زراعی در استان همدان. نشریه آبیاری و زهکشی ایران. جلد 12، شماره 4. 787-775.
 18. اشرف ب.، علیزاده ا.، موسوی­بایگی م.، بنایان م.، جباری­نوقابی م.، دهقانی سانیج ح . 1397. کمی کردن تنش ناشی از فعالیت­های انسانی بر منابع آب زیر­زمینی حوضه آبریز کرخه. نشریه آبیاری و زهکشی ایران. جلد 12، شماره 1. 24-13.
 19. سلامتی ن.، دهقانی سانیج ح .، دارابی ع.، بهبهانی ل. 1397. اثرات سیستم قطره­ای سطحی و زیر­سطحی بر روی عملکرد کمی و کیفی خرمای رقم زاهدی. نشریه پژوهش­های حفاظت آب و خاک. جلد 25، شماره 3. 240-225.
 20. قدمی فیروزآبادی ع.، نصرتی ع.ا.، دهقانی سانیج ح .، جعفری ع.م.، بهراملو ر. 1397. مقایسه فنی و اقتصادی دو سیستم آبیاری قطره­ای نواری و نشتی و سطوح مختلف ازت بر میزان عملکرد و کارایی مصرف آب محصول سیر. نشریه آبیاری و زهکشی ایران. جلد 12، شماره 2. 292-283.
 21. بیات م..ح.، میرلطیفی س. م.، دهقانی سانیج ح. 1397. تعیین تبخیر-تعرق واقعی، ضرائب گیاهی و کارایی مصرف آب سیر در منطقه آذرشهر. نشریه آبیاری و زهکشی ایران. جلد 12، شماره 5. 1139-1129.
 22. دهقانی سانیج ح .، کنعانی ا.، اخوان س. 1396. ارزیابی تبخیر- تعرق ذرت و اجزای آن و ارتباط آنها با شاخص سطح برگ در سیستم آبیاری قطره­ای سطحی و زیر­سطحی. نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). جلد ،31شماره 6، 1560-1549
 23. دهقانیان س.ا.، دهقانی سانیج ح.، نخجوانی­مقدم م.م. 1396. ارتقاء اثر­بخشی و عملکرد سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت در منطقه فارس. نشریه مدیریت آب در کشاورزی. جلد 4، شماره 2، 44-37.
 24. سلامتی ن.، دهقانی سانیچ ح . 1396. اثر مقادیر مختلف آبیاری قطره­ای زیر­سطحی بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم خرمای کبکاب و زاهدی. مجله تحقیقات آب و خاک ایران. جلد 48، شماره 3. 553-543.
 25. دهقانی سانیج ح .، نخجوانی­مقدم م.م.، قهرمان ب. 1396. کاربرد شاخص تنش آبی گیاه برای زمانبندی تک آبیاری گندم دیم ) مطالعه موردی در بالادست حوضه کرخه ( .نشریه آبیاری و زهکشی ایران. جلد 11، شماره 4. 561-552.
 26. سلامتی ن.، دهقانی سانیج ح.، دارابی ع. 1396. بررسی اثرات مقادیر مختلف آبیاری قطره­ای زیر­سطحی بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم نخل خرما. نشریه پژوهش آب در کشاورزی. جلد 31، شماره 3. 328-315.
 27. چراغی محمدی س.ع.، دهقانی سانیج ح . 1396. کاربرد آبشور در آبیاری قطره­ای. نشریه مدیریت آب در کشاورزی. جلد 4، شماره 1. 8-1.
 28. کوهی چله کران ن.، دهقانی سانیج ح. 1396. شبیه­سازی شاخص سطح برگ ذرت دانه­ای رقم سینگل کراس 704در شرایط تنش خشکی. نشریه پژوهش آب در کشاورزی. جلد 31، شماره 1. 491-483.
 29. زاهدپور­یگانه ح، رضاوردی­نژاد و.، دهقانی سانیج ح . 1396. ارزیابی بازده کاربرد و بهره­وری سامانه­های آبیاری سطحی در مزارع منطقه نازلوچای، دشت ارومیه. نشریه پژوهش آب در کشاورزی. جلد 31، شماره 4. 698-685.
 30. بتوخته ف.، میثاقی ف.، دهقانی سانیج ح . 1395. ارزیابی تأثیر افزایش راندمان آبیاری و افزایش سطح زیرکشت بر میزان آب برگشتی و ذخایر آب زیرزمینی با استفاده از مدل SWAT . نشریه حفاظت منابع آب و خاک، سال ششم، شماره دوم. 13-1.
 31. رمضان د.، حسن­پور اصیل م.، صالح ر.، دهقانی سانیج ح . 1395. بررسی محتوای عناصر معدنی برگ و ریشه گیاهان پیوندی و غیر ¬ پیوندی خربزه زرد جلالی تحت تنش کم ¬ آبی در سیستم آبیاری قطره ¬ ای. مجله به­زراعی کشاورزی. جلد 18، شماره 2. 430-415.
 32. سیفی ا.، میرلطیفی م.، دهقانی سانیج ح.   1395. ارزیابی مزرعه مدل Saltmed در شبیه سازی توزیع و دینامیک آب و نمک خاک تحت سامانه آبیاری قطرهای زیرسطحی باغ پسته. مجله آبیاری و زهکشی ایران. جلد 10، شماره 5. 594-612.
 33. نخجوانی مقدم م.م.، قهرمان ب.، داوری ک.،   علیزاده ا.، دهقانی سانیج ح.، توکلی ع. 1395. افزایش بهره­وری بارش برای گندم دیم در شرایط مدیریت برتر زراعی و آبیاری محدود در بالا دست حوضه کرخه. مجله پژوهش آب در کشاورزی، جلد 30، شماره 3. 301-315.
 34. رمضان د.، حسن پور اصیل م.، صالح ر.، دهقانی سانیج ح . 1395. تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر رشد، عملکرد، کیفیت و کارایی مصرف آب گیاهان پیوندی و غیرپیوندی خربزۀ زرد جلالی در نظام آبیاری قطره ای. مجله علوم باغبانی ایران. جلد 47، شماره 3. 421-434.
 35. نخجوانی مقدم م.م.، قهرمان ب.، داوری ک.،   علیزاده ا.، دهقانی سانیج ح.، توکلی ع. 1395. شبیه­سازی عملکرد گندم در شرایط دیم کامل و آبیاری تکمیلی و ارائه سناریوهای برتر مدیریتی در بالادست حوضه آبریز کرخه. مجله آبیاری و زهکشی ایران. جلد 10، شماره 4. 466-478.
 36. رضوانی م.، دهقانی سانیج ح .، بیات ف.، زارع ابیانه ح. 1395. تعیین عمق و دور آبیاری برای زراعت گلخانه ای گوجه فرنگی در منطقه همدان. مجله آبیاری و زهکشی ایران. جلد 10، شماره 6. 770-785.
 37. قدمی فیروز آبادی ع.، دﻫﻘﺎﻧﯽ ﺳﺎﻧﯿﺞ ح .، ﺧﻮﺷﺮوش م.، ﺳﯿﺪان م. 1394. ﺑﺮرﺳﯽ راﻧﺪﻣﺎن اﻧﺮژی و ﻣﺼﺮف آب در اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﻤﭙﺎژ ﮔﺎزوﺋﯿﻠﯽ. ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﮋوﻫﺶ آب در ﮐﺸﺎورزی. جلد 29، شماره 3. 367-377.
 38. شاهرخ نیا م.ع.، زارع ا.، دهقانی سانیج ح . 1394. مقایسه ابزارهای مختلف برنامه ریزی آبیاری قطرهای مرکبات درخاک با بافت متوسط و سنگین. نشریه آبیاری و زهکشی ایران. جلد 9، شماره 3. 448-458.
 39. ذونعمت کرمانی م.، اسدی ر.، دهقانی سانیج ح . 1394. اثر مقادیر مختلف پساب شهری بر عملکرد پنبه با آبیاری قطره ای. مجله پژوهش آب در کشاورزی، سال بیست و نهم، شماره 1: 6 3-74  
 40. سیفی ا.،   میرلطیفی م.، دهقانی سانیج ح.، ترابی م. 1393. تاثیر دور آبیاری بر توزیع رطوبت و شوری در باغ های پسته تحت شرایط آبیاری قطره ای زیرسطحی (مطالعه موردی: شهرستان سیرجان استان کرمان). مجله آبیاری و زهکشی ایران، سال هشتم، شماره 4 . 79 9-786
 41. سیفی ا.،   میرلطیفی م.، دهقانی سانیج ح.، ترابی م. 1393. تعیین شاخص تنش آب برای درختان پسته تحت روش آبیاری قطره ای زیرسطحی با استفاده از اختلاف دمای تاج گیاه و هوا. مجله مدیریت آب و آبیاری. جلد چهارم، شماره1: 136-123.
 42. دهقانی سانیج ح. ، ذونعمت کرمانی م.، اسدی ر. 1393. کاربرد پساب در آبیاری زراعت ذرت با استفاده از سیستم آبیاری شیاری و قطره ای. مجله آبیاری و زهکشی ایران. جلد 3، شماره 8. 429-423.
 43. دهقانی سانیج ح. ، خزایی ا.، ذاکری نیا م. 1393. نقش آبیاری دقیق در مصرف آب و کارایی مصرف آب. مجله آبیاری و زهکشی ایران. جلد 8، شماره 1. 180-186.
 44. افلاطونی م.، اسکندری ل.، دهقانی سانیج ح. 1393. واسنجی و تحلیل حسیاسی رفتار هیدرولیکی آب خوان در شبیه سازی زهکش حایل دشت قزوین. تحقیقات آب و خاک ایران. جلد 45، شماره 3. 291-283.
 45. زمانیان م.، فتاحی ر.، دهقانی سانیج ح. . 1392. ارزیابی عملکرد و بررسی مشکلات سامانه های خرد آبیاری درنقاط مختلف ایران. مجله آبیاری و زهکشی ایران. جلد 7، شماره 3.
 46. کریمی گوغری ش.، دهقانی سانیج ح. ، اسدی ر.. 1392. تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب ارقام ذرت دانه ای در منطقه ارزوئیه. مجله آبیاری و زهکشی ایران. جلد 7، شماره 4.
 47. سرآبادانی تفرشی ر.، بی همتا م.، سادات شبر ز.، شهبازی م.، کرمی ا.، نقوی م.، نیکخواه ح.، دهقانی سانیج ح. . 1392. اثر تنش خشکی انتهای فصل برعملکرد وبرخی از ویژگی های فیزیولوژیکی چند رقم و لاین جو. نشریه پژوهش آب در کشاورزی. جلد 27، شماره 4. 535-549.
 48. عباسی ع. دهقانی سانیج ح. آبیاری دقیق و تاثیر آن بر کارایی مصرف آب در باغهای زردآلو 1392. مجله پژوهش آب در کشاورزی . جلد 27،شماره 1. 51-41.
 49. خزائی 1.، ذاکری نیا م.، دهقانی سانیج ح.، هزارجریبی ا.، حسام م. 1392. کاربرد دستگاه‌های بر خط هواشناسی در مزرعه در محاسبه نیاز آبی به‌هنگام ذرت و تأثیر آن بر افزایش کارایی مصرف آب در منطقه ساوه. مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک. جلد 20، شماره 2. 159-143.
 50. کشاورز ع.، دهقانی سانیج ح. 1391. شاخص بهره وری آب و راهکار آتیه کشاورزی کشور. مجله راهبرد اقتصادی. جلد 1 شماره 1. 233-199.  
 51. حیدری ن.، دهقانی سانیج   ح. 1391. بررسی و اولویت بندی مسائل و چالش های اقتصادی- اجتماعی و سیاست گذاری- تشکیلاتی فراروی توسعه پایدار روش های آبیاری تحت فشار در ایران. مجله آبیاری و زهکشی ایران، جلد 6، شماره 3. 175-163.
 52. معیری م.، پذیرا ا.، سیادت ح.، عباسی ف.، دهقانی سانیج ح. ، 1391. ارزیابی کارایی مصرف آب ذرد در دشت اوان ( مطالعه موردی جنوب حوضه آبریز کرخه). مجله آب و خاک- دانشگاه فردوسی مشهد.جلد 26، شماره 6. 1348-1439.
 53. اسفندیاری ص.، دهقانی سانیج ح. ، علیزاده ا.، داوری ک. 1391. ارزیابی مرفولوژی ریشه ذرت تحت کود آبیاری با روش های قطره ای سطحی و زیرسطحی. مجله آب و خاک، دانشگاه فردوسی مشهد. جلد 26، شماره 5. 1071-1064.
 54. اعظمی ا.، زرافشانی ک.، دهقانی سانیج ح. ، گرجی ع. 1391. واکاوی نگرش بهره برداران نسبت به سیستم های آبیاری تحت فشار و عوامل موثر بر آن در استان کرمانشاه. مجله آب و خاک. جلد 26، شماره 4. 896-886.
 55. سلطانی ا.، میرلطیفی م.، دهقانی سانیج ح . 1391. برآورد تبخیر تعرق مرجع با استفاده از داده های محدود هواشناسی در شرایط اقلیمی مختلف. مجله آب و خاک. جلد 26، شماره 1. 149-139.
 56. کوهی چله کران ن.، دهقانی سانیج ح .، اسدی ر. 1391. ارتقا کارایی مصرف آب ذرت در سیستم آبیاری قطره ای نواری با پایش رطوبت خاک در مدیریت آبیاری برای مناطق خشک. مجله آبیاری زهکشی ایران. جلد 6، شماره 2. 69-77.
 57. دهقانی سانیج. ح.، 1391. عملکرد و کارایی مصرف آب ارقام مختلف ذرت دانه ای در سطوح متفاوت شوری آب در روش آبیاری بارانی. مجله آبیاری و زهکشی ایران،   جلد 6، شماره 1. 46-54.
 58. اعظمی ا.، زرافشانی ک.، دهقانی سانیج ح. ، گرجی ع. 1390. واکاوری نیازهای آموزشی بهره برداران سیستم های آبیاری تحت فشار در استان کرمانشاه (مطالعه موردی: شهرستان سنقر). مجله آب و خاک. جلد 25، شماره 5. 1119-1127.
 59. اعظمی ا.، زرافشانی ک.، دهقانی سانیج ح. ، گرجی ع. 1390. تحلیل رضایتمندی کشاورزان از اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در استان کرمانشاه، مجله آب و خاک. جلد 25، شماره 4. 853 845.
 60. نخجوانی مقدم م.م.، دهقانی سانیج ح .، اکبری م.، صدرقاین ح.، 1389. اثر سطوح مختلف آب بر کارایی مصرف آب رقم ذرت دانه ای زودرس 302 در روش آبیاری بارانی. مجله آب و خاک. جلد 24، شماره 6. 1245-1236.
 61. کوثری ه.، دهقانی سانیج،ح . لیاقت م.، 1389. جداسازی تبخیر-تعرق به روش بیلان انرژی (نسبت بوون) در سیستم آبیاری قطره‌ای زیرسطحی.   مجله مهندسی کشاورزی. جلد 11، شماره 3. 86-71.
 62. علیزاده ا.، دهقانی سانیج ح .، موسوی م.، 1389. تاثیر استفاده از داده های بهنگام هواشناسی مزرعه در محاسبه نیاز آبیاری بر افزایش کارایی مصرف آب در ذرت علوفه ای. مجله آبیاری و زهکشی ایران. جلد 4، شماره 2. 318-308.
 63. باغانی،ج.، دهقانی سانیج ح .، صدرقاین ح.، 1389. بررسی اثر خاکپوشه پلاستیکی و سطوح مختلف آب آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی خربزه در آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی مجله آبیاری و زهکشی ایران. جلد 4، شماره 2. 181-175.
 64. اکبری م.، دهقانی سانیج ح . میرلطیفی م. 1388. تاثیر برنامه ریزی آبیاری بر بهره وری آب در کشاورزی (مطالعه موردی در شبکه آبشار اصفهان). مجله آبیاری و زهکشی ایران. جلد 3، شماره 1. 79-69.
 65. دهقانی سانیج ح . ، نخجوانی مقدم م. م.، اکبری م. 1387. بررسی کارایی مصرف آب بر اساس مزایای نسبی مناطق و کم آبیاری. مجله آبیاری و زهکشی ایران. شماره 1، جلد 2. 91-77.
 66. اکبری م.، دهقانی سانیج ح .، حیدری ن. 1387. کاربرد سنجش از دور در برآورد سطح زیرکشت، تبخیر-تعرق و مدیریت شبکه­های آبیاری. مجله آبیاری و زهکشی ایران. جلد 2، شماره 1. 54-43.
 67. اکبری م.، دهقانی سانیج ح، ترابی، م. 1386. بررسی شوری در مزرعه با استفاده از مدل شبیه سازی SWAP . مجله علوم و صنایع کشاورزی. مجله علوم و صنایع کشاورزی. جلد 21. شماره2. 107-116.
 68. سهراب ف.، دهقانی سانیج ح . 1386. بررسی حساسیت برآوردهای تبخیر-تعرق معادله پنمن-مانتیث-فائو به روش­های جایگزین برای برآوردپارامترهای معادله.مجله علوم­و­صنایع­کشاورزی. جلد21، شماره2. 140-129.
 69. دهقانی سانیج ح . ، کشاورز،ع.، و علیزاده،ا. 1378. الگوی مصرف آب در کشاورزی. مجله علمی پژوهشی تحقیقات مهندسی کشاورزی. شماره 14، 72-94.

مقالات چاپ شده در نشریات علمی-ترویجی

    جمشیدی، ب.، دهقانی سانیج، ح. 1399. کلان ‌داده ¬ های‌مبتنی ‌بر ‌اینترنت‌ اشیاء ‌از‌ چشم‌انداز‌ کشاورزی‌ هوشمند. فصلنامه رشد و فناوری. 16 (63): 22-12.

2-       شاهین رخسار.، دهقانی سانیج ح.، زارعی ق.، حیدر ­ ﻧﮋاد ف. 1398. ارزیابی فنی دو سامانه لوله‌های قطره‌چکان ­ دار و آبیاری قطره‌ای نواری در گلخانه توت ­ فرنگی. نشریه مدیریت آب در کشاورزی. دوره 6، شماره 1. 122-113.

3-       حقایقی مقدم ا.، دهقانی سانیج ح . 1397. بهره وری آب کشاورزی در استان خراسان رضوی (وضعیت موجود، روش‌های ارتقاء، چشم‌انداز توسعه). نشریه مدیریت آب در کشاورزی. دوره 5، شماره 2. 10-1.

4-     دهقانیان   س.ا، دهقانی سانیج ح .، نخجوانی مقدم م.م. 1396. ارتقاء اثربخشی و عملکرد سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت در منطقه فارس، نشریه مدیریت آب در کشاورزی، دوره 4، شماره 2.

5-       چراغی محمدی س.ع.، دهقانی سانیج ح. 1396. کاربرد آبشور در آبیاری قطره ¬ ای. نشریه مدیریت آب در کشاورزی. جلد 4، شماره 1. 8-1.

6-      دهقانی سانیج ح .، کنعانی ا.، حمامی م. 1395. کاربرد سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی و پارامترهای مدیریت آن در زراعت ذرت. نشریه مدیریت آب در کشاورزی. دوره 3، شماره 2. 52-39.

7-     ذونعمت کرمانی م.، دهقانی سانیج ح.، اسدی ر. 1393. مناسب‌ترین الگوی زراعی در منطقه جیرفت بر اساس شاخص کارایی مصرف آب. نشریه مدیریت آب در کشاورزی. دوره 1، شماره 1. 53-43.

 

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی

1-   محمدی س.، حاجی­راد ا.، میر ­ لطیفی س.م.، دهقانی سانیج ح. 1398. بررسی تاثیر رژیم ­ های کم آبیاری بر توزیع رطوبت خاک در آبیاری قطره ای-نواری. سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی. مهر 98. ساری. ایران.

2-   حاجی­راد ا.، میر­لطیفی س.م.، محمدی س.، دهقانی سانیج ح. 1398. تاثیر کم آبیاری بر شاخص سطح برگ گیاه ذرت علوفه ای در آبیاری قطره ای-نواری. سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی. مهر 98. ساری. ایران.

3-   نخجوانی­مقدم م.م.، دهقانی سانیج ح .، سپهری س. 1397. ارزیابی بهره­وری آب گندم در بالادست حوضه آبریز کرخه. چهارمین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران. 22 و 23 آبان. کرج، ایران.

4-   دهقانی سانیج ح .، تقی­زاده قصاب ا.، کنعانی ا. 1397. فناوری آبیاری قطره­ای زیرسطحی  برای آبیاری در شرایط شور. دومین جشنواره ملی فناوری های آب با موضوع آب‌های نامتعارف در دانشگاه فردوسی مشهد. 19-20 آذر. مشهد، ایران.

5-   زاهدپور ­ یگانه ح، رضاوردی ­ نژاد و.، دهقانی سانیج ح . 1396. راهکارهای بهبود راندمان سامانه های آبیاری سطحی نواری با مدل WinSRFR4.1 . : سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران. 22 شهریور. تهران، ایران.

6-   جوادی ا.، میرلطیفی س.م.، دهقانی سانیج ح. ، علیخانی ن. 1395. برآورد ضرایب ژنتیکی مدل CERES-Barley درمزارع جنوب حوضه آبریز ارومیه یک مطالعه موردی منطقه میاندواب. دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 2 اردیبهشت. گلستان، ایران.

7-   علیخانی ن.، میرلطیفی س.م.، دهقانی­سانیج ح. ، جوادی ا. 1395. واسنجی مدل CERES-Wheat با استفاده از ابزار GENCALC در مزارع جنوب حوضه آبریزارومیه با استفاده از داده­های مزرعه­ای یک مطالعه موردی: منطقه میاندوآب. دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 2 اردیبهشت. گلستان، ایران.

8-   فیروزی ع.، میرلطیفی س.م.، دهقانی سانیج ح .، طباطبایی س.ح.. 1395. واسنجی دستگاه رطوبت سنج PR2 با استفاده از لوله . PVC32 د ومین ک نگره ملی آبیاری و زهکشی ایران. 2-4 شهریور. اصفهان، ایران.

9-   کنعانی ا.، اخوان س.، دهقانی سانیج ح. 1394. بررسی عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت علوفه­ای در روش آبیاری قطره­ای سطحی و زیر-سطحی. کنفرانس مهندسی آب. تهران. 25 و 26 مهر.

10-    کنعانی ا.، اخوان س.، دهقانی سانیج ح. 1394. ارتباط بین شاخص سطح برگ و ضریب گیاهی برای محصول ذرت علوفه­ای. اولین کنگره آبیاری و زهکشی. مشهد. 23و24 اردیبهشت.

11-   کنعانی ا.، اخوان س.، دهقانی سانیج ح. 1394. برآورد نیاز آبی و ضریب گیاهی پایه ذرت علوفه­ای در سیستم آبیاری قطره­ای زیر سطحی. اولین کنگره آبیاری و زهکشی. مشهد. 23و24 اردیبهشت.

12-   کنعانی ا.، اخوان س.، دهقانی سانیج ح. 1394. برآورد نیاز آبی ذرت علوفه­ای با استفاده از ضرایب گیاهی یک ­ جزیی و دو جزیی و مقایسه آن با داده-های لایسیمتری. 94. کرمان. 3 تا 5 شهریور.

13-    دهقانی سانیج ح .، بتوخته ف. 1394. نگاهی به تجربه کشورهای هندوستان ژاپن کره جنوبی و آمریکا در مدیریت هوشمند آبیاری تحت فشار. نشست تخصصی توسعه روش های آبیاری نوین در خوزستان. آبان.

14-   سیفی ا. ، میرلطیفی م.، دهقانی سانیج ح ، ترابی م. 1393. تحلیل سطح ویژه و بیو ماس برگ تحت تاثیر دورهای مختلف آبیاری باغات پسته تحت سیستم آبیاری قطره ای. دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه. کرج. 28 مهر.

15-    فخری م.، فرزانه م.ر.، دهقانی سانیج ح . 1393. ارزیابی چهارچوب بررسی تاثیر عدم قطعیت تغییر اقلیم بر خصوصیات خشکسالی کشاورزی. دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی. تهران. 21 مهر.

16-    سیفی ا. ، میرلطیفی م.، دهقانی سانیج ح ، ترابی م. 1393. ارزیابی همبستگی بین مقادیر رطوبت خاک و شاخص تنش آب گیاه پسته در خاک سیلت لوم. همایش ملی پسته ایران. کرمان. 9 و 10 شهریور.

17-           دهقانی سانیج ح. 1391. بررسی امکان استفاده از پساب در سیستم های آبیاری تحت فشار.   همایش بازیافت و استفاده از پساب ها (راهکارها و کاربردها) فرهنگستان علوم ایران. تهران. 13 مهر.

18-   کوهی ن.، دهقانی سانیج ح. 1391. بررسی مدیریت بهره برداری در سامانه های اجرا شده آبیاری زیرسطحی در باغات پسته استان کرمان. چهارمین سمینار ملی توسعه پایدار روش های آبیاری تحت فشار. 17 مهر. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. کرج. ص 24-13.

19-    اکبری م.، دهقانی سانیج ح. 1391. نقش مدیریت بهره برداری از سیستم کنترل مرکزی در بهبود و توسعه روش های آبیاری قطره ای. چهارمین سمینار ملی توسعه پایدار روش های آبیاری تحت فشار. 17 مهر. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. کرج. ص 54-37.

20-    خزائی ا.، دهقانی سانیج ح . عباسی ع. ذاکری نیا م. حسام م. 1391. نقش آبیاری دقیق در مدیریت بهره برداری و کارایی مصرف آب. چهارمین سمینار ملی توسعه پایدار روش های آبیاری تحت فشار. 17 مهر. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. کرج. ص 108-99.

21-   دست پرچین ب، دهقانی سانیج، ح.،  قهرمان ن.، لیاقت ع. 1391. برآورد نیاز آبی توت فرنگی (رقم کاماروسا) در شرایط گلخانه. اولین همایش ملی توت فرنگی ایران  ایران  دانشگاه کردستان. 11-10 خرداد.

22-    دست پرچین ب، قهرمان ن.، دهقانی سانیج، ح.لیاقت ع. 1391.  کاربرد تشت تبخیر کلاس A ، قطر کاهش یافته، آتمومتر در مدیریت آبیاری توت فرنگی در گلخانه هیدروپونیک. دومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای. محلات. 15-14 شهریور

23-   خزائی ا.، ذاکری نیا م.، دهقانی سانیج ح .، هزارجریبی ا.، حسام م. 1391. ارزیابی اختلاف بین شرایط هواشناسی حاکم بر مزرعه با آمار ایستگاه هواشناسی  وتاثیر آن بر روی نیاز آبی گیاه. سومین همایش ملی مدیریت منابع آب. ساری 21-20 شهریور

24-   خزائی ا.، ذاکری نیا م.، دهقانی سانیج ح .، هزارجریبی ا.، حسام م. 1391. ارزیابی عملکرد دستگاه سنترپیوت در شرایط کاربرد آن در دشت لویین ساوه و ارائه راهبردهای کاربردی برای ارتقاء بهر وری آب. سومین همایش ملی مدیریت منابع آب. ساری 21-20 شهریور.

25-    خزایی الف.، ذاکری نیا م.، دهقانی سانیح ح. 1391. کاربرد دستگاه های اتوماتیک هواشناسی در خودکارسازی آبیاری و تاثیر بر کیفیت محصول اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه. 9-10 خرداد-کرج

26-    نخجوانی مقدم، م. دهقانی سانیج، ح. صدرقاین، ح. اکبری، م. 1389. اثرات کاربرد آب شور بر عملکرد ذرت دانهای در روش آبیاری بارانی، سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز. 10- 12اسفند.

27-    اعظمی ع.، زرافشانی ک.، دهقانی سانیج ح.   1389. عوامل موثر بر پذیرش سیستم‌های آبیاری تحت فشار در استان‌‌های غرب کشور. سومین سمینار ملی توسعه پایدار روش های نوین آبیاری. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. کرج. 27 بهمن

28-   عباسی ع.، دهقانی سانیج ح .، گرجی ع. 1389. استفاده از داده‌‌های بهنگام هواشناسی مزرعه در محاسبه نیاز آبیاری و اثر آن بر افزایش کارآیی مصرف آب در باغات زردآلو. سومین سمینار ملی توسعه پایدار روش های نوین آبیاری. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. کرج. 27 بهمن

29-    اسفندیاری ص.، دهقانی سانیج ح .، علیزاده ا.، داوری ک.، 1389. اثر سیستمهای آبیاری قطره‌ای (سطحی- زیرسطحی) و کود‌آبیاری بر توسعة ریشة . سومین سمینار ملی توسعه پایدار روش های نوین آبیاری. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. کرج. 27 بهمن

30-   حیدری ن.، دهقانی سانیج ح. 1389. مسایل و راهکارهای محوری بهبود ساختار مدیریت و بهره‌برداری در روش‌های آبیاری تحت فشار. سومین سمینار ملی توسعه پایدار روش های نوین آبیاری. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. کرج. 27 بهمن

31-   صدرقاین ح.، دهقانی سانیج ح.، نخجوانی مقدم،م.م بررسی مسا ئل بهره‌برداری و پایش سیستم‌های آبیاری تحت فشار و ارایه راهکارهای لازم. سومین سمینار ملی توسعه پایدار روش های نوین آبیاری. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. کرج. 27 بهمن

32-    جنانی ع.، سهرابی ت.، دهقانی سانیج ح. 1389. مطالعات تکمیلی بر روی امکان کاربرد لوله‌‌های تراوا در روش آبیاری زیر سطحی. سومین سمینار ملی توسعه پایدار روش های نوین آبیاری. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. کرج. 27 بهمن

33-    اشرفی ش.، دهقانی سانیج ح .، نخجوانی مقدم،م.م. 1389. مسایل و راهکارهای بهبود زیرساخت‌‌ تکنولوژی‌‌های نوین آبیاری. سومین سمینار ملی توسعه پایدار روش های نوین آبیاری. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. کرج. 27 بهمن

34-    دهقانی سانیج ح . گرجی ع. 1389(21 مهر). کاربرد لوله ها و اتصالات پی وی سی در کشاورزی و روشهای آبیاری تحت فشار (پتانسیل ها و محدودیت ها). اولین سمینار تخصصی لوله و اتصالات U-PVCT ، کیفیت، محیط زیست. تهران.

35-    کشاورز ع.، دهقانی سانیج ح . 1389( 4-2 مرداد). بهره وری آب کشاورزی شاخصی برای کشاورزی پایدار. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. ماه دانشگاه شهید بهشتی تهران.

36-    دست پرچین ب، قهرمان ن،  دهقانی سانیج ح، لیاقت ع 1389. برآورد نیاز آبی توت فرنگی و ضریب تشت از تبخیر قطر 60 و 20 سانتیمتر در محیط گلخانه تحت شرایط هیدروپونیک. چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور). دانشگاه کردستان. 23-22 اردیبهشت. 

37-    دهقانی سانیج ح . 1388(10 اسفند). بررسی مسایل لوله های پلی اتیلن مورد استفاده در سیستم های آبیاری تحت فشار در ایران . همایش بین المللی لوله های پلاستیکی. پژوهشکده پلیمرو پتروشیمی ایران.

38-    کشاورز ع.، دهقانی سانیج ح . 1388( 6-5 اسفند). اصلاح سیاست و ساختار در آب هنری امکان پذیر. دوازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. تهران. 

39-   اکیری، م. زارعی، ق. دهقانی سانیج   ح. 1388 (19-21 بهمن). برآورد تبخیرتعرق گیاه گندم در شرایط مختلف کمی و کیفی آب آبیاری. دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر. دانشگاه شهید باهنر کرمان.

40-   کوثری ه.، دهقانی سانیج ح .، میرزایی ف.، لیاقت ع.، 1388 (19-21 بهمن). مروی بر  روشهای جداسازی تبخیر و تعرق. دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر. دانشگاه شهید باهنر کرمان.

41-    دهقانی سانیج ح. ، کشاورز ع. 1388 (15 بهمن). بررسی اجرایی کردن و به هنگام سازی سند ملی آب کشور.  همایش پایداری کمی و کیفی منابع آب کشور. فرهنگستان علوم. تهران.

42-    دهقانی سانیج ح . 1388(9-8 بهمن). کم آبیاری و بهره وری مصرف آب کشاورزی. اولین همایش تنش های محیطی در علوم کشاورزی. دانشگاه بیرجند.

43-    کوثری ه.، دهقانی سانیج ح .، میرزایی ف.، لیاقت ع.، 1388(9-8 بهمن). اندازه گیری تبخیر از سطح خاک در روش آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی به روش بیلان انرژی نسبت بوون. اولین همایش تنش های محیطی در علوم کشاورزی. دانشگاه بیرجند.

44-    مامن پوش ع.، دهقانی سانیج ح . 1388(28 مهر). کاربرد مدل بولین به منظور مکان یابی مناطق مستعد اجرای طرح های آبیاری تحت فشار با استفاده از سیستم GIS و اثرات توسعه آن بر روی منابع آب زیر زمینی. دومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای نوین آبیاری. کرج-ایران.

45-   اکبری م.، دهقانی سانیج ح. 1388(10-8 بهمن). کاربرد سنجش از دور در مدیریت شبکه های آبیاری. همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی. اهواز-ایران.

46-    اکبری.م.، دهقانی سانیج، ح. میرلطیفی، م. 1387 (25-23 مهرماه). تاثیر اصلاح تقویم آبیاری بر بهروری آب در کشاورزی. سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

47-    اکبری م.، دهقانی سانیج ح. 1386 (2 اسفند). نقش تحقیقات در بهبود و توسعه روشهای آبیاری میکرو. اولین سمینار طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار

48-    دهقانی سانیج ح. 1386 (2 اسفند ). معرفی برنامه راهبردی تحقیقات توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار. . اولین سمینار طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار

49-    نخجوانی مقدم م.، دهقانی سانیج ح .، حیدری ن. 1386 (2 اسفند).، اعمال کم آبیاری در سیستم آبیاری قطره ای و اثرات آن بر افزایش کارایی مصرف آب محصولات ردیفی. اولین سمینار طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار

50-    احمدزاده ک.، میرلطیفی م.، دهقانی سانیج ح .، 1386 (2 اسفند).، ارزیابی فنی و هیدرولیکی عملکرد یک سیستم آبیاری قطره ای (مطالعه موردی- منطقه حسن آباد شهرری). . اولین سمینار طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار

51-    نخجوانی مقدم م.، صدرقاین ح. دهقانی سانیج ح . 1386 (2 اسفند).، کاربرد سیستم آبیاری قطره ای بر بهبود کارایی مصرف آب محصولات ردیفی. اولین سمینار طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار

52-    دهقانی سانیج ح . 1386 (16-18 بهمن). مقایسه دو روش بیلان انرژی برای جدا سازی شدت انرژی در سطح مزرعه. کرمان دانشگاه شهید باهنر.

53-    سهراب ف.، دهقانی سانیج ح . 1386 (16-18 بهمن). بررسی حساسیت پارامترهای معادله فائو-پنمن-مانتیث برای اقلیم های مختلف در مقایسه با سایر مدل ها. کرمان دانشگاه شهید باهنر.

54-  دهقانی سانیج ح .، حیدری ن.، اکبری م. 1386 (2-5 بهمن). چگونگی تاثیرگذاری بیشتر اصول علمی و یافته­های تحقیقاتی در سیاست­گذاری­های بهینه­سازی مصرف­آب­کشاورزی. اولین همایش سازگاری با کم­آبی. تهران.

55-    دهقانی سانیج ح .، نخجوانی مقدم، م.م.، سهراب ف. 1386 (2-5 بهمن). کم آبیاری و ارتقاء کارایی مصرف آب کشاورزی. اولین همایش سازگاری با کم آبی. تهران.

56-    اکبری م.، دهقانی سانیج ح . 1386 (2-5 بهمن). تاثیر تغییرات کمی و کیفی آب آبیاری بر بهره­وری آب در کشاورزی. اولین همایش سازگاری با کم آبی. تهران.

57-    حیدری ن.، دهقانی سانیج ح .، حسین زاده ا. 1386 (2-5 بهمن). نگرشی بر فعالیت ها و اقدامات صرفه جویی آب و سازگاری با کم آبیاری در کشورهای مختلف جهان. اولین همایش سازگاری با کم آبی. تهران.

58-    دهقانی سانیج ح.، زارعی، ق. حیدری، ن. 1386 (26 مهر). بررسی مدیریت آبیاری و کارایی مصرف آب در گلخانه ها و مسایل و چالشها . کمیته ملی آبیاری و زهکشی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.کرج.

59-    اکبری م.، دهقانی سانیج ح. 1386 (26 مهر). اصول طراحی، برنامه ریزی و بهره برداری از سیستم های آبیاری میکرو در گیاهان گلخانه ای . موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.کرج.

60-    دهقانی سانیج ح. و اکبری م. 1386 (3 خرداد). اتوماسیون و کاربرد حسگرهای دی الکتریک در سیستم آبیاری قطره ای. اولین کارگاه فنی اتوماسیون خودکارسازی) سامانه های آبیاری تحت فشار. کمیته ملی آبیاری و زهکشی، دفتر بهبود و توسعه روشهای آبیاری، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.کرج.

61-                             اکبری م.، دهقانی سانیج ح. 1386 (3 خرداد). نقش خودکارسازی در بهبود و توسعه روشهای آبیاری قطره ای. کمیته ملی آبیاری و زهکشی، دفتر بهبود و توسعه روشهای آبیاری، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.کرج.

62-                            دهقانی سانیج ح . نخجوانی مقدم م. 1385 (3-4 بهمن). کاربرد شاخص کارایی مصرف آب و تابع عملکرد در تعیین الگوی کشت با هدف افزایش کارایی مصرف آب. دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان.

63-                            دهقانی سانیج ح . 1385 (14 شهریور). تجمع شوری در خاک تحت شرایط کاربرد آب شور با روش آبیاری قطره­ای. کارگاه فنی و آموزشی آلودگی منابع آب و خاک: چالش­ها و راهبرد­ها. انجمن آبیاری و زهکشی. دانشکده کشاورزی ابوریحان.

64-                            دهقانی سانیج ح. و اکبری م. 1385 (2 آذر). بررسی نقش مدیریت آبیاری بر عملکرد سیستم های آبیاری قطره­ای. دومین کارگاه فنی خرد آبیاری: چشم انداز و توسعه. کمیته ملی آبیاری و زهکشی، دفتر بهبود و توسعه روشهای آبیاری، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.کرج.

65-                            حیدری ن.، کشاورز ع.، دهقانی سانیج ح. 1384(خرداد ماه) مدیریت مصرف بهینه آب کشاورزی در ایران با در نظر گرفتن خشکی و خشکسالی. دومین کنفرانس روش­های پیشگیری از اتلاف منابع ملی. فرهنگستان علوم. ص 103-116.

66-                             اکبری م. دهقانی سانیج ح . 1383 (25 بهمن). ضرورت توسعه کمی و کیفی روش های آبیاری بارانی در ایران. اولین کارگاه فنی آبیاری بارانی (توانمندی ها و چالش ها)، کرج. کمیته ملی آبیاری و زهکشی تهران، دفتر بهبود و توسعه روشهای آبیاری، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

67-                            دهقانی سانیج ح . 1379 (9 تیر). آبیاری میکرو در زراعت‌های سبزی و صیفی و زراعت‌های ردیفی. کارگاه آموزشی آبیاری میکرو. کمیته ملی آبیاری و زهکشی تهران.

68-                            دهقانی سانیج ح. ، کشاورز،ع.، علیزاده،ا . 1378. مقاله روش شناسی در سند ملی الگوی مصرف بهینه آب در کشاورزی. هفتمین سمینار سراسری کاهش تبخیر، 12-10 اسفند. کرمان.

69-                            دهقانی سانیج ح . ، رحیم­زادگان ر. 1376. بررسی مسایل و مشکلات وسایل مورد استفاده در سیستم‌های آبیاری تحت­فشار (ساخت داخل کشور). اولین سمینار نقش صنعت در توسعه کشاورزی20-19 اردیبهشت، اصفهان.

70-       دهقانی سانیج ح. ، رحیم زادگان ر. 1375. مقاله ارزیابی و کالیبره‌ نمودن آبپاش MZ-30 ساخت داخل کشور. دومین کنگره ملی مسایل آب و خاک کشور30-27 بهمن.

71-    دهقانی سانیج ح.، رحیم­زادگان ر. 1375. ارزیابی سیستم­های آبیاری تحت فشار تولید شده در ایران. اولین سمینار نقش صنعت در توسعه کشاورزی. اصفهان،ایران، ص 232-221.

کنفرانس های خارجی
 

 

1-     Dehghanisanij H ., Kanani, E. 2019. Evaluation of Soil Moisture and Salinity Variation in a Pistachio Subsurface Drip Irrigated System Under Different Irrigation Regimes. 9th international micro irrigation conference (9IMIC) 16-18 January, Aurangabad, Maharashtra, India.

2-     Dehghanisanij H ., Taghizadehghasab A. 2019. Feasibility study on UPVC pipe and fitting application in pressurized irrigation system and water supply in agricultural project. 9th international micro irrigation conference (9IMIC) 16-18 January, Aurangabad, Maharashtra, India.

3-    Dehghanisanij H ., mirlatifi M., reza verdinejad V., batoukhteh F., soleymani roozbahani M., ahmadi mamagani Y. 2019. Improving agricultural water productivity through rural community participation and improvement of farmers farmland management (case study: urmia lake basin). 3th world irrigation forum (wif3), 1-7september 2019, bali, Indonesia.

4-    Dehghanisanij H ., Moosavi N., Moosavi Nejad S.B., Taghizadehghasab A., Asadfalsafizadeh N., Soltani H., Abesht A. 2019. Water-Livelihood-Sustainable Agriculture Approach to Enhancing Adaptive Capacity to Climate Challenges in Urmia Basin. 3th world irrigation forum (wif3), 1-7september 2019, bali, Indonesia.

5-     Kanani E., Dehghanisanij H ., Akhavani S. 2017. Meteorological Parameters Sensitivity Analysis to Simplify of FAO PenmanMonteith Model Under a Semi-arid Conditions. 23rd International Congress on Irrigation and Drainage 8-14 October, Mexico City, Mexico .

6-     Dehghanisanij H., Haji Aga Bozorgi F. 2016. IMPROVEMENT IN SUB-SURFACE DRIP IRRIGATED PISTACHIO UNDER SALINE WATER USE. 2nd World Irrigation Forum (WIF2) 6-8 November 2016, Chiang Mai, Thailand.

7-     Kanani E., Dehghanisanij H., Akhavan S. 2016. Effects of Different Irrigation Methods and Mulch on Corn (ZEA MAYZ L ) Evapotranspiration,Yield, Water Use Efficiency in a Semi-arid Climate. 2nd World Irrigation Forum (WIF2) 6-8 November 2016, Chiang Mai, Thailand.

8-     Batoukhteh F., Dehghanisanij H., Misaghi F. 2016. Using SWAT Modrl to Assess the Impact of Increasing Irrigation Efficiency on Basin Efficiency (Case Study: Abharrud River Catchment). 2nd World Irrigation Forum (WIF2) 6-8 November 2016, Chiang Mai, Thailand.

9-     Montaserei M., Nourjou A., Dehghanisanij H., Behmanesh J. 2016. Study of Trefland Management on Grapevine Root Clogging in Subsurface Drip Irrigation. 2nd World Irrigation Forum (WIF2) 6-8 November 2016, Chiang Mai, Thailand .

10-  Dehghanisanij H. Sohrab F., Alizadeh A. 2013. Impact of precision irrigation management on sustainability of irrigated agriculture and improvement of water use efficiency. 1st World irrigation Forum and 64th IEC Meeting. 29 May. Turkey.

11-  Dehghanisanij H., Hanieh Kosari, Farahnaz Sohrab 2013. Coping with desertification in Iran through improved water use: lessons and constraints. Eleventh International Dryland Development Conference Global Climate Change and its Impact on Food & Energy Security in the Dryland. 18-21 March. Bajin. China.

12-  Dehghanisanij H., Moayeri M. Oweis T., Akbari M. 2013. The role of on-farm management on sustainable irrigated agriculture in arid and semiarid region - A case study in Karkheh River Basin – Iran. Eleventh International Dryland Development Conference Global Climate Change and its Impact on Food & Energy Security in the Dryland. 18-21 March. Bajin. China.

13-  Dehghanisanij H. 2012. Application of sewages in advance irrigation systems: challenges and strategies. Iranian Academy of Science. 4 Oct. Tehran. Iran.

14-  Dehghanisanij H ., Zarei G. 2012. From clay pot irrigation to subsurface drip irrigation for sustainable agriculture in arid and semiarid region. The international conference on traditional knowledge for water resources management . Febury. Yazd Iran.

15-  Kosari H., Dehghanisanij H ., Mirzaei F., Liaghat M. 2011. Soil evaporation in surface and subsurface drip irrigation in a maize field . The 8th international Micro irrigation Congress. 15-23 oct. Tehran. Iran.

16-  Janani A., Sohrabi T., Dehghanisanij H. 2011. Pressure variation impact on discharge charactristics of porous pipes. The 8th international Micro irrigation Congress. 15-23 oct. Tehran. Iran.

17-  Akbari M., Dehghanisanij H. , Sadre Ghaen H., Nakhjavani MM. 2011. Field scale scenarios for improved water and land productivity by simulation modeling. The 8th international Micro irrigation Congress. 15-23 oct. Tehran. Iran.

18-  Dehghanisanij H., Akbari M. 2011. Micro irrigation in Iran-current statues and future needs. The 8th international Micro irrigation Congress. 15-23 oct.  

19-  Eslami A., Dehghanisanij H .   2011. Application of brackish water in subsurface drip irrigation system on pistachio orchards. The 8th international Micro irrigation Congress. 15-23 oct. Tehran. Iran.

20-  Heydari N., Dehghanisanij H. 2011. Socio-Economic and policy-institution issues and chalenges in sustainable development of pressurized irrigation systems inIran. The 8th international Micro irrigation Congress. 15-23 oct. Tehran. Iran.

21-  Akbari M., Dehghanisanij H. 2010. The role of modeling in integrated water management (A case study in Zayandeh Rud Basin). 4th international conference on water resources and arid environments (ICWRAE). 5-8 December. Riyadh, Saudi Arabia.

22-  Akbari M., Dehghanisanij H. 2010. Impact of irrigation scheduling on water productivity using SWAP and AquaCrop simulation models. Improving farm management strategies through AquaCrop: Worldwide collection of case studies. 8-9 October. Yogyakarta, Indonesia.

23-  Keshavarz A., Dehghanisanij H. 2008 . Assessing policies and institutional arrangement in KRB. 2nd Int. Forum on Water and Food . Nov 10-14. Addis Ababa-Ethiopia .

24-  Moayeri M. Dehghanisanij H. , Nato A.F., Siadat H., Oweis T., Farahani H. 2008 . Increasing field water productivity of irrigated crops in the lower KRB. 2nd Int. Forum on Water and Food . Nov 10-14. Addis Ababa-Ethiopia .

25-  Dehghanisanij H. , Keshavarz A. 2008. Study the impact of climate change on agricultural production in Iran. 9th Int. Conf. on Dryland Development. Nov. 7-10. Alexandria, Egypt.

26-  Dehghanisanij H. , Akbari M. 2008. Importance of daily climate information on improvement of crop water productivity in arid and semiarid regions. 9th Int. Conf. on Dryland Development. Nov. 7-10. Alexandria, Egypt.

27-  Akbari M., Dehghanisanij H . 2008. Management of drought and water scarcity in Zayandeh Rud basin, Iran. 9th Int. Conf. on Dryland Development. Nov. 7-10. Alexandria, Egypt.

28-  Moayeri M., Dehghanisanij H. 2007 . Assessment of wheat water productivity and methods of improvement in South Karkheh River Basin . Int. Workshop on Improving WP and livelihood resilience in KRB. Sep 10-11 . Karaj. Iran.

29-  Moayeri M., Dehghanisanij H. 2007 . Assessment of the causes of low water productivity and ways of improvement in irrigated maize areas of South Karkheh River Basin . Int. Workshop on Improving WP and livelihood resilience in KRB. Sep 10-11 . Karaj. Iran.

30-  Dehghanisanij H. , Sadrghaen H., Yamamoto T. 2006. Improvement in safe use of low quality water in drip irrigation systems. International Symposium on Drylands Ecology and Human Security (ISDEHS 2006). 4-7 December. United Arab Emirates.

31-  Dehghanisanij, H. , Naseri A. 2006. Improvement in of drip irrigation management on cherry trees. 7th International Microirrigation Congresses 10-16 September, Kualalumpur, Malaysia.

32-  Dehghanisanij, H. , Moghaddam M. N., Anyoji H. 2006. Crop water productivity a strategy for sustainable development in dry lands. Eighth International Conference on Dryland Development 25-28 February, Beijing, China

33-  Dehghanisanij, H. , Keshavarz A. Heydari N. 2006. Agricultural water consumption management in Iran considering aridity and drought Incidences. Eighth International Conference on Dryland Development 25-28 February, Beijing, China.

34-  Zeggaf T.A., Anyoji H., Yasuda H. Dehghanisanij H. 2006. Estimation of evapotranspiration from maize combining sap flow and weighing lysimeter data. Eighth International Conference on Dryland Development 25-28 February, Beijing, China.

35-  Dehghanisanij H. , Nasseri A., Samar M. 2005. Assessment of cherry trees issues in Moghan agro-industry with respect of soil and water management. International Agricultural Engineering Conference, Bangkok, Thailand. 6-9 Dec.

36-  Akbari M., Dehghanisanij H. 2005. Assessment of deficit irrigation on sugar beet water productivity. International Agricultural Engineering Conference, Bangkok, Thailand. 6-9 Dec.

37-  Akbari M., Dehghanisanij H. 2005. Effect of deficit irrigation on sugar beet under furrow irrigation method. The 2nd International Conference on Integrated Approaches to Sustain and Improve Plant Production Under Drought Stress. Sep 24-28. Rome, Italy.

38-  Yamamoto T., Ould Ahmed B.A., Koiwasaki M., Dehghanisanij H. 2005. Prevention biochemical clogging of filters and emitters in microirrigation systems. ASAE Annual meeting, Tampa, Florida, July 17-20.

39-  Dehghanisanij, H. , Yamamoto, T., Keshavarz, A., Miyamoto, K., and Fujiyama, H. 2004. Control of emitter clogging in drip irrigation system induced by biological agents. Land and Water Management, Decision Tools and Practices. Proceeding of the 7th Inter Regional Conference of Environment and Water. October 11-14, Beijing. Vol2:1139-1148. China agricultural press.

40-  Sadrghaen S.H. and Dehghanisanij, H. 2004. Water use productivity of pepper under three microirrigation systems. Land and Water Management, Decision Tools and Practices. Proceeding of the 7th Inter Regional Conference of Environment and Water. October 11-14, Beijing. Vol2:1139-1148. China agricultural press.

41-  Dehghanisanij, H. , Yamamoto, T., Agassi, M., and Inoue, M. 2004. Interaction of soil water content and soil solute salinity under drip irrigation in dune field. ASAE Annual meeting, Ottawa, Canada, August 1-4.

42-  Ould Ahmeh, B.A., Yamamoto, T., Dehghanisanij, H., Inoue M., and Sakaguchi, Y. 2004. Effects of drip irrigated saline water on the growth of sorghum in a dune sand soil. Proceedings of the Japanese Society of Irrigation, Drainage and Reclamation Engineering, Hokkaido, Sapporo, Japan, CD. Sep 7-10.

43-  Dehghanisanij, H. , Yamamoto, T., and Inoue, M. 2003. Assessing TDR method for simultaneous monitoring of water and solute in dune soil. Proceedings of the Challenge in soil physics, Japanese Society of Soil Physics, November 23, pp.18-19.

44-  Dehghanisanij, H. , Yamamoto, T., and Inoue, M. 2003. Assessment of water and solute movement in dune-sand under drip irrigation. Proceedings of the Japanese Society of Irrigation, Drainage and Reclamation Engineering, Okinawa prefecture, Japan, July 8-10, pp.678-679.

45-  Dehghanisanij, H. , Yamamoto, T., and Inoue, M. 2003. Control of clogging in microirrigation using wastewater in Tohaku, Japan. ASAE Annual meeting, Las Vegas, Nevada, USA, July 27-30.

46-  Yamamoto, T. Amu-Mensah, F., Fujimaki, H., and Dehghanisanij, H. 2003. Water saving in Tank irrigation systems in Sahel region of Africa. ASAE Annual meeting, Las Vegas, Nevada, USA, USA, July 27-30.

47-  Dehghanisanij, H. , Yamamoto, T., and Farzaneh, E. 2002. Development of modern irrigation system in arid and semi-arid area. Proceedings of the Japanese Society of Irrigation, Drainage and Reclamation Engineering, Mie prefecture, Tsu-shi, Japan, August 6-8, pp.508-509.

48-  Dehghanisanij, H. , Taherpour, M. and Yamamoto, T. 2002. Evaluation of field performance index on microirrigation systems with long operation period in arid and semi-arid area. Proceeding of the Agricultural Engineering Conference (AGENG), Charles Sturt Uni., NSW, Australia.

49-  Dehghanisanij, H. , Yamamoto, T. 2001. An overview of agricultural in Iran- crop and water, Sand Dune Research (V), Natural and Agriculture in Arid Asian Nations, Tottori, Japan, pp.17-21.

50-  Dehghanisanij, H. , Keshavarz, A., and Yamamoto, T. 2001. Estimation of evapotranspiration and improvement of water use pattern in Iran. Proceedings of the Japanese Society of Irrigation, Drainage and Reclamation Engineering, Iwate prefecture, Morioka, Japan, July 27-30, pp.562-563.

51-  Dehghanisanij, H. , Mirlatifi. M., Torabi, M. 2000. Effect of water quality and irrigation management on emitter clogging in trickle irrigation in southeast of Iran. Proceeding of t he International Conference Micro and Sprinkler Irrigation System, 8-10 Feb , Jalgaon-India , pp:537-545 .

52-  Alizadeh, A., Dehghanisanij, H. , Baghani, J., and Haghania, G.H. 2000. Yield and quality of tomato in drip and furrow systems with different level of water deficits. Proceeding of the 6th International Microirrigation congress, South Africa.

53-  Dehghanisanij, H. , Keshavarz, A., and Alizadeh, A. 1999. Implementation of water use pattern in terms of volumetric supply of water to farmers. Proceeding of the International Conference on Water Resources Management, Use and Policy in Dry Areas. Amman, Jordan. De c . 1-3.

 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده  

 

ردیف

عنوان

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

1

تعیین پتانسیل کارائی مصرف آب ارقام گندم در روش های آبیاری (بارانی ، قطره ای و سطحی) در شرایط اقلیمی مختلف کشور  

  1/7/1384

  29/12/1387

2

بررسی گرفتگی خروجیها در آّبیاری موضعی تحت مدیریت های آبیاری و بدون اسید شویی  

  1/1/1389

  29/12/1390

3

بررسی اثرات کم آبیاری روی عملکرد کمی و کیفی دو رقم کلزا در منطقه خوی  

  1/1/1379

  29/12/1381

4

ارزیابی مسائل فنی و بهره برداری از سیستمهای انتقال، توزیع و کنترل جریان در شبکه های آبیاری قزوین  

  1/1/1378

  1/4/1379

5

بررسی اثر تنش آبی و کم آبیاری بر روی عملکرد دانه، اجزاء عملکرد و برخی خصوصیات رشد و هیبرید ذرت دانه ای (کشت بهاره)  

  1/2/1377

  1/2/1380

6

بررسی اثرات زیرشکن و دور آبیاری به ازاء مقدار معینی از نیاز آبی گیاهان بر میزان محصول پنبه در داراب  

 15/2/1380

  15/2/1382

7

بررسی امکان گرفتگی قطره چکانها (دریپر) تحت شوریهای مختلف آب

  1/1/1375

  1/1/1377

8

بررسی عوامل موثر بر تولید بذر حقیقی سیب زمینی در شرایط مزرعه  

  1/1/1376

  1/1/1378

9

بررسی اثرات روشهای آبیاری میکرو، بارانی و غرقابی در کارآیی مصرف آب دو رقم برنج در فارس  

  1/1/1382

  1/7/1384

10

بررسی و علل گرفتگی خروجیها و ارتباط آنها با کیفیت آب آبیاری  

  1/2/1375

  1/2/1376

11

ارزیابی و کالیبره نمودن آبپاش MZ-30 ساخت داخل کشور  

  1/7/1372

  1/7/1373

12

ارزیابی بازدهی مصرف آب و اجزاء آن بعنوان معیارهای انتخاب در تولید ارقام متحمل به خشکی در برنامه های اصلاحی گندم  

  1/7/1379

  1/7/1382

13

بررسی علل و عوامل زوال و مرگ درختان گیلاس در کشت صنعت مغان.  

  1/1/1376

  1/7/1378

14

ارزیابی و بهبود کارایی مصرف آب در جنوب حوزه کرخه  

  1/7/1384

  29/12/1387

15

بهبود کارآیی مصرف آب گندم در سایت انتخابی در جنوب حوزه کرخه-دشت سرخه  

  1/6/1385

  1/6/1387

16

بررسی اثرات الگوی کشت و کم آبیاری روی کارایی مصرف آب و ارائه راهکارهای بهبود آن در جنوب حوزه کرخه  

 1/10/1384

  1/3/1387

17

بررسی عملکرد هیدرولیکی و یکنواختی توزیع آب در تعدادی از آبپاش های متداول در آبیاری بارانی در آرایشهای مختلف  

 1/12/1385

  1/5/1387

18

تعیین بهترین آرایش کاشت چغندر قند و کارایی مصرف آب تحت سیستم آبیاری قطره ای (تیپ)  

  1/1/1387

  1/10/1389

19

تعیین و کارایی مصرف آب و ارزیابی فاکتورهای موثر در کارایی مصرف آب آبیاری گندم و ذرت در سایت انتخابی جنوب حوزه کرخه -دشت سرخه  

  1/4/1385

  1/10/1387

20

بهبود کارایی مصرف آب آبیاری ذرت در سایت انتخابی جنوب حوزه کرخه (دشت سرخه)  

  1/6/1385

  1/6/1385

21

تهیه و تدوین برنامه راهبردی تحقیقات"بهبود بهره وری مصرف آب کشاورزی" در مقیاس "مزرعه"  

11/10/1386

  11/10/1387

22

تهیه و تدوین برنامه راهبردی تحقیقات "بهبود بهره وری مصرف آب کشاورزی"با تکیه بر مباحث "اجتماعی-اقتصادی-سیاستگذاری-تشکیلاتی"  

  1/9/1386

  1/9/1387

23

تدوین برنامه راهبردی تحقیقات گلخانه  

19/10/1386

  19/10/1387

24

بهبود مدیریت آبیاری و زهکشی در گلخانه ها  

19/10/1386

  19/10/1387

25

تهیه و تدوین برنامه راهبردی تحقیقات مرتبط با مسائل اقتصادی ،اجتماعی،سیاست گذاری و تشکیلاتی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار"  

21/11/1386

  21/11/1387

26

تهیه و تدوین برنامه راهبردی تحقیقات مرتبط با مسائل منابع و زیر ساختها در توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار  

21/11/1386

  21/11/1387

27

تهیه و تدوین برنامه راهبردی تحقیقات "تحقیقات توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار"

21/11/1386

  21/11/1387

28

تهیه و تدوین برنامه راهبردی تحقیقات مرتبط با مسایل فنی سیستمهای آبیاری در توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار  

  1/9/1386

  1/9/1387

29

تهیه و تدوین برنامه راهبردی تحقیقات مرتبط با مسایل شناسایی و انطباق و انتقال تکنولوژی در توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار  

21/11/1386

  21/11/1387

30

بررسی فنی و اقتصادی آب مصرفی و انرژی در سیستمهای مختلف آبیاری در مزارع سیب زمینی و یونجه (شهرستان همدان)  

  1/1/1389

  1/7/1392

31

مقایسه فنی و اقتصادی روشهای مختلف اندازه گیری رطوبت خاک در آبیاری مزارع ذرت  

  1/1/1389

  1/1/1392

32

تعیین ساعت مجاز کاترکرد چاهها در استان خراسان رضوی-مطالعه موردی:دشت نیشابور  

  1/1/1389

  1/1/1391

33

تعیین عمق و دور آبیاری برای زراعت گلخانه ای گوجه فرنگی  

  1/7/1388

  1/10/1391

34

تعیین و ارزیابی شاخص کارایی مصرف آب پتانسیل و مزیت نسبی کشت محصولات زراعی عمده فاریاب در حوضه آبریز کرخه  

  1/1/1389

  1/7/1391

35

بررسی پروفیل رطوبتی آبیاری قطره ای زیر سطحی در بافت های مختلف خاک  

  1/7/1389

  29/12/1391

36

ارزیابی سامانه آبیاری قطره ای زیر سطحی در یک باغ زیتون  

  1/1/1389

  1/1/1392

37

ارزیابی فنی- اقتصادی روش های آبیاری میکرو و سطحی در تولید محصولات باغی در استان آذربایجان غربی  

  1/4/1389

  1/10/1391

38

بررسی بیلان انرژی به منظور برآورد تبخیر و تعرق گیاه ذرت و اجزای آن در سیستم آبیاری قطره ای سطحی و زیر سطحی  

  1/1/1389

  1/7/1391

39

ارزیابی یکنواختی توزیع آب آبپاشهای با دبی بیش از یک لیتر در ثانیه در سرعت های مختلف باد  

  1/7/1389

  28/12/1391

40

ارزیابی فنی سامانه های اجراء شده آبیاری زیر سطحی سفالی و امکان سنجی آن در کشور  

  1/9/1389

  1/12/1391

41

مقایسه فنی و اقتصادی روش های مختلف برنامه ریزی آبیاری و تاثیر آن بر کمیت و کیفیت میوه پرتغال  

  1/7/1389

  28/12/1391

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 

 

عنوان

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

1

امکان سنجی کاربرد روش آبیاری زیر سطحی در مدیریت آبیاری نخیلات در مناطق خشک و نیمه خشک  

 1/10/1390

  1/10/1392

2

ارزیابی روش آبیاری قطره ای زیر سطحی و تعیین شاخص های طراحی، اجرا و مدیریت سیستم در کشور  

1/10/1390

  1/4/1393

3

تعیین شاخص های طراحی،اجرا و مدیریت در آبیاری زیر سطحی و ارزیابی آن در باغات سمنان  

  1/10/1390

  1/4/1393

4

ارزیابی سامانه های اجرا شده آبیاری زیر سطحی در باغات پسته استان کرمان و تعیین مناسب ترین سطح اتوماسیون و آرایش محل قرارگیری قطره چکان در خاک  

 1/10/1390

  1/4/1393

5

بررسی امکان کاربرد آبیاری قطره ای زیر سطحی برروی مرکبات و هلو و وضعیت تجمع ریشه در اطراف قطره چکان  

 1/10/1390

  1/4/1393

6

بررسی مدیریت ترفلان در آبیاری زیر سطحی انگور و وضعیت تجمع ریشه در اطراف قطره چکان  

1/10/1390

  1/4/1393

 
 

استانداردهای ملی تدوین شده

1 - سلسله استانداردهای مدیریت شهری، فضای سبز - طراحی آبیاری قطره­ ای - آیین کار. 1396. سازمان ملی استاندارد ایران (عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد)

2- سلسله استانداردهای مدیریت شهری، فضای سبز - طراحی آبیاری قطره­ ای زیر­سطحی - آیین کار. 1396. سازمان ملی استاندارد ایران (عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد)

 
 
 
 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

تالیف:

1-      دهقانی سانیج ح.، جمشیدی ب.، مستوفی م.، زارعی ق.، جلوخانی م. 1399. اینترنت اشیا و هوشمندسازی کشاورزی. سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی. در دست تالیف.

2-      دهقانی سانیج ح . 1399. آبیاری قطره ­ای زیر­سطحی. سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی. در دست تالیف.

3-      دهقانی سانیج ح. 1399 . کتاب مدیریت بهره‌برداری و نگهداری از ماشین ­ های سنتر پیوت و لینیر. انجمن ملی آبیاری و زهکشی ایران. در دست تالیف.

4-      دهقانی سانیج ح. 1399 . کتاب کاربرد سیستم­های نوین آبیاری در شرایط شور و قلیا. انجمن ملی آبیاری و زهکشی ایران. در دست تالیف.

5-       حیدری ن.، دهقانی سانیج ح .، علایی تفتی م. 1395. مدیریت تقاضا و مصرف آب کشاورزی در ایران. کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. 292 صفحه. شابک: 7-99-6668-964-978. (تالیف).

6-      دهقانی سانیج، ح.، قهرمان ب. 1392. سازگاری با بحران آب. ویرایش اولیه.

7-      دهقانی سانیج ح. 1391. مجموعه مقالات چهارمین سمینار ملی توسعه پایدار روش های آبیاری تحت فشار. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 467 صفحه. شابک: 4-12-6364-600-978.

8-      دهقانی سانیج ح. 1391. مجموعه چکیده مقالات چهارمین سمینار ملی توسعه پایدار روش های آبیاری تحت فشار. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 501 صفحه. شابک: 8-11-6364-600-978.

9-      حیدری ن.، ناصری ا.، وزیری ژ.، دهقانی سانیج ح . 1389. صرفه جویی آب در کشاورزی. کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران.168 ص. (تالیف).

10-  علیزاده ا.، کمالی   غ.، کشاورز ع.، دهقانی سانیج ح . 1386.  نیاز آبی گیاهان در ایران. انتشارات آستان قدس رضوی . (تالیف)

11-    انتصاری.م.،......، دهقانی سانیج، ح. 1386. کارآیی مصرف آّب درکشت گلخانه ای . کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران.  258ص. (تالیف).

12-  کشاورز ع.، علیزاده ا. دهقانی سانیج ح. 1378. سند ملی آب کشور (نیاز آبی-الگوی کشت-راندمان). وزارت جهاد کشاورزی. 32 جلد استانی (تالیف).  

ترجمه:

13-    دهقانی سانیج ح. زارعی ق.، گرجی ع. 1398. کتاب ارزیابی عملکرد آبیاری بارانی و قطره ای در دست چاپ (ترجمه).

14-  وزیری ژ، مساح بوانی ع، متوسلی م.ر، دهقانی سانیج ح، کشاورزی ع، ملک زاره س، روستایی م. 1394. تغییر اقلیم، امنیت آب و غذا. کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. (ترجمه)

15-  دهقانی سانیج، ح. سهراب ف. کشاورز ع. 1394. تجارت آب مجازی. تابستان 1394 (چاپ دوم). شابک: 8-6-92430-600-978. (ترجمه)

16-  زارعی ق.، گرجی ع.، دهقانی سانیج ح . 1388. طراحی آبیاری قطره ای در مناطق مرطوب . کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران.80 ص. (ترجمه)

17-  وزیری ژ.سلامت ع. انتصاری م.، مسچی م.، حیدری ژ. دهقانی سانیج ح . 1387. تبخیر-تعرق گیاهان (دستورالعمل محاسبه آب مورد نیاز گیاهان).  کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. 355 ص. (ترجمه)

18-  آقائی راد ا.، ابراهیمی بیرنگ ن.، خیابانی ح.، عبدمیشانی ش.، همامی آ.، رضایی ش.، دهقانی سانیج ح . 1385.   ارزیابی شوری خاک. انجمن آبیاری و زهکشی ایران. 258ص (ترجمه)  

فصول چاپ شده در کتاب:

19-    El-Atfy H., Ragab R., Dehghanisanij H . 2017. Chapter of book: Irrigated Agriculture Development under Drought and Water Scarcity.

20-    Dehghanisanj H. and Kosari H. 2016. Soil evaporation from drip irrigated mazied field. In: Megh R. Goyal. 2015.  Waste water management for irrigation: principles and practices. 474pp. ISBN. 978177188203. CRC Press.

21-  Dehghanisanij H. and Kosari H. 2011. “Evapotranspiration partitioning in sub-surface drip irrigation system” In Evaporation/Book2, ISBN 978-953-307-512-9.

 

گزارشات بین المللی:

1-     Keshavarz A., Dehghanisanij H. , Ahmed, M.A., Oweis, T., 2012. Assessing policies and institutional arrangements in Karkheh River Basin. ICARDA. CGIAR, CPWP Program. Report No. 10. 92 pp. ISBN: 92-9127-272-8.

2-    Moayeri M., Dehghanisanij H. , Nato A. F., Siadat H., Abbasi F. and Oweis T. 2012 Assessment and Improvement of Wheat and Maize Water Productivity in Lower Karkheh River Basin. ICARDA. CGIAR, CPWP Program. Report No 9. 105pp. ISBN. 92-9127-274-4.

3-    Dehghanisanij H. , Moayeri M. 2008. Overview of crop water productivity in irrigated agriculture in lower KRB . In: A compendium of review paper, ICARDA, Aleppo, Syria , 43-56.

نشریات فنی و ترویجی