جمعه ۰۱ تیر ۱۴۰۳  -  Friday, June 21, 2024
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش صنایع غذایی  »  مهندس کاوس رشمه کریمکاووس رشمه کریم نام و نام خانوادگی
مربی پژوهشی مرتبه علمی
عضو هیأت علمی سمت
صنایع غذایی- تکنولوژی غلات تخصص
مؤسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی محل کار
dir@ati-group.ir پست الکترونیک
02632705242 شماره تماس
02632706277 فکس

سوابقمقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق

 

سوابق تحصیلی

 • لیسانس، مهندسي علوم و صنايع غذائي ، دانشگاه تهران، 1371
 • فوق ليسانس، مهندسي علوم و صنايع غذائي، دانشگاه تهران، 1376
 
سوابق شغلی
 
 • عضو هیات علمی بخش تحقیقات غلات، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، از سال 1371   تا 1376
 • عضو هیات علمی بخش تحقیقات صنایع غذایی و فناوری های پس از برداشت، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، از سال 1376 تاکنون
 
سوابق اجرایی

سوابق تدریس


مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 • رشمه کريم. ک، سعيدي. ع، حامدي. م و ايراني. پ . 1380 . اثر زير واحد هاي گلوتنين چند رقم گندم تجاري بر کيفيت نان لواش. مجله نهال و بذر: جلد 17 ، شماره 3 .
 • پيرايش فر. ب، رشمه کريم. ک و محمد خاني، ع. 1381 .تاثير درجه استخراج آرد بر کيفيت نانوائي.ماهنامه زيتون: شماره 148 .
 • گاولیقی، ح. سحری، م. ع. عزیزی تبریززاده. م. ح. رشمه کریم، ک. 1383 . مقدار پروتئین و ارزش تکنولوژیکی ارقام شاخص گندم در ایران. مجله علوم و صنایع غذائی ایران. دوره اول. شماره 2 .
 • یارمند. م. س.، رشمه کریم. ک.، عزیزی. م. ح. 1384 . تأثیر نوع و مقدار مخمر بر خصوصیات رئولوژیک خمیر و کیفیت ارگانولپتیک نان های ایرانی.
 • حق پرست، ر. رجبی، ر. نجفیان،گ. رشمه کریم، ک. 1388 . ارزیابی شاخص های مرتبط با کیفیت دانه در ژنوتیپ های پیشرفته گندم نان در شرایط دیم. مجله بهنژادی نهال وبذر. جلد 1-25 .شماره 2 .

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  
 
 • رشمه کريم، ک. 1381 . بررسي خواص کيفي ارقام گندم موجود در کلکسيون بخش تحقيقات غلات. کنگره زراعت و اصلاح نباتات.
 •   رشمه کريم، ک . 1381 . بررسي شاخص هاي کيفي گندم دوروم با توجه به خصوصيات ماکاروني مطلوب. کنگره زراعت واصلاح نباتات.
 • افيوني، د. مرجوئي، آ. رشمه کريم، ک و محلوجي، م. 1380 . استفاده از آب داراي شوري هاي مختلف براي آبياري چند رقم گندم و بررسي عکس العمل ارقام . مجموعه مقالات سمينار شوري در زابل.
 • رشمه کریم،ک. 1383 . بررسی خواص کیفی ارقام گندم موجود در کلکسیون بخش تحقیقات غلات. دانشگاه گیلان. گنگره زراعت و اصلاح نباتات کشور.
 • رشمه کریم،ک. 1383 . بررسی امکان اختلاط آرد گندم نانی با آرد گندم دوروم جهت تولید نان مسطح بربری. دانشگاه گیلان. گنگره زراعت و اصلاح نباتات کشور.
 • رشمه کریم، ک. 1385 . پیش بینی خواص رئولوژیکی فارینوگرافی خمیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی. دانشگاه تربیت مدرس. یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران. 7-9 آذر ماه. تهران.
 • رشمه کریم. ک. بررسی امکان تولید ذرت آجیلی. 1393 . اولین همایش ملی میان وعده های غذایی. پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی مشهد. 10-11 اردیبهشت. خراسان.
 • رشمه کریم. ک. معرفی فرآیند تولید بیسکوئیت غنی شده با استفاده از شکلات شیری حاوی ویتامین های گروه ب، ث و آ. اولین همایش ملی میان وعده های غذایی. پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی مشهد. 10-11 اردیبهشت. خراسان.

کنفرانس های خارجی

 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 
نشریات فنی و ترویجی
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه


عضویت در مجامع علمی 
 

تشویقات 

سایر موارد