چهار شنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳  -  Wednesday, April 24, 2024
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش صنایع غذایی  »  مهندس رضا فامیل مومنرضا فامیل مومن نام و نام خانوادگی
مربی پژوهشی مرتبه علمی
معاون بخش سمت
فناوری های پس از برداشت تخصص
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی محل کار
rmomen@yahoo.com پست الکترونیک
09123721352 شماره تماس
02632705320 فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

کارشناسی -  کاربرد تکنولوژی در مهندسی کشاورزی

Bachelor of Technology in Agricultural Engineering (B.Tech. Ag-Eng), 1986-1990. College of Agricultural Engineering, Mahatma Phule Agricultural University, District Ahmadnagar, Maharashtra State, India.

کارشناسی ارشد -     مهندسی فرآیند توليدات کشاورزی

Master of Engineering in Agricultural Processing (M.E., Ag-Processing) from (1992-1994). College of Agricultural Engineering, Tamil Nadu Agricultural University, Tamil Nadu State, Coimbatore, India.

سوابق شغلی

 •   عضو هیات علمی از سال 1374
سوابق اجرایی
 •        دبير کميته فني صنايع غذايي- موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، نامه شماره 270/9570 مورخ 27/9/74

 •              مسئول بخش و دبير کميته فني صنايع غذايي - موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، نامه شماره 270/2116 مورخ 2/5/75
 •              سرپرست بخش ساختمانهاي توليد و نگهداري محصولات کشاورزي و عضو شوراي تحقيقات موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، نامه شماره 270/621 مورخ 12/2/78
 •               رئيس بخش تحقيقات تکنولوژي پس از برداشت و عضو شوراي تحقيقات موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي نامه شماره 270/2670 مورخ 12/5/79
 •               عضو شوراي تحقيقات موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، از سال 1374
 •            مسئول واحد روابط بين الملل - موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، نامه شماره 270/3236 مورخ 4/6/80
 •              مسئول کميته مديريت کنترل کيفيت و مسائل پس از برداشت برنامه تحقيقات راهبردی تحقيقات گلخانه ای، نامه شماره 249/4551 مورخ 11/7/85
 •              نماينده بخش صنايع غذايي و تکنولوژي پس از برداشت در تدوين برنامه تحقيقات راهبردی ذرت – نامه شماره   30مورخ 4/5/85 سرپرست موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي
 •              مسئول گروه انبارداري ستاد افلاتوکسين پسته (سازمان تحقيقات و اموزش جهاد کشاورزي)
 •               همکاري با معاونت زراعت در خصوص طرح توسعه کلزا - وزارت جهاد کشاورزي 1381-1379.
 •              عضو شوراي تحقيقات و اموزش جهاد کشاورزي استان تهران – نامه شماره 3912/1/5 مورخ 18/12/81 معاون آموزش و تحقيقات ونايب رئيس شوراي تحقيقات و اموزش جهاد کشاورزي استان تهران.
 •              عضو کميسيون استاندارد "ماشينهای کشاورزی-خشک کن­های محصولات دانه­ای – تعيين عملکرد - قسمت اول – کليات.   استاندارد ملی ايران 1-6867 چاپ اول دی 1382 .
 •              عضو کميسيون استاندارد " ماشينهای کشاورزی - خشک کن های محصولات دانه ای – تعيين عملکرد- قسمت دوم – روشهای تکميلی و الزامات ويژه محصول. استاندارد ملی ايران 2-6867 چاپ اول دی 1382 .
 •              دبیر کمیته علمی " دوره آموزش بین المللی مدیریت لجستیک در کسب و کار کشاورزی"، تهران- ایران 1391
 •              معاون بخش تحقیقات صنایع غذائی و فنآوری پس از برداشت، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 10/2/1395
 
سوابق تدریس
 
 •       درس ساختمانهاي روستايي (آموزشکده کشاورزي کرج (
 •             دوره آموزشي زراعت کلزا - مرکز آموزش کشاورزي علي آباد فارس زمستان 1378
 •           دوره آموزشي طرح توسعه کلزا ويژه کارشناسان جديد الاستخدام وزارت جهاد کشاورزي - مرکز آموزش کشاورزي کردکوي، بهار 1380.
 •           دوره آموزش ضمن خدمت محققان کلزا (موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر).        دوره آموزشي مددکاران نخلکار،‌ مروجين و کارشناسان ترويج (مرکز آموزش کشاورزي حاجي آباد استان هرمزگان)
 •          دوره آموزشي انبارداري پسته ويژه مروجين و کارشناسان استان کرمان (مرکز آموزش کشاورزي باغين کرمان)
 •       کارگاه آموزشي مراقبتهاي پس از برداشت گردو (استان همدان و کردستان)
 •          ارائه الگوی مناسب چهت حفظ و نگهداری نگهداري غلات و حبوبات در سطح روستاهاي ايران –  برنامه انتقال يافته های موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، مرداد 1385.
 •       انبار داری کلزای بذری در مخازن کوچک - برنامه انتقال يافته های موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي - کرج ، بهمن 1386.
 •         نقش بسته بندی در افزایش قابلیت ماندگاری نان سنتی. موسسه فنی و مهندسی کشاورزی-کرج، آبان 1389 .
 •         کاهش ضایعات و زائدات پس از برداشت در محصولات کشاورزی. سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین. شهریور 1394
 •         کارگاه آموزشی روش های جلوگیری و کاهش ضایعات در مواد غذائی. مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی اباد. اسفند 1395
 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 


مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

        1       . نقش برداشت مکانيزه در افزايش راندمان توليد و کاهش ضايعات پس از برداشت زيتون - مچله تحقيقات مهندسي کشاورزي ، شماره 1 خرداد 1375 .

2.       اصول انبارداري و راهکارهاي علمي مهار فعاليت کپکها و حشرات انباري پسته - مچله تحقيقات مهندسي کشاورزي، شماره 4 پائيز 1378.

3.        نفوذپذيري چند نوع پليمر بر بسته بندي غلات - مچله تحقيقات مهندسي کشاورزي، ، شماره 13 زمستان  1381.

4.        بررسي روشهاي پوست گيري دانه کلزا و اثر آن بر ميزان کيفيت روغن استحصالي -  مچله تحقيقات مهندسي کشاورزي، شماره 26 بهار 1385.

5.        استفاده از اتمسفر تعدیل یافته به منظور اقزایش طول عمر گلدانی گل بریده و رد رقم "سوفی"- مجله علوم و فنون باغبانی ایران، شماره 11 ، پاییز 1389.

6.       حفظ کیفیت و افزایش عمر گلدانی گل بریده رز رقم Grand Prix  با استفاده از روش بسته بندی در آتمسفر تعدیل یافته. مجله تخصصی علوم کشاورزی ایران- دانشگاه تهران 1390.

7.        توسعه دو روش بسته بندی بر پایه نانو ذرات نقره برای افزایش ماندگاری توت فرنگی، مجله علوم غذائی و تغذیه ای – دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران 1396.

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  
 

       1.      مقايسه راندمان محصول و اثر سه گونه قارچ صدفي بر روي مواد زائد کشاورزي – مجموعه مقالات  اولين کنگره مسائل      توليد قارچ خوراکی، آبان 1374 کرج –  ايران .

        .2  نقش مکانيزاسيون در افزايش راندمان توليد و کاهش ضايعات پس از برداشت زيتون - مجموعه مقالات اولين کنگره علوم باغبانی ايران، شهريور 1375 کرج – ايران


        3.    اصول انبارداري در راهکارهاي عملي مهار کپکها و حشرات انباري پسته - چکيده مقالات سمينار پسته، خرداد 1378 کرمان – ايران .

            .4 بررسي تأثير مقادير مختلف گازهاي Co2 ، O2 و N2 بر مرگ و مير شپشه بالغ برنج- مجموعه مقالات ششمين کردهمائی برنج کشور، آذر 1378 اصفهان - ايران .

      5.      مقايسه راندمان محصول و اثر سه گونه قارچ صدفي بر روي مواد زائد کشاورزي – مجموعه مقالات  اولين کنگره مسائل      توليد قارچ خوراکی، آبان 1374 کرج –  ايران .

  .6             نقش مکانيزاسيون در افزايش راندمان توليد و کاهش ضايعات پس از برداشت زيتون - مجموعه مقالات اولين کنگره علوم باغبانی ايران، شهريور 1375 کرج – ايران .

        7.       اصول انبارداري در راهکارهاي عملي مهار کپکها و حشرات انباري پسته - چکيده مقالات سمينار پسته، خرداد 1378 کرمان – ايران .

              .8 بررسي تأثير مقادير مختلف گازهاي Co2 ، O2 و N2 بر مرگ و مير شپشه بالغ برنج- مجموعه مقالات ششمين کردهمائی برنج کشور، آذر 1378 اصفهان - ايران .

      .9     ضد عفونی دو نوع افت انباری غلات و حبوبات با استفاده از ترکيبات گازی O2 ، N2   و CO2 بعنوان جايگزينی مناسب برای سموم شيميايی. چکيده مقالات دوازدهمين کنگره ملی صنايع غذايی ايران. مهر 1380 تهران – ايران .

          .10 نقش مراقبتهای پس از برداشت در کاهش ضايعات مرکبات، مجموعه مقالات همايش ملی مرکبات،  بهمن 1384 ساری – ايران .

        .11 اهکارهای کاهش ضایعات مراحل برداشت و پس از برداشت محصولات گلخانه ای - اولین همایش پژوهش و فناوری و تجلیل از پژوهشگران برتر شهرستان ساوجبلاغ 1387.

    .12       شلیل و هلو و ارائه راهکارهای علمی و کاربردی در استان البرز، شهریور 1390مسائل برداشت و پس از برداشت هلو و شلیل- همایش تخصصی توانمندیها و بررسی مسا ئل و مشکلات درختان میوه .

           .13 تاثیر سرد کردن و رطوبت نسبی بر افزایش عمر انباری و خواص کمی و کیفی توت فرنگی گلخانه ای رقم کاماروسا. سومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای، شهریور 1393. کرج- ایران

 

کنفرانس های خارجی
 

1.     Aslan, A., Momen, R.F. and Bagherpur H.1998. Studies and Evaluation of Iranian Rice Varieties Suitable for Parboiling. Proceedings of the International Agricultural Engineering Conference Bankok, Thailand. pp. 7-11

 

2.    Momen, R.F., Pazira, E. and Sadeghzadeh, K. 1998. Optimizing Soil Water Use in Iran. Presented by Dr. Pazira, E. at the OSWU Workshop Proceedings of the 1998 and 1999 Workshops of the Optimizing Soil Water Use (OSWU) Consortium. N. van Divendbooden, M. Pala, C. Studer and C.L. Bielders (Eds). ICARDA/ICRISAT, ICRISAT, Pantachero, India, pp 353-3572

3.    Momen, R.F., and Vaziri, J. 1999. Impact of Optimizing Soil Water Use Research in Iran. Presented by Dr. Pazira, E. at the OSWU Workshop. Proceedings of the 1998 and 1999 Workshops of the Optimizing Soil Water Use (OSWU) Consortium. N. van Divendbooden, M. Pala, C. Studer and C.L. Bielders (Eds). ICARDA/ICRISAT, ICRISAT, Pantachero, India, pp 33-53.

4.     Momen, R. F. 2000. Impact of Post Harvest Activities on Food Security and Safety. Proceedings of Workshop on Food Security with an Emphasis on Food Safety in D-8 Countris.16-18 Dec. Tehran-Iran

5.     Momen, R.F. 2002. Controlled Atmosphere Storage of wheat: A Viable Strategy under Iranian Condition. Proceedings of the First International Wheat Congerss, 7-10 Dec. Tehran-Iran.5

6.     Shahbake, M. Momen, R. F. and Behmadi, H. 2002. Status Report on the Post Harvest Sector in West and Central Asia Sub-region. Regional Workshop on Post Harvest Issues in West and Central Asia Sub-region. 4-6 Feb. Cairo- Egypt

7.     Momen, R. F. 2002. Development of a Laboratory – Scale Device for Disinfestation of Stored Product Insects Using Controlled Atmospheres. Proceedings ASAE Annual International Meeting / CIGR XVTH World Congeress. Chicago, Illinois, USA.

 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

1.       طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي دستگاه کنترل اتمسفر جهت دفع آفات انباري بدون استفاده از سموم شيميايي- شماره ثبت 347 مورخ 1380.

2.       طراحي و ساخت مخازن کوچک جهت حفظ و نگهداري غلات و حبوبات در سطح روستاهاي ايران- شماره ثبت 1394مورخ 1384.

3.       بررسي روشهاي پوست گيري دانه کلزا و اثر آن بر ميزان کيفيت روغن استحصالي- شماره ثبت 1466 مورخ 1383

4.       بررسي نفوذپذيري چند نوع پليمر بر بسته بندي غلات (پروژه IPM گندم و جو)- تاریخ انتشار 1381

5.       بررسي و تعيين مناسبترين روش خشک کردن بذر و دانه کلزا- شماره ثبت 1155مورخ  1383

6.       بررسي و تعيين مناسبترين روش نگهداري دانه کلزا در انبار- شماره ثبت 1358مورخ  1385

7.    بررسي چگونگي برداشت، پوست گيري و خشک کردن گردويي ايراني- شماره ثبت 1357مورخ 1385.

8.    تعیین شرایط مناسب بسته­بندی نان از نظر نوع ماده بسته­بندی، مدت زمان    پس از پخت، دما و رطوبت نان، شماره ثبت 601 مورخ 1389

9.     انبارداری بذر گندم و جو خود مصرفی زارعين در مخازن با آتمسفر تغيير يافته، شماره ثبت 1744 مورخ 1389

          10.   تعیین تجربی نقطه تعادل رطوبتی و رسم منحنی های هم دمای جذب بعضی ارقام کلزا- شماره ثبت 39995 مورخ 16/11/90

11.   بررسی و تعيين مناسب ترین روش و تاسیسات ذخیره سازی کلزای بذری- شماره ثبت 1659 مورخ 1389

12.    کاهش ضایعات محصولات کشاورزی (باغی، زراعی، سبزی و سیفی)- شماره ثبت 732 مورخ 1388

13.     کاهش ضایعات مراحل برداشت و پس از برداشت محصولات گلخانه ای،  شماره ثبت 545/87 مورخ 29/4/87

14.    تدوین برنامه راهبردی تحقیقات گلخانه ای، شماره ثبت 658/87 مورخ 15/5/87

15.    مدیریت پس از برداشت کلزا (تاسیسات، ذخیره سازی و انبارش، خشک کردن، حمل و نقل، اختلاط و نگهداری)، 1393شماره ثبت 39544 مورخ 15/8/90

16.   طراحی و ساخت سیستم سرد کننده صحرائی با هدف کاهش ضایعات کمی و کیفی توت فرنگی در مرحله پس از برداشت، شماره ثبت 49332 مورخ 7/2/95

17.    بررسی تغییرات میزان نشاسته دانه از ارقام جو و گندم در طی مراحل فرآیند سازی، شماره ثبت مورخ 28/7/95

18.    گزارش تحلیلی "کاهش ضایعات محصولات کشاورزی – راهبرد اصلی در ارتقائ امنیت غذائی"، آذر 1395

19.

    20.       بررسی تاثیر گاز ازن بر کاهش ضایعات آفات انباری و حفظ قوه نامیه گندم" طرح راهبردی کاهش ضایعات  (مجری مسئول،خاتمه یافته )

      21.        بررسی تاثیر آتمسفرهای اصلاح شده در نگهداری ارقام جو و سایر غلات بر روی ویژگیهای کمی و کیفی مالت حاصله" ) مجری مسئول، خاتمه یافته )

    22.        مطالعه تغییرات ویژگیهای کمی و کیفی مالت جو و سایر غلات به منظور معرفی مناسب‌ترین کاربرد صنعتی" ) خاتمه یافته)

  عناوين طرحهاي تحقيقاتي خاتمه يافته بعنوان همکار اصلی، همکار،  ناظر و مشاور:

1.        بررسي اثر کاه گندم عمل آوري شده به روش بيولوژيکي - همکار

2.        بررسي و مطالعه ارقام برنج ايران مناسب براي پاربويلينگ - همکار

3.         بررسي منحني هاي همدماي جذب و دفع بذر ذرت - همکار

4.         اندازه گيري و مدلسازي مقاومت توده هاي سيب زميني و سير به عبور جريان هوا - همکار

5.         استحصال اسيدتارتاريک از انگور - مشاور

6.         بررسی امکان کاربرد سبوس برنج در تولید بیسکوئیت های با ارزش غذایی بالا

7.         استخراج پکتين از تفاله چغندر قند- همکار

8.         نگهداری غیر شیمیایی میوه انجیر رقم سبز استهبان به صورت خشک و مرطوب شده درون بسته های با آتمسفر تغییر یافته (شماره ثبت 1744/89 )

9.         نگهداری غیر شیمیایی میوه انجیر رقم سبز استهبان به صورت خشک و مرطوب شده درون بسته های با آتمسفر تغییر یافته ، شماره ثبت 39544 مورخ 1390

10.  بررسی خصوصیات فیزیکی دانه حبوبات ارقام کو لتیوار استان گلستان – ناظر

 11 .       تکوین دانش فنی تولید نیمه صنعتی محصولات پروتئینی کانولا به روش فرا غشائی از پسماند صنایع روغن کشی – ناظر

12.      آزمون دستگاه سورتینگ مرکبات - کارشناس آزمون کننده و مشاور آزمون، اسفند 1388  

13.       معرفی فرآیند تولید بیسکویت غنی شده با ویتامین های گروه A, B, C, B6, B12,   ید و آهن ناظر - (شماره ثبت 43385 مورخ 28/5/92 )  

14.       بهینه سازی فرآیند تولید نان لایه دار تخمیری ( Puff Pastry ) ، ناظر-  (شماره ثبت 43375 مورخ 28/5/92 )  

15.        بررسی امکان تولید و بسته بندی ذرت آجیلی   ( Corn Nut ) ، ناظر-  (شماره ثبت 43384 مورخ 28/5/92 )  

16.       بررسي راندمان توليد بيوگاز قابل استحصال از منابع مختلف" ، طرح راهبردی مکانیزاسیون، همکار اصلی- شماره ثبت 47066 مورخ 13/2/94

17.       معرفی راهکارهای مناسب افزایش زمان ماندگاری و ارزش صادراتی مغز گردو از طریق روش های غیر شیمیائی و بسته بندی مناسب  شماره ثبت    49743 مورخ 95/4/13 .

 

     

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 

1.       مدیریت پس از برداشت گیاه تازه سالیکورنیا (در دست اجرا) 1395

2.       کاهش پس زدگی روغن از محصول حلوا ارده سنتی (در دست اجرا، پروژه سفارشی) 1395

3.       سنجش و پایش ضایعات پس از برداشت محصولات کشاورزی (پیشنهادی)

4.     اصلاح ساختار فناوری­های پس از برداشت سیر- برنامه تحقیقات راهبردی "کاهش ضایعات محصولات کشاورزی (زراعی، باغی و سبزی و صیفی) در مراحل پس از برداشت :                                                                                                     

          الف- ضدعفونی سیر با روش غیر شیمیائی اتمسفر اصلاح شده                   

     ب- انبارداری سیر با روش ارگانیک اتمسفر اصلاح شده         

             ج-  ارایه دانش فنی نگهداری بذر سیردر انبار

5.   بهینه سازی عملیات خشک کردن انگور  

 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

        .1    دهة دوم تلاش مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. ناشر: مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 1394

     .2      کاهش ضايعات محصولات کشاورزي با بهينه سازي فرآيندهاي تبديلي و فناوري هاي پس از برداشت. ناشر: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. 1394

 
نشریات فنی و ترویجی
 
          1.     روشهاي برداشت نکاتي چند در مورد تنظيمات دروگرها و کمباينهاي کلز ا- دفتر توليد برنامه های ترويجی و انتشارات فنی    معاونت تحقيقات و آموزش و ترويج کشاورزي، بهار 1379 .

2.        راهنماي زمان برداشت و دروي اوليه و ثانويه کلزا با دروگرها -  دفتر توليد برنامه های ترويجی و انتشارات فنی معاونت تحقيقات و آموزش و ترويج کشاورزي، بهار 1379.

3.        چگونگي افزايش بقاي درختان در بيرون از قلمستان، دفتر توليد برنامه های ترويجی و انتشارات فنی معاونت تحقيقات و آموزش و ترويج کشاورزي، زمستان 1379.

4.       همکاري در تهيه گزارش دو سالانه و برجسته هاي تحقيقاتي سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج کشاورزي بزبان انگليسي، 1994-1996 .

        5.    تدوین استاندار ماشینهای فرآیند مواد غذایی – پوست کن های سبزی الزامات ایمنی و بهداشتی (سمت رئیس کمیسیون تدوین استاندارد ملی ايران – شماره 10257 چاپ اول   1386).


راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

           .1 يگانه، رضا 1380 . طراحي سيلوي مکانيزه دانه کلزا مطابق شرايط ايران -پايان نامه کارشناسي ارشد - دانشکده  کشاورزی دانشگاه تهران .

  2 .   سپاسی، برزو 1382. تأثير نسبت هاي مختلف گازهاي Co2 ، O2 و N2 روي مراحل حياتي سوسک حبوبات در شرايط آزمايشگاهي - پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه گيلان.  

  3.    دولتخواه قمصری، فلورا 1386. اثر بسته بندی در شرایط اتمسفر تعدیل یافته شاخه بریده رز رقم Vendetta - پايان نامه کارشناسي ارشد، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

  4.    طاهری انارکی، فهیمه 1390 . تعیین سمیت حاد گاز اوزون بر روی حشرات بالغ شپشه آرد. پايان نامه کارشناسي ارشد، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی.

        5.    احسانی، نگین 1395. اثر بسته بندی آتمسفر اصلاح شده ( MAP ) بر پایه نانو ذرات نقره بر خصوصیات کیفی و ماندگاری توت فرنگی. پايان نامه کارشناسي ارشد، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی.

 


عضویت در مجامع علمی 
 
 •   عضو گروه فرآوري توليدات کشاورزی کميسيون  بين المللي مهندسي کشاورزي      Member- Processing Section, International Commission for Agricultural Engineering (CGIR), Year 2000-2004.
 •     عضو کار گروه تخصصی پژوهشکده سبزی و صیفی کشور .1395 .

 


تشویقات 
 

عنوان

تشويق کننده

برپايي نمايشگاه صنايع غذايي

عباس کشاورز سرپرست موسسه تحقيقات مهندسي زراعي، نامه شماره 270/1227 مورخ 23/3/74

برگزاري دومين گردهمايي مسئولين و اعضاي هيئت علمي موسسه فني و مهندسي

ابراهيم پذيرا سرپرست موسسه تحقيقات فني و        مهندسي کشاورزي، نامه شماره 270/10975 مورخ 20/12/74

نحوه تدريس و همکاري در آموزش کارشناسان ترويج

علي آهون منش معاون وزير و رئيس سازمان سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج کشاورزي، نامه شماره 207/29041 مورخ 28/8/75

نحوه همکاري و تدريس آموزش کارشناسان نخلکار و معرفي دستگاه هرس ته برگ خرما

ابراهيم پذيرا سرپرست موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، نامه شماره 270/4452 مورخ 26/8/75

برگزاري کلاس انبارداري ويژه مروجين استان کرمان

رياست دانشکده پليمر دانشگاه صنعتي اميرکبير و مسئول گروه فنی مهندسی ستاد افلاتوکسين مورخ 14/7/77

کارگاه آموزشي مراقبيتهاي پس از برداشت گردو استان همدان و کردستان

معاونت ترويج سازمان تات نامه شماره 253/8074 مورخ 6/11/78

نقش مراقبتهاي پس از برداشت در کاهش ضايعات گردو

حسن رحيمي رياست موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، نامه شماره 270/1061 مورخ 26/3/80

عضو شورای تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی استان تهران

معاون آموزش و تحقیقات و نائب ریئس شورای تحقیقات آموزش استان تهران نامه شماره 3912/1/5 مورخ 18/12/81

راهکارهای کاهش ضایعات مراحل برداشت و

پس از برداشت محصولات گلخانه ای

پژوهشگر نمونه- اولین همایش پژوهش و فناوری و تجلیل از پژوهشگران برتر- فرمانداری شهرستان ساوجبلاغ   1387

همایش تخصصی توانمندیها و بررسی مسا ئل و مشکلات درختان میوه شلیل و هلو و ارائه راهکارهای علمی و کاربردی در استان البرز

سازمان جهاد کشاورزی استان البرز 1391

 

 

 سایر موارد

 
 

اختراع و اکتشاف

1 ساخت مخارن کنترل اتمسفر بذور خود مصزفی زارعین - شماره و تاریخ ثبت 68610-12/11/89 اداره مالکیت صنعتی – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- قوه قضاییه

 

   عناوين دوره های آموزشی خارجی  و داخلی

1.    FAO/IAEA Training Course on Food Irradiation. National Center for Radiation Research and Technology (NCRRT), Cairo-Egypt 1996.

2.   Training Course on Agricultural Research Management. International Service for National Agricultural Research (ISNAR ), Karaj-Iran 1998.

3.   Seminar on Effective Traceability Systems for Prosessed and Internationally Traded Food Products. Asian Productivity Organization (APO), Manila – Philipinnes 2007.

3.   Training Course on Logistics Management in Agribusiness. Asian Productivity Organization (APO), Tehran - IR Iran 2012.

4.   Visiting Scientist Program. The International Maize and Wheat Improvement Center. Elbatan, Texcoco-Mexico 2012.  

5.     دوره آموزشی کروماتوگرافی مقدماتی – پژوهشگاه صنعت نفت – شرکت ملی نفت ایران

6.     دوره آموزشی نرم افزار آماری SPSS مقدماتی – معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی – سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

7.     دوره آموزشی پاور پوینت – واحد  آموزش جهاد دانشگاهی دانشکده کشاورزی – دانشگاه تهران

8.     دوره آموزشی خواص بیوفیزیکی محصولات کشاورزی – آموزشکده کشاورزی کرج – سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

9.     دوره آموزشی کنترل کیفی تست پانل مواد غذایی – مجتمع آموزشی وزارت جهاد کشاورزی – سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

10.    آشنایی با نظام مجلات و پایگاه اطلاعات محصولات ISI - مرکز آموزش عالی امام خمینی– کرج،     1386  

11.    تکنیکهای واردات، سورتینگ کشمش و دانه های خشک شده - مرکز آموزش عالی امام خمینی – کرج،   1386

12.     کاربرد HPLC در صنایع غذایی - مرکز آموزش عالی امام خمینی– کرج، 1387 

 13.     فناوریهای پیشرفته در صنایع غذایی -  مرکز آموزش عالی امام خمینی– کرج، 1387

 14.     کاربرد نانو فناوری در صنایع غذایی - مرکز آموزش عالی امام خمینی– کرج،   1387

155.    دوره اصول روابط بین الملل. مرکز اموزش عالی امام خمینی – کرج، 1388

166.    کاربرد DSC در ارزیابی خواص حرارتی مواد غذائی . مرکز آموزش عالی امام خمینی– کرج، اسفند 1389.

177.   کاربرد RSM  در تحقیقات صنایع غذائی و فناوری پس از برداشت. مرکز آموزش عالی امام خمینی– کرج، اسفند 1389.

198.    دومین همایش تخصصی پلیمرهای پیشرفته در بسته بندی مواد غذائی. انستیتو تحقیقات تغذیای و صنایع غذائی کشور. تیر ماه 1392.

209.   برند سازی و ساختار نظام گواهی محصولات کشاورزی در کشور. ششمین جشنواره محصولات کشاورزی ارگانیک و طبیعی. شهریور 1392