چهار شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹  -  Wednesday, July 15, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » دکتر علیرضا توکلی[_HprPDF] علیرضا توکلی نام و نام خانوادگی
عضو هیات علمی (استادیار پژوهش پایه 23) مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
مدیریت مصرف آب، بهره‌وری آب، استحصال آب باران تخصص
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی محل کار
art.tavakoli@gmail.com پست الکترونیک
09126143484 شماره تماس
فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 

مدرک تحصيلي

رشته تحصيلي

عنوان تحقیق

دانشگاه محل تحصيل

سال اخذ مدرک

کارشناسي

آبياري

-

دانشگاه صنعتي اصفهان

72-1368

کارشناسي ارشد

آبياري و زهکشي

بررسي اثرات کم‌آبياري روي محصول چغندرقند و تعيين تابع توليد

دانشگاه تهران

75-1373

دکتري

آبياري و زهکشي

بهبود بهره‌وری آب با بکارگيری مديريت تلفيقی آبياری محدود و عمليات زراعی برتر در زراعت غلات ديم (با درجه عالی)

دانشگاه تهران

89-1385

سوابق شغلی

1.       محقق از سال 1376 تا 1377

2.       استخدام رسمی و عضو هیات علمی از سال 1377 تاکنون (استادیار پایه 23)

 

سوابق اجرایی

ریاست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود) از 1391 تا 1394

سوابق تدریس
 

تدریس دروس شامل

  • آبیاری
  • نقشه‌برداری
  • مهندسی زهکشی

در دانشگاههای مشروحه زیر بصورت استاد مدعو طی سالهای 1377 تاکنون

  • دانشگاه تبریز
  • دانشگاه مراغه
  • دانشگاه جامع علمی کاربردی
 
 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

  1.     Ali Reza Sepaskhah, Abolazl Azizian, and Ali Reza Tavakoli . 2006. Optimal applied water and nitrogen for winter wheat under variable seasonal rainfall and planning scenarios for consequent crops in a semi-arid region. Agricultural Water Management. 84: 113-122.

2.     Ali Reza Tavakoli , AbdolMajod Liaghat, Theib Oweis, and Amin Alizadeh. 2013. The role of limited irrigation and advanced management on improving water productivity of rainfed wheat at semi-cold region of upper Karkheh River Basin, Iran. International Journal of Agriculture and Crop Sciences (IJACS), 4 (14), 939-948.

3.     Ali Reza Tavakoli , and Mehran Mahdavi Moghadam. 2013. Optimization of Deficit Irrigation and Nitrogen Rates on Bread Irrigated Wheat at Northwest of Iran. International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 4 (22), 1681-1687

4.     Ali Reza Tavakoli , and Mehran Mahdavi Moghadam. 2013. Path Analysis, Drought Tolerance Indices and Yield and Yield Components for Wheat under Deficit Irrigation and Nitrogen conditions. International Journal of Agriculture and Crop Sciences (IJACS),

5.     Ali Reza Tavakoli , and Theib Oweis. 2004. The role of supplemental irrigation and nitrogen in producing bread wheat in the highlands of Iran. Agricultural Water Management. 65:225-236.

6.     Ali Reza Tavakoli , Mehran Mahdavi Moghaddam and Ali Reza Sepaskhah. 2015. Evaluation of the AquaCrop model for barley production under deficit irrigation and rainfed condition in Iran . Agricultural Water Management, 161:136–146.

7.     Hadi Ramezani Etedali, Abdolmajid Liaghat, Masoud Parsinejad, Ali Reza Tavakoli , Omid Bozorg Haddad and Mojtaba Ramezani Etedali. 2012. Water Allocation Optimization for Supplementary Irrigation in Rainfed Lands to Increase Total Income (Case Study: Upstream Karkheh River Basin). Irrigation and Drainage, ICID, 74–83.

8.     Hadi Ramezani Etedali , Khaled Ahmadaali , Abdolmajid Liaghat , Masoud Parsinejad , Ali Reaz Tavakkoli and Behnam Ababaei . 2015. Optimum Water Allocation between Irrigated and Rainfed Lands in Different Climatic Conditions. Biological Forum – An International Journal, 7(1): 1556-1567.  

9.     Mahmood Sabohi, Hormoz Asadi and Ali Reza Tavakoli . 2012. Economical Assessment of Supplemental Irrigation in Different Agronomic Managements of Rainfed Barley Production. International Journal of Agriculture: Research and Review, 2 (S), 949-954

10.  Mehdi Alikhasi, Mehdi khouchakzadeh, Ali Reza Tavakoli , Ramazan Tahmasebi and Ali Mokhtassi Bidgoli. 2014. Evaluation of rainwater harvesting system and supplemental irrigation effect on yield and yield components in barley. J. of Ecology, Environment and Conservation. 20(3) 887-897.

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

1.       علیرضا توکلی . 1380. به‌گزيني مديريت تک‌آبياري در زراعت گندم ديم. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي، 2(7): 50-41.

2.       علیرضا توکلی . 1382. اثر مقادير مختلف آبياري تکميلي و نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد گندم ديم رقم سبلان. مجله نهال و بذر، جلد 19(3 ): 381-367.

3.       علیرضا توکلی . 1382. اثرات کم‌آبياري و نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد گندم . مجله علمي کشاورزي، اهواز، 26(2): 8-75.

4.       علیرضا توکلی . 1382. اثرات مقادير مختلف آبياري تکميلي و نيتروژن بر عملکرد دانه و اجزاي آن در گندم ديم رقم سبلان. مجله تحقيقات نهال و بذر، 19(3): 380-367.

5.       علیرضا توکلی . 1382. بررسي سطوح مختلف آبياري و ازت بر عملکرد گندم ديم در شرايط خشکسالي. مجله کشاورزي، پرديس ابوريحان دانشگاه تهران، 5(1): 42-31.

6.       علیرضا توکلی . 1382. به‌گزيني مديريت آبياري تکميلي و بهينه‌سازي نيتروژن براي گندم ديم. مجله پژوهش و سازندگي ويژه زراعت و باغباني، 62: 42-35.

7.       علی سالک زمانی و عليرضا توکلی. 1383. اثر مقادير مختلف بذر بر عملکرد و اجزاي عملکرد سه رقم و لاين جديد گندم ديم. مجله علوم زراعي ايران، 6(3): 222-214.

8.       علیرضا توکلی . 1383. تحليل اقتصادي آبياري تکميلي گندم در حد بهينه نيتروژن در شرايط ديم. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي، 2(7): 50-41.

9.       بهروز عرب‌زاده و عليرضا توکلی . 1384. به گزيني مديريت کم‌آبياري تنظيم شده در کشت نشايي برنج. مجله علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان، 12(4): 20-11.

10.   بهروز عرب‌زاده و عليرضا توکلی . 1385. تحليل اقتصادي مديريت کم‌آبياري در کشت خشکه‌کاري برنج . مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي، 7(26): 110-99.

11.   علیرضا توکلی . 1385. ارزيابي زراعي و اقتصادي (بودجه‌بندي بخشي) مديريت تک‌آبياري گندم ديم در شرايط خشکسالي. مجله علمي کشاورزي، 29(1): 29-17.

12.   عليرضا توکلی . 1385. تخمين تابع توليد گندم و بهينه‌سازي کم‌آبياري و نيتروژن. مجله پژوهش و سازندگي، 71: 33-25.

13.   عليرضا توکلی . 1385. مديريت کم‌آبياري و بهينه‌سازي مصرف نيتروژن در توليد گندم الموت. مجله دانش کشاورزی، 2(62): 128-115.

14.     فرداد حسين و عليرضا توکلی .1385. ارزيابي اقتصادي کم‌آبياري روي محصول چغندرقند جهت بهينه‌سازي مصرف آب. علوم کشاورزي ايران، 30(3): 584-575.

15.   ابوالفضل عزيزيان ، عليرضا سپاسخواه، عليرضا توکلي و منصور زيبايي. 1385. بهينه‌سازي اقتصادي آب آبياري و کود نيتروژن براي گندم در مقادير مختلف بارندگی (در منطقه مراغه) . مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي، 10(4): 57-45.

16.   عليرضا سپاسخواه، فياض آقاياري، عليرضا توکلي . 1385. آزمون و اصلاح مدل MEDIWY براي شبيه‌سازي عملکرد گندم ديم و آبي در منطقه مراغه. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي، 7(28): 150-133.

17.   حميدرضا سالمي و علیرضا توکلی . 1386. افزايش بهره‌وري آب آبياري ارقام برنج در اصفهان. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي، 8(1): 74-61.

18.   علیرضا توکلی و بهمن عبدالرحمانی. 1386. افزايش بهره‌وری آب ( WP ) و تعيين مقدار و زمان بهينه تک‌آبياري براي کلزاي بهاره ديم. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي، 8(2): 92-79.

19.   بهمن عبدالرحمني، کاظم قاسمي گلعذاني، مصطفي وليزاده، ولي فيضي اصل، عليرضا توکلي . 1388. اثر پرايمينگ بذر بر قدرت رويش و عملکرد دانه جو رقم آبيدر در شرايط ديم. مجله علوم زراعي ايران، 11(4): 352-337.

20.   هادي رمضاني اعتدالي، بيژن نظري، عليرضا توکلي ، مسعود پارسي نژاد. 1388. ارزيابی مدل Cropwat در مديريت کم‌آبياري گندم و جو در منطقه کرج. مجله آب و خاک (علوم و صنايع کشاورزی)، 23(1): 129-119.

21.   علیرضا توکلی ، عبدالمجید لياقت و امین عليزاده، شهرام اشرفي، ذیب عويس، و مسعود پارسي‌نژاد. 1389. بهبود بهره‌وری بارش در توليد گندم ديم با اعمال گزاره‌های بهبود در سطح مزارع زارعين در منطقه سردسير بالادست حوضه کرخه. نشریه آبياري و زهکشي ايران، 2(3): 307-297.

22.   عليرضا توکلی و عبدالمجيد لياقت. 1389. به‌‌گزيني تک‌آبياري و تاريخ کاشت براي ارقام گندم در شرايط ديم. علوم کشاورزي ایران، 2(41): 188-179.

23.   بهمن عبدالرحمني، کاظم قاسمي گلعذاني، مصطفي وليزاده، ولي فيضي اصل و عليرضا توکلي . 1390. اثر پرايمينگ بذر بر روند رشد و عملکرد دانه جو (. Hordeum vulgare L ) رقم آبيدر در شرايط ديم . مجله به زراعي نهال و بذر، 2-27(1): 129-111.

24.   عليرضا توکلی ، عبدالمجيد لياقت و مهران مهدوی مقدم. 1390. الگوی تخصيص آب در شرايط بکارگيری توامان مديريت برتر زراعی و تک‌آبياری در زراعت ديم. مجله پژوهش آب در کشاورزی، 25(2): 106-93.

25.   عليرضا توکلی . 1391. ارزيابی شاخص بهره‌‌وری اقتصادي مديريت تک‌‌آبياري برای دو رقم گندم ديم (مطالعه موردی: مراغه). مجله مديريت آب و آبياری، 1(2): 29-17.

26.   عليرضا توکلی . 1391. بررسي اثر تاريخ کاشت و تک‌آبياري بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام مختلف گندم ديم. مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، 2(6): 96-87.

27.   عليرضا توکلی . 1391. به‌گزينی برنامه تک‌آبياري و تاريخ کاشت براي دو رقم جو در شرايط ديم . مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي، 13(2): 56-39.

28.   عليرضا توکلی . 1391. تعيين اجزای شاخص بهره‌وري آب تحت مديريت تک‌آبياري برای ارقام گندم ديم. مجله آب و خاک، 26 (3): 699-690.

29.   عليرضا توکلی . 1391. تعيين اجزای شاخص بهره‌وري آب تحت مديريت تک‌آبياري و تاريخ کاشت برای ارقام جو ديم. مجله آب و خاک، 2(43): 113-103.

30.   عليرضا توکلی . 1391. ضرايب همبستگي صفات، تجزيه عليت و شاخص‌هاي تحمل به خشکي براي گندم تحت شرايط کم‌آبياري و نيتروژن. مجله پژوهش‌های زراعی ايران، 10(1): 10-1.

31.   عليرضا توکلی ، عبدالمجيد لياقت و امین علیزاده. 1391. تابع توليد برای برآورد عملکرد دانه گندم ديم در مناطق سرد و نيمه سرد استان لرستان. مجله پژوهش آب در کشاورزی، ب 27(1): 17-1.

32.   هرمز اسدی، علیرضا توکلی و شهرام اشرفی. 1391. بررسي اقتصادي ‌آبياري محدود گندم ديم تحت مديريت‌های مختلف زراعي و تعیین قیمت آب در مزارع زارعين استان کرمانشاه. پژوهش آب در کشاورزی، ب 26(4): 470-461.

33.   عليرضا توکلی . 1392. بررسي اثر تاريخ کاشت و تک‌آبياري بر عملکرد و اجزاي عملکرد دو رقم جو ديم. نشريه زراعت ديم ايران، 4: 68-53.

34.   عليرضا توکلی . 1392. تعيين مشخصه‌های فنی سامانه‌هاي استحصال و جمع‌آوري آب باران برای بادام ديم. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي، 2: 16-1.

35.   عليرضا توکلی . 1392. کم‌‌آبياري و مديريت آبياری تکميلي گندم آبی و ديم شهرستان سلسله. مجله پژوهش آب در کشاورزی، 4: 600-589.

36.   عليرضا توکلی ، عبدالمجيد لياقت و امين عليزاده. 1392. ارزيابی و آزمون نرم‌‌افزار AquaCrop برای شبیه‌سازی جريان توليد گندم ديم در شرايط آبياری محدود. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي، 4: 56-41.

37.   علیرضا توکلی ، عبدالمجید لياقت و امین عليزاده. 1392. تخمين توابع توليد اقليمی برای برآورد عملکرد دانه گندم ديم در مناطق سرد و نيمه‌‌سرد استان لرستان . مجله پژوهش آب در کشاورزي، 27 (1): 17-1

38.   عليرضا توکلی ، عبدالمجيد لياقت و امين عليزاده. 1392. تعيين توابع توليد اقليمی - عملکرد دانه جو ديم و تحليل حساسيت آن در مناطق سرد و نيمه‌‌سرد استان لرستان. مجله حفاظت منابع آب و خاک، 2: 71-58.

39.   عليرضا توکلی ، عبدالمجيد لياقت و زينب اکبری. 1392. بررسی نقش پارامترهای اقليمی بر عملکرد دانه گندم در مناطق ديم کوهدشت و پلدختر استان لرستان. مجله جغرافيا و برنامه‌ريزی محيطی، 4: 14-1.

40.   عليرضا توکلی ، عبدالمجيد لياقت. 1392. تخمین توابع تولید اقليمی برای تخمين عملکرد جو ديم در کوهدشت و پلدختر و تحليل حساسيت آن. مجله آبياری و زهکشی ايران، 4: 441-452.

41.   حمیدرضا سالمی، علیرضا توکلی و نادر حیدری. 1393. اثرات کم‌آبیاری بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت دانه‌اي و تعيين شاخص بهره‌وری آب در شبکه آبياري نکوآباد اصفهان. مجله بوم‌شناسی کشاورزی، 6(4): 869-858 .

42.   حميدرضا سالمي، علیرضا توکلی ، داود افيوني. 1393. اثر سطوح مختلف کم‌‌آبياري بر عملکرد ارقام گندم بر اساس شاخص‌هاي بهره‌وري آب. يافته‌های تحقيقاتی در گياهان زراعی و باغی، 3(3): 219-205.

43.   علیرضا توکلی . 1393. بررسي اثر وضعیت سطوح رواناب در سامانه‌هاي استحصال و جمع‌آوري آب باران بر آستانه رواناب و نيمرخ نفوذ آب. نشریه علمی ترویجی سامانه‌های سطوح آبگیر باران، 4(3): 12-1.

44.   علیرضا توکلی . 1393. بررسی کارآيي سوپر جاذب در سامانه‌هاي استحصال و جمع‌آوري آب باران برای بادام ديم. يافته‌های تحقيقاتی در گياهان زراعی و باغی، 3(1): 80-65.

45.   هادی رمضانی اعتدالی، عبدالمجید لیاقت، مسعود پارسی‌نژاد، علیرضا توکلی ، بهنام آبابایی. 1393. پتانسیل‌یابی اراضی دیم دشت قزوین برای انجام آبیاری تکمیلی. مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 2: 177-167.

46.   عليرضا توکلی ، مهران مهدوی مقدم و حمیدرضا سالمی. 1393. اثر آبیاری تکمیلی و کود نیتروژن بر ضرایب همبستگی صفات و شاخص‌های تحمل به خشکی گندم نان در زراعت دیم. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی، 7(4): 159-143 .

47.   عليرضا توکلي و هرمز اسدی. 1394. بررسی اقتصادی اثربخشی تک‌آبیاری جو دیم تحت مدیریت‌های مختلف زراعی و در مزارع زارعین. نشریه آب و خاک، 29(2): 294-284.

48.   عليرضا توکلی و بهمن عبدالرحمانی. 1394. اثر تک‌آبياری بر عملکرد دانه و صفات زراعی کلزای بهاره در شرايط ديم. مجله زراعت، 106: 72-64.

49.   هرمز اسدی، غلامرضا زمانیان و علیرضا توکلی . 1394. بررسي اقتصادي تک‌آبياري و تعیین هزینه تمام شده آب آبیاری در مزارع گندمکاران دیم استان لرستان. مجله بوم‌شناسی گیاهان زراعی، 11(2): 10-1.

50.   علی نادری‌عارفی، علی احمدی، علیرضا توکلی ، موسی‌الرضا وفایی‌تبار. 1394. اثر تنش خشکی بر ویژگی‏های رویشی و عملکرد ژنوتیپ‏های مختلف پنبه. علوم گیاهان زراعی ایران، 47(1): 11-1..

51.   حميدرضا سالمی و عليرضا توکلی . 1395. بررسی اثرات مديريت ارتفاع غرقاب در زراعت برنج بر عملکرد و شاخص‌های کيفی. مجله آب و خاک (پذیرفته شده).

52.   حميدرضا سالمي، احمد سليماني‌پور و علیرضا توکلی . 1395. اثر روش‌هاي مختلف آبياري و شیوه‌های کاشت بر بهره‌وری آب و سلامت ارقام تجارتي سيب‌زميني. پژوهش های زراعی ايران، 14(1): 50-42.

53.   علی نادری‌عارفی، علی احمدی، علیرضا توکلی ، موسی‌الرضا وفایی‌تبار. 1395. رابطه صفات فیزیولوژیکی برگ با مقاومت به خشکی در ژنوتیپ های مختلف پنبه. به زراعی کشاورزی، 18(3):.  

54.   مهدی علیخاصی، مهدی کوچک‌زاده، علیرضا توکلی و رمضان طهماسبی. 1395. بررسی تاثیر سامانه استحصال آب باران و آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزاء عملکرد جو رقم آبیدر. مجله پژوهش آب در کشاورزی (پذیرفته شده).

55.   محمد عابدینی اسفهلانی، رضا فتوت، مسعود سلطانی نجف‌آبادی و علیرضا توکلی . 1395. بررسی عملکرد و بهره‌وری آب در لاین‌های آفتابگردان تحت شرایط نرمال و تنش خشکی. نشریه اکوفیزیولوژی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان (پذیرفته شده).

56.   حميدرضا سالمي، علیرضا توکلی و داود افيوني. 1396. بررسی ضرايب همبستگي، تجزيه عليت صفات و شاخص‌هاي تحمل به خشکي ارقام مختلف گندم تحت شرايط کم‌‌آبياري. مجله پژوهش های زراعی ايران (پذیرفته شده).


مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی
1.       جمشيد خيرابی، سيد اسدالله اسدالهی، محمدرضا انتصاری، عليرضا توکلی و عليرضا سلامت. 1375. کم‌آبياري تنظيم شده، اهميت و ضرورت آن در شرایط ایران. هشتمين سمينار کميته ملي آبياري و زهکشي، 290-271. تهران.

2.       محمدرضا انتصاری، مهران نوروزی، عليرضا سلامت، مهرزاد احسانی و عليرضا توکلی . 1375. مقايسه روش پنمن ـ مانتيس با ساير روش‌هاي توصيه شده جهت محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل ( ETo ) در چند منطقه مختلف ایران. هشتمين سمينار کميته ملي آبياري و زهکشي، 238-221. تهران.

3.       حسین فرداد و علیرضا توکلی . 1375. بهينه‌سازي کم‌آبياري بر اساس توابع توليد، هزينه و قيمت چغندرقند در کرج. دومين کنگره ملي مسايل آب و خاک کشور، 365-354. تهران.

4.       جمشید خیرابی و علیرضا توکلی . 1376. مدل‌هاي بهينه‌سازي کم‌آبياري تنظيم شده. کنفرانس منابع آب، 462-445. تبریز.

5.       علیرضا توکلی . 1376. بهينه‌سازي کم‌آبياري بر اساس توابع توليد و هزينه با هدف بهره‌برداري پايدار از منابع آب کشاورزي. کنفرانس منابع آب، 260-253. تبریز.

6.       علیرضا توکلی . 1378. اثرات آبياري تکميلي روي عملکرد و برخي خصوصيات زراعي ارقام جديد گندم ديم. هفتمين سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخير، 426-422. کرمان.

7.       علیرضا توکلی . 1378. ارايه برخي توصيه‌هاي تحقيقاتي ـ کاربردي پيرامون کم‌آبياري. هفتمين سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخير، ص‌ص 196-189. کرمان.

8.       علیرضا توکلی . 1378. بهينه‌سازي سطوح مختلف آبياري تکميلي و نيتروژن روي عملکرد گندم ديم. هفتمين سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخير، ص‌ص 432-427. کرمان.

9.       علیرضا توکلی . 1379. بررسي خصوصيات زراعي چهار رقم گندم ديم نسبت به آبياري تکميلي. ششمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران، ساری.

10.   علیرضا توکلی . 1379. بررسي نقش آبياري تکميلي در مديريت مصرف آب در شرايط ديم. دهمين سمينار کميته ملي آبياري و زهکشي، 275-269. تهران.

11.   علیرضا توکلی . 1379. به‌گزيني ارقام گندم در شرايط خشکسالي و تحت مديريت تک‌آبياري. اولين کنفرانس ملي بررسي راهکارهاي مقابله با کم آبي و خشکسالي، 210-205. کرمان.

12.   علیرضا توکلی . 1379. به‌گزيني مديريت کم‌آبياري بر مبناي الگوي کشت در طرح توسعه منابع آب. اولين کنفرانس ملي بررسي راهکارهاي مقابله با کم آبي و خشکسالي، 200-196. کرمان.

13.   علیرضا توکلی . 1379. زراعت نيمه آبي، تلفيقي از کم‌آبياري، آبياري تکميلي و تک‌آبياري. اولين کنفرانس ملي بررسي راهکارهاي مقابله با کم آبي و خشکسالي، 304-310. کرمان.

14.   علیرضا توکلی . 1380. اثرات مديريت تک‌آبياري بر عملکرد و اجزاي عملکرد گندم ديم. هفتمين کنگره علوم خاک ايران، 129-128. شهرکرد.

15.   علیرضا توکلی . 1382. بررسي حد سودآوري مديريت تک‌آبياري بر مبناي هزينه‌هاي آب و آبياري. چهارمين کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزي، کرج.

16.   علیرضا توکلی . 1382. بررسي کارآيي مصرف کود نيتروژن براي گندم ديم تحت شرايط مختلف آبياري. هشتمين کنگره علوم خاک ايران، 378-376. رشت.

17.   ابوالفضل عزيزيان، عليرضا سپاسخواه و علیرضا توکلی . 1385. کاربرد تحليل کم‌آبياري در مقادير مختلف بارندگي به منظور بهينه‌سازی آب آبياري و کود نيتروژن براي گندم. همايش ملي مديريت شبکه‌هاي آبياري و زهکشي، اهواز.

18.   علیرضا توکلی ، ذیب عويس، عبدالمجید لياقت، امین عليزاده، شهرام اشرفي، عبدالعلی غفاري، عباس کشاورز و مسعود پارسي‌نژاد. 1388. مديريت آب در زراعت ديم، چالش‌ها و اميدها. دوازدهمين همايش کميته ملی آبياری و زهکشی ايران، مديريت آبياری در ايران، چالش‌ها و چشم‌اندازها، تهران.

19.   عليرضا توکلي ، عبدالمجيد لياقت، امين عليزاده، ذيب عويس، مسعود پارسی‌نژاد. 1389. معرفی شاخص مديريت توجه برای بهبود مصرف آب در زراعت آبی و ديم . سومین سمینار ملی توسعه پایدار روش‌های آبیاری تحت فشار، 216-209، کرج.

20.   هادی رمضانی اعتدالی، عبدالمجید لیاقت، مسعود پارسی‌نژاد، علیرضا توکلی . 1389. تهیه یک مدل جهت اصلاح الگوی مصرف آب در مزارع آبی و تخصيص آن به مزارع ديم. سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، اهواز.

21.   علیرضا توکلی و عبدالمجید لیاقت. 1389. بهينه‌سازي الگوي کشت در شرايط کفايت و محدوديت آب قابل دسترس. نهمين سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخير، کرمان.

22.   محمدباقر مرادجانی، علیرضا توکلی و معصومه خلیلی ارجمندی. 1389. تحليلی بر چالش‌های مرتبط به الگوی کشت و روند تغييرات اندازه قطعات زراعی. نهمين سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخير، کرمان.

23.   علیرضا توکلی ، شهرام اشرفی، عبدالمجيد لياقت، فريبرز عباسی. 1389. اهميت زمان و ميزان تک‌آبياری در بهبود بهره‌وری آب محصولات ديم. نهمين سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخير، کرمان.

24.   علیرضا توکلی . 1389. تهيه و تدوين نقشه شاخص های بهره‌وري بارش در زراعت حبوبات ديم کشور. سومین همایش ملی حبوبات ایران، کرمانشاه.

25.   علیرضا توکلی . 1390. بررسی اثربخشی مواد سوپرجاذب برای بادام ديم تحت شرايط سامانه‌هاي استحصال و جمع‌آوري آب باران. دومين همايش ملی بادام، شهرکرد.

26.   علیرضا توکلی . 1390. بررسی چالش‌های پژوهش و اجرا و نقش آن در از دست رفتن سرمايه، اعتماد و زمان فرصت، (بررسی موردی کشاورزی ديم). اولين همايش ملی اشتغال دانش‌آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبيعی، تهران.

27.   عليرضا توکلی ، عبدالمجید لياقت و مهران مهدوی مقدم. 1390. مديريت تخصيص آب تک‌آبياري در زراعت ديم و تعيين سهم اثر مديريت زراعی. نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی، کرج.

28.   هرمز اسدی و عليرضا توکلی . 1391. بررسي اقتصادي ‌تک‌آبياري گندم و جو در مزارع ديم استان کرمانشاه . اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، کرج.

29.   علیرضا توکلی . 1391. بررسي آستانه رواناب و نيمرخ نفوذ آب در طول سطح رواناب در سامانه‌هاي استحصال و جمع‌آوري آب باران. اولين همايش ملی سامانه های سطوح آبگير باران ، مشهد.

30.   علیرضا توکلی . 1391. مديريت بارش در کشاورزی ديم، فرصت‌ها، محدوديت‌ها و چالش‌ها (سخنرانی کلیدی ). اولين همايش ملی سامانه های سطوح آبگير باران ، مشهد.

31.   لیلا جلالی، جواد بذرافشان و علیرضا توکلی . 1392. پایش خشکسالی کشاورزی با استفاده از شاخص خشکسالی محصول خاص ( CSDI ) برای گندم دیم (مطالعه موردی کرمانشاه). اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران.

32.   علیرضا توکلی . 1392. تحقيقات کشاورزی و اقتصاد مقاومتي، تبيين آسيب‌ها و فرصت‌ها (سخنرانی کليدی). دومين همايش ملی سامانه‌های سطوح آبگير باران، مشهد.

33.   علیرضا توکلی . 1392. توابع توليد اقلیمی در زراعت ديم راهکاری برای شناخت عوامل موثر و مديريت آنها. سخنرانی و ارائه شفاهی در دومين همايش ملی سامانه‌های سطوح آبگير باران، مشهد.

34.   لیلا جلالی، جواد بذرافشان و علیرضا توکلی . 1392. ارزیابی شاخص خشکسالی محصول خاص ( CSDI ) برای محصول گندم ديم (مطالعه موردي: شهرستان مراغه). دومين کنفرانس بين‌المللی مدلسازی گياه، آب، خاک و هوا، کرمان.

35.   لیلا جلالی، جواد بذرافشان و علیرضا توکلی . 1392. ارزيابي شاخص کمبود رطوبت خاک ( SMDI ) در پايش خشکسالي کشاورزي (مطالعه موردي: مراغه). اولين همايش ملي علوم کشاورزي با تاکيد بر تنش‌هاي غيرزيستي، نقده کردستان.

36.   لیلا جلالی، جواد بذرافشان و علیرضا توکلی . 1392. برآورد بارش مؤثر بر مبناي مدل دولايه‌اي بيلان رطوبتي آب خاک براي محصول گندم ديم (مطالعه موردي: شهرستان مراغه). اولين همايش ملي علوم کشاورزي با تاکيد بر تنش‌هاي غيرزيستي، نقده کردستان.

37.   هرمز اسدي و عليرضا توکلی . 1392. بررسي اقتصادي ‌تک‌آبياري گندم و جو در مزارع ديم استان کرمانشاه. اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، کرج.

38.   علیرضا توکلی . 1393. بررسی ابعاد زراعی و فنی مدیریت مصرف آب کشاورزی. سخنرانی کارگاه تخصصی بررسی ابعاد زراعی و فنی مدیریت مصرف آب کشاورزی، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج.

39.   علیرضا توکلی . 1393. بررسی جنبه‌های فنی و زراعی مدیریت مصرف آب در زراعت دیم. سخنرانی در کارگاه تخصصی دیم‌کاری: تجربه‌های جهانی، نیازهای ملی، کرج.

40.   علیرضا توکلی . 1393. تبیین اهمیت و جایگاه تعیین حد کاربری آب کشاورزی. سخنرانی کلیدی سومین همایش بین‌المللی سطوح آبگیر باران ایران، بیرجند.

41.   علیرضا توکلی و حسین حکم‌آبادی. 1394. مزیت‌های نسبی فراگیری کشت پسته در استان سمنان بر اساس شاخص‌های مختلف. سخنرانی در اولین همایش ملی رهیافت‌های علمی در صنعت طلای سبز، پسته، دامغان، 26 آذر ماه.

42.   علیرضا توکلی . 1394. مدیریت آب و آبیاری در باغات پسته. کارگاه آموزشی آبیاری باغات پسته، سخنرانی در اولین همایش ملی رهیافت‌های علمی در صنعت طلای سبز، پسته، دامغان، 26 آذر ماه.

43.   علیرضا توکلی . 1394. بررسی تغییرات پارامترهای اقلیمی و اثرات آن بر شاخص‌های گیاهی، پتانسیل منابع آب و الگوی کشت. چهارمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران ایران، 28 و 29 بهمن ماه 1394، مشهد مقدس.

 
 
کنفرانس های خارجی
1.     Asadi, H., Tavakoli, A.R. , Ashrafi Sh. and Oweis, T. 2011. Economic feasibility of wheat production under supplemental irrigation and agronomic management at rainfed areas of upper KRB of Iran. Regional Expert Meeting (Workshop) on Highland Agriculture, Karaj, Iran.

2.     Oweis, T., Pala, M., Benli, B., Ilbeyi, A., and Tavakoli, A.R. 2006. The Role of Early Sowing With Supplemental Irrigation Cool Highland Environments. Turkey.

3.     Ramezani, H., Liaghat A., Parsinejad, M., Tavakoli, A.R. and Haddad, O.B. 2011. Linked Water Allocation in Irrigated and Rainfed Lands. ICID 21st International Congress on Irrigation and Drainage, Tehran, Iran.

4.     Salek zamani, A,. Tabieh zadeh, H., Ebrahimi, A.R., Tavakoli A.R., and Abedi, M.S. 2004. The effect of seed rate on grain yield of new rainfed wheat varieties at west and northwest of Iran. The 1st joint agriculture and natural resources symposium (Tabriz – Ganja).

5.     Tavakoli A.R., Oweis, T,. Pala, M., Abdolrahmani, B., Haghighati maleki, A., Ghaffari, A., Rahimzadeh, R., and Ketata, H. 2003. Evaluation of supplemental irrigation and nitrogen rates for winter wheat (var. Sabalan) in rainfed condition. Seventh international conference on development of dry lands, Tehran, Iran.

6.     Tavakoli, A.R. 2006. Response of Almond trees to Micro Catchments Water Harvesting (MCWH) methods in the northwest of Iran. International workshop on WH and sustainable agriculture - ICID, Moscow, Russia.

7.     Tavakoli, A.R., and oweis, T. 2005. Improving rain water productivity by micro catchments water harvesting (MCWH) systems in the northwest of Iran . Iv international symposium on pistachios and almonds, Tehran, Iran.

8.     Tavakoli, A.R., and oweis, T. 2006. Deficit irrigation for improving water productivity of wheat production in northwest of Iran. Eighth international conference on development of dry lands, Beijing, China.

9.     Tavakoli, A.R., and oweis, T. 2006. Supplemental irrigation for improving water productivity of wheat production in northwest of Iran. Eighth international conference on development of dry lands, Beijing, China.

10.  Tavakoli, A.R., and Oweis, T. 2011. Improving Rain Water Productivity by Micro Catchments Water Harvesting (MCWH) Systems at Northwest of Iran. ICID 21st International Congress on Irrigation and Drainage, Tehran, Iran.

11.  Tavakoli, A.R., and Oweis, T. 2011. Improving Rain Water Productivity by Micro Catchments Water Harvesting (MCWH) Systems at Northwest of Iran. ICID 21st International Congress on Irrigation and Drainage, Tehran, Iran.

12.  Tavakoli, A.R., oweis, T. and Mahdavi Moghadam, M. 2013. Correlation Coefficient, Path Analysis and Drought Tolerance Indices for Wheat under Deficit Irrigation conditions and Nitrogen levels at Northwest of Iran. Eleventh International Conference on Dryland Developmen, China.

13.  Tavakoli, A.R., oweis, T. and Mahdavi Moghadam, M. 2013. The role of Deficit Irrigation and Nitrogen Rates on Improving Water Productivity of Irrigated Wheat at Northwest of Iran. Eleventh International Conference on Dryland Developmen, China.

14.  Tavakoli, A.R., oweis, T., and Mahdavi Moghadam, M. 2013. Improving Rainwater Productivity by Micro catchment water harvesting systems for rain-fed almond trees in North West of Iran. Eleventh International Conference on Dryland Developmen, China.

 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

1.       ارزيابی سامانه‌های آبياری باغات پسته و تعيين شاخص بهره‌وری آب در شرايط حاضر و در مزارع زارعين دامغان

2.       بررسي اثرات آبياري تکميلي بر روي ارقام پيشرفته گندم ديم

3.       بررسي اثرات سطوح مختلف تک‌آبياري بر عملکرد و اجراي عملکرد کلزاي بهاره در شرايط ديم

4.       بررسي اقتصادي، مدلسازي نتايج و تهيه نقشه پتانسيل تک‌آبياري براي پروژه بهره‌وري آب در اراضي ديم بالادست حوضه کرخه

5.       بررسي عکس‌العمل بادام ديم نسبت به شيوه‌هاي مختلف استحصــال و جمـع‌آوري آب بــاران در حوضه‌هاي کوچک (MCWH) در آذربايجان شرقي

6.       بـررسي عکس‌العمل گنـدم ديم نسبت بـه سطوح مختلف آبياري تکميلي و نيتروژن

7.       بررسي کم‌آبياری تنظيم شده در کشت خشکه‌کاری برنج رقم طارم

8.       بررسي کم‌آبياری تنظيم شده در کشت نشايی برنج رقم طارم

9.       بررسي و تعيين بهترين ميزان تک‌آبياري و تاريخ کاشت براي پنج رقم گندم در شرايط ديم

10.   بررسي و تعيين مناسب‌ترين تاريخ کاشت و مديريت تک‌آبياري براي ارقام جو در شرايط ديم

11.   بررسي و مقايسه عملکرد لاين‌هاي نخود متحمل به سرما در کشت پاييزه در شرايط ديم

12.   پروژه بين‌المللي افزايش بهره‌وري آب با ‌آبياري تکميلی و کاربرد مديريت‌های زراعی در اراضي ديم بالادست حوضه کرخه

13.   تهيه و تدوين نقشه شاخص‌های بهره‌وری بارش در زراعت محصولات ديم کشور

14.   نقش تک‌آبياري و کاربرد مديريت برتر زراعي در افزايش بهره‌وري آب در کشت نرمال گندم ديم و در مزارع زارعين

15.   نقش تک‌آبياري و کاربرد مديريت برتر زراعي در افزايش بهره‌وري آب در کشت زود گندم ديم و در مزارع زارعين

16.   نقش تک‌آبياري و کاربرد مديريت برتر زراعي در افزايش بهره‌وري آب در کشت نرمال جو ديم و در مزارع زارعين

17.   نقش تک‌آبياري و کاربرد مديريت برتر زراعي در افزايش بهره‌وري آب در کشت زود جو ديم و در مزارع زارعين

18.   نقش کم‌‌آبياري در افزايش بهره‌وري آب در زراعت گندم آبي و در شرايط زارعين

     

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

1.       بررسی اثر آرايش لوله‌های هادی آبياری قطره‌‌‌ای زيرسطحی اصلاح شده در جذب پتاس و بهبود کمي و کيفی عملکرد پسته در دامغان (مجری مسئول)

2.       بررسی اثر کم‌آبياری و آرايش لوله‌های هادی آبياری قطره‌‌‌ای زير سطحی اصلاح شده در بهبود بهره‌‌وری آب و عملکرد پسته در منطقه دامغان (مجری)

3.       بررسی میزان و پراکنش آلودگی کروم در منابع آب منطقه ...... و تعیین میزان تجمع آن در محصولات زراعی و باغی (مجری)

4.       بررسي و تعيين نيازآبي خالص گياهان قابل کشت در استان اصفهان به منظور مديريت بهينه تقاضاي آب در بخش کشاورزي (مشاور)

5.       بررسي تاثير سه روش آبياري روي رطوبت خاک، شوري، فاکتورهاي رشدي و آلودگي به قارچ آسپرژيلوس فلاووس در پسته رقم شاه‌پسند (مجری)

6.       ارزيابي و بررسي رشد، استقرار و کيفيت گياهان دارويي در شرايط ديم در استان سمنان (همکار اصلی)

7.       بررسی کیفیت منابع آب رضاآباد بیارجمند برای تعیین پتانسیل توسعه باغات (مجری)

8.       تاثیر تنش خشکی بر توزیع ماده خشک در ارقام پنبه (همکار اصلی)

 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

1-       جمشید خيرابي، علیرضا توکلي، محمدرضا انتصاري و علیرضا سلامت. 1375. دستورالعمل‌هاي کم‌آبياري. کميته ملي آبياري و زهکشي ايران، 218 ص.

2-       سپاسخواه، ع.ر.، توکلی، ع.ر. و موسوی ف. 1375. آبياري موجي. انتشارات کميته ملی آبياری و زهکشی ايران. 288 ص.

3-       سپاسخواه، ع.ر.، توکلی، ع.ر. و موسوی ف. 1376. معرفي جهات نظري و کاربردي روش پنمن ـ مانتيس و ارائه تبخير و تعرق مرجع استاندارد براي ايران. انتشارات کميته ملی آبياری و زهکشی ايران. 288 ص.

4-       علیرضا توکلی . 1379 . کم‌آبياري. نشريه ترويجي، معاونت ترويج، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي.

5-       علیرضا توکلی. 1395. مديريت مصرف آب کشاورزی (در حال داوری).

6-       علیرضا سپاسخواه، علیرضا توکلی، سیدفرهاد موسوی. 1385. اصول و کاربرد کم آبياری. انتشارات کميته ملی آبياری و زهکشی ايران. 288 ص.

7-       علیرضا سلامت و علیرضا توکلی. 1380. اصول آبياري باراني. انتشارات درج. 288 ص.

8-       گروه مولفین. 1394. دهه دوم تلاش، 420 ص.

9-     Tavakoli A.R., Oweis, T., Ashrafi, Sh., Liaghat, A., Abbasi, F., and Farahani. H. 2008a. Role of Transfer of New Technologies to Improve Water Productivity of Major Rainfed Crops in KRB. Chapter I: Water productivity and technologies in upper Karkheh river basin (KRB). In: H. Farahani, T. Oweis, H. Siadat, F. Abbasi, A. Bruggeman, J. Anthofer and F. Turkelboom (Eds.). Proceedings of the International Workshop on: Improving Water Productivity and Livelihood Resilience in Karkheh River Basin in Iran. no. 2. ICARDA, Aleppo, Syria. iv+169pp.

10-  Tavakoli, A.R. Liaghat, A., Ashrafi Sh., and Abbasi, F. 2008b. Chapter II – Supplemental Irrigation in Iran. In: Oweis, T. H., Farahani, M. Qadir, J. Anthofer, H. Siadat, F. Abbasi and A. Bruggeman (eds). Improving On-farm Agricultural Water Productivity in the Karkheh River Basin. Research Report no. 1: A Compendium of Review Papers. ICARDA, Aleppo, Syria. iv+103 pp.

11-  Tavakoli, A.R., Oweis, T., Ashrafi, Sh., Asadi, H., Siadat, H., and Liaghat, A. 2010. Improving rainwater productivity with supplemental irrigation in upper Karkheh river basin of Iran. International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA), Aleppo, Syria, 123pp.

12-  Tavakoli, A.R., Oweis, T., Ferri, F., Haghighati, A., Belson, V., Pala, M., Siadat, H., and Ketata, H. 2005. Supplemental Irrigation in Iran: Increasing and stabilizing wheat yield in rainfed highlands. On-Farm Water Husbandry Research Report Series No.5. 46 pp, ICARDA.

نشریات فنی و ترویجی
 

1-  علیرضا توکلی . 1379 . کم‌آبياري. نشريه ترويجي، معاونت ترويج، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي.

مقالات علمی چاپ شده در نشریات تخصصی

1.       جمشيد خيرابی و علیرضا توکلی . 1376. مدل‌هاي بهينه‌سازي کم‌آبياري تنظيم شده. نشريه آب، خاک، ماشين، سال چهارم شماره 27: 50-40.

2.       محمدرضا انتصاری، مهران نوروزی، عليرضا سلامت، مهرزاد احسانی و عليرضا توکلی . 1376. مقايسه روش پنمن ـ مانتيس با ساير روش‌هاي توصيه شده جهت محاسبه تبخير و تعرق پتانسيل ( ETo ) در چند منطقه مختلف ايران. نشريه آب ، خاک ، ماشين

3.       علیرضا توکلی . 1379. تاثير کم‌آبياري در هيدرومدول آبياري. نشريه آب، خاک، ماشين، سال هفتم شماره 55: 43-39.

4.       علیرضا توکلی . 1379. گام اول در کم‌آبياري. نشريه زيتون، شماره142: 44-41.

5.       علیرضا توکلی . 1382. تک‌آبياري گندم ديم رقم آذر 2. فصلنامه خشکي و خشکسالي کشاورزي، 42-70.

 


راهنمایی و مشاوره پایان نامه

1.       ارزیابی تاثیر عوامل مدیریتی و محیطی و نمایه‌های گیاهی بر بهره‌وری آب گندم (مطالعه موردی، بخش علیای حوزه کرخه) (دکتری)

2.       بررسی نقش و اثر روش‌های مختلف آبیاری در کاهش تراکم جمعیت قارچ‌های گروه Aspergillus flavus در باغات پسته استان سمنان (کارشناسی ارشد)

3.       بهبود بهره وری آب کاربردی در زراعت جو با بکارگيری سامانه استحصال و جمع‌آوری آب باران و آبياری محدود (دکتری)

4.       تأثير کم‌آبياري و کاربرد پلی‌آمین‌‌های اگزوژن بر عملکرد کمی، تغییرات بیوشیمیایی و مولکولی در آفتابگردان (Helianthus annuus L. ) (دکتری)

5.       ترکیب‌پذیری و هتروزیس شاخص­های مقاومت به تنش خشکی در آفتابگردان (دکتری)

6.       تهيه مدلی جهت اصلاح الگوی مصرف آب در مزارع آبی و تخصيص آن به مزارع ديم (دکتری)

7.       توسعه ‌‌ یک مدل برآورد نفوذ آب به خاک با استفاده از مشخصات فیزیکی و شیمیایی آب آبیاری و خاک با استفاده از شبکه‌‌های عصبی مصنوعی (کارشناسی ارشد)

8.       واسنجی و صحت‌سنجی شاخص خشکسالی محصول خاص (CSDI) برای محصول گندم ديم (کارشناسی ارشد)

 


عضویت در مجامع علمی 

1.       انجمن سطوح آبگير باران ايران

2.       انجمن آبياري و زهکشي ايران

3.       کميته ملي آبياري و زهکشي ايران

4.       عضو کمیته داوران مجله های علمی پژوهشی داخلی شامل (مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، آب و خاک مشهد، مهندسی آبیاری و زهکشی، پژوهش‌های آب ایران، پژوهش آب در کشاورزی، حفاظت از منابع آب و خاک، صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری، آب و خاک تهران و .....)

5.       عضو کمیته فنی انگور کشور

6.       عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی استان سمنان

7.       عضو کميته علمي و فني مرکز

 

تشویقات 

سایر موارد

 

دوره‌های آموزشی:

1.       کارگاه آموزش روش‌های کاربردی برآورد نياز آبی

2.       آزمون توجيهی 1 ويژه استان آذربايجان شرقی

3.       دوره تخصصی آموزشی کاربرد کشاورزی و صنعتی هيدروژل‌های سوپر جاذب

4.       استفاده از مدل Cropsyst در کشاورزی

5.       طرح آزمايشات پيشرفته

6.       کارگاه آموزشی خشکی و خشکسالی

7.       دوره آموزشی غير حضوری استفاده از رايانه و مديريت فايل‌ها

8.       آموزش GIS در مسائل آب و خاک

9.       توسعه کشت باغات ديم

10.   تولید محصولات ارگانیک

11.   آشنایی با قوانین، مقررات و فعالیتهای واحدهای ستادی سازمان

12.   اتوماسیون نظارت مکاتبات

13.   مدیریت کارگاهی اجرای پروژه

14.   آشنایی با نحوه اعتراض و تجدید نظر خواهی عادی در امور کیفری

15.   اخلاق علمی و حرفه ای 1

16.   قوانین و مقررات مرتبط با سلامت اداری (1)

17.   اصول تعلیم و تربیت اسلامی (1)

18.   آموزش نرم افزار کتابخانه ای سیمرغ

19.   کاربرد نرم افزار مقاله نویسی تخصصی End Note (تکمیلی)

20.   قاچاق کالا و نهاده های کشاورزی

21.   نیازسنجی و برنامه ریزی کشت گندم

22.   مدیریت بهره وری

23.   استراتژی های اثربخش در تحقیق، آموزش و ترویج کشاورزی

24.   دوره آموزشی مصرف بهينه کودهای کشاورزی و کودهای زيستی

25.   کارگاه آموزشی و فنی آبياری و انرژی

26.   کارگاه علمی تخصصی ارزيابی سيستم‌های آبياری تحت فشار در استان سمنان

27.  Water Harvesting and Supplemental Irrigation Research

28.  Use of CropSyst Simulation Model

29.  Management of Water Resources and Improvement of Water Use Efficiency in the Dry Areas

30.  The CPWF International Workshop-Improvement of Water Productivity and Livelihood Resilience in Karkheh River Basin

31.  Water Management in the Dry Areas with Speicial Focus on Water Productivity

32.  Capacity Development for Farm Management Strategies to Improve CWP Using AquaCrop

 

ثبت اختراع

1.       آبياری قطره‌ای زيرسطحی مطبّق اصلاح شده

2.       طراحی قطره‌چکان جديد آبياری قطره‌ای بر اساس شبيه‌سازی جريان خروج ادرار

 

پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.