پنج شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸  -  Thursday, September 19, 2019
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » دکتر محمد خرمیان[_HprPDF] محمد خرمیان نام و نام خانوادگی
استادیار مرتبه علمی
محقق سمت
مدیریت آبیاری در مزرعه تخصص
مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد محل کار
khorramy.mohamad@yahoo.com پست الکترونیک
09166456047 شماره تماس
06142388042 فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 

 

 • لیسانس، مهندسی آبیاری، دانشگاه شیراز، 1374
 •   فوق لیسانس، آبیاری و زهکشی، دانشگاه تربیت مدرس، 1376
 •   دکتری، آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز،1390

 

سوابق شغلی

 

 

 • عضو هیات علمی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد، دزفول، از سال 1377 تا کنون

 


سوابق اجرایی

 

سوابق تدریس
 

 • زهکشی و اصلاح اراضی، فوق دیپلم، مرکز آموزش کشاورزی دزفول، از نیم سال تحصیلی اول سال 78 تا 90
 • آبیاری عمومی، فوق دیپلم، مرکز آموزش کشاورزی دزفول، از نیم سال تحصیلی اول سال 78 تا 90
 • برنامه ریزی آبیاری،لیسانس، مرکز آموزش کشاورزی دزفول، از نیم سال تحصیلی اول سال 87 تا 90
 • ارزیابی جامع شبکه های آبیاری، لیسانس، مرکز آموزش کشاورزی دزفول، از نیم سال تحصیلی اول سال 87 تا 91
 • طراحی سیستم های آبیاری، لیسانس، مرکز آموزش کشاورزی دزفول، از نیم سال تحصیلی دوم سال 89 تا 91
 • زبان تخصصی، لیسانس، مرکز آموزش کشاورزی دزفول، از نیم سال تحصیلی اول سال 89 تا 91
 • ریاضیات تکمیلی، فوق لیسانس مکانیزاسیون، دانشگاه آزاد واحد دزفول نیم سال تحصیلی اول 91

 

 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 

 1. خرمیان،م. و میرلطیفی، س.م.1379. بررسي ويژگيهاي هيدروليکي لوله هاي تراوا. مجله پژوهشي علوم خاک و آب،جلد14،شماره2
 2. خرمیان،م. 1381. بررسي اثر کم آبياري به روش جويچه اي يک در ميان بر عملکرد ذرت دانه اي در شمال خوزستان. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي،تابستان 1381،جلد3، شماره 11
 3. حسین پور،م. سروش زاده، ع.،آقا علیخانی، م.، خرمیان،م. و فتحالله طالقانی،د. 1385. بررسي کميت و کيفيت محصول چغندرقند در دو روش آبياري نشتي و ميکرو در شمال خوزستان . مجله علمي پژوهشي چغندرقند جلد 22 شماره1 .
 4. حسین پور،م. سروش زاده، ع.،آقا علیخانی، م.، فتح الله طالقانی،د. و خرمیان،م. 1385. تاثیر آبیاری در بهار بر کارایی مصرف آب و عملکرد چغندرقند پاییزه. مجله علمي پژوهشي چغندرقند جلد 22 شماره2 .
 5. خرمیان،م. و شوشی دزفولی ا.ع. 1387. تاثیر رژیم های مختلف آبیاری و فاصله ردیف های کاشت بر عملکرد بذر یونجه در شمال خوزستان. نشریه علمی-پژوهشی نهال و بذر جلد24، شماره2
 6. قنبری بیرگانی،د، زند،ا.، برزگری،م. و خرمیان.م . 1389. اثر الگوی کاشت و مصرف علف کش بر جمعیت علف های هرز، عملکرد دانه و کارایی مصرف آب ذرت سینگل کراس 704. مجله علوم زراعی ایران- جلد12 شماره 1.
 7. خرمیان، م.،برومندنسب،س.، عباسی، ف. و اشرفی زاده،س.ر. 1390. اثر شیوه خاک ورزی و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر حرکت آب و نیترات در اراضی شمال خوزستان . مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی- جلد 12، شماره2
 8. خرمیان، م.،برومندنسب،س.، عباسی، ف. و اشرفی زاده،س.ر. 1390. اثر مقادیر مختلف آب و نیتروژن بر حرکت نیترات در خاک و عملکرد ذرت. مجله تحقیقات خاک و آب ایران- دوره 42- شماره 2
 9. عباسی،ف.،سلطانی تودشکی،ع.ر.،کیانی،ع.، زارعی،ق.،شاهین رخسار،پ. و خرمیان،م. 1391. ارزیابی ميزان آگاهي کشاورزان و تحليل وضعيت و نحوه بهر‌ه‌برداري از منابع آب و خاک (مطالعه موردی در استان­های تهران، خوزستان، مازندران و گلستان). مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ، دوره 2-43 شماره 3
 10. خرمیان،م. شوشی دزفولی،ا. ع. 1391. بررسی تاثیر آبیاری بارانی قرقره ای بر عملکرد علوفه و کارایی مصرف آب یونجه در خوزستان. فصلنامه فیزیولوژی گیاهان زراعی،سال چهارم، شماره 15
 11. رییسی زاده،صیاد،غ.خرمیان،م. و خادم الرسول. 1391. اثر کوتاه مدت بی خاک ورزی و خاک ورزی مرسوم بر ویژگی های هیدرولیکی خاک لوم رسی سیلتی در پتانسیل های مختلف آب. مهندسی زراعی( مجله علمی کشاورزی)، جلد 35،شماره 1
 12. سروش،ن.،صیاد،غ. معزی و خرمیان،م.1391.حرکت شکل های مختلف نیتروژن در خاک تحت تاثیر مقادیر مختلف کود اوره در سیستم کودآبیاری ذرت در شمال خوزستان. مهندسی زراعی( مجله علمی کشاورزی)، جلد 34،شماره 2.
 13. خرمیان، م.،برومندنسب،س.، و اشرفی زاده،س.ر. 1393. اثر بی خاکورزی ،تنش آب و نیتروژن بر انتقال نیترات در خاک و عملکرد ذرت در شمال خوزستان. نشریه پژوهش آب در کشاورزی. جلد 28 شماره1.
 14. باقری،م.، ایزدپناه،ز. برومند نسب،س. و خرمیان،م. 1393. تغییرات زمانی پارامترهای هیدرولیکی و فیزیک خاک در روش های مختلف خاک ورزی در شمال استان خوزستان. نشریه آبیاری و زهکشی ایران. شماره 4 جلد 8.
 15. خرمیان، م.،برومندنسب،س.، عباسی، ف. و اشرفی زاده،س.ر. 1393. شبیه سازی حرکت رطوبت، نیترات و آمونیوم در خاک تحت کشت ذرت با استفاده از مدل LEACHN . مجله مهندسی زراعی. جلد 37 شماره2.
 16. خرمیان،م. 1394. اثر سطوح مختلف آبیاری قطره ای تیپ بر عملکرد و کیفیت گوجه فرنگی در شمال استان خوزستان. مجله علوم و مهندسی آبیاری. جلد 38 شماره2.
 17. خرمیان،م. 1394.تبدیل آبیاری سطحی به سامنه های آبیاری تحت فشار و اثر آن بر عملکرد درختان مرکبات( مطالعه موردی: منطقه شمال خوزستان). نشریه آب و خاک، جلد 29 ، شماره5.
 18. باقری،م.، ایزدپناه،ز. برومند نسب،س. و خرمیان،م.1395. تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع و غیراشباع خاک و مقایسه دو روش اندازه گیری آنها در سه روش خاک ورزی در ذرت تابستانه در شمال استان خوزستان. مجله علوم و مهندسی آبیاری. جلد 39 شماره2
 19. خرمیان،م. و سلیم پور،س. 1395. تاثیر رژیم های مختلف آبیاری و مصرف کودهای پتاسه و روی بر عملکرد و کارایی مصرف آب گندم در شمال خوزستان. مجله مهندسی زراعی ،دوره 39، جلد 1.
 20. خرمیان، م. و  حسین پور،م. 1395و بهینه سازی آب آبیاری کشت پاییزه چغندرقند بر اساس توابع تولید و هزینه در شمال استان خوزستان. مجله علوم و مهندسی آبیاری. جلد 39 شماره3، صفحات 106-95.

 

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی
 
 

 1. خرمیان و میرلطیفی س.م. 1378.   بررسي برخي از خصوصيات هيدروليکي لوله هاي تراوا. هفتمين سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخير،کرمان،اسفند 1378
 2. خرمیان،م. 1380. بررسي امکان اعمال روش کم آبياري و تاثير آن بر عملکرد ذرت دانه اي. اولين کنفرانس ملي بررسي راهکارهاي مقابله با بحران آب،دانشگاه زابل،اسفند 1380.
 3. خرمیان م. 1381. بررسي روند رشد و عملکرد ذرت دانه اي رقم 704 در شرايط آبياري جويچه اي يک در ميان در شمال خوزستان. هفتمين کنگره علوم زراعت،کرج،شهريور1381.
 4. خرمیان م. و شوشی دزفولی ا.ع. 1382. تاثير تنش آبي و فاصله رديف بر عملکرد کمي و کيفي بذر يونجه رقم بغدادي در خوزستان. هشتمين کنگره علوم خاک ايران،دانشگاه گيلان،شهريور 1382
 5. خرمیان،م. و حسین پور م. 1382. بررسي کميت و کيفيت محصول چغندر قند در دو سيستم آبياري نشتي و ميکرو در منطقه شمال خوزستان. سومين همايش منطقه اي آبياري و زهکشي استان خوزستان،اهواز،دي 1382
 6. خرمیان م. و شوشی دزفولی ا.ع.1384 . اثر رژيم آبياري و فاصله رديف بر عملکرد بذر يونجه بغدادي در شمال خوزستان. اولين همايش ملي گياهان علوفه اي کشور،دانشکده کشاورزي کرج،مرداد 84.

 

 
کنفرانس های خارجی
 

Heydari, N., A. Mamanpoush, M. A. Shahrokhnia,M. Khorramian, M.Karimi. 2007. Potentials and obstacles on irrigation management transfer.10th International Seminar on   Participatory Irrigation Management Tehran-Iran.May 2-5, 2007.

 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

 1. بررسي امکان اعمال روش کم آبياري و تاثير آن بر عملکرد ذرت دانه اي در شمال خوزستان . مجری . 1377 تا 1378. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. شماره ثبت 728/82
 2. بررسی نوع عمل ژن های مقاومت به خشکی در ذرت به روش دی آلل کراس.همکار. 1378 تا 1379.
 3. تاثير رژيم آبياري و فاصله رديف بر عملکرد بذر يونجه رقم بغدادي در شمال خوزستان  . مجری مسئول . 1380 تا 1383. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.  28/85.
 4. ارزيابي دو روش آبياري قطره اي زير سطحي گوجه فرنگی.  مجری مسئول . 1380 تا 1382. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی . 694/83.
 5. مطالعه اثرات الگوهای مختلف کاشت و مصرف علفکش بر کنترل علف های هرز و عملکرد ذرت دانه ای. همکار.1382 تا 1384.
 6. بررسی و خود گشنی لاینهای S4 ذرت نسبتا متحمل به تنش خشکی. همکار. 1383 تا 1384.
 7. بررسي کميت وکيفيت محصول چغندر قند در دو سيستم آبياري نشتي و ميکرو . مجری . 1381 تا 1383. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی . شماره ثبت:892/85.
 8. بررسی تحمل به خشکی ارقام و لاینهای گندم نان در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی اقلیم گرم. همکار. 1383. تا 1384.
 9. بررسی تحمل به خشکی ژنوتیپ های پیشرفته گندم نان در آزمایش مقایسه عملکرد در اقلیم گرم کشور همکار. 1383. تا 1384.
 10. واکنش چغندرقند پاییزه به بارندگی آبیاری های اوایل و اواخر فصل در منطقه دزفول. همکار. 1383 تا 1387.
 11. تبديل روش آبياري سطحي به روشهاي آبياري تحت فشار و تأثير آن بر خصوصيات کمي و کيفي مرکبات در شمال خوزستان . موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی . مجری . 1382 تا 1386. شماره ثبت:455/87.
 12. نقش مشارکت آب بران در مديريت شبکه هاي آبياري.مجری  . 1384 تا 1385. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی . ثبت1113/88.
 13. بررسي اثر سطوح مختلف آبياري ميکرو و آبياري جويچه اي بر عملکرد کمي و کيفي دو رقم هندوانه در خوزستان موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی . مجری . 1384 تا 1387. شماره ثبت:1516/87.
 14. شناسایی میزان آگاهی کشاورزان از مسائل آب و خاک ، امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز و راهکارهای تقویت ارتباط بین کشاورزان و کارشناسان موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی . مجری . 1388 تا 1390. شماره ثبت:1565/89
 15. بررسی تاثیر مقادیر مختلف آب، کود نیتروژن و روش خاکورزی بر حرکت آب و نیترات در خاک و عملکرد ذرت دانه ای. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی . مجری مسئول . 1388 تا 1391. شماره ثبت:
 16. بررسی هیدرولیک آبیاری سطحی و بهره وری آب آبیاری در تناوب گندم- ذرت در روش خاک ورزی مرسوم و بی خاکورزی. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی . مجری مسئول . 1388 تا 1391. شماره ثبت:

 

     

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 

 1. بررسی کارایی مصرف آب آبیاری و سازگاری ارقام مختلف گندم نان در روش های مختلف خاک ورزی در شمال استان خوزستان، مجری مسئول .
 2. اثر آبیاری قطره ای و بی خاک ورزی بر عملکرد و بهره وری آب آبیاری سه هیبرید ذرت در شمال استان خوزستان، مجری مسئول .
 3. بررسی امکان توسعه چغندرقند پاییزه تحت مدیریت های مختلف آبیاری در شبکه آبیاری و زهکشی میاناب شوشتر. طرح تحقیقی ترویجی،مجری.
 4. ارزیابی بهره وری آب آبیاری و اقتصادی ارقام گندم در شبکه آبیاری و زهکشی میاناب شوشتر. مجری.
 5. تعیین آب مصرفی محصولات کشاورزی(لوبیا و ذرت علوفه ای)، مجری منطقه ای.

 

 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 
نشریات فنی و ترویجی
 

 1. خرمیان،م. و معیری، م. 1389. دستورالعمل نصب و اندازه گیری آب آبیاری با استفاده از انواع فلوم. نشریه فنی،سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان.
 2. خرمیان،م. 1390. دستورالعمل محاسبه تبخیر و تعرق، حجم آب مصرفی و بهره وری آب آبیاری گندم با استفاده از نرم افزار اکسل. نشریه فنی، سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان.
 3. خرمیان، م. و میرزاشاهی،ک. 1391. بهره برداری بهینه از پساب ها در آبیاری اراضی کشاورزی. نشریه فنی، سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان.
 4. خرمیان، م. و پاک نزاد، ع.ر. 1393. شناخت عوامل گرفتگی قطره چکانها و راهکارهای رفع مشکلات در سیستم آبیاری قطره‌ای. نشریه فنی، سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان.

 

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

 1. سروش، نرجس.1389. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته خاکشناسی. بررسی آبشویی شکل های مختلف نیتروژن با کاربرد مقادیر متفاوت کود اوره در کشت درت در شمال خوزستان . مشاور. دانشگاه شهید چمران اهواز.
 2.  رییسی، آزاده.1389. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته خاکشناسی. بررسی و مقایسه تاثیر دو شیوه خاک ورزی بر خواص فیزیکی خاک در کشت ذرت در شمال خوزستان. مشاور . دانشگاه شهید چمران اهواز.
 3. غلامی، هوشنگ.1390. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی. ارزیابی شاخص های آبیاری سطحی و کارایی مصرف آب در روش بی خاک ورزی گندم در شمال خوزستان. مشاور. دانشگاه آزاد اسلامی-واحد شوشتر.
 4. محمدپور، موسی.1390. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی . بررسی اثرات متقابل سطوح مختلف آب آبیاری و کود ازت بر عملکرد ذرت دانه ای در دزفول. مشاور. دانشگاه آزاد اسلامی-واحد شوشتر.
 5. سرافراز، حمیدرضا.1391. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی . ارزیابی عملکرد شبکه آبیاری و زهکشی دز با استفاده از شاخص های IWMI  و ITRC . مشاور . دانشگاه آزاد اسلامی-واحد شوشتر.
 6. فرازمند، رضا. 1392. پایان نامه کارشناسی ارشد مکانیزاسیون. ررسی تاثیر روش های خاک ورزی و بی خاک ورزی و رژیم های آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت 704 در شمال خوزستان. مشاور. دانشگاه آزاد اسلامی-واحد دزفول.
 7. یزدانی کردشاهی، ابراهیم. 1392. پایان نامه کارشناسی ارشد مکانیزاسیون. بررسي ميزان مصرف انرژي در سامانه ­ هاي مختلف آبياري . ( مطالعه موردي شهرستان بروجن). مشاور. دانشگاه آزاد اسلامی-واحد دزفول.
 8. گلابینی، علی محمد. 1392. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی . تاثیر تغییر پوشش کانال های درجه 3 از خاکی به بتنی بر شاخص بهره وری آب و کاهش تلفات در شبکه آبیاری و زهکشی. مشاور . دانشگاه آزاد اسلامی-واحد شوشتر.
 9. باقری، مصطفی. 1393. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی . مقایسه روند تغییرات ضرایب هیدرولیکی و فیزیکی خاک در در سه روش خاک ورزی در زراعت ذرت دانه ای. مشاور. دانشگاه شهید چمران اهواز.
 10. عظیمی، عزیز .1393. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور. برآورد تبخیر و تعرق با استفاده از سنجش از دور و مقایسه نتایج آن با روش تجربی فائو پنمن مانتیس در باغات مرکبات شمال خوزستان. مشاور. دانشگاه شهید چمران اهواز.

 


عضویت در مجامع علمی 
 

 1. عضو کمیته تخصصی آب شورای تحقیقات، آموزش و ترویج استان
 2. عضو کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران.
 3. عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی خوزستان

 


تشویقات 

سایر موارد


پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.