دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹  -  Monday, June 1, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » دکتر جمال احمد آلی[_HprPDF] جمال احمدآلی نام و نام خانوادگی
استادیار پژوهش مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
آبیاری تخصص
ارومیه، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی محل کار
j.ahmadaali@areeo.ac.ir jamalahmadaali@gmail.com پست الکترونیک
044-32722210 شماره تماس
فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی تشویقات  سایر موارد

سوابق
  سوابق تحصیلی
 • لیسانس - مهندسی آبیاری - دانشگاه تبریز - 1375
 • فوق لیسانس - سازه­ های آبی - دانشگاه شهید باهنر کرمان - 1377
 • دکتری - آبیاری (سازه­ های آبی) - دانشگاه شهید باهنر کرمان - 1396
        عنوان رساله دکتری: تحلیل اثر استراتژی­‌های مدیریت آب در حوضه و شبکه آبیاری بر پایداری زیست­ محیطی و چالش آب برای غذا ( مطالعه موردی: سیستم‌های زرینه­ رود و
           سیمینه­ رود)
 
سوابق شغلی

 • امریه سربازی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی، ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب، از سال 1378 تا 1380
 • کارشناس پژوهشی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی، ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب، از سال 1380 تا 1384
 • عضو هیات علمی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی، ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب، از سال 1384 تا 1387
 • عضو هیات علمی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی (ارومیه)، از سال 1387 تاکنون
 • مامور به تحصیل، از بهمن 1390 تا بهمن 1394
 • عضو هیات علمی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی (ارومیه)، از اسفند 1394 تاکنون

  سوابق اجرایی

 •          کارشناس مسئول تجاری سازی تحقیقات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، 1397

 •         کارشناس مسئول محققان معین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، 1397

 • معاون بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، 1388-1390 و 1394-1397

  سوابق تدریس

 •           آبیاری، دانشگاه جامع علمی کاربردی ارومیه، نیمسال تحصیلی دوم سال 1397

 • هیدرولوژی آبهای سطحی، دانشگاه جامع علمی کاربردی ارومیه، نیمسال تحصیلی دوم سال 1396
 • آبياري عمومي، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مياندوآب، نیمسال تحصیلی اول سال 1381
 • آب و خاک (2)، دانشگاه جامع علمي کاربردي مياندوآب، نیمسال تحصیلی اول سال 1379
 
مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی (ISI)

Ahmadaali, J. , Barani, G. A., Qaderi, K., & Hessari, B. (2018). Analysis of the Effects of Water Management Strategies and Climate Change on the Environmental and Agricultural Sustainability of Urmia Lake Basin, Iran. Water , 10 (2), 160

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی (ISC)
 1. دولتی بانه، ح.، رسولی، م.، و احمدآلی، ج. 1398. تاثیر تنش خشکی بر تعدادی از صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی برخی ارقام انگور تجاری داخلی و خارجی در شرایط گلدانی. پژوهش‌های میوه‌کاری (در دست چاپ).

 2. طایفه رضایی، ح.، احمدآلی، ج.، و احمدآلی، خ. 1398. ارزیابی راندمان کل آبیاری و هیدرومدول واقعی با استفاده از روش بیلان آب (مطالعۀ موردی، دشت نازلوچای ارومیه). تحقیقات مهندسی سازه‌های آبیاری و زهکشی، 20(76)، 124-141.

 3. یزدان‌پناهی، ع.، احمدآلی، خ.، جعفری، م.، احمدآلی، ج.، و زارع، س. 1398. ارزیابی تأثیر زغال­‌های زیستی مختلف بر ویژگی‌های ریخت‌شناسی اسکنبیل کرمانی­ Calligonum bungei Boiss. . نشریه مدیریت بیابان، 13، 89-102.
 4. احمدآلی، ج .، بارانی، غ. ع.، قادری، ک.، و حصاری، ب. 1397 . ارزیابی سناریوهای مدیریت آب و تأثیر تغییر اقلیم بر پایداری زیست­ محیطی و کشاورزی (مطالعه موردی: حوزه های آبریز زرینه­ رود و سیمینه ­رود). مجله اکوهیدرولوژی، 5(4)، 1203-1217. دانشگاه تهران.
 5. احمدآلی، ج .، بارانی، غ. ع.، قادری، ک.، و حصاری، ب. 1396. واسنجی و اعتبارسنجی مدل WEAP21 برای حوضه‌های آبریز زرینه‌رود و سیمینه‌رود. مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 48(4)، 823-839. دانشگاه تهران.
 6. احمدآلی، ج. ، بارانی، غ. ع.، قادری، ک.، و حصاری، ب. 1396. ارزیابی شاخص­های پایداری زیست­ محیطی و کشاورزی در حوزه ­های آبریز زرینه ­رود و سیمینه رود. مجله محیط­ زیست و مهندسی آب، 3(4)، 298-311.
 7. صمدوند، س.، تاجبخش، م.، انوری، ک. و احمدآلي، ج. 1393. تأثير سامانه‌هاي آبياري قطره‌اي نواري ( Tape ) ‌و‌ نشتي در کشت يک و دو رديفه بر عملکرد و کارآيي مصرف آب ذرت دانه‌اي. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک. 18(70)، 113-119.
 8. احمدآلي، ج. و رضایی، ر. 1389. بررسی علل عدم استقبال کشاورزان دشت میاندوآب در زمینه ایجاد تشکل­ های آب­ بران . مجله آبياري و زهکشي ايران. 3(4)، 397-407.
 9. احمدآلي، ج. و خلیلی، م. 1388. بررسي عملکرد و کارآيي مصرف آب در سيستم­ هاي آبياري قطره­ اي نواري (تيپ) و جوي پشته­ اي در وضعيت کشت يک رديفه و دو رديفه در ذرت دانه­ اي. مجله آبياري و زهکشي ايران. 2(3)، 71 -78.
 10. فتوحی، ک.، احمدآلي، ج.، نورجو، ا.، پدرام، ع. و خورشید، ع. 1387. مدیریت آبیاری بر اساس تخلیه مجاز رطوبتی در مراحل مختلف رشد چغندرقند در منطقه میاندوآب. مجله چغندرقند. 24(1)، 43-60.
 11. فتوحی، ک.، احمدآلي، ج. و پدرام، ع. 1387. تعيين مناسب‌ترين زمان قطع آخرین آبياري و تاثیر آن بر عملکرد و اجزاء عملکرد چغندرقند. مجله پژوهش آب. 2(2)، 1-8.
 12. احمدآلي، ج. و خلیلی، م. 1386. ارزیابی اثر کم­ آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه­ ای در منطقه میاندوآب. مجله پژوهش آب. 1(1)، 17-23.
 13. احمدآلي، ج. و خانجاني، م. ج. 1385. بهينه‌سازي سيستم صفحات مستغرق جهت کنترل رسوب در دهانه‌هاي آبگير رودخانه‌ها. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي. 7(26)، 143-158.
 14. باراني ، غ.، خانجاني، م. ج. و احمدآلي، ج. 1380. محاسبه ابعاد و آرايش بهينه صفحات مستغرق در دهانه‌هاي آبگير با روش جهات امکان‌پذير. مجله استقلال (نشريه مهندسي دانشگاه صنعتي اصفهان). 20(2)، 207-216.

 مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - ترویجی

 1.  وردی ­نژاد، و. ر.، دوستي رضايي، م.، بشارت، س.، رضایی، ح. و احمدآلی، ج. 1393. کاربرد مدل Aquacrop در شرایط کم آبیاری و مدیریت­ های مختلف کشت ذرت دانه ­ای تحت آبیاری قطره­ ای. مجله مدیریت آب در کشاورزی. 1(1)، 21-30.
 مقاله های ارائه شده در کنفرانس های ملی و بین المللی
 
کنفرانس های ملی
 1.  احمدآلی، ج. و حصاری، ب. 1398. ارزیابی تأثیر تغییر اقلیم و سناریوهای مدیریت آب بر پایداری زیست‌محیطی و کشاورزی (مطالعه موردی: حوزه‌های آبریز زرینه‌رود و سیمینه‌رود). اولین کنگره بین‌المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران، 22 و 23 آبان ماه 1398، دانشگاه ارومیه.

 2.  رادفر، ل.، حصاری، ب.، وردی‌نژاد، و. ر. و احمدآلی، ج. 1397. بررسی عملکرد محصول گندم در شرایط واقعی و سناریوهای شوری با استفاده از نرم افزار Aquacrop (مطالعه موردی دشت میاندوآب). دومین جشنواره ملی فناوری‌های آب. مشهد.

 3. شوکت نقده، ا. و احمدآلی، ج. 1394. بازنگری در طراحی، اجرا، بهره برداری و نگهداری از شبکه های تلفیقی آبیاری ثقلی و تحت فشار جهت افزایش پایداری و کارآیی آنها. دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالشها با محوریت  کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری. تبریز.
 4. حصاری، ب.، زینال زاده، ک.، احمی زاده، ش. و احمدآلي، ج. 1394. پتانسیلها و تهدیدات منابع آب در شهرستان بوکان و اثر آن بر توسعه پایدار منطقه. اولین کنفرانس توسعة پایدار شهرستان بوکان، چالش­ها و راهکارها.
 5. احمدآلی، ج. ، باراني، غ. و کریمی گوغری، ش. 1392. نوسازي مديريت آبياري- نگرش ماسکاته. دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 6. دوستي رضايي، م.، بشارت، س.، رضایی، ح.، وردی ­نژاد، و. ر. و احمدآلی، ج. 1392. ارزيابي مدل AquaCrop   بر عملکرد دانه ذرت. دومين کنفرانس بين­ المللي مدلسازي گياه، آب، خاک و هوا. کرمان، دانشگاه تحصيلات تکميلي صنعتي و فناوري پيشرفته.
 7. دشتی جورنی، ک. و احمدآلی، ج. 1392. اندازه ­گیری بهره ­وری آب در سیستم آبیاری قطره­ ای و مقایسه آن با سیستم آبیاری سطحی در باغات سیب (مطالعه موردی شهرستان ارومیه). چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه­ های آبیاری و زهکشی. دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب. 6 الی 8 اسفندماه.
 8. عباس ­زاده، س.، احمدآلی، ج. و سلمانپور، و. 1391. مدیریت آب در حوزه آبریز دریاچه ارومیه. نخستین همایش علمی-تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی، دانشگاه پیام نور پیرانشهر.
 9. خلیلی، م.، احمدآلی، ج. و سلمانپور، و. 1391. بررسی کاربرد پلیمرهای سوپر جاذب در کاهش اثرات تنش خشکی در یونجه. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات.
 10. احمدآلی، ج. ، مجیدی، ع. و رضوی، ر. 1391. مقایسه کارآئی مصرف آب در سیستم­ هاي آبیاري قطره ­اي نواري و سطحی در ذرت دانه­ اي. اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه.
 11. احمدآلی، ج. 1389. بررسي کارآيي مصرف آب و عملکرد در سيستم‌هاي آبیاری قطره ­ای نواری ( Tape ) و جوی پشته­ ای در ذرت دانه‌اي. سومین همایش ملی مدیریت شبکه­ های آبیاری و زهکشی. دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب. 10-12اسفند ماه.
 12. احمدآلی، ج. و طایفه رضایی، ح. 1389. بررسي اثر سيستم‌هاي آبیاری قطره ­ای نواری و نشتی بر سود واحد سطح و سود منطقه­ ای در ذرت دانه‌اي. سومین همایش ملی مدیریت شبکه­ های آبیاری و زهکشی. دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب. 10-12 اسفند ماه.
 13. احمدآلی، ج. و طایفه رضایی، ح. 1389. بررسی اثر کم آبیاری بر کارآیی مصرف آب، سود واحد سطح و سود منطقه­ اي ذرت. سومین همایش ملی مدیریت شبکه­ های آبیاری و زهکشی. دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب. 10-12 اسفند ماه.
 14. احمدآلی، ج. 1389. اثر سيستم‌هاي آبیاری قطره­ ای تیپ و نشتی بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ذرت دانه‌اي. سومین سمینار ملی توسعه پایدار روش­ های آبیاری تحت فشار. کرج، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. صفحات: 463-468.
 15. خلیلی، م.، احمدآلی، ج. ، انوری، ک.، فتوحی، ک. و محمدی، س. 1389. ارزیابی اثر کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ­ای در استان آذربایجان غربی. یازدهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. تهران. دانشگاه شهید بهشتی. پژوهشکده علوم محیطی. صفحات: 2933-2936.
 16. صمدوند، س.، تاجبخش، م.، انوری، ک. و احمدآلی، ج. 1389. بررسی کارآیی مصرف آب در سیستم­های مختلف آبیاری در کشت یک و دو ردیفه ذرت دانه ­ای و تاثیر آن بر عملکرد. یازدهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. تهران. دانشگاه شهید بهشتی. پژوهشکده علوم محیطی. صفحات: 3923-3926.
 17. نورجو، ا.، احمدآلی، ج. و بقایی کیا، م. 1389. مدیریت دور آبیاری در مراحل مختلف رشد چغندرقند بر اساس تخلیه رطوبتی خاک. سی و دومین دوره سمینار سالانه کارخانه­ های قند و شکر ایران. 12-14 مرداد ماه، مشهد.
 18. احمدآلی، ج. و نورجو، ا. 1388. نقش مدیریت دور آبیاری در مراحل مختلف رشد چغندرقند در بهره ­ وری مصرف آب با اندازه­ گیری رطوبت در محیط ریشه. کارگاه آموزشي اصلاح الگوي مصرف آب کشاورزي. شرکت آب منطقه ­اي آذربايجان غربي. اروميه، اسفند 1388.
 19. احمدآلی، ج. ، حامدي اصل، م. و رضايي، ر. 1388. بررسي علل عدم استقبال کشاورزان دشت مياندوآب در زمينه ايجاد تشکل‌هاي آب‌بران . کارگاه آموزشي اصلاح الگوي مصرف آب کشاورزي. شرکت آب منطقه­ اي آذربايجان غربي. اروميه، اسفند 1388.
 20. احمدآلی، ج. ، صمدوند، س. و انوری، ک. 1387. بررسي کارآيي مصرف آب سيستم ­هاي آبياري قطره ­اي نواري ( Tape ) و نشتي در ذرت دانه ­اي در منطقه مياندوآب. دومين همايش منطقه ­اي چشم ­اندازي به کشاورزي شمال غرب کشور. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد.
 21. احمدآلی، ج. و شکری، س. 1387. بررسي موانع مشارکت آب­ بران در مديريت شبکه آبياري و زهکشي دشت مياندوآب. دومين همايش منطقه­ اي چشم­ اندازي به کشاورزي شمال غرب کشور. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد.
 22. خلیلی، م.، احمدآلی، ج. ، فتوحی، ک. و محمدی، س. 1387. ارزیابی اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه­ ای در استان آذربایجان غربی. دومين همايش منطقه­ اي چشم ­اندازي به کشاورزي شمال غرب کشور. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد.
 23. احمدآلی، ج. 1387. خشکسالی، اثرات و راه­های مقابله با آن در کشاورزی. همایش استانی مدیریت خشکسالی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد.
 24. صمدوند، س.، تاجبخش، م.، انوری، ک.، احمدآلی، ج. و فتوحی، ک. 1387. اثر سطوح و روشهای مختلف آبیاری و تراکم بر روی عملکرد و اجزا عملکرد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس 704. دهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. کرج. صفحه: 323.
 25. احمدآلي، ج. ، خليلي، م. و سليماني، ر. 1386. ارزيابي اثر کم ‌آبياري بر روي مراحل مختلف رشد ذرت دانه‌اي در منطقه مياندوآب. نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر. 16- 18 بهمن ماه. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 26. احمدآلي، ج. ، انوري، ک.، محمدپور، ع. و شوکت نقده، ا. 1386. بررسي کارآيي مصرف آب آبياري سيستم‌هاي نشتي و تيپ ذرت دانه‌اي در منطقه مياندوآب. نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر. 16- 18 بهمن ماه. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 27. احمدآلي، ج. ، خانجانی، م. ج. و بارانی، غ. 1386. بهينه‌سازي سيستم صفحات مستغرق جهت کنترل رسوب در دهانه‌هاي آبگير. نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر. 16- 18 بهمن ماه. دانشگاه شهید باهنر کرمان. 
 28. فتوحی، ک.، احمدآلي، ج. و پدرام، ع. 1386. تعيين مناسب‌ترين زمان قطع آبياري قبل از برداشت چغندرقند و تاثير آن بر کارآيي مصرف آب در منطقه مياندوآب. نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر. 16- 18 بهمن ماه. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 29. سلیمانی، ر. و احمدآلي، ج. 1386. تأثير تنش رطوبتي بر تابع توليد ذرت در مراحل مختلف رشد. نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر. 16- 18 بهمن ماه. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 30. شوکت نقده، ا.، معصوم زادگان، ی.، لعل شهسوار، و. و احمدآلي، ج. 1386. تجارب بدست آمده در به حداقل رسانیدن مشکلات طراحی، اجرا و بهره ­برداری از شبکه­ های توزیع آبیاری تحت فشار. دومین کنفرانس ملی تجربه ­های ساخت تاسیسات آبی و شبکه­ های آبیاری و زهکشی. 3-1 آبانماه. دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی آب و خاک، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی.
 31. احمدآلي، ج. ، نورجو، ا. و فتوحی، ک. 1386. تعيين تخليه مجاز رطوبتي در مراحل مختلف رشد چغندرقند . دهمین کنگره علوم خاک ایران . کرج، 4-6 شهریور ماه، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
 32. احمدآلي، ج. ، نورجو، ا.، و فتوحی، ک. 1386. تعيين حد تخليه مجاز رطوبتي در مراحل مختلف رشد چغندرقند ريشه‌اي با استفاده از دستگاه نوترون متر . بیست و نهمین سمینار سالانه کارخانه­ های قند و شکر ایران . 1-3 خرداد ماه، مشهد.
 33. انوري، ک.، پیروتی، ک.، احمدآلي، ج. و خلیلی، م. 1385. بررسي و تعيين مناسب‌ترين تاريخ کشت ذرت‌هاي جديد ديررس و متوسط‌ رس و اثرات آن بر اجزاي عملکرد در منطقه مياندوآب . نهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. پرديس ابوريحان، دانشگاه تهران . صفحه: 234.
 34. فتوحي، ک.، احمدآلي، ج. ، باقری، ع.، رزوان، ط. و پیروتی، ک. 1385. تعيين حد تخليه مجاز رطوبتي در مراحل مختلف رشد چغندر قند ريشه‌اي در شرايط استان آذربايجان غربي . نهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. پرديس ابوريحان، دانشگاه تهران. صفحه: 151.
 35. احمدآلي، ج. و انوري، ک. 1385. بررسي کارآيي مصرف آب آبياري سيستم‌هاي نشتي و ميکرو در کشت يک و دو رديفه ذرت دانه‌اي . نهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. پرديس ابوريحان، دانشگاه تهران. صفحه: 6.
 36. احمدآلي، ج. ، خليلي، م. و انوري، ک. 1385. ارزيابي اثر کم‌آبياري بر روي مراحل مختلف رشد رويشي، زايشي و پرشدن دانه در ذرت دانه‌اي . نهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. پرديس ابوريحان، دانشگاه تهران. صفحه: 5.
 37. باراني، غ.، خانجاني، م. ج. و احمدآلي، ج. 1378. بهينه‌سازي کارگذاري صفحات مستغرق در دهانه‌هاي آبگير با استفاده از روش هوک- جويز اصلاح شده . دومين کنفرانس انجمن هيدروليک ايران . دانشگاه علم و صنعت، تهران . صفحات: 159-165.
 38. باراني، غ.، خانجاني، م. ج. و احمدآلي، ج. 1377. بررسي تئوري اثر صفحات مستغرق در کنترل رسوب در دهانه‌هاي آبگير رودخانه‌ها با استفاده از روش‌هاي عددي . پنجمين کنفرانس ديناميک شاره‌ها (سيالات) . دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده مهندسي، گروه مکانيک. صفحات: 165-174.
 
  کنفرانس های بین المللی
 
 1. Nourjou, A., Doulaty Baneh, H. and Ahmadaali, J. 2011. Grapevine Yield, Quality and Water Use Efficiency Response to Deficit Irrigation. ICID 21st International Congress on Irrigation and Drainage, 15-23 October 2011, Tehran, Iran.
 
پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

 1.   احمدآلی، ج.، و همکاران. 1398. افزايش بهره‌وري آب چغندرقند با استفاده از سيستم آبياري نوارهاي قطره‌اي. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (در دست چاپ).

 2.  ناصری، ا.، احمدآلی، ج.، و همکاران. 1398. تعیین آب مصرفی سیب درختی در کشور. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (در دست چاپ).

 3.  دولتی بانه، ح.، احمدآلی، ج.، و همکاران. 1398. يافتن ارقام تجاري انگور با تحمل مناسب به تنش خشکي جهت توصيه براي کشت در مناطق ديم و کم آب استان آذربايجان غربي. موسسه تحقیقات علوم باغبانی (در دست چاپ).

 4.   باغانی، ج.، احمدآلی، ج.، اسلامی، ا.، بهراملو، ر.، قدمی فیروز آبادی، ع.، اخوان، ک.، معیری، م.، کریمی، م.، اسلامی، ع. و دهقانیان، س. ا. 1397. تعیین آب مصرفی چغندرقند در کشور. نشریه شماره 54633/97. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

 5.   نیکان‌فر، ر.، احمدآلی، ج.، حسین‌پور جناقلو، ب.، اکبریان، ح.، خضرلو، ب. و فرمانی، ق. ع. 1397. بررسی عوامل مؤثر در رضایت‌مندی آب‌بران از مدیریت شبکه آبیاری و زهکشی پلدشت. نشریه شماره 54830/97. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

 6.  نورجو، ا.، دولتی بانه، ح.، حاتمی، س. و احمدآلی، ج. 1394. بررسی مدیریت ترفلان در آبیاری زیرسطحی انگور و وضعیت تجمع ریشه در اطراف قطره چکان. نشریه شماره 47657/94. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

 7.  احمدآلي، ج.، دشتي، ک.، طايفه رضايي، ح.، زمردي، ش.، انويه تکيه، ل.، حسني، ق.، خاني، ج.، فرماني، ق. ع.، ديزجي، م. و دهقاني سانيج، ح. 1394. ارزيابي فني- اقتصادي روشهاي آبياري ميکرو و سطحي در توليد محصولات باغي در استان آذربايجان غربي. نشریه شماره: 48027/94، موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزی.

 8. نیکان­ فر، ر.، صدرقائن، ح.، احمدآلي، ج. ، حسین­ پور، ب. و اکبری، م. 1394. بررسی و تعیین عوامل موثر در مدیریت آبیاری سیستم­های آبیاری میکرو اجراء شده در باغات (منطقه­ ای استان آذربایجان غربی). نشریه شماره: 46954/94، موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي.
 9. معیری، م.، احمدآلي، ج. ، کریمی، م.، لطفیان، ب. و انوری، ک. 1393. بررسي کارآيي مصرف آب آبياري سيستم‌هاي نشتي و ميکرو در کشت يک و دو رديفه ذرت دانه‌اي. نشریه شماره: 45720/93، موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي.
 10. انویه تکیه، ل.، طایفه رضایی، ح.، فرمانی، ق. ع.، احمدآلي، ج. ، کریم­ زاده، ی.، عباس ­زاده، پ.، کرمانی، س. ک. و اکبری، م. 1392. بررسي اقتصادي - فني آبياري باراني در مقايسه با آبياري رايج در آذربايجان ‌غربي. نشریه شماره: 43605/92، موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي.
 11. جهاداکبر، م. ر.، فتوحی، ک.، تاکی، ا.، مامن ­پوش، ع.، مالکی، م. ر.، ترابی، ا.، صلحی، م.، زیدی، م.، احمدآلي، ج. ، قهرمانیان، غ. و مشایخی، پ. 1391. تاثیر روش­های کشت و آبیاری بر استقرار، کمیت و کیفیت چغندرقند در اراضی شور. نشریه شماره: 41587/91، موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندرقند.
 12. محمدیان، ر.، خیامیم، س.، ابراهیمی کولایی، ح.، احمدآلي، ج. ، فتح اله طالقانی، د.، افشار، ه.، بختیاری، م. ر.، بذرافشان، م.، جهاداکبر، م. ر.، چگینی، م. ع.، حسین­ پور، م.، حقایقی، ا.، رضوانی، م.، ستاری شیرازی، م.، شهبازی، ح.، شهربانونژاد، م.، صادق­ زاده حمایتی، س.، عزیزپور، م. ح.، غالبی، س.، فتوحی، ک.، فرزانه، س.، محرم­ زاده، م. و میرزایی، م. ر. 1389. بررسي خصوصيات مهم آگرونوميکي، فيزيولوژيکي و اکولوژيکي چغندرقند در ايران . نشریه شماره: 704/89 ، موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندرقند .
 13. احمدآلي، ج. ، عباسی، ن.، حیدری، ن.، خانی، ج.، حامدی اصل، م.، شکری، س. و نریمانی، ی. 1389. بررسي علل عدم استقبال کشاورزان دشت مياندوآب در زمينه ايجاد تشکل‌هاي کارآمد آب‌بران . نشریه شماره: 538/89، موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي.
 14. احمدآلي، ج. و انوری، ک. 1388. بررسي کارآيي مصرف آب آبياري سيستم‌هاي نشتي و ميکرو در کشت يک و دو رديفه ذرت دانه‌اي . نشریه شماره: 624/88 ، موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي.
 15. یوسف ­زاده طاهری ، م. ر.، امیرشقاقی ، ف.، خسروانی گشتاسب، ع.، صادق­نژاد، ح. ر.، شهربانونژاد، م.، رشاد صدقی، ع.، سلطانی، ا.، قهرمانیان، غ. و احمدآلی، ج. 1388. ارزيابي ريزدانه­ کارهاي متداول و معرفي مناسب­ترين آنها در کشت مکانيزه کلزا . نشریه شماره: 627/88 ، موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي.
 16. چگینی، م. ع.، حقایقی، ا.، شهبازی، ح.، افشار، ه.، جهاداکبر، م. ر.، عقدایی، م.، فتوحی، ک.، احمدآلي، ج. و سالمی، ح. ر. 1387. تعيين حد تخليه مجاز رطوبتي در مراحل مختلف رشد چغندر قند ریشه­ ای . نشریه شماره: 619/87 ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند.
 17. فتوحی، ک.، احمدآلي، ج. ، ربيعي، ی.، پدرام، ع.، بقائي‌کيا، م.، عبدالعظيم‌زاده، ر.، قهرماني، ع.، محمودزاده، ج. و تاک، ع. 1386. تاثير زمان­هاي قطع آخرين آبياري و رابطه آن با کميت و کيفيت چغندرقند . نشریه شماره: 1261/86، سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی.
 18. رشادصدقی، ع.، امیرشقاقی، ف.، صلح‌جو، ع. ا.، صادق‌نژاد، ح. ر.، رنجبر، ف.، ساعتي، م.، يوسف‌زاده طاهري، م. ر.، بصيري، ش.، سلطاني، ا.، پاک‌نژاد، ا.، محمدي مزرعه، ح.، احمدآلی، ج. ، ساعدي، ح. و شعبانيان، م. 1384. اثرات روش­های مختلف خاک­ورزی بر استقرار و عملکرد کلزای پاییزه. نشریه شماره: 1403/84، موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي.
 19. قهرمانیان، غ.، فتوحی، ک.، احمدآلی، ج. ، کرماني، ک.، فرمانی، ق. ع. و اکبری، م. 1384. تاثیر اثرات چند روش خاک­ورزی بر همگنی رشد چغندرقند جهت تسهیل در برداشت مکانیزه. نشریه شماره: 643/84، موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي.
 20. محمدی مزرعه، ح.، احمدآلی، ج. ، فتوحی، ک.، و پدرام، ع.، فرمانی، ق. ع. و اکبری، م. 1383. بررسی اثر زیرشکنی و مقادیر مختلف آب آبیاری بر عملکرد محصول در تناوب گندم- چغندرقند و مطالعه اثر زیرشکنی خاک. نشریه شماره: 1465/83، موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي.
 21. احمدآلي، ج. ، و خليلي، م. و حاجي‌آقاياري، م. 1381. ارزيابي اثر کم ‌آبياري بر روي مراحل مختلف رشد رويشي، زايشي و پر شدن دانه در ذرت دانه‌اي . نشريه شماره: 706/81، موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي و موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر.

  پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

1. تعیین آب مصرفی کلزا در کشور (مجری)
2. تعیین آب مصرفی یونجه در کشور (مجری)
3 . افزایش بهره­‌وری آب ذرت دانه‌ای با استفاده از سیستم آبیاری قطره­‌ای نواری (تیپ) (مجری مسئول، پروژه تحقیقی-ترویجی)
4. برررسي عکس العمل فيزيولوژيکي و شاخص رشد به سميت بور در آب آبياري در برخي از پايه هاي رويشي سيب (همکار اصلی)
5. بررسي اثربخشي برنامه هاي ترويجي-آموزشي اجرا شده (با مديريت تلفيقي) در سايت‌هاي الگوئي حوزه درياچه اروميه با تاکيد بر ارتقاء شاخص بهره‌وري آب (همکار اصلی)
6. تعیین آب مصرفي هلو و شليل در کشور (همکار اصلی)
7. بررسي تکنيک‌هاي دقيق کشاورزي با رويکرد فعاليت بخش خصوصي براي کاهش آب ورودي به سايت‌هاي الگويي حوزه آبريز درياچه اروميه (همکار)
 
 سایتهای الگویی در حال اجرا (برنامه طرح تحولی ترویج برای احیای دریاچه ارومیه با رویکرد مدیریت تلفیقی، فاز 3)
1. مجری مسئول محصولی و مجری تکنیک آبیاری سایت­های الگویی چغندرقند در شهرستان­های نقده (1 سایت)، اشنویه (1 سایت)، بوکان (1 سایت) و میاندوآب (2 سایت)

2. مجری تکنیک آبیاری سایت­های الگویی گوجه فرنگی در شهرستان ارومیه (2 سایت)

3. مجری تکنیک آبیاری سایت­ الگویی کلزا در شهرستان بوکان (1 سایت)

4. مجری تکنیک آبیاری سایت­های الگویی سیب درختی در شهرستان‌های اشنویه (2 سایت)، شاهین‌دژ (1 سایت)، مهاباد (4 سایت)

 
سایتهای الگویی در حال اجرا (برنامه طرح تحولی ترویج برای احیای دریاچه ارومیه با رویکرد مدیریت تلفیقی، فاز 2)
1. مجری مسئول محصولی و مجری تکنیک آبیاری سایت­‌های الگویی چغندرقند شهرستان­‌های نقده (1 سایت)، اشنویه (1سایت) و میاندوآب (2 سایت)
2. مجری تکنیک آبیاری سایت الگویی ذرت دانه‌ای شهرستان مهاباد (1 سایت)
3. مجری تکنیک آبیاری سایت الگویی ذرت علوفه‌ای شهرستان ارومیه (1 سایت)

 
تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 نشریات فنی و ترویجی
 1.  احمدآلي، ج. 1398. سیستم آبیاری تشتکی حلقوی برای باغات. انتشارات موسسه آموزش و ترویج کشاورزی (در دست چاپ).

 2.  احمدآلي، ج. و حصاری، ب. 1391. مروری بر روش­های افزایش آبدهی و ذخیره ­سازی آب قنوات. نشریه فنی شماره 39. موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي.

 3. احمدآلي، ج. 1390. خشکسالی و راههای مقابله با آن. نشریه آموزشی، ترویجی و پژوهشی چالیشانلار. شماره پانزدهم. زمستان 90. انتشارات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی.
 4. احمدآلي، ج. و مدني، م. 1389. آبياري قطره ­اي نواري ذرت. بروشور ترويجي. انتشارات مدیریت ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزي استان آذربايجان غربي.
 5. احمدآلي، ج. ، احمدی بالو، ح. و مدنی، م. 1388. خشکسالي و راه­هاي مقابله با آن. نشريه ترويجي. انتشارات مدیریت ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزي استان آذربايجان غربي.
  
راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 1.   قنبری، ج. 1399. بررسی تأثیر آبیاری و آرایش‌های کشت مختلف بر عملکرد و برخی خصوصیات مورفیزیولوژیکی و بیوشیمایی ذرت. رساله دکتری رشته زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تبریز، سمت (استاد مشاور).

 2.   صدقی، س. 1399. تأثیر مالچ بر راندمان و بهره‌وری آب ذرت علوفه ای با استفاده از روش آبیاری نوار تیپ در شهرستان بوکان. پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی، دانشگاه ارومیه، سمت (استاد راهنما).

 3. رادفرد، ل. 1398. ارزیابی سناریوهای کاهش مصرف آب در سطح مزرعه با استفاده از مدل‌سازی عملکرد محصول (مطالعه موردی دشت میاندوآب). پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع آب، دانشگاه ارومیه، سمت (مشاور).
 4. صمدوند، س. 1387. بررسی کارآیی مصرف آب در سیستم­ های مختلف آبیاری در کشت یک و دو ردیفه ذرت دانه ­ای و تاثیر آن روی عملکرد و اجزای عملکرد در منطقه میاندوآب. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه، سمت (مشاور).
 
عضویت در مجامع علمی

 •           عضو کمیته فنی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

 •           عضو کمیته فنی و سیاستگذاری برنامه ترویجی آموزشی احیای دریاچه ارومیه

 •         عضو کارگروه راهبری استانی پروژه "همکاری در احیای دریاچه ارومیه از طریق مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی پایدار"

 • عضو کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی ایران
 • عضو انجمن آبياري و زهکشي ايران
 • عضو کميته ملي آبياري و زهکشي ايران
 • عضو انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
 • عضو انجمن هیدرولیک ایران
 • عضو انجمن هیدرولوژی ایران
 • عضو سازمان نظام مهندسي کشاورزي ايران
 
تشویقات 

 • دریافت لوح تقدیر از رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، برای برگزاری کارگاه آموزشی "مدیریت فناوری و تجاری سازی تحقیقات"، 1397
 • دریافت لوح سپاس از رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، برای تلاش‌های ارزنده و سعی مجدانه در مسئولیت کارشناس تجاری‌سازی تحقیقات و امور محققان معین، 1397
 • دریافت لوح تقدیر از مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی استان و رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، برای پیشبرد اهداف فاز 1 "برنامه تحولی ترویج برای احیاء دریاچه ارومیه با رویکرد مدیریت تلفیقی" در سال زراعی 97-96
 • دریافت لوح تقدیر از رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، برای برگزاري کارگاه آموزشي آشنايي با کتابخانه ديجيتال کشاورزي، 1388
 
سایر موارد

برگزاری کارگاه آموزشی

 1. برگزاري و تدریس دوره آموزشی توانمندسازی کارشناسان تحت عنوان " آبیاری گیاهان زراعی و باغی (مباحث تخصصی فنون و تکنیک‌های پیاده‌سازی در سایت‌ها)" در "طرح تحولی ترویج برای احیای دریاچه ارومیه با رویکرد مدیریت تلفیقی، فاز سه"، 1398

 2. برگزاري و تدریس کارگاه آموزشي انتقال دانش به بهره‌برداران "طرح تحولی ترویج برای احیای دریاچه ارومیه با رویکرد مدیریت تلفیقی، فاز دو" در شهرستان‌های ارومیه، اشنویه، نقده، مهاباد و میاندوآب برای سایت‌های الگویی چغندرقند، ذرت علوفه‌ای و ذرت دانه‌ای، 1398
 3.   برگزاري و تدریس دوره آموزشی توانمندسازی کارشناسان تحت عنوان " آبیاری گیاهان زراعی (مباحث تخصصی فنون و تکنیک‌های پیاده‌سازی در سایت‌ها)" در "طرح تحولی ترویج برای احیای دریاچه ارومیه با رویکرد مدیری ت تلفیقی، فاز دو" 1397

 4.       برگزاري و تدریس کارگاه آموزشي انتقال دانش به بهره‌برداران "طرح تحولی ترویج برای احیای دریاچه ارومیه با رویکرد مدیریت تلفیقی، فاز یک" در شهرستان‌های نقده، میاندوآب و شاهین‌دژ برای سایت‌های الگویی چغندرقند، سیب و ذرت دانه‌ای، 1397

 5. برگزاري کارگاه آموزشي " مدیریت فناوری و تجاری­ سازی تحقیقات " برای اعضای هیات علمی و محققان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، 1397

 6. برگزاري و تدریس کارگاه آموزشي "آشنايي با کتابخانه ديجيتال کشاورزي" برای اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، 1388

 شرکت در دوره ­ها و کارگاه­ های آموزشی
 1. ساخت دستگاه اندازه‌گیری تبخیر و تعرق (برگزار شده توسط فائو با همکاری ستاد احیای دریاچه ارومیه و دانشگاه ارومیه)، 1398

 2. برنامه آبیاری و برآورد مقادیر توزیع و تحویل آب در شبکه‌های آبیاری با استفاده از مدل نرم‌افزاری OOIS ، 1398

 3. کاربرد ابزارآلات نوین اندازه‌گیری جریان در شبکه‌های آبیاری و زهکشی، 1398

 4. کاربرد نرم افزار آماری SAS در تجزیه و تحلیل داده‌های کشاورزی، 1397  
 5. آشنایی با مفهوم فناوری و دانش فنی در بخش کشاورزی، 1397
 6.   تبيين جایگاه پژوهشگر مروجان ارشد و محققان معين در نظام ترویج، 1397
 7.   تجاری سازی تحقیقات و انتقال فناوری، 1397
 8.   مهارت‌های تدریس در آموزش عالی، 1396
 9. نحوه تحریر و نوشتن نشریه‌های ترویجی، یافته‌های تحقیقاتی، دستورالعمل‌های یافته‌ها، 1396
 10. مدل­سازی با نرم ­افزار WEAP، سال 1394
 11. آشنایی با نرم ­افزار ArcGIS   (مقدماتی تا متوسطه)، 1394
 12. کاربردهای اطلاعات هواشناختی در مدیریت صحیح و احیاء دریاچه ارومیه، 1394
 13. کاربرد مدل­ های بهینه ­سازی در شبکه­ های آبیاری و زهکشی، 1389
 14. مدیریت آبیاری، برنامه ­ریزی و پیش ­بینی، 1389
 15. استفاده از GIS در کشاورزي، 1388
 16. سیستم­ های دقیق اندازه­ گیری سرعت جریان آب، 1387
 17.  کاربرد اتوماسیون در سامانه­ های آبیاری، 1387
 18. کاربرد مصالح ژئوسنتتیک در پروژه ­های عمرانی، 1386
 19. حرکت آب در خاک و شبيه‌سازي آن با استفاده از مدل­ هاي رياضي، 1385
 20. کاربرد GIS   در مهندسي آبياري و زهکشي، 1383
 21. مهارت يک کامپيوتر غير حضوري، 1383
 22. آموزش فنون و نحوه اندازه‌گيري آب آبياري در طرح‌هاي تحقيقاتي، 1382
 23. کاربرد طرح‌هاي آماري در کشاورزي و آشنايي با نرم‌افزار مربوطه، 1381
 24. زبان انگليسي سطح 2، 1381
 25. زبان انگليسي سطح 1، 1380
 26. طراحي و اجراي سيستم‌هاي آبياري تحت فشار، 1379

محقق معین

 1. نماینده محققان معین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان
 2. محقق معین مرکز جهاد کشاورزی بخش انزل شهرستان ارومیه
 3. محقق معین مرکز جهاد کشاورزی سیمینه شهرستان بوکان

 
انتقال دانش فنی
 1. انتقال دانش فنی استفاده از روش‌های مناسب برای افزایش بهره‌وری آب محصول چغندرقند در سه سایت جامع الگویی در شهرستان‌های نقده، میاندوآب و شاهین‌دژ در قالب برنامه طرح تحولی ترویج برای احیاء دریاچه ارومیه با رویکرد مدیریت تلفیقی، 1397
 2. انتقال دانش فنی استفاده از روش‌های مناسب برای افزایش بهره‌وری آب درختان سیب در یک سایت جامع الگویی در شهرستان‌ میاندوآب در قالب برنامه طرح تحولی ترویج برای احیاء دریاچه ارومیه با رویکرد مدیریت تلفیقی، 1397
 3. انتقال دانش فنی استفاده از روش‌های مناسب برای افزایش بهره‌وری آب ذرت علوفه‌ای در یک سایت جامع الگویی در شهرستان‌ میاندوآب در قالب برنامه طرح تحولی ترویج برای احیاء دریاچه ارومیه با رویکرد مدیریت تلفیقی، 1397

 

 

پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.