پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸  -  Thursday, July 18, 2019
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » دکتر محمد علی شاهرخ نیا[_HprPDF] محمد علی شاهرخ نیا نام و نام خانوادگی
استادیار مرتبه علمی
عضو هیئت علمی سمت
آبیاری- هیدرولیک تخصص
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس محل کار
mashahrokh@yahoo.com پست الکترونیک
07132623779 شماره تماس
07132622471 فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 

لیسانس، مهندسی کشاورزی-آبیاری، دانشگاه شیراز، 1374

فوق لیسانس، آبیاری و زهکشی، دانشگاه شیراز، 1377

دکتری، علوم و مهندسي آب ياري- آبیاری و زهکشی ، دانشگاه شیراز، 1382

سوابق شغلی

 

محقق و عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، از سال 1382 تاکنون.

سوابق اجرایی

 

 • رییس بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی فارس، 1389-1393
 • معاون بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی فارس، 1387-1389
 • محقق معین آب و خاک، سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، 1388-1393
سواب ق تدریس
 
 
 • فیزیک خاک پیشرفته، کارشناسی ارشد، دانشگاه ازاد اسلامی واحد فیروزآباد، نیمسال دوم 1384-1385
 • آبیاری تحت فشار، کارشناسی ارشد، دانشگاه ازاد اسلامی واحد فیروزآباد، نیمسال دوم 1385-1386
 • زهکشی تکمیلی، کارشناسی ارشد، دانشگاه ازاد اسلامی واحد فیروزآباد، نیمسال اول 1384-1385
 • مدیریت و بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی، کارشناسی ارشد، دانشگاه ازاد اسلامی واحد فیروزآباد، نیمسال اول 1386-1387

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی
 1.   Shahrokhnia, M.A.; A.R. Sepaskhah and M. Javan. 2004. Estimation of hydraulic parameters for Karoon river by cokriging and residual kriging. Iranian Journal of Science and Technology , 28(B1):153-163.
 2. Shahrokhnia, M.A. and M. Javan. 2005. Performance assessment of Doroodzan irrigation network by steady state hydraulic modeling, Irrigation and Drainage Systems , 19(2):189-206.
 3. Shahrokhnia, M.A. and M. Javan. 2006. Dimensionless Stage-Discharge Relationship In Radial Gates. Journal of Irrigation and Drainage Engineering , ASCE , 132(2):180-184.
 4. Shahrokhnia, M.A. and M. Javan. 2007. Influence of roughness changes on offtaking discharge in irrigation canals. Water Resources Management , 21(3):635-647.
 5. Shahrokhnia M.A.; M. Javan and M.H. Shahrokhnia. 2009. Influence of lateral canal water depth on offtake and cross-regulator discharge, Irrigation and Drainage , 58:561-568
 6. Shahrokhnia, M.A. and M. Javan. 2009. Influence of cross-regulator settings on the offtake discharge in a modern irrigation network, Irrigation Science , 27:165-173.
 7. Zahedani, M.R.; A. Keshavarzi; M. Javan and M.A. Shahrokhnia. 2012. New equation for estimation of radial gate discharge, Water Management, ICE publishing , 165(WM5):253-263.

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 
 1. شاهرخ نيا، م.ع.، جوان، م. 1382. تعيين رابطه بدون بعد دبي اشل در دريچه هاي قوسي مستغرق و آزاد. نشريه دانشکده مهندسي، دانشگاه فردوسي مشهد، سال 15، شماره2: 283-291.
 2. شاهرخ نيا، م.ع.، جوان، م. 1383. رابطه دبي اشل بدون بعد در دريچه هاي قوسي با جريان آزاد. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي، جلد 5، شماره 20: 85-96.
 3. شاهرخ نيا، م.ع.، جوان، م. 1384. برآورد ضريب دبي جريان در دريچه هاي قوسي. مجله هيدروليک، جلد1، شماره 1: 1-11.
 4. شاهرخ نيا، م.ع.، جوان، م. 1385. بررسي شاخصهاي عملکرد آبياري در شبکه آبياري درودزن. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي، جلد 7 ، شماره 29: 33-46.
 5. شاهرخ نيا، م.ع.، جوان، م. و کشاورزی، ع.ر. 1387. کاربرد مدلهاي HEC-RAS و MIKE-11 در شبيه سازي جريان در کانالهاي آبياري. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي، جلد9 ، شماره 1: 49-62.
 6. پیرمرادیان، ن، شمس نیا، س.ا. و شاهرخ نیا، م.ع. 1387. پایش و تحلیل پراکندگی مکانی شدت خشکسالی سال زراعی 80-1379 استان فارس با استفاده از شاخص معیار شده ی بارش ( SPI ) در محیط سامانه ی اطلاعات جغرافیایی ( GIS )، مهندسی آب، سال اول، شماره 2: 65-74.
 7. شاهرخ نیا، م.ع. 1391. بررسی اثر استفاده از ابزارهای برنامه ریزی آبیاری بر عملکرد و مصرف آب ذرت در دو بافت خاک. مجله آبیاری و زهکشی ایران، جلد 6، شماره 4، 331-341.
 8. شاهرخ نیا، م.ع.، زارع، ا. و دهقانی سانیج، ح. 1392. مقایسه ایزارهای برنامه ریزی آبیاری در باغات مرکبات با بافت خاک متوسط و سبک. نشریه آبیاری و زهکشی ایران، شماره 4، جلد 7، 499-509.
 9. شاهرخ نیا، م.ع. و زارع، ا. 1393. بررسی فنی و اقتصادی پوشش کانال های آبیاری شهرستان داراب. نشریه آبیاری و زهکشی ایران، شماره 1، جلد 8، 42-50.
 10. شاهرخ نیا، م.ع.، زارع، ا. و دهقانی سانیج، ح. 1394. مقایسه ابزارهای مختلف برنامه ریزی آبیاری قطره ای مرکبات در خاک با بافت متوسط و سنگین. نشریه آبیاری و زهکشی ایران، شماره 3، جلد 9، 448-458.

 11. آذری فرد جهرمی، ح.، شاهرخ نیا، م.ع. و سنایی جهرمی، ص. 1394. برآورد میزان نشت آب در کانال های آبیاری پوشش شده شهرستان مرودشت با استفاده از مدلهای SEEP/W و MSEEP . نشریه آبیاری و زهکشی ایران، شماره 6، جلد 9، 948-959.
 12. شاهرخ نیا، م.ع.، شاه امیریان، م. و علیان غیاثی، ع. 1395. بررسی اثر مقادیر مختلف آب آبیاری بر عملکرد و کیفیت ارقام گوجه فرنگی تحت کاشت نشایی. مجله آبیاری و زهکشی ایران، جلد 2، شماره 10، 178-186.

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  
 
 1. شاهرخ نيا، م. ع. و جوان، م. 1382. تعيين حساسيت سازه هاي تحويل آب در شبکه آبياري درودزن با استفاده از مدل رياضي. يازدهمين همايش کميته ملي آبياري و زهکشي ايران. 3و4 دي 1382، تهران، ايران.
 2. شاهرخ نيا، م. ع. و سپاسخواه، ع. 1383. تعيين و بررسي هدايت هيدروليکي خاک هاي منطفه باجگاه (استان فارس) به روشهاي مختلف. دومين کنفرانس ملي دانشجويي منابع آب و خاک. 23و24 ارديبهشت 1383، شيراز، ايران.
 3. شاهرخ نيا، م. ع. و جوان، م. 1385. سدهاي قديمي واقع بر رودخانه کر و سيوند در استان فارس. کارگاه آموزشي مديريت مصرف بهينه آّب در استان فارس.  5و6 تير 1385، شيراز، ايران.
 4. شاهرخ نيا، م. ع. و جوان، م. 1385. استفاده از مدل هاي شبيه سازي جريان در ارزيابي و بهبود عملکرد شبکه هاي آبياري. کارگاه آموزشي مديريت مصرف بهينه آّب در استان فارس. 5و6 تير 1385، شيراز، ايران.
 5. شاهرخ نيا، م. ع. و جوان، م. 1385. تاثير تغييرات زبري کانال هاي آبياري بر دبي آبگيرها. کارگاه آموزشي مديريت مصرف بهينه آّب در استان فارس. 5و6 تير 1385، شيراز، ايران.
 6. حيدری، ن. مامن پوش، ع. شاهرخ نيا، م. ع. خرميان، م. و کريمی، م. 1386. بررسی و ارزیابی پتانسیل ها، تمایلات و موانع موجود در انتقال مدیریت و مشارکت آب بران در شبکه های آبیاری و زهکشی. دومین کنفرانس ملی تجربه های ساخت تاسیسات آبی و شبکه های آبیاری و زهکشی. 1-3 آبان 86، کرج، ایران.
 7. شمس نیا، س. ا. پیرمرادیان، ن. قاسمی، م. م. شاهرخ نیا، م. ع. و امیری، س. ن. 1386. تحلیل پراکندگی مکانی شدت خشکسالی سال زراعی 80-1379 در استان فارس با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) . دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران. 25و26 مهر86، گرگان، ایران.
 8. شاهرخ نیا، م. ع. بنیان پور، ع. روح پرور، ج. و قائمی، ع. ا. 1386. راندمان یکنواختی توزیع و مصرف آب چهار روش آبیاری میکرو در باغ زیتون در منطقه بیضا فارس. سمینار علمی طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار. 2 اسفند 86، کرج، ایران.
 9. شاهرخ نيا، م. ع. و جوان، م. 1387. تاثیر تغییرات عمق آب در کانالهای آبیاری بر دبی سازه های کنترل کننده جریان در بالادست. هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران. 21-23 آبان 87، تهران، ايران.
 10. شاهرخ نيا، م. ع. و جوان، م. 1387. براورد ضریب فشردگی جریان در دریچه های قوسی. هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران. 21-23 آبان 87، تهران، ايران.
 11. شاهرخ نيا، م. ع. و جوان، م. کشاورزی، ع. و رنجبر زاهدانی، م. 1387. توسعه روابط بدون بعد حاکم بر دبی عبوری از دریچه های قوسی. هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران. 21-23 آبان 87، تهران، ايران.
 12. شاهرخ نيا، م. ع. 1387. بررسی تغییر رقوم سرریز اضطراری بر تغییر دبی کانال فرعی در شبکه آبیاری درودزن فارس. دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی. 8-10 بهمن 87، اهواز، ایران.
 13. شاهرخ نيا، م. ع. و جوان، م. 1387. براورد ضریب دبی توانی در دریچه های قوسی. دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی. 8-10 بهمن 87، اهواز، ایران.
 14. اسفندیاری، ب. موسوی، شاهرخ نیا، م. ع. و علیزاده. 1388. تسطیح لیزری اراضی و منافع آن بر کشاورزان. همایش ملس مسائل و راهکارهای مقابله با خشکسالی. 23-24 اردیبهشت 88، شيراز، ايران.
 15. شاهرخ نیا، م. ع. و بذرافشان، د. 1388. ارائه مدل ساده منطقه ای تبخیرو تعرق برای استان کرمان. یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. 21-24 تیر 88، گرگان، ایران.
 16. شاهرخ نیا، م. ع. 1387. اصول مدیریت و بهره برداریاز شبکه های آبیاری و زهکشی . کارگاه مدیریت مصرف آب کشاورزی در مناطق خشک. 11 آذر 87. شيراز، ايران.
 17. شاهرخ نیا، م. ع. 1387. بررسی عملکرد و مسائل شبکه آبياري درودزن فارس. کارگاه مدیریت مصرف آب کشاورزی در مناطق خشک. 11 آذر 87. شيراز، ايران.
 18. مظفری، ر. شاهرخ نیا، م. ع. کهنوجی، م. و اسلامی، ا. 1388. ارزیابی سیستمهای آبیاری قطره ای اجراشده در شهرستان کرمان. چهارمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک. 11-12 آذر 88، کرمان، ایران.
 19. شاهرخ نیا، م. ع. و حیدری، ن. 1388. دیدگاه کارشناسان و کشاورزان در مورد مشارکت در مدیریت شبکه آبیاری و زهکشی درودزن فارس. اولین همایش ملی رویکردهای نوین مشارکت مردمی در مطالعه، ساخت، بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی. 7-8 بهمن 88، شيراز، ايران.
 20. محمدی، د. خادم حمزه، ح. و شاهرخ نیا، م. ع. 1388. مقایسه فنی و اقتصادی دو روش آبیاری تیپ و شیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب ارقام کلزا در استان فارس. هفتمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران. 14-15 بهمن 88، تهران، ایران.
 21. شاهرخ نيا، م. ع. و جوان، م. 1389. معادلات تخمین مستقیم دبی در دریچه های قوسی. نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران. 18-20 آبان 89، تهران، ایران.
 22. شاهرخ نيا، م. ع. و جوان، م. 1389. تغییرات حساسیت سازه های کنترل آب در بازشدگی های مختلف دریچه. نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران. 18-20 آبان 89، تهران، ایران.
 23. دهاقین بذرافشان، ا. و شاهرخ نیا، م. ع. 1389. مقایسه روشهای مختلف براورد تبخیروتعرق پتانسیل در استان کرمان. دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب. 9-10 بهمن 89، کرمان، ایران.
 24. شاهرخ نيا، م. ع. 1389. ضریب دبی سازه های کنترل آب در شبکه آبیاری درودزن فارس. سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی. 10-12 اسفند 89، اهواز، ایران.
 25. شاهرخ نیا، م. ع. و دهاقین بذرافشان، ا. 1389. تدوین مدل تبدیل تبخیر از تشت به تبخیروتعرق گیاه مرجع برای استان کرمان. دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب. 9-10 بهمن 89، کرمان، ایران.
 26. شاهرخ نیا، م. ع. خادم حمزه، ح. و مظاهری لقب، ح. 1389. مقایسه راندمانهای مصرف و یکنواختی توزیع آب در روشهای آبیاری قطره ای و شیاری در زراعت کلزا در زرقان فارس. دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب. 9-10 بهمن 89، کرمان، ایران.
 27. نوری ملالر، ک. شاهرخ نیا، م. ع. رئوف، م. و ساجدی، م. 1389. عملکرد سیستم و بررسی اثرات باد بر آن در سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک در دشت بیله سوار. سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار. 27 بهمن 89، کرج، ایران.
 28. شاهرخ نیا، م. ع. زارع، ا. استخر، ا. 1389. تعیین میزان آب مصرفی، راندمان آبیاری و کارایی مصرف آب در مزارع چهار شهرستان استان فارس. دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب. 9-10 بهمن 89، کرمان، ایران.
 29. شاهرخ نیا، م. ع. 1389. بررسی تاثیر روش های مختلف مدیریت آبیاری قطره ای بر مصرف آب و عملکرد مرکبات. سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار. 27 بهمن 89، کرج، ایران.
 30. شاهرخ نیا، م. ع. 1389. بررسی و کاربرد ابزارهای مختلف برنامه ریزی آبیاری قطره ای مرکبات در خاک با بافت سنگین. دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب. 9-10 بهمن 89، کرمان، ایران.
 31. شاهرخ نیا، م. ع. 1389. تاثیر روشهای مختلف مدیریت آبیاری قطره ای نواری ذرت در خاکهای با بافت سنگین. سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار. 27 بهمن 89، کرج، ایران.
 32. شاهرخ نيا، م. ع. 1389. کاربرد و مقایسه روش های مختلف برنامه ریزی آبیاری قطره ای مرکبات در خاک با بافت سبک. سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی. 10-12 اسفند 89، اهواز، ایران.
 33. شاهرخ نيا، م. ع. 1389. بررسی و مقایسه ابزارهای مختلف برنامه ریزی آبیاری ذرت در سیستم آبیاری قطره ای نواری در شهرستان فسا. سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی. 10-12 اسفند 89، اهواز، ایران.
 34. شاهرخ نيا، م. ع. 1390. آبیاری نوین و دقیق ذرت، گامی بلند بسوی افزایش بهره وری و جهاد اقتصادی. اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی. 19-21 شهریور 90، زنجان، ایران.
 35. نوری ملالر، ک. شاهرخ نیا، م. ع. رئوف، م. و اصغری، س. 1390. بررسی مشارکت بهره برداران در شبکه آبیاری بارانی بیله سوار. همایش ملی مدیریت کشاورزی. 5-6 خرداد 90، جهرم، ایران.
 36. شاهرخ نیا، م. ع. وگودرزی، ن. 1390. نقش برنامه ریزی آبیاری قطره ای در افزایش بهره وری مصرف آب ذرت. نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی. 1-2 آذر 90، کرج، ایران.
 37. شاهرخ نیا، م. ع. 1390. بهره وری مصرف آب درختان نارنگی در مدیریت های مختلف آبیاری در شهرستان فسا. یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر. 18-20 بهمن 90، کرمان، ایران.
 38. شاهرخ نیا، م. ع. 1390. بهره تخمین رطوبت ظرفیت مزرعه و نقطه پژمردگی خاک های استان فارس با استفاده از رطوبت اشباع موئینگی خاک. یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر. 18-20 بهمن 90، کرمان، ایران.
 39. شاهرخ نیا، م. ع. 1390. بررسی میزان نشت آب در کانال های آبیاری سنتی و سیمانی حسن آباد داراب. یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر. 18-20 بهمن 90، کرمان، ایران.
 40. شاهرخ نیا، م. ع. بنيان پور، ع. روح پرور، ج. و  قائمی، ع. ا. 1390. مقایسه تاثیر چهار روش آبياري ميکرو بر کمیت و کیفیت زيتون روغنی در فارس. یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر. 18-20 بهمن 90، کرمان، ایران.
 41. شاهرخ نیا، م. ع. و دهاقین بذرافشان، ا. 1390. تخمین تبخیروتعرق پتانسیل گیاه مرجع با استفاده از شبکه های عصبی در استان کرمان. ششمین کنگره ملی مهندسی عمران. 6-7 اردیبهشت 90، سمنان، ایران.
 42. شاهرخ نیا، م. ع .، گودرزی، ن. 1390. نقش برنامه ریزی آبیاری قطره ای در افزایش بهره وری مصرف آب ذرت. کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی، 1-2 آذر 1390، زنجان، ابران.
 43. شاهرخ نیا، م. ع . 1391. تاثیر پوشش کانال آبیاری جنت شهر داراب بر کاهش میزان تلفات آب. سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی، 24 خرداد 1391،کرج، ایران.
 44. شاهرخ نیا، م. ع . 1391. تجربه استفاده از ابزارهای مختلف مدیریت آبیاری  قطره ای در یک باغ مرکبات در شهرستان فسا. چهارمین کنفرانس ملی تجربه های ساخت سازه های آبی و شبکه های آبیاری و زهکشی، 3-4 خرداد 1391، کرج، ایران.
 45. شاهرخ نیا، م. ع . 1391. بررسی میزان نشت آب در کانال آبیاری منصوریه داراب. چهارمین کنفرانس ملی تجربه های ساخت سازه های آبی و شبکه های آبیاری و زهکشی، 3-4 خرداد 1391، کرج، ایران.
 46. شاهرخ نیا، م. ع . 1392.استفاده از ابزارهای مختلف مدیریت آبیاری قطره ای، دریک باغ پرتقال با بافت سنگین خاک. دوازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر. 5-6 شهریور 1392، کرمان، ایران.
 47. شاهرخ نیا، م. ع. فریدونی، ج. 1392.برآورد منحنی مشخصه رطوبتی خاک های شهرستان فیروزآباد با استفاده از توابع انتقالی. دوازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر. 5-6 شهریور 1392، کرمان، ایران.
 48. شاهرخ نیا، م. ع .، زارع، ا. 1392. بررسی میزان نشت آب در کانال آبیاری منصوریه داراب از نظر فنی و اقتصادی. دوازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر. 5-6 شهریور 1392، کرمان، ایران.
 49. شاهرخ نیا، م. ع. و زارع، ا. 1392. بررسی فنی و اقتصادی میزان نشت آب در کانال آبیاری حسن آباد داراب. اولین همایش ملی آبیاری و بهره وری آب کشاورزی. 10 بهمن 1392، مشهد، ایران.
 50. شاهرخ نیا، م. ع .، صدرقائن، ح. 1392. ارزیابی فنی سیستم های آبیاری قطره ای باغات در استان فارس. اولین همایش ملی آبیاری و بهره وری آب کشاورزی. 10 بهمن 1392، مشهد، ایران.
 51. شاهرخ نیا، م. ع . 1392. تاثیر برنامه ریزی آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی میوه پرتقال. اولین همایش ملی آبیاری و بهره وری آب کشاورزی. 10 بهمن 1392، مشهد، ایران.
 52. شاهرخ نیا، م. ع. و زارع، ا. 1393. بررسی فنی و اقتصادی میزان نشت آب در کانال آبیاری جنت شهر داراب. نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران. 30-31 اردیبهشت 1393، کرج، ایران.
 53. شاهرخ نیا، م. ع . 1393. تاثیر برنامه ریزی آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی پرتقال در بافت خاک سنگین. نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران. 30-31 اردیبهشت 1393، کرج، ایران.
 54. شاهرخ نیا، م. ع .، صدرقائن، ح. 1393. بررسی کیفیت اجرا و بهره برداری سیستم های آبیاری قطره ای باغات در استان فارس. نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران. 30-31 اردیبهشت 1393، کرج، ایران.
کنفرانس های خارجی
 
 1. Javan, M. and M.A. Shahrokhnia. 2002. Flood management analysis of Karun river in southwestern Iran. Proceedings of the 1st North American DHI Software Conference, Orlando, Florida, USA, 10-12 June 2002.
 2. Shahrokhnia, M.A. and M. Javan. 2002. Velocity and conveyance changes during floods in Karun river, Iran. Proceedings of the 1st North American DHI Software Conference, Orlando, Florida, USA, 10-12 June 2002.
 3. Shahrokhnia, M.A. and M. Javan. 2005. Hydraulic Modeling of Doroodzan Irrigation System Using Unsteady MIKE 11 Model . Proceedings of the 3rd North American DHI Software Conference, St. Pete Beach, Florida, USA, 16-17 May 2005.
 4. Javan, M., A.M. Hassanli, and M.A. Shahrokhnia. 2006. The Ancient Qanats of Iran. Proceedings of the 1st IWA International Symposium on Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, Iraklio, Greece, 28-30 October 2006.
 5. Javan, M., F. Morshedi, and M.A. Shahrokhnia. 2006. Surface and Sub-surface Drainage Systems in Persepolis Complex, Iran . Proceedings of the 1st IWA International Symposium on Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, Iraklio, Greece, 28-30 October 2006.
 6. Shahrokhnia, M.A. and M. Javan. 2006. History of Ancient Dams Located on Kor and Sivand Rivers in Iran . Proceedings of the 1st IWA International Symposium on Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, Iraklio, Greece, 28-30 October 2006.
 7. Heydari, N., A. Mamanpoush, M.A. Shahrohnia, M. Khoramian and M. Karimi. 2007. Potentials and Obstacles on Irrigation Management Transfer (A Case Study of Four Irrigation Networks in Iran). Proceedings of 4th Regional Conference & 10th International Seminar on Participatory Irrigation Management,2-5 May, 2007, Tehran, Iran.

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

 1. تعیین رطوبت ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی خاک های استان فارس با استفاده از رطوبت اشباع موئینگی خاک به روش کارکانیس. (سمت :مجری)، 1386تا 1388
 2. بررسی عملکرد شبکه آبیاری درودزن با تغییر رقوم سرریزهای اضطراری. (سمت :مجری) ، 1386 تا 1388.
 3. نقش مشارکت آب بران در مدیریت شبکه های آبیاری( شبکه های درودزن، اصفهان، دز و قزوین). (سمت :مجری)، 1384تا 1386
 4. مقايسه فني واقتصادي دو روش آبياري تيپ و شياري بر عملکرد دانه و روغن ارقام کلزا. (سمت :مجری)، 1384 تا 1387.
 5. مقایسه تاثیر روشهای مختلف آبیاری میکرو بر کمیت و کیفیت زیتون روغنی. (سمت :مجری)، 1386 تا 1389.
 6. تعیین مزیت نسبی محصول ذرت در مقایسه با سایر محصولات زراعی قابل کشت در شرایط اقلیمی فارس بر اساس محدودیت آب. (سمت :مجری)، 1388 تا 1390.
 7. مقایسه روشهای مختلف پایش رطوبت خاک در باغات مرکبات . (سمت :مجری)، 1388تا1391.
 8. مقایسه فنی و اقتصادی روشهای مختلف اندازه گیری رطوبت خاک در آبیاری مزارع ذرت . (سمت :مجری) 1388تا1391.
 9. مقایسه فنی و اقتصادی روش های مختلف برنامه ریزی آبیاری و تاثیر آن بر کمیت و کیفیت میوه پرتقال . (سمت :مجری)،1389 تا 1392.
 10. بررسی فنی و اقتصادی نشت آب در کانالهای آبیاری شهرستان داراب . (سمت :مجری)، 1389تا 1392.
 11. بررسی روشهای مختلف برنامه ریزی آبیاری و پایش رطوبت خاک در باغات مرکبات شهرستان فسا. (سمت :مجری)، 1388 تا 1391.
 12. اندازه گیری میزان نشت آب در کانالهای آبیاری سنتی و پوشش شده شهرستان داراب. (سمت :مجری)،1389 تا 1391.
 13. عوامل موثر بر مدیریت آبیاری سیستم های آبیاری میکرو اجرا شده در باغات (منطقه ای استان فارس). (سمت :مجری)، 1390 تا 1392.
 14. بررسی عوامل موثر بر مدیریت آبیاری سیستم های آبیاری میکرو اجرا شده در باغات. (سمت :مجری)،1391 تا 1393.
 15. بررسی اثر مقادیر آب مصرفی بر کمیت و کیفیت گوجه فرنگی در روش آبیاری قطره ای در استان فارس (دشت مرودشت)، (سمت:مجری)، 1393 تا 1395.
 16. بررسی اثر مقدارآب مصرفی بر کمیت و کیفیت انگور یاقوتی در منطقه نیمه گرم استان فارس،(سمت:مجری)، 1392 تا 1394.

 
     

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 
 1. تعیین زمان آبیاری کمکی انجیر دیم رقم سبز در شرایط خشکسالی در استهبان ،(سمت:مجری)، 1393 تا 1396.
 2. بررسی تلفات آب و شاخص های عملکرد در کانالهای شبکه آبیاری درودزن ،(سمت:مجری)، 1394 تا 1396.
 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 
نشریات فنی و ترویجی
 
 1. شاهرخ نیا، م.ع. 1394. برنامه ریزی آبیاری، نشریه فنی-ترویجی، سازمان جهاد کشاورزی استان فارس.
 2. شاهرخ نیا، م.ع. 1394. برآورد میزان رطوبت ظرفیت مزرعه و نقطه پژمردگی خاک های استان فارس با روابط ساده ، نشریه فنی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس.
 3. شاهرخ نیا، م.ع. 1394. برنامه ریزی آبیاری مزارع و باغ ها با اندازه گیری دمای برگ گیاه ، نشریه فنی ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس.
 4. شاهرخ نیا، م.ع. 1394. حساسيت سازه هاي کنترل کننده جريان آب در شبکه هاي آبياري ، نشریه فنی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس.
 5. شاهرخ نیا، م.ع. 1394. استفاده از بلوک گچی در برنامه ریزی آبیاری، نشریه ترویجی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، نشر آموزش کشاورزی.
 6. شاهرخ نیا، م.ع. 1394. برنامه ریزی آبیاری ذرت دانه ای در منطقه نیمه گرم استان فارس (شهرستان فسا)، نشریه ترویجی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، نشر آموزش کشاورزی.

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

دهاقین بذرافشان، احسان. 1387. پایان نامه کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی. استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی جهت برآورد تبخیروتعرق گیاه مرجع در استان کرمان(سمت: استاد راهنما). دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد.

فریدونی، جعفر. 1389. پایان نامه کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی. تعیین و مقایسه منحنی مشخصه رطوبتی خاکهای شهرستان فیروزآباد به روشهای مختلف(سمت: استاد راهنما). دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد.

هومان فرد، محمدهادی. 1391.پایان نامه کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی. مقایسه روشهای مختلف برآورد نیاز آبی مرکبات در شهرستان فسا (سمت: استاد راهنما). دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد.

مومن زاده، سید محسن. 1392. پایان نامه کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی. ارزیابی میزان نشت آب در کانال های آبیاری دشت کازرون (سمت: استاد راهنما). دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد.

متفرس، محسن. 1391. پایان نامه کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی. مقایسه روشهای مختلف برآورد نشت آب در کانالهای آبیاری شهرستان فیروزآباد (سمت: استاد راهنما). دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد.

مظفری، رسول. 1388. پایان نامه کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی. ارزیابی سیستم های آبیاری قطره ای در استان کرمان (سمت: استاد راهنما). دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد.

نوری ملالر، کیومرث. 1389. پایان نامه کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی. ارزیابی سیستم آبیاری بارانی دشت بیله سوار (سمت: استاد راهنما). دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد.

شفیعی، بهروز. 1388. پایان نامه کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی. بررسی شاخصهای عملکرد آبیاری در کانال ادامه سمت چپ شبکه آبیاری و زهکشی درودزن استان فارس (سمت: استاد راهنما). دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد.

ظرافت، حسین. 1391. پایان نامه کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی. تعیین و بررسی نشت آب در کانالهای آبیاری منطقه رستاق داراب (سمت: استاد راهنما). دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد.

علیان غیاثی، عبدالمطلب. 1394. پایان نامه کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی. اثر تنش مختلف آب آبیاری بر محصول گوجه فرنگی در مرودشت(سمت: استاد راهنما). دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد.


عضویت در مجامع علمی 
 

عضویت در مجامع علمی

عضو انجمن ملی آبیاری و زهکشی ایران

عضو انجمن هیدرولیک ایران

تشویقات 

سایر موارد


پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.