پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸  -  Thursday, July 18, 2019
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » دکتر صادق افضلی نیا[_HprPDF] صادق افضلی نیا نام و نام خانوادگی
دانشیار مرتبه علمی
معاون پژوهشی مرکز سمت
مکانیک ماشینهای کشاورزی تخصص
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس محل کار
sja925@mail.usask.ca پست الکترونیک
09173052789 شماره تماس
07137205701 فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 
سوابق تحصیلی
 

ليسانس، مهندسي مکانيک ماشينهاي کشاورزي، دانشگاه شيراز، شيراز، ايران، 1371.

فوق‌ليسانس، مکانيک ماشينهاي کشاورزي، دانشگاه شيراز، شيراز، ايران، 1374.

دکترا، مکانيک ماشينهاي کشاورزي، دانشگاه ساسکاچوان، ساسکاتون، کانادا، 1384.

 

سوابق شغلی
 

·         کارشناس سرباز، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی فارس، از سال 1374 تا 1376.

·         کارشناس پژوهشی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی فارس، از سال 1376 تا 1376.

·         عضو هیأت علمی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس، از سال 1376 تا کنون.

 

سوابق اجرایی

  

·         مسئول بخش تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس، از سال 1386 تا 1388.

·         معاون مجموعه تحقیقاتی زرقان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس، از سال 1392 تا 1393.

·         معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، از سال 1393 تا کنون.

سوابق تدریس
  

·         ماشينهاي کشاورزي، ليسانس،دانشگاه آزاد شيراز، 1386 تا 1387.

·         مقاومت مصالح، ليسانس،دانشگاه آزاد شيراز، 1386 تا 1388.

·         استاتيک، ليسانس،دانشگاه آزاد شيراز، 1386 تا 1388.

·         ايمني در کشاورزي، ‌ليسانس، دانشگاه علمي کاربردي، 1386 تا 1387.

·         مديريت انرژي در کشاورزي، ‌ليسانس، دانشگاه علمي کاربردي، 1387 تا 1388.

·         مباني کشاورزي دقيق، ‌ليسانس، دانشگاه علمي کاربردي، 1387تا 1388.

·         طراحي ماشينهاي کشاورزي، ‌ليسانس، دانشگاه آزاد اقليد، 1385تا 1386.

·         ديناميک، ‌ليسانس، دانشگاه آزاد اقليد، 1385تا 1386.

·         استاتيک، ‌ليسانس، دانشگاه آزاد اقليد، 1385تا 1386.

 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

 

1.     ِ Dehghanian, S. E. and S. Afzalinia. 2014. Effect of Conservation Tillage and Irrigation Regimes on Winter Wheat Yield and Water Productivity. Journal of Agricultural Machinery Science , 10 (1): 153-156.

2.     Afzalinia, S. and J. Zabihi. 2014. Soil compaction variation during corn growing season under conservation tillage. Soil and Tillage Research, 137: 1-6.

3.     afzalinia, S. 2014. Determination of the Mechanization Indices in Fars Province of Iran. Journal of Acta Horticulture (accepted).

4.     afzalinia, S. and A. Ziaee. 2014. Effect of Conservation Tillage and Irrigation Methods on the Cotton Yield and Water Use Efficiency. Journal of Acta Horticulture (accepted).

5.     Afzalinia, S. and M. Roberge. 2013. Modeling of the pressure-density relationship in a large square baler. Journal of Agricultural Science and Technology, 15(1): 35-44.

6.     Karami, A., M. Homaee, M. R. Neyshabouri, S. Afzalinia and S. Basirat. 2012.Large scale evaluation of single storm and short long term erosivity index models.Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 36: 207-216.

7.       Karami, A., M. Homaee, S. Afzalinia, H. Ruhipour and S. Basirat . 2012. Organic resource management: Impacts on soil aggregate stability and other soil physico-chemical properties. Agriculture, Ecosystems and Environment, 148: 22-28.

8.      Afzalinia, S., A. Masoumi, A. H. Karimi, and D. Mohammadi. 2012.Bale Density and Moisture Content Effects on the Losses of Baled Alfalfa. Journal of Agricultural Science and Technology, USA, 2: 667-672.

9.     Afzalinia, S., A. Khosravani, A. Javadi, D. Mohammadi, S. M. Alavimanesh . 2012. Effect of tillage and planting methods on the soil properties, grain drill performance, and wheat yield. Journal of Agricultural Science and Technology, USA, 2: 537-543.

10.  Afzalinia, S., A. A. Solhjou, I. Eskandari. 2011. Effects of subsoiling on some soil physical properties and wheat yield in a dry land ecological condition. Journal of Agricultural Science and Technology, USA, 1, 842-847.

11.  Afzalinia, S., M. A. Behaeen, A. Karami, A. Dezfuli, A. Ghasari. 2011. Effect of Conservation Tillage on the Soil Properties and Cotton Yield.Journal of Agricultural Machinery Science, 7(1): 73-76.

12.  Afzalinia, S. and M. Roberge. 2009. An extended octagonal ring transducer for the compression camber of a large square baler . Journal of Agricultural Science and Technology, 11(4):377-389.

13.  Afzalinia, S. and M. Roberge. 2008. Modeling of pressure distribution inside the compression chamber of a large square baler . Transactions of the ASABE, 51 (4): 1143-1152.

14.  Afzalinia, S. and M. Roberge. 2007. Physical and mechanical properties of selected forage materials . Canadian Bio-systems Engineering 49: 2.23-2.27.

15.  Afzalinia, S., M. Shaker and E. Zare. 2006. Performance evaluation of common grain drills in Iran. Canadian Biosystems Engineering , 48: 2.39-2.43.

16.  Afzalinia, S., M. Shaker and E. Zare. 2004. Comparison of different rice milling methods. Canadian Bio-systems Engineering 46: 3.63-3.66.

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی
  

1.    حسینی، س. م.، ص. افضلی نیا و ک. ملایی. (1393).ارزيابي شاخصهای انرژی در تولید گندم آبي با روشهای خاک وزي و کاشت مرسوم و حفاظتي در شهرستان اقليد. مجله ماشینهای کشاورزی (پذیرش).

2.       ملایی، ک. و ص. افضلی نیا. (1391). تعيين شاخص انرژي در توليد گندم و کلزا در دشت نمدان اقليد. مجله اکوفيزيولوژي گياهي، جلد 4، شماره 1.

3.    علوي منش، س. م.، ص. افضلي نيا و غ. معافپوريان. (1389). اثر خاک ورزي عميق بر خصوصيات خاک و عملکرد گندم در شرايط ديم. مجله اکوفيزيولوژي گياهي، جلد 2، شماره 5.

4.       ملائي، ک. و ص. افضلي نيا. 1391. تعيين شاخص انرژي در توليد گندم و کلزا در دشت نمدان اقليد. مجله اکوفيزيولوژي گياهي، جلد 4، شماره 1.

5.    افضلي نيا، ص. ، م. نيرومند جهرمي و د . محمدي.( 1387). اثر استفاده از انواع کولتيواتور بر ميزان عملکرد و کيفيت چغندر قند. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي، جلد 9، شماره 2.

6.    افضلي نيا، ص. ، ع. خسرواني ، س. زارعيان و ا. زارع.( 1378). اثر روشهاي کاشت برعملکرد گندم آبي و مقايسه اقتصادي روشها. تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي،  جلد4، شماره 16.

7.       افضلي نيا، ص. ( 1377). ارزيابي رديفکار بادي گوجه فرنگي. تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، جلد 4 ، شماره 12.

8.       افضلي نيا، ص. ( 1376). تحقيقي بر مفاهيم نسبي روش آزمايشگاهي تست دقيق کار(ترجمه). تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، جلد 4 ، شماره 6.

9.    خسرواني، ع. ، س. زارعيان و ص. افضلي نيا. ( 1379). اثر روشهاي مختلف خاک ورزي برعملکرد گندم آبي. مجله علوم کشاورزي ايران ( کرج) ، جلد 31، شماره 2.

شاکر، م. ، ص. افضلي نيا و ع. جمشيدي. ( 1377). بررسي ميزان شکستگي در کارگاههاي تبديل برنج در منطقه کربال مرودشت. مجله تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، شماره 11.
 

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  
 

1.    افضلي نيا، ص.، ع. کرمي، س. م. علوي منش و م. ع. به آيين. (1392). اثر نظام های مختلف خاک ورزی بر عملکرد و اجزاي عملکرد گندم در تناوب باپنبه.هشتمين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون، 8-11 بهمن، مشهد، ایران.

2.    کريمي، م. ح. و ص. افضلي نيا. 1392. بررسی اثر فرکانس لرزاننده و کاربرد اتفان در برداشت مکانیزه آلبالو .ششمين همايش يافته هاي پژوهشي کشاورزي، 25-26 ارديبهشت، سنندج، ايران.

3.   افضلي نيا، ص.، س. م. حسيني و ک. ملائي. 1392. اثر روش­هاي مختلف خاک­ورزي و کاشت حفاظتي بر عملکرد و اجزاي عملکرد گندم آبی. ششمين همايش يافته هاي پژوهشي کشاورزي، 25-26 ارديبهشت، سنندج، ايران.

4.   افضلي نيا، ص.، ع. کرمي، ا. الحاني س. م. علوي منش و م. نکوئي. 1391. مقایسه اثرات روشهای مختلف خاک ورزی بر خصوصیات خاک و عملکرد محصول در تناوب گندم-کنجد .هفتمين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون، 14-16 شهريور، شيراز، ايران.

5.   دهقانيان، س. ا. و ص. افضلي نيا. 1391. بررسی اثر روش های خاک ورزی در آبیاری بارانی بر عملکرد و عوامل فیزیکی خاک در تناوب گندم- ذرت .هفتمين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون، 14-16 شهريور، شيراز، ايران.

6.   دهقانيان، م. و ص. افضلي نيا. 1391. اثر خاک ورزی حفاظتی بر عملکرد واجزای عملکرد جو آبی. هفتمين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون ، 14-16 شهريور، شيراز، ايران.

7.   شاهسوني، ق. و ص. افضلي نيا. 1391. اثر روشهای مختلف خاک ورزی بر خصوصیات خاک و عملکرد ذرت. هفتمين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون ، 14-16 شهريور، شيراز، ايران.

8.   حسيني، س. م.، ص. افضلي نيا و ک. ملائي. 1391. بررسی شاخصهای انرژی در تولید گندم با روشهای مختلف خاک ورزی .هفتمين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون، 14-16 شهريور، شيراز، ايران.

9.   داوري، ر. و ص. افضلي نيا. 1391. طراحي و ساخت يک سيستم هيدروليک آزمايشگاهي قابل برنامه ريزي با PLC براي ارزيابي ادوات کشاورزي .هفتمين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون، 14-16 شهريور، شيراز، ايران.

10.  نگين تاجي، ض.، ص. افضلي نيا و س. کامکار. 1391. اثر نسبت تراکم بر مصرف سوخت ویژه موتور چهار زمانه دیزل .هفتمين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون، 14-16 شهريور، شيراز، ايران.

11.  ذبيحي، ج. و ص. افضلي نيا. 1391. بررسي‌ روند تغييرات فشردگي ‌خاک در طول فصل رشد ذرت تحت تأثير روش ­ هاي خاک‌ورزي حفاظتی. هفتمين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون ، 14-16 شهريور، شيراز، ايران.

12.   جمالي، م. و ص. افضلي نيا. 1391. مطالعه بانک بذر علفهاي هرز در کشاورزي حفاظتي و مرسوم . بيستمين کنگره گياهپزشکي ايران، 4-7 شهريور ، شيراز، ايران.

13.    ملائي، ک.، ص. افضلي نيا و ق. شامرادي. 1390. بررسي جريان انرژي در توليد گندم و کلزا در کشت و صنعت دشت نمدان. همايش ملي کشاورزي پايدار، 10 آذر، ورامين، ايران.

14.  دهقانيان، س. ا. و ص. افضلي نيا. اثر خاک ورزی حفاظتی و روش آبیاری بر نفوذ آب در خاک. سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار. 27 بهمن، کرج، ايران.

15.  افضلي نيا، ص.، ا. معصومي، ع. کريمي و د. محمدي. 1387. اثر رطوبت و جرم حجمي بر تلفات يونجه بسته بندي شده. اولين همايش منطقه اي علوفه (اقليم جنوب غرب کشور)، 9-10 بهمن، دزفول، ايران.

16.  افضلي نيا، ص. ( 1387). شبيه سازي رفتار ديناميکي مواد دانه اي با استفاده از نرم افزار PFC . پنجمين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون، 6-8 شهريور  1387، مشهد.

17.  افضلي نيا، ص. و م. روبرژ. ( 1385). رابطه فشار و چگالي بسته يونجه در بيلر مکعبي بزرگ. چهارمين کنگره ملي ماشينهاي کشاورزي ، 7-8 شهريور  1385، تبريز.

18.   افضلي نيا، ص. و م. روبرژ. ( 1384). مدل توزيع فشار در محفظه تراکم بيلر نيوهلند BB960 . موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، 12 مهر 1384، کرج.

19.  شاکر، م. ، ص. افضلي نيا و ا. زارع. ( 1381). مقايسه ترکيبات مختلف دستگاههاي تبديل برنج و انتخاب بهترين آنها. دومين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيراسيون، 8-9 آبان 1381، کرج.

20.  افضلي نيا، ص. ، ع. خسرواني ، س. زارعيان و ا. زارع. (1377). اثر روشهاي مختلف کاشت بر عملکرد گندم آبي و تعيين اقتصادي ترين روش. اولين کنگره ملي ماشينهاي کشاورزي. 26-28 مرداد 1377‌، کرج‌، ايران.

21.   افضلي نيا، ص. و س. زارعيان. (1377). مقايسه دو نوع رديفکار متداول در استان فارس. اولين کنگره ملي ماشينهاي کشاورزي. 26-28 مرداد 1377‌، کرج‌، ايران.

22.  شاکر، م. ، ص. افضلي نيا و ع. جمشيدي. (1377). بررسي ميزان شکستگي برنج در کارگاههاي تبديل برنج در منطقه کربال مرودشت. اولين کنگره ملي ماشينهاي کشاورزي. 26-28 مرداد 1377‌، کرج‌، ايران.

23.  زارع، ا. ، م. شاکر و ص. افضلي نيا . (1382) . مقايسه اقتصادي ترکيبات مختلف دستگاههاي سفيد کننده برنج و انتخاب بهترين آنها. اولين کنفرانس دانشجوئي مهندسي ماشينهاي کشاورزي ايران. 18-19 ارديبهشت 1382 ، اروميه‌، ايران.

24.  شاکر، م. ، ص. افضلي نيا و م. لغوي. (1382) . اصلاح عملکرد کششي سه نوع تراکتور متداول در ايران. اولين کنفرانس دانشجوئي مهندسي ماشينهاي کشاورزي ايران. 18-19 ارديبهشت 1382 ، اروميه‌، ايران.

 
کنفرانس های خارجی
  

1.     Dehghanian, S. E. and S. Afzalinia. 2014. Effect of Conservation Tillage and Irrigation Regimes on Winter Wheat Yield and Water Productivity. 12th International Congress in Mechanization and Energy in Agriculture, September 3-6, Cappadocia, Turkey.

2.     Afzalinia, S., A. Karami and S. M. Alavimanesh. 2014. Wheat Yield affected by the Conservation Tillage in Wheat-Corn Rotation. 12th International Congress in Mechanization and Energy in Agriculture, September 3-6, Cappadocia, Turkey.

3.     Afzalinia, S. and Ziaee, A. R. 2013. Effect of conservation tillage and irrigation methods on the cotton yield and water use efficiency . International Conference of Agricultural Engineering , February 24-26, Muscat, Oman.

4.     Afzalinia, S. 2013. Determination of the mechanization indices in Fars province of Iran. International Conference of Agricultural Engineering , February 24-26, Muscat, Oman.

5.     Afzalinia, S., Karami, A., and Alavimanesh, S. M. 2012 . Comparing Conservation and Conventional Tillage Methods in Corn-Wheat Rotation. International Conference of Agricultural Engineering, July 8-12, Valencia, Spain.

6.       Dehghanian, S. E. and Afzalinia, S. 2012 . Effect of conservation tillage and irrigation methods on the crop yield and water use efficiency in wheat-corn rotation.International Conference of Agricultural Engineering, July 8-12, Valencia, Spain.

7.      Zare, M. and S. Afzalinia. 2012. Effect of Conservation Tillage Methods on the Soil Mechanical Properties. 8th International Soil Science Congress, May 15-17, Izmir, Turkey.

8.      Mohsenzadeh, R. A., S. M. R. Khadem and S. Afzalinia. 2012. Study on possibility of localizing satellite land leveling technology. International Conference on Mechanical Engineering and Advanced Technology, October 10-12, Isfahan, Iran.

9.        Rasouli, F., A. Kiani Pouya, S. Afzalinia. 2012. Effect of Conservation Tillage Methods on Soil Salinity. 8th International Soil Science Congress, May 15-17, Izmir, Turkey.

10.    Afzalinia, S., M. A. Behaeen, A. Karami, A. Dezfuli, A. Ghasari. 2011. Effect of Conservation Tillage on the Soil Properties and Cotton Yield. 11th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture , September 21-23 , Istanbul, Turkey.

11.    Behaeen, M. A., S. Afzalinia, M. Roozbeh.2011. Impact of Crop Residue Management on the Crop Yield, Soil Organic Matter, and Soil Properties in Irrigated Wheat-Corn Rotation. 11th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture , September 21-23 , Istanbul, Turkey.

12.    Afzalinia, S., A. Karami, M. H. Talati, S. M. Alavimanesh. 2011. Effect of Conservation Tillage on the Soil Properties and Corn Yield. CSAE Paper No. 11-204, July 10-13, Winnipeg, Manitoba.

13.    Dehghanian, S. E., S. Afzalinia. 2011. Effect of Conservation Tillage and Irrigation Methods on the Soil Infiltration Rate . International w orkshop on Conservation Agriculture Systems and Its Impact on Water Productivity, September 11-16 , Karaj, Iran.

14.    Afzalinia, S., M. A. Behaeen, A. Karami, M. Nekuei, A. Ghaisari, S. M. 2011. Alavimanesh. Comparing Conservation and Conventional Tillage Methods in planting different crops. International w orkshop on Conservation Agriculture Systems and Its Impact on Water Productivity, September 11-16 , Karaj, Iran.

15.   Afzalinia, S. 2010. Conservation agriculture in Fars province. International w orkshop on Conservation Agriculture, October, 17-18 , Karaj, Iran.

16.  Afzalinia, S., A. Khosravani, A. Javadi, D. Mohammadi, and S. M. Alavimanesh. 2010. Effect of conservation tillage and planting methods on the soil properties, grain drill performance, wheat yield, and wheat yield components. International Conference on Agricultural Engineering, September, 6-8, Clermont Ferrand, France.

17.   Afzalinia, S., A. Javadi, D. Mohammadi, and S. M. Alavimanesh. 2010. Effect of secondary tillage methods and planting forward speed on the grain drill performance. International Conference on Agricultural Engineering,September, 6-8, Clermont Ferrand, France.

18.    Afzalinia, S., A. Masoomi, A. H. Karimi and D. Mohammadi. 2009. Effect of bale density and moisture content on the nutrition values and storability of baled alfalfa. Fourth Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering. October 1-3, Rousse, Bulgaria.

19.    Afzalinia, S., E. Dehghanian, M. H. Talati. 2009. Effect of conservation tillage on soil physical properties, fuel consumption, and wheat yield. Fourth Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering. October 1-3, Rousse, Bulgaria.

20.   Afzalinia, S., A. A. Solhjou and I. Eskandari. 2009. Effects of subsoiling on some soil physical properties and wheat yield in dry land conditions. 10th International Agricultural Engineering Conference. December 7-10, Bangkok, Thailand.

21.    Afzalinia, S., A. Masoomi, A. H. Karimi and D. Mohammadi. 2008. Effect of bale density and moisture content on the losses of baled alfalfa. 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture. October 14-17, Antalya, Turkey.

22.    Karami, A., M. Homaee, M. Nyshabouri and S. Afzalinia. 2008. Modeling and validation of rainfall erosion index in lake Urmia basin. EUROSOIL 2008, August 25-29, Vienna, Austria.

23.   Afzalinia, S. and M. Roberge. 2004. An extended octagonal ring transducer for use in compression camber of a large square baler . ASAE/CSAE Paper No. 041138. Ottawa, Ontario: ASAE/CSAE.

24.    Afzalinia, S. and M. Roberge. 2004. Coefficients of friction and particle stiffness of selected forage materials . ASAE/CSAE Paper No. 041143. Ottawa, Ontario: ASAE/CSAE.

25.   Afzalinia, S. and M. Roberge. 2004.Modeling of pressure distribution inside the compression chamber of a large square baler. ASAE/CSAE Paper No. 041139. Ottawa, Ontario: ASAE/CSAE.

26.    Afzalinia, S. and M. Roberge, and B. Lamarche. 2003.Modeling and validation of the baling process in the compression chamber of a large square baler. CSAE Paper No. 03-206. Montreal, Quebec: CSAE/SCGR.

27.    Afzalinia, S., M. Shaker, and E. Zare. 2003. Performance evaluation of the most common grain drills in Iran. CSAE Paper No. 03-221. Montreal, Quebec: CSAE/SCGR.

28.    Afzalinia, S., M. Shaker and E. Zare. 2002. Comparison of different rice milling methods. Proceedings of the North Central Intersectional Meeting of ASAE/CSAE, Saskatoon, Canada , September 27-28.

 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

 

1.       طراحي وساخت و ارزيابي کارنده بذر گوجه فرنگي (سمت: مجری). 1376 تا 1377.

2.       اثر روشهاي مختلف تهيه زمين بر عملکرد گندم آبي (سمت: مجری). 1371 تا 1375.

3.       بررسي و مقايسه روشهاي مختلف رايج کاشت بذر بر عملکرد گندم آبي (سمت: مجری). 1372 تا 1376.

4.       مقايسه عملکرد انواع کولتيواتور در مزارع چغندر قند (سمت: مجری). 1375 تا 1377.

5.       ارزيابي مقايسه اي عملکرد خطي کارهاي متداول درايران در منطقه زرقان فارس (سمت: مجری). 1376 تا 1377.

6.       مقايسه ترکيبات مختلف دستگاه هاي تبديل برنج وانتخاب بهترين آنها (سمت: مجری). 1377 تا 1379.

7.       اصلاح عملکردکششي سه نوع تراکتورمتداول درايران (سمت: همکار). 1376 تا 1377.

8.       مقايسه برداشت دومرحله اي کلزا دررطوبتهاي مختلف باروش برداشت مستقيم (سمت: همکار). 1379 تا 1381.

9.       بررسي اقتصادي اجتماعي کاربرد ماشين نشاءکار در مقايسه با نشاءکار دستي در مزارع برنج زارعين استان فارس (سمت: همکار). 1374 تا 1376.

10.   بررسي اثر رطوبت، عمليات ثانويه تهيه بستر بذر و سرعت کاشت بر عملکرد کارنده مناسب گندم (سمت: مجری). 1385 تا 1387.

11.   اصلاح کارنده‌هاي موجود به منظور امکان کاشت گندم دردرون بقاياي گياهي (سمت: مجری). 1385 تا 1387.

12.   بررسي اثرات کاربرد زيرشکن برروي برخي خواص فيزيکي خاک و عملکرد گندم در شرايط ديم (گزارش استان فارس) (سمت: مجری). 1383 تا 1387.

13.    اثر رطوبت و جرم حجمي يونجه بسته بندي شده بر ميزان تلفات يونجه، ارزش غذائي و عمر انبارداري آن (سمت: مجری). 1386 تا 1388.

14.   بررسي اثرات کاربرد زيرشکن برروي برخي خواص فيزيکي خاک و عملکرد گندم در شرايط ديم (گزارش ملی) (سمت: مجری). 1383 تا 1387.

15.  بررسی روشهای کشت و تعیین انواع ماشینها و ادوات کشت (خاک ورزی و کاشت) دیمزارهای کشور و تعیین دشتورالعملهای فنی برای اقالیم مختلف گندم دیم (گزارش نهائی طرح تحقیقاتی) (سمت: مجری). 1383 تا 1387.

16.   مطالعه وضعيت و نقش ماشينهاي خودگردان در توسعه مکانيزاسيون کشاورزي (گزارش منطقه اي استان فارس) (سمت: مجری). 1391 تا 1391.

17.  واحدي، ع. و ص. افضلي نيا. 1391. مطالعه وضعيت و نقش ماشينهاي خودگردان در توسعه مکانيزاسيون کشاورزي (آمار و آمايش ده استان) (سمت: همکار). 1391 تا 1391.

18.   بررسي‌تغييرات فشردگي‌خاک در طول فصل رشد ذرت دانه‌اي تحت تأثير روشهاي خاک‌ورزي حفاظتي‌و مرسوم (سمت: مجری). 1390 تا 1391.

19.   بررسي اثر خاک ورزي حفاظتي و روش کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد گندم آبی در شهرستان اقلید (سمت: مجری). 1388 تا 1391.

20.   اثر روشهاي مختلف خاک ورزي بر خصوصيات خاک و عملکرد گندم در شرايط شور مناطق معتدل استان فارس (سمت: مجری). 1388 تا 1391.

21.   بررسي اثر خاک ورزي حفاظتي و روشهاي آبياري بر کارائي مصرف آب در تناوب گندم- ذرت (سمت: مجری). 1390 تا 1393.

22.   بررسي اثر خاک ورزي حفاظتي و روشهاي آبياري بر کارائي مصرف آب در تناوب گندم- پنبه (سمت: مجری). 1390 تا 1393.

23.   بررسی جامع اثرات فنی، اقتصادی و زیست محیطی خاک ورزی حفاظتی در کشت گندم (سمت: مجری). 1390 تا 1393.

   

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

  

1.       بررسی اثر خاک ورزی حفاظتی بر محصولات مختلف کشاورزی (سمت: مجری). 1390 تا 1395.

2.       مقايسه خاک ورزي حفاظتي و خاک ورزي مرسوم در تناوب گندم- ذرت (سمت: مجری). 1390 تا 1395.

3.       مقايسه خاک ورزي حفاظتي و خاک ورزي مرسوم در تناوب گندم- پنبه (سمت: مجری). 1390 تا 1395.

4.       مقايسه خاک ورزي حفاظتي و خاک ورزي مرسوم در تناوب گندم- کنجد (سمت: مجری). 1390 تا 1395.

5.       بررسي اثر خاک ورزي حفاظتي بر جمعيت علفهاي هرز در تناوب گندم- ذرت (سمت: مجری). 1390 تا 1395.

6.       تعیین اثر سيستم هاي مختلف خاک ورزي بر ژنوتيپ های گندم درتناوب با ذرت  (سمت: مجری). 1390 تا 1395.

 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

  

1-    افضلي نيا، ص.، دزفولي، الف.، دستفال، م.، طلعتي، م. ح.، ناهيد، ن.، نکوئي، م. و ميرزاوند، ج. 1390. کشاورزي حفاظتي، ضرورت يا انتخاب .  انتشارات لوح خيال، شيراز، ايران. 132 صفحه.

نشریات فنی و ترویجی
  

1-    خسرواني، ع. ، زارعيان، س. و ص. افضلي نيا. 1379. راهنماي عمليات تهيه زمين در کشت گندم آبي. سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي. نشريه ترويجي. 5 ص.

2-    افضلي نيا، ص. ، نيرومند جهرمي، م. و محمدي، د. 1386. راهنماي استفاده از کولتيواتور در مزارع چغندر قند. موسسه تحقيقات فني ومهندسي کشاورزي، نشريه فني شماره 2. 19 ص.

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
  

1-       علوی منش، سید منصور. 1389. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زراعت. اثر خاک ورزي عميق بر خصوصيات خاک و عملکرد گندم در شرايط ديم. سمت (راهنما). دانشگاه آزاد ارسنجان.

2-       داوری، سید رحمان. 1390. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی. طراحی و ساخت یک سیستم هیدرولیک آزمایشگاهی برای ارزیابی اسکریپرها. سمت (راهنما). دانشگاه آزاد اقلید.

3-       نگین تاجی، ضرغام. 1390. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی. اثر نسبت تراکم بر مصرف سوخت ویژه موتور چهار زمانه دیزل. سمت (راهنما). دانشگاه آزاد اقلید.

4-       شاهسونی، قدرت اله. 1390. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی. اثرخاک ورزی حفاظتی بر عملکرد ذرت. سمت (راهنما). دانشگاه آزاد اقلید.

5-        زارعی، مصطفی. 1391. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی. اثر خاک ورزی حفاظتی بر خواص مکانیکی خاک. سمت (راهنما). دانشگاه آزاد اقلید.

6-       دهقانیان، محمود. 1391. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی. اثر خاک ورزی حفاظتی بر عملکرد واجزای عملکرد جو آبی. سمت (راهنما). دانشگاه آزاد اقلید.

7-       کریمی خرمی، محمد حسن. 1391. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی. بررسی اثر فرکانس لرزاننده و کاربرد اتفان در برداشت مکانیزه آلبالو. سمت (راهنما). دانشگاه آزاد اقلید.

8-       محسن زاده، روح اله. 1390. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی. راه اندازی یک سامانه هیدرولیکی با سیگنالهای محرک GPS جهت کاربری در هدایت ماشین و تسطیح اراضی. سمت (مشاور). دانشگاه آزاد اقلید.

9-       بهاری فرد، امیر. 1393. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی. اثر روشهاي مختلف خاک ورزي بر عملکرد و هزينه هاي توليد گندم در منطقه بيضا. سمت (راهنما). دانشگاه آزاد اقلید.

10-    علی پور، سجاد. 1393. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی. مقایسه شاخص های انرژی در تولید چغندر قند تحت روشهای مختلف خاک ورزی. سمت (راهنما). دانشگاه آزاد اقلید.


عضویت در مجامع علمی 
 

تشویقات 
 

1-      دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر فرهادی، وزير فرهنگ و آموزش عالي، به دلیل کسب مقام اول در بین ورودی های رشته کشاورزی در کنکور سراسری. 1367.

2-      دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر زمانی رییس دانشگاه شيراز، به دلیل کسب مقام اول در بین فارغ التحصیلان رشته ماشینهای کشاورزی دانشگاه شیراز. 1371.

3-      دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر خدادادی معاونت دانشجویی دانشگاه شيراز، به دلیل انتخاب به عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه شیراز. 1372.

4-      دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر پذیرا رئيس موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، به دلیل کسب مقام اول در دوره آموزشی تخصصی. 1375.

5-      دریافت لوح تقدیر از آقای مهندس رضازاده استاندار فارس، به دلیل همکاری در برگزاری جشنواره نوآوری و شکوفایی در استان. 1387.

6-      دریافت لوح تقدیر از آقای مهندس خرد رئيس سازمان جهاد کشاورزي فارس، به دلیل همکاری دربرپایی همایش بقایای گیاهی در کشاورزی پایدار. 1388.

7-      دریافت لوح تقدیر از آقای مهندس خرد رئيس سازمان جهاد کشاورزي فارس، به دلیل همکاری در برگزاری همایش ملی مدیریت بقایای گیاهی در کشاورزی پایدار. 1389.

8-      دریافت لوح تقدیر از آقای مهندس محمد مهدی کابلی مدير کل محصولات استراتژيک وزارت کشاورزي، به دلیل انجام پروژه های خاک ورزی حفاظتی. 1388.

9-      دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر محمدنیا رئيس مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي فارس، به دلیل انتخاب به عنوان مححق نمونه مرکز. 1389.

10-   دریافت لوح تقدیر از آقای مهندس حسین صادق عابدین استاندار فارس، به دلیل انتخاب به عنوان محقق نمونه استان فارس. 1390.


سایر موارد
 

داوری مجلات :

-          1- Journal of Agricultural Science and Technology, USA

-          2- Journal of Agricultural Science and Technology, Iran (Tarbiat Modares)

-          3- African Journal of Agricultural Research

1-       مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي

2-       مجله ماشينهاي کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد

3-       مجله مهندسی بیوسیستم
پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.