یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹  -  Sunday, June 7, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » دکتر امیدرضا روستاپور[_HprPDF] امید رضا روستاپور نام و نام خانوادگی
استاديار مرتبه علمی
هيات علمي سمت
تبديل انرژي تخصص
مرکز تحقيقات کشاورزي، آموزش و منابع طبيعي فارس- بخش فني و مهندسي محل کار
roustapour@gmail.com پست الکترونیک
+989173842393 شماره تماس
07136245746 فکس

سوابق راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 •     ليسانس، مهندسي ماشينهاي کشاورزي، دانشگاه شيراز، سال اتمام 73
 • فوق ليسانس، مهندسي مکانيک ماشينهاي کشاورزي، دانشگاه شيراز، سال اتمام 78
 • دکتري، مکانيک ماشينهاي کشاورزي (تبديل انرژي)، دانشگاه تربيت مدرس، سال اتمام 84

سوابق شغلی

 •  ناظر ساخت تجهيزات مسئول آموزش کارخانه مغزگيري باگاس امام خميني- صنایع جانبی توسعه نیشکر و مدیر آموزش از سال 81 تا 84
 • هيات علمي بخش تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، مرکز تحقيقات کشاورزي، آموزش و منابع طبيعي فارس از سال 78 تا کنون
 • تدريس به صورت حق تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي شيراز در مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد از سال 85 تا کنون
 • فعاليت در شرکت دانش بنيان پرتوسازان کيان مهر پارسه از سال 91 تا کنون
سوابق اجرایی
 • مديرعامل شرکت دانش بنيان پرتوسازان کيان مهر پارسه از سال 91 تا کنون
 • هيات علمي بخش تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، مرکز تحقيقات کشاورزي، آموزش و منابع طبيعي فارس از سال 78 تا کنون
سوابق تدریس
 •   تدريس دروس گروه سيالات، ساخت و توليد و خودرو از جمله ترموديناميک1 و 2- سيالات- ياتاقان و روغنکاري - سوخت و احتراق- هيدروليک ماشين هاي سنگين- رياضيات مهندسي- رياضيات پيشرفته مهندسي- محاسبات عددي  از سال 85 تا کنون
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیس
 • Roustapour, O.R. and Gazor, H.R. 2015. Influence Collector Inclination of Solar Dryer on Apple ‘Golab’ Chips Drying. ACS Journal. 80(2): 101-108 .
 • Gazor, H.R. and Roustapour, O.R. 2015. Modeling of drying kinetic of pretreated sour cherry. International Food Research Journal. 22(2): 476-481.
 • Roustapour, O.R. and Gazor, H.R. 2014. Influence of temperature and total soluble solids on thermo-physical properties of pomegranate juice. ACS Journal.  78 (4): 337-342
 • Roustapour , O.R., Mozaffari, K. and Tahhavor, A.R. 2014. Optimization of energy consumption in a solar dryer by numerical modeling of flow in the chamber with air deflectors. Journal of Agricultural Machinery Science. 10 (1): 43-47.
 • Roustapour, O.R. and Hosseinalipour, M. 2013. Modeling of Heat Transfer and Flow Pattern in a Cooling Air Jacket of Spray Dryer. Proceeding of International Conference on Agricultural Engineering. 221-228.  
 • Roustapour, O.R. Maftoonazad, N. and Sarshar, M. 2012. Determination of pomegranate Juice powder properties produced by a Pilot Plant Spray Dryer with a Two-Fluid Nozzle. Drying Technology. 30:1906-1917.
 • Roustapour, O.R., Hosseinalipour, M., Ghobadian, B., Mohaghegh, F. and Maftoonazad, N. 2009. A Proposed Numerical - Experimental Method for Drying Kinetics in a Spray Dryer.  Journal of Food Engineering.  90:20-26.
 • Roustapour, O.R.,  Hosseinalipour, M. and Ghobadian, B. 2006. An Experimental Investigation of Lime Juice Drying in a Pilot Plant Spray Dryer. Drying Technology. 24(2):181-188.
 • Roustapour, O.R.,  Hosseinalipour, M. and Mohaghegh, F. 2007. Determination of Thermophysical properties of lime juice for its evaporation modeling in a Pilot Spray Dryer. The Proceedings of The 5Th Asia- Pacific Drying Conference. 311-316.

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 •   نادری پاریزی، س، بهشتی، ب. و روستاپور، ا.ر. 1395. بررسی سینتیک خشک شدن پسته رقم کله قوچی در خشک کن چرخشی هوشمندجدید پسته تحت خلاء. مجله علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران. جلد 13، شماره 54، صفحات 142-135.
 • روستاپور، ا.ر. و خاکباز، م.ح. 1395. مقايسه کارايي کنترل کننده هاي رديابي توان بيشينه و تلفيق پهناي نوسان. فصلنامه تخصصي آينده و انرژي. جلد 1، شماره 2، صفحات 16-10.
 • روستاپور، ا.ر.، مفتون آزاد، ن. و  خالو احمدی، ا. 1394. مطالعه سینتیک خشک شدن و چروکیدگی ورقه‌های نازک سیبزمینی در خشک‌کن جریان هوای موازی. مجله علمي و پژوهشي علوم و صنايع غذايي ايران. جلد 12، شماره 47، صفحات 122-109.

 • روستاپور، ا.ر.، جهانگير، ي. و افسري، ا. 1394. تاثیر بازگشت جریان هوا در خشک کن خورشیدیبر انرژی مصرف خشک کردن و راندمان. مجله مهندسی بیو سیستم ایران. جلد 46، شماره 1، صفحات 38-31.
 • روستاپور، ا.ر.، گازر، ح.ر. و صفي‌ياري، ح. 1392. مطالعه جريان در تبخيرکننده صفحه‌اي جريان پيشرو با استفاده از مدل‌سازي ديناميک سيال. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي. جلد 14، شماره 4، صفحات 104-87.
 • روستاپور، ا.ر.، تهور، ع.ر.، افسري، ا. و سياري، ا.ر. 1392. مدل‌سازي عددي جريان در خشک‌کن پاششي دو جداره نيمه‌صنعتي و تعين الگوي انتقال حرارتي در ديواره به روش ديناميک سيالات محاسباتي. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي. جلد 14، شماره 1، صفحات 106-89.
 • روستاپور، ا.ر.، جوکار، ا.، گازر، ح.ر. و جوکار، ل. 1391. تاثير درصد ماده جامد محلول و دما بر خواص حرارتي- فيزيکي آب انار شفاف. مجله علمي و پژوهشي علوم و صنايع غذايي ايران. جلد 37، شماره 9، صفحات 91-77.
 • روستاپور، ا.ر.، قباديان، ب.، خوش‌تقاضا، م.ه. و فخرپور، ق. 1384. تعيين خواص حرارتي-فيزيکي آب ليموترش. مجله علوم کشاورزي ايران. جلد 36، شماره 4، صفحات 848-833. 

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی
 • روستاپور، ا.ر.، صفي ياري، ح. و شاه اميريان، م. 1392. کاربرد ماشين بينايي و تعيين ميزان رطوبت ورقه هاي ميوه سيب گلاب در پي فرايند آب زدايي در خشک کن خورشيدي ترکيبي مجهز به مکانيزم تغيير زاويه تابش. بيست و يکمين کنگره علوم و صنايع غذايي ايران. 7 تا 9 آبان ماه. دانشگاه شيراز.
 • روستاپور، ا.ر.، جهانگير، ي. و افسري، ا. 1392. چرخش هواي گرم خروجي در خشک کن خورشيدي و تاثير آن بر راندمان دستگاه. بيست و يکمين کنگره علوم و صنايع غذايي ايران. 7 تا 9 آبان ماه. دانشگاه شيراز.
 • شاه اميريان، م.، مفتون آزاد، ن. و روستاپور، ا.ر. 1392. بررسي تغييرات ترکيبات اسانس ليموترش در حين خشک کردن. بيست و يکمين کنگره علوم و صنايع غذايي ايران. 7 تا 9 آبان ماه. دانشگاه شيراز. 
 • روستاپور، ا.ر.، تهور، ع.ر. مظفري، ک. 1392. مدلسازي عددي جريان در خشک کن خورشيدي براي کاربرد بهينه تيغه هاي جهت دهنده هوا. هشتمين کنگره ملي مهندسي ماشين هاي کشاورزي (بيوسيستم) و مکانيزاسيون. 9 تا 11 بهمن. دانشگاه فردوسي مشهد.
 • گازر، ح.ر.، شريف نسب، ه. و روستاپور، ا.ر. 1392. تاثير روشهاي مختلف آماده سازي بر فرايند خشک شدن آلبالو. هشتمين کنگره ملي مهندسي ماشين هاي کشاورزي (بيوسيستم) و مکانيزاسيون. 9 تا 11 بهمن. دانشگاه فردوسي مشهد.
 • روستاپور، ا.ر. , گازر، ح.ر. 1391. مدل ساز انتقال حرارت در خشک کن پاششي به منظور انتخاب عايق مناسب جهت سقف مخزن. هفتمين کنگره ملي مهندسي ماشين هاي کشاورزي و مکانيزاسيون. 14 تا 16 شهريور. دانشگاه شيراز.  
 • شاه اميريان، م.، مفتون آزاد، ن.، روستاپور، ا.ر.، جوکار، ل. و جوکار، ا. 1391. بررسي شرايط بهينه خشک کردن اسلايس ليمو. هفتمين کنگره ملي مهندسي ماشين هاي کشاورزي و مکانيزاسيون. 14 تا 16 شهريور. دانشگاه شيراز.
 •  روستاپور، ا.ر.، جوکار، ا. و مفتون آزاد، ن. 1391. تخمين مقدار بهينه مواد افزودني بر اساس دماي نقطه چسبندگي پودر آب انار. هفتمين کنگره ملي مهندسي ماشين هاي کشاورزي و مکانيزاسيون. 14 تا 16 شهريور. دانشگاه شيراز.
 • روستاپور، ا.ر.، مفتون آزاد، ن. و خالواحمدي، ا. 1391. استفاده از تکنيک پردازش تصوير در مطالعه چروکيدگي سيب زميني در طي خشک شدن با خشک کن جريان هواي موازي. اولين کنفرانس خاورميانه اي خشک کردن. 30 بهمن و 1 اسفند. منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر. 
 • گازر، ح.ر. و روستاپور، ا.ر. 1391. تعيين سينتيک خشک کردن ذرت و شلتوک در خشک کن آزمايشگاهي با جريان هواي متقاطع. اولين کنفرانس خاورميانه اي خشک کردن. 30 بهمن و 1 اسفند. منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر.
 • خالواحمدي، ا. و روستاپور، ا.ر. 1390. مطالعه سينتيک خشک شدن محصولات کشاورزي. اولين کنگره ملي علوم و فناوريهاي نوين کشاورزي. 19 تا 21 شهريور. دانشگاه زنجان.
 • روستاپور، ا.ر.، شاه اميريان، م. و مفتون آزاد، ن. 1390. استفاده  از  تکنيک  پردازش  تصوير  در  مطالعه  چروکيدگي  سيب  زميني. بيستمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران. 1 تا 3 آذر. دانشگاه صنعتي شريف، تهران.
 • مفتون آزاد، ن.، جواديان، ش. و روستاپور، ا.ر. 1390. طراحي و ساخت دستگاه پوشش دهنده فيلم خوراکي. بيستمين کنگره علوم و صنايع غذايي ايران. 1 تا 3 آذر. دانشگاه صنعتي شريف، تهران.
 • مفتون آزاد، ن.، شاه اميريان، م.، جوکار، ا. و روستاپور، ا.ر. 1390. مطالعه چروکيدگي ميوه انجير کامل (رقم سياه) در حين فرايند خشک شدن. بيستمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران. 1 تا 3 آذر. دانشگاه صنعتي شريف، تهران.
 • جوکار، ا.، روستاپور، ا.ر.، حسيني، م. و مفتون آزاد، ن. 1390. تعيين شرايط بهينه خشک کردن دانه انار در خشک کن کابينتي. بيستمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران. 1 تا 3 آذر. دانشگاه صنعتي شريف، تهران.
 • مفتون آزاد، ن.، جوکار، ا.، شاه اميريان، م. و روستاپور، ا.ر. 1389. تعيين شرايط بهينه خشک کردن انجير سبز استهبان. نوزدهمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران. 22 و 23 آبان. دانشگاه تهران.
 • روستاپور، ا.ر.، تهور، ع.ر.، سياري، ا.ر. و افسري، ا. 1389. مدلسازي جريان در نازل دوسيال به منظور تعيين شرايط ورودي خوراک در خشک کن پاششي با استفاده از مدل توربولانس RSM. کنفرانس ملي آشنايي با فناوري هاي روز در زمينه مهندسي مکانيک. 4 و 5 اسفند. دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز.  
 • روستاپور، ا.ر.، سياري، ا.ر.، افسري، ا. و تهور، ع.ر. 1389. تحليل عددي جريان در جداره خنک کننده خشک کن پاششي نوع بلند. کنفرانس  ملي  آشنايي  با  فناوري  هاي  روز  در  زمينه  مهندسي  مکانيک. 4 و 5 اسفند. دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز.  
 • سياري، ا.ر.، روستاپور، ا.ر.، تهور، ع.ر. و افسري، ا. 1389. مدل سازي عددي تبخير قطرات در خشک کن پاششي نوع بلند. کنفرانس  ملي  آشنايي  با  فناوري  هاي  روز  در  زمينه  مهندسي  مکانيک. 4 و 5 اسفند. دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز.  
 • روستاپور، ا.ر.، سياري، ا.ر.، تهور، ع.ر. و افسري، ا. 1389. تخمين توزيع ذرات به منظور طراحي و محاسبه حجم محفظه خش ککن پاششي. کنفرانس  ملي  آشنايي  با  فناوري  هاي  روز  در  زمينه  مهندسي  مکانيک. 4 و 5 اسفند. دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز.  
 • روستاپور، ا.ر.، مفتون آزاد، ن.، خادم، م.ر. و خالو احمدي، ا. 1389. تعيين سينتيک خشک شدن مواد در خشک کن کابينتي. کنفرانس  ملي  آشنايي  با  فناوري  هاي  روز  در  زمينه  مهندسي  مکانيک. 4 و 5 اسفند. دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز.
 • روستاپور، ا.ر.، افسري، ا. تهور، ع.ر. و سياري، ا.ر. 1389. مدلسازي عددي جريان هواي فشرده درنازل دو سيال خشک کن پاششي. ششمين  کنگره  ملي  مهندسي  ماشينهاي  کشاورزي  و  مکانيزاسيون. 24 و 25 شهريور. پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران، کرج.
 • روستاپور، ا.ر.، پايدار، ع.ر.، سرشار، م. و جواديان، ش. 1389. توليد پودر انار در خشک کن پاششي در راستاي کنترل ضايعات کشاورزي. همايش ملي کشاورزي حفاظتي و توسعه پايدار. 5 تا 8 ارديبهشت. شيراز.
 • طاهري، م.، چگيني، غ.ر.، روستاپور، ا.ر. و زارعي فرد، م.ر. 1388. مطالعه مورفولوژي پودر آب پنير حاصل از خشک کن پاششي با استفاده از ميکروسکپ الکتروني. پنجمين همايش علمي و پژوهشي دانشجويان علوم کشاورزي و منابع طبيعي سراسر کشور. 15 و 16 ارديبهشت. دانشگاه گيلان.  
 • طاهري، م.، چگيني، غ.ر.، روستاپور، ا.ر. و زارعي فرد، م.ر. 1388. توليد پودر آب پنير با استفاده از خشک کن پاششي جهت مصرف بهينه آب پنير. همايش ملي اصلاح الگوي مصرف در کشاورزي و منابع طبيعي. 4 و 5 آذر. دانشگاه رازي کرمانشاه.            
کنفرانس های خارجی
 •   Roustapour, O.R. and Zomorodian, A. 2013. Development and evaluation of a mixed and active solar dryer with variable inclination. International Conference on Agricultural Engineering. Muscat, Oman.  
 •  Roustapour, O.R. and Hosseinalipour, M. 2013. Modeling of heat transfer and pattern in a cooling air jacket of spray dryer. International Conference on Agricultural Engineering. Muscat, Oman.
 • Roustapour, O.R., Sayyari, A.R. and Afsari, A. 2012.  Numerical simulation of flow in cooling air jacket of a spray dryer. The 1st Middle-East Drying Conference (MEDC 2012). February 19-20, Mahshahr, Iran.
 • Gazor, H.R., Ghasemi Mobtaker, H. and Roustapour, O.R. 2012.  Modeling of thin-layer drying of mint leaves undergoing hot air treatment. The 1st Middle-East Drying Conference (MEDC 2012). February 19-20, Mahshahr, Iran.
 • Maftoonazad, N., Roustapour, O.R. and Joukar, A. 2012.  OSMOTIC DEHYDRATION OF FIG FRUITS (FICUS CARICA , CV. Siah) IN TERNARY SYSTEM FOLLOWED BY AIR FLOW DRYING. The 1st Middle-East Drying Conference (MEDC 2012). February 19-20, Mahshahr, Iran.
 • Maftoonazad, N., Roustapour, O.R. and Shahamirian, M. 2012. Analysis of shrinkage phenomena of whole fig (Ficus carica, cv. Siah) during convective dehydration. The 1st Middle-East Drying Conference (MEDC 2012). February 19-20, Mahshahr, Iran.    
 • Sayyari, A.R.,Roustapour, O.R., Tahhavor, A.R. and Afsari, A. 2010. Numerical simulation of particles trajectories and velocity in a pilot plant spray dryer with a two fluid nozzle.  17th International Drying Symposium, Magdeburg, Germany, 3-6 October, pp. 387-391.
 • Roustapour, O.R., Javadian, S. and Sarshar, M. 2010. Pomegranate juice powder production in different inlet air temperature and feed rate in a pilot plant spray dryer. 17th International Drying Symposium, Magdeburg, Germany, 3-6 October, pp. 1641-1645.  
 • Roustapour, O.R. and Hosseinalipour, M. 2010. Computational fluid dynamic (CFD) simulation of swirl in a spray dryer. 17th International Drying Symposium, Magdeburg, Germany, 3-6 October, pp.  392-399.
 
 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

 


 پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا
 • طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه برداشت مکانيزه گل محمدي قابل حمل توسط کارگر (سمت: مجري). 1393 تا 1395

کتاب

 • روستاپور، ا.ر.، افسري، ا. و بنادرخشان، ح.ر. 1389 .   ياتاقان و روغن‌کاري. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز. 92 ص.
نشریات فنی و ترویجی
 روستاپور، ا.ر. 1387 . روش هاي توليد پودر آب ميوه با استفاده از خشک کن هاي پاششي. نشريه فني. موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي.
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

عضویت در مجامع علمی 
 

تشویقات 

سایر موارد


پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.