پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸  -  Thursday, July 18, 2019
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » مهندس محمد علی به آئین[_HprPDF] محمدعلی به آئین نام و نام خانوادگی
استادیار مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
مکانیزاسیون کشاورزی تخصص
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس محل کار
ali_behaeen@yahoo.com پست الکترونیک
07132623779 شماره تماس
07132622471 فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

   رشته و گرایش: مکانیزاسیون کشاورزی – مهندسی پس از برداشت

لیسانس: دانشگاه شیراز، شیراز، ایران،1374-1370

فوق لیسانس: دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران، 1378-1376

دکترا: دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، 1395-1390

سوابق شغلی

 •   عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، از سال 1379 تا کنون.

 

سوابق اجرایی

 •   مسئول گروه ماشین های کشاورزی معاونت تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس - داراب، 1390-1387.

 

سوابق تدریس
 
 •   اصول ماشین های کشاورزی، کارشناسی، دانشگاه پیام نور مرکز داراب، 1386.
 • اصول ماشین های کشاورزی، کارشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی داراب، 1386.
 • کاربرد تراکتور و تیلر، کارشناسی ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شیراز، 1387.
 • کاربرد ماشین های دامپروری، کاردانی، دانشگاه جامع علمی کاربردی شیراز، 1386.
 • کاربرد ماشین های منابع طبیعی، کاردانی، دانشگاه جامع علمی کاربردی شیراز، 1386.
 • کاربرد ماشین های دامپروری، کاردانی، دانشگاه جامع علمی کاربردی شیراز، 1387.
 • ماشین های تهیه زمین و کاشت، کاردانی، دانشگاه جامع علمی کاربردی شیراز، 1387.
 • عملیات کارگاهی، کاردانی، دانشگاه جامع علمی کاربردی شیراز، 1387.
 • کاربرد ماشین های منابع طبیعی، کاردانی، دانشگاه جامع علمی کاربردی شیراز، 1387.
 • محاسبات فنی ماشین های کشاورزی، کاردانی، دانشگاه جامع علمی کاربردی شیراز، 1387.
 

اختراعات ثبت شده

 • به آئین، م. ع. 1387. دستگاه کولتیواتور مرکب درون پشته ای به منظور کاهش مصرف سموم کشاورزی.  شماره ثبت اختراع: 53915 ، ارزیابی علمی توسط دانشگاه شیراز.
 • شاکر، م. و م. ع. به آئین. 1387. دستگاه سمپاش نواری با قابلیت تنظیم افقی و عمودی . شماره ثبت اختراع: 53914، ارزیابی علمی توسط دانشگاه شیراز.
 • به آئین، م. ع. 1388. دستگاه بوم سمپاش با نازل منشعب به منظور کنترل آفات زیر سطح برگ. شماره ثبت اختراع: 57264.

 

 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

1. Afzalinia, S., M. A. Behaeen, A. Karami, A. Dezfuli, A. Ghasari. 2011. Effect of conservation tillage on the soil properties and cotton yield. Journal of Agricultural Machinery Science, 7(1): 73-76.مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

1. به آئین، م. ع. و م. ج. شیخ داوودی. 1381. اثر سرعت پیشروی تراکتور و وضعیت استقرار سرپوش بر عملکرد تیلر دوار. مجله علمی کشاورزی، (2)25، 12-1.

2. به آئین، م. ع.، غ. ر. اشرف منصوری و ف. حمدی. 1391. تاثیر روش های مختلف خاک ورزی در تهیه بستر بذر منوژرم بر عملکرد و کیفیت محصول چغندرقند، جلد (2)28، 135-123.

 3. به آئین، م. ع.، ا. محمودی و س. ف. رنجبر. 1394. اثر سرعت جریان هوا بر فرایند پیش­خنک­کاری انار با هوای سرد اجباری در انتقال حرارت ناپایا. نشریه ماشین های کشاورزی مشهد، (پذیرش برای چاپ).

 4. به آئین، م. ع.، ا. محمودی، س. ف. رنجبر و ع. نقوی. 1394. اثرسرعت جریان هوا برسینتیک سردشدن لایه­ های مختلف انار در پیش­ خنک ­کاری با هوای سرد اجباری. مجله علوم و صنایع غذایی ایران، (پذیرش برای چاپ).

 5. به آئین، م. ع.، ا. محمودی و س. ف. رنجبر. 1395. بررسی تناظر فوریه – رینولدز در تخمین پارامترهای پیش خنک­­سازی انار. مجله تحقیقات مهندسی سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی، (پذیرش برای چاپ).

 

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی – ترویجی

1. به آئین، م. ع. 1383. کاربرد بهینه ماشین های کشاورزی با استفاده از خاک ورزی پشته ای. نشریه علمی، آموزشی و اطلاع رسانی نهاده، شماره 21، 14 – 9.

2. به آئین، م. ع. 1384. بررسی راهکارهای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی. نشریه پیام جهاد کشاورزی، شماره 42 و 43، 69-67.

 
کنفرانس های داخلی
 
1. به آئین، م. ع.، م. فریدون پور، م. ح. حکمت، و ع. شیروانیان. 1385. بررسی استفاده از سه نوع کولتیواتور به صورت انفرادی و ترکیبی و زمان کاربرد آن در مزارع پنبه. چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، 8-7 شهریور، تبریز، ایران.

 2. به آئین، م. ع.، ع. ا. امینی و ل. جوکار. 1386. تاثیر روش های مختلف خاک ورزی بر کاهش میزان خوابیدگی (ورس) و اثرات آن بر عملکرد دو رقم جو. سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشین های کشاورزی. 30-29 فروردین، شیراز، ایران.

 3. به آئین، م. ع.، غ. ر. اشرف منصوری و ع. ا. صلح جو. 1387. بررسی روش های مختلف خاک ورزی جهت تهیه مطلوب ترین بستر بذر منوژرم چغندرقند و اثر آن بر عملکرد کمی و کیفی محصول. پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، 7-6 شهریور، مشهد مقدس، ایران.

 4. فریدون پور، م.، ع. شیروانیان، م. ع. به آئین و غ. امین. 1387. بررسی امکان استفاده از شعله افکن جهت کنترل علف های هرز در مزارع پنبه و مقایسه آن با روش های متدوال. 6-3 شهریور، همدان، ایران.

5. به آئین، م. ع. و م. شاکر. 1388. مقایسه روش سراسرپاشی با دو نوع سیستم سمپاش نواری به منظور کنترل علف های هرز ذرت. سومین همایش علوم علف های هرز ایران، 29-28 بهمن، بابلسر، ایران.

6. فریدون پور، م، م. ع. به آئین و م. ح. حکمت. 1388. بررسی ماشین کولتیواتور مرکب در مقایسه با کولتیواتور مرسوم و روش های متداول کنترل علف های هرز در مزارع پنبه. سومین همایش علوم علف های هرز ایران، 29-28 بهمن، بابلسر، ایران. 

 7. به آئین، م. ع.، ه. شریف نسب و م. روزبه. 1389. بررسی و تعیین روش های مختلف خاک ورزی در اقلیم های مختلف در کشت گندم و تاثیر آن ها بر خواص فیزیکی و شیمیایی خاک با توجه به تناوب مرسوم منطقه (مطالعه موردی استان فارس). ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، 25-24 شهریور، کرج، ایران.

 8. افضلی نیا، ص.، ع. کرمی، س. م. علوی منش و م. ع. به آئین. 1392. اثر نظام های مختلف خاک ورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در تناوب با پنبه. هشتمین کنگره ملی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، 11-8 بهمن، مشهد مقدس، ایران.

 
 
کنفرانس های خارجی

1. Afzalinia, S., M. A. Behaeen, A. Karami, A. Dezfuli, A. Ghasari. 2011. Effect of Conservation Tillage on the Soil Properties and Cotton Yield. 11 th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, September 21-23, Istanbul, Turkey.

2. Behaeen, M. A., S. Afzalinia, M. Roozbeh. 2011. Impact of Crop Residue Management on the Crop Yield, Soil Organic Matter, and Soil Properties in Irrigated Wheat-Corn Rotation. 11 th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, September 21-23, Istanbul, Turkey.

3. Afzalinia, S., M. A. Behaeen, A. Karami, M. Nekuei, A. Ghaisari, S. M. 2011. Alavimanesh. Comparing Conservation and Conventional Tillage Methods in planting different crops. International workshop on Conservation Agriculture Systems and Its Impact on Water Productivity, September 11-16, Karaj, Iran.

 
 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

1. بررسی کارایی استفاده از سه نوع کولتیواتور به صورت انفرادی و ترکیبی و زمان کاربرد آن در مزارع پنبه (سمت: مجری مسئول)، 1385-1383.

 2. تاثیر روش های مختلف خاک ورزی بر کاهش میزان خوابیدگی (ورس) و اثرات آن بر عملکرد دو رقم جو (سمت: مجری)، 1386-1383.

3. بررسی روش های مختلف خاک ورزی جهت تهیه مطلوب ترین بستر بذر منوژرم چغندرقند و اثر آن بر عملکرد کمی و کیفی محصول (سمت: مجری مسئول)، 1386-1383.

4. مقایسه و ارزیابی دو نوع سیستم سمپاش نواری با سراسرپاشی بر روی محصول ذرت (سمت: مجری)، 1387-1383.

 5. بررسی و تعیین روش های مختلف خاک ورزی در اقلیم های مختلف در کشت گندم و تاثیر آن ها بر خواص فیزیکی و شیمیایی خاک با توجه به تناوب مرسوم منطقه (گزارش منطقه ای فارس) (سمت: مجری)، 1388-1384.

 6. بررسی اثر مدیریت بقایای گیاهی در کشت گندم آبی در تناوب با محصولات ردیفی بر عملکرد محصول، مواد آلی و پایداری خاکدانه ها (گزارش منطقه ای فارس) (سمت: مجری)، 1388-1384.

7.  بهسازی و ارزیابی ماشین کولتیواتور ردیفی به کولتیواتور توام (In-Row Cultivator) و مقایسه آن با روش های مرسوم کنترل علف های مزارع ذرت (سمت: مجری)، 1388-1386.

8.  بررسی فنی و اقتصادی امکان استفاده از شعله افکن جهت کنترل علف های هرز در مزارع پنبه و مقایسه آن با روش های متداول مبارزه (سمت: همکار)، 1389-1385.

9. ارزيابي ماشين کولتيواتور درون پشته اي و مقايسه آن با  کولتيواتور مرسوم در کنترل علف هاي هرز و عملکرد پنبه (سمت: مجری مسئول)، 1391-1387.

10. ارزیابی سمپاش های میکرونر و مقایسه آن ها با سمپاش های رایج در مزارع گندم  (سمت: مجری)، 1392-1389.

     

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 
 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 
نشریات فنی و ترویجی
 

1. به آئین، م. ع. 1386. آشنایی با کولتیواتورها و کاربرد آن­ها. انتشارات سازمان جهاد کشاورزی فارس، 157190/9.

2. به آئین، م. ع. 1386. راهنمای استفاده از دستگاه نفوذسنج مخروطی مدل . SP 1000 (ترجمه)، سفارش اداره توسعه  مکانیزاسیون کشاورزی فارس، 11292/26-3/12/85.

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

عضویت در مجامع علمی 
 

تشویقات 

 • دریافت لوح تقدیر از آقای مهندس توکلی معاون مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس - داراب به دلیل انتخاب به عنوان محقق نمونه، 1386.
 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر محمدنیا رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس به دلیل انتخاب به عنوان محقق نمونه، 1387.
 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر محمدنیا رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس به دلیل انتخاب به عنوان محقق نمونه، 1388.
 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر محمدنیا رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس به دلیل همکاری در افزایش عملکرد کشت های ازدیادی و تولید بذر، 1388.

 

 

 

سایر موارد

 • عنوان رساله دکتری: بررسی انتقال حرارت ناپایا در انار برای تامین شرایط بهینه پیش خنک کاری
 •  عنوان پایان­ نامه فوق لیسانس: اثر سرعت پیشروی تراکتور و وضعیت استقرار سرپوش بر پارامترهای عملکردی تیلر دوار
 •  شرکت در دوره غیر حضوری مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات، به استناد مجوز شماره 20322/1903 مورخ 2/11/81 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
 •   آزمون و ارزیابی دستگاه سمپاش شارژی بر اساس نامه شماره 249/1295 مورخ 28/2/89، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

 

 

پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.