سه شنبه ۰۷ تیر ۱۴۰۱  -  Tuesday, June 28, 2022
جستجوی پیشرفته
ماشینهای کشاورزی
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

پروژه تحقیقاتی "اثر ماشین بذرکار و تراکم کاشت بر عملکرد سویا در شرایط کم‌خاک‌ورزی در شمال خوزستان" اجرا شد.
پروژه تحقیقاتی با عنوان " اثر ماشین بذرکار و تراکم کاشت بر عملکرد سویا در شرایط کم‌خاک‌ورزی در شمال خوزستان " توسط آقای بهمن لطفیان محقق بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان (دزفول) اجرا شد.

در این پژوهش سه نوع ماشین کاشت شامل خطی کار شرکت ماشین زراعت همدان، ریزدانه‌کار شرکت صنعت‌کاران دزفول و ردیف‌کار دوقلو شرکت تراش‌کده و سه مقدار مصرف بذر  برای کاشت سویا در شمال خوزستان مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمایش نشان داد نوع کارنده بر تعداد بوته سبز شده در مترمربع و درصد سبز شدن بذور، تعداد غلاف در بوته، عملکرد دانه و شاخص برداشت معنی‌دار بود. اثر تراکم نیز بر عملکرد دانه معنی‌دار گردید. مقایسه میانگین‌های مربوط به کارنده‌ها نشان داد که خطی‌کار ماشین زراعت همدان و ریزدانه‌کار صنعت‌کاران  به ترتیب از بیشترین (42 درصد) و کمترین (27 درصد) مقدار سبز شدن بذرها برخوردار بودند. حداکثر تعداد غلاف در بوته (60/62) و عملکرد دانه (3754 کیلوگرم در هکتار) نیز به ردیف‌کار تراش‌کده اختصاص یافت. با افزایش میزان مصرف بذر در هکتار تعداد بوته در مترمربع نیز افزایش یافت. بیشترین  و کمترین عملکرد دانه نیز به میزان 3775 و 3365 کیلوگرم در هکتار به ترتیب به تیمارهای میزان مصرف بذر 144 و 96 کیلوگرم بذر در هکتار اختصاص یافت. با توجه به نتایج آزمایش می‌توان کارنده ردیف‌کار تراش‌کده و میزان مصرف بذر 144 کیلوگرم در هکتار را برای کاشت سویا در خاک‌های مشابه با شرایط آزمایش پیشنهاد نمود.

 
 
 
 
 
 


۱۴۰۱/۰۳/۲۳
تعداد نمایش: ۹
مشاهده اخبار گروه خبری 'ماشینهای کشاورزی'

نظر و امتیاز برای این خبر
 
نام و نام خانوادگی:
1 2 3 4 5
لطفا نظر خود را بنویسید:
 
آمار مشاهده صفحات