جمعه ۰۱ تیر ۱۴۰۳  -  Friday, June 21, 2024
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش صنایع غذایی  »  دکتر بهجت تاج الدین[_HprPDF] بهجت تاج الدین نام و نام خانوادگی
دانشیار مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
مهندسی بسته بندی تخصص
بخش تحقیقات صنایع غذایی و مساءل پس از برداشت محصولات کشاورزی محل کار
behjat.tajeddin@yahoo.com پست الکترونیک
02632705242 02632705320 شماره تماس
02632706277 فکس

سوابق پروژه های تحقیقاتی  راهنمایی، مشاوره، و داوری پایان نامه/ رساله های دانشجویی عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 
 سوابق تحصیلی: 

- دکتری: دانشگاه UPM مالزی، دانشکده مهندسی، رشته مهندسی بسته ­ بندی ، 1388

- کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، رشته مهندسی کشاورزی- صنایع فرآورده­ های کشاورزی ، 1373

- تایید صلاحیت مدرسی دانشگاه، دانشگاه تربیت مدرس، بهمن 1373

- کارشناسی: دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی، رشته  مهندسی کشاورزی- صنایع فرآورده ­های کشاورزی ، 1369

سوابق شغلی:

- مسئول فنی (کنترل کیفیت)- سردخانه مواد غذایی، 71- 1369.

- عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، از 1374.

 
 [# مقالات #] 
 
مقاله های چاپ شده در مجله های علمی انگلیسی:  

1.      Behjat. T. , Russly, A.R., Luqman, C.A., Yus, A.Y., and Nor Azowa, I. 2009. Effect of PEG on the biodegradability studies of kenaf cellulose-polyethylene composites. " International Food Research Journal " , 16: 243-247.

2.    Tajeddin, B. , Russly, A.R., Luqman, C.A. 2009. Mechanical and morphological properties of kenaf cellulose/ LDPE biocomposites. " American-Eurasian Journal Agricultural & Environmental Sciences " , 5(6): 777-785.

3.      Tajeddin, B. , Russly, A.R., Luqman, C.A., Nor Azowa, I., and Yus, A.Y. 2009. Thermal properties of low density polyethylene-filled kenaf cellulose composites. " European Journal of Science Research " , 32(2): 223-230.

4.      Tajeddin, B. and L.C. Abdulah. 2010. Thermal properties of HDPE-kenaf cellulose composites. " Polymers & Polymer Composites " , 18(5): 195- 199.

5.      Tajeddin, B. , Abdul Rahman, R., and Chuah Abdulah, L. 2010. The effect of PEG on the characteristics of kenaf cellulose/LDPE biocomposites. " International Journal of Biological Macromolecules " , 47(2): 292-297.

6.      Asgari, P., Moradi, O., and Tajeddin, B . 2014. The effect of nanocomposite packaging carbon nanotube base on organoleptic and fungal growth of Mazafati brand dates. " International Nano Letters " , 4:98, Springer.

7.      Tajeddin, B. 2015. The c omparison of MAPE and PEG effects on the mechanical characteristics of wheat straw/LDPE biocomposites for packaging application. " Polymers & Polymer Composites " , 23(9): 589-594. 

8.      T ajeddin, B. , and Ramedani, N. 2015. Thermal Properties and X-Ray Diffraction (XRD) Results for Carboxymethyl Cellulose /Polyvinyl Alcohol /Clay Nanocomposite Packaging Films . " Jacobs Journal of Agriculture " , 1(1): 1-6.

9.      Tajeddin, B . , Rezaei, M., and Mohammadi Sani , A. 2015. The Effect of different compatibilizing agents on thermal properties of wheat straw/low density polyethylene biocomposites . " Lignocellulose " , 4(2): 79-87.

10. Tajeddin, B . , and Ramedani, N. 2016 . Preparation and characterization (mechanical and water absorption properties) of CMC/PVA/clay nanocomposite films . " Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering " , 35(3): 9-15.

11. Mohamadpour, I., Askari Seyahooei, M., Tajeddin, B . , Koohpayma, F., and Bagheri , A. 2018. Date package and storage conditions play a key role in controlling Plodia interpunctella and Oryzaephilus surinamensis and preserving date quality. " Journal of Crop Protection " , 7 (1): 13-22. Tarbiat Modares University J.

12. Vahedikia, N., Garavand, F., Tajeddin, B. , Cacciotti, I., Jafari, S.M., Omidi, T., and Zahedi, Z. 2019. Biodegradable zein film composites reinforced with chitosan nanoparticles and cinnamon essential oil: physical, mechanical, structural and antimicrobial attributes. " Colloids and Surfaces B: Biointerface " , 177: 25-32.

13. Tajeddin, B ., and Behmadi, H. 2019. Respiration rate and some physicochemical characteristics of Salicornia bigelovii as a leafy green vegetable. " Journal of Food Biosciences and Techology " , 9(2): 21-28.

14. Tajeddin, B ., Ramedani, N., and Mirzaei, H. 2019. Preparation and characterization of a bionanopolymer film for walnut packaging. " Polyolefins Journal " , 6(2): 159- 167.

15. Khaled MohiAldin, Mahmoud Omid, Ali Rajabipour, Behjat Tajeddin , Mahmoud Soltani. 2019. Quality and shelf-life prediction of cauliflower under modified atmosphere packaging by using artificial neural networks and image processing. " Computers and Electronics in Agriculture " , 163(104861): 1-11. 

 
مقاله های چاپ شده در مجله های علمی فارسی: 

1.      تاج ­الدین، بهجت ، ابراهیم محمدی گل­تپه و مهناز مظاهری اسدی. 1374. نقش غنی سازی کشت قارچ خوراکی     Pleurotus sajor-caju بر میزان پروتئین آن. مجله علمی –پژوهشی " پژوهش و سازندگی"، شماره 27، ص 63-58.

2.       تاج ­الدین، بهجت . 1374. تمپرینگ گوشت با استفاده از مایکروویو. مجله علمی –پژوهشی " پژوهش و سازندگی"، شماره 29، ص 93-92.

3.      تاج­ الدین، بهجت . 1375. بسته بندی محصولات غذایی با اصلاح هوا ( MAP ). مجموعه مقالات علمی- تخصصی تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، شماره 3، ص 26-18.

4.       تاج­ لدین، بهجت . 1378. تاثیر بسته بندی با اصلاح هوا  ( MAP ) بر کیفیت سیب. مجموعه مقالات علمی- تخصصی تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، شماره 14، ص 50-34.

5.      تاج­ الدین، بهجت . 1383. بررسی اثر پوشش های پلیمری در بسته بندی مغز گردو. . مجله علمی –پژوهشی " پژوهش و سازندگی"، جلد 17، شماره 1، ص 8- 2.

6.        عین ­افشار ،سودابه و بهجت تاج ­الدین . 1383. تعیین ترکیبات سه رقم سیب زمینی خراسان و تغییرات آن پس از انبارداری. مجله علمی –پژوهشی "تحقیقات مهندسی کشاورزی"، جلد 5، شماره 21، ص 76- 65.

7.      محمد­زاده ،جلال و بهجت تاج­الدین . 1383. بررسی تغییرات کیفی سیب زمینی طی نگهداری به منظور استفاده در صنایع فرآوری. ماهنامه "کشاورزی و صنعت"، شماره 62، ص 20-18.

8.      تاج ­الدین، بهجت . 1384. بررسی کیفیت کشمش در بسته بندی های مختلف. مجله   علمی –پژوهشی "تحقیقات مهندسی کشاورزی"، جلد 6، شماره 25، ص 63- 45.

9.              رضایی، مانا ، بهجت تاج ­الدین و علی محمدی ثانی کاخکی. 1390. مطالعه اثر سازگارکننده هاي مختلف بر خواص مکانیکی کامپوزیت کاه گندم - پلی­اتیلن. مجله علمی-پژوهشی "علوم و فناوری غذایی"، شماره 2، سال 3، ص 9-1.

10.           رمدانی ، نجمه ،  بهجت تاج­ الدین ، فرید عمیدی، و مریم امینی. 1392. تاثیر دو روش استخراج روغن بر ویژگی­های کیفی مغز گردو بسته بندی شده در نانوکامپوزیت سلولزی . مجله علمی -پژوهشی " علوم   پایه "(دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران)، سال 23، شماره 87، ص 12-1.

11.   تاج ­الدین، بهجت ، مریم هاشمی و سیدمجتبی خیام نکویی. 1393. تاثیر   روش بسته­بندی نانویی بر پایه کیتوزان و پوشش واکس نانوکیتوزان  بر خصوصیات فیزیکی زردآلو رقم 526 (58- شاهرود) . مجله علمی –پژوهشی "تحقیقات مهندسی کشاورزی"، جلد 15، شماره 3، ص 52-40.

12.       عسگری، پریناز ، امید مرادی، و بهجت تاج ­الدین . 1393. تاثیر فیلم های کامپوزیتی نانولوله کربنی و نانوذرات اکسید روی بر خواص حسی و آلودگی میکربی خرمای مضافتی. مجله "علوم غذایی و تغذیه"، دوره 12، شماره 1، 48-41.

13.       تاج ­الدین ، بهجت . 1393. تولید و ارزیابی نانوچندسازه­های زیستی برای کاربرد در بسته­­بندی مواد غذایی . مجله علمی –ترویجی  "دنیای نانو "(انجمن نانو فناوری ایران)، سال دهم، شماره 37، 45- 38.

14.         تاج ­الدین، بهجت . 1394. بسته­بندی نانویی بر پایه کیتوزان بر شرایط میکربی دو رقم زردآلو (58-شاهرود و چین کلاغی) . مجله علمی -پژوهشی " علوم غذایی و تغذیه" (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران)، دوره 12، شماره 4، 52-45.

15.       تاج ­الدین، بهجت . 1394. تاثیر اندازه ذرات پودر کاه گندم بر زیست­تجزیه­پذیری چندسازه­ کاه گندم/پلی­اتیلن در صنعت بسته­بندی. فصلنامه "فناوری های نوین در مهندسی محیط زیست و منابع تجدیدپذیر"، سال دوم، شماره 3و4، 152-141.

16.      احمدی،   بهاره، بهجت تاج­الدین ، و حسین احمدی چناربن.   1394. مروری بر پلاستیک­ها و کاربردشان در بسته­بندی مواد غ ذایی به روش اتمسفر تغییر یافته .فصلنامه علمی-ترویجی "علوم و فنون بسته بندی"، سال ششم، شماره 23، 37-16.

17.       تاج ­الدین ، بهجت .  1394.   خاصیت زیست تخریب پذیری چندسازه طبیعی بر مبنای پلی اتیلن/سلولز.  فصلنامه علمی – پژوهشی "علوم و صنایع غذایی" (دانشگاه تربیت مدرس)، دوره 13، شماره 1، 36-31.

18.       تاج ­الدین ، بهجت .  1394.   پاکسازی اولیه محصولات کشاورزی در مزرعه بمنظور کاهش فرسایش برداشت . فصلنامه علمی – ترویجی "  ترویج و توسعه آبخیزداری"، سال سوم، شماره 11، زمستان 94، 42-39.

19.          حاجی­باقر نائینی، مرجان ، بهجت تاج ­الدین ، غلامحسن اسدی، و بابک غیاثی طرزی. 1395. تاثیر سازگارکننده‌ های مختلف بر ویژگی‌های  فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت کاه-گندم/ پلی‌اتیلن برای صنایع بسته‌بندی. مجله علمی -پژوهشی   "پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران" (دانشگاه فردوسی مشهد)، سال 12، شماره 1، فروردین- اردیبهشت 1395،  108-98.  

20.     تاج ­الدین ، بهجت ، و هادی انصاری.  1395.   خواص حرارتی و رنگ­ سنجی  چندسازه کاه­گندم رنگبری شده/پلی­اتیلن سبک . مجله   علمی – پژوهشی "صنایع چوب و کاغذ ایران" ( انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران )، سال هفتم، شماره 2، 281- 269.

21.         تاج ­الدین، بهجت .   1395. مراحل مهم در طراحی بسته­بندی میوه ها و سبزیجات با اتمسفر تغییر یافته ( MAP ).فصلنامه علمی-ترویجی "علوم و فنون بسته بندی"، سال هفتم، شماره 27، 17-6.

22.       تاج ­الدین ، بهجت ، و نوشین واحدی کیا.  1395.  نانوچندسازه­­های بر مبنای کیتوزان برای کاربرد در بسته­بندی مواد غذایی.  فصلنامه علمی – پژوهشی  "علوم و تکنولوژی محیط زیست" (انجمن متخصصان محیط زیست ایران)، پذیرش برای چاپ  (انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1395).

23.   محمدپور ، ایران و بهجت تاج ­الدین . 1396. تأثیر میزان غلظت گاز دی­اکسید کربن بر خواص کیفی و ماندگاری خرمای رقم برحی بسته‌بندی شده با اتمسفر اصلاح شده. فصلنامه علمی – پژوهشی "علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران" ( انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور سال دوازدهم، شماره 1 ، بهار 1396، 97-89.

24.   تاج ­الدین ،بهجت ، و  مرجان حاجی­باقر نائینی .  1396.   تاثیر اندازة ذرات کاه­گندم بر ویژگی­های مکانیکی و جذب آب چندسازه کاه­گندم/پلی­اتیلن سبک با کاربرد در بسته­بندی. مجله   علمی – پژوهشی  "صنایع چوب و کاغذ ایران " ( انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران )، سال 8، شماره 2، 265- 253.

25.     احمدی، بهاره، بهجت  تاج ­الدین ، و حسین احمدی چناربن.1397.  بررسی کیفیت گوجه­فرنگی زیتونی (رقم سانتلا) بسته­بندی شده در فیلم­های پلی­اتیلنی و نانو پلیمر سیلیکونی به روش اتمسفر تغییریافته. فصلنامه علمی – پژوهشی  "علوم و صنایع غذایی" (دانشگاه تربیت مدرس)، دوره 15، شماره 74، 28-13.

26.      رستگار،  سمیه، اعظم شجاعی، و بهجت تاج ­الدین . 1397. تاثیر نوع بسته‌بندی بر  خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و حسی   مغز گردو طی مدت نگهداری آن. مجله   علمی – پژوهشی     "پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران"   ( دانشگاه فردوسی مشهد جلد 14، شماره 5، آذر-دی 97، 713- 699.

27.     تاج ­الدین، بهجت ، و کلثوم جهان میهن.1397.  نقش پیش­تیمار فراصوت بر ویژگی‌های کیفی چیپس سه رقم سیب بومی ایران. فصلنامه علمی – پژوهشی "علوم و صنایع غذایی " (دانشگاه تربیت مدرس)، دوره 15، شماره 84، 506-495.

28.   تاج ­الدین، بهجت ، و زهرا رفیعی درسنگی. 1397. استفاده از امواج فراصوت در خشک کردن مواد غذایی (مطالعه موردی: تولید چیپس سیب) . فصلنامه علمی – ترویجی "صوت و ارتعاش"  (انجمن اکوستیک و ارتعاشات ایران)، سال 7، شماره 14، زمستان 97، 97-90.

29.    تاج ­الدین، بهجت . 1398. بسته‌بندی محصول­های کشاورزی، راهبردی برای کاهش  ضایعات آن­ها. مجله علمی – پژوهشی  " پژوهش­های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی"، در حال انتشار.­

30.    سلاجقه، فرشته، و بهجت تاج الدین . 1398. تاثیر بسته ­بندی با اتمسفر اصلاح­ شده و نوع ماده بسته بندی بر ماندگاری مغز گردو. مجله علمی – پژوهشی  "پژوهش­ و نوآوری در علوم و صنایع غذایی"، در حال انتشار.

31.    عباسعلی، محمد، عبدالقیوم قلی­پور، احمد توبه، نیراعظم خوش­خلق­سیما، و بهجت تاج ­الدین . 1398. اثر تنش خشکی بر عملکرد و کیفیت روغن در ژنوتیپ­های کنجد بومی ایران. مجله علمی – پژوهشی  "به زراعی نهال و بذر"، در حال انتشار.­

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های خارجی:

1.           Tajeddin, B. , Russly, A.R., Luqman, C.A., Yus, A.Y., and Nor Azowa, I. 2007. Polyethylene/cellulose biocomposite used as a food packaging material.10th ASEAN Food Conference 2007 (Food for Mankind-Contribution of Science and Technology).  Aug. 21-23, K uala Lumpur , Malaysia.

2.         Tajeddin, B. , Russly, A.R., Luqman, C.A., Yus, A.Y., and Nor Azowa, I. 2007. Polyethylene/cellulose biocomposite used as a food packaging material.10th ASEAN Food Conference 2007 (Food for Mankind-Contribution of Science and Technology).  Aug. 21-23, K uala Lumpur , Malaysia.

3.          Tajeddin, B. , Russly, A.R., and Luqman, C.A. 2008. Biodegradability Study on Blends of Cellulose with various thermoplastics. 2nd International Conference on Science and Technology: Application in Industry and Education (ICSTIE 2008). 12th-13th December, UiTM Pulau Pinang, Malaysia.

 

پروژه های تحقیقاتی 
 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده:

 1.  بسته­ بندی سیب با استفاده از اتمسفر اصلاح شده.  1377. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، نشریه شماره 53/77 مورخ  19/2/77 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی (مجری).

2. تعیین عوامل موثر در بسته­ بندی مغز گردو. 1377. شماره 114 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، نشریه شماره 654/77 مورخ  8/12/77 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی (مجری).

3. مقایسه کمی و کیفی ارقام سیب­ زمینی به منظور استفاده در صنایع فرآوری. 1382. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، نشریه شماره  155/82 مورخ  28/2/82 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی (هماهنگ کننده طرح ملی).

4. مطالعه نظری روش­های مختلف خشک کردن انگور و تعیین مناسب ترین بسته­ بندی برای کشمش. 1382. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، نشریه شماره 504/82 مورخ  8/6/82 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی (مجری).

5.  تاثیر کود روی بر خواص فیزیکی، شیمیایی و میزان فیتواستروژن میوه انار در ارقام تجاری استان یزد. 1383.  مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی  یزد، شماره  

ثبت 1550/83 مورخ 25/11/83 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی (همکار اصلی).

6. ارزیابی بارگاه های کشور جهت بهبود کیفیت و بازارپسندی کشمش در تاکستان. 1391. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، شماره ثبت  42390 مورخ  29/11/91 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی (همکار اصلی).

7.  بررسی امکان تولید کامپوزیت طبیعی زیست تخریب پذیر کاه گندم/پلی اتیلن  به عنوان یک پوشش در بسته­بندی مواد غذایی و مطالعه ویژگی های مختلف آن، 1392. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، شماره ثبت  42840 مورخ 2/2/92  مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی (مجری).

8. مطالعه امکان کاهش یا حذف گوگرد در نگهداری انگور سرخ فخری، 1392. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، شماره ثبت  43898 مورخ 26/8/92 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی (ناظر).

9.  بررسی تاثیر یک نوع نانوامولسیون بر پایه کیتوزان در افزایش ماندگاری زردآلو، 1392. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، شماره ثبت  44007 مورخ 3/9/92 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی (مجری).

10.  بررسی تاثیر یک نوع پوشش نانوامولسیون بر پایه کیتوزان در افزایش ماندگاری سیب رقم گلاب کهنز، 1392. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، شماره ثبت  44008 مورخ 3/9/92 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی (ناظر).

11.  تهیه اسنک با استفاده از جنین گندم فرآوری شده ، 1393.  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، شماره ثبت  45872  مورخ 5/7/93 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی (ناظر).

12. بررسی امکان حذف رنگ و بوی کامپوزیت نسبتاً طبیعی کاه گندم- پلی اتیلن برای کاربرد در صنعت بسته بندی ، 1393. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، شماره ثبت  45874  مورخ 5/7/93 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی (مجری).

13. بررس ي تاثير پوشش خوراکي نانوامولسيون بر پايه کيتوزان در افزايش ماندگاري دو رقم خرمای مرطوب (رطب) استان فارس (شاهانی وکبکاب) ، 1393.  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، شماره ثبت  46535  مورخ 7/11/93 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی (ناظر).
14.  بررسی اثر بسته­بندی با فیلم نانوکامپوزیت پلی اتیلن/ رس بر افزایش ماندگاری نان تست ، 1393. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، شماره ثبت  46534  مورخ  7/11/93 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی (ناظر).

15 بررسي تاثير پوشش خوراکي نانوامولسيون بر پايه کيتوزان در افزايش ماندگاري انجير سياه استهبان ، 1393.  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، شماره ثبت  46683  مورخ 4/12/93 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی (ناظر).

16. تاثیر بسته بندی  MAP بر ماندگاری و کیفیت خرمای برحی در مرحله خارک،  1393. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، شماره ثبت  46706  مورخ 9/12/93 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی (همکار اصلی).

......


[ #تالیف و ترجمه کتاب #] 

کتاب ها:

1. بسته بندی مواد غذایی با اتمسفر اصلاح شده. 1380 (چاپ اول). تهران: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کساورزی؛ نشر مرکز آموزش کشاورزی (کرج)،  401 صفحه. ترجمه کتاب:   "Modified Atmosphere Packaging of Foods" Authors: B.Ooraikul and M.E.STILES; 1990; Alberta University, Canada. P: 401.
2. بسته بندی مواد غذایی با اتمسفر اصلاح شده. 1398 (چاپ دوم). تهران: انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی 
3. اصول کنترل کیفیت مواد غذایی. تهران: نشر علم کشاورزی ایران. 1390. 134 صفحه.
4. سم شناسی و مسمومیت های  غذایی. 1393 (چاپ اول). تهران: نشر علم کشاورزی ایران. 217 صفحه.
5.  سم شناسی و مسمومیت های  غذایی. 1398 (چاپ دوم). تهران: نشر علم کشاورزی ایران. 217 صفحه.  
6. Tajeddin, Behjat . 2014. Cellulose-Based Polymers for Packaging Applications (Chapter 21), in " Lignocellulosic Polymer Composites ", Vijay Kumar Thakur (Ed.). 477–498, Wiley, Scrivener Publishing LLC .

7. Tajeddin, Behjat . 2015. Natural Nano-Based Polymers for Packaging Applications (Chapter 8), in " Eco-Friendly Polymer Nanocomposites: Chemistry and Applications ", Vijay Kumar Thakur and Manju Kumar Thakur (Eds.) , Pages 239-277 , Springer.

8. Tajeddin, Behjat . 2017. Packaging Composite Materials from Renewable Resources

(Chapter 19), in " Handbook of Composites from Renewable Materials- Volume 3: Physico-Chemical and Mechanical Characterization ", Vijay Kumar Thakur , Manju Kumar Thakur, and Michael R. Kessler (Eds.), Pages 525- 561, Wiley, Scrivener Publishing.

9. Tajeddin Behjat , Ahmadi Bahareh, Sohrab Farahnaz, and Ahmadi Chenarbon Hossein. 2018. Polymers for Modified Atmosphere Packaging Applications (Chapter 14), in "Handbook of Food Bioengineering, Volume 9: Food Packaging and Preservation", Alexandru Mihai Grumezescu and Alina Maria Holban (Eds.), pages 457- 499, Elsevier, Academic Press (AP), 13 October 2017.

  نشریات فنی و ترویجی:
1. استفاده از مواد غنی کننده در بستر کشت قارچ خوراکی صدفی، 1379. 8 صفحه.
2. تهیه کشمش به روش آفتابی و نگهداری آن. 1391. 19 صفحه.
3. بسته بندی میوه ها و سیزی ها با اتمسفر تغییر یافته، 1398. 
 
 

راهنمایی، مشاوره، و داوری پایان نامه/ رساله های دانشجویی
 
 1. استاد راهنمای پایان­ نامه کارشناسی ارشد "تهیه کامپوزیتی ارزان قیمت برای بسته­بندی مواد غذایی"، 30 بهمن 1389، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قوچان.

2. استاد راهنمای پایان­ نامه کارشناسی ارشد "بررسي خواص فيزيکي، شيميايي و انبارمانی برخي از ارقام تجاري و بومی سيب ايران"، 10 مرداد  1391، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج.

3.  استاد راهنمای پایان­ نامه کارشناسی ارشد " روش­های مختلف رنگبری کامپوزیت طبیعی حاصل از کاه گندم و پلی­اتیلن"، 25 شهریور 1391، دانشگاه تهران.

4. استاد مشاور پایان­ نامه کارشناسی ارشد "ارزیابی نانولوله­های کامپوزیت حاوی نقره و اکسیدروی در ماندگاری خرمای مضافتی"، 20 خرداد  1392، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس.

5. استاد راهنمای پایان­ نامه کارشناسی ارشد "تاثیر اندازه ذرات کاه گندم بر خواص کامپوزیت کاه گندم- پلی­اتیلن مورد استفاده در صنعت بسته­بندی"، 23 شهریور 1392، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران.

6. استاد مشاور پایان­ نامه کارشناسی ارشد " تهیه نانوکامپوزیت بر پایه سلولز در بسته­ بندی گردو 16 بهمن 1392، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد دامغان.

7. استاد راهنمای پایان­ نامه کارشناسی ارشد "تاثير پوشش نانوامولسیونی بر پایه کیتوزان بر خواص کيفي زردآلو"، 14 تیر 1393، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات یزد.

8. استاد راهنمای پایان­ نامه کارشناسی ارشد "اثر افزودن نانو ذرات کیتوزان و اسانس روغنی دارچین بر خواص  مکانیکی، میکربی، و فیزیکی فیلم های بر پایه زئین"، 17 مهر 1393، موسسه آموزش عالی خزر.

9. استاد راهنمای پایان­ نامه کارشناسی ارشد "تاثیر بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته در پوشش های پلی اتیلن و نانوپلیمر سیلیکانی بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی گوجه فرنگی تازه"، 25 بهمن 1394، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد ورامین.

10. استاد راهنمای پایان­ نامه  کارشناسی ارشد "بررسی تولید چیپس سیب (با استفاده از پیش تیمار اولتراسوند) و سرکه سیب از سه رقم سیب بومی ایران"، 24 اسفند 1394 ، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات سبزوار.

11. استاد مشاور پایان­ نامه  کارشناسی ارشد "اثر دما و شرایط بسته بندی بر تغییرات کمی و کیفی مغز میوه گردو"، 9 اسفند 1395. دانشگاه هرمزگان.

12.  استاد مشاور پایان­ نامه  کارشناسی ارشد "بررسی تاثیر نوع ماده بسته بندی و ترکیب گازی درون بسته بر ماندگاری خیار گلخانه ای"، 29 شهریور 1396 ، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد   علوم تحقیقات تهران.

13. استاد مشاور پایان­ نامه  کارشناسی ارشد "بررسی اثر بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده بر ماندگاری محصول گل کلم"، 1 بهمن  1396 ،  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

14. استاد راهنما رساله دکتری حرفه ای " مطالعه اثر همزمان پوشش نانوکیتوزان حاوی زیره سیاه بر افزایش زمان ماندگاری گوشت مرغ   بسته بندی شده در شرایط اتمسفر اصلاح شده ( MAP ) "، 6 شهریور 1397، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

15.  داور رساله دکتری   "مدل سازی و بهینه سازی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، میکروبی قارچ دکمه ایی سفید ( Agaricus bisporus ) تازه و ورقه ای بسته بندی شده در اتمسفر اصلاح شده و تنفسی طی دوره ماندگاری با بکارگیری روش طراحی مرکب"، 17 اردیبهشت 1398،  دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم دارویی.

16. داور رساله دکتری   " بهینه سازی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی فیلم نانوکامپوزیت پلیمری زیست تخریب پذیر برای افزایش ماندگاری توت فرنگی با استفاده از بسته بندی با اتمسفراصلاح شده "،25 خرداد 1398،  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

 

عضویت در مجامع علمی 
 

تشویقات 

سایر موارد