جمعه ۰۱ تیر ۱۴۰۳  -  Friday, June 21, 2024
جستجوی پیشرفته
مدیریت موسسه  » معاون برنامه ریزی و پشتیبانی


  •  هدایت، راهبری وتنظیم بودجه سالیانه موسسه متناسب با برنامه ها و اهداف مصوب و انجام اقدمات لازم برای تصویب و مبادله موافقت نامه ها.
  • هدایت و نظارت بر حسن هزینه کرد اعتبارات تخصیص یافته مطابق موافقت نامه با همکاری و هماهنگی بخشهای ذیربط موسسه
  •  پشتیبانی فنی، خدماتی، تدارکاتی و نیروی انسانی از برنامه ها و طرحهای مصوب تحقیقاتی و آموزشی و تدوین استانداردهای لازم با هماهنگی و همکاری بخشهای ذیربط موسسه
  •  برنامه ریزی و پشتیبانی فرهنگی، ورزشی، رفاهی و تفریحی از نیروی انسانی موسسه به منظور شادابی و شکوفایی روحیه کارکنان
  •  هدایت و راهبری اجرای نظام ارزشیابی کارکنان موسسه.
  • هدایت و راهبری اجرای اموراداری کارکنان موسسه بر اساس قوانین، مقررات و دستورالعمل های مربوطه .
  • هدایت و راهبری امورمالی موسسه براساس قوانین، مقررات و دستورالعملهای مربوطه .
  • برنامه ریزی و سازماندهی جذب و نگهداری و توسعه نیروی انسانی موسسه .
  • نظارت بر حسن اجرای قوانین، ضوابط و مقررات بودجه ای، مالی و اداری در سطح موسسه و بخشهای تابعه در مراکز تحقیقاتی