چهار شنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳  -  Wednesday, April 24, 2024
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش صنایع غذایی  »  دکتر ابوالفضل گلشن تفتی[_HprPDF] ابوالفضل گلشن تفتی نام و نام خانوادگی
استادیار مرتبه علمی
عضو هیأت علمی سمت
تکنولوژی مواد غذایی تخصص
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی محل کار
golshan_ta@yahoo.com پست الکترونیک
02632701853 شماره تماس
02632706277 فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 
سوابق تحصیلی
  
 لیسانس، صنایع فرآورده­ های کشاورزی، دانشگاه شیراز، سال اتمام 1372

فوق لیسانس، علوم و صنایع غذایی، دانشگاه تربیت مدرس، سال اتمام 1375 

دکتری، علوم و صنایع غذایی، دانشگاه تبریز، سال اتمام 1391

 
  سوابق شغلی

 • عضو هیأت علمی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، از سال 1376 تا شهریور 1395
 • عضو هیات علمی، بخش تحقیقات مهندسی صنایع غذایی و فناوری های پس از برداشت، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، از شهریور 1395 تاکنون

 

سوابق اجرایی

 •  عضو کمیته فنی مواد غذایی اداره کل نظارت بر مواد غذایی و دارویی استان کرمان، 1384-1383، کرمان
 • عضو کمیته راهبردی مرکبات کشور، 1386-1385، کرمان
 • مسئول کمیته فرعی برنامه راهبردی کاهش ضایعات پس از برداشت میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری (خرما، انجیر، انار) کشور،1387-1386، کرمان
 • عضو کمیته راهبردی بخش خرما در کشور، 1390، کرمان
 • مسئول کمیته صنایع و فرآوری خرمای کانون هماهنگی دانشگاه و صنعت خرمای کشور،1391 تاکنون، کرمان
 • مسئول کمیته تدوین استاندارد خرما، آئین کار برداشت، فرآوری و بسته بندی، 1392، کرمان
 • مسئول کمیته علمی فنی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، 1393-1391، کرمان
 • معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته ها، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، 1393-1392، کرمان
 • مسئول بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، 1395-1391، کرمان
 • دبیر کمیته امور فناوری، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1399-1396، کرج
 • مسئول بخش تحقیقات مهندسی صنایع غذایی و فناوری های پس از برداشت، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1399 تاکنون، کرج
 • سردبیر مجله علمی ترویجی "مدیریت ضایعات و پسماندهای کشاورزی"، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1397 تاکنون، کرج
 
سوابق تدریس
  
 •  اصول نگهداری محصولات باغی، کاردانی، مرکز آموزش کشاورزی کرمان، 1381-1378
 • شیمی مواد غذایی، کارشناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1393-1391
 • اصول نگهداری مواد غذایی، کارشناسی،دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1392-1391
 • سردخانه و انبار، کارشناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، نیم سال تحصیلی اول سال 1393
 • اصول نگهداری مواد غذایی، کارشناسی،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 1395-1391

مقالات 
   
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 1. Golshan Tafti, A. and Fooladi, M. H. 2005. Changes in physical and chemical characteristic of Mozafati date fruit during development. Journal of Biological Sciences. 5(3): 319-322.
 2.   Golshan Tafti, A. and Fooladi, M. H. 2006.   A study on the physico-chemical properties of Iranian Shamsaei date at different stages of maturity. World Journal of Dairy & Food Sciences. 1(1): 28-32.
 3.   Azizi, M. H., Rajabzadeh, N. and Golshan Tafti, A. 2006. Criteria for evaluating flour and dough in the production of flat bread. Journal of Food Science and Technology. 43(4): 413-416.
 4.   Peighambardoust, S. H., Golshan Tafti, A. and Hesari, J. 2011. Application of spray drying for preservation of lactic acid starter cultures: A review. Trends in Food Science and Technology. 22(2011): 215-224.
 5.   Golshan Tafti, A., Peighambardoust, S. H., Hesari, J., Bahrami, A. and Shakuoie Bonab, E. 2013. Physico-chemical and functional properties of spray-dried sourdough in breadmaking. Food Science and Technology International. 19(3): 271-278.
 6.   Golshan Tafti, A., Peighambardoust, S. H., Behnam, F., Bahrami, A., Aghagholizadeh, R., Ghamari, M. and Rafat, S. A. 2013. Effects of spray-dried sourdough on flour characteristics and rheological properties of dough. Czech Journal of Food Sciences. 31(4): 361-367.
 7.    Golshan Tafti, A., Peighambardoust, S. H. and Hejazi, M. A. 2013. Biochemical characterization and technological properties of predominant Lactobacilli isolated from East-Azarbaijan sourdoughs (Iran). International Food Research Journal. 20(6): 3293-3298.
 8.   Golshan Tafti, A., Peighambardoust, S. H., Hejazi, M. A. and Moosavy, M. H. 2014. Diversity of Lactobacillus strains in Iranian traditional wheat sourdough. Journal of Food Quality and Hazards Control. 1(2014): 41-45.
 9.   Golshan Tafti, A., Gholamrezaie Zadeh Baravati, M. and Jalali, H. 2015. Production of a new formulated ready-to-eat food product based on date paste. Journal of Food Quality and Hazards Control. 2(2015): 107-110.
 10. Golshan Tafti, A., Solaimani Dahdivan, N. and Yasini Ardakani, S.A. 2017. Physicochemical properties and applications of date seed and its oil. International Food Research Journal. 24 (4): 1399-1406.
 11. Salagegheh, F., Zaynali, F., Alizadeh, M. and Golshan Tafti, A. 2017. Studying the effect of ozone gas and edible films on microbial features, qualitative properties of Mazafati date during storage period. Journal of Biodiversity and Environmental Sciences. 11 (4): 240-250.
 12. Delshadi, R., Bahrami, A., Golshan Tafti, A., Barba, F.J. and Williams, L.L. 2020. Micro and nano-encapsulation of vegetable and essential oils to develop functional food products with improved nutritional profiles. Trends in Food Science & Technology. 104 (2020): 72-83.
  
 
مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی
 1. گلشن تفتی، ا. 1376. کاربرد آنزیم ­های فونگامیل و آمیلوگلوکوسیداز در تولید شربت ­های مالتوز با قابلیت تبدیل بالا. مجموعه مقالات علمی تخصصی تحقیقات فنی و کشاورزی. جلد 2، شماره 8، صفحات 64-58.
 2.  گلشن تفتی، ا. 1377. اسید گلوتامیک و نقش آن در صنایع غذایی. مجموعه مقالات علمی تخصصی تحقیقات فنی و کشاورزی. جلد 3، شماره 9، صفحات 54-47 .
 3. گلشن تفتی، ا. و شاه بیک، م.ع. 1381. تیمارهای فیزیکی و شیمیایی و اثرات آن بر عمر انبارداری پرتقال ­های والنسیا و محلی جیرفت. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد 3، شماره 12، صفحات 50-41.
 4. فولادی، م.ح. و گلشن تفتی، ا. 1382. اثر کاهش رطوبت بر کیفیت رطب مضافتی. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. جلد 7، شماره 1، صفحات 198- 191.
 5. گلشن تفتی، ا. و شاه بیک، م.ع. 1383. اثر تیمارهای فیزیکی و شیمیایی بر عمر انبارداری پرتقال ­های والنسیا، مارس ­ارلی و محلی جیرفت. مجله علوم کشاورزی ایران. جلد 35، شماره 3، صفحات 720-713.
 6. گلشن تفتی، ا. و فولادی، م.ح. 1383. بررسی استفاده از خشک ­کن ­های صنعتی در خشک­ کردن رطب. مجله پژوهش در علم و صنعت.
 7. گلشن تفتی، ا. و فولادی، م.ح. 1385. نگهداری رطب مضافتی با استفاده از مواد ضد میکروبی مجاز . مجله علوم کشاورزی ایران . جلد 37، شماره 1، صفحات 138-131.
 8. پیغمبردوست، س.ه.، گلشن تفتی، ا.، خراسانچی، ن.، حجازی، م.ا. و رأفت، س.ع. 1389. مقایسه اثرات خمیرترش خشک با خمیرترش تازه روی ویژگی­ های حسی و بیاتی نان قالبی. نشریه پژوهش ­های صنایع غذایی. جلد 3/20، شماره 1، صفحات 175-163.
 9. پیغمبردوست، س.ه.، خراسانچی، ن.، گلشن تفتی، ا. و رأفت، س.ع. 1390. کاربرد خمیرترش خشک­ شده با روش خشک کردن انجمادی حاوی آغازگرهای لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس روتری در تهیه نان قالبی. نشریه پژوهش ­های صنایع غذایی. جلد 21، شماره 1، صفحات 10-1.
 10. خراسانچی، ن.، پیغمبردوست، س.ه.، گلشن تفتی، ا. حجازی، م.ا. و رأفت، س.ع. 1390. ارزیابی قابلیت خمیرترش مایع حاوی آغازگرهای لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس روتری در جلوگیری از فساد قارچی نان. نشریه پژوهش ­های صنایع غذایی. جلد 21، شماره 3، صفحات 400-391.
 11. بهرامی، ا.، پیغمبردوست، س.ه. و گلشن تفتی، ا. 1393. توانایی تولید اسید و تحمل به اسید و نمک های صفراوی در لاکتوباسیل های جداشده از خمیرترش های سنتی. مجله مهندسی بیوسیستم ایران . جلد 45، شماره 1، صفحات 30-23.
 12. پیغمبردوست، س.ه.، پورامینی، م.، گلشن تفتی، ا. و ولیزاده، م. 1393. مطالعه اثر خمیرترش و اسیدی ­کردن شیمیایی خمیر بر الگوی الکتروفورزی پروتئین ­های پلیمری گلوتن گندم. نشریه پژوهش ­های صنایع غذایی . جلد 24، شماره 3، صفحات 462-453.
 13. گلشن تفتی، ا.، یزدانپناه، غ. و فولادی، م.ح. 1394. ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی ایزوله های لاکتوباسیل جدا شده از خمیرترش های سنتی بر علیه باسیلوس سرئوس . مجله میکروب شناسی مواد غذایی. جلد 2، شماره 6، صفحات 35-27.
 14. سلیمانی ده دیوان، ن.، گلشن تفتی، ا. و یاسینی اردکانی، س.ع. 1395. فعالیت آنتی ‌اکسیدانی، میزان پلی ‌فنول‌ ها، رنگدانه‌ها و فیبر در هسته ارقام خرمای مضافتی و کلوته. نشریه پژوهش­ های صنایع غذایی. جلد 26، شماره 1، صفحات 122-113 .

 15. یزدانپناه، غ.، گلشن تفتی، ا.، پیغمبردوست، س.ه. و فولادی، م.ح. 1396. بررسی ویژگی های تکنولوژیکی و ایزوله های لاکتوباسیل جدا شده از خمیرترش های سنتی برای تولید نان. نشریه پژوهش های صنایع غذایی. جلد 27، شماره 3 ، صفحات 22-13.

 16. سلاجقه، ف.، زینالی، ف.، علیزاده، م. و گلشن تفتی، ا. 1396. اثر نوع پوشش و روش تمیز کردن در کاهش میزان آلودگی میوه خرمای مضافتی. علوم و صنایع غذایی ایران. جلد 15، شماره 77، صفحات 217-207 .

 17. گلشن تفتی، ا.، سلیمانی ده دیوان، ن. و عزیزی، ا. 1396. تاثیر محلول های استیک اسید و سدیم دی استات بر رساندن مصنوعی میوه خرمای مضافتی. مجله علوم و صنایع غذایی ایران. جلد 15، شماره 85، صفحات 356-349.
 18. گلشن تفتی، ا. و برادران، غ.ر. 1398. مطالعه اثر اسانس های روغنی در کنترل آلودگی کپک های سبز و آبی در میوه پرتقال. مجله میکروب شناسی مواد غذایی. جلد 6، شماره 3، صفحات 21-12 .

 19. گلشن تفتی، ا. و روزبه، م. 1398. اثر محلول های شستشو بر کاهش بار میکروبی در رطب مضافتی. مجله علوم و صنایع غذایی ایران. جلد 16، شماره 89، صفحات 184-177 .

 20. گلشن تفتی، ا.، روزبه، م. و راوری، س.ذ. 1398. مطالعه اثر ژل آلوئه ورا، عصاره های برگ گیاه نیم و ریشه شیرین بیان در کنترل قارچ آسپرژیلوس نیجر در رطب مضافتی. جلد 18، شماره 66، صفحات 142-131 .

 21. گلشن تفتی، ا.، میرمجیدی هشتجین، ع. و ساجد، س.م. 1401. تأثیر محلول اکسید روی بر کیفیت و عمر نگهداری میوه توت فرنگی. نشریه پژوهش های صنایع غذایی. جلد 32، شماره 1، صفحات 122-109 .مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی گلشن تفتی، ا. و فولادی، م.ح. 1382. بررسی کیفیت خرمای مضافتی در بسته ­های پلی ­اتیلن ترفتالات در مقایسه با کارتن­ های مقوایی در طول انبارداری. اولین همایش فن­ آوری، فرآوری و بسته­ بندی خرما. 17-16 اسفندماه. اهوا گلشن تفتی، ا. و فولادی، م.ح. 1382. اثر دی­استات سدیم در جلوگیری از ترشیدگی رطب مضافتی. اولین همایش فن­ آوری، فرآوری و بسته­ بندی خرما. 17-16 اسفندماه. اهواز. فولادی، م.ح. و گلشن تفتی، ا. 1383.  طراحی، ساخت و ارزیابی عملکرد دستگاه استاتور. سومین کنگره ملی مهندسی ماشین­ های کشاورزی و مکانیزاسیون. 12-10 شهریورماه. کرمان. گلشن تفتی، ا. و فولادی، م.ح. 1383. کاهش ضایعات پس از برداشت مرکبات. سومین کنگره ملی مهندسی ماشین­ های کشاورزی و مکانیزاسیون. 12-10 شهریورماه. کرمان. گلشن تفتی، ا.، فولادی، م.ح. و غیبی، م. 1384. بررسی خواص فیزیکوشیمیایی میوه خرمای پیارم در مراحل مختلف رسیدگی. چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران. 19-17 آبان­ ماه، مشهد. فولادی، م.ح. و گلشن تفتی، ا. 1384. افلاتوکسین­ زدایی پسته­ های آلوده توسط ناترولیت­ های طبیعی. چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران. 19-17 آبان­ ماه، مشهد. گلشن تفتی، ا. و فولادی، م.ح. 1386. بهینه­ کردن فرآیند تخمیر الکلی شیره حاصل از خرما. سومین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی، 30 آبان­ماه، تهران. سلاجقه، ف.، گلشن تفتی، ا.، آزادشهرکی، ف. و رجبعلی­ پور چشمه­ گز، ع.ا. 1391. شناسایی قارچ­ های رشد کرده روی رطب مضافتی بم در طول انبارداری. همایش ملی خرمای ایران. 13-12 شهریورماه، کرمان. گلشن تفتی، ا. 1391. برداشت، عمل­ آوری و بسته­ بندی مکانیزه و بهداشتی رطب مضافتی. جشنواره ملی خرما. 20 مهرماه، بم. یزدانپناه، غ. و گلشن تفتی، ا. 1392. باکتری های اسید لاکتیک به عنوان نگهدارنده های زیستی در کنترل کپک ها. بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. 9-7 آبان­ماه، شیراز. یزدانپناه، غ. و گلشن تفتی، ا. 1392. خصوصیات تکنولوژیکی باکتری های اسید لاکتیک مورد استفاده در تولید نان. بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. 9-7 آبان­ماه، شیراز. پوررضائی­نسب، ز.، جعفری نعیمی، ک.، شمسی، م. و گلشن تفتی، 1. 1392. ساخت و ارزیابی سامانه شیره گیری از خرما در مقیاس کوچک. هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون. 11-9 بهمن­ ماه، مشهد. تکاسی، م.و.، رجبعلی­ پور چشمه­ گز، ع.ا. و گلشن تفتی، ا. 1393. فواید و مضرات استفاده از فن آوری نانو در علوم کشاورزی. همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی. 30 اردیبهشت­ ماه. تهران. سلیمانی ده دیوان، ن.، گلشن تفتی، ا. و یاسینی اردکانی، س.ع. 1393.بررسی استفاده از ضایعات هسته خرما. چهارمین همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا. 14-13 آذزماه، بوشهر. سلیمانی ده دیوان، ن.، گلشن تفتی، ا. و یاسینی اردکانی، س.ع. 1393. مقایسه ترکیب شیمیایی و پروفایل اسیدهای چرب روغن هسته ارقام خرمای خاورمیانه. اولین همایش ملی ایده­ های نوین در کشاورزی پایدار. 14 اسفندماه، بروجرد.
کنفرانس های خارجی

 1. Golshan Tafti, A., Fooladi, M. H. and Ghaibi, M. 2005.  Microbial contamination on date fruits. 1
 2.    
 3.      
 4.   Fooladi, M. H. and Golshan Tafti, A. 2006.   

 

st International Festival & Symposium Date Palm. Nov. 20-21. Bandar Abbas, Iran.  Fooladi, M. H. and Golshan Tafti, A. 2005. Effect of pre harvest spraying of pistachio trees with sodium diacetate as mold inhibitor. Proceedings of the IVth International Symposium on Pistachio and Almonds  Acta Horticulturae Number 726. May. 22-25, Tehran, Iran. Golshan Tafti, A. and Fooladi, M. H. 2006. An investigation into some characteristics of Kermanian cultivar of Ghasb date. Third International Date Palm Conference. Feb. 19-21, Emirates Palace Hotel, Abu Dhabi. Efficacy of sodium diacetate as anti-microbial agent to prevent souring of Mozafati rutab without refrigeration. Third International Date Palm Conference. Feb. 19-21, Emirates Palace Hotel, Abu Dhabi.

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده
 1. نگهداری رطب مضافتی با استفاده از ترکیبات ممانعت ­کننده از رشد کپک ­ها و کاهش رطوبت (مجری). 1378 تا 138
 2. بررسی اثرات واکس، گرمادرمانی، پوشش پلی­ اتیلن و قارچ­ کش بر عمر انبارداری پرتقال­ های مارس ارلی و محلی جیرفت (مجری). 1379 تا 1380
 3. بررسی زمان مناسب برداشت ارقام خرما (مضافتی، قصب، شمسایی، پیارم، عبدالهی) ( مجری مسئول). 1380 تا 1382
 4.   بررسی امکان رساندن مصنوعی خرمای مضافتی (مجری). 1381 تا 1383
 5.   شستشوی خرمای مضافتی روی درخت در مرحله خارک و اثر آن بر کیفیت میوه (مجری). 1382 تا 1384
 6.   بررسی روش مناسب برای ضدعفونی، بسته­ بندی و انبارداری ارقام تجاری خرمای ایران (مجری مسئول و هماهنگ کننده). 1382 تا 1385
 7.   تولید الکل اتیلیک از ضایعات محصولات کشاورزی در استان کرمان (مجری). 1383 تا 1385
 8.   میکروفلور خرمای مضافتی در مراحل مختلف رسیدگی میوه (مجری مسئول). 1386 تا 1389
 9.   معرفی راهکارهای مناسب جهت شستشو و کاهش آلودگی­ های خرمای مضافتی (مجری). 1391 تا 1392  
 10. بررسی ویژگی های روغن و اسیدهای چرب هسته دو ژنوتیپ خرمای تجاری استان کرمان (مجری). 1393 تا 1395
 11. اثر پوشش های کاغذی آغشته به روغن های گیاهی جهت کنترل فساد پنی سیلیومی در ارقام پرتقال (مجری مسئول). 1393 تا 1395

 

 پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا
 1. اثر عصاره های گیاهی در کنترل فساد در رطب مضافتی (مجری). 1395 تا 1396
 2. ارزیابی فنی سیستم های آبیاری زیرسطحی در باغات پسته (مطالعه موردی در منطقه انار با استفاده از لوله های پی وی سی (همکار). 1394 تا 1395
 3. بررسی امکان جایگزینی پودر خرما به جای شکر در فرمولاسیون تولید کره پسته (همکار اصلی). 1393 تا 1396
 4. آینده پژوهی در حوزه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (همکار اصلی). 1395 تا 1396
 
 

تالیف و ترجمه کتاب 
 

کتاب

 1. گلشن تفتی، ا. و رستمی، م.ع. 1380. فرآیند میوه ها و سبزی ها. ترجمه، انتشارات مدیریت آموزش و ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان. 156 ص.
 
 
 
نشریات فنی و ترویجی
 1.   گلشن تفتی، ا. 1387. روش های کاهش ضایعات پس از برداشت میوه پرتقال. نشریه فنی شماره 4، انتشارات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
 2. گلشن تفتی، ا. و ناصری، م. 1387. آفات انباری ارقام خرمای قصب و شمسایی و کنترل آن ها با حرارت. نشریه فنی شماره 10، انتشارات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
 3. گلشن تفتی، ا.، دامنکشان، ب. و شفیعی، ل. 1394. گیاه شناسی و ویژگی های میوه خرمای مضافتی. نشریه شماره 562، مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان.
 
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 1. بهرامی، اکبر. 1391. پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی. ارزیابی عملکرد نانوایی خمیرترش خشک­ شده به روش پاششی. استاد مشاور دوم. دانشگاه تبریز.
 2.   بهنام ماکویی، فلورا. 1391. پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی. اثر افزودن خمیرترش خشک­ شده با روش پاششی بر خواص رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان قالبی. استاد مشاور دوم. دانشگاه تبریز.                                                
 3. یزدانپناه، غزال. 1392. پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته زیست­ شناسی گرایش میکروبیولوژی. بررسی خواص تکنولوژیکی ایزوله­ های لاکتوباسیل جداشده از خمیرترش­ های سنتی استان آذربایجان شرقی. استاد راهنما. دانشگاه آزاد اسلامی کرمان واحد علوم و تحقیقات.
 4. غلامرضایی­ زاده برواتی، مهدیه. 1392. پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی. تولید فرآورده غذایی جدید از خرمای مضافتی. استاد راهنما. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان.
 5. پوررضایی نسب، زهرا. 1392. پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیک ماشین­ های کشاورزی. ساخت و ارزیابی دستگاه شیره­ گیری از خرما با الگوبرداری از روش­ های سنتی. استاد مشاور دوم. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 6.   سلیمانی ده ­دیوان، نجمه. 1393. پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی. ترکیب شیمیایی هسته و ویژگی­ های روغن هسته ارقام خرمای مضافتی و کلوته. استاد راهنما. دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات واحد یزد.
 7. عبدالله زاده، نجمه. 1395. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی. بررسی امکان استفاده از خرمای مضافتی در مرحله خارک در تولید ترشی. استاد راهنما. موسسه آموزش عالی خرد بوشهر.
 8. رنجبر، فاطمه. 1395. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی. بررسی مقایسه ای ویژگی های واریته خرمای کلوته و مضافتی و اثر مدت زمان نگهداری بر ویژگی های اصلی آن ها. دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات واحد یزد.
 

عضویت در مجامع علمی 
 -

تشویقات 
 
 • دریافت لوح تقدیر از آقای مهندس محمدهادی خزایی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، پژوهشگر برتر، 1378
 •  دریافت لوح تقدیر از آقای مهندس محمدرضا فتوت، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، پژوهشگر برتر، 1381
 •  دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر ارژنگ جوادی، رئیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، پژوهشگر برتر، 1383
 •  دریافت لوح تقدیر از آقای مهندس نورالله طغرلی، سرپرست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، پژوهشگر برتر، 1384
 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر تکلوزاده، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، پژوهشگر برتر، 1384
 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر ارژنگ جوادی، رئیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، پژوهشگر برتر، 1385
 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر سیدعلی شهپری، رئیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، رئیس بخش نمونه کشوری، 1393
 •  دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر بهمن پناهی، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، رئیس بخش برتر، 1393
 • دریافت لوح تقدیر از آقای مهندس پرویز رستگاری، مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، همکاری، 1393

سایر موارد

 •   دستاورد کاهش میزان رطوبت رطب مضافتی
 • دانش فنی رساندن مصنوعی خرمای مضافتی
 • دانش فنی تولید پودر خمیرترش