یکشنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۹  -  Sunday, October 25, 2020
جستجوی پیشرفته
واحدهای ستادی  » واحد بودجه

 

 نیلوفر سلطانی
مسئول بودجه
تلفن داخلی:104

شرح وظایف واحد برنامه و بودجه:
دريافت و اجرای سياستها و خط مشي هاي دولت و وزارت جهاد کشاورزي و سازمان تحقیقات در زمينه برنامه و بودجه و تحليل آن در رابطه با تحقيقات فنی و مهندسی، برنامه ریزی در خصوص نحوه تخصیص و جذب اعتبار بودجه، ارتباط و تعامل با سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی و معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور، ارائه اطلاعات، آمار و موضوعات مرتبط با دفتر طرح و برنامه موسسه به دستگاههای ذیربط، تهیه و مبادله موافقنامه هاي اعتبارات جاري و عمراني با سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی و معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور، انعکاس موانع و معضلات اجرايي و تحقیقاتی برنامه های در دست اقدام به دست اندرکاران و ارائه پیشنهادهای لازم برای بهبود روشها و تنظیم بودجه و ترمیم آن، پيش بيني درآمد و برآورد هزينه فعاليتها، طرحها و برنامه ها ، تهيه و تنظيم گزارشات مورد نياز جهت ارائه به مقام مافوق، تعامل با بخشهای استانی ، تهیه و تنظیم موافقتنامه ، اعتبارات و تخصیص بودجه سالانه مراکز، بررسی و رفع تنگناها و مشکلات موجود در موسسه و اجرای یک برنامه ریزی صحیح با توجه به ظرفیتها و پتانسیل های موجود از جمله وظایف واحد برنامه و بودجه موسسه است.