چهار شنبه ۰۲ خرداد ۱۴۰۳  -  Wednesday, May 22, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی ستادی  » آبیاری تحت فشار
بخش آبیاری تحت فشار

افزايش بهره وري مصرف آب در کشاورزی مناطق خشک و نیمه خشک، نقش کلیدی در رقابتی مطمئن بر منابع محدود آب و جلوگیری از آلودگی محیطی و تامین امنیت غذايي دارد. به بیانی ساده تر با تولید بیشتر به ازای مصرف آب کمتر، آب بیشتری برای نیازهای محیط زیست و مصارف شهری و صنعتی باقی می ماند.

روشهاي نوین و پيشرفته آبياري در کشاورزي از جمله روشهاي آبياري تحت فشار و کم فشار مشتمل بر انواع روش های آبیاری باراني، قطره‌اي و هیدروفلوم ها به واسطه مزاياي خاصي که از نظر توزیع یکنواخت تر آب در سطح مزرعه، کاهش تلفات عمقی و رواناب دارا میباشند، در صورتی که بطور صحیح طراحی، اجرا، و مدیریت شوند، بطور معنی دار بهره وري مصرف را بهبود می بخشند.

در این راستا نیاز است تا روش های پیشرفته آبیاری بطور مناسب شناسایی شده و با توجه به شرایط مختلف اقلیمی، آب و خاک و گیاه انطباق و نیز بر اساس شرایط اجتماعی به بخش کشاورزی انتقال داده شود تا توسعه آنها در سطح کشور بصورت پایدار صورت پذیرد.

بخش آبیاری تحت فشار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در راستای توسعه پایدار روشهای نوین و پیشرفته آبیاری، فعالیت های خود را بر روی شناسایی، انطباق و انتقال این سیستم ها متمرکز کرده است