سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳  -  Tuesday, July 16, 2024
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش مهندسی گلخانه  »  دکتر فرزاد آزاد شهرکی[_HprPDF] فرزاد آزاد شهرکی نام و نام خانوادگی
استادیار مرتبه علمی
عضو هیات علمی، معاون بخش سمت
- پس از برداشت-طیف سنجی- پوشش های گلخانه ای تخصص
کرج-موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی محل کار
farzad_shahrekian@yahoo.com پست الکترونیک
02632705320 شماره تماس
02632706277 فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات 

سوابق
 
سوابق تحصیلی
 •  کارشناسی، مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1379 
 • کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، 1381           
 •   دکتری، فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت، دانشگاه تهران، 1394

  سوابق شغلی

 • عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان از سال 1384، عضو هیئت علمی بخش تحقیقات مهندسی گلخانه موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی از سال 1395
 • معاون بخش تحقیقات مهندسی گلخانه

 

سوابق اجرایی

 

 •  عضو کمیته انتشارات مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان (تا سال 1390)

 •  عضو کمیته فنی کشاورزی حفاظتی استان (تا سال 1390)

 • عضو ستاد سوخت سازمان جهاد کشاورزی کرمان (تا سال 1390)

 •   عضو شورای مکانیزاسیون استان کرمان (تا سال 1390)

 • عضو کمیته امور فناوری مؤسسه تحقبقات فنی و مهندسی کشاورزی (از سال 1395)

 • سردبیر گاهنامه خبری کمیته امور فناوری مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (از سال 1396)

 • عضو کار گروه سازه و تاسیسات گلخانه وزارت جهاد کشاورزی (از سال 1395)

 • عضو کارگروه تولید محصولات گلخانه ای پژوهشکده سبزی و صیفی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی (از سال 1396)

 •  مسئول آموزش کارکنان بخش تحقیقات مهندسی گلخانه مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (از سال 1397)

 • عضو کارگروه تحقیقات، آموزش و ترویج محصولات گلخانه ای، گل و گیاهان زینتی و قارچ وزارت جهاد کشاورزی (از سال 1397)

 • عضو کارگروه میوه های سردسیری و معتدله در برنامه تدوین نقشه راه باغبانی کشور (از سال 1397)

 • عضو کارگروه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری در برنامه تدوین نقشه راه باغبانی کشور (از سال 1397)

 • عضو کارگروه گیاهان دارویی در برنامه تدوین نقشه راه باغبانی کشور (از سال 1397)

 • مدیر پایگاه داده گلخانه سازان کشور (از سال 1395)

 • عضو هیئت تحریریه و مدیر داخلی مجله "مدیریت ضایعات و پسماندهای کشاورزی" (از سال 1398)
 • عضو کمیته نظارت و ارزشیابی طرح ها و پروژهای تحقیقاتی مؤسسه
 • دبیر تخصصی در کمیته علمی و فنی مؤسسه و عضو کمیته فنی بخش
سوابق تدریس
 
 • تدریس در دانشگاه‌های آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرمجلسی و کرمان و دانشگاه علمی و کاربردی کرج،شهرکرد و کرمان و مرکز آموزش جهاد کشاورزی کرج، شهرکرد و کرمان در مقطع کارشناسی و کاردانی در دروس مکانیزاسیون کشاورزی، انتخاب و کاربرد ماشینهای کشاورزی، بازیافت محصولات کشاورزی، مدیریت مصرف انرژی در کشاورزی.


مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی
 
 • Rostami, M. A., Azadshahraki, F. an d Najafinezhad, H. 2009. D esign, Develop and Evaluation of a Peanut Sheller, AM , VOL.40, No.2

 • Kafashan J., Azadshahraki, F. 2016. Biosensors in Applications. Journal of Biosensors & Bioelectronics. 7:3

 • Azadshahraki, F., Jamshidi, B. and Rasooli Sharabiani, V. 2018. Non-destructive determination of vitamin C and lycopene contents of intact cv. Newton tomatoes using NIR spectroscopy. Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences. 28(4):389-397

 • Azadshahraki, F., Jamshidi, B. and Mohebbi, S. 2018. Postharvest melatonin treatment reduces chilling injury and enhances antioxidant capacit y of tomato fruit during cold storage. Advances in Horticulture Science. 32(3). 299-303

 •    Sabzi, S.,  Abbaspour-Gilandeh, Y., Luis Hernandez-Hernandez, J., Azadshahraki, F. and Karimzadeh, R. 2019. The use of the combination of texture, color and intensity transformation features for segmentation in the outdoors with emphasis on video processing. Agriculture. 9, 104

 • Abbaspour-Gilandeh, Y., Sabzi, S., Hernández-Hernández, M., Hernández-Hernández, J. L.  and Azadshahraki, F. 2019. Nondestructive estimation of the chlorophyll b of apple fruit by color and spectral features using different methods of hybrid artificial neural network. Agronomy, 9,735

 • Tajeddin, B., Azadshahraki, F. & Rafiee Darsangi, Z. 2020. The effect of modified atmosphere packaging on the shelf-life of greenhouse-grown tomato. Journal of Food Biosciences and Technology. 10 (2):75-90

 • Sabzi, S.,   Abbaspour-Gilandeh, Y., Azadshahraki, F., Karimzadeh, R., Ilbeygi, E.,   Ignacio Arribas, J. 2020. Non-destructive estimation of chlorophyll a content in red delicious apple cultivar based on spectral data and color. 26,Journal of Agricultural Sciences (Tarım Bilimleri Dergisi). 39-348

 • F. Azadshahraki, K. Sharifi, B. Jamshidi, R. Karimzadeh, H. Naderi.2022. Diagnosis of Early Blight Disease in Tomato Plant based on Visible/Near-Infrared Spectroscopy and Principal Components Analysis- Artificial Neural Network Prior to Visual Disease Symptoms. Journal of Agricultural .Machinery.12(1):81-94.
 • Razieh Pourdarbania, , Sajad Sabzi, Farzad AzadShahraki. Non-destructive Estimation of Chemical Properties in Braeburn Apple using Convolutional Neural Network.  Journal of Environmental Sciences Studies.2022.7(1):4753-4761.

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 
 • سلاجقه ، ف. آزاد شهرکی ، ف. و درویشی ، د . 1397. بررسی مدت و شرایط نگهداری بر افت وزنی و خصوصیات سیب‌زمینی بذری . مجله دانش کشاورزی تبریز . جلد 18، شماره 4
 •  نجفی نژاد ، ح . جواهری ، م . راوری ، ذ . و آزاد شهرکی ، ف. 1388 . اثر تناوب زراعی و مدیریت بقایای گندم بر عملکرد ذرت و برخی خصوصیات خاک . نشریه به زراعی نهال و بذر . شماره 3، جلد 25
 •  آزاد شهرکی ، ف . نقوی ، ه . و نجفی نژاد ، ح . 1389 . تاثیر روش‌ خاک‌ورزی و مدیریت بقایای گندم بر برخی خصوصیات خاک و عملکرد ذرت دانه‌ای در کرمان . نشریه علمی پژوهشی دانش نوین کشاورزی . سال ششم ، شماره 19
 •  آزاد شهرکی ، ف . آغاسی ، ع . آزاد شهرکی ، ف . زارعی ، ع . 1389 . ارزیابی پتانسیل و آنالیز حساسیت آسیب‌پذیری آب زیرزمینی دشت هشتگرد به روش دراستیک . آب و فاضلاب ، سال21 ، شماره 2
 •  جواهری ، م . نجفی نژاد ، ح. آزاد شهرکی ، ف . 1385 . بررسی امکان کشت پاییزه چقندر قند در منطقه ارزوییه . مجله پژوهش و سازندگی ، شماره 71 .
 •  آزاد شهرکی ، ف . رسولی شربیانی ، و . 1385 . تعیین ضرایب و شاخص‌های مکانیزاسیون در عملیات خاک‌ورزی با بکارگیری گاوآهن و تراکتور متداول در استان چهارمحال و بختیاری . مجله علم و فناوری، سال سوم، جلد پنجم. شماره‌های 1و 2
 •  سلاجقه ، ف . آزادشهرکی ، ف . مظفری ، م . 1391 . بررسی تاثیر روش های پوست‌گیری و ژنوتیپ بر شاخص‌های شیمیایی، افلاتوکسین و ارگانولپتیکی گردو . مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد 13 شماره 3
 •  آزاد شهرکی ، ف . کلانتری ، س . مستوفی ، ی . جمشیدی ، بهاره . مسعودی . 1394. پیش بینی برخی ویژگی های کیفی انگور رقم بیدانه قرمز با استفاده از روش غیر مخرب طیف سنجی فرو سرخ نزدیک . مهندسی بیوسیستم ایران. دوره 46، شماره 4،
 • آزاد شهرکی ، ف و اسعدیان، ا. 1395. تاثیر تیمار اسیدسالیسیلیک و نانو زئولیت ­های حاوی پرمنگنات پتاسیم بر حفظ کیفیت و افزایش عمرانبارمانی کلم براکلی رقم ایتالیکا پلنک. فصلنامه علوم صنایع غذایی ایرن.شماره 71 دوره 14.

 • آزادشهرکی،ف.، کلانتری، س. و جمشیدی،ب.1397.کیفیت سنجی غیر مخرب انگور رقم عسگری بر پایه طیف سنجی فرو سرخ نزدیک. مجله تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی. جلد 19. شماره 70.

 • قاسمی نژاد،م.، بوگری، ع.و آزادشهرکی،ف.1397.تاثیر پاربویلینگ بر برخی خصوصیات برنج محلی رقم چمپا. نشریه ماشین های کشاورزی، جلد 9 شماره 2

 • شواخی، ف.، آزادشهرکی، ف. 1399. کاربرد 1- متیل سیکلوپروپن در حفظ کیفیت و کاهش ضایعات انباری میوه‌ها. جلد 2، شماره 2
 • جمشیدی، ب.، سعیدی راد، م.ح.، ظریف نشاط، س.، آزادشهرکی، ف. 1399. شناسایی و اواویت بندی فناوری های مناسب سورتینگ پیاز زعفران مبتنی بر تحلیل سلسله مراتبی.1399.پژوهش های زعفران. شماره 2
 • افضلی گروه، ه.، آزادشهرکی، ف.، شفیعی، ل. 1399. اندازه‌گیری شاخص‌های انرژی تولید ذرت دانه‌ای تحت سامانه‌های مختلف خاک‌ورزی. مجله تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی، جلد 20 شماره 75
 •  جوادی مقدم،ج.،  عزلتی،س.، زارعی،ق.، مومنی، د. آزادشهرکی، ف. مدل­سازی تهویه و جانمایی فن­ها­، پدها و دریچه­ها­ در یک گلخانه هشت­وجهی.1399. نشریه ماشین های کشاورزی.جلد 11 شماره 2.
 •  جوادی مقدم،ج.،  عزلتی،س.، زارعی،ق.، مومنی، د. آزادشهرکی، ف. 1399. طراحی و شبیه سازی سازه گلخانه ای هشت وجهی در برابر انواع بارهای وارده. نشریه تحقیقات سامانه­ ها و مکانیزاسیون کشاورزی. جلد 20 شماره 74
 • جوادی مقدم، ج.، زارعی ق.،  مومنی،د.،  آزادشهرکی،ف.1400. طراحی سرستون­های یک گلخانه هشت­وجهی تحت بارگذاری­های استاندارد. نشریه پژوهش­های مکانیک ماشین­های کشاورزی.21.
 • جمشیدی، ب.، سعیدی راد، م.ح.، ظریف نشاط، س.، آزادشهرکی، ف.1400.فناوری­های مناسب و پیشرفته برای جداسازی کلاله از گل زعفران. جلد 2. شماره 16.4-8

 

     
کنفرانس های داخلی
 
 • رفیعی ، ج . و آزاد شهرکی ، ف . 1384 . بررسی خستگی دندانه هرس رفت و برگشتی به روش شبیه سازی رایانه‌ای اجزاء محدود در شرایط اعمال بیشینه نیروها . دومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی . 3 خرداد ماه . دانشگاه تهران
 •  کوهی، ن . و آزاد شهرکی ، ف . 1384 . بررسی اثرات کم آبیاری با استفاده ار آبیاری قطره‌ای وتراکم بوته بر کارآیی مصرف آب ذرت دانه‌ای در کشت یک ردیفه و دو ردیفه ، دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب وخاک . 3-4 اسفند ماه . دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • افضلی ، ه .، آزاد شهرکی ، ف . و جمشیدی ، ا. 1386 . بررسی امکان کاشت ماشینی پیاز و مقایسه آن با روش دست‌پاش . سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی . 3 اردیبهشت ماه . شیراز.
 •  آزاد شهرکی ، ف.، افضلی ، ه و صفری ، م . 1386 . بررسی وضعیت مکانیزاسیون خاک‌ورزی با بکارگیری تراکتور و گاوآهن متداول در استان چهارمحال و بختیاری . سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشین های کشاورزی . 30 اردیبهشت ماه ، شیراز .
 •  جواهری ، م .، نقوی ، ه .، نجفی نژاد ، ح . و آزاد شهرکی ، ف . تاثیر خطوط کشت ورقم بر خواص کمی و کیفی محصول چغندر قند در دشت ارزوییه (کشت پاییزه) . بیست ونهمین سمینار کارخانه‌های قند و شکر ایران، 3 خرداد ماه ، مشهد.
 •  آزاد شهرکی  ف. و رستمی ، م. 1386 . ماشین درجه بندی زیتون ، پنجمین جشنواره بین المللی، 2 شهریور ماه ، کرمان
 •  آزاد شهرکی ، ف.، شاهرخی ، م. و جواهری ، م. 1386 . تولید انرژی از مواد زاید ، همایش محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی . 6 شهریور ماه . کرمان
 •  آزاد شهرکی ، ف. و کوهی ، ن. 1386 . سیستم های گرمایش، تهویه وبرودتی گلخانه ، کارگاه فنی ارتقاء کارایی مصرف آب با کشت محصولات گلخانه‌ای . 26 مهر ماه ، کرج

 حیدری ، ف.، آزاد شهرکی ، ف. و طغرلی ، ن. 1386 . بررسی تاثیر رسوبات حاصل از پخش سیلاب در جذب و نگهداری رطوبت خاک به روش TDR (پخش سیلاب آب ‌باریک بم) ، سومین کنفرانس آبخیزداری و مدیریت منابع آب وخاک ، 20 آذر ماه ، کرمان.

 •  ابراهیمی ، م.، آزاد شهرکی ، ف.، افضلی ، ه و اسلامی ، ف. 1387 . کفزیان رودخانه سیرچ- اندوهجرد ، اولین کنفرانس ملی علوم شیلات و آبزیان ایران ، 17 اردیبهشت ماه ، لاهیجان.
 •  طغرلی ، ن .، حیدری ، ف.، آزاد شهرکی ، ف. و مهدی پور، آ. 1386 . بررسی اثرات پخش سیلاب برروند تغییرات برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در ایستگاه پخش سیلاب آب باریک بم . سومین کنفرانس آبخیزداری و مدیریت منابع آب وخاک . 20 آذر ماه . کرمان.
 •  قاسمی نژاد، م.، آزاد شهرکی ، ف. و بیگدلی، ع. 1387 . بررسی طول عمر مفید موتور و علل خرابی برخی از قسمت‌های تراکتور مسی فرگوسن مدل 285 . پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسون . 6 شهریورماه . مشهد.
 •  افضلی، ه .، آسودار، م.، آزاد شهرکی، ف.، جمشیدی، ا.، نجفی نژاد، ح. و کوهی، ن. 1387 . تاثیر مدیریت خاک‌ورزی آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای در کرمان . پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی . 6 شهریورماه . مشهد.
 •  افضلی، ه .، آسودار، م.، آزاد شهرکی، ف . و کوهی، ن. 1387 . بررسی کارایی مصرف آب و عملکرد گیاه ذرت تحت سیستم‌های خاک‌ورزی حفاظتی و آبیاری در کرمان . کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری آب ،24 اسفند ماه ، کرمان.
 • افضلی، ه .، آسودار، م.، آزاد شهرکی، ف . و کوهی، ن. 1387 . تاثیر یک ساله روش‌های خاک‌ورزی و مدیریت بقایای گندم بر رطوبت و برخی خصوصیات خاک در زراعت ذرت دانه‌ای در کرمان . کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری آب . 24 اسفند ماه . کرمان.
 •  آزاد شهرکی ، ف. و نقوی، ه. 1388 . تاثیر برخی روش‌های خاک‌‌ورزی و مدیریت بقایای گندم بر زراعت ذرت دانه‌ای در یک سال زراعی در کرمان . یازدهمین کنگره علوم خاک ایران . 21 تیر ماه . گرگان.
 •  آزاد شهرکی ، ف. و نقوی، ه. 1388 . تاثیر برخی روش‌های خاک‌‌ورزی مدیریت بقایای گندم بر تعدادی از خصوصیات خاک در یک سال زراعی تحت کشت ذرت در کرمان . یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. 21 تیر ماه . طبیعی گرگان.
 •  کوهی، ن.، فرزام نیا، م. و آزاد شهرکی ، ف. 1388 . ارزیابی سطوح مختلف آبیاری با استفاده از روش قطره‌ای نواری( Tape ) و بیلان رطوبتی خاک بر روی عملکرد ذرت دانه‌ای در کرمان . همایش منطقه‌ای مدیریت خشکسالی و بهره‌برداری از آب‌های نا متعارف در کشاورزی . 26 آبان ماه . بوشهر.
 •  افضلی، ه. و آزاد شهرکی، ف. 1388 . تاثیر روش‌های خاک‌ورزی و آبیاری بر محتوی رطوبتی خاک و کارایی مصرف آب تحت کشت گیاه ذرت در کرمان . چهارمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک . 11 آذر ماه . کرمان.
 •  ابراهیمی، م.، افضلی، ه.، آزاد شهرکی، ف. و سلاجقه، ف. 1388 . شناسایی و بررسی پرکنش و فراوانی فیتو پلانکتونی در دریاچه پشت سد هلیل رود جیرفت . چهارمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک . 11 آذر ماه . کرمان.
 •  ابراهیمی، م.، افضلی، ه. و آزاد شهرکی، ف. 1388. بررسی امکان بهره برداری از قنوات شهرستان‌های زرند و کرمان جهت پرورش ماهی . دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر . 19 بهمن ماه. کرمان.
 •  کوهی، ن.، فرزام نیا، م. و آزاد شهرکی، ف. 1388. تعیین آب مورد نیاز با استفاده از تانسیومتر در زراعت ذرت دانه‌ای در کرمان . دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر . 19 بهمن ماه. کرمان.
 •  افضلی، ه.، آزاد شهرکی، ف. و کوهی، ن. 1389 . اثر خاک‌زی حفاظتی و آبیاری تیپ بر میزان مصرف آب و عملکرد ذرت در کرمان . همایش کشاورزی حفاظتی و توسعه پایدار . 5 اردیبهشت ماه . شیراز.
 •  افضلی، ه.، آزاد شهرکی، ف. و تاج آبادی پور، ع. 1389 . بررسی کارایی ماشین‌های پوست‌کن رایج پسته در کرمان . ششمین کنگره ملی مهندسی کشاورزی و مکانیزاسیون ایران . 24- 25 شهریور ماه. تهران.
 •  آزاد شهرکی ، ف.، شرافتی، ک. و قاسمی نژاد، م. 1389 . تعیین شاخص‌های انرژی در تولید محصولات عمده زراعی شهرستان بردسیر. ششمین کنگره ملی مهندسی کشاورزی و مکانیزاسیون ایران . 24- 25 شهریور ماه. تهران
 •  افضلی، ه آزاد شهرکی ، ف.، قاسمی نژاد، م. و کوهی، ن. بررسی برخی خصوصیات و محتوی رطوبتی خاک و عملکرد ذرت دانه‌ای تحت روش‌های خاک‌ورزی و مدیریت بقایای گندم در کرمان . ششمین کنگره ملی مهندسی کشاورزی و مکانیزاسیون ایران . 24- 25 شهریور ماه. تهران.
 •  آزاد شهرکی ، ف.، صفری، م. و محمدی گل، ر. 1389. تعیین برخی ضرائب و شاخص های مکانیزاسیون در عملیات شخم با بکار گیری تراکتور و گاوآهن متداول در استان کرمان . اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی. 27-29 بهمن ماه . اهواز.
 •  آزاد شهرکی ، ف.،  افضلی، ه.، شاهرخی، م. و رجبعلی پور، ع. 1390. بیودیزل سوختی جایگزین در موتورهای احتراق تراکمی . همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف . 16-17 مهر ماه . کرمان.
 •  رجبعلی پور، ع.، آزاد شهرکی ، ف. و  افضلی، ه. تاثیر بقایای گیاهی در خاک ورزی حفاظتی و آبیاری نواری بر ذخیره رطوبت، بازده مصرف آب و عملکرد ذرت . همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف .  16-17 مهر ماه. کرمان.
 •  رجبعلی پور، ع.، آزاد شهرکی ، ف.،  افضلی، ه. و کوهی، ن. 1390. اصلاح الگوی تولید و مصرف انرژی با استفاده از ضایعات کشاورزی و مواد غذایی . همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف. 16-17 مهر ماه. کرمان.
 • آزاد شهرکی ، ف. ماشین‌های برداشت زیتون . 1386 . پنجمین جشنواره بین المللی زیتون. 2 شهریور ماه . کرمان
 •  رجبعلی پور، ع.، آزاد شهرکی ، ف. و  افضلی، ه. 1390. مقایسه درصد ضایعات پسته در ماشین‌های پوست‌کن رایج در کرمان . پنجمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی . 29 آذر ماه . تهران
 •  آزاد شهرکی ، ف.، نقوی، ه. و علیپور، ح. 1390. تاثیر کوتاه مدت روش‌های سله شکنی بر ذخیره رطوبتی، برخی خصوصیات خاک و خصوصیات کیفی پسته در باغات استان کرمان . پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک . 10 اسفند ماه . کرمان .
 •   آزاد شهرکی ، ف.، شمس الدینی، ا.، فرزانه ، ب. و زرندی، م. 1391 . تعیین میزان مصرف انرژی نهاده‌ها و شاخص‌های انرژی در تولید گوجه فرنگی گلخانه‌ای در شهرستان جیرفت . دومین همایش ملی مدیریت کشاورزی . 23 اسفند ماه. جهرم.
 •  سلاجقه، ف.، گلشن ، ا. و آزاد شهرکی ، ف.1391.  شناسایی قارچ‌های رشد گرده بر روی رطب مضافتی بم در طول انبار داری . همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران . 12 شهریور ماه . کرمان.
 •  زارع نظری بیاض، ا.، رئوفت ، م. و آزاد شهرکی ، ف. 1392. بررسی میزان مصرف انرژی برخی ترمینال های فراوری پسته در استان کرمان (مطالعه موردی، شهرستان رفسنجان) . هشتمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی . 9 بهمن ماه . مشهد.
 •  زارع نظری بیاض، ا.، رئوفت ، م.، آزاد شهرکی ، ف. و زرندی، م. 1392 . بررسی میزان تلفات و جدایش دانه های آلوده درپایانه های رایج فراوری پسته در استان کرمان . هشتمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی . 9 بهمن ماه . مشهد.
 •  آزاد شهرکی ، ف.، کلانتری، س.، مستوفی، ی.، جمشیدی، ب. و مسعودی، ر. 1394. پیشبینی برخی ویژگیهای کیفی انگور رقم بیدانه قرمز با استفاده از روش غیر مخرب طیفسنجی فروسرخ نزدیک (مقاله سطح الف کنگره) . نهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی . 2 اردیبهشت ماه . تهران .
 •  آزاد شهرکی ، ف.، کلانتری، س.، مستوفی، ی.، جمشیدی، ب.، و مسعودی، ر. 1394 . تشخیص برخی ارقام انگور بومی ایران با استفاده از اسپکتروسکوپی فروسرخ نزدیک و شبکه عصبی مصنوعی . نهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی . 2 اردیبهشت ماه . تهران
 • آغاسی، ع.، آزاد شهرکی، ف.، آزاد شهرکی، ف.، و حیدریان، م.   ارزیابی آسیب پذیری آب زبرزمینی دشت هشت‌گرد به کمک روش دراستیک ،  8th International congress on Civil Engineering ، Shiraz, Islamic Republic of Iran

 •  آزادشهرکی، ف. شاهرخی، م. 1395. معرفی روش های غیر تخریبی نوری در ارزیابی کیفیت محصولات گلخانه ای. چهارمین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای. 15 شهریور. رفسنجان.

 • امیرپور، م.، نقوی،ه.، آزادشهرکی،ف. و اسفندیارپور،پ.1396. تاثیر روش سله شکنی بر برخی خصوصیات خاک باغات پسته استان کرمان. یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. 8 شهریور 1396. دانشگاه صنعتی اصفهان.

  
کنفرانس های خارجی
 

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

 • بررسی وضعیت مکانیزاسون عملیات خاک‌ورزی در استان کرمان (مجری) 1385 تا 1387
 •  بررسی تاثیر روش‌های خاک ورزی و مدیریت بقایای گندم بر عملکرد ذرت و برخی خصوصیات خاک (مجری) 1386 تا 1388
 •  تعیین ضرایب و شاخص‌های مکانیزاسیون عملیات خاک‌ورزی در ده منطقه کشور (مجری) 1381 تا 1384
 •  مطالعه وضعیت و نقش ماشین‌های خودگردان در توسع مکانیزاسیون کشاورزی(گزارش منطقه ای استان کرمان) (مجری) 1388 تا 1390
 •  بررسی هزینه کارایی و مصرف انرژی در روش‌های آبیاری تحت فشار (همکار) 1385 تا 1388
 •  ارزیابی سطوح مختلف آبیاری با استفاده از روش آبیاری قطره‌ای نواری( Tape ) و بیلان رطوبتی خاک در زراعت ذرت دانه‌ای در کرمان (همکار) 1385 تا 1388

 •  بررسی انرژی مصرفی و هزینه‌های تولید محصولات عمده زراعی شهرستان‌های بردسیر و بافت استان کرمان (مجری) 1388 تا 1391

 •  ازیابی و مقایسه پوست‌کن‌های رایج پسته در شهرستان‌های رفسنجان و کرمان (همکار) 1388 تا 1391

 •  مقایسه تاثیر روش کاشت ماشینی با روش سنتی کشت در اراضی کوچک (خرده مالکی) بر عملکرد کمی و کیفی چغندر قند (همکار) 1386 تا 1390

 •  ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از ورقه های پلاستیکی جهت پوشش کانال های کوچک آبیاری در استان کرمان (همکار) 1387 تا 1391

 •  بررسی اثر کم آبیاری در روش آبیاری قطره‌ای (سطحی و زیر سطحی) بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه (همکار) 1388 تا 1391

 • مقایسه یرخی روش‌های سله‌شکنی در باغات پسته استان کرمان (مجری) 1388 تا 1392

 • بررسی حد مجاز عناصر موجود در آب آبیاری به منظور جلوگیری از گرفتگی شیمیایی قطره‌چکانهای متداول در منطقه کرمان (همکار) 1388 تا 1391

 • ارزیابی و مقایسه میزان انرژی مورد نیاز ذرت تحت سیستم های مختلف خاک ورزی و آبیاری در شهرستان ارزوئیه کرمان (همکار) 1394 تا 1396

 • تعیین کیفیت گوجه فرنگی گلخانه ای با استفاده از روش غیر تخریبی طیف سنجی فرو سرخ نزدیک (مجری) 1395 تا 1397

     

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 •  تشخیص غیر تخربی بیماری لکه موجی گوجه فرنگی گلخانه ای با استفاده از تکنیک طیف سنجی فروسرخ نزدیک (مجری)
 • برر رسی تاثیر استفاده از سایبان بر ویژگی­های کیفی  محصولات باغبانی در کشور (مجری طرح کلان)
 • بررسی تاثیر سایبان بر برخی ویژگی های کیفی انگور (مجری)

 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 •  آزادشهرکی، ف.، گرامی، ک. و ایوانی، ا. 1397. دستنامه ترویجی شناخت، کاربرد و تنظیمات ماشین­های کاشت. معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاوری.
 
نشریات فنی و ترویجی
 
 • آزاد شهرکی، ف. افضلی، ه. 1389 . تنظیمات تراکتور و ردیف‌کارهای موزع صفحه‌ای در عملیات کاشت . نشریه فی. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

 •  جواهری، م. آزاد شهرکی، ف. 1385. روشهای صحیح تسطیح و آماده‌سازی زمین در زراعت . نشریه ترویجی. سازمان جهاد کشاورزی کرمان.

 •  افضلی، ه. آزاد شهرکی، ف. 1390 . خاک ورزی حفاظتی و روش های اجرا . نشریه ترویجی. سازمان جهاد کشاورزی کرمان.

 •  آزادشهرکی، ف. و کفاشان، ج. . 1396. شاخص های اندازه گیری محصولات باغی و روش های اندازه گیری آنها. نشزیه ترویجی. معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 • جمشیدی، ب.، سعیدی راد، م.ح.، ظریف نشاط، س.، آزادشهرکی، ف.1400.شناخت روش­های مکانیزه و پیشرفته سورتینگ پیاز زعفران. نشریه فنی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • آزادشهرکی، ف، جوادی مقدم، ج.، زارعی، ق.، شناخت و شرایط کاربرد پوشش­های گلخانه ­ای. 1400. دستنامه فنی،  مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 • 1391 . پایان نامه کارشناسی ارشد، مقلیسه شاخص‌های انرژی گوجه فرنگی و خیار گلخانه‌ای منطقه جیرفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید
 •  1391، پایان نامه کارشناسی ارشد، بررسی عملکرد سه پایانه رایج فراوری پسته در استان کرمان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید
 • 1397، پایان نامه کارشناسی ارشد، تشخیص غیر مخرب پارامترهای کیفی میوه هلو با استفاده از اسپکتروسکوپی Vis/NIR و تحلیل رگرسیون چندگانه، دانشگاه محقق اردبیلی
 • 1397، طراحی سیستم بینایی ماشین مبتنی بر هوش محاسباتی جهت تشخیص رسیدگی سیب درختی در شرایط مزرعه ای (پسا دکتری)
 

عضویت در مجامع علمی 
 •  عضو انجمن مهندسی ماشین­های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

تشویقات 
 
 • پژوهشگر برگزیده استانی استانداری کرمان1389
 • پژوهشگر برگزیده مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان (مقام اول) مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان 1389
 • پژوهشگر برگزیده مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان (مقام اول) مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان 1390
 • مدرس نمونه مرکز آموزش کشاورزی 1389
 • برگزیده اولین دوره هفته ملی کشاورزی و منابع طبیعی و بیست و هفتمین دوره کتاب وزارت جهاد کشاورزی  (مؤلف دستنامه برتر) و تقدیر توسط معاون وزیر 1398
[#سایر موارد
 • داور مجلات معتبر داخلی و خارجی