سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳  -  Tuesday, July 16, 2024
جستجوی پیشرفته
مدیریت موسسه  » معاون پژوهشی


 
 
وظیفه اصلی معاونت پژوهشی موسسه هدایت ، راهبری و تدوین برنامه های جامع کوتاه ، میان و بلند مدت تحقیقاتی و آموزشی برای بخشهای ستادی و تابعه موسسه در چارچوب راهبردها و برنامه های توسعه ای بخش کشاورزی است . نظارت و ارزشیابی عملکرد بخش های تحقیقاتی ،تصویب و نظارت بر حسن اجرای طرح ها و پروژه های تحقیقاتی ، طراحی و اجرای سیستمهای رایانه ای و بانک های اطلاعاتی  از دیگر وظایف این معاونت است .مهترین واحدها و کمیته های زیر مجموعه این معاونت عبارتند از:
  •      بخش های تحقیقاتی ستاد موسسه
  •      بخش خدمات فنی و تحقیقاتی
  •      بخشهای تابعه در مرکز تحقیقاتی
  •      کمیته علمی - فنی
  •      کمیته انتشارات
  •      کمیته های فنی دیسیپلین های تحقیقاتی ستاد موسسه