چهار شنبه ۰۲ خرداد ۱۴۰۳  -  Wednesday, May 22, 2024
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش آبیاری زهکشی  »  دکتر بهمن یارقلی[_HprPDF] بهمن یارقلی نام و نام خانوادگی
دکتر مرتبه علمی
هئیت علمی سمت
عمران محیط زیست تخصص
کرج- بلوار شهید فهمیده-موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی محل کار
yar_bahman@yahoo.com پست الکترونیک
09123909606 شماره تماس
026332706277 فکس

سوابق راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 

 •   فوق ليسانس عمران محيط زيست از دانشکده عمران دانشگاه صنعتي شريف - سال 1377-1375
 •   دکتراي عمران محيط زيست از دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران – سال1386


سوابق شغلی

 

 • عضوء هئيت علمي وزارت جهاد کشاورزي از 1375 تا کنون
سوابق اجرایی

 

 • عضوء هئيت علمي وزارت جهاد کشاورزي از 1375 تا کنون
 • معاون بخش آبیاری و زهکشی سال 1391 تا 1393
 • رئیس آزمایشگاه آب، خاک و فاضلاب موسسه تحقیقات فنی و مهندسی سال 1387 تا 1394
سوابق تدریس
 • تدریس در دانشکده آزاد کرج 1385 تا 1375 درسهای برای مقطع کارشناسی ارشد:

تصفيه فاضلاب

-  کيفيت آب


 • تدریس در دانشکده آزاد تهران (واحد علوم تحقیقات) از سال 1385تا کنون دروس زير برای مقاطع دکترای تخصصی:

-  يهره برداري از منابع آب غير متعارف

-    کيفيت آب

-   اصول تصفیه آب و فاضلاب

 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

·         Yargholi, B., A.A. Azimi, A. Bagvand, A.M. Liaghat and G.A. Fardi, 2008. Investigation of Cadmium Absorption and Accumulation in different parts of some Vegetables. American-Euras. J. Agric. And Environ. Sci., 3: 157-164. (ISI).

·         Bahman Yargholi, Sona Azarneshan . Long-term effects of pesticides and chemical fertilizers usage on some soil properties and accumulation of heavy metals in the soil (case study of Moghan plain’s (Iran) irrigation and drainage network). International Journal of Agriculture and Crop Sciences.2014. (ISI)

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 
 • اثرات زيست محيطي و برنامه پايش در طرحهاي تصفيه و استفاده مجدد از فاضلاب در کشاورزي پايدار، مجله تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، تابستان 1379
 • طراحي و اجراي طرحهاي جامع تصفيه و استفاده مجدد از فاضلاب در کشاورزي پايدار، مجله تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، زمستان 1378
 •   استفاده از بيو ديسکهاي دوار (RBC) در تصفيه فاضلابهايي با غلظت آمونياک بالا در سيستم RBC جهت استفاده در کشاورزي، مجله تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، پائيز 1378
 •   آبياري قطره اي با پساب برکه هاي تثبيت فاضلاب و حل مسئله گرفتگي قطره چکانها، مجله آب و فاضلاب، تابستان 80
 • اثر نوسانات pH و دما در عملکرد سيستم هاي RBC در تصفيه فاضلاب با غلظت آمونياک بالا، مجله آب و فاضلاب، 1381
 •   بررسي تغييرات کمي و کيفي فاضلاب نهر فيروز آباد در طول مسير، مجله تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، پائيز 1382.
 • بررسي جذب و تجمع کادميوم در اندام مختلف محصولات غده اي. مجله آب و فاضلاب . پذيرش براي چاپ در بهار 1388.
 • بررسي اثر EDTA  در آب آبياري بر ميزان جذب کادميوم از محيط ريشه و تجمع آن در اندام مختلف گونه هاي جاليزي رايج در کشور. مجله. تحقيقات منابع آب ايران. اخذ پذيرش براي چاپ در زمستان 1387.
 • بررسي مقدار جذب کادميوم از محيط ريشه و تجمع آن در اندامهاي مختلف محصولات جاليزي رايج در ايران. مجله تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي. اخذ پذيرش براي چاپ در پائيز1387.

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

 
 • تأثير دما و بار هيدروليکي در نيتريفيکاسيون فاضلابهايي با غلضت آمونيک بالا در سيستم RBC ، گردهمايي ساليانه بهداشت محيط کشوري در کرمان، 1379.
 • اثرات سوء کيفي ناشي از فعاليتهاي کشاورزي بر منابع آب از ديدگاه جهاني . گردهمائي سالانه اعضاء هيئت علمي سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج کشاورزي،1380.
 • مدلينگ کيفي سد شهر بيجار و مديريت کيفي آن ، کارگاه سد و محيط زيست وزارت نيرو زمستان 1385
 • استفاده از پسابهاي تصفيه شده در کشاورزي و اثرات زيست محيطي آن ، گردهمائي سالانه اعضاء هيئت علمي سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج کشاورزي 
 • منابع آلاينده حوضه آبريز رودخانه هاي زيلکي و دوآب ، گارگاه آموزش منابع آلاينده خاک و آب دانشگاه تهران تابستان 1385
 • محدوديتهاي کيفي منابع آب و مديريت آن در مصارف کشاورزي . هفته انتقال يافته هاي کشاورزي، موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، بهار1387.
 • بررسي ميزان انتقال فلز سنگين کادميوم از خاک آلوده به گونه هاي زراعي گندم، کاهو، ذرت علوفه اي و خيار. همايش مديريت مصرف آب در استان تهران. خرداد 1387. تهران.
 • بررسي وضعيت آلودگي منابع آب سطحي تهران و پهنه بندي کيفي آن از سرشاخه ها تا انتهاي حوضه. همايش مديريت مصرف آب در استان تهران. خرداد 1387. تهران. 
 • بررسي ميزان انتقال فلزات سنگين از خاک آلوده به گونه هاي علوفه‌اي. دومين همايش کشوري مهندسي عمران . دانشکاه اصفهان. زمستان 1386.
 • مدل سازي ميزان انتقال کادميوم از محيط ريشه به گونه هاي سبزي رايج در ايران. دومين همايش ملي مهندسي محيط زيست ، بهار1387،
 • بررسي اثر اتيلن دي آمين تترا استيک اسيد ( EDTA ) بر ميزان انتقال فلزات سنگين موجود در آب آبياري به محصولات زراعي کشور. دومين همايش ملي مهندسي محيط زيست ، بهار1387،
 •   بهمن يارقلي ، بابک ابرازي . ارزيابي آخرين راهنماي بهداشتي WHO براي استفاده ايمن از پساب ها . سمیار بین المللی استفاده از پساب در کشاورزی .خراسان، 1388.
 • بهمن يارقلي ،   بررسي جذب کادميوم از خاک آلوده و تجمع آن در اندام مختلف گونه‌هاي گندم، اسفناج، خيار و هويج .خراسان، 1388.
 • بهمن يارقلي، اردوان آذري  و مقصود علي اکبري.  امکان‌سنجي و ارائه برنامه استفاده از پساب تصفيه خانه فاضلاب شهر اردبيل ، 1388.
 • بهمن يارقلي ، مهدی شفیعی فر،    ديدگاههاي جديد زيست محيطي در استفاده مجدد از فاضلاب در کشاورزي .خراسان، خراسان 1389.
 • بهمن يارقلي ،    رتبه بندي ريسک‌هاي اکولوژيکي در مديريت فاصلاب با رويکرد استفاده مجدد در کشاورزي ، خراسان 1389.
 • بهمن يارقلي ، بابک ابرازي . ارائه متدولوژي ارزيابي ريسک بهداشتي استفاده از پساب در کشاورزي . دومین سمینار بین المللی کشاورزی پایدار. 1389. اصفهان.
 • بهمن يارقلي. چالش‌ها و عدم قطعيت‌هاي حاکم بر چرخه توليد، تصفيه و استفاده مجدد از فاضلاب‌هاي خانگي در کشاورزي. همایش ملی بازیافت آب. تهران، 6 و 7 بهمن‌ماه.
 • بهمن يارقلي. تدوين برنامه بهره‌برداري از منابع آب غيرمتعارف کشور با استفاده از برنامه SWOT . همایش ملی بازیافت آب. تهران، 6 و 7 بهمن‌ماه.
 • بهمن يارقلي . ارائه برنامه کاربردي براي استفاده از تصفيه خانه فاضلاب شهر قزوين در کشاورزي. تهران، 6 و 7 بهمن‌ماه.

o    Bahman Yargholi , Seied Morteza Rad, Fereidoon karampour. Simulating the effects of reduction in dam height on water quality of reservoir (A case study of Baghan Dam). INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON Bali, Indonesia, June 1ST – 6TH , 2014.

 

o    Bahman Yargholi. Thermal and salinity Stratification Modeling of Dalaki Reservoir with the aim of agricultural use study. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON Bali, Indonesia, June 1ST – 6TH , 2014.

پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

 

 • بررسي مشکلات بهره برداري از تصفيه خانه هاي آب شهر تهران، پروژه دوره کارشناسي، 1372
 • بررسي نيتريفيکاسيون فاضلابهايي با غلظت آمونياک بالا در سيستم RBC ، پايان نامه دوره کارشناسي ارشد، 1377
 • بررسي ميزان جذب، انتقال و تجمع کادميوم در محصولات زراعي و شبيه سازي آن در يک گونه شاخص (پايان نامه دکتري)
 • بررسي آلودگي هاي آبهاي زيرزميني آمل و بابل به نيترات (مجري مسئول)، 1378-79
 • بررسي قابليت حذف نيترات از آب با سيستم بيولوژيکي  Fluidized bed 1379
 • بررسي روشهاي حذف بيولوژيکي آلودگي هاي آبهاي زيرزميني (مجري مسئول)، 1378-79
 • ارزيابي کمي و کيفي سيستم هاي تصفيه فاضلاب در سطح کشور و بررسي قابليت استفاده از پساب حاصله در کشاورزي (مجري مسئول)،1379-80
 • بررسي تغييرات کمي و کيفي و ميزان خودپالايي فاضلاب نهر فيروزآباد و بررسي قابليت استفاده از آن در کشاورزي (مجري مسئول)، 1380-81
 • بررسي کيفي آبهاي سطحي استان خراسان جهت استفاده در آبياري تحت فشار (مجري مسئول)، 1380
 • تدوين دستورالعمل و راهنماي مربوط به فلزات سنگين در استفاده از آبهاي نامتعارف در کشاورزي 1382
 • مدلسازي انتقال فلزات سنگين در خاک و گياه (مجري مسئول)، 1387-1385
 • بررسي تغييرات کيفي و خود پالائي فاضلاب نهر فيروزآباد براي استفاده در کشاورزي1385
 • تدوين برنامه راهبردي در خصوص مسائل محيط زيستي شبکه هاي آبياري و زهکشي کشور1387
 • بررسي قابليت تجمع فلزات سنگين در محصولات سبري و صيفي 1388
 • ارزيابي کيفي زه آبهاي کشاورزي جهت استفاده در کشاورزي (مطالعه موردي شبکه مغان) 1392
 • تصفيه پسابهاي شهري براي مصارف کشاورزي با استفاده از خاصيت فوتوکاتاليستی فيلم های نانوساختار TiO2 و کامپوزيت های آن در مقياس نيمه صنعتی 1393.
 • تدوين کننده و عضوء تيم راهبردي طرح کلان " طرح کلان ملی دانش و فناوری بازیافت پساب های شهری، صنعتی و کشاورزی " مجري دانشگاههاي تهران، صنعتي اصفهان، اصفهان و کشاورزي و منابع طبيعي ساري
 • ناظر طرح کلان" طرح کلان ملی دانش و فناوری شيرين سازي آبهاي شور و آب دريا براي مصارف کشاورزي" مجري دانشگاههاي کشاورزي و منابع طبيعي ساري، صنعتي بابل و دانشگاه يزد
 • ناظر بخش مطالعات کيفيت آب و اثرات زيست محيطي پروژه " شيرين سازي و انتقال آب از حوضه درياي خزر به فلات مرکزي ايران" کارفرما شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران.

  

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 
 • بررسی وضعیت موجود سامانه­های زهکشی، جمع­آوری، تصفیه و دفع زهاب­های کشاورزی در کل کشور با هدف بازیافت پساب
 • ارزیابی اثرات زیست محیطی کاربرد سم ترفلان در سامانه آبیاری قطره ای زیر سطحی

کتاب

 
 • اصول و مباني شيرين سازي آبهاي شور-چاپ شده اسفند92. انتشارات آثار نفيس.
 • دستورالعمل نمونه برداری و آزمایشات آب و فاضلاب. موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي. 1393
نشریات فنی و ترویجی
 
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 
 • ارزيابي زيست محيطي سد قزل تپه با استفاده از ماتريک سريع و ماتريکس لئوپولد. سال 1384 استاد مشاور. دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران..دانشجو مريم رباني. دفاع شده
 • شبيه سازي کيفي و لايه بندي حرارتي مخزن سد جيرفت با استفاده از مدل QUAL2K .سال 1388. استاد مشاور. گروه محيط زيست.واحد علوم تحقيقات. دانشجو امير عرفان. دفاع شده
 •   ارزيابي کيفي پهنه بندي کيفي منابع آب تهران . سال 1389 استاد مشاور. گروهمحيط زيست. واحد علوم تحقيقات. دانشجو احمد حوائي. . دفاع شده
 • ارزيابي زيست محيطي مرحله بهره برداري از شبکه آبياري و زهکشي دشت مغان. سال 1390. استاد راهنما. دانشگاه تيريز .گروه آبياري .دانشجو بخشعلي اصغري.دانشجوي آبياري و زهکشي. دفاع شده
 • بررسي اثرات سوئ استفاده طولاني مدت از شموم و کودهاي شيميائي بر منابع آب و خاک دشت مغان. سال 1399. استاد رهنما. دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات. دانشجو خانم .. فهيمي .دانشجوي خاکشناسي. دفاع شده
 • ارزيابي کمي-کيفي افت سطح آب زيرزميني دشت اردبيل و ارائه راهکارهاي علاج‌بخشي..سال 1391.استاد راهنما. دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات. دانشجو فرهاد ارسنجاني . دفاع شده
 • ارزيابي آبياري با پساب شهري حاوي کادميوم. سال 1391. استاد راهنما. پرديس ابوريحان دانشگاه تهران. دانشجو حانم اخگر پوزن رشته آبياري و زهکشي..دفاع شده
 • بررسي منابع آلاينده فسفات و نيترات رودخانه ارس با استفاده از نرم افزار GIS .سال 1391. استاد راهنما. دانشکده محيط زيست دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات. دفاع شده.
 •   ارزيابي آسيب پذيري کيفي سفره هاي آب زيرزميني با تاثير عوامل اکومورفولوژيکيک شامل ميزان بارندگي و نوع کاربري اراضي بر کيفيت آبهاي زيرزميني با استفاده از سيستم GIS در دشتهاي اروميه و مهاباد. دانشگاه آزاد واحد مهاباد. سال 1391. استاد مشاور. دانشجو خانم منيره کريم خوشنوا .رشته کشاورزي-آگرواکولوژي. دفاع شده
 • تدوين برنامه استفاده از فاضلاب تصفيه خانه قزوين در کشاورزي. سال 1391. استاد راهنما. دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات. دانشجو خانم خداداد. رشته آبياري و زهکشي.
 • بررسی وتعیین کیفیت آب به منظور شرب آن در رودخانه ارس استان آذربایجان غربی و مکانیابی منابع آلاینده های نیترات، فسفات و عناصر سنگین با استفاده از تکنیک GIS . موسی شجاع جمال آباد. 1393. کارشناسی ارشد محیط زیست.

 

عضویت در مجامع 
 
 • عضو شورايعالي آب کشور (در سال 1393) تیم وزارت کشاورزی
 • عضو شورايعالي هماهنگي معاونت هاي وزارت جهاد کشاورزي و وزارت نيرو ( در سال 1393) تیم وزارت کشاورزی
 • عضو اصلي کميته زيست محيطي سدهاي بزرگ
 • عضو انجمن ارزيابان محيط زيست کشور 
 • عضو انجمن متخصصين محيط زيست کشور
 • عضو هيئت علمي موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي
 • عضو کميته فني موسسه تحقيقات فني و مهندسي وزارت کشاورزي
 • عضو انجمن فارغ التحصيلان دانشکده مهندسي عمران دانشگاه شريف
 • عضو انجمن فارغ التحصيلان دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران
 • عضوء کمیته ویژه دفتر فنی وزارت نیرو

سایر موارد