چهار شنبه ۰۲ خرداد ۱۴۰۳  -  Wednesday, May 22, 2024
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش صنایع غذایی  »  دکتر فروغ شواخی[_HprPDF] فروغ شواخی نام و نام خانوادگی
دانشیار مرتبه علمی
سمت
علوم و صنایع غذایی-فرآوری مواد غذایی تخصص
موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی کرج محل کار
پست الکترونیک
0263-2705320 شماره تماس
فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  راهنمایی و مشاوره پایان نامه تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی، مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه صنعتی اصفهان،1372
 • کارشناسی ارشد، مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه تهران،  1376
 • دکتری، علوم و صنایع غذایی( فرآوری مواد غذایی)، دانشگاه پوترا، 1390

سوابق شغلی

  عضو هیات علمی بخش تحقیقات صنایع غذایی و فناوریهای پس از برداشت مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی،1376 تاکنون

سوابق اجرایی

 • مسئول واحد انتقال یافته­ های تحقیقاتی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی . ۱۳۸۶-۱۳۷۷.
 •     مسئول واحد آموزش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. ۱۳۸۶-۱۳۸۵ .
 • عضو کمیته شورای تحقیقات و آموزش کشاورزی استان تهران۱۳۸۱- ۱۳۷۹.
 •   عضو ستاد ویژه توسعه نانو تکنولوژی وزارت جهاد کشاورزی. ۱۳۸۶-۱۳۸۲.
 • مشارکت در تدوین سند "راهبرد 10 ساله توسعه فن آوری نانو در جمهوری اسلامی ایران".۱۳۸۴.
 •   عضو کار گروه صنایع تبدیلی طرح ترویجی تسریع انتقال یافته­ ها . ۱۳۸ ۴ -۱۳۸۶.
 •   عضو کمیته تدوین برنامه راهبردی تحقیقات کاهش ضایعات محصولات و فرآورده ­های کشاورزی در مراحل پس از برداشت، فرآوری و توزیع و میوه های هسته دار- سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی . ۱۳۸۶-۱۳۸۵.
 •   مسئول آزمایشگاه ابزار دقیق موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. ۱۳۹۴-۱۳۹۱.
 • عضو کمیته فنی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. ۱۳۹۳-۱۳۹۱.
 • عضویت در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی البرز. ۱۳۹۱ تاکنون.
 • عضو کانون هماهنگی دانش و صنعت سیب.۱۳۹۱.
 • ناظر پروژه های موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. از سال ۱۳۹۱
 •   معاون بخش تحقیقات صنایع غذایی و فناوری های پس از برداشت ۱۳۹۳-۱۳۹۲.
 • نظارت و سرپرستی آزمایشگاهها و سوله صنایع غذایی. ۱۳۹۲-۱۳۹۳.
 • دبیر کمیته فنی بخش تحقیقات صنایع غذایی و فناوری های پس از برداشت .۱۳۹۳.
 • کارشناس رسمی نظام مهندسی کشاورزی. از سال ۱۳۹۵ تاکنون.
 •   عضو شورای تحقیقات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. ۱۳۹۷-۱۳۹۲.
 • دبیر هیأت ممیزه موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. ۱۳۹۷-۱۳۹۳.
 •     عضو کمیته ترویج و انتقال یافته­ های موسسه از سال ۱۳۹۶ تاکنون.
 • عضو انجمن علوم و صنایع غذایی ایران از سال ۱۳۹۷ تاکنون.
 • عضو کمسیون فنی کمیته ملی خوراک و فرآورده­ های کشاورزی. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
 • عضو کمیته متناظر کدکس روغن ها و چربی ها CCFO و عضویت در کارگروه الکترونیکی مربوطه و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 • محقق معین( شهرستان­های نظر آباد، طالقان و ساوجبلاغ) از سال ۱۳۹۸ تاکنون.
 • دبیر تخصصی بخش تحقیقات صنایع غذایی و فناوری­های پس از برداشت در شورای انتشارات موسسه. از سال ۱۳۹۹.
 • دبیر کارگروه تخصصی زیتون موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. از سال ۱۳۹۹

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 • Shavakhi, F ., Rahmani , A., and  Piravi-Vanak, Z. 2022. A global systematic review and meta-analysis on prevalence of the aflatoxin B1 contamination in olive oil. Journal of Food Science and Technology. http://doi.org/10.1007/s13197-022-05362-y
 • Shavakhi, F., Rahmani, A., Moradi, P. 2021. Characterization of Iranian Olive Oils based on Biophenolic Minor Polar Compounds and their Contribution to Organoleptic Properties. Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Science. 31(2): 365-376.
 • Shavakhi, F., Chai, K.F. and Ghazali, H.M., 2021. Enzymatic maceration and liquefaction of pumpkin (Cucurbita moschata L.) flesh for the preparation of a suitable base feed for spray drying. Journal of Food Processing and Preservation, 45(1), p.e15075.
 • Pashazadeh, B., Hajnajari, H. Shavakhi. F. 2017.1-MCP improved diverse sensorial, biochemical and physical apple traits during cold storage based on cultivar. Agricultural Sciences.8; 77-96.
 • Dadkhah,A. Elhami rad, A.H. Shavakhi, F. and Azizi nezhad,R. 2017. Investigation some properties of pumpkin powder and its utilization in shortened cake as a shortening replacer. International Journal of advanced Life Sciences. 3 (10): 341-354.
 • Sardabi, F., Mohtadinia, J., Shavakhi, F. and Jafari, A.A., 2014. The Effects of 1‐Methylcyclopropen (1‐MCP) and Potassium Permanganate Coated Zeolite Nanoparticles on Shelf life Extension and Quality Loss of G olden D elicious Apples. Journal of Food Processing and Preservation, 38(6), pp.2176-2182.
 • Shavakhi, F. , Boo, H.C., Osman, A. and Ghazali, H.M., 2012. Effects of enzymatic liquefaction, maltodextrin concentration, and spray-dryer air inlet temperature on pumpkin powder characteristics. Food and Bioprocess Technology, 5(7), pp.2837-2847.
 • Shavakhi, F ., Boo, H.C., Osman, A. and Ghazali, H.M. 2011. Application of zNose™ for classification of enzymatically-macerated and steamed pumpkin using principal component analysis. International Food Research Journal. 18: 311-318.

 • مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی
 •     شواخی، ف . بوذر ی ، ن، بدیعی، ف. و رفیعی درسنگی، ز. 1401. انتخاب ژنوتیپ‌های برتر بومی آلبالو  (Prunus cerasus L) در ایران برای مصارف مختلف تازه‌خوری و فرآوری. مجله علوم و صنایع غذایی ایران. دورۀ  19 (شمارۀ 123)، 132-119.
 •    زمردی، ش. دیلمقانیان، ف. و شواخی، ف . 1400. استفاده از اسانس شوید (Anethum graveolens L.) برای بهبود کیفیت و عمر انباری کشمش آفتابی. مجله علوم و صنایع غذایی ایران. دوره ۱۱۵ (شماره ۱۸).۲۳-۳۵.

·         شواخی، ف . مرادی، پ. رحمانی، ا .1399.کاربرد کمومتریکس (شیمی سنجی) درگروه بندی کیفی روغن زیتون تولید شده در ایران . مهندسی بیوسیستم ایران. جلد 51 ، تابستان ۹۹. 431-419.

·         زمردی، ش.، بهمدی، ه.، شواخی، ف . و معدنی، ص. 1399. تعیین مقادیر برخی عناصر معدنی و فلزات سنگین، نیترات و نیتریت گیاه سالیکورنیا گونه اوروپایا برداشت شده از اطراف دریاچه ارومیه در سال 1397. بهداشت مواد غذایی، دوره 10، شماره 1، 103-114.

·         محمدپور، ا.، حسن ­ زاده، ح. و شواخی، ف . 1399. تاًثیر نوع انبار بر قابلیت انبارمانی و کیفیت پیاز در مناطق روز کوتاه جنوب ایران. تحقیقات مهندسی صنایع غذایی، دوره 19، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، 79-90 .

·         شواخی، ف .، مرادی، پ. عظیمی. م. 1398. ارزیابی ترکیب اسیدهای چرب و کیفیت روغن زیتون تولید­شده در استان های مختلف ایران. تحقیقات مهندسی صنایع غذایی. جلد 18، شماره 67، پاییز و زمستان 98، 158-141.

·         شواخی، ف .، بهمدی، ه.، معدنی، ص. و زمردی، ش. ارزیابی عناصر معدنی، نیترات و نیتریت در اندام‌های مختلف گیاه سالیکورنیا ( Salicornia persica L. ) کشت شده در استان تهران. نوآوری در علوم و فناوری غذایی . دوره ۱۲، شماره ۴، ۱۴۷-۱۳۹.

·         بهمدی، ه، شواخی، ف . معدنی، ص. و زمردی، ش. 1397 بررسی الگوی تجمع فلزات سنگین، ضرایب تجمع زیستی و انتقال در اندام‌های مختلف گیاه سالیکورنیا ( Akhani Salicornia persica )- منطقه دشت نمک مردآباد کرج. تحقیقات مهندسی صنایع غذایی . جلد 18 . شماره ،66، بهار و تابستان 1398 . 42-29.

·         سکوتی ­ فر، ر، شواخی، ف ، پروین نژاد، س، دادخواه، آ. 1396. ارزیابی زنده ­ مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم لاکتیس و تاثیر آنها بر خواص فیزیکی¬ شیمیایی آب سیب. نوآوری در علوم و فناوری غذایی.40-31. دوره 9، شماره 4، زمستان 96.

·         پاشایی، آ. شواخی، ف . فهیم دانش، م. بدیعی، ف. و رحمانی، ا. 1395 مقایسه کاربرد دستگاه DSC و روش ترکیب اسید چرب در تشخیص تقلب روغن زیتون فوق بکر با روغن آفتابگردان علوم غذایی و تغذیه. سال سیزدهم. شماره 2 ، 42-37.

·         پاشایی، آ. شواخی، ف . 1395. استفاده از روش گرماسنجی برای تعیین تقلب روغن زیتون فوق بکر با روغن کلزا به عنوان جایگزین روش کروماتوگرافی گازی. نشریه پژوهش های صنایع غذایی تبریز. دوره 27 شماره 3 . 149-139.

·         شواخی، ف و بهمدی. ه. 1394. بررسی اثر استفاده از 1-متیل سیکلو پروپن در کیفیت پس از برداشت سیب. فصلنامه علوم و صنایع غذایی. دوره 13 (شماره 1). 175-184.

·         بهمدی، ه و شواخی، ف . 1394. بررسی تاثیر فیبر چغندر قند و پسیلیوم بر ویژگیهای رئولوژیکی خمیر نان بربری. فصلنامه علوم و صنایع غذایی. دوره 13 (شماره 1).113-125.

·         پاشازاده، ب، سیدین اردبیلی، س. م. حاج نجاری، ح. شواخی، ف و اسدی، غ. بررسی تاثیر 1- متیل سیکلو پروپن و نانو ذرات پرمنگنات پتاسیم بر خصوصیات کیفی و ماندگاری دو رقم سیب. علوم غذایی و تغذیه. بهار 1393. سال یازدهم. شماره 2 ، 95-81.

·         گودرزی، ف و شواخی، ف . تاثیر 1-متیل سیکلو پروپن بر زمان رسیدن گوجه فرنگی در انبار. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد 15، شماره 2، سال 1393، 98-89.

·         سردابی،ف. مهتدی نیا، ج. شواخی، ف و اشرف جعفری.ع. بررسی تاثیر 1- متیل سیکلو پروپن و نانوزئولیت ­ های حاوی پرمنگنات پتاسیم در افزایش ماندگاری و کیفیت سیب قرمز و زرد لبنانی. فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی. سال هشتم، شماره تابستان 1392 ، 144-135.

·         خدادادی، م، معدنی، ص. و شواخی، ف . اثرات روش ­ های مختلف عمل آوری و انباری بر صفات کیفی ارقام پیاز ایران. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. پاییز 1391، شماره 3 ، جلد 13، 36-29.

·         شواخی، ف و شاهدی، م. 1385. استفاده از اسید استیک به جای SO2 در تولید کشمش. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد 7 شماره 27. (180-165).

·         موسی پور گرجی، ا و شواخی، ف . 1385. ارزیابی خصوصیات فیزیکو شیمیایی ارقام جدید سیب زمینی و معرفی ارقام برتر در صنایع فرآوری. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد 8 شماره2 .78-63.

·         شواخی، ف . 1377. بررسی اثر اشعه ماوراء بنفش بر A.niger در تولید اسید سیتریک. مجموعه مقالات علمی تخصصی تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. شماره12 (61-51).

مقالات منتشر­شده در مجلات ترویجی

 • شواخی، ف . ۱۳۹۹. برگ درخت زیتون: ارزش غذایی، خواص دارویی و کاربردهای آن در صنایع غذایی، مجله ترویجی تولید و فرآوری زیتون. دوره ۲، شماره ۱ ، صفحه ۱۴-۱.

·         شواخی، ف . و آزاد شهرکی، ف. ۱۳۹۹.کاربرد 1-متیل سیکلو پروپن در حفظ کیفیت و کاهش ضایعات انباری میوه‌ها، مدیریت ضایعات و پسماندهای کشاورزی، دوره ۲، شماره ۲، صفحه ۱۲-۷.

·         شواخی، ف . ۱۳۹۸. تحلیلی بر مزایا و معایب روش­های متداول در بسته بندی روغن زیتون. مجله ترویجی تولید و فرآوری زیتون. دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398 .32-43.

·         شواخی، ف . ۱۳۹۸. کاربرد پسماند انگور در تولید فرآورده ­ ها و محصولات غذایی. مجله ترویجی انگور. شماره 1. 32-27.

·         بهمدی، ه. و شواخی، ف . ۱۳۸۸. انواع نمک خوراکى و کاربردهاى آن در صنایع غذایى. فصلنامه نظام مهندسى کشاورزى و منابع طبیعى. سال ششم -شماره 24. 47-45.

·         شواخی، ف و بهمدی،ه. ۱۳۸۶. فن­آوری نانو: رویکردی نوین در علوم و صنایع غذایی. ماهنامه زیتون. شماره177(27-22).

·         شواخی، ف و بهمدی،ه.۱۳۸۵. لزوم وضع قوانین و استانداردهای لازم در ارزیابی محصولات غذایی حاصل از گیاهان تراریخته. ماهنامه استاندارد (مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران).

·         شواخی، ف . ۱۳۸۵. جلوگیری از ضایعات پس از برداشت میوه­ها با استفاده از گازدهی اسید استیک. مروج، ماهنامه ترویج کشاورزی، شماره 17، صفحه 3.

·         شواخی، ف و بهمدی،ه. استراتژی های کاربردی برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی( I ) .۱۳۸۵. ماهنامه سنبله. سال هفدهم شماره 157.

·         شواخی، ف و بهمدی،ه. استراتژی های کاربردی برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی ( II ) .۱۳۸۵. ماهنامه سنبله. سال نوزدهم شماره 156.

·         بهمدی، ه. و شواخی، ف .۱۳۸۴. زنجیره ­ های ارزش: استراتژی نوین برای دستیابی به فرصت های بهتر در بازارهای جهانی. ماهنامه کشاورزی و غذا. جلد 36.(57-55).

·         بهمدی، ه. و شواخی، ف .۱۳۸۴. کنترل کیفیت مواد غذایی با روش بینایی الکترونیکی مجهز به هوش مصنوعی. ماهنامه استاندارد (مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران). شماره 173.

   مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

   

·         شواخی، ف . 1397. بهینه سازی تولید پودر کدو با استفاده از خشک کن پاششی و آنزیم‌های سلولاز و پکتیناز. بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. 6-5 اردیبهشت 97. سخنرانی.

·         شواخی، ف .، شریف نسب، ه.، معدنی، ص. و رفیعی درسنگی، ز. تعیین مناسب ترین زمان برداشت ارقام روغنی زیتون ایستگاه طارم - روشهای نوین فرآوری و نگهداری مواد غذایی. بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. 6-5 اردیبهشت 97. پوستر.

·         شواخی، ف .، شریف نسب. ه.، معدنی. ص. و رفیعی درسنگی. ز. مدل سازی جرم میوه زیتون بر اساس نسبت گوشت به هسته و ویژگی­های هندسی. دومین همایش ملی فناوری­های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی-20-19 مهرماه 1396- سخنرانی.

·         شواخی.ف . کاربرد سیستم­های الکترونیکی و روشهای آماری چند متغیره در ارزیابی حسی زیتون. دومین همایش ملی فناوریهای نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی-20-19 مهرماه 1396- پوستر.

·         دادخواه.آ.، الهامی راد،آ.ح.، شواخی، ف. و عزیزی نژاد، ر. بررسی امکان تولید کیک کم چرب با استفاده از آرد کدو حلوایی از نظر برخی ویژگی­های بافتی بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران 29-27 مهرماه 1395-سخنرانی

·         شواخی، ف و بهمدی. ه. 1394.بررسی اثر استفاده از ۱-متیل سیکلو پروپن در کیفیت پس از برداشت سیب. بیست و سومین کنگره صنایع غذایی 20 و 21 آبان 94. (سخنرانی).

·         بهمدی، ه. شواخی، ف . و رفیعی درسنگی، ز. 1394.بررسی و مقایسه تاثیر فیبر چغندر قند و پسیلیوم بر ویژگیهای رئولوژیکی خمیر نان بربری. بیست و سومین کنگره صنایع غذایی 20 و 21 آبان 94. (سخنرانی).

·         بهمدی، ه. و شواخی، ف . 1394. تاثیر استفاده از فیبر چغندر قند و پسیلیوم بر ویژگیهای حسی نان بربری در زمان-های مختلف نگهداری. بیست و سومین کنگره صنایع غذایی 20 و 21 آبان 94. (پوستر).

·         سرپولکی، س.، زینانلو، ع.ا. و شواخی، ف . ارزیابی عملکرد و کارایی عملکرد زیتون در چند ژنوتیپ انتخابی. نهمین کنگره علوم باغبانی ایران. 5 تا 8 بهمن 1394.

·         سردابی، ف.، مهتدی نیا، ج. و شواخی، ف . 1393 . افزایش عمر انبارمانی میوه های تازه با استفاده از روش­های حذف اتیلن. همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی. تهران (پوستر).

·         پاشازاده، ب.، سیدین اردبیلی، س. م.، حاج نجاری، ح. شواخی، ف. و اسدی، غ.1392. بررسی تاثیر 1- متیل سیکلو پروپن و نانو جاذب اتیلن بر خصوصیات کیفی و ماندگاری دو رقم سیب. بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی. دانشگاه شیراز (پوستر).

·         شواخی، ف . فهیم دانش، م. و بدیعی، ف. 1392.کاربرد دستگاه گرماسنج پویشی تفاضلی ( DSC ) جهت تشخیص تقلب روغن زیتون فوق بکر با روغن­های گیاهی. بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی. دانشگاه شیراز (سخنرانی).

·         معدنی، ص. شواخی، ف. و خدادادی، م. 1392. اثر شرایط کیورینگ در انبارمانی ارقام پیاز ایرانی. بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی. دانشگاه شیراز (پوستر).

·         شواخی، ف. و معدنی، ص. 1391. استفاده ازاسید استیک به عنوان جایگزینی برای گوگرد در تولید کشمش اولین همایش ملی انگور استان قزوین، تاکستان، 28 شهریور.

·         شواخی ، ف . و بهمدی، ه. 1390.کاربرد بینی الکترونیکی( zNose ) و تکنیک تجزیه و تحلیل مولفه­های اصلی ( PCA ) در گروه بندی محصولات فرآوری شده آنزیمی کدو. بیستمین کنگره علوم و صنایع غذایی. دانشگاه صنعتی شریف (سخنرانی).

·         محمدی ثانی کاخکی، ع.، شواخی، ف . حاج نجاری، ح. و کوشکی، ش. ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی سیب با استفاده از 1- متیل سیکلو پروپن در دو رقم گرانی اسمیت و فوجی. همایش ملی صنایع غذایی. قوچان.1390. (سخنرانی).

·         محمدی ثانی کاخکی، ع.، شواخی، ف . حاج نجاری، ح. و کوشکی، ش. بررسی اثرات کاربرد 1-متیل سیکلو پروپن بر TA ، CO2 ، رنگ پوست و گوشت ارقام گرانی اسمیت و فوجی. همایش ملی صنایع غذایی. قوچان.1390. (پوستر).

·         شواخی، ف . و شاهدی، م. 1385. ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی کشمش تولیدی با استفاده از اسید استیک به جای SO2 . 23-21 شهریور. دومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی دانشگاه صنعتی اصفهان. (سخنرانی).

·         شواخی، ف . استفاده از اسید استیک به جای SO2 در تولید کشمش (سخنرانی). 1385. هفته انتقال یافته­ های موسسه.

·         شواخی، ف . و بهمدی، ه .1385. استراتژی­های کاربردی برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی. شانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره منطقه­ای صنایع غذایی. 24-23 فروردین. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.( پوستر).

·         بهمدی، ه و شواخی، ف .1385. زنجیره­های ارزش: استراتژی موفق برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی. شانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره منطقه­ای صنایع غذایی. 24-23 فروردین. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. ( پوستر).

·         بهمدی، ه و شواخی، ف .1385. دید ماشینی: سیستم بازرسی خودکار در ارزیابی مواد غذایی. شانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره منطقه­ای صنایع غذایی. 24-23 فروردین. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.( پوستر).

·     شواخی، ف. و بهمدی، ه.1385. ارزیابی خطرات احتمالی و فواید مواد غذایی تغییر ژنتیکی یافته (GMF) . نهمین کنگره تغذیه ایران. 16-13شهریور. دانشگاه علوم پزشکی تبریز. (سخنرانی).

·         بهمدی، ه. و شواخی، ف .1383. کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در صنایع غذایی. دومین همایش علمی و پژوهشی دانشجویان علوم کشاورزی سراسر کشور. تهران، دانشگاه تربیت مدرس. (پوستر).

·         شواخی، ف. و بهمدی، ه.1383. نانوتکنولوژی: فن آوری نوین در صنایع غذایی. دومین همایش علمی و پژوهشی دانشجویان علوم کشاورزی سراسر کشور. تهران، دانشگاه تربیت مدرس. (پوستر).

·         شواخی، ف و بهمدی، ه.1383. ارزیابی ایمنی فرآورده­های کشاورزی حاصل از گیاهان تراریخته. اولین همایش ملی ایمنی زیستی کشور. 28-29 بهمن. موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی. (سخنرانی).

·         شواخی، ف .1382. ارزیابی ایمنی فرآورده­های غذایی تغییر ژنتیکی یافته. اولین همایش غذا و توسعه پایدار. تهران.( سخنرانی).

·         شواخی، ف .1381. ارائه روشی استاندارد و سریع به منظور رده بندی گندم بر اساس رنگ. اولین کنگره بین المللی گندم .تهران.(پوستر).

·         شواخی، ف . و مظاهری اسدی، م. کاربرد بیوتکنولوژی در تولید اسید سیتریک با استفاده از ضایعات کارخانه ماءالشعیر و قند. دومین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. جلد دوم 1748-1740. کرج. (سخنرانی).

·         شواخی، ف .1380. تولید مواد طعم زا با استفاده از بیوتکنولوژی. دوازدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران. تهران.(پوستر).

·         شواخی، ف . 1380 . لزوم به کارگیری سیستم HACCP  در کارخانجات فرآوری پنیر. اولین همایش تخصصی صنعت شیر و فرآورده­های آن.

·         شواخی، ف .1379. نقش زمان برداشت در ارتقاء کیفی و توسعه صادرات گلابی. مجموعه مقالات یازدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران. تهران. (سخنرانی).

·         شواخی، ف .1379. جلوگیری از ضایعات قارچی پس از برداشت میوه­ها با استفاده از گاز دهی با اسید استیک. دومین همایش ملی استفاده بهینه از کود و سم در کشاورزی.کرج .(پوستر).

·         شواخی، ف . و مظاهری اسدی، م.1377. بررسی و مقایسه استفاده از اشعه ماوراء بنفش بر A.niger در تولید اسید سیتریک درمحیط کشت های ملاس و مخلوط ملاس و تفاله مالت. چهارمین کنگره مهندسی شیمی ایران، دانشگاه صنعتی شریف. تهران.(سخنرانی).

·           Shavakhi . F and Badii. F. 2001. Investigation on the effect of harvest time on the physicochemical properties of pear cultivars (Duchess & Tabrizy) in Iran. ICAST.7-9 Nov. China.

·           Shavakhi, F., Boo, H.C., Osman, A. and Ghazali, H.M. 2009. Application of zNose™ for VaporPrint™ determination of raw and processed pumpkin. 11 Asian Food Conference. Brunei.

 

پروژه های تحقیقاتی 

پروژه های تحقیقاتی اجرا شده
 •  بررسی و مقایسه روشهای مختلف معمول و پیشرفته دستگاهی به منظور تعیین کیفیت در برخی برندهای داخلی و خارجی روغن‌ زیتون، موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، ۱۳۹۶-۱۳۹۸. پروژه سفارشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان، مجری
 • بررسی امکان تولید انجیر نیمه مرطوب با استفاده از پلاستیسایزرها و مطالعه سینتیک قهوه­ای شدن، موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی ، ۱۳۹۷-۱۳۹۶، پروژه طرح خاص سازمان جهاد کشاورزی فارس، همکار اصلی .
 • پایش و مقایسه میزان تجمع عناصر معدنی، فلزات سنگین و آنیون­های نیترات و نیتریت در اندام‌های مختلف گیاه سالیکورنیا (Salicornia spp) در مناطق عمده کاشت، موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، ۱۳۹۶-۱۳۹۷، پروژه طرح خاص به سفارش پژوهشگاه بیوتکنولوژی. مجری.
 • تدوین مبانی روش ارزیابی حسی روغن های تهیه شده به روش پرس سرد به منظور رتبه­بندی آنها، موسسه استاندارد –به سفارش شرکت کشت و صنعت آبکار گلستان، ۱۳۹۷-۱۳۹۶، همکار.
 • تولیدکنسرو زیتون رژیمی با استفاده از نمک­های کلرید سدیم، پتاسیم و کلسیم، موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، ۱۳۹۵-۱۳۹۴. مجری.
 • ارزیابی خواص فیزیکو شیمیائی ارقام سیب پس از برداشت برای تعیین نوع کاربرد در صنایع تبدیلی، موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، ۱۳۹۴-۱۳۹۲. ناظر.
 • بررسی اثرات تغییر میزان بتا-گلوکان و بتا-گلوکاناز بر ویژگی‌های کمی و کیفی مالت حاصل از ارقام مختلف جو، موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، ۱۳۹۴-۱۳۹۲. ناظر.
 • ارزیابی همبستگی ویژگی­های بیوفیزیکی و شیمیایی ارقام مختلف زیتون به منظور تعیین مناسب­ترین زمان برداشت، موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، ۱۳۹۵-۱۳۹۳. مجری.
 • ارزیابی افت و کسری محصولات کشاورزی در مرحله انبارداری، موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، ۱۳۹۵-۱۳۹۳. پروژه طرح خاص به سفارش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مجری.
 • بررسی اثرات تغییر میزان آنزیم‌های آمیلازی بر ویژگی‌های کمی و کیفی مالت حاصل از ارقام مختلف جو، موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، ۱۳۹۵-۱۳۹۳، ناظر
 • بهینه سازی مقادیر فیبر هویج و مارمالاد زردآلو در ماست میوه­ای پروبیوتیک حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس با استفاده از روش سطح پاسخ، موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، ۱۳۹۳-۱۳۹۱. ناظر .
 • بررسی زمان برداشت ارقام جدید نارنگی و توان انباری آنها بر اساس ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و ارزش غذایی، موسسه مرکبات کشور، ۱۳۹۴-۱۳۹۱. همکار اصلی.
 • ارائه روش های سریع تعیین تقلب روغن زیتون، موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، ۱۳۹۲-۱۳۹۱. مجری.
 • تأثیر ۱- متیل سیکلو پروپن بر خواص کیفی ، ماندگاری و کاهش ضایعات سیب درختی، موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، ۱۳۹۲-۱۳۹۱. پروژه خاص. مجری.
 • بررسی تاثیر شرایط مختلف فرآوری و نگهداری، بر خواص کیفی شیره توت، موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، ۱۳۹۲-۱۳۹۱، همکار .
 • مقایسه روشهای پایش غیر مخرب آکوستیکی و مخرب مکانیکی برای بررسی ماندگاری سیب گلاب ضربه­دیده و پوشش داده شده با متیل سلولز، موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، ۱۳۹۲-۱۳۸۹. همکار .
 • اثرات شرایط کیورینگ به روش مستقیم بر انبارمانی ارقام پیاز ایرانی، موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، ۱۳۸۶-۱۳۸۴. همکار .
 • استخراج و شناسایی آنتی اکسیدانهای طبیعی کنجاله کلزا و تاثیر أنها بر پایداری اکسیداتیو و ویژگی­های حسی روغن کلزا، موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، ۱۳۸۷-۱۳۸۴. همکار .
 • تاثیر شرایط انبارداری بر خواص کمی وکیفی ارقام پیاز ایرانی، موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، ۱۳۸۶-۱۳۸۴. مجری.
 • بررسی زمان برداشت و مدت نگهداری چغندر قند در دو روش سیلو و اثر آن بر ضایعات وزنی و کیفی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند، ۱۳۸۵-۱۳۸۵، همکار.
 • بررسی امکان استفاده ازسلولز (فیبر خوراکی) در تولید نان، موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، ۱۳۸۵-۱۳۸۳. همکار .
 • ارزیابی صفات کمی و کیفی ارقام جدید سیب زمینی در کشت بهاره، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، ۱۳۸۴-۱۳۸۲، همکار .
 • استفاده از اسید استیک به جای SO2 جهت ضدعفونی کردن کشمش، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، ۱۳۸۲-۱۳۸۰، مجری .
 • بررسی اثرات سیلو روی صفات کمی و کیفی دو رقم تجارتی چغندرقند. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند، ۱۳۸۲-۱۳۸۰، همکار .
 • بررسی و ارزیابی صفات کمی و کیفی ارقام مناسب مصارف مختلف فرآوری سیب زمینی ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، ۱۳۸۱-۱۳۷۸. همکار .
 • اثر زمان برداشت در افزایش عمر انباری به اصفهان، موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، ۱۳۸۰-۱۳۷۸. همکار .
 • بررسی تاثیر زمان برداشت و شرایط نگهداری بر کیفیت و پایداری روغن خوراکی کلزا، موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی. ۱۳۸۱-۱۳۷۸، همکار .
 • بررسی تاثیر آرایش کاشت و روش کاشت در کارایی مصرف آب و کمیت و کیفیت دو رفم کلزا، موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، ۱۳۸۱-۱۳۷۹. همکار .
 • بررسی اثر زمان برداشت بر خواص فیزیکو شیمیایی و عمر انباری گلابی دوشس و تبریزی کرج، موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی. ۱۳۸۰-۱۳۷۸. مجری .

 
راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

 •      بررسی اثرات کاربرد 1- متیل سیکلو پروپن و نانو جاذب اتیلن بر خواص کیفی، ماندگاری و کاهش ضایعات سیب ارقام گرانی اسمیت و فوجی. شایسته کوشکی. مشاور. 1390.

·         تاثیر 1-متیل سیکلو پروپن بر خواص کیفی، ماندگاری و کاهش ضایعات سیب دو رقم سیب تولیدی ایران ( Red delicious &Golden delicious ). فاطمه سردابی، مشاور.1391.

·         تاثیر 1-متیل سیکلو پروپن و گرانولهای نانو جاذب اتیلن با بسترهای زئولیتی بر خصوصیات کیفی و ماندگاری سیب. بهرام پاشازاده، مشاور. 1391.

·         مقایسه کاربرد دستگاه DSC  و روش ترکیب اسید چرب جهت تشخیص تقلب روغن زیتون فوق بکر با روغن های گیاهی. آمنه پاشایی. راهنما. 1391.

·         بررسی ویژگیهای پومولوژیکی و خصوصیات کمی و کیفی روغن زیتون در 5 ژنوتیپ انتخابی. مشاور .1393.

·         بررسی زنده مانی سویه های بیفیدوباکتریوم لاکتیس و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر خواص فیزیکوشیمیایی و حسی آب سیب. مشاور.1394.

·         بررسی اثر ضد میکروبی عصاره گیاه رزماری بر لاکتوباسیلوس پلانتارم و مخمر ساکارومایسس سرویزیه در آب سیب مشاور.1394.

 • اثر پودر کدو بر ویژگیهای رئولوژیکی، فیزیکوشیمیایی و ساختاری کیک روغنی کم چرب، آیدا دادخواه. مشاور. ۱۳۹۶.
 • کلاسه کردن روغن­های زیتون با توجه به منطقه جغرافیایی آن­ها و ارتباط دادن با ترکیب شیمیایی توسط متدهای PLS-DA و Multi-Block . محدثه رضایی. مشاور. 1399.

  

تشویقات 

 ·         دریافت لوح تقدیر از مدیر کل دفتر صنایع تبدیلی بابت ارتقای کیفیت فرآوری و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و غذایی. ۱۳۹۹.

·         دریافت لوح تقدیر از ریاست موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی بابت دوران تصدی دبیری هیات ممیزه ۱۳۹۷-۱۳۹۳.

·         دریافت لوح تقدیر از دبیر بیست و پنجمین کنگره صنایع غذایی بابت سخنران برتر. ۱۳۹۷.

·         دریافت مدال طلای PRPi.2012.UPM Research Innovation   برای رساله دکتری

·         دریافت لوح تقدیر از ریاست موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی بابت برگزاری دوره آموزشی کیفیت و سلامتی آب، خاک و مواد غذایی-روشهای نمونه برداری و آنالیز شیمیایی. ۱۳۹۰.

·         دریافت لوح تقدیر از مدیر کل دفتر تجاری سازی و انتقال فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بایت غرفه برتر در فن بازار جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰.

·         دریافت لوح تقدیر از دفتر برنامه­ریزی و هماهنگی ترویج بابت تقدیر از ارتقای سطح دانش و اطلاعات بهره برداران ومشارکت فعال در تدوین و اجرای برنامه های آموزشی ترویجی. ۱۳۸۵.

·         دریافت لوح تقدیر از ریاست سازمان و ریاست شورای تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی استان تهران بابت حضور فعال در جلسات شورای تحقیقات و آموزش کشاورزی استان تهران۱۳۸۱.

·         دریافت لوح تقدیر از ریاست موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی بابت برگزاری روز مزرعه در ورامین. ۱۳۷۹.

·         دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه صنعتی أصفهان بابت رتبه اول فارغ­التحصیلان در سال تحصیلی ۱۳۷۳-۱۳۷۲.

 

سایر موارد