جمعه ۰۱ تیر ۱۴۰۳  -  Friday, June 21, 2024
جستجوی پیشرفته
ماشینهای کشاورزی
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

اثربخشی اجرای سیستم های خاک ورزی در کشت دیم به واسطه کاهش هزینه تولید و مصرف انرژی
آقای مهندس ابوالفضل هدایتی پور عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی طی پژوهشی اثرات اجرای روش های خاک ورزی حفاظتی بر برخی شاخص های فنی، زراعی، اقتصادی در یک مزرعه گندم دیم با بقایای گندم سال قبل را بررسی نمود.

این پژوهش درقالب آزمايشي به صورت طرح بلوک هاي کامل تصادفي در 3 تکرار در مزرعه ای واقع در علی آباد شهرستان فرمهین انجام شد. تيمار هاي آزمايش عبارت بودند از:1- روش مرسوم، 2 - استفاده از گاوآهن مرکب، 3 - استفاده از چیزل - پکر و 4 – روش کشت مستقيم. در اواسط مهر ماه عملیات آماده سازی زمین بر اساس تیمار های آزمایش در قطعه زميني که سال قبل به کشت گندم دیم اختصاص داده شده بود ، اجرا شد. برخی خواص فيزيکي و مکانيکي خاک شامل وزن مخصوص ظاهري خاک ، ميانگين قطر وزني کلوخه ها، مقاومت مکانيکي خاک و ميزان نفوذ پذيري آب در خاک اندازه گيري شد. مصرف سوخت بر حسب لیتر در هکتار، مقادیر انرژی نهاده و ستاده تیمار های آزمایش اندازه گیری شد. قبل از برداشت ، صفاتی چون ارتفاع بوته و طول خوشه اندازه گیری شد. به دنبال آن عملکرد و اجزاي عملکرد اندازه گيري شد. در نهایت تحلیل اقتصادی نیز انجام شد. نتايج داده ها با استفاده از نرم افزاز آماريMstat_C مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد تاثیر روش خاک ورزی بر روی عملکرد دانه در سطح آماری 5% معنی دار نیست. میزان نفوذ پذیری در تیمار های 4,3,2,1 به ترتیب برابر با 10/9 ،16/3 ،15/7 و 17/9 میلی متر بر ساعت بود. بیشترین مصرف انرژی در روش خاک ورزی مرسوم با مقدار 13963 مگاژول در هر هکتار و کمترین مصرف انرژی در روش بدون شخم با مقدار 7787 مگاژول در هر هکتار به دست آمد. بر اساس نتایج این پژوهش کمترین و بیشترین بهره وری انرژی، با مقادیر 0/07 کیلوگرم بر مگاژول و 0/13 کیلوگرم بر مگاژول به ترتیب مربوط به روش های مرسوم و کشت مستقیم بوده است. نتایج اقتصادی آزمایش نشان داد بهترین گزینه استفاده از گاوآهن مرکب است. با این حال با توجه به اختلاف کم نسبت منفعت به هزینه در روش های شخم حفاظتی، با در نظرگرفتن سایر عوامل فنی و زراعی، در زراعت گندم دیم،کشت مستقیم توصیه می شود. گزینه بعد از آن نیز استفاده از گاوآهن چیزل-پکر وگاوآهن مرکب است.۱۳۹۴/۱۰/۲۰
تعداد نمایش: ۲۴۶
مشاهده اخبار گروه خبری 'ماشینهای کشاورزی'

نظر و امتیاز برای این خبر
 
نام و نام خانوادگی:
1 2 3 4 5
لطفا نظر خود را بنویسید:
 
آمار مشاهده صفحات