یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹  -  Sunday, June 7, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » مهندس پریسا شاهین رخسارپریسا شاهین رخسار نام و نام خانوادگی
مربی مرتبه علمی
عضو هیئت علمی سمت
آبیاری و زهکشی تخصص
رشت- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان محل کار
pshahinrokhsar@yahoo.com پست الکترونیک
01333690113 شماره تماس
01333690241 فکس

مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

Shokri Vahed, H. Shahinrokhsar, P. and M. Rezaei. 2011. Influence of Some Soil Properties and Temperature on Urease Activity in Wetland Rice Soils. American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 11 (3): 310-313.

Shokri Vahed, H., Shahinrokhsar, P. and F. Heydarnezhad. 2012. Performance of phosphate solubilizing bacteria for improving growth and yield of rice (Oryza Sativa L.) in the presence of phosphorus fertilizer. Intl J Agri Crop Sci., 4 (17): 1228-1232.

Heydarnezhad, F. , Shahinrokhsar, P. , Shokri Vahed, H. and H.Besharati.2012. Influence of Elemental Sulfur and Sulfur Oxidizing Bacteria on Some Nutrient Deficiency in Calcareous Soils. Intl J Agri Crop Sci., 4 (12): 735-739, 2012

Far Ebrahimi, R., Rahdari, P. , H. Shokri Vahed, P.Shahinrokhsar. 2012. Rice response to different methods of potassium fertilization in salinity stress condition. Intl J Agri Crop Sci., 4 (12):798-802.

Hatamifar, B., Ashoury, M., Shokri Vahed H. and P. ShahinRokhsar. 2013. Effects of Irrigation and Various Rates of Nitrogen and Potassium on Yield and Yield Components of Rice Plant (Oryza sativa L.). Persian Gulf Crop Protection. 2(2):19-25.

Zohrabi, M., Amiri, E and P. Shahinrokhsar. 2015. Responses of Various Corn Cultivars under Supplementary Irrigation Management. Biological Forum – An International Journal 7(1): 455-458.

Hosseinian, S. Khaledian, M., Biglouei, Mh. And P Shahinrokhsar. 2016. Technical and economical evaluation of tape drip and drip line irrigation systems in a strawberry greenhouse. Acta agriculturae Slovenica 107 (1), 55-64

 

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 
 1. شاهین رخسار، پ . داوری، ک . پیوست، غ . ع . قهرمان، ب؛ و ح. نعمتی. 1386. بررسی تأثیر دور آبیاری و بستر بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد گوجه‌فرنگی در کشت بدون خاک (کیسه‌ای). تحقیقات مهندسی کشاورزی. 8 (1): 46- 31
 2. داوری، ک. نعمتی، ح. قهرمان، ب. سیاری، ن؛ و پ. شاهین رخسار. 1388. تأثیر دور آبیاری و بستر کشت بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد کاهو در کشت بدون خاک کیسه‌ای ( Parris Island ). آب‌وخاک (علوم و صنایع کشاورزی).23 (4). 54-48
 3. شاهین رخسار، پ. شکری واحد، ح. اسدی، م. ا. داوری، ک؛ و غ. ع. پیوست. 1389. بررسی مدیریت آبیاری و بسترهای متفاوت کشت بدون خاک بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای. علوم آب‌وخاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اصفهان). 53 (14): 63-53.
 4. طاووسی، م؛ و پ. شاهین رخسار. 1389. اثر چهار نوع ماده بستری بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد توت‌فرنگی در کشت بدون خاک. مجله علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.(13) 4: 94-83.
 5. اسدی، س. زواره، م. شکری واحد، ح؛ و پ. شاهین رخسار.1390. تأثیر محلول‌پاشی نیتروژن و پتاسیم مکمل بر عملکرد، کیفیت دانه و کار آیی استفاده از نیتروژن در برنج دو رگ بهار 1. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی. (3) 4: 190-175.
 6. شاهین رخسار، پ؛ و س. رئیسی.1390. بهینه‌سازی مصرف آب سویا در شرایط خشک‌سالی. دانش آب‌وخاک دانشگاه تبریز. 21(4): 63-53.
 7. شاهین رخسار، پ؛ و اسدی، م. ا. 1391. مدیریت سیستم‌های آبیاری قطره‌ای و شیاری سویا تحت تنش آبی. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی (علوم آب‌وخاک).61 (16): 107-97.
 8. عباسی، ف. سلطانی تودشکی، ع.ر. کیانی، ع.ر. شاهین رخسار، پ؛ و خرمیان، م. 1391. ارزیابی میزان آگاهی کشاورزان و تحلیل وضعیت و نحوه بهره‌برداری از منابع آب. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. (43) 3: 397-387
 9. شاهین رخسار، پ؛ و م. ا. اسدی. 1392. ارزيابي دو سيستم آبياري قطره‌ای نواري (تيپ) و شياري تحت رژیم‌های مختلف رطوبتي. پژوهش آب در کشاورزی.(27) 1: 100-89.
 10. پوریزدان خواه، ه. خالدیان، م.ر. بیگلویی، م.ح؛ و پ. شاهین رخسار. شبیه‌سازی رطوبت خاک تحت یک منبع خطی در خاک سنگین با استفاده از مدل. پژوهش آب در کشاورزي. 28 (3): 611-599.
 11. اسدی، س. زواره، م. شکری واحد، ح و پ. شاهین رخسار.1393. اثر محلول‌پاشی کود نیتروژن و پتاسیم مکمل بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج دو رگ دیلم. به زراعی کشاورزی. 16 (3): 706-693.
 12. قره شیخ بیات، م. خالدیان، م.ر. بیگلویی، م.ح؛ و پ. شاهین رخسار. 1394. شبیه‌سازی عددي رطوبت خاک در آبیاري قطره‌ای نواري زیرسطحی. آبیاري و زهکشی ایران.(2)9. 261-252.
 13. قره شیخ بیات، م. خالدیان، م.ر. بیگلویی، م.ح؛ و پ. شاهین رخسار. 1394. شبیه‌سازی ابعاد الگوي رطوبتی در آبیاري قطره‌ای زیرزمینی با مدل‌های تجربی، تحلیلی و عددي. نشریه پژوهش آب در کشاورزي.(3)29: 407-397
 14. موسوي، س. ا. خالدیان، م.ر. اشرف زاده، ا؛ و پ. شاهین رخسار. 1394. تأثیر آبیاري محدود در مراحل حساس رشد بر افزایش عملکرد و بهره‌وری آب سه ژنوتیپ سویا در منطقه رشت. نشریه پژوهش آب در کشاورزي. (4)29: 446-433.
 15. فیروزه جواد زاده شاخالی، محمدرضا خالدیان، مریم نوابیان و پریسا شاهین رخسار.1394. شبیه‌سازی شوري خاک تحت منبع خطی در یک خاک ناهمگن و در شرایط غیر ماندگار. نشریه پژوهش‌های حفاظت آب‌وخاک. (4)22: 216-203.
 16. پریسا شاهین رخسار، ابراهیم امیري، سامیه رئیسی و محمد اسماعیل اسدي.1395. شبیه‌سازی واکنش دو رقم سویا به کم‌آبیاری با کاربرد مدل WOFOST . نشریه پژوهش آب در کشاورزي. (1)30: 24-13.

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  
 
کنفرانس های خارجی
 
 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده
 
 

1.      ارزيابي و مقايسه دو سيستم آبياري قطره‌اي نواري ( Tape ) و سطحي سويا تحت رژیم‌های مختلف آبياري، گرگان،1385 تا 1386.

2.      تأثير زمان آبياري و سطوح کود ازته بر عملکرد رتون رقم هاشمي، رشت. 1386 تا 1388.

3.       شناسایی میزان آگاهی کشاورزان از مسائل آب‌وخاک، امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موردنیاز و راهکارهای تقویت ارتباط بین کشاورزان و کارشناسان، مازندران، 1387 تا 1388.

4.    بررسی اثر سطوح آبیاری، مقادیر نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی. رشت. 1388 تا 1391.

5.    مقایسه فنی و اقتصادی دو سیستم آبیاری قطره‌ای نواری (تیپ) و لوله‌های قطره‌چکان دار بر عملکرد توت‌فرنگی گلخانه‌ای. رشت. 1391 تا 1393.

6.    بررسی تأثیر بهینه‌سازی برنامه‌ریزی آبیاری در دو روش آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی بر کمیت و کیفیت توت‌فرنگی. رشت. 1391 تا 1394.

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

1.    بررسي استقرار و ارزيابي رشد و عملکرد گياهان دارويي در شرايط ديم. رشت.91 تا 96.

2.   تأثیر آبیاری تکمیلی بر دو گونه گل‌گاوزبان ایرانی و اروپایی در منطقه پایین‌دست دشت گیلان با استفاده از آزمایش‌های مزرعه‌ای و مدل AquaCropV.3 . رشت. 92 تا 95.

 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 
نشریات فنی و ترویجی
 
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 
 1.   اثرات سطوح آبياري و کود ازت بر عملکرد، اجزاي عملکرد و شاخص‌های رشد در راتون برنج رقم هاشمي. مشاور. دانشگاه گيلان.86.
 2.   اثرات محلول پاشي‌ عناصر ميکرو ‌بعنوان مکمل بر عملکرد و اجزاي عملکرد برنج رقم هاشمي. مشاور. دانشگاه آزاد يزد. 89.
 3.   بررسی مدیریت‌های مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد راتون رقم هاشمی تحت سطوح مختلف نیتروژن. مشاور. دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات.89.
 4.   بررسی اثرات کاربرد برگی نیتروژن و پتاسیم مکمل بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج هیبرید. مشاور. دانشگاه گيلان.90.
 5.   اثرات کاربرد منابع مختلف کود نیتروژن و پتاس و تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد یک رقم برنج هاشمی. مشاور. دانشگاه آزاد لاهیجان.90.
 6. بررسی سطوح نیتروژن و پتاسیم و آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج. مشاور. دانشگاه لاهیجان.91.
 7.   اندازه‌گیری الگوی خیس شدن پروفیل خاک توسط یک منبع خطی و شبیه‌سازی با مدل HYDRUS-2D . مشاور. دانشگاه گيلان.91.
 8. تعيين تغييرات ایجادشده با يک منبع خطي زیرزمینی و شبیه‌سازی آن با مدل‌های عددي، تحليلي و تجربي. مشاور. دانشگاه گيلان.92.
 9.   شبیه‌سازی توزيع نمک در الگوي خيس شده پروفيل خاک تحت يک منبع خطي با مدل HYDRUS-2D . مشاور. دانشگاه گيلان.92.
 10. عکس‌العمل برنج به آبیاری نوبتی و کود نیتروژن (مدل و آزمایش مزرعه‌ای). مشاور. دانشگاه آزاد لاهيجان.92.
 11.   تأثیر آبیاری تکميلي بر عملکرد دو گونه از گل‌گاوزبان ( Borago officinalis, Echium amoenum ) در اقليم رشت. مشاور. گيلان.93.
 12.   بررسی فنی و اقتصادی دو سامانه آبیاری قطره‌ای نواری و لوله‌های قطره‌چکان دار برای محصولات گلخانه‌ای. مشاور. دانشگاه گيلان. 93.
 13.   تأثیر آبیاری تکميلي بر افزایش عملکرد سه رقم سویا در اقلیم رشت. مشاور. دانشگاه گيلان.93.
 14.   بررسی عکس‌العمل ارقام مختلف ذرت بر مدیریت آبیاری تکمیلی. مشاور. دانشگاه آزاد لاهيجان.93.

عضویت در مجامع علمی 
 

تشویقات 

سایر موارد


پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.