چهار شنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۸  -  Wednesday, June 26, 2019
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » مهندس ابوالفضل هدایتی پور[_HprPDF] ابوالفضل هدایتی پور نام و نام خانوادگی
.مربی مرتبه علمی
مسئول بخش سمت
مکانیزاسیون کشاورزی تخصص
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی - اراک محل کار
ahedayatypoor@yahoo.com پست الکترونیک
086-33675571 شماره تماس
086-33675569 فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی  

عنوان پایان نامه

معدل

سال اخذ مدرک

دانشگاه

نام رشته

مقطع

-

5/15

1370

دبیرستان سهام الملک بیاتیهام الملک بیات

ریاضی فیزیک

دیپلم

-        

5/16

1374

تبریز

ماشین های کشاورزی

کارشناسی

-       طراحی واحد بذر کار توام به منظور استقرار بهینه کود در خاک

5/18

1376

تبریز

مکانیزاسیون  کشاورزی

کارشنا سی ارشد

 @

سوابق شغلی

 شروع به کار در معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور در مازندران-آمل1379

انتقالی به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی  1382تاکنون 
سوابق اجرایی

 عضو شورای پژوهشی موسسه تحقیقات برنج کشور- معاونت مازندران 1379 لغایت 1382

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی از سال 1383 تاکنون 
عضو کمیته لوبیای استان از سال 1383 تا کنون 
عضو کمیته کشاورزی حفاظتی استان مرکزی از سال 1390
 
سوابق تدریس
 
  تدریس دروس ماشین های خاک ورزی و موتور از از سال 1381 لغایت82
تدریس دروس ریاضی 1 از سال 83 لغایت 87 دانشگاه ازاد اسلامی اراک

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

      

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 

 

نام مقاله

نام مجله

سال

شماره

1

تاثير روش کشت مستقيم برنج با استفاده از خطي کار دستي بر عملکرد برنج در مقايسه با روش نشاکاري

علوم کشاورزي گرگان(علمي0 پژوهشي)

1386

ويژه نامه شماره 1

2

بررسي تاثير دماي خشک کن و رطوبت نهائي شلتوک بردرصد خرده برنج و ضريب تبديل ارقام پر محصول استان مازندران

مجله علوم کشاورزي و منابع طبيعي

1385

ج سيزده شماره 6

3

بررسي تاثير بقاياي رطوبت بر ميزان سختي و درصد برنج سالم در رقم طارم محلي

پژوهشنامه علوم کشاورزي

1386

ج 1 ش 8

4

بررسي تاثير الگوي کاشت و نوع ماشين کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد لوبيا چيتي در دو روش هيرم کاري و خشکه کاري

فصل نامه زراعت و اصلاح نباتات ايران

1384

ج2 شماره 2

5

ساخت و ارزيابي سمپاش اتومايزر بوم دار جهت مبارزه با سن گندم

مهندسي کشاورزي(مجله علمي کشاورزي اهواز)(نفر دوم)

1390

مهر ماه

6

اثر علف کش های تری فلورالین و اتال فلورالین و ادوات خاک ورزی بر علف های هرز ، عملکرد و برخی صفات زراعی لوبیا

مهندسي کشاورزي(مجله علمي کشاورزي اهواز)

1392

 

تابستان

7

طراحی واحد بذر کار به منظور استقرار بهینه کود و بذر در خاک

پژوهش کشاورزی

1377

تابستان  

 
 

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی
 
 

محل برگزاري

تاريخ برگزاري

نام کنگره يا همايش

نام مقاله

دانشگاه شهيد چمران اهواز

بهمن 1389

 

اهواز

اولين همايش ملي مکانيزاسيون و فناوري هاي نوين در کشاورزي

تاثير سه نوع ابزار خاک ورز بر قابليت اختلاط علف کش هاي تريفلورالين ئ اتال فلورالين با خاک در کنترل علف هاي هرز لوبيا

دانشگاه شهيد چمران اهواز

بهمن 1389

اولين همايش ملي مکانيزاسيون و فناوري هاي نوين در کشاورزي

مقايسه دو روش تسطيح دقيق (ليزري) و متداول بر روي فشردگي خاک و عملکرد محصول

موسسه تحقيقات آفات و بيماري ها

بهمن 1384

اولين همايش علوم علف هاي هرز ايران

مقايسه نيروي کارگري مورد نياز جهت وجين در روش کشت نشائي و کشت مستقيم برنج

موسسه تحقيقات آفات و بيماري ها

بهمن 84

اولين همايش علوم علف هاي هرز ايران

بررسي تاثير الگوي کاشت و ميزان علف کش بر عملکرد ذرت علئفغ اي

دانشگاه آزاد واحد اردستان

 

همايش کشاورزي در مناطق خشک و بياباني

طراحي يک شيار باز کن به منظور استقرار کود وبذر در بستر هاي مجزا در خاک هاي خشک

دانشگاه تربيت مدرس

آبان 84

دومين همايش بررسي ضايعات محصولات کشاورزي

بررسي تاثير تبديل شلتوک به برنج سفيد بلافاصله پس از اتمام خشک کردن(در حالت گرم) بر ضريب تبديل برنج

دانشگاه تربيت مدرس

آبان 84

دومين همايش بررسي ضايعات محصولات کشاورزي

بررسي تاثير دماي خشک کن و رطوبت نهائي شلتوک بر درصد برنج سالم در ارقام پر محصول استان مازندران

دانشگاه تربيت مدرس

آبان 84

دومين همايش بررسي ضايعات محصولات کشاورزي

تاثير رطوبت زمان تبديل شلتوک بر درصد برنج خرد در دو نوع سفيد کن سايشي واصطکاکي

دانشگاه تربيت مدرس

آبان 84

دومين همايش بررسي ضايعات محصولات کشاورزي

تاثير رطوبت شلتوک در زمان برداشت بر ضريب تبديل و درصد برنج سالم

دانشگاه تربيت مدرس

آبان 84

دومين همايش بررسي ضايعات محصولات کشاورزي

تاثير سرعت هواي خشک کن بر ضريب تبديل و درصد برنج سالم

دانشگاه تربيت مدرس

آبان 84

دومين همايش بررسي ضايعات محصولات کشاورزي

تاثير تاريخ خشکاندن شلتوک بر درصد شکستگي در دو رقم طارم محلي و شفق

دانشگاه فردوسي مشهد

آبان 84

اولين همايش حبوبات در ايران

تاثير نوع شيار بازکن مورد استفاده در ماشين هاي کاشت لوبيا بر يکنواختي عمق کاشت و درصد جوانه زني

دانشگاه فردوسي مشهد

آبان 84

اولين همايش حبوبات در ايران

بررسي تاثير الگوي کشت و نوع ماشين کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد لوبيا چيتي در دو روش هيرم کاري و خشکه کاري

دانشگاه تبريز

شهريور 85

چهارمين کنگره ملي مهندسي ماشين هاي کشاورزي و مکانيزاسيون

تاثير روش کشت مستقيم برنج با استفاده از خطي کار دستي بر عملکرد برنج در مقايسه با روش نشا کاري

دانشگاه تبريز

شهريور 85

چهارمين کنگره ملي مهندسي ماشين هاي کشاورزي و مکانيزاسيون

بررسي تاثير رطوبت بر ميزان سختي و درصد برنج سالم در رقم طارم محلي

دانشگاه شيراز

فروردين 86

سومين کنفرانس دانشجوئي مهندسي ماشين هاي کشاورزي

تاثير تعداد دفعات پادلينگ بر روي وزن مخصوص ظاهري خاک و ميزان نفوذ پذيري آب و عملکرد برنج در اراضي شاليزار

دانشگاه شيراز

فروردين 86

سومين کنفرانس دانشجوئي مهندسي ماشين هاي کشاورزي

تعيين برخي ضرايب مکانيزاسيون عمليات خاک ورزي در استان مرکزي

دانشگاه شيراز

فروردين 86

سومين کنفرانس دانشجوئي مهندسي ماشين هاي کشاورزي

مقايسه روش هاي مختلف کشت مکاانيزه لوبيا با استفاده از خطي کار

دانشگاه تهران

شهريور 85

نهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران

برسسي اثر نگهداري کوتاه مدت شلتوک بر کيفيت تبديل در روش برداشت مستقيم برنج

دانشگاه تهران

شهريور 85

نهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران

بررسي تاثير روش هاي آماده سازي زمين بر روي خواص فيزيکي خاک و عملکرد برنج

دانشگاه فردوسي مشهد

شهريور87

پنجمين کنگره ملي مهندسي ماشين هاي کشاورزي و مکانيزاسيون

اندازه گيري برخي خواص فيزيکي ارقام پر محصول برنج استان مازندران

سازمان جهاد کشاورزي فارس

ارديبهشت 89

همايش کشاورزي حفاظتي و توسعه پايدار

بررسي تاثير خاک ورزي حفاظتي بر روي دقت بذر کاري و حفظ رطوبت خاک درزراعت ذرتر

سازمان جهاد کشاورزي فارس

ارديبهشت 89

همايش کشاورزي حفاظتي و توسعه پايدار

مقايسه سرعت نفوذ آب در روش بدون خاک ورزي و روش هاي مرسوم در يک خاک لومي - رسي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت

اسفند 87

اولين همايش ملي فن آوري هاي نوين در کشاورزي و منابع طبيعي

بررسي تاثير زير شکن بر روي وزن مخصوص ظاهري خاک ، مقاومت به نفوذ و عملکرد کلزا

مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان مرکزي

بهمن 90

چهارمين همايش ملي حبوبات ايران

تاثير استفاده از پنجه غازي و تيغه هلالي شکل بر روي شاخص وجين ، درصد صدمه ديدگي محصول و عملکرد محصول

مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان مرکزي

بهمن 90

چهارمين همايش ملي حبوبات ايران

بررسي تاثير سابسويلر بر روي نفوذ پذيري خاک، عملکرد و اجزاي عملکرد لوبيا

مرتحقیقات خرم اباد

اردیبهشت 94

ششمین همایش حبوبات کشور

مقایسه مصرف انرژی در تولید لوبیا به روش هیرم و خشکه کاری

مرتحقیقات خرم اباد

اردیبهشت 94

ششمین همایش حبوبات کشور

مقایسه اقتصادی در تولید لوبیا به روش هیرم و خشکه کاری

مرتحقیقات خرم اباد

اردیبهشت 94

ششمین همایش حبوبات کشور

کاربرد پردازش تصویر در شناسایی ارقام لوبیا

دانشگاه رفسنجان

شهریور 94

کنگره علوم خاک

اثر خاک ورزی حفاظتی بر روی جذب عناصر غذایی در کشت دیم

 
 
 
 
کنفرانس های خارجی
 
 

دانشگاه امیر کبیر

26 may 2016

In tre national conference on new research Achivment in Mechanics, Mechatronics & Biomechanics

Design a novel Active Controller vfor Variable Depth Tillage Tool

 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

رديف

عنوان طرح / پروژه

سمت در اجراي طرح /پروژه

سال شروع

سال پايان

1

تاثير تاريخ خشکاندن شلتوک بر درصد برنج سالم

مجري

81

82

2

بررسي تاثير روش هاي مختلف آماده سازي زمين بر خواص فيزيکي خاک و عملکرد برنج

مجري

80

81

3

مقايسه روشهاي مختلف کشت مکانيزه لوبيا با استفاده از خطي کار

مجري

83

84

4

ساخت و ارزيابي خطي کار دستي در مقايسه با روش مرسوم

 

 

 

5

بررسي تاثير دماي خشک کن و رطوبت نهائي شلتوک بر درصد شکستگي برنج در ارقام پر محصول استان مازندران

مجري

81

82

6

تعيين ضرائب مکانيزاسيون عمليات خاکورزي با گاواهن وتراکتور مرسوم در ده استان کشور

مجري

83

84

7

امکان کشت رديفي لوبيا با تاکيد بر مبارزه مکانيکي با علف هاي هرز

مجري

85

88

8

بررسي تاثير 3 نوع ابزار خاک ورز بر قابليت اختلاط علف کش هاي تريفلورالين و اتال فلورالين با خاک در کنترل علف هاي هرز لوبيا

مجري

86

88

9

طراحي ، ساخت و ارزيابي سم پاش بوم دار مجهز به نازل هاي دمنده به منظور مبارزه با سن گندم و مقايسه آن با سم پاش هاي رايج

مجري استاني

86

88

10

تعيين ضرائب و شاخص هاي مکانيزاسيون کشاورزي در استان مرکزي

مجري

87

88

11

بررسي اثر روش هاي تسطيح ليزري و تسطيح مهندسي بر خواص فيزيکي و مکانيکي خاک و کارآئي مصرف آب گندم

مجري

86

88

12

مقايسه روش هاي وجين مکانيکي در لوبيا

مجري

90

92

13

مقايسه روش هاي کشت گندم در شرایط کم آبياري

مجري

90

92

14

تاثیر خاک ورزی حفاظتی بر روی خواص فیزیکی – مکانیکی ومصرف انرِی در زراعت گندم

مجري

91

93

15

تاثیر خاک ورزی حفاظتی بر روی خواص فیزیکی – مکانیکی ومصرف انرِی در زراعت گندم آبی

مجري

91

93

16

بررسي الگوي مصرف آب هاي سطحي کشاورزی در آبخيز هاي استان مرکزي

مجري

89

91

     

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 

مقایسه روش های کشت در لوبیا به روش آبیاری میکرو

مجری

95

97

 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 
نشریات فنی و ترویجی
 
 

سال

نام نشریه

1384

روش کالیبراسیون ماشین کاشت وینتر اشتایگر

1385

روش کالیبراسیون خطی کار ها

1395

راهنمای استفاده از زیر شکن

1395

نکات کاربردی در خصوص ماشین های کاشت غلات و حبوبات1395

1381

خشک کن های برنج

1381

روش کشت ردیفی برنج

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

عنوان موضوع

نام دانشجو

محل تحصیل

تاریخ دفاع

مقایسه روش های کشت در شرایط کم آبی

احمد رضا ساجدی

واحد تحقیقات شمال

بهمن 91

مقایسه مصرف انرِی در دو روش هیرم کاری و خشکه کاری لوبیا

رضایی

دانشگاه تهران

بهمن 92

 

عضویت در مجامع علمی 
 

تشویقات 
 
تشویق از طرف موسسه به دلیل اجرای طرح های خاص
 
پژوهشگر برتر مرکزدر سال1385
 
تشویق از طرف سازمان جهاد کشاورزی استان به دلیل اجرای بر نامه های تلوزیونی و رادیویی
 

سایر موارد


پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.