چهار شنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳  -  Wednesday, April 24, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » دکتر لاله مشرف[_HprPDF] لاله مشرف نام و نام خانوادگی
استادیار مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
علوم و صنایع غذایی تخصص
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان محل کار
پست الکترونیک
03137760061 شماره تماس
فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

  ليسانس، مهندسي علوم و صنايع غذايي، دانشگاه صنعتي اصفهان، 1372

فوق ليسانس، صنايع غذايي، دانشگاه صنعتي اصفهان، 1376

دکتری، صنايع غذایی، دانشگاه صنعتي اصفهان، 1388

سوابق شغلی

عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، از سال 1376 تاکنون .

سوابق اجرایی

 

 • عضو کمیته فنی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان، 1377- تاکنون
 • نماينده سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در کمیته HACCP  استان، 1382-1379
 • نماينده سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در کميته تغذيه استان، 1382-1380    
 • نماينده سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در کميته صنايع غذايي استان، 1382- 1381
 • عضو کميته تدوين استاندارد های ملی، سازمان ملی استاندارد ایران، 1380- تاکنون
 • ناظر و داور طرح­های صندوق­ حمایت ­از­ پژوهشگران و فناوران کشور(ریاست جمهوری)،1390- تاکنون
 • عضو کمیته استاندارد، قوانین و مقررات­ مدیریت ­محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی،1390 - 1391                     
 • مسئول سمپوزیوم رژیم درمانی سلیاک: غذاها و فرآورده های غذایی بدون گلوتن و مسئول سمپوزیوم اهميت فيبر غذايي وتوليد محصولات غله اي پر فيبر در اولین کنگره بین المللی تغذیه ایران و دوازدهمین کنگره تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی استان اصفهان، 1391
 • نماینده مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان در انجمن بیماران سلیاک و مرکز تحقیقات پورسینا و رئیس کمیسیون تغذیه انجمن، 1388- تاکنون.
 • عضو کمیته بررسی و تعیین پژوهشگر برتر و طرح برتر استان اصفهان و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، 1389- تاکنون.
 • محقق معین سازمان جهاد کشاورزی اصفهان، 1393 - تاکنون.
 • عضو شورای نمایندگان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، 1393- 1395.
 •  داور کتاب سال گروه مهندسی کشاورزی، 1394.
 • عضو کمیته علمی فنی تولیدات گیاهی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، 1394- تاکنون.
 • عضو کمیته علمی تدوین دستورالعمل اجرایی تولید محصول سالم ( GAP یا عملیات خوب کشاورزی)، 1394- تاکنون.
 • نماینده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان در کار گروه دفتر ساماندهی اطلاعات و آمار کشاورزی و صنایع تبدیلی، اتاق بازرگانی، 1395- تاکنون.
سوابق تدریس
 
 • صنايع فراورده هاي غذايي، 6 دوره کارگاه آموزشي ويژه مروجين، 1377
 • کارگاه آموزشي کارشناسان کنترل کیفیت کارخانجات آرد استان اصفهان، 1388
 • تاثیر فرایند بر ارزش غذا، کارشناسي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1392 - 1393
 • ايمني غلات، ميوه و سبزي، کارشناسي ارشد، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، 1389 – تاکنون.
 

مقالات 
 مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی   
 

1- مشرف، ل. و کرامت. ج. 1379 . بررسي توليد رنگ خوراکي قرمز از چغندرقرمز و پايداري آن طي فرايندهاي غذايي. مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه صنعتي اصفهان.2 (4): 91-101 .   

2- فرهادی، ع. اکبری، م. و مشرف، ل. 1381 . اثرات روش هاي آبياري و مالچ هاي پلي اتيلن بر کيفيت گرمک در اصفهان. مجله علوم و فنون باغباني ايران. 2(3): 161-170 .   

3- مشرف، ل. و قاسمی، ا. 1383 . اثر زمان برداشت بر افزايش عمر نگهداري به واريته اصفهان، مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه صنعتي اصفهان. 8 (2): 181-190 .   

4- سالمی، ح. و مشرف، ل. 1385 . تأثيرات کم آبياري بر شاخص هاي کيفي ذرت دانه اي در مناطق خشک و نميه خشک. تحقيقات مهندسي کشاورزي. 7 (26): 71-84 .

5- ایوز، م. و مشرف، ل. 1390 . تاثیر اندازه ذرات و فراوری هیدروترمال بر میزان اسیدفیتیک سبوس گندم. مجله پژوهش و نوآوری مرکزتحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی اصفهان، شماره هفتم.

6- ایوز، م. و مشرف، ل. 1390 . تاثير فراوری هيدراتاسيون گرم بر روي خصوصيات شيميايی سبوس گندم و خصوصيات رئولوژيکی خمير حاوی آن. مجله پژوهش و نوآوری مرکزتحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی اصفهان، شماره هفتم.

7- خاکی­ریزی، م. عطای صالحی، ا. مشرف، ل. و تجلی، ف. 1391 . بررسی ترکیبات فیزیکو شیمیایی میوه سنجد به منظور کاربرد در صنایع غذایی. داروهای گیاهی. شماره 1. 17-22 .

8- ایوز، م. و مشرف، ل. 1391 . تاثير فراوری هيدراتاسيون گرم بر ترکیب شيميايی سبوس ریز گندم وخواص رئولوژيکی خمير حاوی آن. تحقیقات مهندسی کشاورزی. 13(4): 51-60 .

9- مختاری، ف. خان احمد، م. عسگری، ب. مشرف، ل. و الهامیراد، ا. 1393 . بررسی عملکرد آنتی اکسیدانی عصاره های استخراجی سبوس برنج در شرایط آون و مقایسه با BHT . تحقیقات مهندسی کشاورزی. شماره (1) 15. 55-66.

10- کریمی،ن. مشرف،ل. قزوینی، ح. 1393 . تاثیربسته بندي فعال بر خصوصیات کمی، کیفی و عمر نگهداري قارچ دکمه اي. پژوهش و نوآوري در علوم و صنایع غذایی. 3 (4): 347-360 .   

11- کریمی، ن. مشرف، ل. وملک، س. 1393 . اثر نوع پوشش بسته بندی و مواد رطوبت گیر بر عمرنگهداري قارچ دکمه­اي. تحقیقات مهندسی کشاورزی. 15 (3): 1-12 .

12- کریمی، ن. و مشرف، ل.1394 . اثر بسته بندي فعال با پوشش پلي وينيل کلريد بر بازارپسندي قارچ دکمه اي. فصلنامه علوم و صنايع غذايي. شماره 48، 61-70.

13- مشرف، ل. 1394 . اثر فراوري سبوس گندم بر کاهش اسيد فيتيک و باقيمانده سموم دفع آفات نباتي . تحقيقات مهندسي کشاورزي. 16 (2): 71-82 .   

14- شکری جوکاری، س. میرلوحی، م. مشرف، ل.1395 . آلودگی انواع آرد و نان به آفلاتوکسین و ارزیابی خطر دریافت آفلاتوکسین ازطریق مصرف نان در ایران. مجله دانشکده پزشکی اصفهان. 368: 2420 – 2428.

15- A. Farhadi, M. Akbari, L. Mosharraf. 2002 . E FFECTS of IRRIGATION METHODS and POLYETHYLENE­ MULCHES on QUALITY of MELON (CUCUMIS MELD VAR. RETICULATUS) IN ISFAHAN. Iranian Journal of Horticultural Science and Technology. 2 (34), 161-170.

16- Mosharraf, L. M. Kadivar and M. Shahedi. 2009 . The Effect of hydrothermaled bran on physicochemical, rheological and micro structural characteristics of Sangak bread. Journal of Cereal Science. 49: 398–404.

17- Aivaz, M. and Mosharraf, L. 2013 .Influence of deferent treatment and particle size of wheat bran on its materials and physicochemical characteristic. International Journal of Agri Science. 3(8):608-619.

18- Mohammad , F., M. Mirlohi , L. Mosharraf . and  A. Hasanzade . 2016 . Occurrence of aflatoxins in wheat flour specified for sangak bread and its reduction through fermentation and baking. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods. 1 - 8.

 

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی

1- سیدی، س.م.، خان احمدی، م.، عباسیان، ع.، مشرف، ل.، ثالثی، م.، فرشینه عدل، م.، کریمی، ح. 1389 . مقایسه چندین روش شیمیایی رنگبری موم زنبور عسل. کرج. هفتمین سمینار پژوهشی زنبور عسل.

2- مشرف، ل. 1389 . تاثیر سبوس فراوری شده به روش هیدروترمال بر خصوصیات شیمیایی رئولوژیکی و ریز ساختاری آرد و خمیر گندم. کرج. ستاد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی.

3- ایوز، م.، مشرف، ل.1390 . تاثير هيدراتاسيون در کاهش مقدار اسید فیتیک سبوس گندم با دو اندازه متفاوت. سوادکوه. اولین سمینار ملی امنیت غذایی.

4- ایوز، م.، مشرف، ل.1390 . بررسی خواص رئولوژيکی خمير حاوی سبوس گندم معمولی و فراوری شده. سوادکوه. اولین سمینار ملی امنیت غذایی.

5- مشرف، ل. 1390 . اصول GAP بر کاهش مصرف نگهدارنده ها. اصفهان. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. همایش ملی ارتقای عمر ماندگاری مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی.

6- مشرف، ل.، خاکی ریزی، م. عطای صالحی، ا.، تجلی، ف.، 1390 . بررسی ترکیبات فیزیکوشیمیایی میوه سنجد به منظور کاربرد در صنایع غذایی. شهرکرد. اولین کنگره ملی داروهای گیاهی.

7- مشرف، ل.، خاکی ریزی، م. عطای صالحی، ا.، تجلی، ف.، 1390 . ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی آرد کامل سنجد به منظور غنی سازی مواد غذایی. قوچان. همایش ملی صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی قوچان.

8- مشرف، ل.، خاکی ریزی، م. عطای صالحی، ا.، تجلی، ف. 1390 . سنجد به منظور کاربرد در صنایع غذایی. قوچان. همایش ملی صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی قوچان.

9- مشرف، ل.، خاکی ریزی، م. عطای صالحی، ا.، تجلی، ف. 1390 . تولید اتانول جهت تامین سوخت از ضایعات کشاورزی. قوچان. اولین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی کاربردی.

10- مشرف، ل.، خاکی ریزی، م. عطای صالحی، ا.، تجلی، ف. 139 0. تولید اتانول از تفاله سیب به روش تخمیر جامد. قوچان. اولین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی کاربردی.

11- مشرف، ل. 1391 . فراوری فیبرهای رژیمی به منظور دسترسی به املاح مفید بدن. اصفهان. دوازدهمین کنگره تغذیه ایران.

12- مشرف، ل. 1391 . تغذیه مناسب برای بیماران سلیاک. اصفهان. دوازدهمین کنگره تغذیه ایران.

13- لطیفی خواه. ا.، قاسمی، ا.ع. و لاله مشرف. 1391 . مناسب ترین زمان برداشت به رقم اصفهان. شیراز. اولین همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت.

14- مشرف، ل. و ملک، س. 1393 . تاثیر فرایندهای غذایی بر کاهش باقیمانده سموم در غلات درجهت ارتقاء امنیت غذایی.اصفهان. دومین همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت غذایی.

15- مشرف، ل.،کریمی، ن. و ملک، س. 1393 . کاربرد فناوری نوین بسته بندی فعال درجهت ارتقاء امنیت غذایی. اصفهان. دومین همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت غذایی.

16- کریمی، ن.، مشرف، ل.  و ملک، س. 1394 .  افزایش زمان ماندگاری قارچ دکمه ای با استفاده از بسته بندی فعال . دانشگاه صنعتی اصفهان .سومین همایش بزرگ صنایع غذایی.

 
کنفرانس های خارجی
  

1- Mosharraf, L. M. Shahedi and M. Kadivar. 2008 . Influence of hydrothermaled bran on physicochemical, rheological and microstructural characteristics of Sangak bread. 13th  ICC Cereal and Bread Congress, Madrid. SPAIN.

 

2- Abiad, M.G., Mosharraf, L., Campanella, O.H., and Hamaker, B.R. July 2009 . Glass Transition and Moisture Effects on Gluten-starch Dough Systems. Institute of Food Technologists annual meeting, Anaheim, CA, USA.

 

3- Abiad, M.G., Mosharraf, L., Campanella, O.H., and Hamaker, B.R. April 2009 . Rheological Characterization and Comparison between Zein-Starch and Gluten-starch Dough Systems. Conference of Food Engineering, Ohio State University, Columbus, OH. USA.

 

4- Abiad, M.G., Mosharraf, L., Campanella, O.H., and Hamaker, B.R. April 2009 . Effect of Temperature and Water Content on the Rheological Properties of Gluten-starch Dough Systems.Conference of Food Engineering, Ohio State University, Columbus, OH. USA.

 

5- Fevzioglu, M., Mosharraf, L., Campanella, O.H., and Hamaker, B.R. 2010 . Effect of HMW glutenin in zein dough rheology and optimization of mixograph parameters. Institute of Food Technologists Program and Abstract Book Annual Meeting, Chicago, IL. USA.

 

6- Mosharraf, L. 2012 . The effect of hydrothermaled bran on rheological properties of wheat dough. The Second Iranian Workshop on Rheology. Isfahan University of Technology. IRAN.

 

7- Sayedi, S.M., Khan Ahmadi, M. Mosharraf, L., Abassian, A., Salesi, M., Karimi, H.R. 2012 . Comparison of several chemical methods for bleaching honey bee wax. The First Turkish Congress, Expo and Workshops on Honey and Honeybee products with international participation. Kayseri. TURKEY.

 

8- Sayedi, S.M., Khan Ahmadi, M. Mosharraf, L., Abassian, A., Salesi, M., Karimi, H.R. 2012 . Honey: A treatment for human mental and behavioral disease. The First Turkish Congress, Expo and Workshops on Honey and Honeybee products with international participation. Kayseri. TURKEY.

 

9- Latifikhah, E. , Mosharraf, L. and Ghasemi, A., 2013 . The impact of harvesting time accounted anthesi. International symposium on fruit culture and its traditional knowledge along Silk Road countries. Yerevan, ARMENIA.

 

10- Mosharraf, L., Jan 2014 . New techniques to improve nutritional values in cereal bran. The 1st International Conference on New Ideas in Agriculture. Islamic Azad University Khorasgan Branch. Isfahan. IRAN.

 

11- Karimi, N., Mosharraf, L. and Malek, S. 2015 . Impact of Clear and Stretch polyvinyl chloride packaging film and moisture absorbers on button mushroom shelf life. International conference on healthy agriculture, nutrition and community. Tehran. IRAN.  

 

12- Mosharraf, L. and Mirlohi, M. 2015 . Phytic Acid and Aflatoxin Reduction in Wheat Bran and Flour through Fermentation. 65th Australasian Grain Science Conference. "Grains for a Healthy Future". Sydney, AUSTRALIA.

 

13- مشرف، ل. 1391 . فراوری فیبرهای رژیمی به منظور دسترسی به املاح مفید بدن. اصفهان. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. اولین کنگره بین المللی تغذیه ایران.

14- مشرف، ل. 1391 . تغذیه مناسب برای بیماران سلیاک. اصفهان. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. دوازدهمین کنگره تغذیه ایران و اولین کنگره بین المللی تغذیه ایران.

15- کریمی، ن.، مشرف، ل.  و ملک، س. 1394 .  تاثیر فیلم های بسته بندی پلی وینیل کلراید شفاف و کشسان و مواد رطوبت گیر بر عمر نگهداری قارچ دکمه ای.  تهران . اولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم ، تغذیه و جمعیت.

 


پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده


1- بررسي زمان برداشت در افزايش عمر انبارداري به اصفهان (سمت: مجری). 1378- 1381.

2- تعيين مناسب ترين فرمول به منظور تهيه ژله، مرباي ژله اي و کمپوت از به اصفهان(سمت: مجری). 1379- 1381.

3- بررسي روشهاي مختلف خشک کردن گل محمدي و اثر آن بر ميزان استحصال اسانس و تهيه يک محصول فرايند شده از آن (سمت: مجری). 1379- 1381.

4- بررسی اثر فراوری سبوس گندم بر کاهش میزان باقیمانده سموم دفع آفات نباتي (سمت: مجری). 1389- 1391.

5- بررسی­فراوری تخمیری­سبوس­­­­گندم به­منظور بهبود خصوصیات­تغذیه ای(سمت: مجری). 1389- 1392.

6- بهبود ارزش کیفی نان با استفاده از سبوس اصلاح شده به روش تخمیر (سمت: مجری). 1392- 1394.

7- بررسی تاثیر شرایط خشک کردن و نگهداری بر تثبیت میکروارگانیسم های مفید در سبوس (سمت: مجری). 1392- 1394.

8- تأثير کم آبياري بر عملکرد محصول ذرت دانه اي و شاخص هاي کيفيت در منطقه کبوترآباد (سمت: همکار). 1380- 1382.

9- بررسي اثرات کم آبياري بر عملکرد،‌ اجزاي عملکرد و خصوصيات کيفي ارقام جديد گندم (سمت: همکار). 1381 - 1383.

10- ساخت و ارزیابی پیازکن میله ای جلوسوار متناسب با الگوی کشت پخشی محصول (سمت: همکار). 1391- 1392.

11- تاثیر فراوری غذایی بر میزان باقیمانده سموم دفع آفات نباتی در پیاز فرایند شده (سمت: همکار). 1389- 1391.

12- تولید پروبیوتیک در مقیاس پایلوت در تغذیه طیور (سمت: ناظر). 1389-1391.

13- تاثیر فرآوری غذایی بر میزان باقیمانده سموم دفع افات نباتی در سیب زمینی فرایند شده (سمت: ناظر). 1389- 1392 . 

 

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا  

1- بررسی­امکان­تولید رنگ­خوراکی­سبز و جایگزینی­آن به­جای­رنگ­سنتتیک (سمت: مجری). 1395-1397.

2- بررسی قابلیت انبارمانی پنج ژنوتیپ امیدبخش به   (Cydonia oblonga Mill.) در شرایط سردخانه (سمت: همکار). 1393- 1395.

3- ارزیابی افت و کسری محصولات کشاورزی در مرحله انبارداری (سمت: همکار). 1393- 1395 .

 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 
نشریات فنی و ترویجی
 
 
 • مشرف، ل. 1392. کاهش اسید فیتیک سبوس گندم به روش هیدراتاسیون گرم. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. شماره 41 .
 • تدوین استاندارد ملی: سبوس گندم مورد مصرف برای انسان – ویژگی ها و روش های آزمون، 1392، سازمان ملی استاندارد ایران، شماره  17028 .
 •   گزارش فنی: دستورالعمل اجرایی تولید محصول سالم ( GAP یا عملیات خوب کشاورزی)- پیاز، 1395. سازمان جهاد کشاورزی اصفهان.

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی. بررسی و مقایسه چند روش فراوری سبوس گندم و تاثیر آن ها بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و تغذیه ای سبوس. 1389 (سمت: راهنما). دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار.
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی. بررسی اثر آرد سنجد بر خواص رئولوژیکی، شیمیایی، حسی و ماندگاری نان سنگک. 1390 (سمت: راهنما). دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان.
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی   بررسي اثر جايگزيني درصدهاي مختلف آرد سنجد با پودر کاکائو بر خواص فيزيکي، شيميائي، حسي و رئولوژيکي بيسکويت کاکائويي، 1393 (سمت: راهنما).   دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان.
 •  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی. بررسی توزیع فراوانی آفلاتوکسین در آردهای استفاده شده برای تهیه نان سنگک و اثر فرایندهای تخمیر و پخت بر بالاترین آلودگی موجود. 1394(سمت: راهنما). دانشکده تغذیه و علوم غذایی. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی. بررسی توزیع فراوانی آفلاتوکسین در آردهای استفاده شده برای تهیه نان حجیم در استان اصفهان و اثر فرایندهای تخمیر و پخت بر بالاترین آلودگی موجود. 1394(سمت: راهنما). دانشکده تغذیه و علوم غذایی. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی. بررسی اثر غنی سازی آرد با فول فت سویا بر خصوصیات کیفی و آنتی اکسیدانی نان سنگک. 1394 (سمت: راهنما). دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا.
 •  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی. تاثیر جایگزینی آردهای مختلف بر روی ویژگی های حسی و ماندگاری دونات بدون گلوتن. 1395 (سمت: راهنما). دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا.
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی. بررسی جایگزینی پودر کاکائو با پودر میوه سنجد در تولید کیک فراسودمند. 1395 (سمت: راهنما). دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا.
 • رساله دکتری رشته علوم و صنایع غذایی. تولید آبمیوه حاوی دانه های گیاهی. 1395 (سمت: مشاور). دانشگاه ارومیه.
 • دوره فرصت مطالعاتی مقطع دکتری اکولوژی گیاهان زراعی. 1395. (سمت: راهنما). دانشگاه تبریز.
 • دوره فرصت مطالعاتی مقطع دکتری­ مهندسی شیمی. 1395. (سمت: راهنما). دانشگاه ­شهید باهنر کرمان.
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی. خواص رئولوژی صمغ دانه بارهنگ و بررسی امکان استفاده آن در مواد غذایی. 1391 (سمت: ناظر و داور). دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد.
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی. بررسی تاثیر کاربرد توام صمغهای متیل سلولز و هیدروکسی پروپیل سلولز در شرایط مختلف فیزیکی و شیمیایی بر روی رفتار رئولوژیک محلول صمغ آلژینات سدیم. 1391 (سمت: ناظر و داور). دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد.
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی. آنالیز خطر ناشی از فلزات سنگین سرب، کادمیوم و ارسنیک ناشی از مصرف برنج در شهر یزد 1391 (سمت: داور). دانشکده تغذیه و علوم غذایی. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی. بررسی تاثیر کاربردتوام از صمغها(زانتان و گوآر) واینولین بر روی خصوصیات رئولوژیکی کنسانتره آب پنیر( wpc ) در شرایط مختلف فیزیکی و شیمیایی( pH ، املاح). 1391 (سمت: ناظر و داور). دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد.
  • رساله دکتری رشته علوم و صنایع غذایی. مطالعه تخمیر، نیم پخت کردن و نگهداری نان سنگک به صورت منجمد و غیر منجمد . 1391 (سمت: داور امتحان جامع). دانشگاه صنعتی اصفهان.

عضویت در مجامع علمی 


تشویقات 
 
 • دریافت لوح تقدیر از دومين جشنواره منطقه اي شيخ بهائي(دکتر هادي اکبرزاده)، طرح برتر ، 1379
 • دریافت لوح تقدیر از رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان (مهندس فتاح الجنان)، پژوهشگر برتر مرکز تحقیقات کشاورزی استان اصفهان، 1382
 • دریافت لوح تقدیر از استاندار استان اصفهان (سيد مرتضي بختياري)، پژوهشگر برتر استان اصفهان، 1382
 • دریافت لوح تقدیر از رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان (دکتر مرتضی خان احمدی)، پژوهشگر برتر بانوان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان ، 1393
 • دریافت لوح تقدیر از رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان(دکتر علی اصغر شهابی)، پژوهشگر برتر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان ، 1394

سایر موارد

 
 • توليد رنگ قرمز خوراکي طبيعي توسط سيستم رزيني، مورد تأئيد دانشگاه علوم پزشکي و خدمات درماني استان اصفهان، معاونت درمان و دارو، اداره ‌نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي، 1376.