پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲  -  Thursday, December 7, 2023
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » مهندس اردشیر اسدی[_HprPDF] اردشیر اسدی نام و نام خانوادگی
مربی پژوهشی مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
تخصص
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان محل کار
asadiardeshair@yahoo.com پست الکترونیک
37760061 شماره تماس
فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 

کارشناس مکانیزاسیون کارخانه قند نقش جهان اصفهان: 1368-1369

کاارشناس ماشین های کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان:1370-1374

سوابق شغلی

  عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان. 1377- تاکنون

سوابق اجرایی

 

سوابق تدریس
 
 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

1- A. Hemmat. and Khashoei, A. A. 2003. Emergence of irrigated cotton in flatland planting in relation to furrow opener type and crust- breaking. treatments for Cambisols in central Iran. Soil & Tillage . Res. Vol. 70(2): 153-162.

2- A. Hemmat, Khashoei, A. A. and Ranjbar, I. 2003. Assessment of irrigated cotton seedling emergence in flatland mechanized planting systems. J. Agric. Sci. & Tech. (IRI). 5: 1-11

3- A. Hemmat, Khashoei, A. A. 1997. P Fuel requirements and machine capacity for tillage and planting operations on a clay loam soil in Isfahan. Iran Agricultural Research. 14(2):175-201.

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 

1-    همت، ع. و اسدی، ا. 1376. اثرات سيستم هاي مستقیم کاشت، بي برگردان ورزي و خاک ورزي مرسوم بر عملکرد دانه گندم پاييزه آبي. مجله علوم کشاورزي ايران.جلد 28 شماره1.

2-       همت، ع. و اسدی، ا. 1381. ارزيابي عملکرد ماشين‌هاي کاشت پنبه. مجله علوم و فنون. جلد 6 شماره2.

3-    اسدی، ا. و همت، ع. 1382. اثر سیستم‌های خاک‌ورزی حفاظتی و مرسوم بر عملکرد ذرت علوفه‌ای در تناوب با جو. مجله پژوهش در علوم کشاورزی. جلد سوم شماره 1.

4-    محلوجی، م، شهابی، ع. ا، اسدی، ا و جعفری، ا. 1386. اثر مقادیر و روش‌های قرار دهی کود پتاسه در سامانه‌های خاک‌ورزی. مجله پژوهش‌های زراعی ایران. جلد 5 شماره 2.

5-      اسدی، ا، همت، ع، افیونی، د، و فرهمند، س. 1385. مقايسه کشت پشته اي و مسطح گندم آبي و بررسي امکان بازسازي پشته ها به روش کم خاکورزي براي کاشت ذرت مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد 7 شماره 28.

6-       اسدی، ا، تاکی، ا، میران زاده، م. و قزوینی، ح. 1387. ایجاد ترک های طولی در محل خطوط کاشت با تغییرات در یک ردیف کار جهت بهبود سبز شدن بذر پنبه. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد 9 شماره 4.

7-    اسدی، ا، یحیی آبادی، م. و تاکی، ا. 1390. تاثیر خاک ورزی مرسوم و حفاظتی بر عملکرد ذرت در تناوب جو- ذرت. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد 12 شماره 1.

8-    تاکی، ا. و اسدی، ا. 1388. ساخت و ارزیابی دستگاه کشت مستقیم غلات در سیستم بی خاک ورزی مجهز به شیاربازکن فعال. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد 10 شماره 1.

9-    تاکی، ا، اسدی، ا، و جوادی، ا. 1389. منضم نمودن یک ردیف کار خلایی به پیش بر دیسکی جهت کاشت ذرت در سامانه بی خاک ورزی. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد 11 شماره 4.

10-   اسدی، ا، تاکی، ا، میران زاده، م. و طهری، م. 1394. بررسی امکان افزایش سرعت پیشروی نشاکار نیمه خودکاربا تغییر الگوی کاشت از تک نشایی به چند نشایی. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي. جلد 16 شماره 1.

11-   تاکی، ا. و اسدی، ا. 1393. ساخت و ارزیابی نشا کار نیمه خود کار برای کشت متراکم نشای ریشه لخت پیاز. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي. جلد 15 . شماره3.

12-    تاکی، ا. و اسدی، ا. 1392. بررسی امکان استفاده از پیازکن میله ای برای برداشت پیاز در کشت متراکم. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي. جلد 14 . شماره2.

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  
 

اسدی، ا.، تاکی، ا. و ابراهمیان، ح. 1373. مناسبترين فاصله کاشت در زراعت چغندرقند با منوژرم کار. دومين کنگره زراعت و اصلاح نباتات. تبریز.

2- حاج عباسی، م.ع.، همت، ع. و اسدی، ا. 1378. اثر شيوه هاي مختلف خاک ورزي بر نفوذ آب در خاک. ششمين کنگره علوم خاک. مشهد.

3- حاج عباسی، م. ع.، همت، ع. و اسدی، ا. 1378 . اثر شيوه هاي مختلف خاک ورزي بر بعضي خصوصيات فيزيکي خاک و برخي خواص مرفولوژيکي ريشه گندم. ششمين کنگره علوم خاک. مشهد.

4- اسدی، ا، یحیی‌آبادی، م. 1381. اثر نحوه مديريت بقاياي ايستاده جو با خاک ورزي بر عملکرد ذرت علوفه اي. دومين کنگره ملي مهندسي ماشين هاي کشاورزي و مکانيزاسيون.

5- اسدی، ا.، همت، ع. و رضایی، م. 1382. ارزیابی سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی در تولید گندم آبی در اصفهان . بررسی مسائل خاک‌ورزی غلات . موسسه تحقیقات فنی و مهندسی. بهمن ماه. کرج.

6- رضایی، م .، اسدی، ا و میران زاده، م. 1382. اثر باقیمانده بقایای گیاهی و روش‌های مختلف خاک‌ورزی ذرت (کشت دوم) بر پایداری خاکدانه‌ها در تناوب ذرت . بررسی مسائل خاک‌ورزی غلات . موسسه تحقیقات فنی و مهندسی. بهمن ماه. کرج.

7- رضایی، م. و اسدی، ا. 1382. اثر روش‌های مختلف خاک‌ورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر پایداری خاکدانه‌ها . هشتمین کنگره علوم خاک ایران شهریورماه. رشت.

8- یحیی‌آبادی، م. و اسدی، ا. 1382. اثر مدیریت بقایای جو و انواع خاک ورزی بر عملکرد محصول بعدی (ذرت). هشتمین کنگره علوم خاک ایران شهریورماه. رشت.

9- اسدی، ا.، همت، ع. و میران‌زاده،، م. 1383. اثر سه نوع چرخ فشار بر سبز شدن بذر چغندر‌قند . سومین کنگره ملي مهندسي ماشين هاي کشاورزي و مکانيزاسيون. آذر ماه. کرمان.

10- اسدی، ا. و افیونی، د. 1384. کم خاک‌ورزی در روش کاشت بر روی پشته در تناوب گندم- ذرت علوفه‌ای . چهارمین کنگره ملي مهندسي ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون شهریور ماه. تبریز.

11- - یحیی‌آبادی، م. و اسدی، ا. 1384.  اثرات سیستم‌های مختلف شخم و بقایای گیاهی بر جمعیت کرم‌های خاکی . چهارمین کنگره ملي مهندسي ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون شهریور ماه. تبریز.

12- افیونی، د. و اسدی، ا. 1385. بررسی سازگاری گندم آبی با کشت پشته‌ای و امکان حفظ پشته‌ها به روش کم خاک‌ورزی برای ذرت علوفه‌ای . نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران . شهریورماه. کرج.

11- افیونی، د. و اسدی، ا. 1385 . مقایسه عملکرد دانه و برخی خصوصیات گندم آبی در دو رش کشت پشته‌ای و مسطح . نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران . شهریورماه. کرج.

12- تاکی، ا.، اسدی، ا. و میران‌زاده، م. 1373. 1386. بهینه سازی نشاءکارهای دو چرخ برنج جهت کاربری در اراضی با لایه گل آب شده عمیق . چهارمین کنگره ملي مهندسي ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون شهریور ماه. تبریز.

13- یحیی‌آبادی، م. و اسدی، ا. 1386. اثر مدیریت‌های مختلف شخم و بقایای گیاهی بر برخی خصوصیات خاک . دهمین کنگره علوم خاک ایران . شهریورماه. کرج.

. 14- افیونی، د.، و اسدی، ا. و تاکی، ا. 1386. مقاسه میزان و راندمان مصرف آب در دو روش کشت پشته ای Bed planting  و مسطح (Flat)   گندم در منطقه اصفهان . نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر . شهریورماه.کرمان.

15- اسدی، ا.، تاکی، ا. و فرهمند، س. 1387. امکان جایگزینی خاک ورزی مرسوم با روشهای حفاظتی در تناوب جو- ذرت . همایش کشاورزی حفاظتی . آبان ماه. دانشگاه پیام نور سمیرم اصفهان.

16- تاکی، ا.، اسدی، ا. و فرهمند، س. 1387. خاک ورزی حفاظتی، چالشها و راهکارها . همایش کشاورزی حفاظتی . آبان ماه. دانشگاه پیام نور سمیرم اصفهان.

17- تاکی، ا، اسدی، ا. 1387. ساخت و ارزیابی دستگاه کشت مستقیم غلات در سیستم بی خاک ورزی مجهز به شیار بازکن فعال . پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای. شهریورماه. دانشگاه فردوسی مشهد.

  18 افیونی، د.، اسدی، ا. و تاکی، ا. و سالمی، ح. 1386. مقایسه میزان و راندمان مصرف آب در دو روش کشت پشته‌ای و مسطح گندم در منطقه اصفهان. همایش کاربردی خشکسالی. شهریورماه. اصفهان.

19- اسدی، ا.، تاکی،ا. و میران‌زاده، م. 1387. اثر ایجاد ترک های طولی بر روی خطوط کاشت بر سبز شدن بذر پنبه . پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. شهریور ماه. دانشگاه فردوسی مشهد.

20- رضایی.، اسدی، ا، نصیری، م. و حقیقی ، ع. 1387. بررسی اثرات خاک‌ورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر میزان پایداری خاکدانه‌ها و مواد آلی خاک . اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم . آبان ماه. اصفهان.

21- تاکی، ا، و اسدی. ا. 1391. ساخت و ارزیابی یک ماشین نشاءکار نیمه خودکار متناسب با کشت متراکم پیاز . هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی . شهریورماه. دانشگاه شیراز.

22- تاکی، ا، و اسدی. ا. 1391. ساخت یک ماشین پیازکن متناسب با کشت متراکم محصول . هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی . شهریورماه. دانشگاه شیراز.

23- حیدری سلطان آبادی، م. اسدی،ا. و تاکی، ا. 1394. تعیین مناسب‌ترین روش درجه‌بندی پیاز. نهمین کنگره ملی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران. پردیس کشاورزی دانشگاه تهران.

29- حیدری سلطان آبادی، م.، تاکی، ا. و اسدی،ا. 1394. تعیین عملکرد سیستم‌های تبدیل برنج در استان اصفهان. نهمین کنگره ملی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران. پردیس کشاورزی دانشگاه تهران.

30- اسدی، ا.، تاکی، ا. و حیدری سلطان آبادی، م. 1394. افزایش ظرفیت مزرعه‌ایی نشاء‌کار نیمه خودکار پیاز با تغییر الگوی کاشت از تک نشایی به چند نشایی. نهمین کنگره ملی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران. پردیس کشاورزی دانشگاه تهران.

31- تاکی، ا.، حیدری سلطان آبادی، م. و اسدی،ا. 1394. ساخت و ارزیابی یک گودال‌کن هیدرولیکی جهت کوددهی درختان در فضای سبز شهری و باغات. نهمین کنگره ملی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران. پردیس کشاورزی دانشگاه تهران.

32- تاکی، ا.، اسدی،ا. و حیدری سلطان آبادی، م. 1394. بهینه‌سازی ماشین هواده چمن به منظور به کارگیری در خاک‌های سنگین ایران. نهمین کنگره ملی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران. پردیس کشاورزی دانشگاه تهران.

کنفرانس های خارجی
 
  1. Hemmat, A. and Khashoei, A. A. 1998. Effects of conventional and conservation tillage systems on yield of irrigated winter wheat. In Abstracts Proceedings of International Conference on Agricultural Engineering. Part 2. pp. 745-746. Oslo, Norway. 24-27 Aug. 1998.
  2. Hemmat, A. and Khashoei, A. A. 1998. Irrigated winter wheat grain yield response to tillage systems. In Proceedings of International Agricultural Engineering Conference eds. V. M. Salokhe and Zhang Jianxia, Vol. 1. pp. 310-316. Bangkok, Thailand, 7-10 Dec. 1998.
  3. Hemmat, A. and Khashoei, A. A. 2000. Effect of planting equipment and crust breaking method on cotton emergence. In Proceedings of the XIV Memorial CIGR World Congress. PP. 493-496. Tsukuba, Japan. Nov. 28 – Dec. 1.
  4. Yahyaabadi, M, Asadi, A. 2005. Eartworm population,s response to tillage and residue management on a selected soil of Isfahan. International conference on human impact on soil quality attributes in arid and semiarid regions. Isfahan, Iran. Sept. 12-16.
 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

1- مناسبترین فاصله کاشت در زراعت چغندر‌قند با منورژم کار (مجری مسئول) .1370-1371.

2- بررسي افت کمباين غلات (مجری مسئول). 1371-1372

3- اثرات شيوه هاي مختلف خاک ورزي بر روي محصول گندم آبي و مقايسه پارامتر ها عمتکردي آنها (مجری مسئول). 1372-1376.

4- اثرات شيوه هاي مختلف خاک ورزي بر روي خصوصیات فیزیکی و برخی خواص مرفولوزیکی ریشه گندم (مجری مسئول). 1372-1376.

5- اثر تراکم خاک در حين کاشت و روش سله شکني بر سبز شدن بذر پنبه (مجری مسئول) 1376-1378.

6- اثر ايجاد ترک در محل خطوط کاشت در خاک هاي رودشت اصفهان بر سبز شدن بذر چقندر قند (مجری مسئول) 1381-1383 .

  7- اثر مديريت بقاياي گياهي جو بر برخي خصوصيات گياه و خاک در تناوب جو ذرت (مجری مسئول) 1379 -1384

8- اثر مقادير و روش هاي قرار دهي کود پتاسه در سيستم هاي خاک ورزي بر گياه جو در شرايط شور (مجری مسئول) 1382 - 1384 .

9- بررسي روشهاي کاشت بر روي بستر هاي پشته اي دائم و غير دائم ومقايسه آن با روش مرسوم در تناوب گندم ذرت (مجری مسئول) 1382 -1384.

10- استفاده از تکنيک ايجاد ترک‌هاي طولي بر روي خطوط کاشت به منظور بهبود سبز شدن بذر پنبه و حذف عمليات سله شکني در شرايط زارعين (مجری مسئول ). تحقیقی و ترویجی. 1386-1388 .

11- مقايسه کشت پشته‌اي گندم با روش مرسوم در شرايط زارعين. (مجری مسئول ) . تحقیقی و ترویجی. 1386-1388.

12- اثر شدت خاک‌ورزي و روش کود‌دهي در دو شکل بستر کاشت مسطح و پشته‌اي بر عملکرد گندم آبي در تناوب ذرت-گندم (مجری مسئول) 1385-1390.

13- ساخت و ارزيابي یک واحد نشاء کار نیمه خودکار برای کشت متراکم نشاء ریشه لخت پياز (مجری مسئول) 1391-1393 .

14- بهینه‌سازی ماشین هواده چمن به منظور به کارگیری در خاک‌های سنگین ایران. (مجری مسئول) 1391-1393.

15 - بررسی امکان افزایش ظرفیت مزرعه‌ای نشا‌کار نیمه خود‌کار با تغییر الگوی کاشت به روش کپه‌کاری (مجری مسئول) 1391-1393.

 16- طراحی و ساخت دستگاه کاشت با شیاربازکن فعال جهت کشت مستقیم گندم در سیستم بی خاک ورزی (همکار) . 1384- 1386.

 17- - بررسی اثر برخی از روشهای خاک ورزی و تهیه بستر کاشت بر خصوصیات هیدرولیکی و کارایی مصرف آب در زراعت گندم. (همکار). 1385-1388.

 18- بررسی اثر مدیریت بقایای گیاهی در کشت متناوب گندم آبی با محصولات ردیفی بر عملکرد محصول، مواد آلی و پایداری خاکدانه ها (همکار). 184-1388.

 19- بررسی و تعیین مناسبترین روشهای خاک ورزی و شرایط مطلوب کاربرد آنها در تولید گندم آبی در مناطق مختلف ایران. (همکار). 1384-1387.

 20- ساخت یک ماشین خودگردان به منظور تامین تراکم بالای بوته در کشت نشاء ریشه لخت پیاز. (همکار). 1389-1391.

21- ساخت و ارزیابی پیازکن میله ای جلوسوار متناسب با الگوی کشت پخشی محصول (همکار). 1389-1391.

22- ساخت یک گودال­کن هیدرولیکی جهت کوددهی و بهبود نفوذپذیری خاک در فضای سبز شهری و باغات. (همکار). 1391-1392.

  

  پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا
 

1 -ارزیابی فنی و اقتصادی سه نوع ماشین پیاز‌کن. (مجری مسئول) 1393-1395

 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 
نشریات فنی و ترویجی
 
 1- نگارش نشریه ترویجی با عنوان " مدیریت بقایای گیاهی"

2- نگارش نشریه ترویجی با عنوان" خاک ورزی حفاظتی در مناطق خشک و لزوم آن در کشاورزی پایدار "

3- نگارش نشریه ترویجی "مقايسه عملکرد و اجزاي عملکرد گندم در دو روش کشت پشته اي و مسطح"

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

عضویت در مجامع علمی 
 

تشویقات 
  پژوهشگر برتر مرکز تحقیقات اصفهان در سال 86

سایر موارد

 

ارزیابی و آزمون دستگاه وارداتی کمباین برنج

اختراع منجر به تجاری سازی "نشاءکار نیمه خودکار ثقلی برای کشت متراکم نشاء پیاز. تاکی و اسدی

همکاری با اداره امورفناوریهای مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی اصفهان

عضو گروه تدوین طرح توسعه مکانیزاسیون استان اصفهان

عضو کمیته فنی خاک ورزی حفاظتی استان اصفهان