سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹  -  Tuesday, July 14, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » مهندس علیرضا مامن پوشعلیرضا مامن پوش نام و نام خانوادگی
مربی پژوهش مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
تاسیسات آبیاری تخصص
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان محل کار
پست الکترونیک
شماره تماس
فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

  لیسانس-  مهندسی آبیاری - دانشگاه تهران . 1367

فوق لیسانس- تاسیسات آبیاری- دانشگاه تربيت مدرس تهران. 1372

سوابق شغلی

  کارشناس آبیاری  از 1373 تا 1376.

عضو هیات علمی از 1383 تاکنون.

سوابق اجرایی

 

سوابق تدریس
 
 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

1.    P.Droogers, H.R. Salemi, A. Mamanpoush,2001. Exploring basin scale salinity . problems using a simplified water accounting model: the example of Zayandeh Rud Basin, Iran, Irrigation and Drainage. Vol.50 No4.

2.     Akbari,M, Mamanpoush ,A.R.,Gieske.A. Miranzadeh.M…..,2006. Crop and land cover classification in Iran Using Land sat7 Imagery. International journal of Remote Sensing , Volume 27,Number 19 ,October 2006,pp.4117-4135(19).

3.     Molle,F Hoogesteger . J, and Mamanpoush A.R, 2007(b). Macro and Micro-Level Impacts of Droughts: The case of the Zayandeh Rud River Basin, Iran. Irrigation & Drainage. Vol 57: 1-9.

4.     Molle,F, and Mamanpoush A.R, 2012. Scales, Governance and Management of River Basins : A Case Study from Iran.Geoforum. Volume 43.

 

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

   

1-       مأمن پوش،ع. ر. 1375. بررسي اثرات زيست محيطي سازه هاي آبي بر روي آبزيان.مجله علمی آب وفاضلا ب.شماره 18. 1375.

2-       مأمن پوش،ع. ر. 1378. لزوم استفاده از پسابها در کشاورزي با ديدگاه زيست محيطي و بررسي محاسن و معايب جدا سازي فاضلاب هاي صنعتي و خانگي . مجله آب – خاک -ماشین ب.شماره 46. 1378

3-       مأمن پوش،ع. ر،عباسی ،ف.و موسوی.1380. ارزيابي بازده کاربرد آب در روشهاي آبياري سطحي برخي مزارع استان اصفهان. مجله موسسه تحقيقات  فني ومهندسي کشاورزي. جلد 9 .1380

4-       مأمن پوش،ع. ر. و فصيحي ،م. 1380. استفاده ازنيروگاهاي برق آبي کوچک براي آبياري زمين هاي مرتفع کشاورزي.مجله علمی آب وفاضلا ب.شماره 39.

5-       مأمن پوش،ع. ر. و موسوی ،ف. 1380. بررسي مشکلات بهره برداري از شبکه آبياري سمت راست نکو آباد در استان اصفهان .مجله علمی آب وفاضلا ب.شماره 38.

6-       مأمن پوش،ع. ر. و  فصيحي ،م. 1380. بررسي مشکلات نگهداري و مرمت سازه هاي هيدروليکي در شبکه آبياري نکو آباد.مجله علمی اساس شماره 12.

7-       میران زاده ،م. مأمن پوش،ع. ر، خیسک ،آ.1381. شيمي‌ آب‌ زيرزميني‌ و آب‌ سطحي‌ منطقه‌ لنجانات‌، استان‌اصفهان. مجله علمی آب وفاضلا ب.شماره 44.

8-       ملک،س. و مأمن پوش،ع.ر.1382 . بحران آب و امنیت غذایی. مجله خشکی و خشکسالی .شماره 10.

9-       مأمن پوش،ع. ر و حیدری ،ن.1382. بررسی یکپارچه سازی اراض زیر شبکه های مدرن آبیاری در حوزه زاینده رود. مجله خشکی و خشکسالی .شماره 10.

10-     ملک،س. و مأمن پوش،ع.ر.1383 . امنیت غذائی :منابع آب و تولید غذا در حوضه زاینده رود. مجله خشکی و خشکسالی .شماره 14.

11-     غازی ،ا.زارعان ،ح. و مأمن پوش،ع. ر،1384 . تحلیلی بر مدیریت توزیع و مصرف منابع آب در شبکه آبیاری زاینده رود. مجله سپهر . شماره 53.

12-     مأمن پوش،ع. ر .1384. بررسی بازده کاربرد آب در روش های آبیاری سطحی و توصیه روش مناسب در برخی مزارع استان اصفهان . پزوهشنامه مرکزتحقیقات کشاورزی . شماره 24.

13-     محلوجی،م.، مأمن پوش،ع. ر. و جعفری،ا.1385. کاربرد کم آبیاری در ژنوتیپ های پیشرفته جو. مجله دانش کشاورزی دانشگاه تبریز. جلد 16 شماره 3

14-     میران زاده ،م. و مأمن پوش،ع. ر، 1387. برآورد میزان برداشت آب زیر زمینی در محدوده شبکه های عمده آبیاری زاینده رود اصفهان . مجله پژوهش آب ايران .شماره 2.

15-     نعمت الهی ،م.ر. و مأمن پوش ،ع.ر،1387. مدیریت انواع سیستم های آبیاری برای اجرای عملیات سم آبیاری.مجله آب وآبیاری . شماره 12.

16-     عباسی ،ن.،بهراملو،ر. و مأمن پوش ،ع.ر،1387. ارزيابي مسائل فني و بهر ه برداري از شبکه هاي آبياري و زهکشي. مجله زیتون . شماره 192.

17-     مأمن پوش،ع. ر و تفنگ ساز .ر،1388. مديريت و پنانسيل يابي مناطق مستعد جهت طرح هاي آبياري تحت فشار .مجله آب و آبیاری. شماره 16.

18-     وردی نژاد،و. ،سهرابی ،ت.،حیدری ،ن.،عراقی نژاد ،ش.،و مأمن پوش،ع. ر،1388. بررسی عرضه و تقاضا و برآورد بهره وری آب کشاورزی در حوزه آبریز زاینده رود. مجله آبیاری و زهکشی ایران.شماره 2جلد سوم .

19-     عابدی کوپایی،.ج، نصری ،ز.، و مأمن پوش،ع. ر،1388. بررسی کیفیت شیمیا یی آب رودخانه زاینده رود و توان خود پالایی آن. مجله نما .

20-     مأمن پوش،ع. ر و فتحی .م،.1388. تفکیک نواحی متفاوت رشد محصول درمقیاس مزرعه با استفاده ا ز فن‌آوري سنجش از دور   (مطالعه موردی درمنطقه برخوار اصفهان ).مجله سپهر . شماره 72.

21-     مأمن پوش،ع. ر و قناعت .م،.1388. نقش مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه های آبیاری. مجله آب وآبیاری . شماره 19.

22-     ترکمانی ،ج. نيکوئي،ع.ر. و و مأمن پوش،ع. ر،1389. مدیریت مصرف آب در سطوح متفاوت شوری در راستای تحقق اهداف چند گانه ی کشاورزان حوضه زاینده رود. مجله آبیاری و زهکشی ایران. شماره 1 ، جلد4.

23-     مأمن پوش،ع. ر و موحدان .م،.1389. بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی. مجله آب وآبیاری . شماره 24.

24-     وردی نژاد،و. ،سهرابی ،ت.،حیدری ،ن.،عراقی نژاد ،ش.،و مأمن پوش،ع. ر،1390. بهينه سازي الگو و تراکم کشت در مزارع .مجله سرزمین سبز.شماره 94-93.

25-     مأمن پوش،ع. ر. و موسوی ،ف. 13 90 . کمیت و کیفیت رسوب گذاری در شبکه های آبیاری نکوآباد و آبشار در استان اصفهان . .مجله مجله پژوهش آب ايران .شماره 8.

26-     مأمن پوش،ع. ر و تفنگ ساز .ر،1390. ارزیابی روند تغییرات فضای سبز شهر اصفهان در دو بازه زمانی ،با استفاده از تصاویر ماهواره ای و GIS .مجله سپهر شماره 79.

27-     عابدی کوپایی،.ج، نصری ،ز.، صالبی ،خ.، مأمن پوش،ع. ر،و موسوی .ف.1390. مطالعه کیفیت شیمایی و آلودگی آب زاینده رود در بالادست به دیازینون و توان خود پالایی آن. مچله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ،علوم آب و خاک.شماره 56.

28-     مأمن پوش،ع. ر،حیدری سلطان آبادی،م. و دهقانی ،م.1394. تاثیر میزان آب مصرفی و روش های کاشت بر عملکرد و کارایی مصرف آب در ارقام تجاری سیب زمینی.مجله آبیاری و زهکشی .شماره 6.جلد 9.

 
 مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی
کنفرانس های داخلی
 
 1- مأمن پوش،ع.ر.1374. بررسي اثرات زيست محيطي سازه هاي آبي بر روي آبزيان. کنفرانس منطقه اي مديريت منابع آب. شهریور ماه. دانشگاه صنعتي اصفهان

2-کشاورز ،ع.،سهرابی ،ت.،عباسی ،ف.مأمن پوش ،.ع.ر. 1375. ارزيابي سيستمهاي آبياري سطحي تحت شرايط زارعين. دومين کنفرانس ملي مسايل آب و خاک کشور.تهران .

3- مأمن پوش،ع.ر.و فصيحي.م.1379. اثرات نيروگا ههاي برق آبي کوچک بر  تو سعه کشاورزي . چهارمين کنفرانس سراسري روستا و انرژي. چابهار.

4- مأمن پوش،ع.ر.1379. عرضه و تقاضاي آب در شبکه هاي عمده آبياري در دشت زاينده رود. کارگاه آموزشي “مديريت آب وآبياري پايدار در حوضه آبريز زاينده رود.اصفهان .

5- مأمن پوش،ع.ر.و فصيحي.م.1380. بررسي مشکلات نگهداري و مرمت سازه هاي هيدروليکي در شبکه آبياري نکو آباد (زاينده رود). کنفرانس بين المللي سازه هاي هيدروليکي. دانشگاه شهید باهنر کرمان.

6-تاکی ،ا.،رضایی،م. و مأمن پوش،ع.ر.1380. مقايسه روش مرسوم با روش فشرده کردن بستر نشاء (زمين اصلي) بر امکان مکانيزاسيون کشت برنج،ميزان آب مصرفي ،عملکرد محصول وخواص فيزيکي خاک. هشتمين گردهمايي برنج کشور. کرج .

7- مأمن پوش،ع.ر.1380. بررسي يکپارچه سازي اراضي زير شبکه هاي مدرن آبياري. اولين  کنفرانس ملي بررسي راهکارهاي مقابله با بحران آب. دانشگاه زابل.

8- مأمن پوش،ع.ر.1380. عرضه و تقاضاي آب در شبکه هاي عمده آبياري در دشت زاينده رود. کارگاه آموزشي مديريت آب و آبياري. موسسه تحقيقات فني ومهندسي کشاورزي کرج.

9- مأمن پوش،ع.ر.1380. ارزيابي عملکرد شبکه هاي آبیاری. کارگاه انتقال يافته هاي مديريت منابع آب در حوضه آبريز زاينده رود. مرکز تحقیقات منابع طبیعی اصفهان

10-میران زاده ،م. مأمن پوش،ع.ر.و آمبروخیسک .1381. بررسي کيفيت آب رودخانه زاينده رود با استفاده از مدل WATAVEL . ششمين کنفرانس بين المللي مهندسي رودخانه. دانشگاه اهواز.

11- ملک ،س.، مأمن پوش،ع.ر.1383. امنیت غذائی :منابع آب و تولید غذا در حوضه زاینده رود. سمینار حفاظت از   تالاب گاوخونی. سد زاینده رود-چادگان.

12- مأمن پوش،ع.ر.1383. تهیه سطح زیر کشت.نوع کشت وتراکم کشت با استفاده ازتصاویر ماهواره ای ( RS-GIS ). همایش مدیران جهاد کشاورزی و سازمان آب منطقه ای اصفهان.سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان .

13- مأمن پوش،ع.ر.1383. بهره وری آب دراراضی زیرکشت شبکه های آبیاری زاینده رود. اولین سمینار تخصصی اقتصادو منابع طبیعی.

دانشگاه اصفهان.

14- تاکی ،ا.،رضایی،م. و مأمن پوش،ع.ر.1383. تاثیر روشهای فشرده کردن و گلخرابی جهت آماده سازی زمین شالیزار بر کارائی ماشین نشاکار ،ميزان آب مصرفي ،عملکرد شلتوک وخواص فيزيکي خاک . یازدهمین همایش برنج کشور .قزوین .

15-دهقانی ،م.،ستار،م. و مأمن پوش،ع.ر.1384. تاثیر دور آبیاری بارانی بر عملکرد و کارائی مصرف آب آبیاری یونجه. نهمین کنگره علوم خاک ایران.تهران .

16- دهقانی ،م.،عقدایی،م. و مأمن پوش،ع.ر.1384. تاثیر رزیم های آبیاری بر عملکرد و کارائی مصرف آب آبیاری یونجه. نهمین کنگره علوم خاک ایران.تهران .

17-مأمن پوش،ع.ر.1384. بررسی کمیت و کیفیت رسوبات شبکه های آبیاری و امکان کاربرد آن در عرصه های کشاورزی . دومین کنگره بهره برداری ازمنابع تجدیدشونده و بازیافت در کشاورزی .دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد خوراسگان (اصفهان).

18- مأمن پوش،ع.ر.1384. بررسی مشکلات بهره برداری و مدیریت نگهداری از شبکه آبیاری سمت راست نکوآباد زاینده رود اصفهان. هم اندیشی بررسی مسائل فنی و بهره   برداری تعدادی از شبکه های آبیاری و زهکشی. معاونت آب و خاک وزارت جهادکشاورزی.

19- مأمن پوش،ع.ر.و دهقانی،م.1384. بررسی وضعیت آلودگی منابع آب منطقه برخوار. آلاینده ها از خاک تا مواد غذائی. دانشگاه آزاد اردستان.

20- مأمن پوش،ع. ر.و موسوی،ف. 1385. بهره وری آب دراراضی زیرکشت شبکه های عمده آبیاری زاینده رود(نکو آباد وآبشار ). همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی. اهواز دانشگاه شهید چمران .

21- میران زاده ،م. و مأمن پوش،ع. ر. 1385. برآورد میزان برداشت آب زیر زمینی در محدوده شبکه های عمده آبیاری زاینده رود اصفهان . اولین همایش منطقه ای بهره برداری بهینه از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود(فرصتها و چالشها ) .دانشگاه شهرکرد.

22-اسلامیان ،س.،نصری ،ز.،مأمن پوش،ع.ر.و اعتمادی،ه. 1385.تحليل ضرايب رواناب و همبستگي بين رواناب و بارش حوزه بازفت استان چهارمحال و بختیاری. اولین همایش منطقه ای بهره برداری بهینه از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود(فرصتها و چالشها ) .دانشگاه شهرکرد.

23-نعمت الهی،م.ر.،و مأمن پوش،.ع.ر.1385. بررسي خطر آلودگی رودخانه زاینده رود از نظر نوع و ميزان کود و سم مورد استفاده در شاليزارهاي شهرستان لنجان اصفهان. نهمین همایش ملی بهداشت محیط. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

24-فتحی،م.،و مأمن پوش،.ع.ر.1385. بررسی آلودگی زیست محیطی ناشی از مصرف کودهای نیتروژن در حوضه زاینده رود اصفهان . خاک ، محیط زیست و توسعه پایدار . دانشکده مهندسی آب و خاک –دانشگاه تهران .

25- مأمن پوش،ع.ر.،میران زاده ،م.، و دهقانی ،م.1385. عرضه و تقاضای آب در شبکه های عمده آبیاری زاینده رود اصفهان. دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران. دانشکده عمران. دانشگاه صنعتی اصفهان.

26-درزی ،ف.،صفوی،ح.ر.، مأمن پوش،ع.ر.،و بحرینی ،غ.ر.1385. مدلسازی جریان برگشتی از شبکه آبیاری نکو آباد به آبخوان دشت نجف آباد. دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران. دانشکده عمران. دانشگاه صنعتی اصفهان.

27-دهقانی ،م.،و مأمن پوش،ع.ر.1385. خشکسالی اخیر و پیامدهای آن بر منابع آب و کشاورزی حوضه زاینده رود. دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران. دانشکده عمران. دانشگاه صنعتی اصفهان.

28-رحمانی ،ح.ر.،و مأمن پوش،ع.ر.138 6 . اثر فعالیتهای کشاورزی بر کیفیت آب زاینده رود. دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران. دانشکده عمران. دانشگاه صنعتی اصفهان.

29-عابدی کوپایی ،ج.،نصری،ز.و مأمن پوش،ع.ر.1386. بررسی کیفیت شیمیایی آب رودخانه زاینده رود از سد تنظیمی زاینده رود تا سد انحرافی نکو آباد . ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران. دانشگاه شهر کرد.

30-حیدری ،ن.، مأمن پوش،ع.ر.،شاهرخ نیا ،م.ع.،خرمیان ،.م.و کریمی ،.م.1386. بررسی و ارزیابی پتانسیل ها ، تمایلات و موانع موجود در انتقال مدیریت و مشارکت آب بران در شبکه های آبیاری و زهکشی. دومین کنفرانس ملی تجربه های ساخت تاسیسات آبی و شبکه های آبیاری و زهکشی. دانشگاه تهران ، کرج .

31-جعفری ،ا. ،محلوجی ،م.و مأ من پوش،ع.ر.1386. تخمين کارآيي مصرف آب کشاورزي در استان اصفهان. دومین همایش کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی اصفهان.شرکت آب منطقه ای اصفهان .

32- جعفری ،ا. ،محلوجی ،م.و مأ من پوش،ع.ر.1386. برآورد راندمان آبياري و مقدار آب مصرفي در کشاورزي استان اصفهان . دومین همایش کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی اصفهان.شرکت آب منطقه ای اصفهان .

33- عابدی کوپایی ،ج.،نصری،ز.و مأمن پوش،ع.ر.1386. کشاورزی، هم عامل و هم قربانی آلودگی آب. همایش مدیریت پایداری فنا وری ،تولید، تامین و مصرف نهاده های کشاورزی. تهران -وزارت جهاد کشاورزی.

34- مأمن پوش،ع. ر و تفنگ ساز .ر،1386. مکان یابی مناطق مستعد جهت اجرای طرح های آبیاری تحت فشار به کمک سامانه ی اطلاعات جغرافیایی GIS . اولین سمینار طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار. کرج.

35- نعمت الهی،م.ر.،و مأمن پوش،.ع.ر.1386. اصول و روش های کاربرد سموم در آب آبیاری ( سم آبیاری ). اولین سمینار طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار. کرج.

36- مأمن پوش،ع. ر و تفنگ ساز .ر،1386. ارزیابی و تحلیل مکانی فضای سبز شهر اصفهان در دو دوره زمانی 1302 و 1386 توسط تصاویر ماهواره ای و GIS . سومین همایش ملی فضای سبز. کیش.

37-عابدی کوپایی ،ج.،نصری،ز.،طالبی جهرمی ،خ.و مأمن پوش،ع.ر.1387. بررسي کيفيت شيميايي برخي از زهکشهاي ورودي به زاينده رود. دومين همايش تخصصي مهندسي محيط زيست . دانشگاه تهران.

38- مأمن پوش،ع.ر.1387. اثرات تجهیز و نوسازی اراضی در بهبود مدیریت آبیاری. کارگاه آموزشی و فنی راهکارهای بهبود کارائی مصرف آب کشاورزی در شرا یط خشکسالی. سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با همکاری موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

39-عابدی کوپایی ،ج.،عبادی،م.ر.،سعیدفر،م.،نبی نژاد،ع.ر.،مأمن پوش،ع.ر.و افیونی ،د.1387.راهکارهای کاهش اثرات خشکسالی. همایش کاربردی خشکسالی (چالشها و راهکارها ). استانداری اصفهان – مرکز تحقیقات کشاورزی.

40- مأمن پوش،ع.ر.،صلحی ،م.سیف الهی ،.م.،میران زاده ،م.،آقا نوری ،ع.،شیرانی ،ک.،لیاقتی ،ح.1387. برنامه ریزی و مدیریت منابع آب در شرایط خشکسالی. همایش کاربردی خشکسالی (چالشها و راهکارها ). استانداری اصفهان – مرکز تحقیقات کشاورزی.

41-رضایی،غ.ر.، مأمن پوش،ع.ر.1387. برآورد ارزش اقتصادي آب کشاورزي در حوضه آبريز زاينده رود. سومين کنفرانس مديريت منابع آب ايران. دانشکده عمران- دانشگاه تبريز

42-وردی نژاد،و.،سهرابی ،ت.،حیدری ،ن.،عراقی نژاد ،ش.،و مأمن پوش،ع. ر،1387. بهینه سازی الگو و تراکم کشت و تبیین جایگاه آنها. اولین هم اندیشی الگوی کشت محصولات زراعی و باغی کشور . تهران – وزارت جهاد کشاورزی.

43- اسمی خانی ،م.،یزدانی پور،م.،صفوی ،ح.ر.،و و مأمن پوش،ع. ر،1387. شبیه سازی هیدروسیستم های پیچیده با استفاده از ماشین های بردار پشتیبان در جهت مدیریت پایدار منابع آب     . اولين همايش ملی مديريت جامع حوضه آبخيز زاينده رود با نگرش بر توسعه پایدار و تاثیر آن بر فلات مرکزی ایران. اصفهان

44- عابدی کوپایی ،ج.،امیری ،م.ج.،و مأمن پوش،ع.ر.1387. ارزيابي مقدار اتلاف آب ضایعات محصولات کشاورزي در مراحل تولید و مصرف در استان اصفهان. اولين همايش ملی مديريت جامع حوضه آبخيز زاينده رود با نگرش بر توسعه پایدار و تاثیر آن بر فلات مرکزی ایران. اصفهان.

45- قناعت،م.،کاوه ،ف.، و مأمن پوش،ع.ر.1387. کشاورزی پایدار و معضلات پیش‌روی مدیریت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی در پایین‌دست حوضه‌ی زاینده‌رود. اولين همايش ملی مديريت جامع حوضه آبخيز زاينده رود با نگرش بر توسعه پایدار و تاثیر آن بر فلات مرکزی ایران.اصفهان.

46- مأمن پوش،ع.ر.1387. کارگاه آموزشی راندمان آبياري در حوضه آبخيز زاينده رود. اولين همايش ملی مديريت جامع حوضه آبخيز زاينده رود با نگرش بر توسعه پایدار و تاثیر آن بر فلات مرکزی ایران. اصفهان.

47- قناعت،م.،کاوه ،ف.، و مأمن پوش،ع.ر.1387.بررسي مشکلات بهره برداري و نگهداري در شبکه آبياري آبشار رودخانه زاينده رود. کنفرانس سراسري مديريت جامع بهره برداري آب. دانشگاه شهيد باهنر کرمان.

48- قناعت،م.،و مأمن پوش،ع.ر.1388. تاثير مديريت آبياري مشارکت مدارانه بر نگرش کشاورزان نسبت به خشکسالي و کمبود آب . دومين همايش ملي اثرات خشکسالي و راهکارهاي مديريت آن. اصفهان.

49- وردی نژاد،و.،سهرابی ،ت.، عراقی نژاد،ش.، مأمن پوش،ع. ر.، و حیدری،ن.،1388. بهره وري مصرف آب در شبکه آبياري راست آبشار. دومين همايش ملي اثرات خشکسالي و راهکارهاي مديريت آن. اصفهان.

50- مأمن پوش،ع.ر.1388. بهينه سازي مصرف آب در بخش کشاورزي . کارگاه آموزشي اصلاح الگوي مصرف آب در بخش کشاورزي در دومين همايش ملي اثرات خشکسالي و راهکارهاي مديريت آن. اصفهان .

51-مأمن پوش ،ع.ر.،دهقانی سانیج ،ح.،و تنفنگ ساز ،ر.1388.کاربرد مدل بولین به منظور مکان یابی مناطق مستعد اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار با استفاده از تکنیک GIS  و اثرات توسعه بر روی منابع آب زیر زمینی. دومین سمیتار ملی توسعه پایدار روشهای نوین آبیاری. کرج . معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی.

52- قناعت،م.،و مأمن پوش،ع.ر.1388. بررسی مسائل انتقال مدیریت در شبکه های آبیاری -مطالعه موردی شبکه های آبیاری اصفهان. اولین همایش ملی رویکردهای نوین مشارکت مردمی در مطالعه ، ساخت ، بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی. شیراز.

53- موحدان ،م.، مأمن پوش،ع.ر.،و عباسی ،ن.1389. ارزیابی موردی میزان نشت آب از کانالهای آبیاری و مخازن دخیره آب با پوشش ژئو سنتتیک. دومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی. کرج .

54- عابدی کوپایی ،ج.، مأمن پوش،ع.ر.و مقدس،م.1389. اثر احداث شهرک بهار ستان اصفهان بر آلودگی آبهای زیر زمینی. نخستین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران. دانشگاه صنعتی کرمانشاه.

55- موحدان ،م.، مأمن پوش،ع.ر.،1389. کاهش نشت آب از استخرهای ذخیره آب کشاورزی با استفاده از پوشش ژئو سنتتیک – مطالعه موردی. همایش علمی چالش های آب قم. دانشگاه قم.

56- مأمن پوش،ع.ر.، موحدان ،م.1389. بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی. همایش علمی چالش های آب قم. دانشگاه قم.

57- مأمن پوش،ع.ر.1389. تجربیات استفاده از ژئو سنتتیک ها در شبکه های آبیاری استان اصفهان. اولین نشست تخصصی بررسی کاربرد ژئوسنتتیک ها در آبیاری و زهکشی.کرج.

58- مأمن پوش،ع.ر.1389. بررسی مسائل و مشکلات موجود در پوشش های بتنی کانال های آبیاری استان اصفهان. اولین نشست تخصصی بررسی مسائل پوشش های بتنی درکانال های آبیاری کشور.کرج.

59- باقری ،م.ر.،مرتضوی بک،ا.مأمن پوش ،ع.ر.شهسواری ،م.ر.و نعمت الهی ،م.ر.1389. کنترل غیر شیمیائی زنجیرک سیب زمینی Empoasca decipiens  با استفاده از عوامل زراعی در قالب یک برنامه جامع مدیریت سلامت سیب زمینی. اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و محصول سالم اصفهان.

60- دهقانی ،م.شیر اسماعیلی ،غ.ح.تدین نژاد،م.و مأمن پوش ،ع.ر.1389. بررسی تاثیر کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان در اصفهان. اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و محصول سالم. اصفهان .

61- دهقانی ،م.تدین نژاد،م.پارسا دوست ،ف.و مأمن پوش ،ع.ر.1389. بررسی تاثیر کم آبیاری به روش PRD  بر روی ذرت در اصفهان. اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و محصول سالم. اصفهان .

62-عبدلی ،ح.اسلامیان ،س.س.عابدی کوپایی،ج.و مأمن پوش ،ع.ر.1389. استفاده از الگوریتم توازن انرژي سطح زمین و تصاویر ماهوا ره اي در برآورد تبخیر - تعرق (مطالعه موردي : دامنه فریدن و دشت گلپایگان در استان اصفهان). سومین همایش ملی مدیریت شبکه هاي آبیاري و زهکشی. دانشگاه شهید چمران اهواز.

63-رهروانی ،ن. و مأمن پوش ،ع.ر.1389. ارزيا بي راندمان تله اندازي رسوب در حوضچه هاي رسوبگير سد انحرافي نکوآباد زاينده رود اصفهان. همايش ملي آب با رويکرد آب پاک. دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور).

64- مأمن پوش ،ع.ر.1390. مسائل و مشکلات موجود در پوشش بتنی کانال های آبیاری استان اصفهان. اولین کارگاه فنی بررسی کیفیت بتن سخت شده در پوشش کانال های آبیاری ،روش ها و استانداردها. همدان.

65- مأمن پوش ،ع.ر.1393. آب و کشاورزی در حوضه آبریز گاوخونی. اولین همایش ملی آب .انسان . زمین. شهرستان برخوار - دولت آباد.

66- مأمن پوش ،ع.ر.1393. توسعه شهرک های گلخانه ای در شرق اصفهان با استفاده از شبکه آبرسانی. سومین کنگره ملی " هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای ".کرج.

67- مأمن پوش ،ع.ر.1393. بحران آب و امنیت غذایی ) مطالعه موردی دشت مهیار ( .دومین همایش تغییر اقلیم و امنیت غذایی. دانشگاه اصفهان.

68- مأمن پوش ،ع.ر.و محمدی ،ح.1393. تغییر اقلیم و اثرات آن بر منابع آب و کشاورزی در شهرستان اصفهان . دومین همایش تغییر اقلیم و امنیت غذایی. دانشگاه اصفهان.

69- مأمن پوش،ع.ر.، دهقانی ،م.1393. بررسی کارآیی مصرف آب در روشهای کشت یک ردیفه و دو ردیفه ارقام تجارتی سیب زمینی. دومین همایش ملی  مدیریت آب در مزرعه.کرج.

70-فرزام نیا ،م.دهقانی سانیج،ح.و مأمن پوش ،ع.ر.1394. ارزیابی سامانه آبیاری قطره ای زیر سطحی در یک باغ زیتون. اولین کنگره آبیاری و زهکشی ایران. دانشگاه فردوسی مشهد.

71- مأمن پوش،ع.ر.1394. بررسی چالش های استفاده مجدد از پساب در مدیریت منابع آب. همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت - چالش ها و راهکارها. دانشگاه اصفهان.

 
 
 
 
کنفرانس های خارجی
 
 
 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

1- بررسي مشکلات بهره برداري ومديريت نگهداري از شبکه آبياري سمت راست نکوآباد زاينده رود(مجری مسئول) 76-1374

2- ارزيابي بازدهي روشهاي آبياري سطحي و نحوه کار آنها در سطح کشور(مجری منطقه ای ) 78-1374.

3- تطبيق مدل رياضي نظريه هاي زهکشي در حالت ماندگار و غير ماندگار به روش عناصر محدود با شرايط مزرعه(همکار ) 77-1355.

4- اصلاح معادلات تجربي نشت آب از کانال در منطقه رودشت اصفهان(همکار )77-1376.

5-بررسي عوارض و جزئيات تخريب سازه هاي آبي در ارتباط با مقدار و نوع گچ (همکار )77-1376.

6- برنامه ملي تحقيقات بخش آب کشور- دفتر چهارم “امکانات و توانايي هاي تحقيقاتي  هفتگانه آب طي سالهاي 75-72“ بهار سال 1376- کمسيون آب شوراي پژوهشهاي علمي کشور- رياست جمهوري-(همکار)76-1375

7- گزارش ملي تحقيقات بخش آب سال 1376- سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج کشاورزي –شوراي پژو هشهاي علمي کشور-(همکار )77-1376.

8- ارزيابي تبديل روش آبياري نواري به آبياري قطره اي در درختان مسن سيب سميرم- (همکار )78-1375.

9- بررسي و انتخاب مناسبترين روش تهيه بستر نشا (زمين اصلي ) جهت کاشت مکانيزه برنج-( همکار) -79-1377.

10- بررسی کمیت و کیفیت رسوبات شبکه های آبیاری اصفهان و امکان کاربرد آن در عرصه های کشاورزی- (مجری مسئول).82-1379.

11- عرضه وتقاضای آب در شبکه های آبیاری اصفهان-(مجری مسئول).82-1379.

12- نقش مشارکت زارعین در مدیریت شبکه های آبیاری- مجری منطقه ای .83-1382.

13- بررسی و مقایسه عملکرد لاین ها وارقام جو متحمل به سرما در شرایط زارعین. همکار . 84-1383.

14- بررسی و مقایسه عملکرد لاین ها وارقام جو بدون پوشینه در شرایط زارعین. همکار .84-1383.

15- بررسی و مقایسه عملکرد لاین ها وارقام جو در شرایط زارعین. همکار . 84-1383.

16- بررسی کارایی مصرف آب در روشهای کشت یک ردیفه و دوردیفه در ارقام تجارتی سیب زمینی.مجری .85-1384.

17- ارزیابی طرحهای تجهیز و نوسازی شده شهرستان لنجان بر کاهش مصرف آب در استان اصفهان. مجری .86-1384.

18- تدوین برنامه تحقیقات راهبردی اصلاح و بهینه سازی شبکه های آبیاری و زهکشی. مجری منطقه ای.87-1385.

19- تهیه وتدوین برنامه راهبردی تحقیقات در خصوص مسائل سازه ای و ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی. مجری منطقه ای.87-1385.

20- تهیه وتدوین برنامه راهبردی تحقیقات در خصوص بهینه سازی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی کشور- مجری منطقه ای.87-1386.

21- تهیه وتدوین برنامه راهبردی تحقیقات در خصوص مواد و شبکه های آبیاری و زهکشی کشور. مجری منطقه ای.87-1385.

22- تهیه برنامه راهبردي بهبود بهره وري آب کشاورزي- همکار -88-1385.

23- ارزیابی فنی ، اقتصادی سیستم آبیاری بارانی گلسار-مجری -89-1387.

24- ارزیابی پوششهای ژئوسنتتیک اجرا شده در کانالها و مخازن آب- مجری  منطقه ای-90-1388.

25- ارزیابی کیفیت پوشش های بتنی کانالهای آبیاری کشور- مجری منطقه ای-91-1389.

26- ایجاد پایگاه اطلاعاتی داده ( db ) با استفاده از تکنولوژی GIS  برای گلخانه های استان اصفهان-همکار -90-1389

27- ارزیابی سازه های تنظیم و توزیع آب در شبکه های فرعی آبیاری- مجری منطقه ای -95-1393.

28- بررسی پایداری سازه های مکانیکی در حوزه های آبخیز- همکار .94-1392. 

29- ارزیابی و تعیین راندمان های آبیاری در شبکه های آبیاری سنتی و مدرن استان اصفهان. مجری .94-1391.

30- مقایسه بهره وری مصرف آب برنج در مقایسه با سایر محصولات جایگزین در استان اصفهان. مجری . 95-1393.

     

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 ررسی  منابع ومصارف آب در محدوه پروژه پایلوت الگوی کشت دهستان دشت از توابع شهرستان شهرضا استان اصفهان
 
 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 
نشریات فنی و ترویجی
 
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 
 1-زارعان،حسین .1383. پایان نامه کارشناسی ارشد. مدیریت پایدار منابع آب در شبکه آبیاری اراضی سمت راست سد انحرافی نکو آباد با تاکید بر اقلیم.دانشگاه اصفهان

2- درزی گاوزنی،فاطمه .1386. مدیریت تلفیقی منابع آب سطحی و زیر زمینی در شرایط کم آبی. کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب دانشگاه صنعتی اصفهان .

3-نصری نصر آبادی ،زهره.1386. اندازه گیری و تعیین برخی از سموم آلاینده آبهای سطحی و زیر زمینی اطراف زاینده رود. کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه صنعتی اصفهان.

4- رضایی، غلامرضا.1386. تخمین تقاضای آب کشاورزی حوضه آبریز زاینده رود. کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

دانشگاه اصفهان .

5- غفاری ششجوانی،عباس.1387. تأثير کم¬آبياري به روش  PRD بر عملکرد و کارآيي مصرف آب در زراعت سیب زمینی. کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه صنعتی اصفهان.

6- رهروانی،نیما.1387. ارزیابی راندمان حوضچه رسوب گیر سد انحرافی نکو آباد اصفهان. کارشناسی ارشد

تاسیسات آبیاری. علو م تحقیقات خوزستان .

7- اسمی خانی، مهدیه.1388. مدیریت تلفیقی منابع آب سطحی و زیر زمینی در هیدرو سیستم های پایدار. کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب دانشگاه صنعتی اصفهان.

8-قناعت ،محسن .1387. بررسي مشکلات بهره برداري و نگهداري شبکه آبياري سمت راست آبشار شهرستان اصفهان به منظور انتقال عمليات بهره برداري و نگهداري به تشکل هاي کشاورزي. کارشناسي ارشد آبياري-زهکشي.علوم تحقیقات تهران .

9- باطني، محمد مهدي.1388. تخمين سطح ايستابي آب زير زميني با استفاده از صافي H ∞. کارشناسي ارشد آبياري-زهکشي   دانشگاه صنعتی اصفهان.

10-آقاجانی ،مهرزاد .1390. بهینه سازی کارایی مصرف آب مزرعه در شرایط مدیریت تخصیص آب مصرفی و الگوی کشت (مطالعه موردی ،شبکه سمت چپ آبشار ). کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران.

11-عبدلی ،حنیف. 1389. برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهواره ای بر اساس الگوریتم توازن انرژی برای سطح زمین (سبال). کارشناسي ارشد آبياري-زهکشي   دانشگاه صنعتی اصفهان.

12- شاه نظری گرگابی ، علیرضا.1395. کاربرد فرایند ارزیابی سریع در شبکه آبیاری و زهکشی دشت برخوار استان اصفهان . کارشناسی ارشد سازه‌های آبی- دانشگاه تهران.

 

عضویت در مجامع علمی 
 

ü        عضو گروه مهندسي منابع آب و محيط زيست شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان

ü        نماينده مرکز تحقيقات کشاورزي در کميته منطقه اي کميته ملي آبياري و زهکشي

ü        نماينده مرکز تحقيقات کشاورزي در کميته تخصصي منطقه اي کاربران GIS استان اصفهان (سازمان مديريت و برنامه ريزي استان )

ü        عضو انجمن هیدرولیک ایران

ü        عضو کمیته مصرف بهینه آب کشاورزی استان اصفهان

ü        عضو کمیته علمی همایش کاربردی خشکسالی ( چالشها و راهکارها )

ü        عضو کمیته علمی همایش مدیریت جامع آب در حوضه آبخیز زاینده رود

ü        عضو کميته علمي همايش ملي "مديريت جامع حوضه آبخيز زاينده رود با نگرش بر توسعه پايدار و تاثير آن بر فلات مرکزي ايران

ü        عضو کميته علمي همايش ملي خشکسالي

ü        عضو کمیته علمی کارگاه آموزشی تخصصی رهیافت های مشارکتی برای مدیریت منابع آب در کشاورزی PIM

ü         عضو هئیت علمی همایش توسعه پایدار و غذای سالم آبان

ü        نماینده مر کز تحقیقات کشاورزی در کار گروه آب و آبیاری ساز مان نظام مهندسی کشاورزی استان اصفهان .

 

تشویقات 

سایر موارد

 
 

گزارش علمي

1- Water Management for Sustainable Irrigated Agriculture in the Zayandeh Rud Basin ,Esfahan Province iran.2000. Research Report No.1

2- An over view of the hydrology of the Zayandeh   Rud   Basin.2000 . Research Report No.3.

3- Groundwater chemistry   of the lenjanat   Distriet, Esfahan   Province, Iran.2000. Research Report No.4.

4- Exploring basin scale salinity Problems using a simplified water   accounting   model :the example    of Zayandeh Rud Basin , Iran.2000. Research Report.No.5.

 

5- Water Supply and Demand in Four Major Irrigation Systems in the Zayandeh Rud.2001. Research Report.No.8.

6- Crop and land cover classification by “ LAND SAT 7” (july ,2000), zayandeh rud basin ,iran.2002. Research Report.No.11.

7- Robbing Yadullah's Water to Irrigate Saeid's Garden Hydrology and Water Rights in a village of Central Iran. 2004. Research Report No.80.

8- امکان سنجي و نياز سنجي GIS استان اصفهان –1381-    دانشگاه صنعتي اصفهان- مربوط به سازمان مديريت وبر نامه ريزي استا ن اصفهان.(همکار ).

 
 

پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.