جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹  -  Friday, July 10, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش عمومی  » تحت فشار-اهداف و محورهای تحقیقاتی

1-       اهداف عمده و محورهای تحقیقاتی

 • پتانسیل يابي توسعه پایدار روشهاي مختلف نوین و پیشرفته ( تحت فشار و کم فشار)
 • بهبود بهره وري مصرف آب از طریق بکارگیری انواع روشهاي مختلف آبياري تحت فشار
 • بررسي فني و اقتصادي روشهاي آبياري تحت فشار در شرايط مختلف محيطي، اقليمي، آب، خاک و گياه
 • بررسی مديريت بهينه روشهای آبیاری تحت فشار و کم فشار با تأکيد بر کشاورزي پايدار و بهبود اقتصاد کشاورزي
 • بررسي اثرات کمی و کیفی کاربرد آبهاي کم کيفيت بر روي خاک و گياه در شرایط کاربرد روش های نوین آبیاری
 • بررسي و شناخت مباني طراحي هيدروليکي روشهاي نوين آبياري
 • بررسي روابط آب، خاک، گياه و اتمسفر در روشهاي نوين آبياري
 • بررسي روشهاي نوين آبياري براي باغات و مزارع و رفع مشکلات ناشي از به کارگيري اين روشها
 • بررسي مسايل کود آبياري و کم آبياري کنترل شده
 • بررسي وضعيت مصرف انرژي و بهينه سازي آن در انواع روشهای آبیاری تحت فشار
 •  بررسي فني وسايل، لوازم و تجهيزات مورد استفاده در روشهاي آبياري تحت فشار
 • اتوماسیون در روش های نوین آبیاری
 • آبياري دقيق در روش نوين آبياري

پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.