یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹  -  Sunday, July 12, 2020
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش آبیاری زهکشی  »  دکتر فریبرز عباسی[_HprPDF] فریبرز عباسی نام و نام خانوادگی
استاد مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
آبیاری سطحی و فیزیک خاک تخصص
کرج، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی محل کار
Fa.abbasi@areeo.ac.ir پست الکترونیک
026-32706101 شماره تماس
فکس

سوابق مقالات پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق


  سوابق تحصیلی

 

مدرک

رشته

عنوان تحقیق

دانشگاه اخذ مدرک

سال اخذ

لیسانس

مهندسی آبیاری

-

شهید چمران اهواز

1367-71

فوق لیسانس

آبیاری و زهکشی

استفاده از مدل­های ریاضی در طراحی آبیاری نواری

تربیت مدرس

1371-74

دکتری

آبیاری و زهکشی

Field-scale analyses of water flow and solute transport in furrows

لون بلژیک

1378-82

PostDoc

فیزیک خاک

Sulphate transport in soil

لون بلژیک

1382-83

سوابق شغلی

 • رئیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی از تیرماه 93 تا کنون
 • معاون پژوهشی مؤسسه از خرداد ماه 1385 تا دی ماه 1390
 • رئیس بخش تحقیقات آبیاری و زهکشی مؤسسه از 1384 تا 1385
 • معاون بخش تحقیقات آبیاری و زهکشی مؤسسه از سا ل 1377 تا 1378
سوابق اجرایی

 • رئیس همایش " آب و فناوری اطلاعات " ، اولین کنگره ملی آبیاری و زهکشی، اردیبهشت ماه 94، مشهد.
 • عضو کمیته علمی جشنواره و نمایشگاه فناوری­های آب، خاک و محیط­ زیست، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، خرداد ماه 94، تهران.
 • دبیر علمی نشست تخصصی " بررسی و نقد سیاست­های توسعه روش­های آبیاری و تحویل آب در ایران" ، آذرماه 1393، کرج.
 • مسئول پروژه بین­ المللی "بهبود کارایی مصرف آب در حوزه کرخه" در برنامه چالش آب و غذا ( CP ).
 •   دبیر علمی و اجرایی اولین کارگاه فنی " آبیاری سطحی مکانیزه" ، آذر 1384، کرج.
 • دبیر علمی و اجرایی دومین سمینار ملی " راهکارهای بهبود و اصلاح روش­های آبیاری سطحی " ، خرداد 1387، کرج.
 • عضو و دبیر کمیسیون تخصصی مکانیک و عمران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از سال 1391 تا کنون.
 • عضو کمیته منتخب هیات ممیزه موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی از سال 1385 تا کنون.
 • عضو و دبیر کمیسیون تخصصی مکانیک و عمران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از سال 1391 تا کنون.
 • عضو کمیته منتخب هیات ممیزه موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی از سال 1385 تا کنون.

سوابق تدریس  

 • مسائل آب ایران، دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل، 97-1396
 • موضوعات پیشرفته در فیزیک آب و خاک، دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی تربیت مدرس، از سال 1386 تا کنون.
 • مدل ­ های ریاضی در آبیاری و زهکشی، دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی زابل، نیم ­ سال تحصیلی اول سال 92-91.
 • هیدرولیک آبیاری سطحی، دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده آب و خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، از سال 1385 تا 1390
 • پدیده انتقال مواد در خاک، دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی تربیت مدرس، از سال 1384 تا 1386
 • فیزیک خاک پیشرفته، دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی کرج، ­ از سال 1384 تا 1385
 • مدل ­ های ریاضی در آبیاری و زهکشی، دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی کرج، از سال 1384 تا 1385.
 • پدیده انتقال مواد در خاک، دکتری خاکشناسی (گرایش فیزیک خاک)، دانشکده کشاورزی تبریز، نیم ­ سال تحصیلی دوم سال 84-83.
 • Soil Physics, K.U.Leuven, Belgium, First Semester 2003-2004.
 •   هیدرولیک عمومی، دوره کاردانی رشته آبیاری، آموزشکده کشاورزی کرج، نیم ­ سال تحصیلی دوم سال 78-77.
 

مقالات


مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی
 • Mohammadi, A., S. Besharat, F. Abbasi , 201 9 . Effects of irrigation and fertilization management on reducing nitrogen losses and increasing corn yield under furrow irrigation. Agricultural Water Management, 213: 1116–1129 .

 • Azad, N., J. Behmanesh, V.R. Verdinejad, F. Abbasi , M. Navabian, 2018. Developing an optimization model in drip fertigation management to consider environmental issues and supply plant requirements. Agric. Water Manage., 208: 344–356.

 • Mahallati, S.Z., E. Pazira, F. Abbasi , H. Babazadeh, 2018. Estimation of soil water retention curve using fractal dimension. J. Appl. Sci. Environ. Manage., 22 (2): 173–178.

 • Divband Hafshejani, L., A.R. Hooshmand, A.A. Naseri, A. Soltani Mohammadi, F. Abbasi , A. Bhatnagar, 2016. Removal of nitrate from aqueous solution by modified sugarcane bagasse biochar. Ecological Engineering, 95(1): 101-110.

 • Hessari , B., A. Bruggeman, A. Akhoond-Ali, T. Oweis, and F. Abbasi , 201 6 . Supplemental irrigation potential and impact on downstream flow of Karkheh river basin of Iran. Hydrol. Earth Syst. Sci., 20: 1903-1910.

 • Divband Hafshejani , L. , A.A. Naseri, A.R. Hooshmand, F. Abbasi , A. Soltani Mohammadi, 2016. Removal of nitrate ions from aqueous solution by modified sugarcane bagasse vermicompost. Nature and Science, 14(3): 16-20.

 • Divband Hafshejani1, L., A.R. Hooshmand, A.A. Naseri, A. Soltani Mohammadi, F. Abbasi , 2016. Kinetics, isotherm and thermodynamic studies for adsorption of nitrate on sugarcane bagasse vermicompost. Researcher 8(2): 31-35.

 • Tavakoli, A., H. Babazadeh, F. Abbasi , H. Sedghi, 2015. Developing an equation for estimating infiltration rate through soil using scaling methods of furrow irrigation. J. Soil Nature, 8(2):11-17.

 • Mostafavi Darani, S.M., J. Khoshhal Dastjerdi, R. Stone, I. Babaeian, F. Abbasi , 2015. Linking a general circulation model with a crop model to forecast barely yields: a case study for Isfahan, Iran . International Journal of AYER, 2: 451-469.

 • Mousavi Ojagh, S.M., F. Abbasi and M.J. Mirhadi, 2015. Effect of fertigation on amount of protein, yield and yield components of corn. International Journal of Biosciences, 6(8): 16-22.

 • Ebrahimian, H., A.M. Liaghat, M. Parsinejad, E. Playan, F. Abbasi , M. Navabian, B. Lattore, 2013. Optimum design of alternate and conventional furrow fertigation to minimize nitrate loss. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 139(11): 911-921.

 • Beyrami, H., M.R. Neyshabouri, A.H. Nazemi, F. Abbasi . 2014. Effect of water repellent soil layer and its placement in soil columns on water infiltration . J. Bio. & Env. Sci., 5(2): 381-386.
 • Shekofteh, H., M. Afyuni, M.A. Hajabbasi, B.V. Iversen, H. Nezamabadi-pour, F. Abbasi , F. Sheikholeslam and H. Shirani, 2013. Modeling of nitrate leaching from a potato field using HYDRUS-2D. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 44(20): 2917-2931.
 • Sabbagh Tazeh, E., E. Pazira, M.R. Neyshabouri, F. Abbasi , H. Zare Abyaneh, 2013. Effects of two organic amendments on EC, SAR and soluble ions concentration in a saline-sodic soil.  International Journal of Biosciences, 3(9): 55-68.
 • Shekofteh, H., M. Afyuni, Hajabbasi, H. Nezamabadi-pour, B.V. Iversen, F. Abbasi , and F . Sheikholeslam2013. Nitrate leaching from a potato field using adaptive network-based fuzzy inference system. Journal of Hydroinformatics, 15(2): 503-515.
 • Ebrahimian, H., A.M. Liaghat, M. Parsinejad, E. Playan, F. Abbasi , M. Navabian, 2013. Simulation of 1D surface and 2D subsurface water flow and nitrate transport in alternate and conventional furrow fertigation . Irrig. Sci., 31 (3): 301-316.
 • MousaviNezhad, M., A. A. Javadi, A-Al. Tabbaa, F. Abbasi , 201 3 . Numerical study of effects of soil heterogeneity on contaminant transport in unsaturated soil (model development and validation). International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 37(3): 278-298.
 • Soroush, F., J. D. Fenton, B. Mostafazadeh-Fard, S. F. Mousavi and F. Abbasi , 2013. Simulation of furrow irrigation using the slow-change/slow-flow equation. Agricultural Water Management , 116: 160-174.
 • Shekofteh, H., M. Afyuni, M.A. Hajabbasi, B.V. Iversen, H. Nezamabadi-pour, B.V. Iversen, F. Abbasi, F. Sheikholeslam, 2012. Nitrate leaching from a potato field using fuzzy inference system. International Journal of Agriculture: Research and Review. 2(5): 608-617. Available online at http://www.ecisi.com
 • Abbasi, Y., F. Abbasi , A.M. Liaghat, H . A . Alizadeh, 2011. Evaluation of furrow fertigation and model validation on maize field. Irrigation and Drainage Systems, 25(4):279-291.
 • Abbasi, F. , H. T. Rezaee, M. Jolaini, H.A. Alizadeh, 2012. Evaluation of fertigation in different soils and furrow irrigation regimes. Irrigation and Drainage, 61(4): 533-541.
 • Ebrahimian, H., A.M. Liaghat, M. Parsinejad, F. Abbasi , M. Navabian, 2012. Comparison of one-and two dimensional models to simulate alternate and conventional furrow fertigation. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 138(10): 929-938.
 • Abbasi, F. , M. Javaux, M. Vanclooster and J. Feyen, 2012. Estimating hysteresis in the soil water retention curve from monolith experiments. Geoderma, 189-190: 480-490.
 • Moravejalahkami, B., B. Mostafazadeh-Fard; M. Heidarpour; F. Abbasi , 2012. Comparison of multilevel calibration and volume balance method for estimating furrow infiltration. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 138(8): 777-781 .
 • Ramezani Etedali, H., A.M. Liaghat, F. Abbasi , 2012. Evaluation of EVALUE model for estimating Manning r oughness in furrow irrigation . Irrigation and Drainage, 6 1(3) : 410-415.
 • Moravejalahkami , B., B. Mostafazadeh-Fard, M. Heidarpour, F. Abbasi , 2012. The effects of different inflow hydrograph shapes on furrow irrigation fertigation. Biosystems Engineering; 111(2): 186-194.
 • Roozbeh, M., H. Bahrami, M. Almassi, M.J. Sheikhdavoodi, F. Abbasi , M. Gheysari , 2012. Investigation of polyacrilamide application under different tillage intensity on sediment and nitrogen losses in irrigated corn field. Australian Journal of Crop Science, 6(6): 963-969.
 • Mohseni, A., H.M.S. Hosseini, F. Abbasi , 2012. Comparison of fertigation with conventional (broadcast) fertilizer application . International Journal of Agriculture: Research and Review. 2(3): 211-217. Available online at http://www.ecisi.com
 • Soroush, F., B. Mostafazadeh-Fard, S.F. Mousavi, and F. Abbasi , 2012. Solute distribution uniformity and fertilizer losses under meandering and standard furrow irrigation methods. Australian Journal of Crop Science, 6(5):884-890.
 • Abbasi, Y., A.M. Liaghat, F. Abbasi , 2011. Assessment of nitrate losses under different corn furrow fertilizing and irrigation managements. International Journal of Agriculture: Research and Review. 1 (4) : 191-196. Available online at http://www.ecisi.com
 • MousaviNezhad, M., A.A. Javadi, F. Abbasi , 2011. Stochastic finite element modelling of water flow in variably saturated heterogeneous soils. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 35(12): 1389-1408.
 • Ramezani Etedali, H., H. Ebrahimian, F. Abbasi , A.M. Liaghat, 2011. Evaluating models for the estimation of furrow irrigation infiltration and roughness. Spanish J. Agric. Res., 9(2): 641-649.
 • Moayeri, M., E. Pazira, H. Siadat, F. Abbasi and F. Kaveh, 2011. Influence of planting and irrigation management methods on maize water productivity improvement in a semiarid region. World Applied Sci. J., 13(5): 1218-1228.
 • Moayeri, M., H. Siadat, E. Pazira, F. Abbasi , F. Kaveh, T. Oweis, 2011. Assessment of maize water productivity in southers parts of Karkheh river basin, Iran. World Applied Sci. J., 13(7): 1586-1594.
 • Asgh ari, Sh., F. Abbasi , M.R. Neyshabouri, 2011. Effects of soil conditioners on physical quality and bromide transport properties in a sandy loam soil. Biosystems Eng., 109: 90-97.
 • Moazed, H., Y. Hoseini, A.A. Naseri, F. Abbasi , H.M.V. Samani and H.A. Seddighnejad, 2011. Using fractal geometry method for modeling scale factor on dispersivity of adsorbent elements in soil J. Food, Agriculture & Environment, 9(1): 762-770.
 • Naseri, A. A., Y. Hoseini, H. Moazed, F. Abbasi , and H.M. V. Samani, S.A. Sakebi, 2011. Phosphorus transport through a saturated soil column: Comparison between physical modeling and HYDRUS-3D outputs. J. Applied Sciences, 11(5):815-823.
 • Moazed, H., Y. Hoseini, A.A. Naseri, and F. Abbasi , 2010. Determining phosphorus adsorption isotherm in soil and its relation to soil characteristics. J. Food, Agriculture & Environment, 8(2): 1153-1157.
 • Ebrahimian, H., A.M. Liaghat, B. Ghanbarian-Alavijeh, and F. Abbasi , 2010. Evaluation of various quick methods for estimating furrow and border infiltration parameters. Irrig. Sci., 28 (6): 479-488.
 • Naseri, A.A., Y. Hoseini, H. Moazed, F. Abbasi , and H.M. V. Samani, 2010. Determining of soil phosphorus requirement with application of Freundlich adsorption isotherm. Asian J. Agricultural Research, 4(4): 226-231.
 • Navabian, M., A.M. Liaghat, R.J. Smith, and F. Abbasi , 2009. Empirical functions for dependent variables in cutback furrow irrigation. Irrig. Sci., 27: 215-222.
 • Kiani, A.R., F. Abbasi , 2009. Wheat production function under salinity and water stress conditions. Irrigation and Drainage, 58: 445-455.
 • Moravejalahkamia , B., B. Mostafazadeh-Farda , M. Heidarpour, F. Abbasi , 2009. Furrow infiltration and roughness prediction for different furrow inflow hydrographs using a zero-inertia model with a multilevel calibration approach. Biosystem Engineering, 103(3): 374-381.
 • Keshtkar, E., H.M. Alizadeh and F. Abbasi , 2008. Comparing herbigation and conventional method of eradican application in a corn field. Crop Research, 36(1,2,3): 54-59.
 • Asgh ari, Sh., M.R. Nyshabouri, F. Abbasi , N. Aliasgharzad, Sh. Ostsan, 2009. Effects of four organic soil conditioners on aggregate stability, pore size distribution and respiration activity in a sandy loam soil. Turkish J. Agriculture and Forestry, 33: 47-55.
 • Nasseri, A., M.R. Neyshabori, F. Abbasi , 2008. Effectual components on furrow infiltration.  Irrigation and Drainage, 57(4): 481-489.
 • Tavakoli, A.R., A.M. Liaghat, Sh. Ashrafi and F. Abbasi , 2008. Supplemental irrigation in Iran. In: Improving On-farm Agricultural Water Productivity in the Karkheh River Basin, Research Report no. 1: A Compendium of Review Papers, edited by T. Oweis, H. Farahani, M. Qadir, J. Anthofer, H. Siadat, F. Abbasi, A. Bruggeman, ICARDA, Aleppo, Syria.
 • Rocha, D., F. Abbasi and J. Feyen, 2006. Sensitivity analysis of soil hydraulic properties on subsurface water flow in furrows. Journal of the Irrigation and Drainage Engineering, 132(4): 418-424.
 • Abbasi, F. , M. Javaux, M. Vanclooster, J. Feyen, G. Wyseure, G. Nziguheba, 2005. Experimental study of water flow and sulphate transport at monolith scale . Agric. Water Management, 79(1): 93-112.
 • Abbasi, F. , J. Feyen and M.Th. van Genuchten, 2004. Two dimensional simulation of water flow and solute transport below furrows: Model calibration and validation. Journal of Hydrology, 290 (1-2): 63-79.
 • Abbasi, F. , D. Jacques, J. Simunek, J. Feyen and M.Th. van Genuchten, 2003. Inverse estimation of the soil hydraulic and solute transport parameters from transient field experiments: Heterogeneous soil. Transactions of the ASAE, 46(4): 1097-1111.
 • Abbasi, F. , F. J. Adamsen, D. J. Hunsaker, J. Feyen, P. Shouse and M.Th. van Genuchten, 2003. Effects of flow depth on water flow and solute transport in furrow irrigation: Field data analysis. Journal of the Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, 129(4): 237-246.
 • Abbasi, F. , J. Feyen, R.L. Roth, M. Sheedy and M.Th. van Genuchten, 2003. Water flow and solute transport in furrow-irrigated fields. Irrigation Science 22(2): 57-65.
 • Abbasi, F. , J. Simunek, J. Feyen, M.Th. van Genuchten and P. J. Shouse, 2003. Simultaneous inverse estimation of the soil hydraulic and solute transport parameters from transient field experiments: Homogeneous soil. Transactions of the ASAE, 46(4): 1085-1095.
 • Abbasi, F. , J. Simunek, M. Th. van Genuchten, J. Feyen, F.J. Adamsen, D. J. Hunsaker, T.S. Strelkoff and P. Shouse, 2003. Overland water flow and solute transport: Model development and field data analysis. Journal of the Irrigation and Drainage Engineering, 129(2): 71-81.
 • Abbasi, F. , M.M. Shooshtari and J. Feyen, 2003. Evaluation of the various surface irrigation numerical simulation models. Journal of the Irrigation and Drainage Engineering, ASCE. 129 (3): 208-213.

 

 
 
مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی  
 • عباسی، ف. ، ا. ناصری، م.م. نخجوانی­ مقدم، ن. سلامتی، م. جلینی، م. خرمیان، س.ا. دهقانیان، ا. یوسف گمرکچی، ع.ر. اسلامی، ک. اخوان، م. فرزام­ نیا، ج. باغانی، م. اکبری، 1397. مقایسة برخی شاخص­ های مدیریت مصرف آب در تولید ذرت علوفه­ ای در پایاب شبکه­ های آبیاری مدرن و سنتی. مجله تحقیقات مهندسی سازه­های آبیاری و زهکشی، جلد 19، شماره 73، صفحه­ های 156-143.

 • آزاد، ن.، ج. بهمنش، و.ر. وردی­ نژاد، ف. عباسی و م. نوابیان، 1397. کاربرد مدل HYDRUS-2D در شبیه‌سازی آبشویی نیترات و جذب نیتروژن در کشت ذرت تحت سناریوهای مختلف کودآبیاری قطره­ای . مدیریت آب و آبیاری، جلد 8، شماره 1، صفحه­ های 148-131.

 • سلامتی، ن.، ج. باغانی و ف. عباسی ، 1397. تعیین بهره‌وری مصرف آب در سامانه‌های آبیاری سطحی و بارانی گندم (مطالعه موردی در بهبهان). مجله تحقیقات آب و خاک ایران، دوره 49 ، شماره 4، صفحه­ های 830-821.

 • کازرونیان، س.م.، ف. عباسی و ح. صدقی، 1396. مطالعه آماری تغییرات پارامترهای نفوذ معادله کوستیاکف-لوئیس در آبیاری جویچه­ای طی سه فصل زراعی. مجله پژوهش­های حفاظت آب و خاک، جلد 24، شماره 4، صفحه­ های 101-83.

 • نادری، ن. ، ف. عباسی، 1396. بررسی وضعیت قنوات و آبیاری در اراضی کشاورزی مربوط به آنها در استان سمنان. مجله پژوهش آب در کشاورزی، جلد 31، شماره 3ب، صفحه­ های 424-413.

 • حسینی­ نیا، ف. حسن­ پور، ه. نقوی، ف. عباسی ، 1396. مقایسه اثر مواد اصلاح کننده مختلف بر آبشویی املاح از یک خاک شور و قلیا در کرمان به روش آزمایشگاهی. نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار، جلد 7، شماره 2، صفحه­ های 134-119.

 • علیزاده، ح.ع.، ف. عباسی ، 1396. بررسی واکنش عملکرد ذرت دانه­ای به سطوح مختلف آب و کود مصرفی با استفاده از مدل AquaCrop .. مجله علوم و مهندسی آبیاری، جلد 40، شماره 2، صفحه­ های 134-119.

 • عباسی، ف. ، ن. عباسی، ع.ر. توکلی، 1396 . بهره­ وری آب در بخش کشاورزی؛ چالش­ ها و چشم ­اندازها. نشریه آب و توسعه پایدار، جلد4، شماره 1، صفحه­ های 144-141.

 • زبردست، س.، س.ح. طباطبائی، ف.عباسی، م. حيدرپور، ک. گالتيری، 1396. تعيين حداکثر طول پخشيدگی املاح در کانال سهمی شکل با بستر نفوذپذير و نفوذناپذير. نشریه آب و خاک، جلد 31 شماره 2، صفحه­ های 410-399.

 • ناصری، ا.، ف. عباسی، و م. اکبری، 1396. برآورد آب مصرفی در بخش کشاورزي به روش بيلان آب. مجله تحقیقات مهندسی سازه­ های آبیاری و زهکشی، جلد 18 شماره 68، صفحه­ های 32-17.

 • دیوبندهفشجانی، ل.، ع.ع. ناصری، ع.ر. هوشمند، ف. عباسی و ا. سلطانی ­محمدی، 1396. بررسی تاثیر کاربرد بیوجار باگاس نیشکر بر خصوصیات شیمیایی یک خاک لوم­شنی. مجله علوم و مهندسی آبیاری، جلد 40، شماره 1، صفحه­های 72-63.

 • حسینی­ نیا، ف. حسن­ پور، ه. نقوی، ف. عباسی ، ش. باستانی، 1395. تاثیر آبشویی با شرایط مختلف بر کیفیت زهآب خروجی از ستون­های خاک شور و آهکی. فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب، جلد 6، شماره 24، صفحه­ های 89-78.

 • جنوبی، ر.، و. رضاوردی­ نژاد و ف. عباسی ، 1395. ارائه مدل بهینه‌سازی برای برآورد پارامترهای نفوذ و ضریب زبری آبیاری نواری با استفاده از داده‌های پیشروی و رواناب. نشریه مدیریت آب و آبیاری، دوره 6 شماره 1، صفحه­ های 45-29.

 • علیزاده، ح.ع.، ف. عباسی ، 1395. بهینه‌سازی مصرف آب و کود در کودآبیاری ذرت دانه‌ای. مجله پژوهش آب در کشاورزی، جلد 30، شماره 4، صفحه­ های 455-445.

 • عباسی ­ تشنیزی، ف.، م. کوچک­ زاده و ف. عباسی ، 1395. مدل ­ سازی انتقال باکتری فکال کلی­فرم در آبیاری قطره­ای سطحی. نشریه آب و خاک. جلد 30، شماره 6، صفحه­ های 1772-1758.

 • عباسی، ف .، ف. سهراب و ن. عباسی، 1395. ارزیابی وضعیت راندمان آب آبیاری در ایران. مجله تحقیقات مهندسی سازه­های آبیاری و زهکشی، جلد 17 شماره 67، صفحه­ های 128-113.

 • عباسی ، ف. و ع. شینی، 1395. ارزیابی و بهبود مدیریت آبیاری جویچه­ای در اراضی تحت کشت نیشکر خوزستان. مجله دانش آب و خاک، جلد 26، شماره 2/4 صفحه­ های 121-109.

 • فیض‌اله‌پور، ف.، م. کوچک‌زاده، ف. عباسی ، م.ن. غیبی و ر. چوگان، 1395. بررسی تاثیر مصرف تقسیطی کود اوره بر تلفات نیتروژن در کودآبیاری جویچه‌ای. نشریه آب و خاک، جلد 30، شماره 5 صفحات 1594-1584. 

 • شیخ­ اسماعیلی،ا.، ع.ع. ناصری، ه. معاضد، ف. عباسی ، خ. اژدری، 1395. مدل­سازی برآورد رطوبت ظرفیت زراعی در خاک­های مختلف مناطق نیمه­ خشک. مجله علوم و مهندسی آبیاری، جلد 39 شماره 4 صفحات 192-181.

 • قبادی، م.، ح. ابراهیمیان و ف. عباسی ، 1395. بررسی تاثیر برنامه‌ريزي آبياري بر کارآیی مصرف آب محصول ذرت با استفاده از مدل شبیه­ سازی فصلی آبیاری جویچه ­ای. نشریه آبیاری و زهکشی، جلد 10 ، شماره 3، صفحه­ های 326-316.

 • ضیایی، غ.، ف. عباسی، ح. بابازاده، ف. کاوه، 1395. بررسي تغييرات زمانی ضرائب نفوذ آب در خاک در جويچه­ اي، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، جلد 47 شماره 2 صفحه­ های 236-229.

 • خلیلی، م.، م. اکبری، ا. هزارجریبی، م. ذاکری­نیا و ف. عباسی ، ع. کولائیان، 1395. مدل کردن نیم­رخ رطوبتي در آبیاری قطره­ای زیرسطحی با استفاده از HYDRUS-2D . نشریه آبیاری و زهکشی، جلد 10 ، شماره 2، صفحه­ های 144-136.

 • دیوبندهفشجانی، ل.، ع.ر. هوشمند، ع.ع. ناصری، ا. سلطانی­ محمدی و ف. عباسی ، 1395. مقایسه کارایی بیوجار و ورمی­کمپوست باگاس نیشکر در حذف نیترات از آب­های آلوده و تعیین شرایط بهینه جذب. مجله آبیاری و زهکشی ایران،  جلد 10، شماره 1 صفحه­ های 116-104.
 • حیدری، ن. و ف. عباسی ، 1395. بهینه کردن پارامترهای طراحی و مدیریت آبیاری نواری: مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی رامشیر. مجله تحقیقات کاربردی مهندسی سازه­های آبیاری و زهکشی، جلد 17 شماره 66، صفحه­ های 70-55.

 • کیانی، ع.ر. و ف. عباسی ، 1394. بررسی میزان آگاهی کشاورزان از مسایل آب و آبیاری . نشریه آب و توسعه پایدار، جلد2، شماره 2، صفحه­ های 64-57.

 • بیرامی، ح.، م.ر. نیشابوری، ف. عباسی و ا.ح. ناظمی، 1394. تأثیر آبگریزی خاک بر منحنی نگهداری رطوبت و شاخص کیفیت فیزیکی (شاخص S ) در دو خاک با بافت متفاوت. مجله دانش آب و خاک، جلد 25، شماره 4، صفحه­ های 26-17.

 • قبادی، م.، ح. ابراهیمیان و ف. عباسی ، 1394. شبیه‌سازی شاخص‌های عملکرد آبیاری جویچه‌ای با استفاده از مدل‌سازی فصلی در شرایط مختلف مدیریت آب در مزرعه. نشریه حفاظت منابع آب و خاک، جلد 5، شماره 2، صفحه­ های 13-1.

 • وردی­ نژاد، و.ر.، ر. جنوبی، س. بشارت، ف. عباسی ، 1394. بررسی و تحلیل متغیرهای جریان و هندسی بر عملکرد بهینه آبیاری نواری با استفاده از مدل WinSRFR . مجله تحقیقات آب و خاک ایران، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، جلد 46، شماره 4، صفحه­ های 706-695.

 • زبردست، س.، س.ح. طباطبائی، ف. عباسی ، م. حیدرپور و ک. گالتیری، 1394. بررسی تاثیر دبی و زبری بر حداکثر طول پخشیدگی املاح در يک کانال سهمی شکل. مجله تحقیقات آب و خاک ایران، جلد 46، شماره 3، صفحه­ های 404-395.

 • عباسی، ف. ، ع. شینی و ن. سلامتی، 1394. ارتقای بهره­وری آب و کارایی مصرف کود در کودآبیاری جویچه ­ ای نیشکر. نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 29، شماره 4، صفحه­ های 942-933.

 • سلامتی، ن.، م. دلبری، ف. عباسی ، ع. شینی، 1394. شبیه­ سازی انتقال آب و نیترات در خاک با استفاده از مدل HYDRUS-1D در آبیاری جویچه­ ای نیشکر. مجله علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، سال 19، شماره 74، صفحه­ های 191-179.

 • اوجاقلو، ح.، ت. سهرابی و ف. عباسی ، 1394. بررسی تلفات آب و نيترات در کودآبياري جويچه­ اي با هیدروگراف­های ورودی موجي و ثابت. مجله پژوهش آب ایران، جلد 9، شماره 3، صفحه­ های 149-141.

 • نايب­لويی، ف.، م. کوچک­ زاده، ک. ابراهيمی، م. همايی و ف. عباسی ، 1394. شبيه سازی توزيع دوبعدی رطوبت خاک طی آبياری قطره ای زيرسطی. مجله تحقیقات آب و خاک ایران، جلد 46، شماره 2، صفحه­ های 205-195.

 • سلامتی، ن.، م. دلبری، ف. عباسی ، ع. شینی، پ. افراسیاب و ف. کاراندیش، 1394. بررسی اثرات تقسیط و سطوح مختلف کود در کودآبیاری جویچه­ ای بر عملکرد و برخی صفات کمی و کیفی نیشکر رقم CP69 . مجله تحقیقات آب و خاک ایران، جلد 46، شماره 2، صفحه­ های 205-195.

 • اوجاقلو، ح.، ت. سهرابی، و ف. عباسی ، 1394. یکنواختی توزیع آب و نیترات در کودآبياري جويچه‏ اي با جریان موجي، مجله دانش آب و خاک، مجله دانش آب و خاک، جلد 25، شماره 3، صفحه­ های 279-267.

 • بیرامی، ح.، م.ر. نیشابوری، ا.ح. ناظمی و ف. عباسی ، 1394. تأثیر آبگریزی خاک بر مشخصات نفوذ در دو خاک لوم رسی و لوم شنی. مجله دانش آب و خاک، جلد 25، شماره 2، صفحه­ های 192-181.

 • توکلی، ع.، ح. بابازاده، ف.عباسی و ح. صدقی.1394. توسعه معادله برآورد نفوذ آب در خاک با استفاده از مقیاس­ سازی در آبیاری جویچه ­ ای. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی ، جلد 16، شماره 2، صفحه­ های 12-1.

 • سلامتی، ن.، ف. عباسی ، م. دلبری، ع. شینی و پ. افراسیاب، 1394. ارزیابی یکنواختی توزیع آب و نیتروژن در کودآبیاری جویچه­ ای نیشکر. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد 16، شماره 2، صفحه­ های 60-41.

 • عباسی ­ تشنیزی، ف.، ف. عباسی و م. کوچک­ زاده ، 13 مطالعه لایسیمتری انتقال باکتری فکال کلی­فرم در آبیاری قطره­ای. مجله تحقیقات آب و خاک ایران، جلد 46، شماره 1، صفحه­ های 58-49. 94. 

 • مصطفوی­ دارانی، س.م.، ج. خوشحال­ دستجردی، ر. استون، ف. عباسی ، ا. بابائیان، 1393. ارایه یک روش پیش­ بینی عملکرد جو با استفاده از شاخص­ های دورپیوندی (مطالعه موردی: کبوترآباد اصفهان). نشریه هواشناسی کشاورزی، جلد 2، شماره 2 صفحات 36-24.

 • شکفته،ح.، م. افیونی، م.ع. حاج ­ عباسی، ح. نظام­ آبادی، ف. عباسی و ف. شیخ­ الاسلام، 1393. مدل­ سازی آبشویی نیترات از خاک تحت کشت سیب­زمینی با استفاده از شبکه استنتاج تطبیقی فازی-عصبی در ترکیب با الگوریتم ژنتیک. مجله علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) ، سال 18، شماره 70، صفحات24-13.

 • خرمیان، م.، س. برومند­نسب، ف. عباسی ،. س.ر. اشرفی­ زاده، 1393. شبیه سازی حرکت رطوبت، نیترات و آمونیوم در خاک تحت کشت ذرت با استفاده از مدل LEACHN . مجله علمی کشاورزی (مهندسی زراعی) ، جلد 37، شماره 2، صفحات 45-33.

 • ضیایی، ح. بابازاده، ف. عباسی، ف. کاوه، 1393. بررسی عملکرد مدل‌هاي AquaCrop و CERES-Maize در برآورد اجزاء بیلان آب خاک و عملکرد ذرت ، مجله تحقیقات آب و خاک ایران،  دوره 45، شماره 4، صفحات 445-435.

 • نوشادی، ا.، م. همایی، م.م. شوشتری و ف. عباسی ، 1393. انتقال و تجزيه علف­کش­ها در خاک در سيستم­هاي مختلف سم ­آبياري. مجله تحقیقات آب و خاک ایران، جلد 45، شماره 3، صفحات 266-255.
 • خلیلی، م.، م. اکبری، ا. هزارجریبی، م. ذاکری­ نیا و ف. عباسی ، 1393. برآورد ابعاد پياز رطوبتي با مدل تجربي و مدل عددي HYDRUS-2D در آبياري قطره­ اي زيرسطحي. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي، جلد 15، شماره 2، صفحات 14-1.
 • اروانه، ح. ف. عباسی ، 1393. واسنجي و صحت­ سنجي مدل AquaCrop برای کلزا رقم هایولا 401 در شرایط مزرعه. پژوهش آب ایران، جلد 10، شماره 14 ، صفحات 17-9.
 • عباسی، ف. ، ر. بهراملو، ا. ذوالفقاران و ن. نادری، 1392. بررسی مسایل فنی و بهره­برداری از تعدادی از قنات­های استان­های خراسان­رضوی و همدان و سمنان. مجله تحقیقات آب و خاک ایران (مجله علوم کشاورزي ايران)، دوره 44، شماره 4، صفحات 338-329.
 • کارانديش، ف.، س.م. ميرلطيفي، ع. شاهنظري، ف. عباسي و م. قیصری، 1392. بررسی تاثیر آبياري ناقص ريشه و کم­آبياري معمولی بر بهره­وری آب، عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه ذرت. مجله تحقیقات آب و خاک ایران (مجله علوم کشاورزي ايران)، دوره 44، شماره 1، صفحات 44-33.
 • ابراهيميان، ح.، ع.م. لياقت، م.پارسي‌نژاد ،ف. عباسي و م. نوابيان، 1392. حرکت آب در سطح و زیر سطح خاک در آبياري جويچه‌اي يک در ميان و مقایسه آن در آبیاری معمولي. فصلنامه علمی-پژوهشی مهندسی آبیاری و آب، جلد 11، شماره 2، صفحات 13-1.
 • عباسی، ف. ، 1392. تخمین منحنی مشخصه با پس­ماند رطوبتی به روش معکوس و مدل­های اسکات و معلم در دو خاک مختلف. نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 27، شماره 2، صفحات 327 -313.
 • اصغری، ش.، ا. ضیاالدینی و ف. عباسی ، 1392. تأثیر لجن پتروشیمی تبریز بر جریان ترجیحی و پارامترهای انتقال بروماید در یک خاک لوم آهکی، مجله پژوهش­های خاک، جلد 27، شماره 1، صفحات 69-59.
 • رمضانی­ اعتدالی، ه. ح. ابراهیمیان، ف. عباسی ، ع.م. لیاقت، 1391. ارزیابی سه مدل EVALUE ، SIPAR_ID و INFILT برای تخمین ضرایب معادله نفوذ کوستیاکف در آبیاری جویچه­ای. مجله علمی کشاورزی علوم مهندسی آبیاری، دوره 35، شماره 1، صفحات 1-10.
 • عباسی، ف. ، ر. چوگان، ح.ع. علیزاده، ع.م. لیاقت، 1391. بررسی اثر کودآبیاری جویچه­ ای بر کارایی مصرف کود و آب، عملکرد و برخی صفات ذرت دانه­ ای، مجله تحقیقات آب و خاک ایران (مجله علوم کشاورزي ايران)، جلد 43، شماره 4، صفحات 382-371.
 • کارانديش، ف.، س.م. ميرلطيفي، ع. شاهنظري، ف . عباسي و م. قیصری ، 1391. تاثیر کم‌آبیاری ناقص ریشه و کم‌آبیاری معمولی بر جذب و پتانسیل آبشویی نیترات در گیاه ذرت. نشريه مديريت آب و آبياري، جلد 2، شماره 2، صفحات 98-85.
 • معيري، م.، ا. پذیرا، ح. سیادت، ف. عباسی و ح. دهقانی، 1391. ارزیابی کارائی مصرف آب ذرت در دشت اوان (مطالعه موردی جنوب حوضه آبریز کرخه). نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 26، شماره 6، صفحات 1348-1339 .
 • عباسي، ف. ، ع.ر. سلطاني­ تودشکي، ع.ر. کياني، ق. زارعی، پ. شاهين­ رخسار و م. خرميان، 1391. ارزیابی ميزان آگاهي کشاورزان و تحليل وضعيت و نحوه بهر‌ه‌برداري از منابع آب و خاک (مطالعه موردی در استان­های تهران، خوزستان، مازندران و گلستان). مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران، جلد 2-43، شماره 3، صفحات 397-387.
 • حصاری، ب.، ع.م. آخوندعلی، ف. عباسی ، فریدون رادمنش و م. اکبری، 1391. بررسی اثرات هیدرولوژیکی بالادستی/پایین­دستی توسعه آبیاری تکمیلی اراضی دیم در حوصه کرخه، نشریه آبیاری و زهکشی ایران، جلد 6، شماره 3 صفحات 186-176.
 • پناهي، م.، س.م. ميرلطيفي، ف. عباسي ، 139 1 . برآورد نفوذ جويچه با يک مدل دو بعدي و مقايسه آن با ساير مدل­هاي نفوذ . مجله پژوهش آب ایران ، جلد 6، شماره 10، صفحات 114-107.
 • محسنی، ا.، ح. میرسید حسینی و ف. عباسی ، 1391 . مقایسه کود ­ آبیاری با کوددهی سطحی بر ­کارآیی مصرف آب، کود، عملکرد، اجزای عملکرد ذرت و تلفات عمقی نیترات . نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 26، شماره 5، صفحات 1189-1181 .
 • عباسی، ی.، ع.م. لیاقت، و ف. عباسی ، 1391. بررسی آبشویی عمقی نیترات تحت شرایط کودآبیاری جویچه­ای ذرت. نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 26، شماره 4، صفحات 853-842 .
 • پناهي، م.، س.م. ميرلطيفي،
 • ف. عباسي ، 1390. ارزيابي يک مدل دو بعدي نفوذ براي شرايط آبياري جويچه‌اي. مجله آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد25، شماره 6، صفحات 1412-1404.
 • محمودی، م.ع.، م. شرفا، م. همایی، ع.م. لیاقت و ف. عباسی ، 1390. برآورد پارامترهای معادلۀ توده­ ای- پراکنشی تعادلی با استفاده از داده­ های هیدرولیکی خاک . مجله تحقیقات آب و خاک ایران (مجله علوم کشاورزي ايران) ، جلد 42، شماره 2، صفحات 248-241.
 • خرمیان، م.، س. برومند­نسب، ف. عباسی ،. س.ر. اشرفی­ زاده، 1390. اثر مقادیر مختلف آب و نیتروژن بر حرکت نیترات در خاک و عملکرد ذرت . مجله تحقیقات آب و خاک ایران (مجله علوم کشاورزي ايران) ، جلد 42، شماره 2، صفحات 278-271.
 • معيري، م.، ا. پذیرا، ح. سیادت، ف. عباسی و ف. کاوه، 1390. بررسي تاثير مدیریت های زراعی و آبیاری در بهبود کارائی مصرف آب ذرت (مطالعه موردي شبکه آبیاری دز). مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي، جلد 12، شماره 4، صفحات 50-35.
 • اصغری،ش.، ف. عباسی ، م.ر. نیشابوری، ش. اوستان و ن. علی­اصغرزاده، 1390. اثرات چهار اصلاح کننده آلی خاک بر پارامترهای هیدرولیکی و انتقال املاح در یک خاک لوم شنی. مجله پژ‍وهش­هاي حفاظت آب و خاک، جلد 18، شماره 2، صفحات 194-177.
 • مجدزاده،ب. ، ت. سهرابي و ف. عباسي ، 1390. بهبود عملکرد آبياری جويچه ای با تغيير سطح مقطع در طول جويچه. مجله پژوهش آب ایران ، سال پنجم، شماره 1، صفحات 22-13.
 • مسعودي آشتياني، س.، م. پارسي نژاد، ف. عباسي ، 1390. بررسي کاربرد کوتاه مدت فاضلاب شهري خام و تصفيه شده در آبياري سورگوم بر روي برخي از خصوصيات فيزيکي مهم خاک. مجله پژوهش­های خاک (علوم خاک و آب)، جلد 25، شماره 3، صفحات 253-243.
 • ا براهيميان، ح.، ع.م. لياقت، م.پارسي‌نژاد، ف. عباسي و م. نوابيان، 1390. بررسي تلفات آب و نيترات و کارآيي مصرف آب در کودآبياري جويچه‌اي يک در ميان و معمولي. مجله پژوهش آب در کشاورزی، جلد 25، شماره 1، صفحات 30-21.
 • خرمیان، م.، س. برومند­نسب، ف. عباسی ،. س.ر.اشرفی­ زاده، 1390. اثر شیوه خاک­ورزی و مقادیر مختلف کود نیتروژنه بر حرکت آب و نیترات در اراضی شمال خوزستان . مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي، جلد 12، شماره 2، صفحات 18-1.
 • فرزام­ نیا، م.و ف. عباسی ، 1390. بررسی مسایل فنی و بهره­ برداری از قنوات استان کرمان. مجله علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، سال پانزدهم، شماره 55، صفحات 54-41.
 • عباسي، ف .، ح.ع. علیزاده ، 1389. تاثير عمق جريان بر توزيع آب و برومايد در آبياري جويچه­ اي در يک خاک لوم شني. مجله پ‍ژوهش­ هاي حفاظت آب و خاک، جلد 17، شماره 4، صفحات 24-1.
 • اصغری، ش.، م.ر. نیشابوری، ف. عباسی ، ن. علی­ اصغرزاده و ش. اوستان، 1389. تاثیر پلی­اکریل آمید، کود دامی، ورمی کمپوست و لجن بیولوژیکی بر پایداری خاکدانه ­ ها، مقاومت فروسنجی و آب قابل استفاده در یک خاک لوم شنی. مجله دانش آب و خاک، جلد 1/20، شماره 3، صفحات 15-1.
 • عباسي، ف .،ع.م. لیاقت، علیزاده، ح.ع.، ي. عباسي و ا. محسني، 1389. ارزيابي تلفات نيترات در کودآبیاری جویچه­ ای با استفاده از داده­ هاي مزرعه­ اي و يک مدل رياضي کودآبياري. مجله آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 24، شماره 4 ، صفحات 791-781.
 • قنبریان، ب. و ف. عباسی، 1389. بررسی تاثیر پارامتر پیوستگی منافذ و ارایه مدلی برای پیش­ بینی هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک. مجله پژوهش آب در کشاورزی، جلد 24، شماره 1، صفحات 63-51.
 • علیزاده، ح . ع.، ف. عباسی ، ع.م. لیاقت، 1389. ارزیابی یکنواختی توزیع و تلفات نیترات در کودآبیاری جویچه­ ای. مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعی، جلد 51، صفحات 49-39.
 • قدمی فيروزآبادی، ع.، س.م. سيدان، و ف. عباسي ، 1389. ارزيابي فني و اقتصادي آبياري با لوله‌هاي کم­ فشار (هيدروفلوم) و مقايسه آن با آبياري سنتي و باراني. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي، جلد 11، شماره 2، صفحات 84-73.
 • کشتکار، ا.، ح. عليزاده و ف. عباسي ، 1389. کاربرد علف­کش اراديکان ( EPTC +دي کلرواستاميد ) به روش سم­ آبياري و مقايسه آن با روش معمول مصرف در کنترل علف­هاي هرز ذرت ( Zea mays L. ). مجله علوم گياهان زراعي ايران، دوره 41، شماره 1، صفحات 10-1.
 • نوابيان،م.، ع. م. لياقت، ر. کراچيان، و ف. عباسی ، 1389. بهينه­ سازي کودآبياری جويچه‌ای از ديدگاه زيست­ محيطي. مجله آب و خاک (علوم و صنايع کشاورزي)، جلد 24، شماره 5، صفحات 893-884.
 • ابراهيميان، ح.، ب. قنبريان علويجه، ف. عباسي ، ع.ح. هورفر، 1389. ارائه روش دو نقطه‌اي جديد به منظور برآورد پارامترهاي نفوذپذيري در آبياري جويچه‌اي و نواري و مقايسه آن با ساير روش‌ها. مجله آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 24، شماره 4، صفحات 698-690.
 • جليني، م. و ف. عباسي ، 1388. ارزيابي يکنواختي کودآبياري و تلفات کود در آبياري جويچه‌اي ، مجله آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 23، شماره 2، صفحات 86-75. 
 • ذاکري­ نيا، م.، ت. سهرابي، ف. عباسي ، م.ر. نيشابوري و م. شهابي فر، 1388. فاکتور جبران تنش رطوبتی توسط ریشه برای شرایط رطوبتی غیریکنواخت خاک. مجله علوم کشاورزي و منابع طبيعي، جلد 16، ویژه­ نامه 1-الف، صفحات 265-251.
 • رمضانی­ اعتدالی، ه.، ع.م. لیاقت و ف. عباسی، 1388. ارزیابی مدل EVALUE برای تخمین ضریب زبری مانینگ در آبیاری جویچه­ ای. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي، جلد 10، شماره 3، صفحات 94-83.
 • یارقلی، ب.، ع.ا. عظیمی ا. باغوند، ف. عباسی ، ع.م. لیاقت، غ.ر. اسداله­ فردی، 1388. بررسی جذب و تجمع کادمیوم در اندام­های مختلف محصولات غده­ای در خاک­های آلوده. مجله آب و فاضلاب، سال 20، شماره 4، صفحات 70-60.
 • یارقلی، ب.، ف. عباسی و ع.م. لیاقت، 1388. بررسی جذب کادمیوم از محیط ریشه و تجمع آن در اندام­های مختلف محصولات جالیزی رایج ایران. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي، جلد 10، شماره 2، صفحات 31-44.
 • علیزاده، ح.ع.، ع.م. لیاقت و ف. عباسی، 1388. بررسی اثر کودآبیاری جویچه­ ای بر کارایی مصرف کود و آب، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه­ ای. مجله آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 23، شماره 4 ، صفحات 147 - 137 .
 • ذاکري­ نيا، م.، ت. سهرابي، م. شهابي فر، ف. عباسي و م.ر. نيشابوري، 1387. اثر تنش آبي بر فرآيند جذب آب توسط بخش­هاي مختلف ريشه.  مجله علوم کشاورزي و منابع طبيعي، جلد 15، شماره 5، صفحات 166-177.
 • جلینی، م. و ف. عباسی ، 1387. بررسي روند تغييرات نيترات و آمونيم در نیمرخ خاک با استفاده از مدل رياضي LEACHN ، مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي، جلد 9، شماره 1، صفحات 31-48.
 • عباسی، ف. 1387. ارزیابی برخی روش­هاي تخمين ویژگی­های هيدروليکي خاک برای شبیه­ سازی رطوبت. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي، جلد 9، شماره 4، صفحات 31-44.
 • عباسی، ف. 1387. واسنجی دستگاه TDR با استفاده از محفظه­ های مکش آب جهت اندازه­ گیری­ غلظت املاح در دو خاک لومی و لوم­ ماسه­ ای . مجله تحقیقات آب و خاک ایران (مجله علوم کشاورزي ايران) ، جلد 39، شماره 1، صفحات 151-162.
 • ملایی­ کندلوس، م. ع. م. لياقت و ف. عباسی ، 1387. برآورد ابعاد پیاز رطوبتی در آبیاری قطره­ ای زیر­سطحی با استفاده از آنالیز ابعادی. مجله علوم کشاورزي ايران، جلد 39، شماره 2 صفحات 371-378.
 • نوابيان، م.، ع. م. لياقت و ف. عباسی ، 1387. توابع تجربی برای تخمين شاخص‌های طراحی آبياری جويچه‌ای در رژيم کاهش جريان. مجله علوم کشاورزي ايران، جلد 39، شماره 1، صفحات 57-67.
 • عباسی، ف. ، ع. م. لیاقت و ا. گنجه، 1387. ارزيابی يکنواختی کود­آبياری در آبياری جويچه ­ای. مجله تحقیقات آب و خاک ایران (مجله علوم کشاورزي ايران)، جلد 39، شماره 1، صفحات 117-128.
 • ذاکري­ نيا، م.، ف. عباسی و ت. سهرابی، 1386. بررسي تغييرات ويژگي­ هاي هيدروليکي خاک با استفاده از روش معکوس. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي، جلد 8، شماره 3، صفحات 17-30.
 • عباسي، ف .، ف. تاجیک، 1386. برآورد همزمان پارامترهای هیدرولیکی و انتقال املاح در خاک به روش حل معکوس در مقیاس مزرعه . مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعی، جلد 11، شماره 1، صفحات 122-111.
 • نورجو، ا.، ف. عباسي ، م. بقايي­ کيا و ع. جدايي، 1385. تاثير کم­ آبياري بر کميت و کيفيت چغندرقند در منطقه مياندوآب . مجله چغندرقند، جلد 22، شماره 2 صفحات 66-53.
 • مامن­ پوش، ع.، ف. عباسي. و ف. موسوي. 1380. ارزيابي بازده کاربرد آب در روش­هاي آبياري سطحي در برخي از مزارع استان اصفهان. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي، جلد 2، شماره 9 ، صفحات 43-58.
 • عباسی، ف. ، ک. صادق­ زاده و ا. نجفی، 1379. تأثیر کم­ آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي، جلد 5 ، شماره 18 ، صفحات 23 - 36.
 • صادق­ زاده، ک. و ف. عباسي، 1377. کاربرد بسته نرم­ افزاري RETC در تجزيه و تحليل منحني رطوبتي و توابع هيدروليکي خاک. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي، جلد 3، شماره 9 ، صفحات 17-34.
 • عباسي، ف. ، ع. کياني و م.ا. اسدي. 1377. ارزيابي بازدهي کاربرد آب در روش­هاي آبياري سطحي در منطقه گرگان. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي، جلد 3، شماره 12 ، صفحات 15-24.
 • عباسي، ف. 1376. روش­هاي بهبود بازدهي مصرف آب در مزارع کشاورزي. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي، جلد 2، شماره 8، صفحات 1-16.
 • عباسي، ف. ، م.م. شوشتري، ا. پذيرا. 1376. مدل اينرسي صفر براي تخمين عوامل طراحي آبياري نواري. مجله علوم کشاورزي ايران، جلد 28، شماره 3، صفحات 59-68.
 • عباسي، ف. ، م.م. شوشتري، ح. خالقي. 1375. بررسي مقايسه­ اي مدل موج کينماتيکي براي شبيه­ سازي مراحل مختلف آبياري نواري. مجله علمي کشاورزي، جلد 19، شماره 1و2، صفحات 43-58.

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی
 • عباسی، ف. و ن. عباسی، 1393. بهره­ وری آب کشاورزی (چالش­ها و چشم­ اندازها). اولین همایش منطقه­ ای بحران آب و بهره وری (چالش­ها و راهکارها)، 17 دی ماه، همدان.
 • نوشادی، ا.، م. همایی و ف. عباسی ، 1393. مطالعه اثر رطوبت خاک بر جذب سطحی علف کش متری بيوزين در شرايط واقعی مزرعه. اولین همایش ملی مدیریت خاک و آب در تولید گندم ، 18 آذر ماه، تهران.
 • نوشادی، ا.، م. همایی و ف. عباسی ، 1393. مطالعه آبشویی عمقی علف­کش متری­بیوزین در خاک در روش­های مختلف سم-آبیاری. دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه ، 29 مهر ماه، کرج.
 • نوشادی، ا.، م. همایی و ف. عباسی ، 1393. اثر زمان نخستین آبیاری پس از کاربرد متری­بیوزین بر تجزیه و پایداری آن در خاک. دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه ، 29 مهر ماه، کرج.
 • نوشادی، ا.، م. همایی و ف. عباسی ، 1393. اثر تغییرات کینتیک تجزیه متری­بیوزین در خاک در روش­های مختلف سم-آبیاری. دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه ، 29 مهر ماه، کرج.
 • عباسی، ف . ، ف. سهراب و ن. عباسی، 1393. تحلیلی از رابطه مدیریت و راندمان آبیاری در روش ­ های آبیاری سطحی. نشست بررسی و نقد سیاست­های توسعه روش­های آبیاری و تحویل آب در ایران، 13-12 آذر ماه، کرج.
 • مهدی­ پور، آ. ن . عباسي، ف. عباسی ، ف. سهراب، 1392. بررسی تاثیر نانو رس بر منحنی مشخصه رطوبتی در دو خاک لوم رسی و لوم شنی. اولین همایش ملی آبیاری و بهره­ وری آب، 10 بهمن، مشهد.
 • عباسی تشنیزی، ف. ، م. کوچک­ زاده و ف .  عباسی ، 1392. استفاده از فاضلاب­ها در کشاورزی. مجموعه مقالات نخستین همایش ملی بازیافت آب، تهران، 6 و 7 بهمن‌ماه.
 • سهراب، ف. و ن . عباسي ، ف. عباسی ، آ. مهدی­ پور، 1392. بررسی کاربرد زئولیت بر منحنی مشخصة رطوبتی خاک. اولین همایش ملی آبیاری و بهره­ وری آب، 10 بهمن، مشهد.
 • سروش، ف.، ب. مصطفی­ زاده، س. ف. موسوي، ف. عباسی ، 1392. مدل­سازي عددي و ارزیابی مزرعه­ اي آبیاري جویچه­ اي گردشی. دومین کنفرانس بین­ المللی مدل­سازی گیاه، آب، خاک و هوا، 19-18 اردیبهشت، کرمان، ایران.
 • خلیلی، م.، م. اکبری، ا. هزارجریبی و ف. عباسی ، 1391. ارزیابی مدل HYDRUS-2D در برآورد الگوی توزیع رطوبت در آبیاری قطره­ ای زیرسطحی. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، 20 اسفند ماه، تهران.
 • سهراب، ف. و ف. عباسي ، 1391. مديريت آب در مزرعه: ارزیابی راندمان­های آبیاری، چالش‎ها و فرصت‎ها. مجموعه مقالات سومین همایش ملي مدیریت جامع منابع آب، 21-20 شهریور ماه، ساری.
 • عباسی ، ف . ، 1390. ضرورت و راهکارهای ارتقاء کارایی مصرف آب در اراضی زیر شبکه­ های سنتی ( تجارب و دستاوردهای تحقیقاتی ). اولین کارگاه فنی بررسی کیفیت بتن سخت شده در پوشش کانال­های آبیاری: روش­ها و استانداردها، 12 آبان ماه، همدان.
 • ذاکري­ نيا، م.، ف. عباسي و ا. هزارجریبی، 1390. مدل­سازی معکوس برای تخمین تغییرات زمانی پارامترهای فیزیکی خاک. مجموعه مقالات یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، 20-18 بهمن ماه، کرمان.
 • ضیاء­الدینی ، ا.، ش. اصغری و ف. عباسی ، 1390. اثرات لجن بیولوژیکی مجتمع پتروشیمی تبریز بر برخی پارامترهای هیدرولیکی و انتقال بروماید در یک خاک لوم. مجموعه مقالات پنجمین همایش ملي مهندسی محیط زیست، 30 آبان-1 آذر، کرج.
 • اروانه، ح.، ف. عباسی و ح. اسلامی، 1390. واسنجی و صحت ­ سنجی مدل AquaCrop در مزارع کلزا تحت مدیریت زارعین . مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملي هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی، 2-1 آذر ماه، کرج.
 • سهراب، ف. و ف. عباسي ، 1390. بررسي تأثير استفاده از پليمر سوپر آب آ- 200 بر ظرفيت نگهداري آب د ر خاک . مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملي هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی، 2-1 آذر ماه، کرج.
 • محسنی، ا.، ح. میرسید حسینی و ف. عباسی ، 1390. بررسی اثر کودآبیاری جویچه­ ای بر برخی صفات مورفولوژیک ذرت. مجموعه مقالات دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 14-12 شهریور ماه، تبریز. 
 • محسنی، ا.، ح. میرسید حسینی و ف. عباسی ، 1390. بررسی اثر کودآبیاری جویچه­ ای بر میزان نیتروژن توسط ذرت و تلفات عمقی آن در خاک. مجموعه مقالات دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 14-12 شهریور ماه، تبریز.
 • ابراهيميان، ح.، ع. م. لياقت، م. پارسي­ نژاد، ف. عباسی و م. نوابيان، 1389. کاهش تلفات آب و کود با کودآبياري جويچه­ اي يک در ميان. مجموعه مقالات سومين همايش ملي مديريت شبکه­ هاي آبياري و زهکشي، 12-10 اسفند ماه، اهواز.
 • کارانديش، ف.، ع. شاهنظري، س.م. ميرلطيفي، ف . عباسي و ا. اسحاقي، 1389. برآورد نياز آبي گياه ذرت تحت تيمارهاي آبياري ناقص ريشه و آبياري کامل با استفاده از توزيع دو بعدي رطوبت در محدوده ريشه. مجموعه مقالات سومين همايش ملي مديريت شبکه­ هاي آبياري و زهکشي، 12-10 اسفند ماه، اهواز.
 • کارانديش، ف.، ع. شاهنظري، س.م. ميرلطيفي، ق. آقاجاني، و ع. عباسي ، 1389. مقايسه توزيع رطوبت در آبياري ناقص ريشه و آبياري کامل در محدوده ريشه ذرت. مجموعه مقالات سومين همايش ملي مديريت شبکه­ هاي آبياري و زهکشي، 12-10 اسفند ماه، اهواز.
 • بهراملو، ر. و ع. عباسي ، 1389. بررسي نظام­ هاي مديريت توزيع آب قنوات (مطالعه موردي در همدان). مجموعه مقالات سومين همايش ملي مديريت شبکه­ هاي آبياري و زهکشي، 12-10 اسفند ماه، اهواز.
 • حسینی، ی.، ه. معاضد، ع.ع. ناصری، ف. عباسی ، ح.م.و. ساماني و آ. دلاوري، 1389. استفاده از روش فراکتال جهت بررسی اثر مقیاس طولی بر ضریب انتشارپذیری عناصر ناپایدار در خاک. مجموعه مقالات سومين همايش ملي مديريت شبکه­ هاي آبياري و زهکشي، 12-10 اسفند ماه، اهواز.
 • حسینی، ی.، ه. معاضد، ع.ع. ناصری، ف. عباسی ، س.ع. ساکبی، 1389. استفاده از روش فراکتال جهت بررسی اثر مقیاس طولی بر ضریب انتشارپذیری عناصر ناپایدار در خاک. مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی.18-17 آذر ماه، ساری.
 • ذوالفقاران، ا.، س.ا. حقایقی و ف. عباسی ، 1388. بررسی وضعیت کمی کیفی آب در برخی از قنوات استان خراسان­ رضوی. مجموعه مقالات دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، 21-19 بهمن ماه، صفحات 7-1. 
 • سهراب، ف. و ف. عباسی ، 1388. ارزیابی بازده آب آبیاری در کشور و ارایه نقشه هم بازده آبیاری " . مجموعه مقالات دوازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی، 5-6 اسفند،تهران، صفحات 44-29.
 • مسعودی­ آشتیانی، س.، م. پارسی­ نژاد و ف. عباسی ، 1388. بررسی اثرات طولانی مدت پساب تصفیه شده شهری بر روی خصوصیات شیمیایی خاک. مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 24-21 تیر ماه، گرگان.
 • ذاکري­ نيا، م.، ت. سهرابي، م. ر. نيشابوري، ف. عباسي و م. شهابي­ فر، 1388. جبران تنش رطوبتی توسط ریشه در شرایط رطوبتی غیریکنواخت خاک. مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 24-21 تیر ماه، گرگان.
 • عباسی، ف . ، 1387. روش­های بهبود و اصلاح سامانه­ های آبیاری سطحی. مجموعه مقالات دومین سمینار راهکارهای بهبود و اصلاح روش­های آبیاری سطحی، 2 خرداد ماه 1387، کرج.
 • علیزاده، ح.ع.، ف. عباسی و ع.م. لیاقت، 1387. بررسی اثرات کودآبیاری بر یکنواختی توزیع و میزان تلفات نیترات در آبیاری جویچه­ ای ذرت دانه­ ای. اولین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره­ برداری آب. 24 اسفند ماه، کرمان.
 • علیزاده، ح.ع.، ف. عباسی ،ع.م. لیاقت و ر. چوگان، 1387. اثرات سطوح مختلف کود نیتراته و آب آبیاری بر اجزاء عملکرد ذرت تحت مدیریت کودآبیاری جویچه­ ای. اولین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره­ برداری آب. 24 اسفند ماه، کرمان.
 • قدمی فيروزآبادی، ع. و ف. عباسي ، 1387. مقايسه و ارزيابي توزيع آب به روش هيدروفلوم با روش­های سنتي و باراني در شرايط زارعين. مجموعه مقالات دومین سمینار راهکارهای بهبود و اصلاح روش­های آبیاری سطحی، 2 خرداد ماه 1387، کرج.
 • قدمی فيروزآبادی، ع.، س.م. سيدان، و ف. عباسي ، 1387. مقايسه فني و اقتصادي استفاده از لوله­ هاي دريچه ­دار (هيدروفلوم) با آبياري جويچه­ اي. مجموعه مقالات دومین همايش ملي مديريت شبکه­ هاي آبياري و زهکشي، 8-10 بهمن ماه 1387، اهواز.
 • کشتکار، ا.، ح.م. عليزاده، ف. عباسي و ح. رحيميان مشهدی، 1387. بررسی یکنواختی توزیع علف­کش ارادیکان در روش سم­آبياري. مجموعه مقالات دومین سمینار راهکارهای بهبود و اصلاح روش­های آبیاری سطحی، 2 خرداد ماه 1387، کرج.
 • مجدزاده، ب.، ت. سهرابي و ف. عباسي ، 1387. بهبود عملکرد آبیاری جویچه­ ای با تغيير سطح مقطع جويچه . مجموعه مقالات دومین سمینار راهکارهای بهبود و اصلاح روش­های آبیاری سطحی، 2 خرداد ماه 1387، کرج.
 • مجدزاده، ب.، ح. اوجاقلو، و ف. عباسي ، 1387. ارايه رابطه­ اي براي محاسبه ضريب پخشيدگي آب شور در خاک براي حالت افقي. مجموعه مقالات دومین همايش ملي مديريت شبکه­ هاي آبياري و زهکشي، 8-10 بهمن ماه 1387، اهواز.
 • مجدزاده، ب.، م. قبادی­ نیا، ت. سهرابي و ف. عباسي ، 1387. ارزیابی دو مدل ریاضی SIRMOD و SRFR براي بررسي عملکرد آبياري پيوسته و موجی. مجموعه مقالات دومین سمینار راهکارهای بهبود و اصلاح روش­های آبیاری سطحی، 2 خرداد ماه 1387، کرج. 
 • آبسالان، ش.، ن. حيدري، ف. عباسي و ا. دهقان، 1387. تعيين و ارزيابي بهترين روش­هاي مديريت آبیاری سطحی و کشت برای افزایش کارایی مصرف آب (مطالعه موردی پروژه بین المللی چالش آب و غذای CGIAR در اراضی پایین دست حوزه آبریز کرخه ( . مجموعه مقالات دومین سمینار راهکارهای بهبود و اصلاح روش­های آبیاری سطحی، 2 خرداد ماه 1387، کرج.
 • ابراهيميان، ح.، ب. قنبريان و ف. عباسي ، 1387. ارزیابی روش­های مختلف تخمین ویژگی­های نفوذپذيري در آبياري جويچه­ اي و نواري. مجموعه مقالات دومین سمینار راهکارهای بهبود و اصلاح روش­های آبیاری سطحی، 2 خرداد ماه 1387، کرج.
 • اوجاقلو، ح.، م. قبادي­ نيا، ب. مجدزاده، ت. سهرابي و ف. عباسي ، 1387. برآورد پارامترهای نفوذ برای شبيه­ سازي جريان پيشروي آب در جويچه. مجموعه مقالات دومین سمینار راهکارهای بهبود و اصلاح روش­های آبیاری سطحی، 2 خرداد ماه 1387، کرج. 
 • عباسی، ف. 1386. وقوع پدیده پس­ماند در اندازه­ گیری­ غلظت املاح با دستگاه TDR و کپسول مکش. مجموعه مقالات دهمین کنگره علوم خاک، 6-4 شهریور، کرج.
 • توکلي، ع.ر.، ش. اشرفي، ع.م. لياقت و ف. عباسي ، 1386. اهمیت زمان و میزان تک­ آبیاری در بهبود بهره­ وري آب محصولات ديم. مجموعه مقالات نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، بهمن ماه 1386، کرمان.
 • ذاکري­ نيا، م.، ت. سهرابي، م. شهابي­ فر، م. ر. نيشابوري و ف. عباسي ، 1386. تعیین نیاز آبی گیاه در شرايط گلخانه با روش آبياري جانبي ( Side Irrigation ). مجموعه مقالات نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، بهمن ماه 1386، کرمان.
 • ملايي، م.، ع.م. لياقت و ف. عباسي ، 1386. ا ستفاده از آنالیز ابعادی در تعيين ابعاد پياز رطوبتي در آبياري قطره­ اي زير­سطحي ( SDI ). مجموعه مقالات نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، بهمن ماه 1386، کرمان.
 • عباسي، ف . ، 1385 . ارزیابی مدل­های ریاضی حرکت آب و مواد آلاینده در خاک. مجموعه مقالات کارگاه فنی و آموزشی آلودگی منابع آب و خاک: چالش­ها و راهبردها، 14 شهریور ماه 85 ، پردیس ابوریحان، پاکدشت، صفحات 105-91.
 • مولایی، م.، ع. لیاقت و ف. عباسی ، 1385. تخمین شکل پیاز رطوبتی در آبیاری قطره­ ای زیر­سطحی با استفاده از مدل WetUp. مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت شبکه­ های آبیاری و زهکشی، 14-12 اردیبهشت، اهواز، 818-812.
 • عباسي، ف. ، ، ف. سهراب و م. ایلانلو، 1384 . ارزیابی کود­آبیاری در روش­های آبیاری سطحی. مجموعه مقالات کارگاه فنی آبیاری سطحی، 13 آذر ماه 84 ، کرج، صفحات 100-93.
 • عباسی، ف. ، 1384. بررسی حرکت توأم آب با سولفات و کلراید در خاک. مجموعه مقالات نهمین کنگره علوم خاک، 9-6 شهریور، کرج، صفحات 140-138.
 • عباسي، ف . ، 1384 . شبیه­ سازی حرکت آب در خاک با استفاده از مدل HYDRUS-1D . مجموعه مقالات کارگاه آموزشی مدل­سازی در آبیاری و زهکشی، 24 آذر ماه 84 ، تهران، صفحات 82-65.
 • ناصری، ا. و عباسی، ف. ، 1384. تغییرات شکل استاندارد پارامتر­های هندسی جویچه. مجموعه مقالات دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، 4-3 اسفند 1384، کرمان. صفحات 1763-1771.
 • سهراب، ف. و ف. عباسی ، 1384. ارزیابی بازده آب آبیاری طی چند دهه گذشته در سطح کشور. مجموعه مقالات کارگاه فنی آبیاری سطحی، 13 آذر ماه 84 ، کرج، صفحات 70-57.
 • عباسي، ف. ، و م. معیری، 1382 . تهیه یک مدل ریاضی برای طراحی و ارزیابی روش­های آبیاری سطحی. مجموعه مقالات سمینار آب، کشاورزی و چالش­های آینده، 30-29 بهمن ماه 1382 ، صفی آباد دزفول، صفحات 176-175.
 • اسدي، م. ا.، ش. اشرفي، ج. باغاني، ح. رياحي، ت. سهرابي، ح. طائفه رضايي، ف. عباسي ، ع. کشاورز، ع. مامن­ پوش، ع. ميان­ آبي. 1375. بررسي عملکرد روش­هاي آبياري سطحي تحت مديريت زارعين. مجموعه مقالات دومين کنگره ملي مسائل آب و خاک کشور، 27-30 بهمن1375 ، تهران، صفحات 30-40.
 • اسدي، م. ا.، ن. حيدري، ف. عباسي . 1375. تعيين ضرائب راندمان آبشويي خاک­هاي شور و سديمي منطقه گرگان. مجموعه مقالات دومين کنگره ملي مسائل آب و خاک کشور، 27-30 بهمن1375 ، تهران، صفحات 238-250.
 • اشرفي، ش.، ن. حيدري و ف. عباسي . 1375. طراحي، ساخت و واسنجي فلوم­هاي W.S.C. . مجموعه مقالات دومين کنگره ملي مسائل آب و خاک کشور، 27-30 بهمن 1375، تهران، صفحات 206-216.
 • عباسي، ف . و م. م. شوشتري. 1375. مطالعه پيشروي جريان در آبياري جويچه­ اي با استفاده از مدل اينرسي صفر. مجموعه مقالات دومين کنگره ملي مسائل آب و خاک کشور، 27-30 بهمن1375 ، تهران، صفحات 1-14.
 
کنفرانس های خارجی  
 
 

Shahinrokhsar, P., F. Abbasi , H. Shokri, and F. Heydarnezhad, 2012. Identify the degree of farmers knowledge on soil and water Issues (case study in Mazandaran , Iran ). 8 th International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, May 15-17, Çeşme-İzmir, Turkey.

Shekofteh, H., M. Afyuni, M.A. Hajabbasi, Bo. V. Iversen, H. Nezamabadi-pour, F. Abassi, F. Sheikholeslam , 2012. Modeling of nitrate leaching from a potato field using HYDRUS-2D. 8 th International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, May 15-17, Çeşme-İzmir, Turkey.

Etedali, H.R., H. Ebrahimian, A. Liaghat, F. Abbasi , 2012. Evaluation of infiltration estimation methods for furrow irrigation systems. 8 th International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, May 15-17, Çeşme-İzmir, Turkey.

Abbasi, F. and F. Sohrab, 2011. Evaluating irrigation efficiency and iso-efficiency maps in Iran. ICID 21 st International Congress on Irrigation and Drainage, 15-23 Oct., Tehran, Iran, pp. 213-220.

Ebrahimian, H., A.M. Liaghat, M. Parsinejad, F. Abbasi , M. Navabian, 2011. Yield production and water use efficiency under conventional and alternate furrow fertigations. ICID 21 st International Congress on Irrigation and Drainage, 15-23 Oct., Tehran, Iran, pp. 77-84.

Asadi, H., K. Shideed, F. Shomo, N. Heydari. F. Abbasi , and T. Oweis, 2011. Effects of economical factors on irrigation wheat profitability and water productivity in lower Karkheh river basin of Iran. ICID 21 st International Congress on Irrigation and Drainage, 15-23 Oct., Tehran, Iran, pp. 383-387.

Moravejalahkami, B., B. Mostafazadeh-Fard, M. Haidarpour, F. Abbasi , 2011. Scenarion analysis: The effects of inflow hydrograph shape on fertilizer losses. ICID 21 st International Congress on Irrigation and Drainage, 15-23 Oct., Tehran, Iran, pp. 555-563.

Khorramian, M., S. R. Ashrafi Zadeh, S. Boroomand Nasab, F. Abbasi , 2011. Effect of different levels of irrigation water and nitrogen on yield and water use efficiency of corn in no tillage method in South of Iran. Proceedings of Workshop on Conservation Agriculture and its Impact on Water Productivity, 12-13 Sep., Karaj, Iran.

Moravejalahkami, B., B. Mostafazadeh-Fard, M. Haidarpour, F. Abbasi , S.S. Eslamian, E. Vazquez-Fernandez, 2010. The effects of variable inflow hydrographs on water saving in furrow irrigation using zero-inertia model. Internatonal Conference on Environmental Science and Technology (ICEST), 23-25 April, Bangkok, Thailand .

Naderi-Boldaji, M., M. Younesi, A. Sharifi, B. Jamshidi, F. Abbasi , and S. Minaee, 2010. A combined sensor for on-the-go measurement of soil moisture content and mechanical resistance: Moisture sensore design and calibration. 2nd International Conference on Machine Control & Guidance Proceedings. March 9-11, Bonn, Germany.

Heydari, S. Absalan, F. Abbasi , E. Dehghan, H. Farahani, A. Javadi, M. Qadir, and T. Oweis, 2008. Best irrigation management practices for improving water productivity in salt-prone areas of Lower Karkheh River Basin. Proceedings of the 2 nd International Forum on Water and Food, Nov. 10-14, Addis Ababa.

Heydari, S. Absalan, F. Abbasi , M. Qadir, H. Farahani, and T. Oweis, 2008. Water productivity in the salt-prone areas of Lower Karkheh River Basin, Iran. Proceedings of the 2 nd International Forum on Water and Food, Nov. 10-14, Addis Ababa.

Asadi, H., M. Niasar, A. Abbasi, A. Ayeneh, K. Shideed, N. Heydari. F. Abbasi , F. Mazraeh, and M. Gamarinejad, 2008. Socioeconomic characteristics, different water uses and status of irrigated cereals in lower KRB (Azadegan and Sorkheh plains), Iran. Proceedings of the International Workshop on: Improving Water Productivity and Livelihood Resilience in Karkheh River Basin in Iran, Edited by H. Farahani, T. Oweis, H. Siadat, F. Abbasi, A. Bruggeman, J. Anthofer and F. Turkelboom, September 10-11, 2007, Karaj, Islamic Republic of Iran.

Hessari, B., F. Abbasi , and M. Akbari, 2008. Assessment of different scenarios of supplemental irrigation at upstream sub-basins of Karkheh basin on flows of Karkheh dam. Proceedings of the International Workshop on: Improving Water Productivity and Livelihood Resilience in Karkheh River Basin in Iran, Edited by H. Farahani, T. Oweis, H. Siadat, F. Abbasi, A. Bruggeman, J. Anthofer and F. Turkelboom, September 10-11, 2007, Karaj, Islamic Republic of Iran.

Hessari, B., F. Abbasi , and M. Akbari, A. Bruggeman, T. Oweis, E. De Pauw, 2008. Assessment of potential supplemental irrigation impacts on downstream flows in the Karkheh River Basin of Iran. Proceedings of the International Workshop on: Increasing the Productivity and Sustainability of Rainfed Cropping Systems of Poor, Smallholder farmers. Edited by E. Humphreys and R.S. Bayot, September 22-25, 2008, Tamale, Ghana.

Moayeri, M., H. Dehghanisanij, H. Sedgi, H. Farahani, F. Abbasi , A.F. Nato, and E. Pazira, 2008. Assessment of wheat water productivity and methods of improvement in South KRB. Proceedings of the International Workshop on: Improving Water Productivity and Livelihood Resilience in Karkheh River Basin in Iran, Edited by H. Farahani, T. Oweis, H. Siadat, F. Abbasi, A. Bruggeman, J. Anthofer and F. Turkelboom, September 10-11, 2007, Karaj, Islamic Republic of Iran.

Moayeri, M., H. Dehghanisanij, H. Sedgi, H. Farahani, F. Abbasi , A.F. Nato, and E. Pazira, 2008. Assessment of the causes of low water productivity and ways of improvement in irrigated maize areas of south KRB. Proceedings of the International Workshop on: Improving Water Productivity and Livelihood Resilience in Karkheh River Basin in Iran, Edited by H. Farahani, T. Oweis, H. Siadat, F. Abbasi, A. Bruggeman, J. Anthofer and F. Turkelboom, September 10-11, 2007, Karaj, Islamic Republic of Iran.

Absalan, S., E. Dehghan, F. Abbasi , N. Heydari, H. Farahani, M. Qadir, A. Javadi, H. Siadat, and T. Oweis, 2008. Evaluation of the best management practices for improving water productivity in the salt-prone areas of lower KRB. Proceedings of the International Workshop on: Improving Water Productivity and Livelihood Resilience in Karkheh River Basin in Iran, Edited by H. Farahani, T. Oweis, H. Siadat, F. Abbasi, A. Bruggeman, J. Anthofer and F. Turkelboom, September 10-11, 2007, Karaj, Islamic Republic of Iran.

Tavakoli, A.R., T. Oweis, Sh. Ashrafi, A. Liaghat, F. Abbasi , and H. Farahani, 2008. Role of transfer of new technologies to improve water productivity of major rainfed crops in KRB. Proceedings of the International Workshop on: Improving Water Productivity and Livelihood Resilience in Karkheh River Basin in Iran, Edited by H. Farahani, T. Oweis, H. Siadat, F. Abbasi, A. Bruggeman, J. Anthofer and F. Turkelboom, September 10-11, 2007, Karaj, Islamic Republic of Iran.

Absalan, S., N. Heydari, F. Abbasi , H. Farahani, M. Qadir, H. Siadat, and T. Oweis, 2008. Determination and evaluation of water productivity in the salt-prone areas of lower KRB. Proceedings of the International Workshop on: Improving Water Productivity and Livelihood Resilience in Karkheh River Basin in Iran, Edited by H. Farahani, T. Oweis, H. Siadat, F. Abbasi, A. Bruggeman, J. Anthofer and F. Turkelboom, September 10-11, 2007, Karaj, Islamic Republic of Iran.

Abbasi, F. , N. Heydari and F. Sohrab, 2006. Water use efficiency in Iran: status, challenges and opportunities. Proceedings of Water Use Efficiency Network Workshop, Held 13-14 Nov., Aleppo, Syria.

Abbasi, F. , J. Feyen, 2005. "Effect of flow depth on water and solute distribution in furrow irrigation. Proceeding of the International Conference on Human Impacts on Soil Quality Attributes, 12-16 Sep., Isfahan, Iran.

Abbasi, F. , J. Feyen, M. Moaiyeri and M. M. Shooshtari, 2002. A numerical model to simulate overland water flow applied to surface irrigation systems. Proceeding of the 14 th International Conference on Mathematical Methods in Water Resources, Volume II: 1733-1740, 23-28 June 2002, Delft, The Netherlands.

Sohrabi, T. M., A. Keshavarz, F. Abbasi , Sh. Ashrafi, 1998. Performance assessment of surface irrigation systems in Iran. Proceeding of the International Agricultural Engineering Conference, 561-572p, Bangkok, Thailand, 7-10 December, 1998.

 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده
 • حیدری، ن. ب. قرمز­چشمه، م.ر. بلالي، ف. عباسي ، ر. کاظمي، ح. بشارتي­ کلايه، آ. مهدي­ پور، ن. عباسي، 1397. تدوين برنامه علم و فناوري مديريت استفاده بهينه و پايدار منابع آب در مقياس مزرعه، گزارش پژوهشی نهایی شماره 54574، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، کرج.

 • عباسی، ن.، ف. عباسی و جواد باغانی ، 1397. روش­ شناسی تدوین گزارش‌های تحلیلی موضوعی. گزارش فنی شماره 54211، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، کرج.                        

 • شريف­ نسب، ه. و ف. عباسی ، 1397. سازواري پويشگرهاي قلمي بمنظور تعيين شاخص سطح برگ با روش غيرمخرب. گزارش نهایی شماره 53974، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، کرج.

 • ناصري، ا.، ف. عباسي ، م. اکبري، ن. عباسي و ف. سهراب، 1397. برآورد مقدار مصرف آب در بخش کشاورزی. گزارش نهایی شماره 54001، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، کرج.

 • شاهین­ رخسار، پ.، ب. امان­زاده، ا. بنیادی بالاده، ا. شریفی­ عاشورآبادی، م. مصطفوی­ راد، ن. عباسی، ا. نوبهار، م. الماسی، ز. غفاری و ف. عباسی ، 1396. تأثیر آبیاری تکمیلی بر دو گونه گل گاوزبان ایرانی و اروپایی در منطقة پایین­ دست دشت گیلان. گزارش نهایی شماره 52761، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، کرج.

 • باقری، ن.، م. امیرحسینی، م. بردبار، ع.ر. توکلی، ا. جوادی، ا. دهقان، ف. عباسی ، ن. عباسی، ح. فاطمیان، ا. گلشن تفتی، د. مؤمنی، 1396. آینده­پژوهی در حوزة تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی . گزارش نهایی شماره 53733، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، کرج.  

 • اکرم، م.، ن. حیدری، س. سپهری، ف. عباسی ، ب. یارقلی، ف. تاجیک، ع.ر. حسن­اقلی، ن. عباسی، ج. باغانی، م. اکبری، ح. دهقانی­سانیج و م. خرمیان، 1396. راهبردها و راهکارهای مدیریت و ساماندهی تالاب جنوب غربی خوزستان. گزارش فنی شماره 53909، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، کرج.

 • عباسی، ف. ، م. م. نخجوانی، ن. سلامتی، م. خرمیان، س.ا. دهقانیان، م. جلینی، ع.ر اسلامی، ک. اخوان، ا.ی. گمرکچی و م. فرزام­نیا، 1396. تعیین آب مصرفی ذرت علوفه­ای در کشور. گزارش پژوهشی نهایی شماره 53054، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، کرج.

 • عباسی، ن.، ا. دهقان، ا. گلشن، ح.ر. گازر، ف . عباسی ، ا. شریفی، ع. میرمجیدی، ق. زارعی، ج. باغانی و م.ر. مستوفی، 1396. نقشه راه مشارکت با بخش خصوصی مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي. گزارش فنی شماره 52424، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، کرج.

 • عباسی، ن.، ب. جمشیدی، ف. عباسی ، 1394. تحلیل عملکرد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (سال­های 93-1385). گزارش فنی شماره 48958، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، کرج.
 • عباسی، ف. ، ر. چوگان و م.ن. غیبی، 1394. بررسي امکان کاهش تلفات نیتروژن در کودآبیاری جویچه­ ای ذرت دانه­ اي. گزارش پژوهشی نهایی شماره 48728 ، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، کرج.
 • عباسی، ف. ، ف. سهراب و ن. عباسی، a 1394. راندمان­های آبیاری و تغییرات زمانی و مکانی آن در ایران. گزارش فنی شماره 48496، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، 45 صفحه.

 • عباسی، ف. ، ا. ناصری، ف. سهراب، ج. باغانی، ن. عباسی، م. اکبری، b 1394. ارتقای بهره­وری مصرف آب. نشریه 94/34ک مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، 65 صفحه.

 • ناصری، ا.، ف. عباسی ، م. اکبری، 1394. برآورد مصرف آب در بخش کشاورزي بر مبناي بيلان آب در چرخه هيدرولوژي کشور و محدودیت‌‌های آن . گزارش فنی شماره 48021 ، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، کرج.

 • عباسی، ف .، ع. شینی­ دشتگل، ن. سلامتی، ج. سعودی و م. حمودی، 1394. ارتقای کارایی مصرف آب و نیتروژن در کودآبیاری جویچه­ ای نیشکر (مطالعه موردی در کشت و صنعت نیشکر دهخدا). گزارش پژوهشی نهایی شماره 48092 ، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، کرج.

 • عباسی، ف. ، ع. شینی­ دشتگل، 1394. بررسی گزینه­ های مدیریتی برای بهبود عملکرد آبیاری جویچه­ ای نیشکر (مطالعه موردی در کشت و صنعت نیشکر دهخدا). گزارش پژوهشی نهایی شماره 48143، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، کرج.

 • حیدری، ن.، ف. عباسی ، ش. ویسی، آ. عزیزی و ب. یارقلی، 1394. بررسی عوامل مؤثر بر تعیین ابعاد بهینه قطعات زراعی (مطالعه موردی اراضی پروژه رامشیر). گزارش پژوهشی نهایی شماره 47190 ، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، کرج.

 • عباسي، ف. و ع. شینی ­ دشتگل، 1393. ارزیابی عملکرد آبیاری جویچه­ ای در اراضی تحت کشت نیشکر خوزستان (مطالعه موردی در کشت و صنعت­های دهخدا، امیرکبیر، حکیم فارابی و کارون). گزارش پژوهشی نهایی شماره 46670، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، کرج.
 • عباسي، ف. ، 1391. کودآبیاری در روش­های مختلف آبیاری (مطالعه موردی در آبیاری جویچه­ ای) . گزارش پژوهشی نهایی شماره 41240 ، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، کرج، 44 صفحه.
 • عباسي، ف. و ر. چوگان ، 1390. بررسی اثرات کودآبیاری سطحی برکارایی مصرف آب، عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ­ای در کرج . گزارش پژوهشی نهایی شماره 40212 ، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، کرج، 44 صفحه.
 • اکبری، م.، ف. عباسی ، ب. حصاری و ن. حیدری، 1389. بررسی اثرات آبیاری تکمیلی در بالادست حوزه کرخه بر کمیت و کیفیت آب سد کرخه. نشريه شماره 524/89، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، کرج، 45 صفحه.
 • عباسي، ف.، ع.ر. سلطاني تودشکي، ع.ر. کياني، ق. زارعی، پ. شاهين­رخسار، م. خرميان، 1389. شناسايي ميزان آگاهي کشاورزان از مسائل آب و خاک، امکانات سخت­افزاري و نرم­افزاري مورد نياز و راهکارهاي تقويت ارتباط بين کشاورزان و کارشناسان. نشريه شماره 1565/89، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، کرج، 219 صفحه.
 • سهراب، ف. و ف. عباسی ، 1389. بررسي تاثير استفاده از مواد سوپر جاذب بر نگهداري آب در خاک. نشريه شماره 945/89، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، کرج.
 • شريفي، ا.، م. نادري بلداجي، ب. جمشيدي، ف. عباسي و م. يونسي، 1389. طراحي، ساخت و ارزيابي يک حسگر افقي براي اندازه­گيري پيوسته رطوبت خاک. نشريه شماره 1268/89، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، کرج
 • حصاري، ب.، ف. عباسی ، م. اکبری و ن. حیدری، 1390. بررسی سناریوهای مختلف آبیاری تکمیلی در زیرحوضه­ های بالادست حوزه کرخه بر تغییرات کمی آب سد کرخه. نشريه شماره 124/90، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، کرج، 124 صفحه.
 • حقایقی ­مقدم، س.ا.، ر. بهراملو، 1389. مديريت پايدار آب زیرزمینی با نگرش مصرف بهينه آب کشاورزي در استان‌هاي خراسان و همدان (مطالعه موردي حوضه‌هاي آبريز نيشابور و اسدآباد). نشريه شماره 995/89، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، کرج، 138 صفحه.
 • اسدی، ه.، ف. عباسی ، م. سیدی نیاسر، ن. حیدری، ف. عباسی ، م. معیری، ع. لطفعلی آینه، ش. آبسالان، ف. مزرعه و م. قربانی، 1388. مطالعه اثر عوامل اقتصادی بر بهره­وری مصرف آب آّبیاری در غلات آبی در شرایط زارعین در اراضی پایین­دست حوزه آبریز کرخه در استان خوزستان. نشريه شماره 416/88، مؤسسه تحقيقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، 64 صفحه.
 • حیدری، ن.، ف. عباسی ، 1388. بهبود بهره­ وری آب کشاورزی. نشريه شماره --، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، کرج.
 • عباسي، ف . ، ر. بهراملو، م. فرزام­ نيا، ن. نادري و ا. ذوالفقاران، 1388. بررسي مسائل فني و بهره ­ برداري برخی از قنوات کشور. نشريه شماره 853/88، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، کرج، 87 صفحه.
 • عباسي، ف. ، طائفه­ رضايي، ح. و جليني، م.، 138 8 . بررسی امکان­ کودآبياري در رژیم­های مختلف آبیاری جویچه­ ای. گزارش پژوهشی نهایی شماره 525/88، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، کرج، 76 صفحه.
 • حیدری، ن.، ف. عباسی ، م.م. نخجوانی، ح. دهقانی، ق. زارعی، م. اکبری، ش. اشرفی و ف. سهراب، 1388. مسایل و راهبردهای بهبود بهره­ وری آب کشاورزی در مقیاس مزرعه. نشريه شماره 1451/88، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، کرج.
 • عباسی، ف . و ف. سهراب، ق. زارعی، ع.ر. آراستی و س. نی­ریزی، 1388. تحلیلی بر بازده­ های آبیاری در ایران. گزارش نهایی پروژه IRD1-85084 ، شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران، 100 صفحه.
 • قدمی­ فیروزآبادی، علی،س. م. سیدان، ف. عباسی و ا. حیدری، 1388. ارزيابي فني و اقتصادي آبياري با لوله­ های کم فشار (هيدروفلوم) و مقايسه آن با آبياري سنتي در شرايط زارعين. نشريه شماره 667/88، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، کرج، 47 صفحه.
 • کرامتی­ طرقی، م.، ن. عباسی، ف. عباسی ، ...، 1387. برنامه راهبردی بهینه­ سازی شبکه­ های آبیاری و زهکشی. نشريه شماره 1349/87، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، کرج، 50 صفحه.
 • ناصری، ا. و عباسی، ف. ، 1383. تعیین و ارزیابی ضریب زبری مانینگ در مزارع آبیاری. نشريه شماره 1463/83، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، کرج، 76 صفحه.
 • صادق­ زاده، ک.، ف. عباسي و ز. مغناطيسي، 1379. تخمين هدايت آبي اشباع خاک­هاي مطبق با استفاده از معادله نفوذ سه جزيي فيليپ. گزارش پ‍ژوهش نهايي شماره 189، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، کرج، 199 صفحه.
 • عباسي، ف. ، ک. صادق­ زاده و ا. نجفي. 1379. تاثير کم­ آبياري بر عملکرد و کارايي مصرف آب ذرت. نشريه شماره 176، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، کرج، 111 صفحه.
 • عباسی، ف. ، ع. مأمن­ پوش، ج. باغانی و ع. ک ي انی ، 1378. ارزیابی بازدهی روش­های آبیاری سطحی و نحوه کار آنها در سطح کشور. نشريه شماره 1 23 ، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، کرج، 45 صفحه.
 • عباسي، ف. ، م. جليني، م. معيري، ح. طائفه­ رضايي و م. م. شوشتري. 1378. تهيه يک مدل رياضي براي طراحي و ارزيابي روش ­ هاي آبياري سطحي. نشريه شماره 122، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، کرج، 107 صفحه.
 • اشرفي، ش.، ن. حيدري و ف. عباسي . 1376. طراحي، ساخت و واسنجي فلوم­هاي W.S.C. . نشريه شماره 176، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، کرج، 67 صفحه.
 • حيدري، ن.، ف. عباسي ، م. ا. اسدي، ح. ر. سالمي، ح. طائفه­ رضايي. 1376. تعيين ضرائب راندمان آبشويي خاک ­ هاي شور و سديمي ايران. نشريه شماره 82، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، کرج، 200 صفحه.
 • عباسي، ف. ، م. م. شوشتري، ح. خالقي، ع. کشاورز و مهدي اکبري. 1375. تحقيق و مطالعه بر روي مدل­هاي آبياري نواري و انتخاب مدل بهينه. نشريه شماره 63، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، کرج، 138 صفحه

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 • تعیین آب مصرفی محصولات زراعی و باغی در کشور


تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب


 1. عباسی، ف. ، 1391. اصول جریان در آبیاری سطحی. کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، 232 صفحه.
 2. عباسی، ف. ، 1386. فیزیک خاک پیشرفته. انتشارات دانشگاه تهران. 260 صفحه، چاپ اول.
 3. عباسی، ف. ، 1392. فیزیک خاک پیشرفته. انتشارات دانشگاه تهران. 320 صفحه، چاپ دوم.
 4. عباسی، ف. ، 1394. فیزیک خاک پیشرفته. انتشارات دانشگاه تهران. 320 صفحه، چاپ سوم.
 5. عباسی، ف. ، 1395. فیزیک خاک پیشرفته. انتشارات دانشگاه تهران. 320 صفحه، چاپ چهارم.
 6. عباسی، ف. ، 1396. فیزیک خاک پیشرفته. انتشارات دانشگاه تهران. 320 صفحه، چاپ پنجم.
 7. کیانی، ع.ر. و ف. عباسی ، 1389 . شوری در کشاورزی: چالش­ها و راهکارها. انتشارات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 188 صفحه.

5.       Kiani, A.R. and F.Abbasi , 2011. Optimizing Water Consumption Using Crop Water Production Functions. In: Crop Production Technologies. Chapter 4, ed. by P. Sharma and V. Abrol, InTech , 73-92. Available from: http://www.intechopen.com/articles/show/title/ optimizing-water-consumption-using-crop-water-production-functions

6.       Nasseri, A., F. Abbasi , 2012. Furrow Roughness Coefficient: Estimation by Hydrodynamic Model Infiltration Equation Response to it. LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany.

 
نشریات فنی و ترویجی
 
 • جلینی، م.، ف. عباسی ، ح. طایفه رضایی، م. کریمی، س.ا حقایقی، 1397. " اصلاح سامانه ­های سنتی آبیاری سطحی " . نشریه ترویجی شماره 256، معاونت ترویج، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران.

 • خرمیان، م.، س.ر. اشرفی­زاده و ف. عباسی ، 1396. " مدیریت آبیاری در مناطق خشک با استفاده از روش­های مختلف با تاکید بر خاک ­ ورزی حفاظتی". نشریه ترویجی شماره 120، معاونت ترویج، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران.

 •   عباسی، ف . و م. جلینی، 1395. " توصیه ­هایی برای کودآبیاری در روش­های آبیاری سطحی" . نشریه ترویجی شماره 61، معاونت ترویج، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران (چاپ دوم).

 • عباسی، ف . و ع. شینی­ دشتگل، 1395 . " توصیه­ هایی برای مصرف بهینه کود در مزارع نیشکر " . نشریه فنی شماره 52، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

 • بهرا ملو، ر.، ف. عباسي ، م. فیروزفر و م. محجوب، 1390. " بهره­ برداری مناسب از قنوات " . نشریه ترویجی، مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی استان همدان.

 • سهراب، ف. و  ف. عباسي ، 1389. "نگاهي به راه­کارهای ارتقاء بازده و بهره­ وری مصرف آب آبیاری " . نشریه فنی شماره 34، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

 • عباسی، ف. 1376. " آبیاری نواری و نحوه تعیین عوامل طراحی آن " . نشریه شماره 19، نشر آموزش کشاورزی، کرج.

 • عباسی، ف. 1376. " توصیه­ های ترویجی برای طراحی آبیاری شیاری " . نشریه شماره -، نشر آموزش کشاورزی.

 • عباسی، ف . و م. جلینی، 1388. " توصیه­ هایی برای کودآبیاری در روش­های آبیاری سطحی" . نشریه فنی شماره 13، دفتر خدمات تکنولوژی آموزشی، کرج.

 

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 
 •   راهنمایی 20 فقره پایان نامه دانشجویی دکتری و کارشناسی ارشد
 •   مشاوره 35 پایان نامه دانشجویی دکتری و کارشناسی ارشد
 

عضویت در مجامع علمی 


 • عضو هیأت تحریریه مجله علمی-ترویجی مروج از سال 1395 تاکنون

 • مدیر مسئول مجله علمی-پژوهشی تحقیقات مهندسی صنایع غذایی از سال 1396 تاکنون

 • مدیر مسئول مجله علمی-پژوهشی تحقیقات مهندسی سازه­ های آبیاری و زهکشی از سال 1394 تاکنون

 • مدیر مسئول مجله علمی-پژوهشی تحقیقات سامانه­ ها و مکانیزاسیون کشاورزی از سال 1394 تاکنون

 • عضو هیأت تحریریه مجله علمی-پژوهشی آبیاری و زهکشی از سال 1385 تا کنون

 • عضو هیأت تحریریه مجله علمی-پژوهشی تحقیقات مهندسی کشاورزی از سال 1385 تا کنون

 • عضو هیأت تحریریه مجله علمی-پژوهشی پژوهش آب ایران (دانشگاه شهرکرد) از آذر ماه سال 1390 تا کنون

 • عضو هیأت تحریریه مجله علمی تحقیقات آب (دانشگاه ارومیه) از فروردین ماه سال 1392 تا کنون

 • عضو کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران از سال 1384 تا کنون

 • عضو هیات مدیره انجمن آبیاری و زهکشی از سال 1384 تا 1387

 • عضو قطب علمی " شبکه­ های آبیاری و زهکشی" پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران از سال 1387 تا کنون

 

تشویقات 
 
 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همکاری با هیات ممیزة سازمان ، اسفند ماه 1397.

 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه برتر در تولید آثار ترویجی ، آبان ماه 1397.

 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، برگزاری پانزدهمین گردهمایی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، خرداد ماه 1397.

 • دریافت لوح تقدیر از معاونین ترویج و پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، برای مشارکت در نهضت تولید محتوای سازمان، اسفند ماه 1395.

 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری " پژوهشگر برگزیده کشوری 1395 " ، آذر ماه 1395.

 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، برگزاری نمایشگاه دستاوردهای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در سازمان برنامه و بودجه، آبان ماه 1395.

 • پنجمین جشنواره مهندسی آب، طرح برتر " مدیریت مصرف آب و کود در اراضی تحت کشت نیشکر " ، مهر ماه 1395.

 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همکاری موثر با کمیته راهبردی آب سازمان ، اسفند ماه 1394.

 • مهندس صفایی مدیر عامل سازمان تعاون روستایی، همکاری موثر و اثربخش با سازمان تعاون روستایی در اجرای پروژه "راه اندازی سامانه خرید و فروش محصولات کشاورزی"، بهمن ماه 1394.

 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تلاش برای انجام وظایف و ماموریت­های محوله ، اسفند ماه 1393.

 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همکاری موثر با کمیته راهبردی آب سازمان ، اسفند ماه 1393.

 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همکاری با هیات ممیزة سازمان ، اسفند ماه 1397.

 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه برتر در تولید آثار ترویجی ، آبان ماه 1397.

 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، برگزاری پانزدهمین گردهمایی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، خرداد ماه 1397.

 • دریافت لوح تقدیر از معاونین ترویج و پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، برای مشارکت در نهضت تولید محتوای سازمان، اسفند ماه 1395.

 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری " پژوهشگر برگزیده کشوری 1395 " ، آذر ماه 1395.

 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، برگزاری نمایشگاه دستاوردهای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در سازمان برنامه و بودجه، آبان ماه 1395.

 • پنجمین جشنواره مهندسی آب، طرح برتر " مدیریت مصرف آب و کود در اراضی تحت کشت نیشکر " ، مهر ماه 1395.

 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همکاری موثر با کمیته راهبردی آب سازمان ، اسفند ماه 1394.

 • مهندس صفایی مدیر عامل سازمان تعاون روستایی، همکاری موثر و اثربخش با سازمان تعاون روستایی در اجرای پروژه "راه اندازی سامانه خرید و فروش محصولات کشاورزی"، بهمن ماه 1394. 

 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تلاش برای انجام وظایف و ماموریت­های محوله ، اسفند ماه 1393.

 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همکاری موثر با کمیته راهبردی آب سازمان ، اسفند ماه 1393.

 • دریافت لوح تقدیر از آقای مهندس سجادی رئیس سمینار و معاون آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشا.رزی، همکاری با کمیته علمی سومین سمینار ملی " توسعه پایدار روش­های آبیاری تحت­ فشار " ، بهمن ماه 1389.

 • دریافت لوح تقدیر از آقای جعفر خلقانی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی " انتخاب پژوهشگر برگزیده وزارت جهاد کشاورزی " ، آذر ماه 1386.

 • دریافت لوح تقدیر از آقای مهندس عباس کشاورز، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی " ارزشیابی با امتیاز بسیار خوب در اجرای طرح­های مصوب و ارایه گزارشات و انتشارات " در سال 1376.

 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر عیسی کلانتری وزیر کشاورزی " ارایه مقاله برتر در دومین کنگره ملی مسایل آب و خاک کشور " ، بهمن ماه 1375، تهران.


سایر موارد


پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.