پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲  -  Thursday, December 7, 2023
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » گلستان-پروژه های تحقیقاتی

 پروژه های تحقیقاتی در دست اجرا :

 •   ارزیابی جامع اثربخشی فنی ، اقتصادی و زیست محیطی اجرای سیستم های خاک ورزی حفاظتی درکشت گندم
 • مطالعه تغییرات ویژگیهای کمی و کیفی مالت جو و سایر غلات به منظور معرفی مناسب‌ترین کاربرد صنعتی
 • بررسی و تعیین تاثیر سامانه های خاک ورزی حفاظتی برخواص فیزیکی خاک ، بازده انرژی و عملکرد سویای تابستانه
 • بررسی تأثیر زمان برداشت روی خصوصیات فیزیکی، بیو شیمیایی و انبارمانی محصول پرتقال استان گلستان
 • ارزیابی سیستم های آبیاری تحت فشار استان گلستان
 • بررسی فنی و اقتصادی کشت نشایی پنبه به روش گلدانی
 • بررسی اثرات تغییر میزان آنزیم‌های آمیلاز بر ویژگی‌های کمی و کیفی مالت حاصل از ارقام مختلف جو
 • بررسی اثرات تغییر میزان بتا-گلوکان و بتا-گلوکاناز بر ویژگی‌های کمی و کیفی مالت حاصل از ارقام مختلف جو
 • الحاق ضمائم مناسب در جلوی یک ردیف کار جهت انجام توام عملیات خاک ورزی نواری و کاشت
 • بررسی و تعیین عوامل موثر در مدیریت آبیاری سیستم های آبیاری میکرو اجرا شده در باغات
 • مطالعه تغییرات ویژگیهای کمی و کیفی مالت جو و سایر غلات به منظور معرفی مناسب‌ترین کاربرد صنعتی
 • نحوه استاندارد سازی و تعیین افت و کسری محصولات کشاورزی
 • ارزیابی جامع اثربخشی فنی ، اقتصادی و زیست محیطی اجرای سیستم های خاک ورزی حفاظتی درکشت گندم
 • بررسی پتانسیل های اقلیمی کشت زعفران در استان گلستان
 • ارزيابي پروژه‌‌های اجرا شده آبیاری بارانی (طرح سيستم‌هاي آبياري تحت فشار) در محدوده اراضی استان گلستان
 • بررسی و تعیین تاثیر سامانه های خاک ورزی حفاظتی برخواص فیزیکی خاک ، بازده انرژی و عملکرد سویای تابستانه
 • طرح تحقیقاتی خاص با 7 زیر پروژه تحت عنوان: تاثیر روش های مختلف خاک ورزی روی عملکرد، آفات، بیماریها، علفهای هرز و شاخص‌های انرژی، رطوبتی، فیزیکی و حاصلخیزی خاک در کشت  گندم پس از سویا
 • بررسی خصوصیات مالت‌سازی ارقام و لاین‌های جو و دیگر غلات (گندم، تریتیکاله)
 • بررسی تغییرات میزان نشاسته جو و گندم در طی فرآیند مالت‌سازی