پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲  -  Thursday, December 7, 2023
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » اردبیل-اهداف عمده و محورهای تحقیقاتی
فعاليت بخش تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي استان اردبیل (مغان) از سال 1375 در مرکز تحقيقات کشاورزي مغان شروع گرديد. با وجود شبکه هاي بزرگ آبياري و زهکشي و پيشرفت مکانيزاسيون کشاورزي در منطقه اهميت فعاليت تحقيقاتي در اين منطقه بيشتر نمايان مي گردد.
 
اهداف عمده و محورهای تحقیقاتی 

آبیاری و زهکشی

 • تعيين راندمان هاي انتقال ، توزيع و کاربرد آب در شبکه آبياري مغان
 • بررسي اثرات تراکم خاک روي عملکرد محصولات مختلف
 • بررسي مبارزه با ني و علف هاي هرز انهار آبياري و زهکشي منطقه
 • بررسي ميزان تاثير زهکش هاي زيرزميني برروي وضعيت اراضي منطقه
 • بررسي امکان استفاده مجدد از زه آبها در آبياري 
 • تحقيق روي اثرات زيست محيطي شبکه آبياري مغان
 • بررسي کارآيي روشهاي مختلف آبياري سيستم هاي تحت فشار در استان
 • بررسي و تعيين طول بهينه فاروها با توجه به خصوصيات خاک در منطقه مغان
 • تعيين و بررسي مناسب ترين زمان آبياري تکميلي در ديمزارهاي منطقه مغان
 • بررسي و تعيين کارآيي مصرف آب محصولات مختلف در منطقه و ارئه راهکارهاي مناسب جهت افزايش آن
 • بررسي مناسبترين روش کم آبياري محصولات رايج استان
 • تعيين دور و ميزان آب آبياري محصولات عمده استان
 • بررسي مسايل ومشکلات شبکه کانالتهاي احداث شده در منطقه وارائه راهکار

ماشین های کشاورزی

 • برآورد شاخص هاي مکانيزاسيون (درجه ،سطح ، ظرفيت )براي عمليات مختلف
 • تعيين تعداد روزهاي قابل کار براي عمليات مختلف کشاورزي
 • بررسي اثرات زيرشکني بر عملکرد و کارآيي مصرف آب محصولات مختلف کشاورزي
 • بررسي روشهاي توزيع کود و بذر بر عملکرد و روش هاي کاهش مصرف اين نهاده ها
 • بررسي اثرات روش هاي مديريت بقاياي گياهي بر خصوصيات فيزيکي و ذخيره مواد آلي خاک
 • تعيين هزينه هاي تعمير و نگهداري تراکتور ،کمباين و ديگر ادوات کشاورزي و تعيين عمر اقتصادي استفاده از ماشين آلات و ادوات کشاورزي