چهار شنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۸  -  Wednesday, January 29, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » مهندس زین العابدین شم آبادیزین العابدین اميدمهر نام و نام خانوادگی
مربي مرتبه علمی
عضو هيات علمي سمت
تخصص
مرکز تحقيقات کشاورزي سمنان (شاهرود) محل کار
zshamabadi@gmail.com پست الکترونیک
0233222493 شماره تماس
02332229923 فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 1.   ليسانس، مهندسي مکانيزاسيون کشاورزيف دانشگاه تبريز، 1375
 2. فوق ليسانس، مهندسي مکانيزاسيون کشاورزيف دانشگاه تبريز، 1378

 

سوابق شغلی

 1.   کارشناس پژوهشي، بخش تحقيقات فني و مهندسي، مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي سمنان (شاهرود)، از سال 1380 تا 1386
 2. عضو هيئت علمي، بخش تحقيقات فني و مهندسي، مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي سمنان (شاهرود)، از سال 1386 تاکنون

 

سوابق اجرایی
 1.   مسئول روابط عمومي، مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي سمنان (شاهرود)، 1389-1383
 2. مسئول بخش تحقيقات فني و مهندسي، مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي سمنان (شاهرود)، از سال 1391 تاکنون

 

 سوابق تدریس

   ماشين‌هاي کشاورزي، کارشناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان، نيم سال تحصيلي دوم سال 1379.
 1. ماشين‌هاي کشاورزي، کارشناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان، نيم سال تحصيلي اول سال 1380.
 2. ماشين‌هاي کشاورزي، کارشناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان، نيم سال تحصيلي دوم سال 1381.
 3. ماشين‌هاي کشاورزي، کارشناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان، نيم سال تحصيلي اول سال 1382.
 4. ماشين‌هاي کشاورزي، کارشناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان، نيم سال تحصيلي دوم سال 1383.
 5. ماشين‌هاي کشاورزي، کارشناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان، نيم سال تحصيلي اول سال 1384.
 6. ماشين‌هاي کشاورزي، کارشناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان، نيم سال تحصيلي دوم سال 1385.
 7. ماشين‌هاي کشاورزي، کارشناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان، نيم سال تحصيلي اول سال 1386.
 8. مکانيزاسيون کشاورزي، کارشناسي، مرکز آموزش علمي کاربردي جهاد کشاورزي سمنان (شاهرود)، نيم سال تحصيلي اول سال 1387.
 9. مکانيزاسيون کشاورزي، کارشناسي، مرکز آموزش علمي کاربردي جهاد کشاورزي سمنان (شاهرود)، نيم سال تحصيلي دوم سال 1388.
 10. مکانيزاسيون کشاورزي، کارشناسي، مرکز آموزش علمي کاربردي جهاد کشاورزي سمنان (شاهرود)، نيم سال تحصيلي اول سال 1389.

 

 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

   Shamabadi, Z. 2012. Evaluation the effect of conservation tillage on sunflower yield and energy productivity. International Journal of Agric. and Crop Sciences (IJACS). 4 (18): 1358-1361.

 1. Shamabadi, Z. 2012 . Evaluation the effect of reduced tillage on irrigated wheat yield and energy Efficiency. International Journal of Agric. and Crop Sciences (IJACS). 4 (20): 1508-1511.
 2. Faeznia, F. and shamabadi, Z. 2012. Evaluation the effect of conservation tillage on rain- fed wheat yield and energy Efficiency. International Journal of Agric. and Crop Sciences (IJACS). 4 (22): 1706-1713.
 3. Mohammadi, A. and shamabadi, Z. 2012. Evaluation the effect of conservation tillage on potato yield and energy Efficiency. International Journal of Agric. and Crop Sciences (IJACS). 4 (23): 1778-1785.
 4. Shamabadi, Z. 2012 . Measurement the  wheat losses in harvesting stage. International Journal of Agric. and Crop Sciences (IJACS). 4(23): 1797-1802.
 5. Safari, M. and shamabadi, Z. 2013. Comparison of Tractor air assisted boom sprayer with conventional sprayers to control SunnPests in Wheat production. International Journal of Agric. and Crop Sciences (IJACS). 5(4): 433-443.
 6. Shamabadi, Z. and Faeznia, F. 2013. Energy Efficiency of Forage Corn production in Shahrood Region. International Journal of Agric. and Crop Sciences (IJACS). 5(5): 464-471.
 7.  Taheri, S. and Shamabadi, Z. Effect of planting date and plant density on potato yield, approach energy efficiency. International Journal of Agric. and Crop Sciences (IJACS). 5(7): 747-754.
 8. Shamabadi, Z. 2013. Measuring some mechanization coefficients & fuel energy consumption of plowing. International Journal of Agric. and Crop Sciences (IJACS). 5(13): 1473-1477.
 9. Shamabadi, Z. 2013. Effect of Conservation Tillage on sunflower yield and  Fuel Energy Productivity. World of Sciences Journal. 1(5): 1-15.
 10. shamabdi, Z. 2016.  Conservation tillage can reduce energy use and C emission in rainfed sunflower production . Research on crop ecophysiology. 51-63

 

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 1.   شم‌آبادي، ز.، فائزنيا، ف. و مهاجرميلاني، پ. 1388. تاثير روش­هاي مختلف خاک­ورزي بر عملکرد گندم-آفتابگردان و برخي خصوصيات فيزيکوشيميايي. مجله دانش کشاورزي. دانشگاه تبريز. جلد 15، شماه 19، صفحات 172-165.
 2. شم‌آبادي، ز. 1391. بررسي اثر روش‌هاي کم‌خاک‌ورزي  بر بهره‌وري مصرف انرژي و عملکرد گندم ديم. مجله حفاظت منابع آب و خاک. دانشگاه آزاد اسلام واحد علوم و تحقيقات تهران. جلد 1، شماره 1، صفحات 78-69.
 3. شم‌آبادي، ز. 1392. اثر خاک‌ورزي حفاظتي  بر حفظ رطوبت خاک و عملکرد آفتابگردان روغني در شرايط ديم. دانش کشاورزي و توليد پايدار. دانشگاه تبريز. جلد 15، شماه 19، صفحات 172-165.
 4. اميدمهر  زين العابدين،  عليرضا محمدي، ابوالفضل  هد ايتي‌پور. نوبت چاپ. اثر خاک‌ورزي حفاظتي (با رويکرد حفظ بقايا) بر عملکرد ارقام سيب‌زميني و برخي خواص فيزيکي خاک. دانش کشاورزي توسعه پايدار. 
 5.  اميدمهر  زين العابدين. نوبت چاپ.  

  بررسي جريان  انرژي و انتشار گازهاي گلخانه‌اي در توليد گندم ديم . مجله غلات. 

 

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

 1. مهاجرميلاني، پ.، شم‌آبادي، ز. و فائزنيا، ف. 1382. بررسي مديريت هاي مختلف خاک ورزي در تناوب گندم و آفتابگردان ديم. همايش ملي خاک‌ورزي غلات. 11 بهمن ماه. کرج.  
 2. شم‌آبادي، ز.، فائزنيا، ف.، مهاجرميلاني، پ. و برجسته، ع. 1385. مطالعه اثر کم‌خاک‌ورزي در حفظ رطوبت خاک و عملکرد گندم ديم در منطقه کالپوش شاهرود. چهارمين کنگره ملي مهندسي ماشين‌هاي کشاورزي و مکانيزاسيون. 8-7 شهريور ماه. تبريز.
 3. شم‌آبادي، ز.، فائزنيا، ف. و مهاجرميلاني، پ. 1385. اثر روش هاي ‌خاک‌ورزي روي عملکرد آفتابگردان و حفظ رطوبت خاک در منطقه کالپوش شاهرود. چهارمين کنگره ملي مهندسي ماشين‌هاي کشاورزي و مکانيزاسيون. 8-7 شهريور ماه. تبريز.
 4. شم آبادی، ز. و صفری، م. 1387. تعيين برخی ضرايب مکانيزاسيون در عمليات شخم با گاوآهن برگرداندار در شهرستان شاهرود. پجمين کنگره ملي مهندسي ماشين‌هاي کشاورزي و مکانيزاسيون. 7-6 شهريور ماه. مشهد.
 5. شم آبادی، ز. 1388. راهکارهاي علمي براي کاهش بادبردگي سموم شيميايي. همايش ملي نيم قرن مصرف آفت‌کش‌ها در ايران. 5-4 بهمن ماه. تهران.    
 6.   شم آبادی، ز. 1388. خاک‌ورزي حفاظتي راهکاري براي مقابله با اثرات تنش خشکي. اولين همايش ملي بحران آب در کشاورزي و منابع طبيعي. 14 آبان ماه. شهرري.    
 7. شم‌آبادي، ز. و فائزنيا، ف. 1388. خاک‌ورزي حفاظتي راهکاري براي حفظ رطوبت خاک و بهبود عملکرد محصول. يازدهمين کنگره علوم خاک ايران. 22-21 تيرماه. گرگان.    
 8. شم آبادی، ز. 1388. خاک‌ورزي حفاظتي راهکاري براي استفاده بهينه از توان کششي در توليد محصول گندم. همايش عمي الگوي مصرف در بخش کشاورزي. 15 اسفندماه. شاهرود.   
 9. شم آبادی، ز. و محمدي، ع. 1389. اثر خاک‌ورزي حفاظتي بر عملکرد گندم آبي در شهرستان شاهرود. ششمين کنگره ملي مهندسي ماشين‌هاي کشاورزي و مکانيزاسيون. 24 شهريورماه. کرج.   
 10. شم‌آبادي، ز.، فائزنيا، ف. و مهاجرميلاني، پ. 1390. بررسي اثر خاک‌ورزي حفاظتي بر بهبود  مواد آلي خاک و عملکرد گندم . دوازدهمين کنگره علوم خاک ايران. 15 اسفندماه. تبريز.
 11. شم آبادی، ز. و محمدي، ع. 1390. اثر روش‌هاي مختلف خاک‌ورزي و مديريت بقاياي گياهي بر عملکرد سيب‌زميني. دوازدهمين کنگره علوم خاک ايران. 15 اسفندماه. تبريز.
 12. شم‌آبادي، ز. و فائزنيا، ف. 1391. بررسي اثر خاک‌ورزي حفاظتي بر بهره‌وري بارش در شرايط ديم. اولين همايش ملي مديريت مزرعه در آب. 3 خرداد ماه. کرج.
 13. شم آبادی، ز. و طاهري، ش.1391. بررسي اثر تاريخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد سيب‌زميني با رويکرد بهره‌وري انرژي. توسعه پايدار کشاورزي و محيط زيست. 8 اسفندماه. همدان.
 14. شم آبادی، ز. 1392. نقش  خاک‌ورزي حفاظتي در استفاده بهينه از  بارش و افزايش عملکرد گندم ديم. اولين همايش ملي بهينه‌سازي مصرف آب. 14 اسفندماه. گرگان.
 15. شم آبادی، ز. 1392. بررسي اثر خاک‌ورزي حفاظتي بر بهره‌وري بارش و عملکرد آفتابگردان ديم. اولين همايش ملي بهينه‌سازي مصرف آب. 14 اسفندماه. گرگان.
 16.  شم آبادی، ز. 1393. اندازه‌گيري افت کمبايني گندم در شهرستان شاهرود. اولین همایش ملی فناوری‏های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی. 27 بهمن ماه. مشهد.
 17. شم آبادی، ز. 1393. بررسي ميزان تلفات گندم در مرحله برداشت در شهرستان ميامي شاهرود. اولین همایش ملی فناوری‏های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی. 27 بهمن ماه. مشهد.
 18. شم آبادی، ز. 1394. خاک‌ورزي حفاظتي راهکاري براي کاهش مصرف انرژي وآلودگي محيط‌زيست. اولين کنفرانس سالانه تحقيقات کشاورزي ايران. 31 تيرماه. شيراز.
 19. شم آبادي  ز. 1394.  کاهش مصرف سموم و مخاطرات زيست‌محيطي با کاربرد صحيح سموم در کشاورزي. دومين همايش ملي مباحث نوين در کشاورزي

  شم آبادي  ز. 1394.   بررسي ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي ناشي از مصرف سوخت در توليد آفتابگردان ديم.   دومين همايش ملي مباحث نوين در کشاورزي

  شم آبادي  ز. 1394.  مديريت غير شيميايي علف‌هاي‌هرز در سيستم‌هاي کشاورزي پايدار . دومين همايش ملي مباحث نوين در کشاورزي


 20.  


پروژه های تحقیقاتی 

پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

 1. بررسي مقايسه خصوصيات فيزيکوشيميايي خاک و عملکرد آفتابگردان در کشت بدون شخم و رايج (مجري). 1379 تا 1383
 2. تعيين ضرائب و شاخص هاي مکانيزاسيون در عمليات خاک‌ورزي با بکارگيري تراکتور و گاوآهن متداول در ده منطقه کشور (مجري). 1382 تا 1383
 3. اثر روش‌هاي مختلف تهيه بستر بذر روي عملکرد ارقام سيب‌زميني (مجري مسئول). 1386 تا 1389
 4. اثر روش‌هاي مختلف خاک‌ورزي بر عملکرد کمي و کيفي آفتابگردان (مجري مسئول). 1387-1390
 5. تعيين ميزان و دلايل افت کمبايني در استان سمنان (مجري مسئول). 1394-1393.
 6. مکانيزاسيون برداشت پسته (همکار)
 7.  

  بررسي اثر دستگاه‌هاي سرمازدگي بر  

  محافظت باغ‌هاي زردآلو از خسارت سرماي بهاره  (گزارش فني). 1395
 8.  بررسي ميزان  افت کيفي گندم  ناشي از عدم تنظيم کمباين‌ در استان سمنان ‌هاي زردآلو از خسارت سرماي بهاره (گزارش فني). 1394-1393
 9. بررسي و مقايسه اثر ماشين‌هاي کاشت رايج و مقدار بذر بر عملکرد گندم ديم (مجري مسئول). 1395-1393
 10.  اثر خاک‌ورزي حفاظتي بر مصرف سوخت، برخي خصوصيات فيزيکي  خاک و عملکرد محصول در  تناوب آفتابگردان-گندم در شرايط ديم (مجري مسئول). 1391-1395.   

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 1.   اثر خاک‌ورزي حفاظتي بر مصرف سوخت، برخي خصوصيات فيزيکي خاک و عملکرد محصول در تناوب آفتابگردان-گندم در شرايط ديم (مجري مسئول). 1391 تا 1395.
 2. يررسي ميزان و دلايل افت گندم ر مرحله برداشت (مجري مسئول). 1393 تا 1394.
 3. بررسي اثر استفاده از عميق‌کار و ميزان بذر بر عملکرد گندم ديم (مجري مسئول). 1393 تا 1395.
 4. بررسي اثر ‌روش‌هاي خاک‌ورزي حفاظتي  بر شدت بیماری‌های غالب خاکزاد و عملکرد سیب‌زمینی (مجري مسئول). 1394 تا 1397
 5.  

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 1.   طباطبايي، ر.، شم آبادي، ز. و لرستاني، ع.ن. 1384. اصول ماشين‌هاي کشاورزي  (جلد 2- ترجمه). انتشارات آيه. 294 ص.
 2. شم آبادي، ز. و طباطبايي، ر. 1388. شناخت و کاربرد سمپاش‌ها . انتشارات مختومعلي. 269 ص.
 3. شم آبادي، ز. 1391. شناخت، کاربرد و تعمير ماشين‌هاي داشت. موسسه آموزش علمي و کاربردي جهادکشاورزي. 288 ص.
 4. طباطبايي، ر.، شم آبادي، ز. و لرستاني، ع.ن. 1391. اصول ماشين‌هاي کشاورزي  (جلد2-ترجمه-تجديد چاپ). علم  کشاورزي ايران. 312 ص.
 5. شم آبادي، ز. 1394. فنون سنجش از دور در کشاورزي (ترجمه). نشر علوم کشاورزي.  227 ص.
نشریات فنی و ترویجی
 
 1.   اخياني، ا.، محمدي، ع.، برجسته، ع. و شم آبادي، ز. 1387. دستورالعمل فني زراعت گندم و جو در استان سمنان. سازمان جهادکشاورزي استان سمنان. 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

عضویت در مجامع علمی 

 1. ·         عضو کميته فني مرکز تحقيقات کشاورزي سمنان (شاهرود)
 2. ·         عضو کميته کشاورزي حفاظتي شهرستان شاهرود
 3. ·         عضو ستاد برداشت غلات استان سمنان
 4. ·         عضو کميته تجاري‌سازي مرکز تحقيقات کشاورزي سمنان (شاهرود)

 

تشویقات 

 1. ·         رئيس مرکز تحقيقات کشاورزي  و منابع طبيعي استان سمنان (شاهرود)، همکاري در انجام وظايف سازماني و غيره، 1382.
 2. ·         رئيس مرکز تحقيقات کشاورزي  و منابع طبيعي استان سمنان (شاهرود)، همکاري در انجام وظايف سازماني و غيره، 1387.
 3. ·         رئيس مرکز تحقيقات کشاورزي  و منابع طبيعي استان سمنان (شاهرود)، همکاري در انجام وظايف سازماني و غيره، 1392.
 4. ·         رئيس مرکز تحقيقات کشاورزي  و منابع طبيعي استان سمنان (شاهرود)، همکاري در انجام وظايف سازماني و غيره، 1393.

 

 

سایر موارد


پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.