یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰  -  Sunday, April 11, 2021
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » دکتر مهدی کریمی[_HprPDF] مهدی کریمی نام و نام خانوادگی
دانشیار مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
علوم وصنایع غذایی تخصص
مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی محل کار
mahdikarimi753@yahoo.com پست الکترونیک
09151105195 شماره تماس
05133409144 فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

   

کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی از دانشگاه فردوسی مشهد، سال اتمام 1372.

کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، گرایش ...... از دانشگاه فردوسی مشهد. سال اتمام 1374.

دکتری علوم و صنایع غذایی، گرایش تکنولوژی صنایع غذایی از دانشگاه فردوسی مشهد. سال اتمام 1385.


سوابق شغلی

  

عضو هیئت علمی بخش فنی مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی از سال   1376تا کنون


سوابق اجرایی

  

معاونت فنی و پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی از 1386 تا 1389

رئیس بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی از سال 1389 تا 1391

عضوء شورای فناوری و ارزیاب و داور طرح‏های مرکز رشد کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی مرکز رشد فناوری کشاورزی از سال 1390 تا 1392

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی از سال 1391 تا 1394

مشاور و عضوء هیئت علمی کلینیک صنعت شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمالشرق کشور از سال 1389 تا کنون

سوابق تدریس
 
 

-1386 شناخت مواد اولیه، صنایع تبدیلی طیور، استاندارهای تولیدات دام و اصول نگهداری و بسته بندی در  داتشگاه علمی کاربردی شهید هاشمی‏تژاد

1387-1386 زبان فنی، تکنولوژی غلات، صنایع تبدیلی طیور و ماشین های صنایع غذایی در  داتشگاه علمی کاربردی شهید هاشمی‏تژاد

1389-1388 بیوشیمی غلات و تجهیزات نانوایی در  داتشگاه علمی کاربردی شهید هاشمی‏تژاد

1390-1389 بیوشیمی غلات و شناخت غلات در  داتشگاه علمی کاربردی شهید هاشمی‏تژاد

 
 
 
 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

   

Kocheki, A, Mortazaviee , Nasiri Mahalati,Karimi , M. 2009. Effects of emulsifiers and fugal α amylase on rheological characteristics of wheat dough and quality flate bread. Journal of Food Process Engineering, 32 (3).

Khosravi, Seyed Ali Mortazavi,Karimi , M , Parvin Sharayie, Mohammad Armin. 2013. Comparison of ultrasound assisted and Kelavenger extraction methods on efficiency and antioxidant properties of Fennel’s oil essence and its optimization by response surface methodology. International Journal of Agriculture and Crop Science, 31 (5).

Naghipour, F, Karimi , M , Mehdi Ghiafeh Davoodi. 2013. Evaluation of Lepidium Sativum seed and guar gum to improve dough rheology and quality para,eters in composite rice-wheat bread.   Food Hydrocolloids, 31 (7).

Karimi, M., Fathi, F., Sheikholeslam, Z., Sahraiyan, B., Naghipour. F. 2012. Effect of different processing parameters on quality factors and image texture features of bread. Journal of Bioprocessing and Biotechniques, 2: 1-7.

Karimi, M ., Sahraiyan, B., Naghipour,F., Sheikholeslami, Z., Ghiafeh Davoodi, M.2013. Functional effects of different humectants on dou6gh rheology and flat bread (Barbari) quality. International Journal of Agricultre and Crop Science, 11: 1209-1213.

Jahromi, S. H., Karimi , M., Tabatabaiee Yazdi, F.,  Mortazavi. S. A. 2013. Response surface optimization of Barbari bred making process variables: Inter relationship of texture, image and organoleptic; using image analysis for quality and shelf life prediction. Journal of Food Processing and Preservation, 37 (6).

Nikfar, F., Tabatabaiee , F., Elahi, M., Seyed Mortazavi. S. A.,Karimi, M. 2010. Effect of thermo ultrasonication on the survival of bakers yest. American Eurasian Journal of Agriculcure and Enviroment Science, 6 (8).

Razavizadegan Jahromi, M. H. Tabatabaiee Yazdi, F., Karimi , M. 2012. Application of glazing for bread quality improvement. Food Bioprocess Technology. 5 (5).

Porfarzad, A., Hadad Khodaparast, M. H.,Karimi, M. 2011. Effect of polyols on shelflife and quality of flat bread fortified with soy flour. Journal of food Process Engineering, 34.

Saadatmandi, A., Elahi, M., Farhosh, R.,Karimi. M. 2012. The effect of sugar fiber addition on the chemical properties of tortilla chips. Sugar Industri Journal, 62 (137).
 
مقاله های چاپ شده در مجلات داخلی
 
 

شیخ‏الاسلامی، ز.، کریمی، م.1391. تأثیر افزودن سبوس خيسانده شده آرد مالت و خمير ترش بر کاهش اسيد فيتيک نان بربري .مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، 972: -108

فهیم ادیب اصل، ا.، عطای صالحی، ا.، شیخ الاسلامی، ز.،  کریمی، م.، قیافه داودی، م.، موسوی، ط. س. 1389. بررسی اثر اختلاط آرد جو بدون پوشینه با آرد گندم بر خصوصیات حسی و تغذیه‏ای نان بربری . مجله علمی و پؤوهشی علوم و فناوری غذایی ، 2: 2-9.

 پاکباطن، س.،  کریمی،م.، الهامی‏راد، ا. ح.، شیخ‏الاسلامی، ز.1394. تأثیر امواج فراصوت و امولسیفایر مونو دی گلیسیرید بر کیفیت کیک فنجانی. مجله پژوهش‏های علوم و صنایع غذایی ایران ، 1: 28-37

  صحرائیان، ب.، کریمی، م.، حبیبی نجفی، م. ب.، حداد خداپرست، م. ح.، قیافه داودی، م.، شیخ الاسلامی، ز.،  نقی‏پور، ف. 1393. بررسی تأثیر صمغ بومی بالنگو شیرازی ( Lallemantiaroyleana ) بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی نان بربری نیمه حجیم بدون گلوتن سورگوم. فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران ، 42: 129-139

قیافه داودی، م.، صحرائیان، ب.، نقی‏پور، ف.،  کریمی، م.،شیخ الاسلامی، ز.1393. بررسی اثر امولسیفایرهای ( E471 ، داتم و سیترم) و زمان تخمیر نهایی بر کاهش بیاتی و بهبود خواص فیزیکی نان بربری ترکیبی (گندم- سیب‏زمینی). فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران، 42: 81-93

کریمی، م.، شیخ‏الاسلامی، ز.،  نقی‏پور ف.، صحرائیان، ب.، قیافه داودی، م. 1393. طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه تقسیم کن و چانه کن ویژه خ میرهاي نان ایرانی. فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران، 43: 147-157.

پورحاجی، ف.، کریمی،  م.، توکلی‏پور،ح.،شیخ الاسلامی، ز.1391. تأثیر عصاره چای سبز و اسید اسکوربیک بر خواص شیمیایی و حسی دونات سرخ شده. مجله الکترونیک فرآوری و نگهداری مواد غذایی، 2: 29-43

نقی‏پور، ف.، صحرائیان، ب.، قیافه داودی، م.، کریمی، م.،شیح الاسلامی، ز.1392. مقایسه اثر زمان تخمیر اولیه، میانی و نهایی بر ویژگی‏های کمی و کیفی نان بربری. فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران، 40: 47-55

نقی‏پور، ف.، کریمی، م.،حبیبی نجفی، م. ب.، حداد خداپرست، م.، شیخ الاسلامی، ز.، قیافه داودی، م.،  صحرائیان، ب. 1392. بررسی امکان تولید کیک بدون گلوتن با استفاده از آرد سورگوم و صمغ‏های گوار و گزانتان. فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران ، 41: 127-139

شيخ الاسلامي، ز.، کريمي، م.1379. تأثير افزودن لسيتين و اسيداسکوربيک بر کيفيت نان لواش. مجله تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي علمي پژوهشي. زمستان: شماره 19، جلد 5.

شيخ الاسلامي، ز.، کريمي، م. 1380. بهبود خواص نانوايي آرد تازه بوسيله روشهاي فيزيکي و شيميايي. مجله تحقيقات فني و مهندسي علمي پژوهشي. پاییز، جلد 2، شماره 9.

شيخ الاسلامي، ز.، کريمي، م.1383. مخلوط کردن خمير بر حفظ رطوبت و کيفيت نان نيمه حجيم صنعتي. مجله تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي علمي پژوهشي. جلد5 ، شماره 21.

فهیم ادیب، ا.، شيخ الاسلامي، ز.، کریمی، م. 1389. بررسی اختلاط آرد جو بدون پوشینه با آرد گندم بر خواص تغذیه ای نان بربری. فصلنامه علوم و فناوری غذایي. سال 2 شماره 2.

غیور اصلی، م.، حداد خداپرست، م. ح.،  کریمی، م. 1387.تأثیر آنزیم آلفا آمیلازی و اسید اسکوربیک بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر و حجم مخصوص نان اشترودل. مجله پژوهش‏های علوم و صنایع غذایی ایران. 2 (4).

سعادتمندی، آ.، الهی، م.، فرهوش، ر.، کریمی، م. 1391.بهینه‏سازی شرایط تولید آرد ماسا . نشریه پژوهش‏های علوم و صنایع غذایی ایران. زمستان 4 (8).

ایوبی، ا.، حبیبی نجفی، م. ب.،  کریمی، م. 1387.تأثیر افزودن کنسانتره پروتئین آب پنیر ( WPC) و صمغ‏های گوار و زانتان کیفی و فیزیکوشیمیایی کیک روغنی. مجله پژوهش‏های علوم و صنایع غذایی ایران. 2 (4).

پورفرزاد، ا.، حداد خداپرست، م. ح.،  کریمی، م.،مرتضوی، س. ع. 1391. بهینه‏سازی ترکیب ژل بهبود دهنده برای بهبود خواص خمیر و نان بربری به روش رویه پاسخ. فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران.

پورفرزاد، ا.، حداد خداپرست، م. ح.،  کریمی، م.،مرتضوی، س. ع. 1390. کاربرد پردازش تصویر در مطالعه تأثیر در مطالعه ژل بهبود دهنده بر خصوصیات نان بربری غنی شده با سویا. مجله پژوهش‏های علوم و صنایع غذایی ایران

دهقان تنها ، ل.، کريمي، م.، مانيا صالحي فر، م. 1392. فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران. بررسي اثر دو نوع امولسيفاير وآنزيم ليپاز بر کاهش بياتي دونات روغني منجمد. فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران.

خسروی، م.، کریمی، م.1388. بررسی شرایط تولید خمیر ترش بر رئولوژی و خصوصیات شیمیایی خمیر نان بربري. مجله علمی پژوهشی علوم غذایی و تغذیه. 2 (6).

رحیمی، ن.،  کریمی، م.، پورآذرنگ، ه. 1389. بررسی و مقایسه تأثیر افزودن اسیدهای آلی و خمیر ترش بر پارامترهای تخمیری و حجم مخصوص نان. فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران. 1 (7).

ایوبی، ا.، حبیبی نجفی، م. ب.، کریمی، م. 1390.بررسی اثر سطوح مختلف کنسانتره پروتئین آب پنیر ( WPC ) بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی کیک روغنی. فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران. 29 (8). تابستان.

رضوی زادگان جهرمی، س. ح.، طباطبایی یزدی ، ف.، کریمی، م.، مرتضوی، س. ع. 1390. بهینه‏یابی زمان مخلوط کردن خمیر جهت بهبود خواص رئولوژیکی خمیر و کیفی نان بربری با استفاده از روش سطح پاسخ. نشریه پژوهش‏های علوم و صنایع غذایی ایران، زمستان 7 (4).

پورفرزاد، ا.، حداد خداپرست، م. ح.،  کریمی، م.،مرتضوی، س. ع. 1390. استفاده از روش رویه پاسخ در بررسی تأثیر اجزا ژل بهبود دهنده بر چسبندگی خمیر نان بربری. نشریه پژوهش‏های صنایع غذایی ایران، 5 (2).

غیور اصلی، م. ع.، حداد خداپرست ، م. ح.، کریمی، م. 1390.تأثیر گلوتن و امولسیفایر DATEM بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر و حجم مخصوص نان اشترودل. فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران. زمستان 8 (1).

رضوی‏زادگان جهرمی، س. ح.، طباطبایی یزدی، کریمی، م.، مرتضوی، س. ع.، قیافه داودی، م.، پورفرزاد، ا.، همتیان سورکی ع. 1388. مقایسه و تأثیر استفاده از رومال‏های فرموله شده به منظور افزایش ماندگاری نان بربری. مجله الکترونیک فرآوری و نگهداری مواد غذایی. زمستان، 1 (4).

 پورفرزاد، ا.، حداد خداپرست، م. ح.،  کریمی، م.، مرتضوی، س. ع.، حداد خداپرست، ا. 1391. بررسی خواص مکانیکی ژل بهبود دهنده‏ی نان بربری با استفاده از روش شناسی رویه‏ی پاسخ. مجله علمی و پؤوهشی علوم و فناوری غذایی. تابستان، 4 (2).

کریمی، م.  همکاران. 1376. تاثير افزودن جوانه گندم بر کيفيت نان. مجله علمی و پؤوهشی علوم و فناوری غذایی. 2(11).

کریمی، م.  همکاران. 1379. تأثير افزودن لسيتين و اسيداسکوربيک بر کيفيت نان لواش. تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، 19 (5).

کریمی، م.  همکاران. 1380. بهبود خواص نانوايي آرد تازه بوسيله روشهاي فيزيکي و شيميايي .تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، 9.

کریمی، م.  همکاران. 1385 بررسی تاثیرآرد سویا بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر وکیفیت نان بربری. تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، 5 (20).

کریمی، م.  همکاران. 1385. تاثیر امواج فراصوت بر خصوصیات فیزیکی نشاسته گندم. تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، 5 (20).

کریمی، م.  همکاران. 1385. اثر سه نوع انولسیفایر وآنزیم آمیلاز قارچی بر کاهش بیاتی نان تافتون. علوم وفنون کشاورزی ومنابع طبیعی ، 3 (10).

کریمی، م.  همکاران. 1385. اثر سه نوع انولسیفایر وآنزیم آمیلاز قارچی بر کاهش بیاتی نان تافتون(تجزیه ونحلیل خواص رئولوژیکی). علوم وفنون کشاورزی ومنابع طبیعی ، 3 (10).

کریمی، م.  همکاران. 1387. مقایسه تاثیر امواج فراصوت بر خصوصیات نشاسته سیب زمینی وگندم. تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي.

کریمی، م.  همکاران. 1387. تاثير آنزيم آلفا آميلاز و اسيد اسکوربيک بر خصوصيات رئولوژي و حجم مخصوص نان اشترودل. پژوهش هاي علوم و صنايع غذايي ايران.

کریمی، م.  همکاران. 1387. بررسي اثر سطوح مختلف کنستانتره پروتئين آب پنير بر روي خصوصيات فيزيکو شيميايي و حسي کيک روغني. علوم و صنايع غذايي ايران.

کریمی، م.  همکاران. 1388. بررسي شرايط توليد خمير ترش بر رئولوژي و خصوصيات شيميايي خمير نان بربري علوم غذايي و تغذيه.

کریمی، م.  همکاران. 1390. استفاده از روش رویه پاسخ در بررسی تاثیر اجزا ژل بهبود دهنده بر چسبندگی خمیر نان . پژوهش های صنایع غذایی. تابستان.

کریمی، م.  همکاران. 1389. بررسی اختلاط آرد جو بدون پوشینه با آرد گندم بر خواص تغذیه ای نان بربری . علوم و فناوری غذایي. پاییز.

کریمی، م.  همکاران. 1390. بررسی اثر صمغ های دانه قدومه شیرازی ( Alyssum homolocarpum ) و گزانتان بر خواص رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان حاصل از آرد گندم. نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران. بهار .

کریمی، م.  همکاران. 1390. بررسی خواص مکانیکی ژل بهبود دهنده نان بربری با استفاده از روش شناسایی رویه پاسخ . علوم و فناوری غذایي. زمستان .

کریمی، م.  همکاران. 1390. بررسی تاثیر کیفیت خمیر ترش بر سفتی و خصوصیات ارگانولپتیک نان بربری . فراوری و تولید مواد غذایی. تابستان .


مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی
کنفرانس های داخلی  
 
 

شيخ الاسلامي، ز.،کریمی، م. 1389. انتخاب و متناسب کردن روش‏های سریع ارزیابی کیفیت گندم و آرد برای نان مسطح جهت تسریع در تشخیص کیفیت. مجموعه مقالات هفته پژوهش. مهرماه، مشهد

شيخ الاسلامي، ز.،کریمی، م . 1390. آماده‏سازی سبوس و افزودن مجدد آن به نان جهت افزایش ارزش تغذیه‏ای. نخستین همایش فراملی بهینه‏سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی. 20-21 اردیبهشت، گرگان

کیهانی، و.، مرتضوی، س. ع.،کریمی، م.، کاراژیان، ح.، شيخ الاسلامي، ز. 1390. بهینه‏سازی استخراج امولسیفایر خوراکی گیاه چوبک با امواج فراصوت. نخستین همایش فراملی بهینه‏سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی. 20-21 اردیبهشت، گرگان

کریمی، م.، صحرائیان، ب.، نقی‏پور، ف.، قیافه داودی، م.، شيخ الاسلامي، ز. 1390. اثر امولسیفایر سیتروم و هموکتانت گلیسیرین بر رنگ پوسته و میزان تخلخل بافت نان بربری به روش پردازش تصویر. نخستین همایش فراملی بهینه‏سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی. 20-21 اردیبهشت، گرگان

کیهانی، و.، مرتضوی، س. ع.،کریمی، م.، کاراژیان، ح.، شيخ الاسلامي، ز. 1390. بررسی تأثیر امواج فراصوت بر ویژگی‏های امولسیون‏کنندگی و کف‏زایی عصاره خوراکی گیاه چوبک در مقایسه با تونین 80. اولین کنگره ملی علوم و فنآوری‏های نوین کشاورزی. 19-21 شهریور ماه، زنجان

شيخ الاسلامي، ز، کریمی، م .، پورآذرنگ، ه.، مرتضوی، س. ع.،. 1390. ترمیم شبکه گلوتن آسیب دیده گندم‏های سن‏زده توسط امواج فراصوت. بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. 1-3 آذر ماه تهران.

کیهانی، و.، مرتضوی، س. ع.، کریمی، م.، کاراژیان، ح.، شيخ الاسلامي، ز. 1390. بررسی تأثیر عصاره گیاه چوبک و امولسیفایر منو و دی‏گلیسیرید بر بهبود کیفیت کیک روغنی. بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. 1-3 آذر ماه تهران.

صحرائیان، ب،.، نقی‏پور، ف.،کریمی، م .، شيخ الاسلامي، ز . 1390. مقایسه اثر دو هموکتانت گلیسیرین و پروپیلن گلایکول بر رنگ پوسته و میزان تخلخل بافت نان ترکیبی به روش پردازش تصویر. بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. 1-3 آذر ماه تهران.

نقی‏پور، ف.، صحرائیان، ب،.کریمی، م .، شيخ الاسلامي، ز، قیافه داودی، م. 1390. بررسی اثر یک نوع افزودنی صنایع آردبر و زمان تخمیر نهایی بر کاهش بیاتی و بهبود خواص فیزیکی نان ترکیبی. بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. 1-3 آذر ماه تهران.

کیهانی، و.، مرتضوی، س. ع.،کریمی، م.، کاراژیان، ح.، شيخ الاسلامي، ز. 1390. ساپونین‏ها و کاربردهای آن‏ها در فرآوری مواد غذایی. بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. 1-3 آذر ماه تهران.

کیهانی، و.، مرتضوی، س. ع.،کریمی، م .، کاراژیان، ح.، شيخ الاسلامي، ز. 1390. بررسی تأثیر عصاره گیاه چوبک و امولسیفایر منو و دی‏گلیسیرید بر ویژگی‏های کیفی خمیر کیک روغنی. بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. 1-3 آذر ماه تهران.

کیهانی، و.، مرتضوی، س. ع.،کریمی، م.، کاراژیان، ح.، شيخ الاسلامي، ز. 1390. بهبود فرآیند عصاره‏گیری از گیاه چوبک با امواج فراصوت. اولین همایش ملی شیمی سبز. 23-24 آذر ماه، کرمان.

پاکباطن، س.، الهامی‏راد، ا. ح.،کریمی، م .، شيخ الاسلامي، ز. عسکری، ب. 1390. ارزیابی تأثیر امواج فراصوت و E471 بر خصوصیات کیفی خمیر کیک روغنی. همایش ملی صنایع غذایی (فن‏آوری نوین، کنترل کیفیت و بسته‏بندی مواد غذایی). 9-10 اسفند ماه، قوچان

رنجبر ترشیزی، م.، مرتضوی، س. ع.کریمی، م .، شیخ الاسلامی، ز، هجرانی، ت. 1390. اثر داتم بر بهبود کیفیت نان بربری نیم‏پز منجمد. همایش ملی صنایع غذایی (فن‏آوری نوین، کنترل کیفیت و بسته‏بندی مواد غذایی)، 9-10 اسفند ماه، قوچان

کیهانی، و.، مرتضوی، س. ع.،کریمی، م.، کاراژیان، ح.، شيخ الاسلامي، ز.1390. مقایسه ویژگی‏های امولسیون‏کنندگی و کف‏زایی عصاره گیاه چوبک با سورفاکتانت‏های سنتزی مختلف. همایش ملی صنایع غذایی (فن‏آوری نوین، کنترل کیفیت و بسته‏بندی مواد غذایی)، 9-10 اسفند ماه، قوچان

قیافه داودی، م.، نقی‏پور، ف.، صحرائیان، ب.،کریمی، م.، شيخ الاسلامي، ز.1390. تعیین مقادیر استفاده و نحوه بکارگیری ویتامین‏های B و C به منظور بهبود خواص کیفی و کمی نان. همایش ملی صنایع غذایی (فن‏آوری نوین، کنترل کیفیت و بسته‏بندی مواد غذایی)، 9-10 اسفند ماه، قوچان

شيخ الاسلامي، ز .، صحرائیان، ب.، نقی‏پور، ف.، قیافه داودی، م.،کریمی، م. 1390. یکسان‏سازی و تنظیم ویژگی‏های کیفی آرد به منظور بهبود کیفیت نان در نانوایی‏های سطح مشهد. همایش ملی صنایع غذایی (فن‏آوری نوین، کنترل کیفیت و بسته‏بندی مواد غذایی)، 9-10 اسفند ماه، قوچان

رنجبر ترشیزی، م.، مرتضوی، س. ع.کریمی ، م.، شیخ الاسلامی، ز، هجرانی، ت. 1390. اثر اسید آسکوربیک بر بهبود کیفیت نان بربری نیم‏پز منجمد. همایش ملی صنایع غذایی (فن‏آوری نوین، کنترل کیفیت و بسته‏بندی مواد غذایی)، 9-10 اسفند ماه، قوچان

پورحاجی، ف.، کریمی، م .، توکلی‏پور، ح.، شیخ الاسلامی،ز. 1390. تأثیر عصاره چای سبز و اسید آسکوربیک بر اندیس پراکسید و خواص حسی دونات سرخ شده با استفاده از پردازش تصویر. همایش ملی صنایع غذایی (فن‏آوری نوین، کنترل کیفیت و بسته‏بندی مواد غذایی)، 9-10 اسفند ماه، قوچان

شيخ الاسلامي، ز .، صحرائیان، ب.، نقی‏پور، ف.، قیافه داودی، م.،کریمی، م . 1390. بررسی خصوصیات رئولوژیکی خمیر نان ترکیبی (آرد گندم- آرد سیب‏زمینی). همایش ملی صنایع غذایی (فن‏آوری نوین، کنترل کیفیت و بسته‏بندی مواد غذایی)، 9-10 اسفند ماه، قوچان

قیافه داودی، م.، نقی‏پور، ف.، صحرائیان، ب.،کریمی، م.، شيخ الاسلامي، ز.1390.بررسی امکان تولید نان لواش با استفاده از مخلوط آرد گندم و سیب‏زمینی. همایش ملی صنایع غذایی (فن‏آوری نوین، کنترل کیفیت و بسته‏بندی مواد غذایی)، 9-10 اسفند ماه، قوچان

کریمی،م.، صحرائیان، ب.، نقی‏پور، ف.، قیافه داودی، م شيخ الاسلامي، ز .، 1391. کاهش ضایعات و افزایش ماندگاری نان از طریق بررسی ویژگی‏های کیفی آرد. همایش ملی پژوهش‏های راهبردی کشاورزی ایران. 22 تیرماه. تاکستان

قیافه داودی، م.، نقی‏پور، ف.،  صحرائیان، ب.، شيخ الاسلامي، ز.،کریمی، م .، 1391. استفاده از آرد سیب‏زمینی و صمغ گوار در تولید نان بربری نیمه حجیم ترکیبی. همایش ملی پژوهش‏های راهبردی کشاورزی ایران. 22 تیرماه. تاکستان

رنجبر ترشیزی، م.، مرتضوی، س. ع.کریمی، م .، شیخ الاسلامی، ز، هجرانی، ت. 1391. بررسی اثر متقابل اسید آسکوربیک و داتم بر بهبود کیفیت نان بربری نیم‏پر منجمد. همایش ملی پژوهش‏های راهبردی کشاورزی ایران. 22 تیرماه. تاکستان

کریمی، م.، نقی‏پور، ف.،  صحرائیان، ب.، قیافه داودی، م.، شیخ‏الاسلامی، ز. 1391. بررسی تأثیر نوع مخلوط‏کن، ضخامت خمیر و فر پخت بر کمیت و کیفیت نان نیمه حجیم. 30 بهمن ماه. تهران

پورحاجی، ف.، کریمی، م .، توکلی‏پور، ح.، کریمی، م.، شیخ الاسلامی،ز. 1392. بررسی کیفیت دونات سرخ شده با کاهش مصرف آنتی اکسیدان سنتزی با استفاده از عصاره چای سبز. دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی. 9-10 اردیبهشت

پهلوان، آ.، الهامی‏راد، ا. ح.، شیخ الاسلامی، ز.، آرمین، م.،کریمی، م.، کمالی، م. ح. 1392. بررسی دو روش‏های متداول پخت نان روی برخی پارامترهای کیفی نان. دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم. 21 شهریور ماه. تهران

پهلوان، آ.، الهامی‏راد، ا. ح.، شیخ الاسلامی، ز.، آرمین، م.، کریمی، م.، کمالی، م. ح.1392. بررسی تأثیر استفاده از واریته‏های مختلف گندم بر برخی پارامترهای کیفی نان پخت شده. دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم. 21 شهریور ماه. تهران

نقی‏پور، ف.، حبیبی نجفی، م. ب.،کریمی، م.، محمد حسین حداد خداپرست، م. ح.، شیخ الاسلامی، ز.، صحرائیان، ب. 1392. کاربرد پودر شیر سویا بر بهبود کمیت و کیفیت کیک بدون گلوتن سورگوم. بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. 7-9- آبان ماه. شیراز

شيخ‏الاسلامي، ز.، کريمي، م.، کميلي، ح. ر. 1393. تهيه نان ترکيبي با ارزش تغذيه‏اي بالا   با استفاده از آرد ساير غلات. اولین همایش ملی میان وعده‏های غذایی. 10-11 اردیبهشت ماه، مشهد.

شيخ‏الاسلامي، ز.، کريمي، م.، عليزاده، ز. 1393. تخمين کيفيت نان لواش از طريق ارزيابي خصوصيات گندم و آرد. بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران 8-9 شهریور ماه، گرگان

شیخ‏الاسلامی، ز.،کريمي، م. 1376. مراحل پس از برداشت گندم و نقش آنها در ايجاد ضايعات. بررسي کيفيت نان و نقش آن در سلامتي. مشهد.

کريمي،م. شیخ‏الاسلامی، ز. 1378. راههاي جلوگيري از توليد آفلاتوکسين در پسته. اولين همايش آفلاتوکسين پسته. کرمان.

کريمي، م. شیخ‏الاسلامی، ز.1374. بررسي اثراتم مهاجرت مواد بسته بندي: مواد غذايي و اندازه گيري ميزان آن . هشتمين کنگره ملي صنايع غذايي ايران. کرج.

زهرا شيخ الاسلامي.کریمی،م. 1380. استفاده از ضايعات کارخانه هاي فرآوري مرکبات جهت مصارف غذايي. بهره برداري از منابع تجديد شونده و بازيافت در کشاورزي. اصفهان.

شیخ‏الاسلامی، ز.،کريمي،م. 1380. استفاده از ضايعات مرحله آسياب کردن گندم گامي در جهت بهره برداري. بهره برداري از

کريمي، م.، پورآذرنگ، ه.، مرتضوي، س. ع.، شيخ الاسلامي، ز. 1379. بهره وري در استفاده از جنين و سبوس گندم گامي به سوي تأمين امنيت غذايي. سومين کنفرانس اقتصاد کشاورزي ايران. مشهد.

شیخ‏الاسلامی، ز.،کريمي، م. 1380. بهداشت شيميايي و نقش انتقال مواد بسته بندي، مواد غذايي. دوازدهمين کنگره ملي صنايع غذايي. تهران.

کريمي، م. شیخ‏الاسلامی، ز. 1379. فاکتور هاي مورد نياز در طراحي مناسب واحد توليد نان صنعتي. همايش و نمايشگاه بزرگ صنايع غذايي. مشهد.

شیخ‏الاسلامی، ز.،کريمي، م.1378. بررسي فرآيند ميوه ها و سبزيها از گذشته تاکنون و پيشرفتهاي آن. اولين کنگره انجمن علوم و باغباني ايران. کرج.

شیخ‏الاسلامی،ز.،کريمي، م.1378. بررسي ضايعات برنج در عمليات پس از برداشت و صنايع تبديلي و راهکارها جهت کاهش آن. هفتمين گردهمايي برنج کشور. کرج.

کريمي، م. شیخ‏الاسلامی، ز. 1378. ارزش غذايي برنج و مشکلات تغذيه اي ناشي از مصرف آن در کشورهاي مصرف کننده. . هفتمين گردهمايي برنج کشور. کرج.

صحرائیان، ب.، نقی‏پور، ف.،کریمی، م.، قیافه داودی، م. 1390. کاهش ضایعات و بهبود کیفیت نان ترکیبی با ارزیابی دما و زمان پخت. بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران . تهران. 

کریمی، م.، نقی‏پور، ف.، صحرائیان، ب.، حداد خداپرست، م. ح.، قیافه داودی، م. 1390. اثر ضایعات سیب بر کیفیت و ماندگاری نان بربری. نخستین همایش فراملی بهینه‏سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی. گرگان.

عسکری، ب.، مرتضوی، س. ع.، پورآذرنگ، ه.، کریمی، م.1390. ارزیابی فعالیت آنزیمی برخی ارقام گندم ایرانی. ستین همایش فراملی بهینه‏سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی. گرگان.

نقی‏پور، ف.،کریمی، م. 1390. کاربرد پردازش تصویر و آزمون بافت‏سنجی در تعیین مقادیر استفاده از امولسیفایرها جهت تقویت ترکیب‏پذیری گلوتن با نشاسته. همایش ملی صنایع غذایی (فن‏آوری نوین، کنترل کیفیت و بسته‏بندی مواد غذایی). قوچان.

قیافه داودی، م.، احمدزاده قویدل، ر.، کریمی، م. 1390. بررسی استفاده از جوانه گندم تثبیت شده با حرارت به‏عنوان افزودنی عملگرا در کیک روغنی. همایش ملی صنایع غذایی (فن‏آوری نوین، کنترل کیفیت و بسته‏بندی مواد غذایی). قوچان.

کیهانی، و، مرتضوی، س. ع.،کریمی، م.1390. مقایسه ویژگی‏های امولسیون‏کنندگی و کف‏زایی عصاره گیاه چوبک با سورفاکتانت‏های سنتزی مختلف. همایش ملی صنایع غذایی (فن‏آوری نوین، کنترل کیفیت و بسته‏بندی مواد غذایی). ایران. قوچان.

قیافه داودی، م. ، نقی‏پور، ف.، صحرائیان، ب.، کریمی، م. 1390. بررسی امکان تولید نان لواش با استفاده از مخلوط آرد گندم و سیب‏زمینی. همایش ملی صنایع غذایی (فن‏آوری نوین، کنترل کیفیت و بسته‏بندی مواد غذایی). ایران. قوچان.

علامتیان، س.، مرتضوی، س. ع.، کریمی، م. 1387. تأثیر ارقام گندم و اندازه ذرات آرد بر ویژگی‏های فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و بافتی خمیر. هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. مشهد.

غیور اصلی، م. ع.، حداد خداپرست، م. ح.، کریمی، م.1387. تأثیر افزودنی‏های مختلف و زمان نگهداری در حالت انجماد بر زمان تخمیر و حجم مخصوص کراواسان‏های منجمد. هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. مشهد.

علامتیان، س.، مرتضوی، س. ع.، کریمی، م.نصیری محلاتی، م. 1387. یر آنزیم زایلاناز و اندازه ذرات آرد بر بهبود کیفیت گلوتن. هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. مشهد.

احمد زاده قویدل، ر.، پاوست‏راد، س.، کریمی، م.1392.جوانه گندم و فرآورده‏های تهیه شده از آن. دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی. ایران. قوچان.

نقی‏پور، ف.، حبیبی نجفی، م. ب.،کریمی، م.1392. بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. شیراز.

صحرائیان، ب.، حبیبی نجفی، م. ب.، کریمی، م.، حداد خداپرست، م. ح.، قیافه داودی، م.، نقی‏پور، ف. 1392. بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. شیراز.

شیخ الاسلامی،ز.، کریمی، م.، کمیلی، ح. ر.، یقبانی، م. 1392. تأثیر جایگزینی آرد گندم با آرد جو و جو لخت بر تخلخل و رنگ مغز نان به روش پردازش تصویر. بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. شیراز.
 

Hejrani, T., Mortazavi, A., Sheikholeslami, Z., Karimi, M., Ghiafeh Davoodi, M., Ranjbar , M. 2013. Improvement of baking parameters of frozen part baked Barbari bread by using gums and enzymes. 26-27 February. Mashhad.

Hejrani, T., Sheikholeslami, Z., Karimi, M., 2014. Effect of hydrocolloid type and concentrations on part baked frozen Barbari bread. 1th International Conference on Natural Food Hydrocolloids. 22-23 October. Mashhad

Sheikholeslami, S., Karimi, M. 2014. Effect of guar gum and ascorbic acid on rheological and baking properties of composite bread (Wheat-barley ).1th International Conference on Natural Food Hydrocolloids. 22-23 October. Mashhad

 
 
 
کنفرانس های خارجی
 
  

Naghipour,F.,Karimi, M.,  Sahraiyan, B.,., Sheikholeslami, Z., Functional effects of different humectants on dough rheology . International conference of agricultural engineering .8-12 Jul., 2012.Spain.

 Sahraiyan, B., Naghipour,F.  Habibi Najafi., M. B.,Karimi , M. 2012. Production of eggless cake. International conference of agricultureral Engineering (CIGR). Spain. Valencia

Haddad Khodaparast, M. H., Bolourian, S., Khadang Nikfarjam, M.,Karimi, M. 2006. Investigation on the effects of date pit on functional and organoleptic properties of Iranian flat bread (Lavash). Proceedings of the international conference on Innovations in Food and Bioprocess Technologies. Thailand. Pathumthani

Bolourian, S., Afshary, M., Hosseini, F., Karimi, M. 2008. Evaluation of chemical characteristics avd nutritional values of date seed. 4th Global Summit in Medicinal & Aromatic Plants. Malaysia. Sarawak

 

 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

 

ارزیابی و بهینه‏سازی تولید نان نیمه حجیم جهت معرفی به عنوان نان غالب در کشور. (همکار طرح) سال 1383 تا 1385.

بررسی امکان تولید نان لواش با استفاده از مخلوط آرد گندم و سیب‏زمینی. (همکار طرح) سال 1387 تا 1391.

انتخاب و متناسب کردن روش‏های سریع ارزیابی کیفیت گندم و آرد برای نان مسطح جهت تسریع در تشخیص کیفیت. (همکار طرح). از سال 1377 تا 1381.

کاهش ضایعات محصولات کشاورزی (باغی، زراعی و سبزی و صیفی) در مراحل پس از برداشت. (همکار طرح). از سال 1385 تا 1386.

طراحي و ساخت پهن کن خمير نان ماشيني.(مجری) سال 87-89.

کاهش ضایعات محصولات کشاورزی (باغی، زراعی و سبزی و صیفی) در مراحل پس از برداشت. (مجری طرح) از سال 1386 تا 1387

ارائه فرمولاسیون و اصلاح فرآیند به منظور تولید نان با ماندگاری حداقل یک ماه. (همکار طرح) از سال 1388 تا 1390.

ارزیابی کیفیت آردهای گندم موجود و ارائه راهکارهای تنظیم و یکسان‏سازی کیفیت به منظور تولید نان با ماندگاری بالا. (مجری طرح خاص) از سال 1387 تا 1389

افزایش ماندگاری نان بر اساس فرمولاسیون، روش تهیه، بست ه‏بندی و نگهداری. (مجری طرح خاص) از سال 1387 تا 1389

بررسی انواع افزودنی‏ها و بهینه‏سازی سطوح مصرف و مؤثر آن‏ها در افزایش ماندگاری نان . (مجری طرح) از سال 1387 تا 1389

بررسی امکان تولید نان بربری با استفاده از مخلوط آرد گندم و سیب‏زمینی.   (مجری طرح) از سال 1387 تا 1389

بررسی تأثیر استفاده ار لفاف‏های مختلف بسته‏بندی در افزایش ماندگاری نان. (همکار طرح خاص) از سال 1386 تا 1389

بهبود دهنده‏های نان به منظور کاهش ضایعات و افزایش ماندگاری. (مجری طرح) از سال 1388 تا 1390

تعیین مقادیر استفاده از امولسیفایرها جهت تقویت نرکیب‏پذیری گلوتن با نشاسته در تهیه خمیر. (مجری طرح) از سال 1387 تا 1389.

بررسی امکان تولید نان با استفاده از محلوط آرد گندم و سیب‏زمینی. (همکار طرح) از سال 1387 تا 1389.

ارزیابی و بهینه‏سازی شرایط تخمیر مناسب جهت افزایش ماندگاری نان. (مجری طرح خاص) از سال 1387 تا 1389.

بررسی تجهیزات موجود نانوایی و بهینه‏سازی آن‏ها به منظور تهیه نان‏های غنی شده. (مجری طرح خاص) از سال 1388 تا 1390.

مقایسه اثر تخمیر مایع، اسفنجی و خمیر ترش بر ماندگاری نان مسطح و رنگ‏سنجی با استفاده از تکنیک پردازش تصویر(مجری طرح خاص) از سال 1390 تا 1392 .

تأثیر استفاده از خمیرترش حاوی جوانه گندم بر کیفیت و ماندگاری نان بربری . (مجری طرح خاص) از سال 1390 تا 1392 .

بررسی امکان تهیه کیک بدون گلوتن ترکیبی (برنج-ذرت) با استفاده از صمغ‏ها . (مجری طرح خاص) از سال 1390 تا 1392 .

بررسي اثر امولسيفاير داتم و آنزیم‏های لیپاز و آلفا آمیلاز برکيفيت و ماندگاري دونات منجمد . (مجری طرح خاص) از سال 1390 تا 1392 .

تعیین فرمولاسیون و نحوه تهیه خمیرترش برای تولید نان‏های سبوس‏دار . (مجری طرح خاص) از سال 1387 تا 1389 .

ت عیین مقادیر استفاده و نحوه بکارگیری ویتامین‏های B و C به منظور بهبود خواص کیفی و کمی نان. (همکار طرح) از سال 1387 تا 1389.

استفاده از روش‏های مختلف بست ه‏بندی جهت نگهداری طولانی مدت نان. (همکار طرح خاص) از سال 1387 تا 1389     

 
پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا
  

بررسی ومقایسه اثر خمیرترش و بهبوددهنده مرکب ازآنزیم ها وامولسیفایرها بر خصوصیات کیفی نان پیتا.

 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

  

سید علی مرتضوی،مهدی کریمی ، رسول کدخدایی، سعید رحیمی یزدی . 1376. بیوتکنولوژی، میکروبیولوژی صنعتی . انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 207 334 ص.

مسکوکی، ع.، طباطبایی، ف.،کریمی ، م.، محبی، م.، بلندی، م. 1389.صنایع غذایی نوین. انتشارات سخن گستر . (تالیف).

شادی بلوریان، فرشته حسینی، محمد رحیمی‏زاده، بی بی صدیقه فضلی بزاز،مهدی کریمی، مسعود نجف نجفی. 1390. رنگ‏های خوراکی طبیعی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. (تالیف).

نشریات فنی و ترویجی
 
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 
  

رفیعی، س . 1386. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته صنایع غذایی. بررسی و مقایسه اأثیر افزودنی‏ها بر خواص رئولوژیکی خمیر و خصوصیات نان بربری (مشاور). آزاد سبزوار.

رحیمی، ن . 1386. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته صنایع غذایی. بررسی و مقایسه تأثیر اسیدهای آلی و خمیر ترش بر خواص رئولوژیکی خمیز و خصوصیات نان بربری. (مشاور). دانشگاه آزاد سبزوار.

رحیمی، ن . 1386. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته صنایع غذایی. بررسی و مقایسه تأثیر اسیدهای آلی و خمیر ترش بر خواص رئولوژیکی خمیز و خصوصیات نان بربری. (مشاور). دانشگاه آزاد سبزوار.

غیور اصلی، م. ع. 1387. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته صنایع غذایی. بررسی و بهینه‏سازی سطوح مخالف افزودنی‏ها در راستای افزایش کیفیت نان اشترودل (مشاور). دانشگاه فردوسی مشهد.

خدنگ نیک فرجام، م. 1388. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته صنایع غذایی. بررسی اثر فیبری و خمیر ترش بر خصوصیات نان‏های مختلف. (مشاور). دانشگاه آزاد سبزوار.

پورفرزاد. ا. 1389. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته صنایع غذایی. تولید و بهینه‏سازی ژل امولسیفایر برای بهبود خواص رئولوژیکی خمیر، کیفیت و ماندگاری نان بربری غنی شده با آرد سویا (راهنما). دانشگاه فردوسی مشهد.

رضوی زادگان جهرمی، س. ح. 1389. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته صنایع غذایی. مدلینگ و بهینه‏سازی مراحل تولید نان بربری غنی شده با سویا و برررسی تأثیر آن بر خصوصیات کیفی، رئولوژیکی و ماندگاری (راهنما). دانشگاه فردوسی مشهد.

نوری، ب. 1386. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته صنایع غذایی. غنی‏سازی کیک با آرد سویا (مشاور). آزاد سبزوار.

فهیم اصل ادیب، ا. 1389. بررسی اثر افزودن آرد جو بدون پوشینه بر خواص کیفی تغذیه‏ای نان مسطح. (راهنما). دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان.

جهانبانی، ر. 1390. تأثیر استفاده از فروکتوالیگوساکارید بر خصوصیات کیفی تعدادی از نوشیدنی میوه‏ها. (مشاور). دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان.

پاکباطن، س.، 1390. مقایسه اثر امولسیون‏سازی به روش فیزیکی (امواج اولتراسونیک) و شیمیایی (استفاده از E471 ) و توام بر بهوبد کیفیت کیک روغنی. (راهنما). دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار.

پورحاجی، ف. 1390. بررسی تأثیر خواص آنتی اکسیدان چای سبز بر خواص کیفی دونات سرخ شده. (راهنما). دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار.

کیهانی، و. 1390. بررسی و مقایسه عملکرد عصاره چوبک با امولسیفایرهای معمول بر بهود کیفیت کیک روغنی. (راهنما). دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار.

صحرائیان، ب.، 1391. بررسی امکان تولید نان بدون گلوتن با استفاده از سورگوم، پودر پنیر، صمغ‏های گوار، کربوکسی متیل سلولز و بالنگو شیرازی. (راهنما). دانشگاه فردوسی مشهد.

نقی پور، ف. 1391. بررسی امکان تولید کیک بدون گلوتن با استفاده از سورگوم، شیر سویا و صمغ‏های گوار و گرانتان. (راهنما). دانشگاه فردوسی مشهد.

موحدیان، ع. 1391. استفاده از مخلوط آرد گندم و سیب‏زمینی در تهیه نان لواش. (مشاور). دانشگاه آزاد اسلامي واحدسبزوار.

دهقان تنها، ل. 1391. بررسی اثر آنزیم لیپاز و امولسیفایرهای DATEM و GMS بر کیفیت و ماندگاری دونات روغنی منجمد

. (راهنما). دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرک قدس.

فتحی، م. 1391. تعیین نوع و ترکیب مناسب امولسیفایرها در بهبود کیفیت و ماندگاری کیک. (مشاور). دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان.

پهلوان، آ. 1392. ارزیابی همبستگی میان خصوصیات فیزیکوشیمیایی آرد گندم با ویژگی‏های کیفی برخی از انواع نان‏های سنتی جهت ارائه روش‏های سریع تطبیق کیفیت آرد و نان. (مشاور). دانشگاه آزاد اسلامي واحدسبزوار.

جوهری، س. 1392. بررسی اثر کاربرد لیپاز و امولسیفایرهای منوگلیسیرید و سدیم استئاروئیل لاکتیلات بر ویژگی‏های کیفی و فیزیکوشیمیایی کیک اسفنجی. (مشاور). دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان. 

نادری، م. 1391. بررسی اثر کاربرد لیپاز و امولسیفایرهای منوگلیسیرید و سدیم استئاروئیل لاکتیلات ( SSL ) بر ویژگی‏های کیفی و فیزیکوشیمیایی کیک روغنی. (راهنما). دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان.

پاوست راد، س. 1391. بررسی امکان افزایش ماندگاری و کیفیت نان بربری با استفاده از خمیر ترش جوانه گندم. (مشاور). دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان. 

رنجبر ترشیزی، م. 1391. بررسی اثر اسید آسکوربیک، گلیسرول و داتم بر ویژگی‏های کیفی ساختار و خمیر و نان منجمد. (راهنما). دانشگاه آزاد اسلامي واحدسبزوار.

عضویت در مجامع علمی#]  

عضوء کمیته تنظیم بازار محصولات کشاورزی از سال 1391 تا کنون

عضوء اصلی کمیته هماهنگی سایت‏های الگویی جامع تولیدی – ترویجی استان از سال 1392 تا کنون

عضوء ستاد راهبردی و نظارت کشاورزی مقاومتی از سال 1392 تا کنون

عضوء ستاد استانی الگوی کشت از سال 1391 تا کنون

عضوء کمیسیون حق التحقیق سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی 1387

عضوء کارگروه پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی و منابع طبیعی از سال 1392 تا کنون

عضوء کارگروه تخصصی خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی از سال 1391 تا کنون


تشویقات 
  

لوح و جوایز مقاله برتر روز جهاني غذا از وزارت کشاورزي – 1375  

2- مدال برنز فائو- ازسازمان خواربارجهاني FAO  روز جهانی غذا 1375

3- محقق نمونه کشور از سوی وزارت کشاورزی- 1378

4- مهندس برتر دربین سازمان های نظام مهندسي استان های خراسان - 1386

7- محقق نمونه سازمان تحقیقات ،آموزش وترویج کشاورزی – 1389

8- محقق نمونه موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی – 1389

9- رئیس بخش نمونه بخش تحقیقات فنی ومهندسی -1390

10- لوح تقدیررئیس مرکز تحقیقات نمونه توسط معاون محترم وزیر رئیس سازمان تحقیقات – 1391

11- لوح تقدیر کانون برتر دانش وصنعت توسط معاونت علمی وفناوری رئیس جمهوری-1391

    12- لوح تقدیر رئیس مرکز تحقیقات نمونه توسط معاون محترم وزیر ورئیس سازمان تحقیقات – 1392

13- لوح تقدیر تجاري سازي تحقيقات وايجاد اشتغال وثروت توسط معاون محترم وزیر و رئیس سازمان تحقیقات-1393

14-دریافت لوح تقدیر پژوهشگر برتر در سال 1389

15-دریافت لوح تقدیر مشاور شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمال شرق کشور در سال 1389

16-دریافت لوح تقدیر عضوء شورای فناوری مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع غذایی و کسب مرکز رشد برتر کشور در سال 1390

17-دریافت لوح تقدیر عضوء شورای علمی گروه پژوهشی افزودنی‏های مواد غذایی جهاد دانشگاه مشهد

18-دریافت لوح تقدیر برگزاری و هدایت علمی همایش با عنوان "امنیت غذایی و حفظ سلامت در مقابل تغییرات آب و هوایی"

19-دریافت لوح تقدیر استفاده بالقوه از ظرفیت‏های علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

20-دریافت لوح تقدیر مشاور شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمال شرق کشور در سال 1392

21-دریافت لوح تقدیر دستیابی به دانش فنی افزایش ماندگاری نان با استفاده از افزودنی‏های مناسب

22-دریافت لوح تقدیر تجلیل در همایش بزرگ داشت روز مهندسی و یادواره شهدای مهندس

23-دریافت لوح تقدیر مقاله برتر نخستین همایش فراملی بهینه‏سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی با عنوان "مقایسه اثر دو هموکتانت پلی سوربات 60 و سوربیتول بر کیفیت و ماندگاری نان بربری"

24-دریافت لوح تقدیر مقاله برتر نخستین همایش ملی شیمی سبز با عنوان "بهبود فرآیند عصاره‏گیری از گیاه چوبک با امواج فراصوت"

25-دریافت لوح تقدیر برگزاری مراسم گرا م یداشت هفته پژوهش و فناوری سال 1391

26-دریافت لوح تقدیر تقدیر به عنوان یکی از مدیران تلاشگر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

27-دریافت لوح تقدیر تقدیر بعنوان رئیس بخش برتر در بین تمام بخش‏های تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

28-کسب رتبه اول جشنواره فردوسی با ارائه طرح با عنوان "بهینه‏سازی فرآیند تولید نان نیمه حجیم به عنوان نان غالب کشور" 1386

29-کسب رتبه اول جشنواره نوآوری، شکوفایی، پژوهش و فناوری. 1387

30-کسب رتبه اول جشنواره پژوهش و فناوری. 1389.

31-کسب رتبه اول هفتمین جشنواره ملی فن‏آفرینی شیخ بهایی در بخش طراحان کسب و کار با ارائه طرح با عنوان "بهبود مواد غذایی. 1390.

32-کسب رتبه اول دومین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل: نوآوری و تجاری‏سازی در عرصه ملی با ارائه طرح با عنوان "تولید بهبود دهنده‏های نان و فرآورده‏های آردبر. 1390.

33-کسب رتبه اول دبیر و عضوء شورای راهبردی کانون هماهنگی دانش و صنعت نان‏های صنعتی بعنوان کانون برتر . 1391.

 

 

 

سایر موارد

شیخ‏الاسلامی، ز.، کریمی، م.، قیافه داودی، م. 1392. فرمولاسیون، تولید بهبود دهنده آرد گندم‏های سن‏زده. سازمان پژوهش‏های علم و صنعتی ایران. (همکار طرح)

کریمی، م .، قیافه داودی، م.، شیخ‏الاسلامی، ز.،  نقی‏پور، ف.، صحرائیان، ب. 1391. افزایش ماندگاری نان با استفاده از افزودنی‏های مناسب. رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی (مجری طرح)

قیافه داودي، م.،  کريمي، م.  1388. فرمولاسیون تولید نان لواش با مخلوط آردهای گندم و سیب ‏زمینی"به شماره 62560

کريمي، م.  قیافه داودي، م. 1388. بت اختراع "فرآیند تهیه کرم ماندگاری شیرینی و کیک"به شماره 69256

قیافه داودي، م.،  کريمي، م.   نقی‏پور، ف.، صحرائیان، ب. 1389. ثبت اختراع "فرآیند تهیه نوشیدنی فندق"به شماره 69256

قیافه داودي، م.،  کريمي، م.   صحرائیان، ب.، نقی‏پور، ف. 1390. ثبت اختراع "فرآیند تهیه اسنک حاوی جوانه گندم"به شماره 73083

پورفرزاد، ا.، کريمي، م.، حداد خداپرست، م. ح. 1390. ثبت اختراع "فرآیند تولید ژل بهبود دهنده نان بربری"به شماره 70277

قیافه داودي، م.،  کريمي، م.   صحرائیان، ب.، نقی‏پور، ف. 1392. ثبت اختراع "فرآیند تولید نوشیدنی پسته"به شماره 69257

قیافه داودي، م.،  کريمي، م.   نقی‏پور، ف.، صحرائیان، ب. 1390. ثبت اختراع "فرآیند تهیه نوشیدنی چغندر قرمز (لبویی)"به شماره 73958

قیافه داودي، م.،  کريمي، م.   نقی‏پور، ف.، صحرائیان، ب. 1392. ثبت اختراع "فرآیند تولید نوشیدنی گردو"به شماره 69258