پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲  -  Thursday, December 7, 2023
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » مهندس هادی افشار[_HprPDF] هادی افشار نام و نام خانوادگی
مربی مرتبه علمی
عضو سمت
آبیاری و زهکشی تخصص
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبعیی خراسان رضوی محل کار
afsharch@yahoo.com پست الکترونیک
09151117682 شماره تماس
05133822373 فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

لیسانس مهندسی آبیاری - دانشگاه فردوسی مشهد - 1371
فوف لیسان آبیاری و زهکشی - دانشگاه شیراز - 1376
دانشجو دکتری آبیاری و زهکشی- دانشگاه فردوسی -  1396

سوابق شغلی

 • کارشناس پژوهشی ، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی از سال 1377-1378
 • عضو هیئت علمی ، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی از سال   1378 تا کنون 

 سوابق اجرایی

 •  مسئول بازبینی مطالعات آبیاری تحت فشار در استان خراسان رضوی از سال 1387 تا کنون 
 • مسئول بازبینی مطالعات آبیاری تحت فشار در استان خراسان شمالی از سال 1394 تا کنون  

 سوابق تدریس

 •  فنون و نحوه اندازه‏گيري‏ آب آبياري در طرحهاي تحقيقاتي مرکز آموزش کشاورزي کرج 1382
 • روشهاي آبياري قطره اي و ميکرو 36 ساعت مرکز آموزش کشاورزي مشهد 1382
 • راندمان آبياري و پوشش انهار 36 ساعت مرکز آموزش کشاورزي مشهد 1382
 • منابع آب و مديريت آن در کشاورزي 30ساعت مرکز آموزش کشاورزي مشهد  1383
 • مصرف آب و آبياري در چغندر قند (ويژه مهندسين ناظر چغندر قند)   8ساعت مرکز آموزش کشاورزي قاين 1383
 • آبياري عمومي ، کارشناسی . مرکزآموزش علمي کاربردي جهاد کشاورزي خراسان 1385-1386
 • طراحي و اجراي سيستم هاي آبياري تحت فشار . کارشناسی . سازمان نظام مهندسي کشاورزي 1385
 • آبياري عمومی  کاردانی . مرکز آموزش کشاورزي خراسان 1385-86
 • آبياري عمومي 3 واحد مرکز آموزش کشاورزي خراسان  1386
 • آبياري و اقليم شناسي . کارشناسی دانشگاه آزاد مشهد .1386
 • طراحي سيستم هاي آبياري  . کارشناسی . دانشگاه آزاد تربت حيدريه 1380
 • برنامه نويسي کامپيوتر . کارشناسی . دانشگاه آزاد تربت حيدريه   1380
 • آموزش تکميلي طراحي سيستم هاي آبياري . کارشناسی. دانشگاه بيرجند   1387
 • آبیاری عموم ، کارشناسی ، دانشگاه پیام نور - مشهد، 1387 

 

مقالات 

مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 Sepaskhah A . R .  and Afshar-Chamanabad H. 2002.    Determination of Infiltration Rate for Every-other Furrow Irrigation . Biosystems Engineering. 82(4): 479-484

 مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 1.     ا فشار ه.  و  سپاسخواه ع ر. 1380. بررسي ضرائب معادله نفوذ لوئيس - کوستياکف درآبياري جويچه‌‌اي يک‌‌درميان با استفاده از دو روش محاسباتي. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي. شماره 8.
 2. افشار ه.  و  سپاسخواه ع ر. 1380 کاربرد معادله نفوذ گرين-امپت در آبياري جويچه‌‌اي يک‌‌ درميان . مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي. شماره 9.
 3. مهرابادي ح.ر. و  افشار ه. 1384. بررسي روشهاي مختلف آبياري شياري بر ميزان آب مصرفي، عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه. مجله نهال و بذر. شماره 21 ، جلد 2 : 269-286.
 4. چاجي ح. و افشار ه. 1385. بررسي تاثير چند روش خاک‏ورزي روی خواص فيزیکی خاک، بهره وری مصرف سوخت و عملکرد پنبه. مجله  تحقيقات مهندسي کشاورزي. شماره 26 جلد 7: 159-173.
 5. افشار ه. و مهرآبادي ح. ر. 1386 . بررسي عملکرد پنبه و اجزاء آن در دو روش آبياري قطره اي وشياري. شماره 4 جلد 23: 557-570.
 6. حقایقی مقدم س. ا.  ، طباطبايي يزدي ج.، قدسی م.  و افشار ه. 1389. استحصال آب باران برای آبياري تکميلي گندم دیم در منطقه مشهد . مجله آب و خاک (علوم و صنايع کشاورزي)         جلد 24 (2) : 198-207.
 7. صدرقاين س. ح.، اکبري م.، افشار ه.  و نخجوانی مقدم م. 1389. اثر سه روش آبياري ميکرو و سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد گوجه فرنگي. مجله آب و خاک (علوم و صنايع کشاورزي) جلد 24 (3) : 574-582.
 8. افشار ه.، صدرقاین س. ح. و مهرآبادی ح.م. 1391. ارزیابی کاربرد مالچ پلاستیک برعملکرد و میزان آب مصرفی در زارعت پنبه. 1391. مجله آب و خاک . شماره 6 جلد 26. 1421-1427.

 مقاله  های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی
 1.  افشار ه. و  سپاسخواه ع.ر. 1378. تعيين ضرايب معادله نفوذ لوئيس کوستياکف براي آبياري جويچه اي يک درميان. هفتمين سمينار آبياري و کاهش تبخير 10 - 12 اسفند. کرمان
 2. افشار ه. و مهرآبادی ح.ر. 1381. تاثير آبياري شياري يک‏درميان بر کاهش آب مصرفي زراعت پنبه. هفتمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. کرج.
 3. افشار ه.، حقايقي مقدم س. ا. و فلاح طوسی . ع. 1383. بررسي تاثير آرايش کاشت و روش آبياري در کارايي مصرف آب ، کميت و کيفيت کلزا. اولين همايش ملي دانه هاي روغني.  دي ماه. گرگان
 4. افشار ه.، نبئي ع. و جميلي ح. 1384. بررسي فاصله لترالهاي آبياري قطره اي در زراعت پنبه. اولین جشنواري ملي سيستمهاي آبياري تحت فشار ارديبهشت ماه. نيشابور.
 5. افشار ه. مهرابادي ح. ر. و جميلي ح. بررسي عملکرد پنبه و اجزاء آن در دو روش آبياري قطره اي و شيار   نهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. شهريور. ورامين.
 6. جميلي ح. و افشار ه.1385. بررسي روشهاي مختلف آبياري سطحي در زراعت پنبه. نهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران.شهريور. ورامين.
 7. مهرابادي ح. ر.، افشار ه. و سيرجاني م. 1385. بررسي کاربرد مالچ پلاستيک بر عملکرد پنبه و کاهش آب مصرفي. نهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران . شهريور . ورامين .
 8. حسن زاده مقدم ه. و  افشار ه. 1385. اثر روشهاي مختلف کم آبياري بر عملکرد دانه، اجزاء عملکرد وکارايي مصرف آب دو هيبرديد ذرت. نهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران .شهريور . ورامين.
 9. محمديان ر.، شيخ الاسلامي ر. و  افشار ه. 1385 . کاهش مصرف آب در زراعت چغندر قند در مناطق نيمه خشک . نهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. شهريور. ورامين.
 10. افشار ه. و مهرآبادي ح. ر. 1385. کاربرد آبياري قطره اي در زاعت پنبه دومين کارگاه فني خرد آبياري. آذر. کرج
 11. افشار ه. و شهبازي ح.ع. 1386. تعيين حد مجاز کاهش مقدار آب آبياري در مراحل مختلف رشد چغندر قند در استان خراسان. نهمين سمينار آبياري و کاهش تبخير. بهمن .کرمان
 12. حقايقي س. و افشار ه. 1386. بررسي تاثير الگوي کاشت و شيوه آبياري بر کارايي مصرف آب و عملکرد کلزا نهمين سمينار آبياري و کاهش تبخير .بهمن. کرمان.
 13. افشار ه.، صدر قاين س. ح. و جميلي ح.  1386. کاربرد آبياري قطره اي يک درميان در زراعت پنبه. اولين سمينار طرح ملي آبياري تحت فشار و توسعه پايدار. اسفند . کرج.
 14. باغاني ج.، جليني م. و افشار ه. 1386. اثر بخشي اجراي آبياري قطره اي بر کشاورزي استان خراسان. اولين سمينار طرح ملي آبياري تحت فشار و توسعه پايدار. اسفند. کرج.
 15. افشار ه.، اشرفي ش. و حسن زاده مقدم ه. 1386. کاربرد آبياري قطره اي زير سطحي و سطوح مختلف آبياري در زراعت ذرت دانه اي رقم کرج 700 در منطقه مشهد. اولين سمينار طرح ملي آبياري تحت فشار و توسعه پايدار. اسفند. کرج.
 16. افشار ه.، اسلامي ا. دهقانيان س. ا.  1387. بررسي امکان استفاده از آبياري جويچه اي يک درميان در زراعت غلات. دومين سمينار راهکارهاي بهبود و اصلاح سامانه هاي آبياري سطحي. خراداد . کرج. 
 17. افشار ه.، شهبازي ح.ع. و مهرآبادی ح. ر. 1387. بررسي اثر آبياري جويچه اي بک درميان بر کارايي مصرف آب در گياهان رديفي. دومين سمينار راهکارهاي بهبود و اصلاح سامانه هاي آبياري سطحي. خراداد . کرج
 18. حقايقي مقدم س. ا.، افشار ه.، دهقانيان س. ا. و اخوان ک. 1387. بررسي تاثير سه روش آبياري سطحي بر کارايي مصرف آب و عملکرد کلزا. دومين سمينار راهکارهاي بهبود و اصلاح سامانه هاي آبياري سطحي.خراداد. کرج.
 19. افشار ه.، صدر قاين س. ح. و باغاني ج.  1388. بررسي سطوح مختلف آب آبياري ، تراکم بوته و آرايش کاشت در روشهاي آبياري قطره‌اي و شياري در زراعت ذرت دانه‌اي رقم 704 در منطقه مشهد. دهمين سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخير. بهمن  کرمان.
 20. افشار ه.، حسن زاده مقدم ه. و اسلامی ا. 1388. بررسی تاثیر کم آبياري بر کارآيي مصرف‌آب دو هيبريد ذرت. دهمين سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخير. بهمن  کرمان
 21. جمیلی ح.، سیرجانی م و  افشار ه. 1389 . اثرات تاريخ کاشت و مواد تنظيم کننده رشد روي خواص کمي و کيفي  پنبه رقم ورامين. کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران

     کنفرانس های خارجی

 1.  Sadr Ghaen, S.H.,Afshar H. and Salehi M. M. 2000.  Evaluation of the hydraulic properties of the PE small size pipe used in trickle irrigation system(manifactured in Iran)        Micro 2000 Tht 6th International Micro-Irrigation Congress. 22-27 Oct 2000.South Africa.
 
 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

 1. بررسي اثر مقادير مختلف آب بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام در دست معرفي پنبه ( مجری) 1378 تا 1379
 2. بررسي الگوهاي مختلف آبياري شياري يک‏درميان در مقدار کل آب مصرفي و عملکرد پنبه. (مجری) 1379 تا 1380
 3. بررسي روش کاربردي تلفيق آبياري جويچه‏اي موجي و کاهش جريان در زراعت پنبه. (مجری) 1379 تا 1380
 4. بررسي تاثير آرايش کاشت درکارآيي مصرف آب ، کميت و کيفيت چغندر قند (مجری) 1378 تا 1380
 5. کارايي مصرف آب در زراعت پنبه در روش آبياري ميکرو(تيپ) (مجری) 1381 تا 1383
 6. مديريت آبياري ميکرو(تيپ) در زراعت پنبه (مقايسه با روش جويچه‏اي)  (مجری) 1381 تا 1383
 7. اثرات روشهاي مختلف کم آبياري بر عملکرد دانه، اجزاءعملکرد و کارايي مصرف آب دو هيبريد ذرت (مجری) 1381تا 1383
 8. بررسي تاثير آرايش کاشت و روش  آبياري در کارايي مصرف آب کميت و کيفيت دورقم کلزا (مجری) 1379 تا 1381
 9. تعيين حد مجاز تخليه رطوبتي در مراحل مختلف رشد چغندر قند. (مجری)  1382 تا 1384
 10. بررسي فني و اقتصادي روشهاي مختلف خاک ورزي و اثر آن بر مقدار آب مصرفي پنبه در منطقه کاشمر . (مجری)  1382تا 1383
 11. بررسي فني و اقتصادي مالچ پلاستيک بر کاهش آب مصرفي و خصوصيات کمي و کيفي پنبه (مجری) 1383 تا 1384
 12. تاثيرات سطوح مختلف آبياري قطره اي زير سطحي ، تراکم بوته و آرايش کاشت بر بهره‏وري آب ( Water productivity)  ذرت دانه اي رقم جديد کرج . (مجری) 1384 تا 1386
 13. بررسي کارايي مصرف آب آبياري سيستم هاي نشتي و ميکرو در کشت يک و دو رديفه ذرت دانه‏اي (مجری) 1384 تا 1386
 14. کاهش مصرف آب و افزايش کارايي مصرف آب گندم با روش آبياري شياري يک درميان. (مجری) 1384تا 1386
 15. بررسي تاثير آبياري قطره اي (سطحي و زير سطحي و مقادير مختلف آب بر رشد رويشي نهالهاي پسته. (مجری). 1385 تا 1389
 16. بررسي تاثير شکل‏دهنده هاي مختلف پشته و جويچه بر کارايي مصرف آب پنبه (مجری) . 1385 تا 1387
 17. بهره وري آب در گندم با استفاده از روش آبياري قطره اي (مجری) 1389 تا 1390

 

پر وژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 1. اثر آرایش کاشت های مختلف در آبیاری نواری قطره ای بر خصوصیات شیمیایی خاک ، عملکرد و کارایی مصرف آب گندم. ( مجری) 1395 تا 1397
 2.  تعیین آب مصرفی زعفران در کشور. ( مجری) . 1395 تا 1396    

 

 
تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 
نشریات فنی و ترویجی
 
 1.  افشار ه.، اسلامی ا. و س. ا. دهقانیان. آبیاری جویچه ای یکدرمیان در زراعت گندم . نشریه فنی شماره 32 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 

 

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

عضویت در مجامع علمی 
 

تشویقات 
 

دریافت لوح تقدیر از رئيس موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي 1380

دریافت لولح تقدیر از رئيس مرکز تحقيقات کشاورزي خراسان. محقق نمونه . سال.1381

دریافت لوح تقدیر از رئیس مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خراسان محقق نمونه  1382

دریافت لوح تقدیر از رئیس موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي محقق نمونه      1383

دریافت لوح تقدیر از رئیس مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيع خراسان محقق نمونه     1384

دریافت لولح تقدیر از رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی-پزوهشگر نمونه – سال 1390

دریافت لولح تقدیر از رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی-نقش موثر در بازبینی مطالعات آبیاری تحت فشار – سال 1395

 
 

سایر موارد