جمعه ۰۱ تیر ۱۴۰۳  -  Friday, June 21, 2024
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » دکتر محمد جلینی[_HprPDF] محمد جلینی نام و نام خانوادگی
دانشیار مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
آبیاری و زهکشی تخصص
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی محل کار
mjolaini_re@yahoo.com پست الکترونیک
05133822374 شماره تماس
05133822373 فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 

لیسانس، مهندسی آبیاری، دانشگاه فردوسی مشهد، 1372

فوق لیسانس، مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه تبریز، 1375

دکتری، آبیاری و زهکشی، دانشگاه آزاد اسلامی، 1381

سوابق شغلی

 

عضوء هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی- بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، از سال 1375 تاکنون.

سوابق اجرایی

 

سوابق تدریس
 
        ·         رابطه آب و خاک و گياه تکميلي، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی فردوس، از 1385 تا 1389.

·         روشهاي آبياري، کارشناسی، مرکز آموزش چهاد کشاورزي خراسان رضوي، از 1381 تاکنون.

·         رابطه آب و خاک و گياه، کارشناسی، مرکز آموزش چهاد کشاورزي خراسان رضوي، از 1381 تاکنون.

·         هوا و اقلیم شناسی ، کارشناسی، مرکز آموزش چهاد کشاورزي خراسان رضوي، از 1381 تاکنون.

·         زهکشی اراضی ، کارشناسی، مرکز آموزش چهاد کشاورزي خراسان رضوي، از 1381  تا 1389.

·         مکانیک سیالات ، کارشناسی، مرکز آموزش چهاد کشاورزي خراسان رضوي، از 1388  تا 1393.

·         هیدرولیک و پمپهای آتش نشانی ، هلال احمر، از 1388  تاکنون.

·         اصول و روشهای آبیاری ، کارشناسی، مرکز آموزش علمی- کاربردی- شهررداری مشهد، از 1381 تا 1382.

·         اصول و روشهای آبیاری ، کاردانی، مرکز آموزش چهاد کشاورزي خراسان رضوي، از 1381 تاکنون.


مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

1.     FARIBORZ ABBASI, HEIDAR TAIFEH REZAEE, MOHAMMAD JOLAINI AND HAMZEH ALI ALIZADEH. 2012. EVALUATION OF FERTIGATION IN DIFFERENT SOILS AND FURROWIRRIGATION REGIMES. IRRIGATION AND DRAINAGE. 61: 533–541.

2.     Shirin Ghazian Tafrishi- Amir Ayenehband- Hossein Tavakoi- Saeed Khavari Khorasani- Mohammad Joleini. 2014. INVESTIGATION ON YIELD, YIELD COMPONENTS AND SECONDARY TRAITS OF SWEET CORN AS AFFECTED BY DIFFERENT IRRIGATION LEVELS ANS PLANTING METHODS. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences.  2014 Vol. 4 (3) July-September.

3.     Shirin Ghazian Tafrishi- Amir Ayenehband- Hossein Tavakoi- Saeed Khavari Khorasani- Mohammad Joleini. 2014. Impacts of drought stress and planting methods on sweet corn yield and water use efficiency. Journal of Plant Physiology and Breeding. accepted for publication. 19 Feb 2014.

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 

1.       محمد جليني، فريدون کاوه، ابراهيم پذيرا و منصور پاره کار. 1382. شبيه سازي رطوبت در پروفيل خاک با استفاده از مدل رياضي LEACHM . مجله علوم کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي. جلد 9 شماره 3.

2.       محمد جليني، فريدون کاوه، ابراهيم پذيرا و منصور پاره کار. 1383. بررسي اثرات تنش آبي و مقادير مختلف ازت  روي خصوصيات کمي و کيفي چغندرقند. مجله علوم کشاورزي و منابع طبيعي  دانشگاه گرگان. جلد 11 شماره 1

3.       محمد جليني، فريدون کاوه، ابراهيم پذيرا و منصور پاره کار. 1384. برآورد رطوبت در محدوده توسعه ريشه چغندرقند با استفاده از مدل LEACHM . علوم کشاورزي و منابع طبيعي  دانشگاه گرگان. ضميمه آذر- دي 1384

4.       محمد جليني. 1385. بررسي تاثير روش آبياري قطره اي و سطوح مختلف آب بر عملکرد و کارايي مصرف آب در انگور. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي. جلد 7 شماره 28

5.       محمد جليني. 1385. بررسي تاثير روش آبياري، تاريخ کاشت و رقم روي توليد بذر حقيقي سيب زميني. دانش کشاورزي- دانشگاه تبريز. جلد 16 شماره 2

6.       محمد جليني. 1385. بررسي تاثير روش آبياري قطره اي بر عملکرد و کارايي مصرف آب در انگور. شریه خوشه . شماره  31 آذر 85

7.       محمد جليني. 1386.  مديريت تنش آبي در زراعت چغندر. نشریه خوشه. شماره 35فروردین 86.

8.       محمد جليني- فریبرز عباسی. 1378.  بررسي روند تغييرات نيترات و آمونيم در نیمرخ خاک با استفاده از مدل رياضي leachn  . مجله موسسه تحقيقات فني و مهندسي. جلد 9 شماره 1.

9.       محمد جلینی. 1387. بررسي اثرات تنش آبي و مقادير مختلف کود نيتروژن بر عملکرد و کارايي مصرف آب در چغندرقندپژوهش در علوم کشاورزي- دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان. جلد 4 شماره 2 زمستان 1387.

10.   محمد جليني- فریبرز عباسی. 1388. توصيه هايي براي کودآبياري در روش هاي آبياري سطحي. نشريه فني (موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي).

11.   محمد جلینی- فریبرز عباسی. 1388. ارزيابي يکنواختي کودآبياري و تلفات کود در آبياري جويچه‌اي. مجله آب و خاک (علوم و صنايع کشاورزي) دانشگاه فردوسي. جلد 23، شماره 2 تابستان 1388.

12.   محمد جلینی- حسین توکلی- محمد کاظمی. 1389. توصيه هاي مهم و کاربردي براي انارکاران. ماهنامه باغدار.

13.   محمد جلینی- قاسم زارعی. 1389. معرفي سامانه آبياري زيرسطحي سفالي و کارگاه توليد سفال در شهرستان فردوس. ماهنامه باغدار.

14.   محمد جلینی. 1390. بررسي اثر سطوح مختلف آب و مالچ پلاستيک بر عملکرد و کارایی مصرف آب گوجه فرنگي در روش آبياري قطره¬اي سطحي و زير سطحي. مجله آب و خاک  (علوم و صنايع کشاورزي) دانشگاه فردوسي   . جلد 25، شماره 5 زمستان 1390.

15.   محمد جلینی- فاطمه دوستی. 1390. بررسی میزان تجمع نیترات در محصول سیب زمینی و گوجه فرنگی. فصلنامه علمي محيط زيست. شماره 50 سال 1390.

16.   محمد جلینی- حمیدرضا مهرآبادی. 1391. بررسی تاثیر روشهای آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی و دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی پنبه. نشريه علمي- پژوهشي آب و خاک دانشگاه فردوسي مشهد  . جلد 26 شماره 3 شهریور 1391.

17.   شیرین قاضبان تفریشی- امیرآینه بند- حسین توکلی- سعید خاوران- خراسانی- محمد جلینی. 1391. بررسي صفات تعيين کننده عملکرد ذرت شيرين در شرايط آبياري معمولي و تنش آبي با استفاده از روشهاي چند متغيره. مجله علمي- پژوهشي تنشهاي محيطي در علوم زراعي. جلد 15 شماره 1 نيمه اول سال 91.

18.   محمد جلینی. 1392. تاثير مقادير و زمان قطع آب آبياري بر عملکرد و کارآيي مصرف آب ارقام گندم در روش آبياري باراني. مجله علمي- پژوهشي تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد 14 شماره 1 سال 1392.

19.   شیرین قاضبان تفریشی- امیرآینه بند- حسین توکلی- سعید خاوران- خراسانی- محمد جلینی. 1392. تاثير کم آبياري و روش کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام مختلف ذرت شيرين. نشريه علمي-پژوهشي پژوهشهاي زراعي ايران. جلد 11 شماره 1 بهار 92.

20.   امير حق وردي- بيژن قهرمان- محمد جليني- علي اصغر خشنود ايزدي- زهرا عربي. 1390. مقايسه روشهاي مختلف هوش مصنوعي در مدل سازي منحني مشخصه رطوبتي خاک (مطالعه موردي: شمال و شمال شرق ايران). مجله پژوهشهاي حفاظت آب و خاک- دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان.جلد 18 شماره 2

21.   امير حق وردي- بيژن قهرمان- علي اصغر خشنود ايزدي - محمد جليني - زهرا عربي. 1391. اعتبار سنجي و مقايسه چند تابع انتقالي نقطه اي و پرامتريک براي پيش بيني ميزان رطوبت خاک در پتانسيل هاي ماتريک مختلف. مجله پژوهشهاي حفاظت آب و خاک- دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان .جلد 19 شماره 2.

 

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی
 
 
 
کنفرانس های داخلی
 

ه- شرکت در همایش های علمی

ردیف

عنوان همایش

عنوان مقاله

نام نویسنده (گان)

تاریخ

محل

ارائه شده

ارائه نشده

1

اولين جشنواره ملي ترويج سيستم هاي آبياري تحت فشار

استفاده از آبياري قطره اي در باغهاي سيب (پايه هاي مالينگ)

محمد جليني

ارديبهشت 1384

شهرستان نيشابور

*

 

2

اولين جشنواره ملي ترويج سيستم هاي آبياري تحت فشار

کاربرد آبياري قطره اي در تاکستانهاي انگور

محمد جليني

ارديبهشت 1384

شهرستان نيشابور

*

 

3

چهارمين کنکره علوم باغباني

بررسي تاثير مقادير آب و روش آبياري قطره اي روي عملکرد و کارايي مصرف آب پايه هاي مالينگ سيب

محمد جليني  علي مختاريان

17/8/84

دانشگاه فردوسي مشهد

*

 

4

چهارمين کنکره علوم باغباني

بررسي تاثير مقادير آب و روش آبياري قطره اي روي عملکرد و کارايي مصرف آب انگور

محمد جليني 

17/8/84

دانشگاه فردوسي مشهد

*

 

5

هفته پژوهش

مقايسه دو روش آبياري باراني و شياري از نظر عملکرد و تراکم آفات پنبه

محمد سيرجاني و محمد جليني

21/9/84

شهرستان مشهد

*

 

6

هفته پژوهش

اثر مقادير مختلف آب و کود ازت بر خصوصيات کمي و کيفي سيب زميني در روش آبياري تيپ

محمد جليني

21/9/84

شهرستان مشهد

*

 

7

هفته پژوهش

بررسي تاثير روش آبياري قطره اي و سطوح مختلف آب بر عملکرد و کارايي مصرف آب سيب زميني

محمد جليني

1/11/85

مشهد

*

 

8

دومين کارگاه فني خردآبياري

بررسي تاثير روش آبياري قطره اي و سطوح مختلف آب بر عملکرد و کارايي مصرف آب انگور

محمد جليني

2/9/85

کرج

*

 

9

سمينار سالانه کارخانه هاي قند و شکر ايران

مديريت آب و ازت در زراعت چغندرقند

محمد جليني

2/3/86

مشهد

*

 

10

نخستين همايش ملي دستاوردهاي نوين در کشاورزي

بررسي اثر مقادير مختلف آب و کود ازت بر کارايي مصرف آب در سيب زميني به روش آبياري   قطره اي

محمد جليني و مجید فروهر

25/9/86

دانشگاه آزاد اسلامي ورامين

*

 

11

نخستين همايش ملي دستاوردهاي نوين در کشاورزي

بررسي کارايي مصرف آب و ازت و کارايي جذب ازت تحت تنش آبي و مقادير کود نيتروژن در چغندرقند Beta Vulgaris

محمد جليني هما ذره پرور

25/9/86

دانشگاه آزاد اسلامي ورامين

*

 

12

پنجمين کنگره علوم باغباني ايران

اثر مقادير مختلف آب و کود نيتروژني بر خصوصيات کمي و کيفي سيب زميني در روش آبياري تيپ

محمد جليني و مجید فروهر

18-16 شهريورماه 1386

دانشگاه شيراز

*

 

13

اولين همايش سازگاري با کم آبي

بررسي اثرات تنش آبي و مقادير مختلف ازت روي خصوصيات کمي و کيفي چغندرقند

محمد جلینی

5-2 بهمن ماه 1386

تهران- شرکت مديريت منابع آب ايران

*

 

14

اولين سمينار آبياري تحت فشار و توسعه پايدار

اثر بخشي اجراي آبياري قطره اي بر کشاورزي استان خراسان رضوي

جواد باغانی- محمد جلینی- هادی افشار

2/12/86

موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر

*

 

15

هفته پژوهش

بررسی کود آبیاری در آبیاری شیاری

محمد جليني

دی ماه 1387

شهرستان مشهد

*

 

16

همایش سیب زمینی غذای آینده

بررسی تاثیر روش آبیاری و تاریخ کاشت روی تولید بذر حقیقی سیب زمینی

محمد جلینی

22/8/87

شهرستان مشهد

*

 

17

اولین کنگره ملی گوجه فرنگی

بررسی اثر مالچ پلاستیک، روش آبیاری و مقدار اب مصرفی روی عملکرد گوجه فرنگی

محمد جلینی-علیرضا سبحانی- راحیل سعادت

23 و 24 بهمن 1387

شهرستان مشهد

*

 

18

اولین کنگره ملی گوجه فرنگی

بررسی اثر مالچ پلاستیک، روش آبیاری و مقدار اب مصرفی روی خصوصیات کیفی گوجه فرنگی

راحیل سعدات- محمد جلینی- علیرضا سبحانی

23 و 24 بهمن 1387

شهرستان مشهد

*

 

19

اولین کنگره ملی گوجه فرنگی

بررسی اثر مالچ پلاستیک و میزان آب در کنترل علفهای هرز گوحه فرنگی

علیرضا صفاری- محمد جلینی- محمد بازوبندی

23 و 24 بهمن 1387

شهرستان مشهد

*

 

20

اولین کنگره ملی گوجه فرنگی

برسی اقتصادی استفاده از مالچ و روشهای آبیاری قطره ای در زراعت گوچه فرنگی

شجاعت زارع- محمد جلینی

23 و 24 بهمن 1387

شهرستان مشهد

*

 

21

اولین کنگره ملی گوجه فرنگی

بررسی اثر مالچ پلاستیک و مقدار اب مصرفی روی شاخص سطح برگ و تجمع ماده حشک گوجه فرنگی

راحیل سعادت- علیرضا سبحانی- محمد جلینی

23 و 24 بهمن 1387

شهرستان مشهد

*

 

22

سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

بررسی پتانسیل بازیافت ضایعات آلی مختلف(شامل کود گاوی، برگ و مقوای خردشده کمپوست) به کمک تکنولوژی تولید ورمی کمپوست

علیرضا صفاری- سعید قیصری- محمد جلینی

25 الی 29 مهر ماه 88

دانشگاه تهران

*

 

23

اولین همایش ملی الگوی مصرف و توسعه کشاورزی

بررسی اثرات سطوح مختلف آب و مالچ پلاستیک بر عملکرد و کارآیی مصرف آب گوجه فرنگی در روش آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی

محمد جلینی

29/7/88

 

*

 

24

مديريت محيط زيست و توسعه پايدار کشاورزي

بررسي اثر کودهاي زيستي کمپوست، ورمي کمپوست و کمپوست گرانوله گوگرددار روي روند رشد و عمکلرد خيار درختي

عليرضا صفاري - محمد جليني

مهرماه 1388

تهران

*

 

25

چالش ها و راهکارهاي توسعه پايدار بخش کشاورزي(هفته پژوهش)

ضرورت و راهکارهاي اصلاح الگوي مصرف آب در بخش کشاورزي

محمد جليني

آذرماه 1388

شهرستان مشهد

*

 

26

سومين همايش علفهاي هرز ايران

بررسي تاثير کالچ پلاستيکي سياه و سطوح آبي روي عملکرد و روند کنترل علفهاي هرز مزارع گوجه فرنگي به دو روش آبياري قطره اي سطحي و زيرسطحي

عليرضا صفاري - محمد جليني

28 و 29بهمن ماه 88

بابلسر

*

 

27

اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار

ارزیابی اثر کود زیستی ورمی کمپوست بر خصوصیات رشدی گیاه زینتی بنفشه افریقایی در مقایسه با کودهای آلی کمپوست زباله و کمپوست گرانوله گوگردار

علیرضا صفاری- محمد جلینی- علی نجفی- علی آدینه نیا-

19/12/88

شیراز

*

 

28

همايش کشاورزي حفاظتي و توسعه پايدار

ارزيابي مديريت علفهاي هرز مزارع گوجه فرنگي با استفاده از سطوح مختلف آب، روشهاي آبياري قطره اي و خاک پوش پلاستيکي سياه

عليرضا صفاري- محمد جليني- محمد بازوبندی- ابوالفضل کریمیان

ارديبهشت 1389

شهرستان شيراز

*

 

29

جشنواره پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی

 

اثر مقادیر مختلف آب و کود ازت بر خصوصیات کمی و کیفی سیب زمینی در روش آبیاری تیپ

محمد جلینی -مجید فروهر

آذر و دی 1389

شهرستان مشهد

*

 

 

30

سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار

اثر مقادیر و زمان قطع آب آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ارقام گندم در روش آبیاری بارانی

محمد جلینی، قاسم زارعی و جواد باغانی

بهمن ماه 1389

کرج

*

 

31

اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

مقایسه کیفیت نگهداری پرتقال خونی تحت تیمارهای گرمایی در دوره انبارمانی با روش پردازش تصویر

صمد نظرزاده اوغاز، محمدحسین آق خانی و محمد جلینی

بهمن ماه 1389

اهواز

*

 

32

دوازدهمین کنکره علوم خاک ایران

برآورد منحنی رطوبتی خاک با استفاده از توزیع ذرات

زهرا عربی- ابراهیم پذیرا- محمد جلینی

14-12/06/90

تبریز

*

 

33

همایش انار

سیستم آبیاری زیرسطحی سفالی روشي نوين جهت آبياري باغات (انار)

 

محمد جلینی- قاسم زارعی

مهرماه 1390

فردوس

*

 

34

کنفرانس بین المللی آبیاری میکرو

Effect of Surface and Subsurface Drip Irrigation Methods and Irrigation frequency on the Quality and Quantity of Cotton

محمد جلینی

مهرماه 1390

تهران

*

 

35

کنفرانس بین المللی آبیاری میکرو

Effects of Moisture Regimes and Plastic Mulching on Tomato in Surface and Subsurface Drip Irrigation Methods

 

محد جلینی- قاسم زارعی

مهرماه 1390

تهران

*

 

36

کنفرانس بین المللی آبیاری میکرو

Effects of Irrigation Frequecy and Water Cut off in Drip-Tape Irrigation on Qualitative and Quantitative Yield in Potato Cultivars

محمد جلینی- محمد کاظمی

مهرماه 1390

تهران

*

 

37

هفته پژوهش

کاربرد آبیاری زیرسطحی در باغات و گلخانه ها

محمد جلینی

3/10/90

شهرستان مشهد

*

 

38

هفته پژوهش

مقایسه روش آبیاری زیرسطحی سفالی با روش سنتی مرسوم در باغات انار

محمد جلینی

3/10/90

شهرستان مشهد

*

 

39

the VIII. Int e rnati on al Soil Science Congress

Investigation on the Rate of Ammonium and Nitrate Variation in Soil Profile Using LEACHN Model

محمد جليني-فریبرز عباسی

15/05/2012

İzmir- Turkey

*

 

40

the VIII. Int e rnati on al Soil Science Congress

Evaluation of fertigation uniformity and fertilizer losses in furrow irrigation

محمد جليني-فریبرز عباسی

15/05/2012

İzmir- Turkey

*

 

41

اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه

کاربرد روشهای آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی در زراعت پنبه

محمد جليني-

حمیدرضا مهرآبادی

1391

تهران

*

 

42

اولین همایش ملی آبیاری و بهره وری آب کشاورزی

بررسی اثر دور آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب سیب زمینی

محمد جلینی- محمد کاظمی

10/11/92

شهرستان مشهد

*

 

43

اولین همایش ملی آبیاری و بهره وری آب کشاورزی

ثر سطوح مختلف آب بر عملکرد و کارآیی مصرف آب گوجه فرنگی در روش آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی

محمد جلینی- علیرضا سبحانی- محمد کریمی

10/11/92

شهرستان مشهد

*

 

44

اولین همایش ملی آبیاری و بهره وری آب کشاورزی

ارزیابی سیستم آبیاری سنترپیوت در استان خراسان رضوی

محمد کریمی- محمد جلینی

10/11/92

شهرستان مشهد

*

 

45

هفته پژوهش

امکان سنجی و بررسی اقتصادی و فنی اصلاح بندها و کانالهای خاکی انتقال آب (نیشابور)

شجاعت زارع- محمد جلینی- علی باقریان

19/12/92

شهرستان مشهد

*

 

46

اولین همایش ملی فناور‌‌ی‌های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی

تاثیرمقدار کود نیتروژن مصرفی بر باقیمانده نیترات در محصول سیب زمینی

محمد جلینی- مهدی قیافه داودی

29/11/93

شهرستان مشهد

*

 

47

اولین همایش ملی فناور‌‌ی‌های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی

تاثیرمقدار کود نیتروژن مصرفی بر باقیمانده نیترات در محصول گوجه فرنگی

 

محمد جلینی- مهدی قیافه داودی

29/11/93

شهرستان مشهد

*

 

48

نخستین کنگره آبیاری و زهکشی ایران

تعیین ضریب تغییرات قطعات سفالي مورد استفاده در آبیاری زیرسطحی سفالی

محمد جلینی- قاسم زارعی- محمد کریمی

23/02/94

شهرستان مشهد

*

 

49

نخستین کنگره آبیاری و زهکشی ایران

بررسی شاخص های بهره‌وری آب کشاورزی در محصولات مهم زراعی استان خراسان رضوی

محمد کریمی -محمد جلینی

23/02/94

شهرستان مشهد

*

 

 
کنفرانس های خارجی
 

 

ردیف

عنوان همایش

عنوان مقاله

نام نویسنده (گان)

تاریخ

محل

ارائه شده

ارائه نشده

1

کنفرانس بین المللی آبیاری میکرو

Effect of Surface and Subsurface Drip Irrigation Methods and Irrigation frequency on the Quality and Quantity of Cotton

محمد جلینی

مهرماه 1390

تهران

*

 

2

کنفرانس بین المللی آبیاری میکرو

Effects of Moisture Regimes and Plastic Mulching on Tomato in Surface and Subsurface Drip Irrigation Methods

 

محد جلینی- قاسم زارعی

مهرماه 1390

تهران

*

 

3

کنفرانس بین المللی آبیاری میکرو

Effects of Irrigation Frequecy and Water Cut off in Drip-Tape Irrigation on Qualitative and Quantitative Yield in Potato Cultivars

محمد جلینی- محمد کاظمی

مهرماه 1390

تهران

*

 

4

the VIII. Int e rnati on al Soil Science Congress

Investigation on the Rate of Ammonium and Nitrate Variation in Soil Profile Using LEACHN Model

محمد جليني-فریبرز عباسی

15/05/2012

İzmir- Turkey

*

 

5

the VIII. Int e rnati on al Soil Science Congress

Evaluation of fertigation uniformity and fertilizer losses in furrow irrigation

محمد جليني-فریبرز عباسی

15/05/2012

İzmir- Turkey

*

 


پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

 

1.       بررسي اقتصادي وامکانسنجي تبديل موتورپمپهاي ديزلي به الکتروپمپ. مجری. 1375 تا  1377.

2.       تهيه يک مدل رياضي براي طراحي و ارزيابي روشهاي آبياري سطحي. مجری. 1375 تا 1377.

3.       بررسي عوامل مؤثر بر توليد بذر حقيقي سيب‏زميني ( TPS ) در شرايط مزرعه. مجری. 1376 تا 1378.

4.        بررسي‏هاي فيزيولوژيکي تحمل به خشکي چغندرقند در ارتباط با ازت و پتاسيم            13. مجری. 1379 تا 1383.

5.       مقايسه دو روش آبياري باراني و شياري روي تراکم آفات پنبه. مجری. 1382 تا 1384

6.       تعيين بهترين دور و عمق در روش آبياري قطره‏اي روي پايه هاي مالينگ سيب و انگور. مجری مسئول. 1378 تا 1383.

7.        اثر مقادير مختلف آب و کود ازت روي خصوصيات کمي و کيفي سيب زميني در روش آبياري تيپ. مجری. 1383 تا 1385.

8.       کاربرد کم‏آبياري با استفاده از روش‏ آبياري باراني از نظر تعيين زمان کاهش آب آبياري و مقادير کاهش مصرف آب در طول مراحل مختلف رشد گندم. مجری. 1384 تا 1386.

9.        بررسي  اثرات سطوح مختلف آب و مالچ پلاستيک بر کميت و کيفيت گوجه فرنگي در روش آبياري قطره اي سطحي و زير سطحي. مجری. 1384 تا 1387.

10.    بررسي امکان کود آبياري در رژيم‌هاي مختلف آبياري جويچه‌اي. مجری. 1384 تا 1387.

11.   بررسی مقدماتی علل سفید شدن دانه های انار در استان خراسان. مجری. 1386 تا 1387.

12.    بررسي تاثير روشهاي آبياري قطره اي سطحي و زيرسطحي و دور آبياري بر کميت و کيفيت پنبه. مجری مسئول. 1386 تا 1388.

13.   بررسي اثرات دور آبياري و قطع آب در روش آبياري قطره اي (تيپ) بر عملکرد کمي و کيفي سيب زميني. مجری مسئول. 1386 تا 1388.

14.   بررسي کاربرد کود در مزارع کشاورزي و ارائه راهکارهاي اجرايي جهت کاهش اثرات سوء زيست محيطي. مجری. 1387 تا 1389.3

15.   بررسي آبشويي نيترات در مزارع کشاورزي و تاثير آن بر آلودگي آبخوان (مطالعه موردي دشت مشهد). مجری. 1388 تا 1391.

16.    تعیین خصوصیات هیدرولیکی و الگوی توزیع رطوبتی خاک در آبیاری زیرسطحی سفالی. مجری. 1388 تا 1390.

17.   بررسي تاثير روشهاي آبياري قطره اي سطحي و زير سطحي و سطوح مختلف آب بر کميت و کيفيت درختان هلو و شليل. مجری مسئول.  1386 تا 1392.

18.    بررسی دور آبیاری و سطوح مختلف نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی سیب زمینی در روش آبیاری قطره ای زیر سطحی. مجری. 1389 تا 1392.

19.   بررسی تاثیر سطوح مختلف آب و نیتروژن بر آبشویی نیترات  (مدل و آزمایش های مزرعه ای). مجری. 1388 تا 1391.


پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 

 1-        اثر کشاورزی حفاظتی بر عملکرد و کارایی مصرف آب در تناوب گندم و چغندرقند در اقلیم سرد خراسان رضوی. مجری. 1392 تا 1395.

2-        بررسی تأثیر سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر عملکرد کمي و کيفي زعفران. مجری. 1394 تا 1397.

 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 
نشریات فنی و ترویجی
 
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

عضویت در مجامع علمی 
 

تشویقات 
 

ن تقدير و تشويق

عنوان تقدير کننده

سال

 

رياست مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوی

1382

 

محقق نمونه مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي

1386

 

محقق نمونه استاني (استانداري خراسان رضوي)

1386

 

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر به خاطر همکاری جهت معرفی لاین گندم رقم زمستانه C-84-8

1389

 

 


سایر موارد

 

  ک پايان نامه (راهنمايي و مشاوره )

رديف

عنوان

نام دانشجو

مقطع

سال دفاع

سمت در پايان نامه

1

تعيين منحني رطوبتي با استفاده از توزيع ذرات خاک

زهرا عربي

کارشناسي ارشد

1383

مشاور

2

بازنگری الگوی کشت دشت فردوس بر پايه بیلان آبی

محمود رستمی

کارشناسی ارشد

1386

مشاور

3

بررسي اثر مقادير آب وازت روي خصوصيات کمي و کيفي چغندرقند

هما ذره پرور

کارشناسی ارشد

1386

مشاور

4

بررسي تاثير سطوح مختلف آبياري، روشهاي آبياري قطره اي و مالچ بر ترکيب گونه اي و تراکم علف هرز در زراعت خربزه

حسين ترابي

کارشناسي ارشد

1387

مشاور

5

بررسي تاثير مقادير آب و روش آبياري و مالچ روي روند رشد گوجه فرنگي

راحیل سعادت

کارشناسی ارشد

1387

مشاور

6

ارزيابي فني سيستم هاي آبياري قطره اي نواري اجرا شده در زراعت هاي رديفي شهرستان چناران

محسن ذبيحي حصاري

کارشناسی ارشد

1387

مشاور

7

بررسي اثر مالچ پلاستيکي و ميزان آب بر کنترل علفهاي هرز گوجه فرنگي

عليرضا  صفاري

کارشناسی ارشد

1388

راهنما

8

بررسي اثر دور آبياري و قطع آب بر عملکرد و برخي شاخص‌هاي رشد ارقام سيب زميني

هادي متقي

کارشناسی ارشد

1389

راهنما

9

مقایسه و ارزیابی سیستم‌های آبیاری زیرسطحی

 سفالی، قطره ای و سطحی در گونه‌های غالب فضای سبز شهری

حمید رمضانی

کارشناسی ارشد

8/7/1391

مشاور

10

مطالعه ویژگیهای فیزیولوژیکی و زراعی هیبریدهای ذرت شیرین و فوق شیرین در پاسخ به تنش خشکی

شیرین قاضیان تفریشی

دکتری

6/7/1393

مشاور

11

نقش آب های نامتعارف در مدیریت منابع آبی (مطالعه موردی : دشت مشهد)

ساناز صحرائی سعد آبادی

کارشناسی ارشد

مهرماه 1394

مشاور

·         دوره هاي آموزشي ، تخصصي ، تحقيقاتي و مديريتي طي کرده 

رديف

عنوان دوره

سال

مدت (ساعت)

محل برگزاري

1

مدلسازي رشد و نمو گياهان زراعي

1380

40

دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد

2

دوره    زبان انگليسي     Inter com (1)

1380

60

مرکز آموزش کشاورزي مشهد

3

تنش شوري و رشد گياهان

1380

40

دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد

4

دوره    زبان انگليسي     Inter com (2)

1381

50

مرکز آموزش کشاورزي مشهد

5

کاربرد طرحهاي آماري در کشاورزي و ...

1381

60

مرکز آموزش کشاورزي قزوين

6

آشنايي با نرم افزار SPSS

1381

36

مرکز آموزش کشاورزي کرج

7

کاربرد طرحهاي آماري پيشرفته در کشاورزي و ...

1381

36

مرکز آموزش کشاورزي کرج

8

فنون و نحوه اندازه‏گيري آب آبياري در طرحهاي تحقيقاتي

1382

18

مرکز آموزش کشاورزي کرج

9

مديريت يکپارچه منابع آب

1384

18

سمپوزيوم بين المللي بحران آب در استان خراسان رضوی

10

کاربرد GIS در مسائل آب و خاک

1386

24

مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)

11

کاربرد اتوماسیون در سامانه های آبیاری

1387

12

کرج

12

جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب

1387

16

شهرستان مشهد

13

بهينه سازي مصرف آب زراعي و اصلاح الگوي کشت

1388

16

شهرستان مشهد

14

مدیریت آبیاری، برنامه ریزی و پیش بینی در حوزه کشاورزی

1388

16

کرج

15

کابرد فناوری نانو در کشاورزی و صنایع غذایی و کاربرد پردازش تصویر و شبکه عصبی

1389

6

شهرستان مشهد

16

کارگاه آموزشی اثر بخشی و ارزیابی طرح های تحقیقاتی

1389

6

شهرستان مشهد

17

کارگاه هم اندیشی مستندسازی تجارب و ف ع الیت های آمادگی و کاهش اثرات خشکسالی در بخش کشاورزی

1389

8

شهرستان مشهد

18

کاربرد فناوری نانو در کشاورزی و صنایع غذایی و کاربرد پردازش تصویر و شبکه عصبی

1389

8

شهرستان مشهد

19

گردهمایی افزایش راندمان آب در آبیاری سطحی (تدریس)

1389

8

شهرستان مشهد

20

دوره آموزشی مبحث نوین زراعت (تدریس)

1389

8

شهرستان مشهد

21

جلسه هم اندیشی بین محققین و کشاورزان (تدریس

1389

8

جلگه رخ

22

Desertification and Its Control in Developing Countries

2011

18 روز (108ساعت)

(10 تا 28 سپتامبر)

کشور چین

23

ارزیابی اثرات زیست محیطی شبکه های آبیاری و زهکشی

1390

16

ستاد موسسه فنی و مهندسی کشاورزی

24

تکنولوژی طراحی و ساخت نوارهای آبیاری قطره ای

1390

8

شهرستان مشهد

25

کارگاه آموزشی و هم اندیشی گندم

1390

8

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

26

کاربرد آبیاری زیرسطحی سفالی در باغات و گلخانه ها (تدریس)

1390

8

مشهد- جشنواره پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی

27

مقایسه روش آبیاری زیرسطحی سفالی با روش سنتی مرسوم در باغات انار (تدریس)

1390

8

مشهد- جشنواره پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی

28

کارگاه آموزشی مدلها و روشهای تعیین نیاز آبی گیاهان گلخانه‌ای

1391

18

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کساورزی

29

کارگاه آموزشی اصول کشت های هیدروپونیک  گلخانه‌ای

1391

16

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کساورزی

30

کارگاه آموزشی مباحث نوین در مهندسی آب

1391

8

دانشگاه فردوسی مشهد

31

همایش روز جهانی غذا       

1391

8

پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی

32

دوره آموزشی آشنایی با آخرین یافته های تحقیقاتی در زمینه کشاورزی

1391

12

مجتمع آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی

33

کارگاه مبارزه با شیطان پرستی

1391

8

مشهد- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی-مقاومت بسيج اداره کل

34

حضور در جشنواره و نشست ملی نان های صنعتی کشور

1391

8

مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوی

35

به زراعی گندم و جو (تدريس)

1391

2

مجتمع آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی

36

Short  Course on Spate Irrigation and Water Management under Drought and water Scarcity

2013

96

UNESCO-IHE: Delft, the Netherlands, 09- 20 September

37

مسائل حفاظتی

1392

8

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی- فرمانده حوزه مقاومت بسيج 2 ادارات کل

38

دوره آموزشی اندیشه های سیاسی اسلامی و مبانی انقلاب اسلامی

1392

16

مرکز آموزش جهادکشاورزی خراسان رضوی (شهید هاشمی نژاد)

39

دوره آموزشی اصول تعلیم و تربیت اسلامی

1392

16

مرکز آموزش جهادکشاورزی خراسان رضوی (شهید هاشمی نژاد)

40

دوره آموزش عقیدتی همراه با تفسیر قرآن کریم

1392

36

دفتر آموزش کارکنان- کمیته راهبری

 
 

 

 سایر فعالیتهای انجام شده:

·         عضو هیئت تحریریه نشریه آب و توسعه پایدار . (دانشگاه فردوسی مشهد)

·         دبیر و عضو کمیته فنی بخش

·         عضو کمیته طرح جامع" مبارزه با خشکسالی

·         عضو کمیته انتخاب تولیدکنندگان برتر

·         بررسی مسائل آبیاری ایستگاه کاشمر

·         مجري پروژه " علل دانه سفيدي انار"

·         عضو کار گروه هماهنگی کمیته های فنی مرکز

·         عضو کار گروه خشکی و خشکسالی مرکز

·         نماینده مرکز در موضوع پساب کشف رود

·         عضو کمیته داوری مقالات اولین کنگره فناوری تولید و فراوری گوجه فرنگی

·         عضو کمیته فرعی (گیلاس و آلبالو) برنامه راهبردی میوه های هسته دار

·         عضو کار گروه تهبه و تدوین طرح جامع گندم

·         بازبینی مطالعات آبیاری تحت فشار

·         عضو کار گروه تدوین برنامه ملی بهبود، تولید، فرآوری، توزیع و صادرات زعفران

عضوء انجمن آبیاری و زهکشی ایران 

  ه     همکاري در طرح ترويجي آبياري قطره اي روي پنبه

اجراي شش فقره طرح تحقيقي ترويجي

تدريس در دوره سرويس و نگهداري تاسيسات آب و خاک بمدت 1 روز در مرکز آموزش کشاورزي مشهد (سال 1382)

تدريس در دوره ميوه‏هاي سردسيري  بمدت 1 روز در مرکز آموزش کشاورزي شاهرود (سال 1383)
تدريس آبياري غلات بمدت 4 روز در مرکز آموزش خراسان رضوی (1384)

تدريس دوره هاي ضمن خدمت در مرکز آموزش (از سال 1381 تاکنون)

کارگاه اموزشی انار ویژه کارشناسان کشور افغانستان (1387)

تدریس دوره ضمن خدمت مباحث نوین زراعت (آبیاری) برای کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی بمدت 24 ساعت در سال 1389

تدریس در دوره افزایش راندمان آب در آبیاری سطحی در سال 1389 جهت کارشناسان بمدت 6 ساعت.

ارزیابی و داوری چندین فقره طرح و گزارش نهایی و مقاله
و ....

-