جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹  -  Friday, July 10, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » دکتر سعید ظریف نشاطسعید ظریف نشاط نام و نام خانوادگی
دانشیار مرتبه علمی
عضو هيات علمي سمت
مکانيزاسيون کشاورزي- فناوريهاي پس از برداشت تخصص
مشهد - مجتمع کشاورزي طرق- مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي محل کار
zarifneshat@yahoo.com پست الکترونیک
09155119422 شماره تماس
05133409155 فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 

 • لیسانس، مهندسی ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تبریز، سال اتمام 1374
 • فوق لیسانس، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه تبریز، سال اتمام 1377
 • دکتری، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه تبریز، سال اتمام 1389

سوابق شغلی

 •   کارشناس پژوهشی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آمورش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، از سال 1378 تا 1379
 • عضو هیات علمی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آمورش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی ، از سال 1379 تا کنون
سوابق اجرایی
 
 • مسئول امور پژوهشی و فناوری مرکز تحقیقات و آمورش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، از 1393 تا کنون
 • دبیر علمی اولین همایش ملی فناوریهای نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی، بهمن ماه 1393، مشهد
 • دبير شوراي انتشارات مرکز از ابتداي سال 1394 تا کنون

 

سوابق تدریس
 
 •  اصول ایمنی در ماشینهای کشاورزی، کارشناسی، دانشگاه علمی کاربردی جهاد کشاورزی خراسان رضوی، نیمسال تحصیلی اول سال 1388
 • ماشینهای تسطیح اراضی، کارشناسی، دانشگاه علمی کاربردی جهاد کشاورزی خراسان رضوی، نیمسال تحصیلی اول سال 1389 تا 1390
 • مکانیزاسیون کشاورزی، کارشناسی، دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کاشمر، نیمسال تحصیلی اول سال 1390 تا 1392
 • ماشینهای خاک ورزی، کارشناسی، دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کاشمر، نیمسال دوم سال 1390 تا 1392
 • ماشینهای برداشت، کارشناسی، دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کاشمر، نیمسال دوم سال 1390 تا 1392
 • مکانیزاسیون کشاورزی 1، کارشناسی، دانشگاه پیام نور مشهد، نیمسال تحصیلی اول سال 1390 تا کنون
 • مکانیزاسیون کشاورزی 2، کارشناسی، دانشگاه پیام نور مشهد، نیمسال تحصیلی دوم سال 1390 تا کنون
 • تکنولوژی موتور، دانشگاه پیام نور مشهد، نیمسال تحصیلی دوم سال 1391 تا کنون
 • ماشینهای کشاورزی، کارشناسی، دانشگاه پیام نور مشهد، نیمسال تحصیلی اول سال 1390 تا کنون

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

 • Zarifneshat, S., Ghassemzadeh, H., Sadeghi, M., Abbaspour-Fard, M., Ahmadi, E., Javadi, A and Shervani-Tabar, M. 2010. Effect of Impact Level and Fruit Properties on Golden Delicious Apple Bruising. American Journal of Agricultural and Biological Sciences. 5(2):114-121.
 • Ahmadi, M., Ghassemzadeh, H., Sadeghi, M., Moghaddam, M., Zarifneshat, S. 2010. The effect of impact and fruit properties on the bruising of peach. Journal of Food Engineering. 97(1): 110-117.
 • Ahmadi, M., Ghassemzadeh, H., Sadeghi, M., Moghaddam, M., Zarifneshat, S., Ettefagh, M. 2012. Dynamic modeling of peach fruit during normal impact. Journal of Food Process Engineering. 35: 483-504.
 • Zarifneshat, S., Rohani, A., Ghassemzadeh, H., Sadeghi,. Ahmadi, E., and Zarifneshat, M. 2012. Predictions of apple bruise volume using artificial neural network. Computers and Electronics in Agriculture . 82:75-86.
 • Saeidirad, M., Rohani, A. and  Zarifneshat, S. 2013. Predictions of viscoelastic behavior of pomegranate using artificial neural network and Maxwell model. Computers and Electronics in Agriculture. 98:1-7.
 • Saeidirad,M., Esaghzaeh, M., Arabhosseini, A. and Zarifneshat, S. 2013. Influence of machine –crop parameters on treshability of sorghum. CIGR journal. 15(3): 251-254.
 • Saeidirad, M., Sharayei, P. and Zarifneshat, S. 2014. Effect of drying temperature, air velocity and flower types on dried saffron flower quality. CIGR journal. 16(4): 55-59.

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 
 • ظریف نشاط، س. و رنجبر، ا. 1382. طراحي، ساخت و ارزيابي دينامومتر الکترونيکي با استفاده از تکنولوژي مناسب. مجله دانش کشاورزی دانشگاه تبریز. جلد 13، شماره 4، صفحات 74-63.

 • ظریف نشاط، س. 1382. تاثير روشهاي مختلف آماده‌سازيزمين در هيرم و خشکه‌کاري بر عملکرد زيره سبز. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد 4، شماره 16، صفحات 42-29 .

 • ظریف نشاط، س. 1383. تاثير روشهاي مختلف کشت در هيرم و خشکه‌کاري بر عملکرد زيره سبز. مجله علوم کشاوري ومنابع طبيعي دانشگاه گرگان. جلد11، شماره 4، صفحات 15-5.

 • ظریف نشاط، س.، جوادی، ا.، احمدی، م.، خلیلی، ا.، غفاری، ح. و بهفر، ح. 1388. ارزيابي فني سه نوع بذرکار نيوماتيکي و مکانيکي چغندر قند رايج در منطقه خراسان. مجله دانش کشاورزی دانشگاه تبریز. جلد 19، شماره 2، صفحات 55-45 .

 • سعیدی راد، م.، روحانی، ع.، ظریف نشاط، س. و ناصری، م. 1390. مطالعه رفتار ویسکوالاستیک انار تحت کرنش ثابت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مدل های ریاضی. مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دانشگاه گرگان. جلد 3، شماره 2، صفحات 58-43.
 • سعیدی راد، م . عمادی، ب.، ناصری، م. و ظریف نشاط، س. 1391. تاثیر شرایط مختلف کاه بر، الکها و سرعت جریان هوا بر کیفیت تمیز کردن دانه های زیره سبز. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد 13، شماره 2، صفحات 118-109.

 • ظریف نشاط، س.، سعیدی راد، م. و روحانی، ع. 1392. تاثیر زمان برداشت، رطوبت خاک و رقم بر صدمات مکانیکی و خصوصیات رئولوژیک سیب زمینی. مجله علوم مکانیک در ماشینهای کشاورزی دانشگاه ارومیه. جلد 1، شماره 1، صفحات 34-25.

 • ظریف نشاط، س.، روحانی، ع. اتفاق، م. و سعیدی راد، م. 1391.پیش بینی حجم کوفتگی سیب با استفاده از شبکه عصبی RBF و مقایسه آن با مدل رگرسیونی. مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دانشگاه گرگان. جلد 4، شماره 2، صفحات 65-45.

 • روحانی، ع.، ظریف نشاط، س. و عباسپور فرد، م. 1391. پیش بینی هزینه تعمیر و نگهداری تراکتور فیات با استفاده از شبکه عصبی. مجله مهندسی زراعی دانشگاه شهید چمران اهواز. جلد 35، شماره 1، صفحات 90-81.

 • ظریف نشاط، س.، سعیدی راد، م.و نظر زاده اوغاز، ص. و مهدی نیا، ع. 1394. ارزیابی فنی بذرکارهای کاشت مستقیم رایج در کاشت گندم در منطقه خراسان رضوی. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد 16، شماره 1، صفحات 118-105

 • سعیدی راد، م .، شرایعی، پ و ظریف نشاط، س. 1395. تاثیر بسته بندی، دما و زمان نگهداری بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی و ضایعات پیاز زعفران ( Crocus sativus L. ) . مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. جلد 32، شماره 1، صفحات 22-14

 •   ظریف نشاط، س.، مظهری، م.، سعیدی راد، م. 1394 . راهبردهای بهبود و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در مزارع زعفران با استفاده از تحلیل عوامل استراتژیک ( SWOT ) . مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد 16، شماره 65، صفحات 78-65

 • سعيدي راد، م.، حسین پور، ع.، ظريف نشاط، س. 1394. تأثير رقم، زمان برداشت، و اندازۀ ميوه بر خصوصيات مکانيکی انار. مجله مهندسی بیوسیستم ایران. دوره 46، شماره 2، صفحات 174-169.

 • سعيدي راد، م.، عين افشار، س.، ظريف نشاط، س.، نظرزاده اوغاز، ص. 1395. طراحی، نصب و ارزيابی سردخانه کنترل خودکار اتمسفر. مجله مهندسی بیوسیستم ایران. دوره 47، شماره 1، صفحات 118-111.

 • منتقمی راد، ر.، احمدی، ا.، ظریف نشاط، س. 1395. تاثیر دما و زمان انبار داری بر خواص مکانیکی و رنگ زیتون تلخ و شیرین شده. مجله مهندسی زراعی. جلد 39، شماره 1، صفحات 19-1.

 • بحرپور،و.، روحانی،ع.، عباسپورفرد،م.، ظریف نشاط،س و آق خانی،م. 1395. اثر روش خاک ورزی و مدیریت بقایا بر برخی خصوصیات خاک. نشریه مکانیزاسیون کشاورزی. دوره 3، شماره 2، صفحات 109-97.

 • ظریف نشاط، س.، سعیدی راد، م. 1396. تاثير برخی از پارامترهای محصول و خاک بر صدمات و خصوصيات مکانيکی سيب زمينی در حين و پس از برداشت. مجله مهندسی بیوسیستم ایران. دوره 48، شماره 1، صفحات 53-45.

 • سعیدی راد،م.، مهدی نیا،ع.، ظریف نشاط،س.، نوروزیه،ش.، نظر زاده اوغاز،ص و رمضانی مقدم، م. 1396. ارزیابی فنی و اقتصادی عملکرد کمباین های وش چین خودگردان و کششی مجله تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی. جلد 18، شماره 69، صفحات 108-97.

 • روحانی، ع.،  بحرپور، و.، عباسپور فرد، م.، ظریف نشاط، س و آق خانی، م. 1397. بررسی تغییرات مکانی و پهنه بندی فشردگی خاک با استفاده از روشهای مختلف زمین آماری. مجله مهندسی بیوسیستم ایران. دوره 49، شماره 3، صفحات 340-329.

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  
 
 • ظريف نشاط، س.، سعيدي راد، م. و مقیمی، ع. 1390. تاثیر زمان برداشت، رطوبت خاک و رقم بر صدمات مکانیکی سیب زمینی. پنجمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی. آذرماه. تهران.

 • سعيدي راد، م.، مظلوم زاده، م. و ظریف نشاط، س. 1390. مطالعه اثر روشهای مختلف برداشت و خشک کردن بر ضایعات زرشک. پنجمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی. آذرماه. تهران.

 • نظرزاده اوغاز، ص.،   مهدي نيا، ع.، اکبري اوغاز، ز.، نظرزاده اوغاز، ا.، سعيدي راد، م.، ظريف نشاط، س.، چاجي، ح.، ناصري، م و ابراهیمی، ر. 1393. بررسي امکان نصب و بکارگيري سامانه هوشمند و حسگرهاي موردنياز بر روي کمباين کششي پنبه. اولین همایش ملی فناوریهای نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی. 30-29 بهمن ماه. مشهد.

 • سعيدي راد، م.، مهدي نيا، ع و ظريف نشاط، س. 1393. ارزيابي فني عملکرد کمباين هاي رايج پنبه. اولین همایش ملی فناوریهای نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی. 30-29 بهمن ماه. مشهد.

 • سعيدي راد، م.، شرایعی، پ.، نظرزاده اوغاز، ص. و ظریف نشاط، س. 1393. تاثیر روشهای مختلف برداشت و نگهداری پیاز زعفران بر عملکرد مزرعه زعفران. اولین همایش ملی فناوریهای نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی. 30-29 بهمن ماه. مشهد.

 • رحیمی، م.، عباسپور فرد، م.، مهدي نيا، ع.، آق خانی، م.، نظرزاده اوغاز، ص.، سعيدي راد، م.، ظریف نشاط، س. و چاجی، ح. 1393. طراحی و ساخت دستگاه آزمایشگاهی جدا کننده وش از غوزه پنبه. اولین همایش ملی فناوریهای نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی. 30-29 بهمن ماه. مشهد.

 • نظرزاده اوغاز، ص.،  مهدي نيا، ع.، ظریف نشاط، س.، سعيدي راد، م.، ناصري، م. و نظرزاده اوغاز، ا. 1393. ارزیابی دستگاه پنبه چین پرتابل. اولین همایش ملی فناوریهای نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی. 30-29 بهمن ماه. مشهد.

 • بحر پور، و.،  روحانی، ع.، عباسپور فرد، م.، آق خانی، م.، ظریف نشاط، س. 1395. کاربرد زمین آمار و روش های درون یابی در تهیه نقشه فشردگی خاک. دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران. 10-9 شهریور ماه . مشهد .

 • بحر پور، و.،  روحانی، ع.، عباسپور فرد، م.، آق خانی، م.، ظریف نشاط، س. 1395. ارزیابی اثر مدیریت بقایا و خاک ورزی حفاظتی بر فشردگی خاک (مطالعه موردی در منطقه معتدل سرد خراسان رضوی). دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران. 10-9 شهریور ماه . مشهد      .

 • ظریف نشاط، س.، سعیدی راد، م.، نظر زاده اوغاز، ص. 1395. بررسی تاثیر روش های خاک ورزی حفاظتی و مرسوم بر برخی پارامترهای ماشین و خاک در منطقه سرد استان خراسان رضوی. دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران. 10-9 شهریور ماه . مشهد .

 • ظریف نشاط، س.، سعیدی راد، م.، نظر زاده اوغاز، ص. 1395. ارزیابی خطی کارهای کاشت مستقیم رایج در استان خراسان رضوی. دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران. 10-9 شهریور ماه . مشهد .

 • نظر زاده اوغاز، ص.، نظر زاده اوغاز، ا.، سعیدی راد، م.، ظریف نشاط، س.، ترابی، ح.، ناصری،م. 1395. طراحی ساخت و ارزیابی سامانه بینایی ماشین جهت تشخیص علف هرز گندم و پاشش بلادرنگ علف کش. دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران. 10-9 شهریور ماه . مشهد .

 • سعیدی راد، م.، ظریف نشاط، س.، نظر زاده اوغاز، ص.، مهدی نیا، ع. 1395. بررسی تاثیر رقم پنبه و سرعت پیشروی ماشین بر عملکرد سه نوع کمباین وش چین پنبه. دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران. 10-9 شهریور ماه . مشهد .

 • سعیدی راد، م.، ظریف نشاط، س.، نظر زاده اوغاز، ص. 1395. ارزیابی و مقایسه فنی روش های برداشت ماشینی سیب زمینی در الگوهای مرسوم کشت خراسان رضوی. دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران. 10-9 شهریور ماه . مشهد  .

 •   رمضانی مقدم، م . ، نجار، ح.، سعیدی راد، م.، ظریف نشاط، س.، مهدی نیا، ع و نظرزاده اوغاز، ص. 1396 . معرفی ارقام تیپ صفر پنبه برای سیتم کشت ردیف های بسیار باریک ( UNR ) با هدف برداشت ماشینی . دومین همایش ملی فناوریهای نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی. 20-19 مهرماه. مشهد

 • سعیدی راد، م.، نظرزاده اوغاز، ص و ظریف نشاط، س. 1396 .  ارزیابی فنی کمباین برداشت سیب زمینی و مقایسه آن با سیب زمینی کن دو ردیفه. دومین همایش ملی فناوریهای نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی. 20-19 مهرماه. مشهد.

 • نظرزاده اوغاز، ص.، نظرزاده اوغاز، ا.، سعیدی راد، م.،  ظریف نشاط، س و ناصری، م. 1396 .  بررسی حسگر مناسب برای سامانه هوشمند اندازه گیری ریزش کمباین. دومین همایش ملی فناوریهای نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی. 20-19 مهرماه. مشهد.

 • ظریف نشاط، س.، سعیدی راد، م و نظرزاده اوغاز، ص. 1396 .  بررسی وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی در تولید زعفران با استفاده از روش های تحلیلی SWOT و QSPM . دومین همایش ملی فناوریهای نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی. 20-19 مهرماه. مشهد .

کنفرانس های خارجی
 
 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

 • تاثير روشهاي مختلف آماده‌سازي زمين در هيرم و خشکه‌کاري بر عملکرد زيره سبز (سمت: مجری). 1379 تا 1380.

 • تاثير روشهاي مختلف کشت در هيرم و خشکه‌کاري بر عملکرد زيره سبز (سمت: مجری). 1379 تا 1380.

 • ضرائب و شاخص هاي مکانيزاسيون در عمليات خاک ورزي با بکارگيري تراکتور و گاو آهن متداول (سمت: مجری). 1382 تا 1384.

 • ارزيابی فنی بذرکارهای نيوماتيکی و مکانيکی رايج در کشت چغندر قند (سمت: مجری مسئول). 1382 تا 1384.

 • مدل‌سازي و شبيه‌سازي صدمات مکانيکي ناشي از نقل و انتقال مکانيزه براي پيش‌بيني کوفتگي سيب با استفاده از روش المان گسسته و اعتبار سنجي تجربي مدل (رساله دکتری). 1387 تا 1389.

 • تاثير زمان برداشت، رطوبت خاک و رقم بر صدمات مکانيکي و خصوصيات رئولو‍‍ژيک سيب زميني (سمت: مجری). 1389 تا 1390.

 • مطالعه وضعيت و نقش ماشينهاي خودگردان در توسعه مکانيزاسيون کشاورزي استان خراسان رضوي (سمت: مجری). 1389 تا 1390.

 • جدا سازي مکانيکي کلاله از گل زعفران خشک شده با روشهاي مختلف (سمت: ناظر اصلی). 1379 تا 1380.

 • بررسي تاثير شرايط مختلف برداشت و نگهداري پياز زعفران بر ضايعات، خصوصيات فيزيکي و زراعي آن (سمت: ناظر اصلی). 1379 تا 1380.

 • ارزيابي فني بذرکارهاي کاشت مستقيم (کاشت بي خاک ورزي) رايج در زراعت غلات (سمت: مجری). 1390 تا 1391.

 • طراحي، ساخت و بهينه سازي محرک و کشنده کمباين پنبه (سمت: همکار اصلی). 1390 تا 1393.

 • ارزيابي فني و اقتصادي کمباينهاي پنبه وارداتي و معرفي فناوريهاي مناسب (سمت: همکار اصلی). 1391 تا 1393.

 • ارزیابی فنی و اقتصادی عملکرد کمباین های رایج پنبه و برداشت دستی با در نظر گرفتن پارامترهای فنی و شاخص های مکانیزاسیون (سمت: همکار اصلی). 1391 تا 1393.

 • بررسي وضعيت آماده سازي زمين و کاشت در زراعت زعفران و ارائه الگوي مناسب مکانيزه (سمت: مجری). 1391 تا 1393.

 • مقایسه خاک ورزی حفاظتی با خاک ورزی مرسوم در تناوب گندم- پنبه (سمت: همکار اصلی). 1391 تا 1396.
 • بررسی تاثیر روشهای مختلف خاک ورزی حفاظتی و مرسوم بر برخی پارامترهای ماشین و خاک در تناوب چغندرقند-جو-ذرت-گندم در منطقه سرد استان خراسان رضوی (سمت: مجری مسئول). 1393 الی 1396.
 • جنبه های زراعی، فنی و اقتصادی نظامهای کشاورزی حفاظتی در اقلیم معتدل (سمت: همکار اصلی). 1391 الی 1396.
 • مطالعه اثر تغییر روش مدیریت کشاورزی از متداول به حفاظتی بر عملکرد و خصوصیات محصولات زراعی منطقه معتدل خراسان رضوی (سمت: همکار اصلی). 1393 الی 1396.
 • بررسی تاثیر روشهای مختلف خاک ورزی حفاظتی و مرسوم بر برخی پارامترهای ماشین و خاک در تناوب گندم-شبدر-گوجه فرنگی-گندم در منطقه معتدل سرد استان خراسان رضوی (سمت: مجری مسئول). 1393 الی 1396.
 • بررسی تاثیر روشهای مختلف خاک ورزی حفاظتی و مرسوم بر برخی پارامترهای ماشین و خاک در تناوب گندم-جو-پنبه-گندم در اقلیم معتدل استان خراسان رضوی (سمت: مجری مسئول). 1393 الی 1396.

     

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 
 • اثر آرايش کاشت‌هاي مختلف در آبياري قطره‌اي نواري بر خصوصيات شيميايي خاک، عملکرد و کارآيي مصرف آب آبياري گندم (سمت: همکار اصلی). 1395 تا 1397.

 • مطالعه و ارزيابي مصرف انرژي، تحليل اقتصادي و اثرات زيست محيطي سامانه‌هاي توليد گندم آبي در کشور (سمت: مجری). 1396 تا 1397.  

 • سنجش تلفات کمبايني برداشت دانه گندم در کشور و ارائه راهکارهاي کاهش آن (سمت: مجری). 1397 الی 1398.

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 
نشریات فنی و ترویجی
 
 • شرایعی، پ.، سعیدی راد، م و ظریف نشاط، س. 1395. شرایط نگهداری و بسته بندی پیاز زعفران. بروشور. انتشارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

 • سعیدی راد، م.، ظریف نشاط، س.،   نظر زاده اوغاز، ص.،  مهدی نیا، ع و چاجی، ح. 1396. مکانیزاسیون مراحل مختلف تولید زعفران. نشریه ترویجی. انتشارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

 • ظریف نشاط، س.، سعیدی راد، م و نظر زاده اوغاز، ص.  1396. مکانیزاسیون سیب زمینی. نشریه فنی. انتشارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

 • سعیدی راد، م.، نوروزیه، ش.، ظریف نشاط، س.، مهدی نیا، ع و نظر زاده اوغاز، ص. 1396. کاشت، داشت و برداشت مکانیزه پنبه. نشریه ترویجی. انتشارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

 • صفری، م و ظریف نشاط، س. 1397. مکانیزاسون جدا کردن کلاله از گل زعفران، مشکلات و راه حلها. نشریه ترویجی زعفران (مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی خراسان رضوی). دوره 1، شماره 1، صفحه 9-1.
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 
 • اصغری، ع. 1383. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون کشاورزی. ارزيابي راندمان کششي 4 نوع تراکتور پر قدرت موجود. مشاور. دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران.
 • طباطبایی، س م. 1391. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی. بررسي برخي پارامترهاي تراکتور ماشين و خاک تحت عمليات خاک ورزي حفاظتي. مشاور. دانشگاه بو علی سینا همدان.

 • رستگار منش، ا. 1394. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون کشاورزی. شناسایی محدودیت های تولید زعفران در شهرستان تربت حیدریه بمنظور بهبود بهره وری آن. مشاور. دانشگاه فردوسی مشهد.

 • بحرپور، و. 1395. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیک بیوسیستم. ارزیابی روش های زمین آمار در تهیه نقشه مقاومت مکانیکی خاک. مشاور. دانشگاه فردوسی مشهد.

 


عضویت در مجامع علمی 
 

تشویقات 

سایر موارد


پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.