پنج شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹  -  Thursday, June 4, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » دکتر سودابه عین افشار[_HprPDF] سودابه عین افشار نام و نام خانوادگی
استاديار مرتبه علمی
عضو هيئت علمي سمت
علوم و صنايع غذايي تخصص
محل کار
soodabeheyn@yahoo.com پست الکترونیک
09153172538 شماره تماس
فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 

کارشناسي، رشته علوم و صنايع غذايي، دانشگاه فردوسي مشهد، سال 69 - 1365

کارشناسي ارشد، رشته علوم و صنايع غذايي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، سال 74-1371

دکتري، رشته علوم و صنايع غذايي، دانشگاه فردوسي مشهد، سال 90 - 1385

سوابق شغلی

 

کارشناسي، رشته علوم و صنايع غذايي، دانشگاه فردوسي مشهد، سال 69 - 1365

کارشناسي ارشد، رشته علوم و صنايع غذايي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، سال 74-1371

دکتري، رشته علوم و صنايع غذايي، دانشگاه فردوسي مشهد، سال 90 - 1385

سوابق اجرایی

معاونت بخش تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي 81-1377

عضويت در کميته هاي تخصصي  مختلف
سوابق تدریس
 
 

تدریس: زبان تخصصي صنايع غذايي،استاندارهاي توليد گاو شيري،اصول تجزيه مواد غذايي،فرآوري پسمانهاي غذايي و بيولويک مجتمع آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی 94-1387


مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

1.     Ayughi Purtafti, S., Ahmadzadeh Ghavidel, R., Einafshar, S. 2015. Determination of Total Carotenoid Content in Safflower Flower Using Cold Solvent and U

ltrasonic Waves, International Journal of Review in Life Sciences,5(7) :80-84.

2.     Einafshar, S., Poorazrang, H., Farhoosh, R. and Seiedi, S.M. 2012.  Antioxidant activity of the essential oil and methanolic extract of cumin seed (Cuminum cyminum ), European journal food lipid science and technology, 114: 168-174.

3.     Farhoosh, R., Einafshar, S. and Sharayei,P. 2009. The effect of commercial refining steps on the rancidity measures of soybean and canola oils, Food Chemistry, 115: 933-038.

 

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 

1.       عين افشار،س. 1394. ارزيابي خصوصيات فيزيکوشيميايي ارقام سيب زميني جهت استفاده در صنايع فرآوری، مجله علمي ترويجي يافته هاي علوم کشاورزي ، جلد 1، شماره 1، صفحات 80-69

2.       آگاه،ف.، عين افشار،س.، احمدزاده قويدل،ر. 1394. بررسي شرايط مناسب فرايند استخراج آنزيمي و تاثير آن بر خصوصيات کمي و کيفي روغن کلزا، مجله صنايع غذايي و تغذيه، شماره 2(2) صفخات 71-82.

3.       عين افشار، س. خصوصیات فیزیکوشیمیایی، میکروبی و آنتی اکسیدانی چهار رقم آلبالو خشک شده به روش اسمزي، نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، زمستان 1393،شماره17، صفحات 363-374.

4.       شرایعی، پ.، عین افشار، س.، کمالی، آ.، نیازمند، ر. 1393. بررسی تاثیر غلظتهای مختلف مالتودکسترین و پلی وینیل پیرولیدون بر ترکیبات رنگی ریزپوشانی شده زعفران به روش انجمادی، مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد15 صفحات 38-25.

5.       عین افشار س.، شرایعی، پ.، شورمیج، م.، نیازمند،ر. 1393. تاثير بسته بندي با اتمسفر تغيير يافته برخصوصيات   فيزيکو شيميايي گل زعفران طي زمان نگهداري، پزوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران، جلد10شماره2 صفحات231-224.

6.       آزاده کمالی، پروین شرایعی، راضیه نیازمند، سودابه عین افشار، تأثیر غلظت‌های مختلف مالتودکسترین و پلی وینیل پیرولیدون بر پایداری ترکیبات مؤثره‌ی ریزپوشانی شده‌ی زعفران با روش خشک کن پاششی، پژوهش و نو آوری در صنایع غذایی ایران، 1391، جلد1 ، شماره4، صفحات241-254.

7.       شورمیج، م.، عین افشار،س.، نیازمند، ر.، شرایعی، پ. 1391. بررسی تأثیر دمای نگهداری و جنس بسته بر خصوصیات کمی، کیفی گل زعفران بسته­ بندی شده تحت اتمسفر تغییر یافته، پژوهش و نو آوری در صنایع غذایی ایران، جلد1 ، شماره4، صفحات283-294.

8.       عين افشار،س. مقايسه آلودگي زدايي خشکبار (آلو، کشمش و برگه) به دو روش مايکروويو و گوگرد زني، مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي،28پاييز1385جلد 7 شماره28.

عين افشار،س.، تاج الدين، ب.، 1383تعيين ترکيات سه رقم سيب زميني خراسان و تغييرات آن پس از انبارداري،مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي.

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  
 

1.       عين افشار،س.، خالدي، ف. 1394. بررسي اثر آنتي­اکسيداني عصاره خامه زعفران، سومين همايش بزرگ علوم و صنايع غذايي، 18-20شهريور، اصفهان، ايران.

2.       عين افشار،س.، احمدزاده قويدل،ر.، شکوري، ه. 1394. تاثیر فرايند حداقل بر افزايش زمان ماندگاري سيب زميني آماده مصرف. اولین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی،29-30بهمن. مشهد، ايران.

3.       فراواني، م.، عين افشار، س.، غلامي، ب. 1394، تاثير عمليات پس از برداشت بر زمان ماندگاري برخي رنگدانه­هاي گياهان دارويي، اولین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی،29-30بهمن. مشهد، ايران.

4.       عین افشار، س.، شکوری، ه.، احمدزاده قويدل، ر. 1393. اثر انجام فرایندهای حداقل بر تغییرات رنگ سیب زمینی آماده مصرف. کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. 8-9 شهريور. گرگان. ايران.

5.       سعیدی راد، م. ح.، سلیمانی آجقان، م.، عین افشار ، س.، ظریف نشاط، س. 1392 نظر زاده اوغاز، ص. طراحی، ساخت و ارزیابی سردخانه آزمایشگاهی با اتمسفر کنترل شده، کنگره ماشینهای کشاورزی، 9-11 بهمن ، تهران، ايران.

6.       رمضانی، م.، عین افشار ،س.، احمدزاده قويدل، ر. 1392، بررسی اثرآسکوربیک اسید بر پایداری آنتوسیانین های پرچم زعفران،  سومین همایش ملی امنیت غذایی، 7-8 اسفند ، سوادکوه، ايران.

7.       رمضانی، م.، عین افشار ،س.، احمدزاده قويدل، ر. 1392، بررسی اثر ساکاروز بر پایداری آنتوسیانین های پرچم زعفران، سومین همایش ملی امنیت غذایی، 7-8 اسفند ، سوادکوه، ايران.

8.       شکوری، ه.، عین افشار، س.، احمدزاده قويدل، ر. 1392. بررسی روشهای شیمیایی بازدارنده فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز در فرآوری حداقل. زمستان، تهران، ايران.

9.       شکوری، ه.، عین افشار، س.، احمدزاده قويدل، ر. 1392. بررسی روشهای فیزیکی جلوگیری از واکنش قهوهای شدن آنزیمی در محصولات آماده به مصرف. زمستان، تهران، ايران.

10.   احمد زاده قويدل ، ر. عین­افشار، س.، شریفی، ا. 1391. بررسی ترکیبات شیمیایی زالزالک (ولیک) و اثرات سودمند دارویی آن. همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا. شيراز، ايران.

11.   آگاه،ف.، عین افشار، س. احمد زاده قويدل، ر.1391. بررسی تاثیر استخراج آنزیمی- آبی بر راندمان استخراج روغن و میزان پروتئین کنجاله کلزا. همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا. شيراز، ايران.

12.   احمد زاده قويدل،ر.، عین­افشار، س.، شریفی، ا. 1391. بهینه سازی استخراج ترکیبات فنولی کل از میوه ولیک سیاه توسط فناوری اولتراسوند به کمک روش سطح پاسخ. همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا. شيراز، ايران.

13.   احمد زاده قويدل،ر.، عین­افشار، س.، شریفی، ا. 1391. بهینه سازی استخراج آنتوسیانین ها از میوه ولیک سیاه توسط فناوری اولتراسوند به کمک روش سطح پاسخ. همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا. شيراز، ايران.

14.   روحانی،ر.، عین­افشار،س.، احمدزاده قويدل، ر. 1391. بررسی قدرت مهارکنندگی رادیکال آزاد عصاره اتانولی پرچم گیاه زعفران به کمک فناوری امواج اولتراسوند. همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا. شيراز، ايران.

15.   روحانی،ر.، عین­افشار،س.، احمدزاده قويدل، ر. 1391. بررسی استخراج ترکیبات فنولیک عصاره اتانولی پرچم گیاه زعفران به کمک فتاوری امواج اولتراسوند. همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا. شيراز، ايران.

16.   شورمیج، م. عین افشار،س.، نیازمند، ر.  1391. تاثیرجنس بسته، دما و زمان نگهداری در بسته بندی تحت اتمسفر تغییر یافته گل زعفران بر درصد رطوبت زعفران استحصالی. همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا. شيراز، ايران.

17.   شورمیج، م. عین افشار،س.، نیازمند، ر. 1391. بررسی تاثیر بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته بر خصوصیات کمی، کیفی، میکروبی و افزایش زمان ماندگاری میوه ها و سبزیجات بسته بتدی شده تحت اتمسفر تغییر یافته. همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا. شيراز، ايران.

18.   شرایعی،پ.، عین افشار،س.، کمالی،آ.، نیازمند، ر. 1391. ریزپوشانی ترکیبات موثره زعفران. همایش ملی آخرین دستاوردهای پژوهشی زعفران. تربت حيدريه. ايران.

19.   محمد بیگی،ر.، عین­افشار،س.، احمد زاده قويدل، ر.  1391. بررسی اثر عصاره ضایعات گل زعفران (کاسبرگ و گلبرگ) دو جلوگیری ازاکسیداسیون روغن سویا. همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا. شيراز، ايران.

20.   محمد بیگی،ر.، عین­افشار،س.، احمد زاده قويدل، ر. 1391. بررسی اثر حلال بر فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره ضایعات گل زعفران (کاسبرگ و گلبرگ). همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا. شيراز، ايران.

کنفرانس های خارجی
 

1.     Soodabeh Einafshar, Reza Farhoosh, Javad Asili. 2012. Isolation and identification of antioxidants compounds from Cumin Seed (Cuminum cyminum). 10th Euro fed Lipid congress. Poland- carcow.

2.     Soodabeh Einafshar. 2011. Antioxidant activity of the essential oil and methanolic extract of cumin seed (Cuminum cyminum ). 9th euro fed lipid. Rotterdom-Holland.

3.     Soodabeh Einafshar, sharayei, P. 2010. The TPC changes of soybean and canola oils in the commercial refining. 8th euro fed lipid. Munich-Germany.

 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

   

1.       استخراج ترکیبات موثره و رنگدانه­های موجود در پرچم گل زعفران (مجري) 94-1393.

2.       بررسي افزایش پایداری ترکیبات موثره زعفران با استفاده از روش ریزپوشانی (همکار) 92-1390.

3.       تاثیر استفاده از انبارهای کنترل اتمسفردر افزایش زمان ماندگاری گل زعفران (مجري) 92-1390.

4.       تولید آنتی­اکسیدانهای فنلی گلبرگ زعفران و کاربرد آنها در فرآورده های روغنی و امولسیونی صنایع غذایی (مجري) 92-1390.

5.       تغییرات اجزاء ترکیبات قطبی طی فرایند تصفیه روغن سویا و کانولا (همکار)88-1387.

6.       انبارداري سيب زميني در انبارهاي فني (طرح تحقيقي ترويجي (مجري):85-1384.

7.       استخراج نشاسته از سيب زمينيهاي درجه 2( طرح تحقيقي ترويجي) (مجري):84-1383.

8.       مقايسه آثار ضد قارچي عصاره و روغنهاي فرار با ايمازاليل بر دو رقم سيب انباري (مجري): 86-1384.

9.       بررسي توليد آلبالو خشک با رطوبت بالا (مجري) 86-1384.

10.   بررسي خصوصيات فيزيکو شيميايي نشاسته سيب زميني وتهيه نشاسته اصلاح شده از آن (مجري) 86-1383.

11.   بررسي اثرات زمان و ميزان مصرف کود روي بر خواص کمي و کيفي سيب زميني (همکار) 80-1377.

12.   بررسي اثر تراکم بوته بر عملکرد کمي و کيفي ارقام سيب زميني (همکار) 82-1379.

13.   بررسي تاثير آرايش کاشت و روش آبياري در کارآيي مصرف آب بر کميت و کيفيت کلزا (همکار) 82-1378.

14.   بررسي اثرا ت کم آبياري بر روي خصوصيات کمي وکيفي گندم وتعيين تابع توليد در روش آبياري باراني (همکار) 80-1377.

15.   ارزيابي کمي و کيفي ارقام سيب زميني مناسب مصارف مختلف فرآوري (مجري) 82-1378.

16.   نوع و ميزان آلودگي محصولات خشکبار استان خراسان و بررسي روشهاي مختلف کاهش آن (مجري) 82-1379.

17.   بررسي ارقام سيب زميني جهت کاربرد در صنايع فرآوري(مجري) 82-1379.

18.   بهينه سازي استخراج نشاسته سيب زميني و تعيين برخي خصوصيات فيزيکو شيميايي آن (مجري) 80-1378.

19.   تعيين اثر درجه حرارت نور، نوع و غلظت آنتي اکسيدان مناسب جهت نگهداري روغن سويا (مجري)73- 1375.

 

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 

1.       بهینه سازی استخراح روغن و ترکیبات آنتی­اکسیدانی از کنجد با استفاده از فرایند آنزیمی (مجري)94-1393

2.       بررسي اثر شرايط خشک کردن لايه نازک بر خصوصيات فيزيکو شيميايي و سينتيک خشک شدن گلبرگ زعفران (همکار)94-1393.


تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 

1.       مرتضوي،ع.، عين افشار، س. و همکاران.1386. فناوريهاي نوين صنايع لبني. 352 صفحه.

2.       مرتضوي،ع.، عين افشار، س. و همکاران. 1387. کاربرد نانوبيوتکنولوژي در صنايع غذايي. 385 صفحه.

نشریات فنی و ترویجی
 عين افشار، س.، 1377. انبارداري سيب زميني در انبارهاي روستايي..
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
راهنمايي پايان نامه: 

شو رمیج،م. 1391. بررسی اثر بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته بر زمان ماندگاری گل زعفران. کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان.

محمد بیگی، ر. 1391. بررسی اثر حلال بر استخراج ترکیبات آنتی­اکسیدانی ضایعات گل زعفران. کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان.

رکسانه روحانی،. 1391. بررسی و مقایسه راندمان روشهای استخراج ترکیبات رنگی و آنتی اکسیدانی از پرچم گل زعفران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان.

فهيمه آگاه، 1391. بررسی تاثیر استخراج آنزیمی بر خصوصیات کمی و کیفی روغن کانولا. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان.

هادي شکوري، 1392. انتخاب شرایط مناسب برای تولید سیب زمینی تازه آماده مصرف. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان.

مريم رمضاني، 1392. بررسی سینتیک تخریب کاروتنوئیدهای محلول در آب استخراج شده از پرچم زعفران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان.

سيما ايماني، 1393. تعيين ترکيبات اسيدهاي چرب تانن و فلاونولهاي روغن هسته انگر به روش استخراج با فراصوت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان.

ميترا قاسم زاده، 1393. بررسي اثر امواج فرلصوت بر استخراج و برخي از ويژگيهاي روغن هسته انگور. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان.

مشاوره پايان نامه کارشناسي ارشد:

  سالارباشي، د. 1388. استخراج ترکيبات با خاصيت آنتي اکسيداني از گياه بومادران. کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار.

زمانی مقدم، م. 1391. بررسی اثر اولتراسوند بر استخراج ترکیبات آنتی­اکسیدانی ضایعات گل زعفران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان.

محمد شريفي نيا، 1392. بهینه سازی استخراج عصاره ولیک سیاه توسط فناوری اولتراسوند به کمک روش سطح پاسخ. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان.

سميه عيوقي، 1392. استخراج و شناسایی ترکیبات رنگی گیاه گلرنگ. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان.

رويا اميري قندشتني، 1393. بررسی اثر ترکيبات گند زدا به همراه بسته بندي با اتمسفر اصلاح شده در کاهش بار ميکروبي و افزايش زمان ماندگاري جوانه ماش. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان.عضویت در مجامع علمی 
 

تشویقات 

سایر موارد


پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.