پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲  -  Thursday, December 7, 2023
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » دکتر الهام آذر پژوه[_HprPDF] الهام آذرپژوه نام و نام خانوادگی
استادیارپژوهش مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
علوم و صنایع غذایی تخصص
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی- بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی محل کار
azarpazhooh@gmail.com پست الکترونیک
09380743416 شماره تماس
05133822373 فکس

پروژه های تحقیقاتی  راهنمایی و مشاوره پایان نامه

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

 • کاربرد روش خشک کردن اسمزي در توليد آلوي با رطوبت بالا (مجري)85-1383
 • ارزيابي استفاده از مايکرويو در کنترل بيماريهاي پس از برداشت ميوه هلو (مجري) 85-1383.
 • بررسي تاثير زمان برداشت و بسته بندي بر کيفيت و کنترل آلودگي قارچي هلو و شليل (همکار) 85-1383.
 • تعيين دور آبياري مورد نياز انگور پيکاني( طرح تحقيقي ترويجي) (مجري) 83-1384.
 • بررسي امکان جايگزيني So2 با اسيدهاي آسکوربيک، سيتريک و ماليک جهت بهبود کيفيت و رنگ آلوي خشکباري (همکار)83-1380.
 • تعيين روش برداشت و فرآوري زعفران به منظور کاهش آلودگي احتمالي ميکروبي (همکار)80-1377.
 • بررسي زمان مناسب برداشت و فرآوري و بسته بندي ميوه عناب (مجري):80-1378.
 • بررسي شرايط مناسب نگهداري وآلودگي کلي فرمي گل زعفران (مجري):81-1379.
 • بررسي روش‌هاي توليد آلوي خشکباري در استان خراسان و بهينه سازي آنها (مجري): 80-1378.
 • تعيين دور آبياري مورد نياز انگور پيکاني و تاثير ان بر خواص کمي و کيفي کشمش توليدي (مجري) 79-1377  پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا
 
 • تولید میان وعده فر‌آسودمند از میوه سیب با استفاده از نفوذ ترکیبات فنلی پسماند انگور(آرگول) در طی فرآیند اسمزي (مجری)96-1394
 • بررسي امکان استخراج رنگ قرمز طبيعي از پوست انار(مجری)96-1394
 • بررسی اثرامواج فراصوت و ریزپوشانی بر خواص ضد اکسایشی و ضدقارچی عصاره پوست انار در سیستم مدل و غذایی (همکار اصلی)96-1394

کتاب

 • Azarpazhooh, E and Boye, J. 2012. Composition of Processed Dry Beans and Pulses In “Dry Beans and Pulses: Production, Processing and nutrition” Eds. Siddiq, M & Uebersax, M.A. John Willey & Sons, Inc.103-128.
 • Azarpazhooh, E and Ramaswamy, HS. 2010. Osmotic Pre-treatments: In “Food Drying - Drying of Food, Vegetables and Fruits” Eds. Jangam, SV, Law, CL, Mujumdar AS. Transport Processes Research (TPR) group, National University of Singapore, Singapore. 83-110.
نشریات فنی و ترویجی
 
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

  عضويت در جوامع علمي                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 • Institute of food technologist (IFT) 2008- Present
 • Canadian Institute of Food Science and Technology (CIFST) 2010-Present
تشویقات
 
 
 • Visiting fellowship (NSERC) for post doc (47000$ Annually) 2010-2013
 • Canadian Institute of Food Science and Technology (CIFST) (Valued $4000) 2010
 • Doctoral Research scholarship FQRNT(Valued at $13,000) 2009-2010
 • David Stewart Memorial Fellowship, McGill University ($10,000) 2008-2009
 • Female Doctoral Students fellowship from Ontario assistance program (OSAP) ($3000) 2007-2008
 • National and International Certificates and scholarship Netherland ($20,000) 2005
 

ث بت اختراع

 ساخت دستگاه خشک کن اسمزي مداوم ميوه جات به طريق پاششي در مايکروويو

شماره ثبت اختراع:   85653
 
  

پايان نامه‌هاي دانشجويي

مشاور 94-1393: دانشگاه فردوسی مشهد

 مدل سازی انتقال جرم طی فرایند اسمز جهت غنی سازی مدل ماده غذایی با ترکیبات فنلی پوست انار                                                                                                                                                                                             

دوره‌هاي آموزشي و مدارک بين‌المللي

                                                                                                                                                                                                                                                                               

Professional Development (2005)
 • The Netherlands Fellowship Programs (NFP), Wageningen, Netherland.
 • Post-harvest technology and food packaging workshop
 • Quality assurance and application of food safety systems in the supply chain
 • Workshop on innovation of food production systems: Post-harvest technology and food packaging
 • Agribusiness development and supply chain management