چهار شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹  -  Wednesday, July 15, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » مهندس مسعود شهربانو نژاد[_HprPDF] مسعود شهربانونژاد نام و نام خانوادگی
مربی پژوهش مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
مکانیک ماشین های کشاورزی تخصص
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول-بخش تحقیقات فنی و مهندسی محل کار
shahrbano_m@yahoo.com پست الکترونیک
09166415172 شماره تماس
فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 

             ·            لیسانس، مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشگاه تبریز، بهمن 1368

            ·            فوق لیسانس، مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تهران،تابستان 1373


سوابق شغلی

 

 • کارشناس ماشین های کشاورزی، مدیریت کشاورزی دزفول، خوزستان.  1370- 1369
 • کارشناس تحقیقات ماشین های کشاورزی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول  1377 - 1372

·         عضو هیات علمی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول، 1377 تا کنون


سوابق اجرایی

 

 • رئیس بخش خدمات فنی و تحقیقاتی، مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول. 1381-1376
 • رئیس بخش خدمات فنی و تحقیقاتی و مدیر مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول. 1393-1391
 • رئیس ایستگاه تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی صفی آباد دزفول. 1395-1393

سوابق تدریس
 

 تدریس دروس تخصصی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، اندیمشک، آموزشکده سما دزفول و دانشگاه جامع علمی کاربردی دزفول از مهرماه سال 1373 بشرح زیر:

 • ماشينهاي تسطیح اراضی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول
 • مکانیک تراکتور و ماشینهای کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول
 • شناخت مواد ادوات کشاورزي، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
 • پمپها و ايستگاه هاي پمپاز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
 • هیدرولیک در ماشینهای  کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
 • شناخت و کاربرد ماشینهای پس از برداشت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول
 • هیدرولیک و پنوماتیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول و اندیمشک
 • ماشينهاي تسطیح اراضی، دانشگاه جامع علمی کاربردی دزفول
 • آزمون و ارزيابي ماشن های کشاورزی، دانشگاه جامع علمی کاربردی دزفول
 • کشاورزي دقيق، دانشگاه جامع علمی کاربردی دزفول
 • شناخت و کاربرد ماشینهای پس از برداشت، دانشگاه جامع علمی کاربردی دزفول
 • زبان تخصصی، دانشگاه جامع علمی کاربردی دزفول
 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

  1-Beiranvand, M., Shahrbanoonezhad, M. ,2013. The Effect Of No-Tillage Method and the Amount of Consumed Seed on Wheat Yield. European Journal of Zoological Research. 2 (4):103-108.  


مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 
 1. شهربانونژاد، م. علیمردانی ، ر. 1377 . طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري عمق کار گاوآهنها مجله علوم کشاورزي ايران ، جلد 29.
 2. شهربانونژاد، م.  1382 بررسي امکان خاکورزي سطحي در کشت گندم آبي، مجله علمی پژوهشی تحقيقات مهندسي. کشاورزي جلد 4 شماره: 17
 3. شهربانونژاد، م. بررسي تأثير مديريت بقاياي گندم و خاکورزي بر عملکرد چغندرقند در تناوب گندم ، چغندرقند، مجله علمی پژوهشی تحقيقات مهندسي کشاورزي
 4. قنبری بیرگانی، د. شهربانونژاد، م. 1386 بررسی مدیریت تلفیقی علف های هرز در یونجه بذری، مجله نهال و بذر- جلد 23 شماره: 3

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  
 

1.       شهربانونژاد، م . 1373 . بررسي کاربر کروگيت فاروئردرکشت مکانيزه گندم آبي و تأثير آنها بر عملکرد محصول. کنگره غلات، سازمان کشاورزي استان خوزستان اهواز . مجموعه مقالات گردهمایی محققین و مروجین استان خوزستان.

2.       شهربانونژاد، م . 1374. کاربرد ادوات داشت در افزايش عملکرد محصول ذرت-مديريت کشاورزي شهرستان دزفول، مرکز خدمات کشاورزي سبيلي- همایش ذرت

3.       شهربانونژاد، م . 1377 . طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري عمق کار گاوآهنها. اولين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون- کرج

4.       شهربانونژاد، م .1377. بررسي امکان خاک ورزي سطحي در کشت گندم آبي. کنگره غلات سازمان کشاورزي خوزستان، اهواز. مجموعه مقالات گردهمایی پاییزه محققین و مروجین استان خوزستان.

5.       شهربانونژاد، م . 1378. بررسي امکان خشکه کاری تهیه اراضی در مناطق دیم. کنگره غلات سازمان کشاورزي خوزستان، اهواز. مجموعه مقالات گردهمایی پاییزه محققین و مروجین استان خوزستان.

6.       شهربانونژاد، م. 1381. مقايسه چند روش پيشنهادي با روش مرسوم کاشت کنجد و تأثير آنها بر عملکرد محصول. هفتمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران

7.       شهربانونژاد، م. اهواز. 1381. بررسي روشهاي مختلف تهيه زمين و کاشت بر عملکرد محصول گندم  در بقاياي ذرت،گردهمائي غلات. سازمان جهاد کشاورزي خوزستان. مجموعه مقالات گردهمایی پاییزه محققین و مروجین استان خوزستان.

8.       شهربانونژاد، م. 1382. بررسي روشهاي مختلف تهيه زمين و کاشت بر عملکرد محصول گندم در بقاياي ذرت. مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي کرج

9.       شهربانونژاد، م. 1382. بررسي عملکرد سمپاشهاي ميکرونر ( ابرپاش ) و مقايسه آنها با روشهاي معمول. مرکز تحقيقات کشاورزي صفي آباد ـ دزفول

10.   شهربانونژاد، م. 1382. کاشت مکانيزه کلزا. مرکز تحقيقات کشاورزي صفي آباد ـ دزفول

11.   شهربانونژاد، م. 1382. تأثير کاربرد زيرشکن بر عملکرد محصول چغندرقند، کنگره ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون ايران ـ دانشگاه شهيد باهنر کرمان

12.   شهربانونژاد، م. 1383. بررسي و مقايسه شيوه هاي مختلف تهيه زمين و کاشت گندم و تأثير آن بر عملکرد محصول، سازمان جهاد کشاورزي (همايش ساليانه گندم ، کلزا)

13.   شهربانونژاد، م. 1384. مقايسه و بررسي روشهاي مختلف تهيه زمين و کاشت گندم و تأثير آن بر عملکرد محصول. سازمان جهاد کشاورزي استان ـ گردهمايي ساليانه گندم ـ کلزا

14.   مهران زاده ، م و شهربانونژاد، مسعود . 1385 . بررسي اثرات سيستم هاي مختلف سمپاشي بر روي علفهاي هرز چغندرقند. چهارمین کنگره ملی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

15.   شهربانونژاد، م. 1386. برداشت مکانيزه ماش. مرکز تحقيقات کشاورزي صفي آباد ـ دزفول  

16.   اختردانش، پ و شهربانونژاد، م.1387. مقایسه کمبینات با خطی کارهای متداول از نظر تأثیر بر عملکرد گندم، پنجمين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون

17.   شهربانونژاد، م. 1388. بررسي کارآئي خاکورز مرکب، چيزل پيلر و روش مرسوم و تأثير آن بر خواص فيزيکي خاک و عملکرد محصول گندم، همایش ملی آب، خاک ، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

18.   شهربانونژاد، م. میرزا شاهی، کامران. 1389. مدیریت بقایای گیاهی گندم برای بهبود توان تولیدی خاک وعملکرد دانه ذرت ،  همايش ملي کشاورزي حفاظتي و توسعه پايدار، 

19.   فرهاد ناتو، ع و شهربانونژاد، م. 1389. ارزيابي روش هاي خاکورزي حفاظتي در کاشت گندم پائيزه  خوزستان ،همايش ملي کشاورزي حفاظتي و توسعه پايدار

20.   فرهاد ناتو، ع و شهربانونژاد، م. 1389. ارزيابي روش هاي کم خاکورزي در کاشت گندم پائيزه در شمال خوزستان ، همايش ملي کشاورزي حفاظتي و توسعه پايدار

21.   آل عبدی ، م و شهربانونژاد، م.  بهفر فرزانه، .1389 .مقایسه و ارزیابی سیستم های مختلف خاک ورزی و تأثیر آن بر عملکرد محصول پیاز در ناحیه شمالی خوزستان. همایش مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

22.   شهربانونژاد، م، مهدی پور، ی و ر. الهی 1390. طراحی و ساخت سمپاش خورشیدی-همایش کشاورزی پایدار ضرورت پیشرفت پایدار

23.   شهربانونژاد، م. 1390. برداشت بهینه و به حداقل رساندن افت برداشت غلات. مجموعه مقالات گردهمایی محققین و مروجین استان خوزستان.

24.   شهربانونژاد، م و ی مهدی پور. 1391. طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه خورشیدی فراری دهنده پرندگان، هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

25.   شهربانونژاد، م و ی مهدی پور . 1391. طراحی، طراحی، ساخت و ارزیابی سمپاش میکرونر خورشیدی ، هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

26.   علی اشرف بابائی، شهربانونژاد. م، حقی. ی، اشرفی زاده. ر، اکبری. ف و مرادی پور. م. . 1391. بررسی عوامل حادثه ساز در حوادث ناشی از کاربرد ماشین های کشاورزی در استان کرمانشاه، هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

27.   مرادی پور. م، رحمتی. م، توحیدی. م، زارعی لعل آبادی. پ، شهربانونژاد. م و بابائی. ع, . 1391. بررسی و مقایسه اثر سمپاشهای مختلف در مبارزه و کنترل آفت سن گندم مزارع شهرستان کرمانشاه ، هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

28.   احسانی و م. 1391. بررسی و تعیین میزان مصرف انرژی در باغات سیب در شهرستان مهاباد، هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

29.   طیبی ، ا. و شهربانونژاد، م. 1392 . بررسی تاثیر روشهای مختلف خا-ک ورزی ، بی خاک ورزی و کنترل علفهای هرز بر عملکرد محصول کلزا - مشهد - هشتمین کنگره ماشینها

 1.  شهربانونژاد، م. و میرزاشاهی ، ک. 1393 .همایش محصولات پائیزه استان – تاثیر مدیریت بقایای گیاهی گندم و شیوه های مختلف خاک ورزی بر عملکرد ذرت دانه ای در منطقه صفی آباد دزفول 
 
کنفرانس های خارجی
 
 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

   

1.       بررسي کاربرد کروگيت و فاروئر در کشت گندم آبي. مجری. 1377 - 1373 شماره ثبت: ۱۵۳۸۴

2.       بررسي امکان خاکورزي سطحي در کشت گندم آبي. مجری. 1378 – 1374

3.       بررسي و مقايسه روشهاي مختلف کشت و کار و ميزان بذر بر عملکرد کنجد. مجری. 1378 – 1376 شماره ثبت: ۱۷۲۴۶

4.       بررسي و تعيين مناسبترين شيوه و تراکم کاشت کلزا در شمال خوزستان سایر مجریان. شماره ثبت: ۲۲۱۳۲

5.       بررسی و مقايسه مبارزه تلفيقي (شيميايي و مکانيکي) با علفهاي هرز ذرت، 1376-1374 سایر مجریان. شماره ثبت: ۲۳۲۹۱

6.       بررسي جمعيت و خسارت آفات و بيمايهاي چغندرقند تحت سه روش آبياري باراني (سنترپيوت ، کلاسيک) و نشتي سایر مجریان. 1378-1375

7.       بررسي اثرات کاربرد زيرشکن بر عملکرد چغندرقند. مجری. 1378 –1376 .شماره ثبت: ۱۸۲۴۹

8.       مقايسه برداشت و پوست کني سنتي و مکانيزه کنف. مجری. 1376 – 1376 .شماره ثبت: ۲۰۵۰۴

9.       بررسي برداشت و الياف گيري مکانيزه کنف و محاسبه اقتصادي در مقايسه با روش سنتي. مجری.سال 77

10.   تعیین عمق توسعه ریشه با توجه به فشردگی لایه هاو بافت خاک در مراحل مختلف رشد. مجری. 1385 تا 1387. شماره ثبت:

11.   بررسي تأثير روشهاي مختلف تهيه زمين و کاشت بر عملکرد و مواد آلي خاک ، آفات و علفهاي هرز در تناوب ذرت ، گندم و شبدر بذري در خوزستان.مجری. 1382 – 1379 شماره ثبت: ۳۰۰۳۵

12.   ارزيابـي ريزدانــه کارهــاي متــداول و معرفــي مناسبترين آنها در کشت مکانيزه کلزا. مجری81 – 79. شماره ثبت:۱۹۴۸۹

13.   بررسي تأثير مديريت بقاياي گندم و خاک ورزي بر عملکرد چعندرقند در تناوب گندم - چغندرقند. 1384 – 1380. مجری

14.   کنترل علفهای هرز پهن برگ چغندرقند با تلفیق مقادیر کاهش یافته علف کشهای پس از خروج، کولتیواسیون بین ردیفی(روشهای مکانیکی و شیمیائی) سایر مجریان. 1381 .شماره ثبت: ۲۵۸۲۶

15.   ارزیابی مزرعه ای عملکرد کلتیواتور دوار در مقایسه با روش های مرسوم جهت مبارزه با علف های هرز چغندرقند. سایر مجریان. 1384 – 1382

16.   ارزيابي فني بذرکارهاي مکانيکي و پنوماتيکي در کشت چغندرقند. 1384 – 1383 مجری، شماره ثبت: ۲۵۵۳۲

17.   بررسي و تعیین روشهای مناسب خاکورزی در اقلیم های مختلف در کشت گندم و تأثیر آنها بر خواص فیزیکی و شیمیائی خاک با توجه به تناوب منطقه. مجری، 1388 – 1384 شماره ثبت: ۳۹۲۶۱

18.   بررسی و ارزیابی پارامترهای عملکردی کارنده های مختلف با میزان متغیر تراکم بذر گندم.  1387 – 1384 .مجری، شماره ثبت: ۳۱۸۲۹

19.   تعیین عمق توسعه ریشه با توجه به فشردگی لایه هاو بافت خاک در مراحل مختلف رشد. 1386 –1384 مجری، 

20.   بررسي و مقايسه کارآيي خاکورز مرکب (چيزل پيلر) و روش مرسوم و تأثير آن بر خواص فيزيکي خاک و عملکرد محصول گندم در شمال خوزستان. مجری، شماره ثبت: ۳۹۳۲۸

21.   بررسي امکان برداشت مکانيزه ماش در ارقام مختلف. مجری، شماره ثبت: ۴۰۰۷۶

22.   مديريت بقاياي گياهي گندم براي بهبود توان توليدي خاک و عملکرد دانه ذرت. مجری، شماره ثبت: ۴۰۹۲۵

23.   روش های های مختلف کاشت و تراکم بذر بر میزان خوابیدگی و عملکرد محصول کلزا. مجری. 1393-1390

24.   طراحی و ساخت سامانه خورشیدی فراری دهنده پرندگان. مجری، 1393-1390

25.   طراحی و ساخت منبع انرژی خورشیدی جهت سمپاش میکرونر. مجری، 1393-1390

 

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 

1- ساخت و ارزیابی بارکن علوفه تسمه ای، مجری. در حال اجرا

 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 
نشریات فنی و ترویجی
 
 

1.       دستورالعمل فنی احداث باغ زیتون، ۱۳۸۶. سازمان جهاد کشاورزي خوزستان، معاونت تحقيقات و آموزش، حوزه ترويج و نظام بهره‌برداري،

2.       زراعت کلزا خوزستان،۱۳۸۶. سازمان جهاد کشاورزي خوزستان، معاونت تحقيقات و آموزش، حوزه ترويج و نظام بهره‌برداري،

3.       دستورالعمل فنی مدیریت باغ مرکبات. ۱۳۸۶. سازمان جهاد کشاورزي خوزستان، معاونت تحقيقات و آموزش، حوزه ترويج و نظام بهره‌برداري،

4.       اصول زراعت گندم آبی در خوزستان، سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

5.       دستورالعمل فنی زراعت چغندر در استان خوزستان. سال 1386. نشریه شماره 184. اداره ترویج سازمان جهاد کشاورزی خوزستان.

6.       راهنمای زراعت چغندرقند پائیزه. 1386. سازمان جهاد کشاورزی خوزستان. معاونت ترويج و نظام بهره برداري،

7.       زراعت سویا در خوزستان. 1386. نشریه شماره 173. سازمان جهاد کشاورزی خوزستان. معاونت ترويج و نظام بهره برداري،

8.       دستورالعمل فنی زراعت گندم دیم ویژه پروژه آرمانی مدیریت جامع مزارع گندم-سال 1386. نشریه شماره 161. سازمان جهاد کشاورزی خوزستان.

9.       دستورالعمل فنی: کاشت ، داشت و برداشت سویا. ۱۳۸8 . سازمان جهاد کشاورزي خوزستان، معاونت تحقيقات و آموزش، حوزه ترويج و نظام بهره‌برداري، .

10.   نشریه ترویجی راهنماي استفاده از دستگاه خاکورز مرکب ( چيزل پيلر ). 1389. نشریه شماره 284. سازمان جهاد کشاورزی خوزستان.

11.   دستورالعمل راهکارهای مقابل با پدیده خشکسالی. 1389. سازمان جهاد کشاورزی خوزستان.

12.   طراحی و ساخت سامانه خورشیدی فراری دهنده پرندگان. 1392. مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول

13.   طراحی و ساخت سمپاش میکرونر خورشیدی. 1392. مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول


راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 
 1. پورمحمد، غلام. 1382. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون. تعيين و مقايسه درصد افت کلزا در دو روش برداشت مکانيزه مستقيم و غيرمستقيم در شمال خوزستان. مشاور . دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم تحقیقات تهران
 2. مهران زاده، محمد . 1382. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون. بررسي و تعيين مناسبترين روشهاي سم پاشي به منظور کاهش و بهينه سزي مصرف سم در محصول چغندرقند در دزفول. مشاور . دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم تحقیقات تهران
 3. لقمانی، عبدالعظیم. 1384.  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون. بررسي اثرات انواع سيستم هاي خاکورزي بر عملکرد گندم و کنترل علفهاي هرز در منطه دزفول. مشاور . دانشگاه آزاد اسلامی-واحد دزفول
 4. ضرغام پور، امیر. 1386 . پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون..بررسي و مقايسه فني و اقتصادي سه روش برداشت ماش در شرايط شمال خوزستان. مشاور . دانشگاه آزاد اسلامی-واحد دزفول
 5.  اختردانش، پدرام. 1387. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون. بررسی و ارزیابی فنی و اقتصادی عملکرد دستگاه کمبینات با روشهای معمول کشت گندم در منطقه صفی آباد دزفول . مشاور . دانشگاه آزاد اسلامی-واحد دزفول
 6. بشاورد، حجت. 1389. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون. مقایسه فنی و اقتصادی روش های حمل نیشکر از مزرعه به کارخانه در واحد های کشت و صنعت شمال خوزستان. مشاور . دانشگاه آزاد اسلامی-واحد دزفول
 7. آل عبدی، محمد. 1389. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون. مقایسه و ارزیابی سیستم های مختلف خاکورزی و تاثیر آن بر عملکرد محصول پیاز در ناحیه شمالی خوزستان. مشاور. دانشگاه آزاد اسلامی-واحد دزفول
 8. معصومی، سید امین. 1390. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون. ارزیابی و مقایسه روش هائ مختلف هوادهی باگاس نیشکر به منظور دستیابی به شرایط مناسب تولید کمپوست. مشاور . دانشگاه آزاد اسلامی-واحد دزفول
 9. باغبان زاده، مسعود. 1390. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون. ارزیابی و مقایسه میزان تلفات محصول در برداشت مکانیزه ذرت توسط انواع کمباینهای رایج در کشت و صنعت شهید رجائی دزفول. مشاور . دانشگاه آزاد اسلامی-واحد دزفول
 10. بابایی، علی اشرف. 1390 . پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون. بررسی عوامل حادثه ساز در حوادث ناشی از کاربرد ماشینهای کشاورزی در استان کرمانشاه. راهنما. دانشگاه آزاد اسلامی-واحد دزفول
 11. شهروزیان، رضا. 1390 . پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون. مقایسه عملکرد کششی دو تراکتور میان قدرت در آسفالت و خاک . مشاور. دانشگاه آزاد اسلامی-واحد دزفول
 12. مرادی پور، محسن. 1391 . پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون. بررسي و مقايسه اثر سمپاش هاي مختلف در مبارزه و کنترل آفت سن گندم شهرستان کرمانشاه. مشاور. دانشگاه آزاد اسلامی-واحد دزفول
 13. بهشاد، ایمان. 1391 . پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون. بررسی روش های خاک ورزی حفاظتی و تأثیر آن بر عملکرد ارقام ماش درشمال خوزستان. مشاور . دانشگاه آزاد اسلامی-واحد دزفول
 14. احسانی، بهروز. 1391. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون. بررسي و تعيين ميزان مصرف انرژي در باغات سيب مهاباد. راهنما. دانشگاه آزاد اسلامی-واحد دزفول
 15. زارع کریمی، مجید. 1391 . پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون. بررسی ومقایسه تاثیر روشهای مختلف خاک ورزی، بر پارامترهای عملکرد ی سه رقم بذر ذرت دانه‌ای بهاره در شمال خوزستان. مشاور . دانشگاه آزاد اسلامی-واحد دزفول
 16. دینوی زاده، پرویز. 1391. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون. بررسی و مقایسه ماشین های کاشت مرسوم با ماشین کاشت مستقیم و میزان بذر مصرفی بر عملکرد ماش در شمال خوزستان. مشاور. دانشگاه آزاد اسلامی-واحد دزفول
 17. دهقان ابراهیمی، محمد هادی. 1392. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون. بررسی تاثیر الگوی کاشت و تراکم بوته بر عملکرد ذرت دانه ای در روش بی خاک ورزی در شمال خوزستان. مشاور. دانشگاه آزاد اسلامی-واحد دزفول
 18. بیراروند، محمود. 1392. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون. بررسی تاثير روش بی خاکورزی وميزان بذر مصرفی بر عملکرد گندم در منطقه خرم آباد. مشاور. دانشگاه آزاد اسلامی-واحد دزفول
 19. مهرپیما، محسن. 1392. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون. مقایسه روش های مختلف کاشت ماشینی و تراکم بوته کلزا بر میزان خوابیدگی و عملکرد دانه. راهنما. دانشگاه آزاد اسلامی-واحد دزفول
 20. خالقی نژاد، محمدرضا. 1392. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون. بررسی و مقايسه‌ي سمپاش‌هاي رايج با سم پاش ميکرونر در محصول ذرت در ناحيه شمالي خوزستان. مشاور. دانشگاه آزاد اسلامی-واحد شوشتر
 21. چنداز، سهراب. 1392. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون. بررسي تاثير نوع علف کش هاي دو منظوره در روش هاي مختلف کم خاک ورزي و بي خاک ورزي بر عملکرد ذرت بهاره. مشاور. دانشگاه آزاد اسلامی-واحد دزفول
 22. ابراهیمی، شاهین. 1392. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون. بررسي و ارزيابي نازل هاي مختلف سمپاش هاي پشت تراکتوري در فشارهاي مختلف و تأثير آن بر يکنواختي پاشش و کنترل علف هاي هرز ذرت دانه اي. مشاور. دانشگاه آزاد اسلامی-واحد دزفول
 23. طیبی نیا، احسان. 1392. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون.  بررسی تأثیر روشهای مختلف خاک ورزی، بی خاک ورزی و کنترل علفهای هرز بر عملکرد محصول کلزا. راهنما. دانشگاه آزاد اسلامی-واحد دزفول
 24. مشاور. دانشگاه آزاد اسلامی-واحد دزفول
 25. کربول، محمد. 1392. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون. بررسی تلفات در برداشت با کمباين در سرعت پيشروی و ارتفاع برش مختلف بر. تلفات.گندم در خوزستان. مشاور. دانشگاه آزاد اسلامی-واحد دزفول
 26. گشتاسبی، رضا. 1392. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون. بررسی فنی و اقتصادی سیستم های خشک کن ذرت دانه ای در شمال خوزستان. مشاور. دانشگاه آزاد اسلامی-واحد دزفول
 27. فرهادی، محمد. 1392. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون. ارزیابی و مقایسه تلفات برداشت ذرت بذری در سطوح مختلف نرخ تغذیه ماشین پیکرهاسکر و سطوح مختلف دور سیلندر ماشین شیلر. مشاور. دانشگاه آزاد اسلامی-واحد دزفول
 28. زارعی، احمد. 1392. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون.تأثیر سیستم های مختلف کاشت و میزان بذرکاری در تولید کلزای مناطق دیم شمال خوزستان . مشاور. دانشگاه آزاد اسلامی-واحد دزفول
 29. زارع عبدشاهی، عیسی. 1392. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون. بررسي صوت براي کاهش خسارت پرنده به مزارع کشاورزي. مشاور. دانشگاه ایلام
 30. وزیری، غلامعلی. 1394. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون. بررسی و مقایسه میزان تلفات بذر شبدر در دو نوع کمباین و ارایه راهکارهایی جهت کاهش تلفات. مشاور . دانشگاه آزاد اسلامی-واحد دزفول
 31. کرمی، محمد. 1394. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون. تاثیر ماده اسپودنا در جلوگیری از تلفات بذر در برداشت مکانیزه کلزا. مشاور . دانشگاه آزاد اسلامی-واحد دزفول
 

عضویت در مجامع علمی 
 
 • عضو کمیته مکانیزاسیون استان خوزستان. از سال 1373
 • عضو شورای تهیه و تدوین برنامه پنج ساله سوم توسعه مکانیزاسیون استان
 • عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی خوزستان
 • عضو کمیته خشکسالی استان خوزستان
 • کارشناس پایش و نظارت فنی محصولات زراعی شمالی استان خوزستان
 • معین و ناظر شهرستان شوشتر .1393
 • دبير کميته زمين مرکز تحقيقات صفي آباد

تشویقات 

·         رئیس ایستگاه تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول، 1373، 1383 و 1391

·         معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، 1378

·         رئیس مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شوشتر، 1393

·         پژوهشگر و محقق نمونه، 1391

مدرس نمونه دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد دزفول، سال تحصیلی 1394-1393  

سایر موارد

 

اختراع:

·         طراحی مکانیزم و سیستم اندازه گیری عمق کار گاو آهن ها (عمق سنج تراکتوری)- شماره ثبت 25190 اداره کل ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي کشور، 1373 

·         طراحی و ساخت سمپاش میکرونر خورشیدی - شماره ثبت 70787 اداره کل ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي کشور، 1390  

·         طراحی و ساخت سامانه خورشیدی فراری دهنده پرندگان- شماره ثبت 72549 اداره کل ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي کشور، 1390  

·         طراحی و ساخت سامانه خورشیدی فراری دهنده پرندگان- شماره ثبت 72549 سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، 1391

 • بارکن علوفه تسمه نقاله ای - شماره ثبت 86698 اداره کل ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي کشور، 1394
 

         

 

پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.