چهار شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹  -  Wednesday, July 15, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » مهندس حمید رضا صادق نژاد[_HprPDF] حمیدرضا صادق نژاد نام و نام خانوادگی
مربی پژوهش مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
ماشین های کشاورزی تخصص
مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان محل کار
hsadeghi1347@yahoo.com پست الکترونیک
09113750850 شماره تماس
فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

  لیسانس، مهندسی ماشین های کشاورزی، دانشگاه تهران، 1370.

فوق لیسانس، مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه تهران، 1374.

سوابق شغلی

 

سوابق اجرایی

  کارشناس پژوهشی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، از سال 1370 تا 1378.

عضو هیات علمی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، از سال 1378 تاکنون.

مسئول بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان، 77-81.

معاون فنی و پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان، 79-81.

معاون خدمات تحقیقاتی، مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان، 81.

مسئول بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، 85-89.

عضو کمیته فنی سایت های الگویی تولیدی ترویجی گندم سازمان جهاد کشاورزی گلستان . بهمن ماه 94، گرگان.

عضو کمیته فنی و اجرایی دانه های روغنی استان گلستان، مهر ماه 74، گرگان.

عضو کانون اجرایی تحقیقاتی، سنجش، ارزیابی و برنامه­ریزی توسعه کشاورزی حفاظتی شمال کشور. دی ماه 91، گرگان .

عضو کمیته ارزشیابی فعالیت های فنی و پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، اسفند ماه، گرگان.

عضو ستاد مکانیزاسیون استان گلستان، دی ماه، گرگان.

عضو کمیته فنی زراعت استان گلستان، دی ماه، گرگان.

سوابق تدریس
 
 ماشین­های کشاورزی، کارشناسی، دانشگاه پیام نور گرگان، 85-94.

ماشین های کشاورزی، کارشناسی، موسسه آموزش عالی بهاران، نیم سال تحصیلی اول سال 1390.

ماشین­های تهیه زمین، کاردانی، مجتمع آموزش جهاد کشاورزی گلستان، 1390 و 1386.

ماشین­های زراعی، کاردانی، مجتمع آموزش جهاد کشاورزی گلستان، 1390.

ماشین­های کشاورزی، کارشناسی، مجتمع آموزش جهاد کشاورزی گلستان، 85-90.

ماشین­های برداشت، کاردانی، مجتمع آموزش جهاد کشاورزی گلستان، 1387.

ماشین­های کاشت و داشت، کاردانی، مجتمع آموزش جهاد کشاورزی گلستان، 1386.

کشاورزی حفاظتی(کارگاه آموزشی)، مدیران-مهندسین ناظر-کارشناسان – مروجین- کشاورزان-بهره برداران، استان گلستان، 1385 تا کنون.

مراحل آماده سازی کاشت داشت و برداشت گندم(کارگاه آموزشی)، کارشناسان سازمان و ناظرین و کشاورزان، استان گلستان، 1380 تا کنون.

کاشت و برداشت کلزا(کارگاه آموزشی)، کارشناسان و بهره برداران، استان گلستان، 1380 تا کنون.

تنظیمات کمباین( کارگاه آموزشی)، کشاورزان و کمباین داران، استان گلستان، 1375 تا 1385.

تنظیمات ادوات کشاورزی(کارگاه آموزشی)، کشاورزان، استان گلستان، 1375 تا کنون.


مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 Sharifi, A., Sadeghnezhad, H. R., Faraji, A. 2016. Effect of conservation tillage systems on growth yield and yield components of soybean. Agricultural Engineering International, CIGR Journal, Vol 18, No 3: 74-83.

pasting


مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 شریفی، ا.، صادق نژاد، ح. ر. و فرجی، ا. 1395. مقایسه پارامترهای عملکردی ماشین و شاخص های انرژی تولید سویای تابستانه در سامانه های خاک ورزی مرسوم و حفاظتی. نشریه ماشین های کشاورزی، جلد 6، شماره 2: صفحه­های 1-14.

قادری فر، ف.، قجری، ع.، صادق نژاد، ح. ر. و قرنجیکی، ع. 1390. اثرات سیستم های خاک ورزی بر عملکرد پنبه بعد از کلزا درگرگان. نشریه پژوهش های زراعی ایران، جلد 9، شماره 3: صفحه های 416-421.

رشادصدقی، ع.، امیرشقاقی، ف.، صلح جو، ع. ا.، صادق نژاد، ح. ر.، رنجبر، ف. و ساعتی ، م. 1388. تاثیر روش های مختلف خاک ورزی بر خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد کلزا در مناطق مختلف کشور. نشریه مهندسی زراعی، جلد 32، شماره 1: صفحه­های 69-86.

صادق نژاد، ح. ر. و اسلامی، ک. 1385. مقايسه عملکرد گندم با تغيير روش خاک ورزي. نشریه علوم کشاورزی، سال دوازدهم، شماره 1: صفحه­های 103-112.

همت، ع.، صادق نژاد، ح. ر. و علیمردانی، ر. 1379. مقاومت کششي زيرشکن تيغه ارتعاشي دردوحالت ارتعاشي و بدون ارتعاش و اثر آن برخواص فيزيکي خاک. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 31، شماره 1: 

 
 
 

صادق نژاد، ح. ر. 1385. مقایسه چهار روش خاک­ورزی بر عملکرد سویا. نشریه زیتون، شماره 174.

صادق نژاد، ح. ر. 1395. خاک­ورزی­های پایدار. نشریه زیتون. شماره 238.

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

 
کنفرانس های داخلی
 
 بهلول، ح.، فرجی، ا. و صادق نژاد، ح. ر.1394. بررسی اثرات خاک­ورزی و مصرف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم. دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی، تیرماه، پژوهشکده انرژه­های نو و محیط زیست دانشگاه تهران.

بهلول، ح.، فرجی، ا. و صادق نژاد، ح. ر.1394. بررسی اثرات خاک­ورزی و مصرف نیتروژن بر صفات فنولوژیک گندم. دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی، تیرماه، پژوهشکده انرژه­های نو و محیط زیست دانشگاه تهران.

صادق نژاد، ح. ر.، اسدی، م. ا.، رزاقی، م. ح. و فغانی، ا. 1394. تاثیر روش های نوین خاک ورزی بر پارامترهای فنی کاشت گندم. همایش ملی نقش صنایع تبدیلی در علوم کشاورزی، دهم اردیبهشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر.

صادق نژاد، ح. ر.، اسدی، م. ا. و رزاقی، م. ح. 1394. تاثیر چند مدیریت خاک ورزی بر شاخص‌های انرژی در گندم. همایش ملی نقش صنایع تبدیلی در علوم کشاورزی، دهم اردیبهشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر.

صادق نژاد، ح. ر. و شریفی، ا. 1393. تاثیر سامانه های خاک ورزی حفاظتی بر پارامترهای عملکردی ماشین و انرژی مصرفی تولید سویای تابستانه. نخستین همایش ملی دستاوردهای نوین در کشاورزی، اسفند ماه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان.

سبطی، م. و صادق نژاد، ح. ر. 1392. بررسی تاثیر سیستم های مختلف خاک ورزی در کشت سویا برمیزان مواد آلی و تنفس میکروبی خاک در استان گلستان. سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران. 8-10 بهمن ماه، دانشگاه شهید چمران اهواز.

ایمانی، م.، نوری نیا، ع.، میرهادی، م. ج. و صادق نژاد، ح. ر. 1389. بررسی روشهای خاک ورزی برعملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط دیم. یازدهمین کنگره علوم زراعت واصلاح نباتات ایران، مرداد ماه، دانشگاه شهید بهشتی.

نوراللهی، م.، عباس دخت، ح. و صادق نژاد، ح. ر. 1389. بررسی روش های تلفیقی مبارزه با علف هرز گاوپنبه درسویا درشرایط متفاوت خاک ورزی. سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغن خوراکی، دی ماه، تهران.

رزاقی، م. ح. و صادق نژاد، ح. ر. 1386. کاربرد نانو فناوري درتوليد انرژي مکانيکي. سومين کنفرانس دانشجويي مهندسي ماشينهاي کشاورزي، فروردین ماه، شیراز.

رشادصدقی، ع.، امیرشقاقی، ف.، صلح جو، ع. ا.، صادق نژاد، ح. ر.، رنجبر، ف.، ساعتی، م. و رنجبر، ا. 1385. اثرات روشهاي مختلف خاک ورزي برخصوصيات فيزيکي خاک وعملکرد کلزا در مناطق مختلف کشور. چهارمين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون، شهریورماه، دانشگاه تبریز.

صادق نژاد، ح. ر. 1385. مقايسه بعضي ازروشهاي خاک ورزي حفاظتي باخاک ورزي مرسوم دراراضي زارعِن استان گلستان. چهارمين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون، شهریورماه، دانشگاه تبریز.

صادق نژاد، ح. ر. 1385. مقايسه عملکردکلزا با تغيير خاک ورزي. نهمين کنگره علوم زراعت واصلاح نباتات ايران. شهریورماه، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران.

صادق نژاد، ح. ر.، رزاقی، م. ح. و ابومردانی، ی. 1385. مقايسه عملکردکلزا با تغيير خاک ورزي. جشنواره ملي کلزا،ماشينهاي کشاورزي ، بذر،کودوسم. اردیبهشت ماه، شیراز.

صادق نژاد، ح. ر. و رحمتی، م. ه. 1383. مقايسه عملکرد سويا با تغيير خاک ورزي. سومين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون ايران، شهریورماه، دانشگاه باهنر کرمان.

صادق نژاد، ح. ر. و اسلامی، ک. 1382. اثر چند روش مختلف خاک ورزي بر عملکرد گندم. همايش بررسي مسائل خاک ورزي غلات، بهمن ماه، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

صادق نژاد، ح. ر. 1382. اثرات روشهاي مختلف خاک ورزي بر استقرار و عملکرد کلزاي پاييزه. نخستين همايش تحقيق و توسعه کشت کلزا در استان گلستان، تیرماه، مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان.

 
کنفرانس های خارجی
 

Mohammadian, S. A., Mobli, H., Rafiee, SH., Sadeghnejad, H. R. and Mohammadi, A. 2010. Determination of canola losses in harvest operation with three types of heads. Proceedings 2010 International Conference on Chemistry and Chemical Engineering, 1-3 August, Kyoto Japan.

Mohammadian, S. E., Mobli, H., Rafiee, SH., Sadeghnejad, H. R. and  Mohammadi, A. 2009. Investigation of canola seed losses with two types of combine harvester header. International Scientific Conference, 1-3 October, Bulgaria.

Mohammadian, S. E., Mobli, H., Rafiee, SH., Sadeghnejad, H. S. and  Mohammadi, A. 2009. Comparison of harvesting methods for canola in Golestan province of Iran. International Scientific Conference, 1-3 October, Bulgaria.

Asadi, M. E., Razzaghi, M. H. and Sadeghnezhad, H. R. 2008. Evaluation of Energy Consumption in Iran Agricultural Sector. Energy security and climate change, 6-8 August, Thailand.

Razzaghi, M. H., Sadeghnezhad, H. R. and Ghodsvali, A. 2008. The study on Tillage Methods Affecting the Forage Corn Production. 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, 14-17 october, Turkey.

Abyar, N. M. and Sadeghnejad, H. R. 2008. Evaluation of the Effect Tillage Methods on Canola Yield and Income :Case study of Golestan Province in Iran. 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, 14-17 october, Turkey.

 
 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

بررسی و تعیین مناسب ترین روش های خاک ورزی و شرایط مطلوب کاربرد آنها در تولید گندم آبی در مناطق مختلف ایران. مجری. 84-87.

بررسی و تعیین تاثیر سامانه های خاک ورزی حفاظتی برخواص فیزیکی خاک ، بازده انرژی و عملکرد سویای تابستانه. مجری. 91-94.

مطالعه وضعیت و نقش ماشینهای خودگردان در توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ( گزارش منطقه ای استان گلستان ). مجری. 90.

ارزیابی جامع اثربخشی فنی ، اقتصادی و زیست محیطی اجرای سیستم های خاک ورزی حفاظتی درکشت گندم. مجری. 90-93.

بررسی کارآیی مصرف آب سویا تحت مدیریت های مختلف بی خاک ورزی و خاک ورزی مرسوم. همکار. 89-91.

بررسي وتعيين اثرات کاربرد ادوات خاک ورزي عميق روي خواص فيزيکي و شيميايي خاک وعملکرد گندم. مجری. 85-87.

ارزيابي عملکرد ماشينهاي مرکب ( چند منظوره ) در کاشت گندم آبي. مجری. 84-86.

بررسي و ارزيابي پارامترهاي عملکردي کارنده هاي مخنلف با ميزان متغير تراکم بذر گندم. مجری. 84-86.

بررسي اثر مديريت بقاياي گياهي در کشت گندم آبي در تناوب با محصولات رديفي بر عملکرد محصول ، مواد آلي و پايداري خاک دانه ها. مجری. 84-88.

بررسي و تعيين روشهاي مناسب خاک ورزي در اقليم هاي مختلف در کشت گندم و تاثير آنها بر خواص فيزيکي و شيميايي خاک با توجه به تناوب مرسوم منطقه. مجری. 84-87.

بررسي تاثير چند روش خاک ورزي بر عملکرد کلزا. مجری. 83-85.

بررسي واکنش ارقام پنبه بعد از کلزا به چند روش خاک ورزي. مجری. 83-85.

ارزيابي ريزدانه کارهاي متداول و بررسي مناسب ترين آنها در کشت مکانيزه کلزا. مجری. 79-82.

اثرات روشهاي مختلف خاک ورزي براستقرار و عملکرد کلزاي پاييزه. مجری. 79-83.

اثر روشهاي مختلف خاکورزي برعملکردگندم و خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک. مجری. 79-82.

مقايسه برداشت دو مرحله اي کلزا دررطوبتهاي مختلف با روش برداشت مستقيم. مجری. 79-81.

بررسي و ارزيابي عملکرد کششي تراکتورها در ايران. مجری. 75-77.

مقايسه چندروش خاک ورزي برروي عملکرد محصول سويا. مجری. 75-79.

بررسي امکان خاک ورزي سطحي در کشت گندم آبي. مجری. 74-77.

بررسي و مقايسه اثرات دونوع زيرشکن تيغه ارتعاشي و معمولي يرروي خواص فيزيکي خاک و تعيين توان کششي مصرفي. مجری. 73-75.

افت کمبايني غلات. مجری. 71-72.

 

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 الحاق ضمائم مناسب درجلوی یک ردیف کار جهت انجام توام عملیات خاک ورزی نواری و کاشت. مجری. 94-95.
 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 
نشریات فنی و ترویجی
 

فرجی، ا.، رییسی، س.، کیانی، ع.، یونس آبادی، م.، صادق نژاد، ح. ر.، کیا، ش.، باقری، م.، کاظمی طلاچی، م.، هزارجریبی، ا.، موسی خانی، ع. و سوخته سرایی، ن. 1395. تولید سویا در استان گلستان. نشریه فنی، انتشارات سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

فرجی، ا.، آقاجانی، م. ع.، اسدی، م. ا.، یونس آبادی، م.، سهرابی، س.، باقری، م.، صادق نژاد، ح. ر.، ساوری نژاد، ع.، بهمرام، ر.، ارزانش، م. ح.، خرمالی، س.، کاظمی طلاچی، م.، کشیری، ح. و موسی خانی، ع. 1394. زراعت کلزا در استان گلستان. نشریه فنی، انتشارات سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی.

صادق نژاد، ح. ر. 1392. خاک­ورزی پایدار. نشریه فنی، انتشارات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

بهلول، حسین. 1394. پایان نامه کارشناشی ارشد رشته زراعت. بررسی چند سامانه خاک ورزی و مصرف نیتروژن بر گیاه گندم در منطقه گرگان. سمت مشاور. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان.

حسینی، سید زمان. 1392. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زراعت. اثرروش های مختلف خاک ورزی بر عملکرد محصول و جمعیت علف های هرز سویا. سمت مشاور. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

محمدیان، سید ارسلان. 1389. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون ماشین های کشاورزی. سمت مشاور. دانشگاه تهران.

نوراللهی، مهدی. 1389. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زراعت. مطالعه روشهای تلفیقی مبارزه با علف های هرز سویا درشرایط متفاوت خاک ورزی. سمت مشاور.

ایمانی، محسن. 1388. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زراعت. تاثیر کودهای بیولوژیک بر عملکرد واجزای عملکرد گندم درسه روش خاک ورزی. سمت مشاور. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران.

 
 

عضویت در مجامع علمی 
 
 

تشویقات 
دریافت لوح تقدیر از رییس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به دلیل مشارکت ارزشمند در راستای ارتقای بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1394.

دریافت لوح تقدیر از رییس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به دلیل مشارکت ارزشمند در راستای ارتقای بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1392.

دریافت لوح تقدیر از رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان به دلیل تلاش مستمر در طول سال، از سال 78 تا 92.

 

سایر موارد


پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.