دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹  -  Monday, June 1, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » دکتر علیرضا کیانی[_HprPDF] علیرضا کیانی نام و نام خانوادگی
استاد مرتبه علمی
عضو هیئت علمی سمت
آبیاری تخصص
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان محل کار
akiani71@yahoo.com پست الکترونیک
09113753964 شماره تماس
فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

   

 

  • لیسانس، مهندسی آبیاری، دانشگاه شهید چمران اهواز، سال اتمام 1368.
  • فوق لیسانس، آبیاری و زهکشی، دانشگاه تهران، سال اتمام 1374.
  • دکتری، علوم مهندسی آبیاری، دانشگاه تربیت مدرس، سال اتمام 1383.

 

 
سوابق شغلی

 

  • مسئول واحد مهندسی زراعی، مدیریت کشاورزی شهرستان کردکوی، از سال 1369 تا سال 1371.
  • معاون فنی، مدیریت کشاورزی شهرستان کردکوی، از سال 1369 تا سال 1371.
  • کارشناس، مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان، از سال 1374 تا سال 1375.
  • رئیس بخش فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان، از سال 1375 تا سال 1377.
  • عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، از سال 1375 تاکنون.

 


 

سوابق اجرایی

 

·         عضو کمیته تدوین برنامه راهبردی تحقیقات توسعه پایدار روش های آبیاری تحت فشار.

·         عضو کمیته تدوین برنامه راهبردی تحقیقات اصلاح و بهینه سازی شبکه های آبیاری و زهکشی.

·         عضویت در هیئت تحریریه مجلات آب و خاک مشهد، پژوهشنامه دانه های روغنی، علوم تحقیقات پنبه

·         عضو انجمن آبیاری و زهکشی ایران


 

 


 

 
سوابق تدریس
 
 

·         آبیاری سطحی، کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان، سال‏های 90، 91 ، 92 و 93.

·         آبیاری تحت فشار، کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان، 90، 91 ، 92 و 93.

·         طراحي سيستمهاي آبياري، کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان، از سال 1380 تا 1385.

·         طراحي سيستمهاي آبياري تحت فشار، کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان، 1385.

·         طراحي سيستمهاي آبياري سطحی، کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان، 1386.

·         سیستم‌های آبیاری در مناطق خشک، کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان، 1385.

·         آبیاری عمومی و اقلیم شناسی، کارشناسی، دانشگاه پیام نور گرگان. 1385 و 1386.

·         ریاضیات، کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، 1374.

·         رابطه آب، خاک و گیاه، کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، 1374 و 1375.

·         آبیاری عمومی، کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، 1390.

·         آبیاری عمومی، کارشناسی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان، 1385.

·         اصول و روشهاي آبياري، کارشناسی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان، 1385.

·         رابطه آب، خاک و گیاه، کارشناسی، دانشگاه جامع علمی-کاربردی کردکوی، 87، 88 و 1389.

·         روش‌های آبیاری، کارشناسی، موسسه آموزش عالی بهاران، از سال 1388 تا 1392.

·         آب و خاک (2)، کاردانی، دانشگاه جامع علمی-کاربردی کردکوی، از سال 1379 تا سال 1388.

·     اصول و روشهاي آبياري، کاردانی، دانشگاه جامع علمی-کاربردی کردکوی، سال‏های  1377، 1382 ، 1383 ، 1384، 1385، 1386 ، 1387، 1388 و 1390.


مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

                  

           1.          Kiani,A. R. and Mosavat, A. 2015. Evaluating Different Application of Saline and Non-Saline Water forMaize Production. Irrigation and Drainage. (In press).

          2.          Kiani, A. R. and Abbasi, F. 2009. Assessment of the water - salinity crop production function of wheat using experiment data of the Golestan province, Iran. Irrigation and Drainage. 58: 445-455.

 

          3.          Kiani, A. R. and Mirlatifi, M. 2012. Effect of different quantities of supplemental irrigation and its salinity on yield and water use by winter wheat (Triticumaestivum). Irrigation and Drainage. 61: 89-98.

 

          4.          Mostafazadeh-Fard, B., Khoshravesh, M., Mousavi, F. and Kiani, A. R. 2012. Effects of magnetized water on soil chemical components underneath trickle irrigation. Journal of Irrigation and Drainage Engineering. 138(12): 1075-1081.

 

          5.          Khoshravesh, M. and Kiani, A. R. 2014. Effect of magnetized water on infiltration capacity of different soil textures. Soil Use and Management. 30: 588-594.

 

          6.          Mostafazadeh-Fard, B., Khoshravesh, M., Mousavi, F. and Kiani, A. R. 2011. Effects of Magnetized Water and Irrigation Water Salinity on Soil Moisture Distribution in Trickle Irrigation. Journal of Irrigation and Drainage Engineering. 137(6): 398-402.

 

          7.          Khoshravesh, M., Mostafazadeh-Fard, B., Mousavi, F. and Kiani, A. R. 2011. Effects of magnetized water on the distribution pattern of soil water with respect to time in trickle irrigation. Soil Use and Management.

 

          8.          Saberi, A. R., Kiani, A. R., Mosavat, S. A. and Halim, R. A. 2012. The effect of different sowing patterns and deficit irrigation management on yield and agronomic characteristics of sweet corn. African Journal of Biotechnology. 11(74): 13882-13887.

          9.          Khoshravesh, M., Mostafazadeh-Fard, B., Heidarpour, M. and Kiani, A. R. 2013. AquaCrop model simulation under different irrigation water and nitrogen strategies. Water Science and Technology. 67(1): 232-238.

 

        10.        Salehi, M., Kafi, M. and Kiani, A. R. 2009. Growth analysis of Kochia (KochiaScoparia(L) orchard) irrigated with saline water in summer cropping. Pakistan Journal of Botany. 41: 1861-1870.

 

        11.        Hezajaribi, A., Dehghani, A. A., MeftahHelghi, M. and Kiani, A. R. 2008. Hydraulic performances of various trickle irrigation emitters. Journal of Agronomy. 7(3): 265-271.

 

        12.        Salehi, M., Kafi, M. and Kiani, A. R. 2012. Salinity and water effects on growth, seed production and oil content of KochiaScoperia. Journal of Agronomy, 11(1): 1-8.


 

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 

1-    کیانی، ع. ر. و  رئیسی، س. 1392. بررسی کارايي مصرف آب چند رقم سويا تحت مقادير مختلف آب آبياري. مجله پژوهش‏های حفاظت آب و خاک. جلد 20، شماره 5، صفحات 192-179.

2-    کیانی، ع. ر.   1376. مقايسة فني و ارزيابي سيستمهاي آبياري عقربه اي با جويچه اي. مجلة علوم کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه گرگان. شماره 1. جلد 4 صفحات 76-66.

3-    کیانی، ع. ر.   و آبیار، ن. 1379. بررسي و مقايسة فني و اقتصادي روشهاي آبياري باراني و نشتي بر خواص کمي و کيفي پنبه. مجلة تحقيقات مهندسي کشاورزي. شماره 19جلد 5، صفحات 67-51.

4-    کیانی، ع. ر. و مساوات، ا. 1394. بررسی راهکارهای مختلف آبیاری یک‌درمیان با استفاده از آب شور-غیرشور در عملکرد و بهره‏وری آب ذرت دانه‌ای در آبیاری قطره‌ای. تحقیقات آب و خاک ایران. شماره 1 دوره 46، صفحات 1 -10.

5-    کیانی، ع. ر. 1389. برنامه‌ريزي بهينه آبياري بر اساس رابطه آب- عملکرد در چند رقم  سويا. مجلة تحقيقات مهندسي کشاورزي. جلد 11، شماره 1. صفحات: 102-85.

6-    کیانی، ع. ر. و کلاته، م. 1388. تحليل رابطه آب – عملکرد در شرايط آبياري تکميلي چند رقم گندم. مجله آبياري و زهکشي ايران. جلد 4، شماره 2. صفحات: 122-112.

7-    کیانی، ع. ر. و نوری‏نیا، ع. 1393. بررسی بهره‌وری بارش و آبیاری تکمیلی در چند رقم گندم. مجله پژوهش‌های حفاظت آب و خاک. جلد 21، شماره 5، صفحات 155-173.

8-    کیانی، ع. ر. و نوری‏نیا، ع. 1393. بررسی توزیع رطوبت خاک و عملکرد چند گیاه زمستانه در تناوب با گندم. مجله آبیاری و زهکشی ایران. جلد 8، شماره 4، صفحات 673-683.

9-    کیانی، ع. ر.، هزارجریبی، ا.، دهقان، ط. و خوش‏روش، م. 1394. تأثيرآبمغناطيسيوشوريآببرگرفتگيقطرهچکانهادرآبياريقطرهاي. مجله آب و خاک مشهد، جلد 29، شماره 1، صفحات 48-58.

10-  کیانی، ع.ر. و اسدی، م. ا. 1387. استفاده از آب شور برای تولید گندم و بررسی روند تجمع املاح در نیمرخ خاک. مجله پژوهش و سازندگی، شماره 80. صفحات146- 156.

11-  کیانی، ع.ر. میرلطیفی، م.، همائی، م. و چراغی، ع. 1383. تاثیر رژیم های مختلف آبیاری و شوری بر عملکرد گندم در منطقه گرگان. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گرگان. 11(1). صفحات 89-79.

12-  کیانی، ع.ر. میرلطیفی، م.، همائی، م. و چراغی، ع. 1384. کارآیی مصرف آب گندم تحت شرایط شوری و کم‌ابی. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. 6(24). صفحات 64-47.

13-  کیانی، ع.ر. میرلطیفی، م.، همائی، م. و چراغی، ع. 1384. تعیین بهترین تابع تولید آب – شوری گندم در منطقه گرگان. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. 6(25). صفحات 14-1.

14-  کیانی، ع.ر. و همائی، م. 1386. ارزیابی مدل SWAP در شبیه‌‌سازی انتقال آب و املاح در نیمرخ خاک. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. 1(8). صفحات 30-13.

15-  کیانی، ع.ر. میرلطیفی، م.، همائی، م. 1385. ارزیابی توابع کاهش عملکرد گندم در شرایط توأم شوری و کم‌آبی. مجله علوم خاک و آب. 1(20). صفحات 83-73.

16-  کیانی، ع. ر.   و صابری، ع. ر. 1393. بررسی عملکرد و مصرف آب در ذرت شیرین تحت تاثیر شیوه‌های مختلف کم آبیاری در دو الگوی کاشت. مجله پژوهش‏های حفاظت آب و خاک. جلد 21، شماره 6، صفحات 155-171.

17-  کیانی، ع. ر. 1380. ارزيابي سيستم آبياري باراني کلاسيک در منطقة گرگان. مجلة علوم کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه گرگان. شماره 4، جلد 8 صفحات : 29-39.

18-  کیانی، ع. ر. و کلاته، م. 1388. اثر مقادیر مختلف آب آبیاری بر عملکرد و بهره‌وری آب درارقام مختلف گندم. پژوهش‌های تولید گیاهی دانشگاه گرگان. جلد 16، شماره 3، صفحات 102-85.

19-   کیانی، ع.ر. 1376. توابع آب-شوری-تولید. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. شماره 7.

20-  آبیار، ن. و کیانی، ع.ر. 1386. بررسی اقتصادی کاربرد آب شور در مزارع گندم‌کاری استان گلستان. مجله علمی – پژوهشی اقتصاد و کشاورزی. 1(3)، 12-1.

21-  شاکر، م.، حسام، م.، کیانی، ع. ر. و ذاکری‏نیا، م. 1393. ارزیابی فنی سامانه­های آبیاری قطره­ای اجرا شده در باغات استان گلستان. پژوهش‌های حفاظت آب و خاک، شماره 4، صفحات 261-274.

22-  صالحی، م.، کافی، م. و کیانی، ع. ر. 1390. اثر تنش شوری و کم‌آبی بر تولید زیست توده کوشیا ( KoshiaScoparia ) و روند شوری خاک. مجله به‏زراعی نهال و بذر. جلد (2)27، شماره 4، صفحات 433-417.

23-   صالحی، م.، کافی، م. و کیانی، ع.ر. 1390. تعیین بهترین تابع آب – شوری- تولید کوشیا در اراضی شمال استان گلستان . نشریه آب و خاک. جلد 25، شماره 6، صفحات 1403-1395.

24-  عباسی، ف.، سلطانی، ع.، کیانی، ع.، ر. زارعی، ق.، شاهین رخسار، پ. و خرمیان، م. 1391. ارزیابی ميزان آگاهي کشاورزان و تحليل وضعيت و نحوه بهر‌ه‌برداري از منابع آب و خاک. مجله تحقیقات و اقتصاد کشاورزی ایران. جلد (2)43، شماره 3، صفحات 397-387.

25-   حسام، م. کیانی، ع. ر. 1393. بررسي راندمان آبياري در مزراع استان گلستان. مجله آبیاری و زهکشی ایران. جلد 8، شماره 2، 343-336.

26-  باقری، ر.، حسام، م.، کیانی، ع. ر .  و هزارجریبی، ا. 1393. ارزیابی فنی و هیدرولیکی عملکرد سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی. مجله آبیاری و زهکشی ایران. جلد 8، شماره 2، صفحات 422-413.

27-  باقری، ر.، حسام، م.، کیانی، ع. ر .  و هزارجریبی، ا. تعیین کارایی سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی ( مطالعه موردی باغ هلو و مرکبات شهرستان کردکوی). مجله پژوهش آب ایران. (نامه پذیرش)

28-  صالحی، م.، کافی، م. و کیانی، ع. ر. 1392. ضریب گیاهی، بهره­وری و ضریب حساسیت آبی کوشیا تحت تنش شوری و رژیم‌های آبیاری. مجله پژوهش آب ایران. جلد 7، شماره 12، صفحات 98-89.

29-   سهرابی، ت.، کیانی، ع. ر. و پذیرا، ا. 1377. اثر آب شور بر روي عملکرد پنبه در روشهاي آبياري باراني و شياري. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 29، شماره 3. صفحات 543-553.

30-  عباسی، ف.، کیانی، ع. ر. و اسدی، م. ا. 1377. ارزيابي بازدهي کاربرد آب در روشهاي آبياري سطحي در منطقة گرگان. مجلة تحقيقات مهندسي کشاورزي. شماره 12. صفحات 15-24.

31-  درویش مجنی، ت. و کیانی، ع. ر. 1380. بررسي تأثير روشهاي آبياري باراني و نشتي بر جمعيت آفات مکنده پنبه در منطقة گرگان. مجلة تحقيقات مهندسي کشاورزي. 2(9) صفحات : 59-70.

32-  نصرالله نژاد، س. و کیانی، ع. ر. 1384. اثر روش‌هاي مختلف آبياري روي شدت بيماري‌هاي مهم پنبه در استان گلستان. مجلة علوم کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه گرگان. شماره3، جلد 12 صفحات : 80-72.

33-   شهبازی، م.، کیانی، ع. ر. و رئیسی، س. 1390. آستانه تحمل به شوری در دو رقم تجاری کلزا. مجله علوم زراعی ایران. جلد 13، شماره 1.

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  
 

      1.     کیانی، ع. ر. و شاکر، م. 1391. مقایسه کمی سیستم های آبیاری بارانی و شیاری از نظر مصرف آب، راندمان آبیاری و تولید. چهارمین سمینار ملی توسعه پایدار روش‌های آبیاری تحت فشار. 17 مهر ماه. کرج.

     2.     شاکر، م.، حسام، م.، کیانی، ع . ر. و ذاکری‏نیا، م. 1392. بررسی الگوی توزیع رطوبت در نیمرخ خاک و شبیه سازی آن با استفاده از مدل HYDRUS-1D در سیستم آبیاری قطره‌ای زیرسطحی. دومین کنفرانس بین المللی مدل سازی آب، خاک، گیاه و هوا. 18 و 19 اردیبهشت ماه. کرمان.

     3.     دهقان، ط.، هزارجریبی، ا.، کیانی، ع . ر. شریفان، ح. و حسام، م. 1391. ارزیابی عملکرد هیدرولیکی آبیاری قطره‌ای در سطوح مختلف شوری. سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب. 20 شهریور ماه. ساری.

     4.     شاکر، م.، حسام، م.، کیانی، ع ر. و ذاکری‏نیا، م. 1391. ارزیابی هیدرولیکی سامانه ی آبیاری قطره ای زیر سطحی و بررسی الگوی توزیع رطوبتی مناسب گامی در راستای توسعه پایدار کشاورزی. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست. 20 اسفند ماه. تهران.

     5.     شاکر، م.، حسام، م.، کیانی، ع . ر. و ذاکری‏نیا، م. 1391. بررسی نقش ارزیابی و پایش سامانه های آبیاری قطره ای باغات  در دستیابی به توسعه پایدار این سامانه ها در بخش کشاورزی. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست. 20 اسفند ماه. تهران.

     6.     دهقان، ط.، هزارجریبی، ا.، کیانی، ع . ر. ، شریفان، ح. و حسام، م. 1391. مقایسه یکنواختی توزیع آب معمولی و آب شور مغناطیس شده در آبیاری قطره‌ای. سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب. 20 شهریور ماه. ساری.

     7.     شاکر، م.، حسام، م.، کیانی، ع . ر. و ذاکری‏نیا، م. 1391.بررسی روش طراحی اقتصادی سیستم های آبیاری تحت فشار درکاهش هزینه ها ی اجرایی و انرژی مصرفی. اولین کارگاه فنی و آموزشی آبیاری و انرژی. 26 بهمن ماه. تهران.

     8.     کیانی، ع . ر. و باقری، ر. 1391. مقایسه کمّی دو روش آبیاری بارانی و نشتی از نظر کیفیت آب. اولین همایش حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست. 21 بهمن ماه. همدان.

          9.         شاکر، م.، کیانی، ع . ر. ، قربانی، خ. و گنجی‏زاده، ح. 1392. بررسی مسائل و مشکلات موجود درسامانه های آبیاری قطره ای با بهره گیری از نرم افزار GIS . اولین همایش ملی بحران آب. 25 و 26 اردیبهشت ماه. اصفهان.

    10.    شاکر، م.، قربانی خ. و کیانی، ع. ر. 1394. ارزیابی روند توسعه سامانه‌های آبیاری تحت فشار در کشور در طی برنامه‌های اول تا پنجم توسعه با استفاده از نرم افزار GIS . نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران . 23 و 24 اردیبهشت ،مشهد.

    11.    شاکر، م.، کیانی، ع. ر. و رحمتی، ح. 1394. ررسی فنی سامانه‌ آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک در مزارع استان گلستان. نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران . 23 و 24 اردیبهشت ،مشهد.

    12.    شاکر، م.، کیانی، ع . ر. ، موسوی‏زاده، ف. و مصفا، ح. ر. 1391. بررسی نقش کیفی منابع آب مورد استفاده در سامانه های آبیاری قطره ای گامی در راستای توسعه پایدار در بخش کشاورزی. دومین همایش ملی مدیریت کشاورزی. 23 بهمن ماه. جهرم.

    13.    شاکر، م.، کیانی، ع . ر. ، موسوی‏زاده، ف. و مصفا، ح. ر. 1391. ارزیابی عملکرد سامانه های آبیاری قطره ای در شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک. دومین همایش ملی مدیریت کشاورزی. 23 بهمن ماه. جهرم.

    14.    شاکر، م.، کیانی، ع . ر. ، حسام، م. و احمدیان، ر. 1392. ارزیابی نقش طراحی اقتصادی در کاهش میزان هزینه­های اجرایی و انرژی مصرفی در سامانه­های آبیاری تحت­فشار. اولین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی. 26 اردیبهشت ماه. مشهد.

    15.    خوش‏روش، م.، کیانی، ع. ر. و ذاکری، م. 1386. ارزیابی توزیع رطوبت در نیمرخ خاک در آبیاری قطره ای تی تیپ محصول سویا. نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر. 25 و 26 مهر ماه. کرمان.

    16.    کیانی، ع . ر. و کوچک‏زاده، م. 1380. راهکارهاي اجرائي و مديريتي استفاده از آب شور در آبياري. اولين کنفرانس ملي راهکارهاي مقابله با بحران آب در کشور. زابل.

    17.    کیانی، ع . ر. 1380. تحليلي بر چگونگي مصرف آب در بخش کشاورزي در استان گلستان. سومين همايش توانمنديهاي توسعة استان گلستان. گرگان.

    18.    سهرابی، ت. و کیانی، ع . ر. 1375. اثر کيفيت آب بر روي عملکرد پنبه در روش آبياري باراني و شياري. دومين کنگرة ملي مسائل آب و خاک کشور. تهران.

        19.        شهبازی، م. و کیانی، ع . ر. 1375. ارزيابي تحمل به شوري گياه تجاري کلزا. پنجمين کنگرة علوم زراعت. کرج.

    20.    کاوه، ف.، کیانی، ع . ر. و عابدین‏پور، م. 1382. بررسي و مقايسه فني و اقتصادي روش هاي آبياري باراني و نشتي بر عملکرد سويا. يازدهمين همايش کميته ملي آبياري و زهکشي ايران. تهران.

    21.    مساوات، ا.، صابری، ع.، کیانی، ع . ر. ، مختارپور، ح. و فیض‏بخش، ع. 1388. تاثير الگوهاي مختلف کاشت و مديريت کم‌آبياري بر عملکرد علوفه ذرت شيرين رقم سينگل کراس 403. اولين همايش ملي تنش‌هاي محيطي در علوم کشاورزي. بیرجند.

    22.    مساوات، ا.، صابری، ع.، کیانی، ع. ر.، مختارپور، ح. و فیض‏بخش، ع. 1388. تاثير الگوهاي مختلف کاشت و مديريت کم‌آبياري بر عملکرد بلال و دانه ذرت شيرين رقم سينگل کراس 403. اولين همايش ملي تنش‌هاي محيطي در علوم کشاورزي. بیرجند.

    23.    نصرالله‏نژاد، س. و کیانی، ع ر. . 1388. اصلاح سيستم و روش‌هاي موجود آبياري جهت مديريت بيماري‌هاي مهم پنبه. اولين همايش ملي الگوي مصرف و توسعه پايدار کشاورزي. تهران.

    24.    کیانی، ع . ر. ، درویش‏مجنی، ت. و نصرالله نژاد، س. 1384. تاثير روش‌هاي آبياري بر جمعيت آفات مکنده و عوامل بيماريزاي قارچي پنبه در استان گلستان. اولين جشنواره ملي ترويج سيستم‌هاي آبياري تحت فشار. نیشابور.

    25.    کیانی، ع. ر. 1384. ارزيابي فني و اقتصادي روش‌هاي آبياري باراني و شياري. اولين جشنواره ملي ترويج سيستم‌هاي آبياري تحت فشار. نیشابور.

        26.        کیانی، ع. ر. و همائی، م. 1384. اشتقاق توابع توليد آب – شوري گندم در منطقه شمال گرگان. نهمين کنگره علوم خاک ايران. کرج.

    27.    کیانی، ع. ر.، خوش‏روش، م. و موسوی، ف. 1387. استفاده از روش آبیاری مغناطیسی برای اصلاح آب و خاک و کاهش بحران آب. اولین کنفرانس بین المللی بحران آب. زابل.

        28.        کیانی، ع . ر. 1387. بهره‌وري آب در کشاورزي. هفته پژوهش. گرگان.

        29.        کیانی، ع. ر. 1387. مديريت استفاده از آب شور در کشاورزي. راهکارهاي بهبود مصرف آب در شرايط خشکسالي. اصفهان.

        30.        کیانی، ع ر. . 1382. ارزيابي راندمان آبياري باراني در استان گلستان. سومين همايش طرح هاي تحقيقاتي استان گلستان. گرگان.

    31.    کیانی، ع . ر. و رئیسی، س. 1389. ارزیابی بهره وری آب در چند رقم سویا. سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغن های خوراکی. دی ماه. تهران.

    32.    صالحی، م.، کافی، م.، کیانی، ع . ر. و صادقی‏پور، ح. 1389. آیا کوشیا می تواند به عنوان یک گیاه روغنی مورد توجه قرار گیرد؟ سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغن های خوراکی. دی ماه. تهران.

    33.    خوش‏روش، م.، مصطفی‏زاده، ب.، حیدرپور، م. و کیانی، ع. ر. 1391. ارزیابیمدل Aqua Crop برايسویابااستفادهازمدیریتکمآبیاري. اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه. 9 و 10 خرداد. کرج.

    34.    باقری، ر.، حسام، م.، کیانی، ع . ر. و هزارجریبی، ا. 1392 . ارزیاتیفنیسامانه‏هایآبیاریقطرهایداخلخط ) مطالعه یموردی : باغهلوشهرستاىکردکوی ( . دومین همایش ملی حفاظت و برنامه‌ریزی محیط زیست. 24 مرداد. همدان.

    35.    باقری، ر.، حسام، م.، کیانی، ع . ر. و هزارجریبی، ا. 1392 . تعیینپروفیلرطوبتیخاکدرسیستمآبیاريقطرهايزیرسطحی. ( . دومین همایش ملی حفاظت و برنامه‌ریزی محیط زیست. 24 مرداد. همدان.

    36.    شاکر، م.، ابراهیمی، م. و کیانی، ع . ر. 1392. بررسی روند توسعه طرح‌های آبیاری تحت فشار در شمال و شمال شرق کشور و نقش و اهمیت انها در مدیریت منابع آب و توسعه پایدار. اولین همایش ملی زهکشی و کشاورزی پایدار. 8 اسفند ماه تهران.

    37.    شاکر، م.، کیانی، ع . ر. و حسام، م. 1392. نقش سامانه های آبیاری قطره­ای در کاهش مصرف آب از چاه­های کشاورزی و جلوگیری از افت سطح آنها. اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. بهمن ماه. تهران.

    38.    شاکر، م.، کیانی، ع . ر. و رحمتی، ح. 1392. بررسی عملکرد کمی و روند توسعه طرح­های آبیاری تحت فشار در کشور. چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه­های آبیاری و زهکشی. 6 و 8 اسفند ماه، اهواز.

    39.    شاکر، م.، کیانی، ع . ر. ، حسام، م. و رحمتی، ح. 1392. بررسی مشارکت بهره­برداران و آشنایی آنها با سامانه­های آبیاری تحت فشار در استان گلستان. چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه­های آبیاری و زهکشی. 6 و 8 اسفند ماه، اهواز.

    40.    شاکر، م.، کیانی، ع . ر. ، حسام، م.، ذاکری‏نیا، م. و رحمتی، ح. 1392. بررسيمسائلومشکلاتموجوددرسامانه‏هايآبياريقطره‏اياجراشدهدراراضي باغياستانگلستان. چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه­های آبیاری و زهکشی. 6 و 8 اسفند ماه، اهواز.

    41.    خوش‏روش، م.، کیانی، ع. ر. و جعفری، م. 1393. شبیه سازیسناریوهایمختلفکمآبیاریگیاهسویابااستفادهازمدل AquaCrop . دومینهمایشملیمدیریتآبدرمزرعه،موسسهتحقیقاتخاکوآب. 29 مهر ماه. کرج.

    42.    کیانی، ع. ر.  و حسام، م. 1386. بررسی طولانی مدت کاربرد آب شور در کشاورزی با استفاده از مدل SWAP ( مطالعه موردی روی گندم، استان گلستان). دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران. 25 و 26 مهرماه، گرگان.

    43.    کیانی، ع. ر. 1386. استفاده از مدل SWAP در شبیه سازی انتقال آب، املاح و عملکرد نسبی گندم. نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر. 25 و 26 مهرماه، کرمان.

    44.    کیانی، ع. ر ، میرلطیفی، م. و همائی، م. 1384. اشتقاق توابع توليد آب – شوري گندم در منطقه شمال گرگان. نهمين کنگره علوم خاک ايران. 6 الی 9 شهریور ماه، کرج.

    45.    کیانی، ع .ر.  و همائی، م. 1388. مقايسه مدل‌هاي کمي جذب آب در شرايط توامان شوري و کم‌آبي( مطالعه موردي روي گندم). اولين همايش ملي تنش‌هاي محيطي در علوم کشاورزي. 8 و 9 بهمن ماه. بیرجند.

    46.    کیانی، ع. ر. و هزارجریبی، ا. 1388. ارزيابي راهبرد کم‌آبياري در ارتقاء بهره‌وري آب ( مطالعه موردي روي چند رقم گندم). اولين همايش ملي تنش‌هاي محيطي در علوم کشاورزي. 8 و 9 بهمن، بیرجند.

کنفرانس های خارجی
 
 

1.       Kiani, A. R . 2011. Assessment of water production function of wheat under supplementary irrigation. 21th ICID International Congress on Irrigation and Drainage & 8th International Micro Irrigation Congress. Iran.

2.       Khoshravesh, M., Mostafazadeh-Fard, B., Mousavi, F. and Kiani, A. R. 2011. Effects of magnetized water on soil calcium Ions in trickle irrigation. 21th ICID International Congress on Irrigation and Drainage & 8th International Micro Irrigation Congress. Iran.

3.       Saberi, A. R., Kiani, A. R ., Mosavat, A. and Faizbakhsh, M. T. 2009. The Effect of Different Sowing Patterns under Deficit Irrigation Management on Yield and some Agronomic Characteristics of Sweet Corn. Agriculture Conference. Malaysia.

4.       Salehi, M., Kafi, M. and Kiani, A. R. 2010. Salt & drought stress effects on Kochia( kochiaScoparia L. Schrad) production in summer cropping. International conference on soils & groundwater salinization in arid regions. Oman.

5.       Kiani, A. R. and Asadi, E.2005. water use efficiency and wheat yield under salinity and water stress conditions. International agricultural engineering conference. Thailand.

6.       Kiani, A. R., Asadi, E. and Kalate, M. 2005. The effect of saline water in Supplementary irrigation of various barley genotypes in Golestan province. International agricultural engineering conference. Thailand.

7.       Kiani, A.R., Mirlatifi, M. and Homaee, M. 2004. Effect of different irrigation regimes and salinity on wheat yield in Gorgan region. Agricultural Engineering the Future Conference. Belgium.

8.       Kiani, A. R., Asadi, E. and Mirlatifi, M. 2005. Wheat production function under salinity and water stress conditions. MTERM International conference. Thailand.

9.       Shabazi, M. and Kiani A.R. 2000. Growth, physiological characters and seed yield of three rapeseed cultivars grown under saline condition. 3th International congress crop science. Germany.

10.    Sohrabi, T. and Kiani A.R. 1997. Effects of saline water spray on yield response of cotton. International Congress on Modeling and Simulation. Australia.

11.    Mostafazadeh-Fard, B., Khoshravesh, M., Mousavi, F. and Kiani, A. R. 2014. Effects of Magnetized Water on Soil Sulphate Ions in Trickle Irrigation. 2nd International Conference on Environmental Engineering and Application ICEEA. China.


پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

1-       مقايسة فني و ارزيابي سيستمهاي آبياري سنتر پیوت با سیستم نشتی (مجری مسئول). 1374 تا 1375.

2-       تاثیر کیفیت آب آبیاری در آبیاری بارانی بر روی عملکرد پنبه در مقایسه با سیستم نشتی (مجری مسئول). 1373 تا 1374.

3-       بررسی و مقایسه فنی و اقتصادی روش های آبیاری نشتی و باررانی بر خواص کمی و کیفی پنبه (مجری مسئول). 1375 تا 1377.

4-       ارزیابی آبیاری بارانی معمولی در منطقه گرگان (مجری مسئول). 1376 تا 1377.

5-    بررسی تاثیر روش های آبیاری بارانی و نشتی بر جمعیت آفات مکنده و عوامل مهم بیماریزای قارچی پنبه در منطقه گرگان (مجری مسئول). 1375 تا 1377.

6-       ارزیابی بازدهی روش های آبیاری سطحی و نحوه کار آنها در سطح کشور (مجری مسئول). 1374 تا 1376.

7-       بررسی امکان استفاده از آب شور در آبیاری تکمیلی گندم و جو در منطقه گرگان (مجری مسئول). 1375 تا 1377.

8-       بررسی کم آبیاری در روش بارانی بر خواص کمی و کیفی پنبه (مجری مسئول). 1377 تا 1379.

9-       تعیین آستانه تحمل به شوری گیاه تجاری کلزا (مجری مسئول). 1376 تا 1378.

10-   ارزیابی تحمل به شوری گیاه روغنی کلزا (سایر مجریان). 1375 تا 1377.

11-   تاثیر شوری و رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد گندم در منطقه گرگان (مجری مسئول). 1380 تا 1382.

12-   کارآيي مصرف آب و عملکرد ارقام مختلف سويا تحت آبياري باراني (مجری مسئول). 1384 تا 1385.

13-   بررسي اقتصادي مصرف آب شور در مزارع گندم‌کاري استان گلستان (مجری). 1383 تا 1385.

14-   ارزيابي مديريت‌هاي بهره‌برداري از منابع آب و خاک شور اراضي تحت کشت گندم مناطق مختلف کشور (مجری). 1382 تا 1385.

15-   کارایی مصرف آب ارقام مختلف گندم تحت آبیاری بارانی (مجری مسئول). 1384 تا 1385.

16-   تاثیر الگوهای مختلف کاشت و مدیریت کم آبیاری بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی ذرت شیرین (مجری). 1385 تا 1386.

17-   تاثیر نظام‌های مختلف تناوب زراعی بر کارایی مصرف آب گندم تحت شرایط شور و غیر شور استان گلستان (مجری مسئول).1386 تا 1390.

18-   ارزيابي مديريت‌هاي بهره‌برداري از منابع آب و خاک شور اراضي تحت کشت گندم مناطق مختلف کشور (مجری). 1382 تا 1385.

19-   شناسایی میزان آگاهی کشاورزان از مسائل آب و خاک، امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز و راهکارهای تقویت ارتباط بین کشاورزان و کارشناسان (مجری). 1387 تا 1389.

20-   بررسی فن آوری مغناطیسی آب روي گرفتگی قطره چکان‌ها در روش آبیاری قطره ای (مجری). 1389 تا 1391.

21-   بررسی امکان آبیاری قطره‌ای زیرسطحی بر روی مرکبات و هلو و وضعیت تجمع ریشه در اطراف قطره‌چکان (مجری). 1390 تا 1393.

22-   بررسی و تعیین عوامل موثر در مدیریت آبیاری سیستم های آبیاری میکرو اجراء شده در باغات (مجری). 1391 تا 1392.

23-  مقايسه توليد و بهره‌وري آب با استفاده از آبياري يکدرميان در شرايط کم آبي و شوري ( مطالعه موردي روي گياه ذرت) (مجری). 1391 تا 1392.

24-   بررسی فن آوری مغناطیسی آب روی گرفتگی قطره چکان‌ها در روش آبیاری قطره‌ای (مجری). 1389 تا 1391.

25-   تاثیر تنش شوری  رژیم های آبیاری بر تولید زیست توده کوشیا (Kochiascoparia ) و روند شوری خاک (مجری). 1390 تا 1392.

26-   تاثیر تنش شوري رژیم آبیاري بر تولیدکوشیا درکشت تابستانه ( (Kochiascoparia (مجری). 1390 تا 1392.

27-   بررسی فنی آبیاری در سیستم های آبیاری میکروی اجراء شده در باغات (مجری). 1391 تا 1393.

28-   توسعه تحقیقات و تجاری سازی آبیاری قطره‌ای زیرسطحی (مجری). 1391 تا 1393.

29-    بررسی اثرات نظام‌های تناوب زراعی بر کارایی مصرف آب و تاثیر آنها بر پایداری تولید گندم در استان گلستان (مجری). 1385 تا 1389.

30-   بررسی جنبه های زراعی، فنی و اقتصادی نظام‌های زراعی و تاثیر آنها بر پایداری تولید گندم در استان گلستان (مجری). 1383 تا 1391.

31-   ارزيابي تحمل به شوري گياه علوفه‌اي سولا ( طرح خاص مربوط به سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی کشور). 1377 تا 1379

 
   

 

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 

·         ارزیابی سازه های تنظیم وتوزیع آب در شبکه های فرعی آبیاری، (مجری). از سال 1392- 1395.

·         تولید گندم با استفاده از آبیاری تکمیلی با آب شور در شمال استان گلستان ( مجری مسئول تحقیقی – ترویجی) از سال 1394 – 1397.

·     بررسی عملکرد و بهره‌وری آب گندم در روش آبیاری یک‌درمیان با استفاده از لوله‌های دریچه‌دار ( مجری مسئول تحقیقی – ترویجی) از سال 1394 – 1397.

·         ارزيابي پروژه‌‌های اجرا شده آبیاری بارانی (طرح سيستم‌هاي آبياري تحت فشار) در محدوده اراضی استان گلستان. (مجری). 1392 – 1394. 

 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 

1-    کیانی، ع . و عباسی، ف. 1389. شوري در کشاورزي ( چالشها و راهکارها). انتشارات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 188 ص.

2-       کیانی، ع . 1390. آبياري، مباني و روش‌ها. انتشارات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 276 ص.

3-       کیانی، ع . و فرجی، ا. 1393. آبیاری پنبه. انتشارات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 150 ص.

4-    کیانی، ع . و گروه کاری. 1385. یک دهه تلاش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. انتشارات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 543 ص.

5-       نوری‏نیا، ع.، دری، م. ع.، کیانی، ع .، آبیار، ن. و صالحی، م. 1386. شوری در استان گلستان – کلیات. 80 ص.

Kiani, A. R . and Abbasi, F. 2012. Crop Production Technologies, Chapter 4 : Optimizing water consumption using crop water production functions.

نشریات فنی و ترویجی
 

·         برنامه ریزی آبیاری پنبه

·         استفاده از آب شور براي آبياري گندم

·         برنامه ريزي ابياري گندم در استان گلستان

·         برنامه‌ریزی آبیاری سویا

·         راهنمای کاشت سویا

·         کیانی، ع. ر. 1386. آب مغناطیسی پدیده‌ای نو در ارتقاء بهره‌وری آب. مجله زیتون. شماره 183.

·         کیانی، ع. ر. 1375. نگرشي بر تجارب استفاده از آب شور در آبياري. مجله آب، خاک، ماشین. شماره 21.

·         کیانی، ع. ر. 1374. تأثير کيفيت آب در آبياري باراني. مجله آب، خاک، ماشین. شماره 14 و 15.

·         کیانی، ع. ر. 1375. مديريت استفاده از آب شور در آبياري. مجله آب، خاک، ماشین. شماره 22.

·         کیانی، ع. ر. و خوش‏روش، م. 1390. آب و امنیت غذایی. مجله زیتون. شماره 215.

·         کیانی، ع. ر. و عرب، ع. 1389. آب مغناطيسي، اصول و فوايد. مجله زیتون. شماره 214.

 

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

·     علی‌حوری، مجید. 1394. پایان نامه دکتری، بررسی اثرات توأم کم آبياري و شوری آب آبیاری بر تبخیر- تعرق و رشد رویشی نهال خرمای رقم برحی بااستفاده از خاک‌پوش در استان خوزستان . سمت مشاور، دانشگاه شهید چمران اهواز.

·     صالحی، معصومه. 1389. پایان نامه دکتری. تاثير تنش شوري و کم آبي بر ميزان توليد کمي و کيفي خصوصيات فيزيومورفولوژيک کوشيا. سمت مشاور. دانشگاه فردوسی مشهد .

·     خوش‏روش، مجتبی. 1391. پایان نامه دکتری. ارزیابی مدل AquaCrop در در شبيه‌سازي رشد و عملکرد سويا تحت مقادير مختلف آب قابل‌دسترس و نيتروژن. سمت مشاور. دانشگاه صنعتی اصفهان.

·     خوش‏روش، مجتبی. 1389. پایان نامه کارشناسی ارشد. تاثیر آب مغناطیسی بر توزیع رطوبت و تچمع املاح در خاک درآبیاری قطره‌ای. سمت مشاور دانشگاه صنعتی اصفهان .

·     عرب، عطیه. 1389. پایان نامه کارشناسی ارشد. تاثیر آب مغناطیسی آب بر گرفتگی و یکنواختی پخش آب قطره‌چکانها در آبیاری قطره‌ای. سمت مشاور. دانشگاه صنعتی اصفهان .

·     ابراهیمی، ابوالفضل. 1390. پایان نامه کارشناسی ارشد. تعیین الگوی بهینه کشت بر مبنای تخصیص بهینه منابع آبی با استفاده از برنامه ریزی خطی در شهرستان گرگان. سمت مشاور. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فردوس.

·     دهقان، طیبه. 1391. پایان نامه کارشناسی ارشد. بررسی فن آوری مغناطیسی آب روي گرفتگی قطره چکان‌ها در روش آبیاری قطره ای. سمت راهنما. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

·     شاکر، مجتبی. 1392. پایان نامه کارشناسی ارشد. ارزیابی سیستم های اجرا شده آبیاری  قطره‌ای در باغات استان گلستان و ارائه راهکارهای اصلاح و بهبود این سیستم‌ها. سمت راهنما. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

·     ازبرمی، رسول. 1391. پایان نامه کارشناسی ارشد. مدلسازی و بررسی روابط هیدرولیکی لوله های تحت فشار مانیفلد . سمت مشاور. دانشگاه یزد.

·     عابدین‏پور، میثم. 1382. پایان نامه کارشناسی ارشد. بررسي فني و اقتصادي روش‌هاي آبياري باراني و شياري بر عملکرد سويا. سمت مشاور. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.

·         حسینی، سید کریم. 1378. پایان نامه کارشناسی ارشد. امکان استفاده از آب شور در آبياري تکميلي جو. سمت مشاور. دانشگاه آزاد اسلامی

·         رهبر، محمد. 1378. پایان نامه کارشناسی ارشد. امکان استفاده از آب شور در آبياري تکميلي گندم. سمت مشاور. دانشگاه آزاد اسلامی.

·     باقری، رقیه. 1392. پایان نامه کارشناسی ارشد. ارزیابی فنی و هیدرولیکی عملکرد سیستم آبیاری قطره­ای زیرسطحی. سمت مشاور. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

·     مستانه قوجه بگلو، فهمیه. 1392. برآورد مقاومت مکانیکی خاک در پتانسیل‌های مختلف رطوبتی با استفاده از برخی خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک. سمت مشاور. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.


عضویت در مجامع علمی 
 

·         عضو کمیته تدوین برنامه راهبردی تحقیقات توسعه پایدار روش های آبیاری تحت فشار.

·         عضو کمیته تدوین برنامه راهبردی تحقیقات اصلاح و بهینه سازی شبکه های آبیاری و زهکشی.

·         عضویت در هیئت تحریریه مجلات آب و خاک مشهد، پژوهشنامه دانه های روغنی، علوم تحقیقات پنبه

·         عضو انجمن آبیاری و زهکشی ایران


تشویقات 
 

1-       دريافت تنديس انتخاب پژوهشگر برتر استان از استاندار استان گلستان و رئيس دانشگاه علوم کشاورزي گرگان.

2-       جایزه علمی به دليل برتر شناخته شدن مقالة برتر در دومين کنگرة ملي مسائل آب و خاک کشور از وزير کشاورزي .

3-       جایزه علمی به دليل ارزشيابي مطلوب فعاليتهاي پژوهشي از معاون وزير کشاورزي.

4-       تقدیر نامه از طرف وزير کشاورزي در سال .1375

5-       تقدیر نامه از طرف معاون وزير کشاورزي و رئيس سازمان تات در سال 1376.

6-       تقدیر نامه از طرف معاون وزير کشاورزي و رئيس سازمان تات در سال 1377.

7-       تقدیر نامه از طرف رئيس سازمان کشاورزي استان گلستان در سال 1376.

8-       تقدیر نامه از طرف استاندار استان گلستان و رئيس دانشگاه علوم کشاورزي گرگان در سال 1380.

9-       تقدیر نامه از طرف استاندار استان گلستان در سال 1380.

10-   تقدیر نامه از طرف رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان در سال 1381.

11-   تقدیر نامه از طرف رئيس دانشگاه علوم کشاورزي گرگان در سال 1380.

12-   تقدیر نامه از طرف رئيس سازمان کشاورزي گلستان در سال 1377.

13-   تقدیر نامه از طرف رئيس سازمان جهاد کشاورزي گلستان در سال 1382.

14-   تقدیر نامه از طرف دبير هفته پژوهش و معاون پژوهشي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان در سال 1383.

15-   تقدیر نامه از طرف رئيس سازمان جهاد کشاورزي گلستان در سال 1383.

16-   تقدیر نامه از طرف استاندار استان گلستان در سال 1386.

17-   تقدیر نامه از طرف مدير کل کشاورزي استان گرگان و گنبد در سال 1370.

18-   تقدیر نامه از طرف رئيس مرکز تحقيقات کشاور زي گلستان در سال 1376.

19-   تقدیر نامه از طرف سرپرست ادارة مهندسي زراعي گرگان و گنبد در سال 1370.

20-   تقدیر نامه از طرف مدير کل کشاورزي استان گرگان و گنبد در سال 1370.

21-   تقدیر نامه از طرف رئيس سازمان جهاد کشاورزي گلستان در سال 1387.

22-   تقدیر نامه از طرف رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی در سال‏های 1388 و 1389.

23-   تقدیر نامه از طرف معاون استانداری و دبیر هفته پژوهش استان گلستان در سال 1390.

24-   تقدیر نامه از طرف معاون استانداری و دبیر هفته پژوهش استان گلستان در سال 1393.


سایر موارد

تدریس در کارگاه‌های آموزشی و ترویجی:

تدریس مدیریت بحران آب ویژه‌ی کشاورزان و کارشناسان در شهرستان‌های استان.

تدریس در دوره کنترل و ارزیابی مستمر پروژ‌ه های اجرا شده آبیاری تحت فشار و روش‌های مربوطه.

تدریس مهندسی ارزش، نگاهی خلاقانه به پروژه‌ها.

تدریس در کارگاه آموزشی سازگاري با خشکسالي و بومي سازي راه کارهاي مقابله با آن.

تدریس روز مزرعه ذرت.

تدریس در کارگاه آیین نامه، شیوه نامه و نحوه‌ی تکمیل فرم ارتقای اعضای هیئت علمی.

تدریس در کارگاه آموزشی داشت سویا ویژه کشاورزان و پیمانکاران تکثیری بذر سویا.

تدریس در کارگاه آموزشی داشت سویا ویژه کشاورزان و پیمانکاران تکثیری بذر سویا.

تدریس در کارگاه آموزشی داشت سویا ویژه کشاورزان و پیمانکاران تکثیری بذر سویا.

تدریس در کارگاه آموزشی " تولید بذر با کیفیت".

تدریس در دوره آموزشی آماده سازی زمین و کشت گندم دیم و آبی (آبیاری).

تدریس در کارگاه آموزشی بهره وری آب شور در کشاورزی.

تدریس در کارگاه آموزشی مدیریت استفاده از آب شور در آبیاری محصولات زراعی.

تدریس در دوره آموزشی مرحله داشت محصولات پاییزه ( مدیریت آبیاری گندم، جو و کلزا).

تدریس در دوره آموزشی آشنایی با سند ملی آب.

تدریس در دوره آموزشی تلفات آب در مزرعه و باغ و بهبود مصرف آب و افزایش راندمان آبیاری در کشاورزی.

تدریس در دوره آموزشی آماده‌سازی زمین و کاشت گندم دیم و آبی ( گرگان و تابعه).

تدریس در دوره آموزشی آماده‌سازی زمین و کاشت گندم دیم و آبی ( گنبد و تابعه).

تدریس در دوره آموزشی مرحله داشت گندم آبی و دیم.

تدریس در دوره آموزشی آشنایی با الگوهای ارتقاء بهره‌وری آب.

تدریس در دوره آموزشی آشنایی با سامانه آبیاری با لوله های دریچه‌دار.

مدرس کارگاه آموزشی " کاربرد مدل Crop Wat در برنامه‌ريزي آبياري مزارع".

مدرس کارگاه آموزشی" بهره‌وري آب در کشاورزي "

مدرس کارگاه آموزشی" مدیریت بحران خشکسالی ".

 

شرکت در کارگاه‌های آموزشی:

شرکت در کارگاه دانش افزایی روش های تحقیق حماسه سیاسی در انقلاب اسلامی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

شرکت در کارگاه کاربرد GIS در مهندسي آبياري و زهکشي.

شرکت در دوره آموزشی اخلاق علمی و حرفه ای، مرکز آموزش جهاد کشاورزی گلستان.

شرکت در دوره آموزشی اندیشه های سیاسی اسلامی و مبانی انقلاب اسلامی، مرکز آموزش جهاد کشاورزی گلستان.

شرکت در کارگاه دانش افزایی تعامل در اسلام، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان.

شرکت در کارگاه بررسی آثار اقتصادی-اجتماعی تحقیقات در کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان.

شرکت در کارگاه نگرش سیستمی بر رشد و تولید گیاهان زراعی با تاکید بر ذرت و آشنایی با نرم افزار DSSAT ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان.

شرکت کارگاه آموزشی تجارب و درسهای آموخته از سیل، مدیریت بحران استان.

شرکت در کارگاه آموزشی خدمات کاربردی هواشناسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان.

شرکت در کارگاه آموزشی اتوماسیون اداری تحت وب، مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی گلستان.

شرکت در کارگاه آموزشی کم آبیاری در آبیاری سطحی،چالش‌ها و چشم‌اندازها، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان.

شرکت در کارگاه آموزشی آتش‌سوزی در عرصه های منابع طبیعی، جهاد دانشگاهی، مدیریت بحران و بنیاد نخبگان استان گلستان.

شرکت در کارگاه آموزشی مدل SWAT و نرم افزار SWAT-CUP . موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

شرکت در کارگاه آموزشی " آشنایی با محصولات و فرآورده‌های ارگانیک و اصول تولید آنها". مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

شرکت در دوره آموزشی سازگاري با خشکسالي و بومي سازي راه کارهاي مقابله با آن، رئیس مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره).

شرکت در کارگاه Conservation Agriculture . موسسه تحقیقات پنبه کشور .

شرکت در کارگاه Seed Science and Technology . موسسه تحقیقات پنبه کشور .

شرکت در کارگاه Reaching Farmers in a Changing Climate . معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی گلستان.

ارزیابی و نظارت:

نظارت بر پروژه متعدد تحقیقاتی

ارزیابی و داوری پروژه‌هاي تحقيقاتي،پروپوزال تحقیقاتی و مقالات متعدد از مجلات علمی- پژوهشی مختلف

ارزیابی و داوری گزارش هاي پژوهشي نهایی

متفرقه:

برنامه‌ها و و میزگرد تلویزیونی، در سیمای گلستان.

هیئت موسس، موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی کمیل کردکوی.

عضو هیئت امنای  موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی کمیل.

 

 

پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.