دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹  -  Monday, June 1, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » دکتر جلال محمدزاده[_HprPDF] جلال محمدزاده نام و نام خانوادگی
استاد یار (دکتری) مرتبه علمی
عضو هیئت علمی سمت
علوم و صنایع غذایی تخصص
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان محل کار
jmohamadzadeh@yahoo.com پست الکترونیک
01732150063 شماره تماس
فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 

 • -  لیسانس، علوم و صنایع غذایی – دانشکده کشاورزی- دانشگاه فردوسی مشهد  (سال اتمام: 1372)  

 • - فوق لیسانس، علوم و صنایع غذایی- دانشکده علوم و صنایع غذایی- دانشگاه شهید بهشتی تهران   (سال اتمام: 1375)

 •   -دکتری، علوم و صنایع غذایی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه فردوسی مشهد   (سال اتمام: 1393)  

 

         سوابق شغلی

 

 •   عضو هیئت علمی – بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، از سال 1377 تا کنون
 • رئیس بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی از مهر ماه 96

 

   سوابق تدریس
 
 •   تکنولوژی روغن ، کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی -روحانی فرد گلستان
 • شیمی روغن، کارشناسی دانه های روغنی - دانشگاه جامع علمی کاربردی - روحانی فر گلستان
 • فرایندهای پس از برداشت دانه های روغنی، کارشناسی، دانشگاه جامع علمی کاربردی – گرگان
 • فراوری و تبدیل مواد غذایی، کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی گرگان
 • تکنولوژی غلات، ; کارشناسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده آموزش عالی بهاران گلستان.
 • تکنولوژی قند، پروژه کاربردی ، کارشناسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده- آموزش عالی بهاران- گلستان
 • سمینار- کارشناسی ارشد- علوم و صنایع غذایی آموزش عالی بهاران گرگان
 • پیشرفت های نوین در میکروبیولوژی مواد غذایی- کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی - دانشکده آموزش عالی بهاران گلستان
 • بیولوژی مولکولی- کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
 • خواص بیو فیز یک مواد غذایی - کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی - دانشکده آموزش عالی بهاران گلستان

 

 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

  

1- Mohammadzadeh, J., Sadeghi, A. R., Alami, M. and Yaghbani, M. 2010. Extraction of pectin from sunflower head residues of selected Iranian cultivars. World Applied Science Journal. 8(1): 21-24.

2- Mohammadzadeh, J., Sadeghi, A. R., Alami, M. and Yaghbani, M. 2009. Effect of hydrothermal pretreatment of canola seeds on dehulling efficiency and oil quality .  World Journal of Dairy & Food Science.  4(1):14-18.

3-Yaghbani, M., Mohammadzadeh, J. and Najafi, M. A. 2006. Composition and characterization of starch extracted from various potato cultivars in Golestan province of Iran. Journal Food Science &  Technology (India).43:(6).234-239.

 

 

  

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 

1- محمدزاده، ج.، طباطبایی، ف.، مرتضوی، ع.، کدخدایی، ر. و کوچکی، آ. 1393. بررسی سینتیک و  بهینه سازی شرایط استخراج بیو امولسیفایر مانان از مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس از پودر آب پنیر. مجله پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی. جلد 2، شماره 3، صفحات: 211-226.

2- محمدزاده، ج.، طباطبایی، ف.، مرتضوی، ع.، کدخدایی، ر. و کوچکی، آ. 1393. بررسی تاثیر مانو پروتئین استخراج شده از مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس بر شاخص های کیفی و پایداری امولسیون روغن در آب. مجله پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی. جلد 3، شماره 4، صفحات: 331-346.

3- محمدزاده، ج.، یقبانی، م. و آگاه، ف. 1389. بررسی شرایط نگهداری میوه زیتون و اثر آن بر کیفیت روغن استحصالی در منطقه گلستان. مجله علوم و صنایع غذایی. جلد 7، شماره 4، صفحات: 93-101.

 4- محمدزاده، ج. و  احمدی، م. ر. 1387. بهینه سازی فرایند استخراج روغن زیتون به منظور افزایش راندمان و بهبود خصوصیات کیفی. مجله تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. جلد 9، شماره2، صفحات: 113-126.

5- محمدزاده، ج.، حعفر بای، ج. و آگاه، ف. 1386. ارزیابی چهار رقم گندم دوروم استان گلستان جهت تولید ماکارونی و تعین خصوصیات کیفی آنها. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. جلد  4، شماره 1، صفحات: 54-62.

6- محمدزاده، ج. و  محرابی پور، س. بررسی ارقام مناسب آفتابگردان جهت تهیه پکتین و تعیین خصوصیات کیفی آن. مجله علوم کشاورزی. جلد 13، شماره 3، صفحات: 751- 760 .

7- محمدزاده، ج. و یقبانی، م. 1385. بهینه سازی شرایط استخراج و ترسیب در تهیه ایزوله پروتئینی از انجاله کلزا. مجله تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. جلد 7، شماره 29، صفحات: 129-138.

8- محمدزاده، ج.، فامیل مومن، ر. و مفتون آزاد، ن. 1385. اثر شرایط پوست گیری بر کیفیت و کمیت روغن استحصالی دانه کلزا. مجله تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. جلد 7، شماره 26، صفحات: 111-124.

9- محمدزاده، ج. و فخرالدین، ف. 1384. بررسی تعیین زمان برداشت سه رقم زیتون و تاثیر آن بر کمیت و کیفیت روغن استحصالی در منطقه گلستان. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. جلد 12، شماره 3، صفحات: 45-51.

10 -محمدزاده، ج. و یقبانی، م. 1384. تاثیر رطوبت زمان برداشت و دمای خشک کردن دانه کلزا بر کیفیت روغن استحصالی. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. جلد 12، شماره  5، صفحات: 119-127 .

11- یقبانی، م. و محمدزاده، ج. 1384. بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی نشاسته ارقام غالب سیب زمینی منطقه گلستان. مجله علوم و صنایع غذایی. جلد 2، شماره 4، صفحات: 71-80.  

12- آگاه، ف.، عین افشار، س.، احمدزاده قویدل، ر. و محمدزاده، ج. 1392. بررسی تاثیر استخراج آنزیمی- آبی بر راندمان استخراج روغن و میزان پروتئین کنجاله کلزا. مجله نو آوری در علوم  و فناوری غذایی. ویژه نامه دومین همایش ملی صنایع غذایی. صفحات: 31- 37.

 13- محمدزاده، ج.، قدس ولی، ع. و یقبانی، م. 1387. بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی دو رقم سیب زمینی به منظور فراوری. مجله الکترونیک کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، جلد 1، شماره 1، صفحات: 49-56. 

 14- یقبانی، م. و محمدزاده، ج. 1387. مروری بر ویژگی­ های فیزیکو شیمیایی و پتانسیل کاربرد نشاسته ارقام سیب زمینی استان گلستان . مجله الکترونیک کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، جلد 1، شماره 1، صفحات: 69-79. 

15- محمدزاده، ج. کدخدایی، ر. مرتضوی،ع. طباطبایی، ف. 1395. بررسی تاثیر پ هاش، نمک و حرارت بر ویژگی های کیفی امولسیون روغن در آب تهیه شده با مانو پروتئین. مجله پژوهش و نو آوری در علوم و صنایع غذایی. جلد 5، شماره 1. صفحه 73-87. 

16-محمدزاده، ج. 1394. بررسی تاثیر روش های استخراج آنزیمی و حلال بر ویژگی های کیفی روغن و پروتئین کلزا. پژوهشنامه گیاهان دانه های روغنی. جلد چهارم. 23.
17-  محمدزاده، ج. قدس ولی، علیرضا. 1396. بررسی شرایط استخراج و ترسیب بر خصوصیات عملکردی ایزوله پروتئینی کلزا. مجله علمی- پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران. شماره 64. دوره 14.
 
 
 
 مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی
کنفرانس های داخلی  
 

1- محمدزاده، ج. و  جعفر بای، ج. 1381. گندم دوروم و ارزیابی خصوصیات کیفی آن. اولین کنگره بین المللی گندم، تهران.

2- محمدزاده، ج. و فخرالدین، ف. 1382. بررسي تعيين زمان برداشت و شرايط نگهداري زيتون. سومين کنگره ملی علوم باغباني، شیراز.

3- محمدزاده، ج. 1382. دستاورد هاي جديد در زمينه برداشت و نگهداري کلزا. چهاردهمين کنگره علوم و صنايع غذايي، تهران.

4- محمدزاده، ج. 1382. نقش فن آوريهاي جديد در ارتقاء کيفي صنعت روغن. همايش ملی غذا و توسعه پايدار. تهران.

5- محمدزاده، ج. و یقبانی، م. 1384. تهيه پکتين از ضايعات آفتابگردان. دومين همايش ملي بررسي ضايعات کشاورزي، تهران

6-محمدزاده، ج. و یقبانی، م. 1386. بررسی شرایط استخراج روغن از کلزا توسط فرآیند آنزیمی-آبکی. هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران، ارومیه.

7-یقبانی، م.  و محمدزاده، ج. 1386. قابلیت های ارقام جو بدون پوشینه استان گلستان در تهیه مالت. هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران، ارومیه.

8-محمدزاده، ج. و یقبانی، م. 1387. تهيه ايزوله پروتئيني از کنجاله کلزا و تعيين خصوصيات عملکردي . هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران، مشهد.

9-محمدزاده، ج. و یقبانی، م. 1387. نقش بيفيدوباکتري ها در فرآورده هاي لبني. اولين همايش ملي دام و طيور کشور، گرگان.

10- یقبانی، م. و محمدزاده، ج. 1387. فرآوري محصولات لبني با استفاده از فناوري فشارهيدرو استاتيک بالا. اولين همايش ملي دام و طيور کشور، گرگان.

11- یقبانی، م.  و محمدزاده، ج. 1387. استفاده از مواد بسته بندي تجزيه پذير به منظور کاهش آلودگي. کنگره ملی بازیافت محصولات کشاورزی، اصفهان.

12- قدس ولی، ع.، محمدزاده، ج. و یقبانی، م. 1387. ارزيابي خصوصيات عملکردي ايزوله هاي پروتئيني کانولا و توليد اجزاي غذاي عملگر  از پسماند هاي روغن کشي. کنگره ملی بازیافت محصولات کشاورزی، اصفهان.

 

 

 
کنفرانس های خارجی
 
 

1- Mohammadzadeh, J., Kashaninejad, M. and Yaghbani, M. 2006. Preparation of  protein isolate from Iranian meal and its functional properties. 13 World Congress of food science &Technology, France.

2- Mohammadzadeh, J . and Yaghbani, M. 2006. Production Of  Pectin From Sunflower Head Residues Of Iranian Cultivars. Asian congress of chemical engineering, Malysia.

3- Seyedi, F. and   Mohammadzadeh, J. 2008. Potato Tuber Yield As Affected by Various Amount of) N,P,and K Application. Soil Science  Congress, Turkey.

4- Yaghbani, M. , Kashaninejad, M. and Mohammadzadeh, J. 2006. Study on Potato Starch as a food Ingredient. 13 World Congress of food science &Technology, France .


پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

1- بررسي خواص کمي وکيفي ماکاروني حاصل ازارقام اميدبخش گندم دوروم .  (مجری طرح : 1377تا 1379).

2- بررسي شرايط خشک کردن دانه کلزا واثرات آن بر کميت وکيفيت روغن استحصالي . ( مجری طرح  : 1378 تا 1380).

3- بررسي و مقايسه کمي کيفي ارقام سيب زميني بمنظور استفاده درصنايع فرآوري .  (مجری استانی: 1379-1382).

4- بررسي تعيين زمان برداشت و اثر شرايط نگهداري زيتون بر کميت و کيفيت آن در ارقام برتر منطقه گلستان . (مجری مسئول طرح: 1379-1382).

5- بررسي تهيه پکتين از ضايعات آفتابگردان در استان گلستان. (مجری طرح: 1380- 1381).

6- بررسي روشهاي پوست گيري دانه کلزا و اثر آن بر ميزان و کيفيت روغن استحصالي. (مجری مسئول طرح: 1379-1383).

7- تهيه ايزوله پروتئيني از کنجاله کلزا و تعيين خصوصيات  عملکردي آن در منطقه گلستان .( مجری طرح: 1381-1383).

8- بهینه سازي فرآيند استخراج روغن زيتون بمنظور افزايش راندمان و بهبود خصوصيات کيفي آن . (مجری طرح: 1383-1386).

9- بررسي فرآيند استخراج آنزيمي روغن از ارقام کلزاي کشت شده استان گلستان. (مجری طرح: 1385- 1388).

10- بررسي عوامل موثر بر پوست گيري و خصوصيات فيزيکو شيميايي دانه آفتابگردان. (همکار طرح: 1385-1387).

11- بررسي فرآيند آنزيمي-آبکي در استخراج روغن زيتون. (همکار طرح: 1386- 1388).

12- بررسي خصوصيات فيزيکو شيميايي نشاسته ارقام سيب زميني گلستان. (همکار طرح: 1381-1383).

13- بررسي و مقايسه عملکرد کمي و کيفي ارقام هندوانه. (همکار طرح:1381-1384 ).

14- بررسي و خالص سازي خربزه بومي جاجو و تعيين خصوصيات کيفي آن. (همکار طرح:1381- 1384 ).

15- خصوصيات زراعي و عملکرد ارقام سيب زميتي با تعييت خواص کيفي آن در منطقه کوهستاني و دشت. (همکار طرح:1382-1385).

16- بررسي ويژگيهاي فيزيکو شيميايي برخي از واريته هاي زيتون و تفاله حاصل از آن. (همکار طرح: 1384-1386).

17- تکوين دانش فني توليد نيمه صنعتي محصولات پروتئيني کانولا به روش  فراغشايي از پسماند صنايع روغن کشي . (همکار طرح: 1389- 1392).

 
18- تولید و ارزیابی فیلم فعال نانو کامپوزیتی پروتئین رس از کنجاله افتابگردان در استان گلستان ( مجری طرح 94-96)
 
19- تولید و ارزیابی کیک بدون گلوتن بر پایه استفاده از ذرت سفید با کیفیت پروتئین بالا ( مجری طرح 94-96)

 

  

      پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 1-  استفاده از شربت سورگوم شیرین به عنوان جایگزین شکر در فرمولاسیون بیسکویت ونان قندی ( مجری طرح خاص)

2- بررسی ویژگی های تغذیه ای و کیفیت نانوایی رقم گندم مروارید متاثر از مصرف بهینه کودهای ریز مغذی سولفات آهن، روی و منگنز ( مجری طرح خاص)

3- ارزیابی تاثیر گاز ازن بر انبار مانی و ویژگی های کیفی ذرت و جو در استان گلستان ( مجری طرح خاص)
 
4-  تاثیر روش های مختلف آبیاری بر عملکرد و خصوصیات کیفی سالیکورنیا ( همکار طرح).
 
 
 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 

1- یک دهه تلاش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. یکی از نویسندگان بخش دوم، تحقیقات مهندسی صنایع غذایی و فناوری­های پس از برداشت.

2-دهه دوم تلاش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، قسمت " فناوری های پس از برداشت و فرآوری دانه های روغنی ، صفحه 172.
3- سویا،  انبارداری، فرآوری و بازرگانی  ( دکتر فرجی، دکتر جلال محمدزاده، دکتر سامیه رئیسی 
4-سویا، اصلاح، فیزیولوژی عملکرد و مدیریت مزرعه ( دکتر فرجی، دکتر سامیه رئیسی، دکتر جلال محمدزاده  
 
 

 

نشریات فنی و ترویجی
 
 

1- محمدزاده، ج. 1387. خشک کردن و نگهداری کلزا. نشریه فنی، ناشر: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

2- محمدزاده، ج. 1387. زمان برداشت و شرایط نگهداری زیتون. نشریه فنی، ناشر: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

3- محمدزاده، ج. 1388. بهینه سازی فرایند استخراج روغن زیتون. نشریه فنی، ناشر: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

 


راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 
  
یانپی، م. 1394. پایان نامه کارشناسی ارشد، علوم و صنایع غذایی. تولید و ارزیابی کیک بدون گلوتن با استفاده از آرد ذرت با کیفیت پروتئین بالا، ( استاد راهنما). دانشگاه علوم کشاورزی گرگان.
 
 شیرزاد،م. 1395. پایان نامه کارشناسی ارشد. علوم و صنایع غذایی. بهینه سازی شرایط تولید بتا گاوکان از مخمر و کاربرد آن در یک سیستم امولسیونی مدل. ( استاد راهنما). دانشکده آموزش عالی بهاران گلستان.
 
 

عضویت در مجامع علمی 
 

 • عضو کميته دانه هاي روغني
 • عضو کميته زيتون
 • عضو کميته برنامه راهبردي کاهش ضايعات دانه هاي روغني
 • عضو کميته صنايع تبديلي و تکميلي استان گلستان
 • عضو کمیته علمی دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
 • عضو کمیته علمی بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
 • عضو کمیته علمی بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
 • عضو کمیته علمی مجله علمی-پژوهشی فرآوری و نگهداری مواد غذایی
 • عضو کمیته علمی مجله علمی-پژوهشی علوم تغذیه و صنایع غذایی.
 • عضو و مسئول ستاد برنامه ریزی فعالیت های هفته پژوهش
 • رابط مرکز تحیقات کشاورزی گلستان با انجمن نخبگان استان

 

 

تشویقات 
 
 • دریافت لوح تقدیر  از ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان، محقق نمونه مرکز تحقيقات کشاورزي ومنابع طبيعي گلستان، 1382.
 • دريافت لوح تقدير ازمعاونت تحقيقات و رياست مرکز تحقيقات کشاورزي استان گلستان، پژوهشگر برتر استان گلستان، 1383.
 • دريافت تنديس جشنواره ولوح تقدير رياست سازمان جهاد کشاورزي استان کرمانشاه، سخنران برتر، درهمايش ملي زيتون کشور. 1384.
 • دريافت لوح تقدير از رياست سازمان جهاد کشاورزي گلستان، عضو فعال در کميته تخصصي صنايع تبديلي و تکميلي استان، 1386
 • دریافت تقدیر نامه از ریاست محترم موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 1394

 


سایر موارد

مدرس کارگاه آموزشی " بهینه سازی به کمک روش سطح پاسخ و کاربرد آن در طراحی پروژه های تحقیقاتی" به مدت سه روز

مدرس دوره آموزشی نانو تکنولوزی در صنایع غذایی 
مدرس روز مزرعه سویا و ذرت 
مدرس روز مزرعه کلزا 
 

پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.