سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹  -  Tuesday, July 14, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » مهندس رضا عادل زاده[_HprPDF] رضا عادل زاده نام و نام خانوادگی
مربي پژوهشي مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
مکانيزاسيون کشاورزي تخصص
محل کار
adelzadeh53@yahoo.com پست الکترونیک
04132443915 شماره تماس
فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقاتسایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 

 • دیپلم ریاضی و فیزیک 1371
 • لیسانس، مهندسی ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تبریز، 1375
 • فوق لیسانس، مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه تبریز  1378


سوابق شغلی

 • کارشناس پژوهشی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی،  مرکز تحقیقات کشاورزی مغان، از سال 1380 تا 1381
 • عضو هیات علمی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی مغان، 1381 تا 1389
 •  عضو هیات علمی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی از 1389
سوابق اجرایی

 • معاونت بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی مغان از سال 1380تا 1389
 • معاونت بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی از سال 1389 تا 1396

 

سوابق تدریس
 

 تدریس رسم فنی در دانشگاه محقق اردبیلی واحد مغان

 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 
 1. قاسم زاده حميد رضا، مسرت بخش بهرام و رضا عادل‌‌‌زاده.1380.  طراحي، ساخت وارزيابي ماشين ريزدانه کار مناسب مزارع کوچک. مجله دانش کشاورزي جلد 11 شماره 3.
 2. غريب عشقي امير، عادل زاده رضا (نويسنده مسئول)، شیری محمد رضا و کمال شهبازی. (1389). اثر سرمای زمستان بر پايداري غشاي سيتوپلاسمي، ميزان کلروفيل و عمق طوقه در تعدادی از ژنوتيپ‌هاي بهاره و زمستانه گندم در منطقه اردبیل. مجله الکترونيک توليد گياهان زراعي. دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان. جلد3 . شماره 2. تابستان 89 . 255-262
 3. عادل زاده رضا، تقي‌نژاد جبرييل، اوسط فرجام علی و خداميرزا فرهمند. 1393. تاثیر خاکورزی حفاظتی بر عملکرد محصول در تناوب گندم و ذرت علوفه ای. مجله فصلنامه تخصصی زراعت و اصلاح نباتات .دانشگاه آزاد اسلامی کرج . جلد دهم شماره 2. تابستان 93 . 57-67
 4. اخوان کرامت، شیری محمدرضا و رضا عادل‌زاده. 1394. بررسي اثر تيمارهاي مختلف آبياري و زير شکني بر عملکرد و اجزا عملکرد ذرت دانه ای. نشریه زراعت ( پژوهش و سازندگی) . شماره 109
 5. بهرامپور تهمینه، عادلزاده رضا و صابر سیف امیری. 1396.  تأثیر شیوه­ خاک­ورزی روی برخی از شاخص­های فیزیکی خاک، ویژگی های زراعی و عملکرد دانه سویا در دشت مغان- ایران. مجله دانش آب و خاک دانشگاه تبریز. جلد 27. شماره 1. 17-27
 6. گازر، حمید رضا . حمیدی ، آیدین و رضا عادل‌ِزاده . 1395 .بررسی تلفات فیزیکی در دستگاه­های فرآوری بذر ذرت در مغان. نشریه علمی ‍پژوهشی علوم و فن آوری بذر ایران .

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  
 
 1. قاسمي معرفت و رضا عادل‌زاده 1384. بررسی علل افت کیفیت وضایعات گندم ونان در استان اردبیل. دومین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 2. عادل‌زاده رضا، اخوان کرامت و محمدرضا شیری. 1385. بررسي اثرات زيرشکني وآبياري بر علکرد ذرت. چهارمين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي ومکانيزاسيون، دنشگاه تبريز.
 3. عادل‌زاده رضا. 1385. بررسي اثرات کم‌خاکورزي برعملکرد سويا. چهارمين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي ومکانيزاسيون، دنشگاه تبريز.
 4. عادل‌زاده رضا و جبرائيل تقي‌نژاد 1386. تاثير روشهاي مختلف خاک‌ورزي بر عملکرد سه رقم سويا. سومين کنفرانس دانشجويي مهندسي ماشينهاي کشاورزي، دانشگاه شيراز.
 5. عادل‌زاده رضا، غريب عشقي امير، شهبازي کمال و ضرغام فاضل. 1386. اثر مديريت بقاياي گياهي بر عملکرد محصول وخواص خاک. دومين همايش ملي کشاورزي بوم شناختي ايران، دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع‌ طبيعي گرگان.
 6. سیف امیری صابر و  رضا عادل زاده. 1386. اثر روشهای خاکورزی بر عملکرد سه رقم سویا . دومین همایش ملی حبوبات ایران. 14-15 آذر 86 واحد علوم وتحقیقات دانشگاه ازاد اسلامی.
 7. عادل‌زاده رضا، غریب عشقی امیر، شهبازی کمال و ضرغام فاضل نیاری. 1386. اثرمدیریت بقایای گیاهی بر عملکرد محصول و خواص خاک. 25-26 مهر 86 دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان.
 8. عادل‌زاده رضا و  جبرائیل تقی نزاد. 1386. تاثیر روشهای مختلف خاک ورزی بر عملکرد سه رقم سویا.  29-30 فروردین 86 دانشگاه شیراز.
 9. گازر حمید رضا و  رضا عادل زاده. 1386. تحلیلی بر ضایعات موجود در ایستگاه های ذرت خشک کنی در مغان. سومین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی.30 آبا ن 86 دانشگاه تربیت مدرس.
 10. قاسمی معرفت، امین زاده غلامرضا، خلیل زاده غلامرضا و رضا عادل زاده. 1386. ضایعات گندم ونان در استان اردبیل ، راهکارها، و کاهش ضایعات با تاکید بر کیفیت گندم های تولیدی استان. سومین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی.30 آبا ن 86 دانشگاه تربیت مدرس.
 11. غریب عشقی امیر و رضا عادل زاده. 1387. کارایی برخی از شاخصهای کمی در گزینش ارقام و لاینهای سویا در شرایط تنش خشکی نواحی خزر با استفاده از تجزیه به عاملهای اصلی. دهمین کنگره علوم زراعت واصلاح نباتات ایران.28-30 مرداد 1387 موسسه اصلاح بذر.
 12. فاضل نیاری ضرغام، مستوفی محمد رضا و رضا عادل زاده. 1387. بررسی و مقایسه میزان تلفات برداشت کمباینی سویا. پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون. 6 و 7 شهریور 87 دانشگاه فردوسی مشهد.
 13. عادل زاده رضا، شهبازی کمال، فاضل نیاری ضرغام و اورنگ تاکی. 1392. اثرات کم خاک ورزي بر عملکرد محصول و خصوصيات خاک. اولين کنفرانس ملي علوم کشاورزي و محيط زيست. 
 14. فاضل نیاری ضرغام، عادل‌زاده رضا و قربان دیده باز مغانلو. 1393. مقايسه فني برخي روشهاي خاک ورزي حفاظتي در توليد پنبه. سومين کنگره ملي کشاورزي ارگانيک و مرسوم . اردبیل.
کنفرانس های خارجی
 
 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

 1. تعيين ضرايب و شاخص هاي مکانيزاسيون در عمليات خاک ورزي با به کار گيري تراکتور متداول.(مجري منطقه اي )83-81
 2. بررسي تاثير روش هاي مختلف خاک ورزي بر عملکرد سه رقم سويا در کشت تابستانه در دشت مغان.(مجري) 85-82
 3. بررسي اثرات زيرشکني و رژيم هاي مختلف آبياري بر روي عملکرد و ساير صفات مرتبط در هيبريد ذرت دانه اي 704. (مجري) 85-82
 4. بررسي اثر مديريت بقاياي گياهي در کشت گندم آبي در تناوب محصولات رديفي بر عملکرد محصول، مواد آلي و پايداري خاکدانه‌ها. (مجري) 88-84
 5. طرح ملی بررسی اثر مدیریت بقایای گیاهی در کشت متناوب گندم آبی  بر عملکرد محصول، مواد آلي و پايداري خاکدانه‌ها ( مجری منطقه ای ) 84-89
 6. بررسی اثرات زیرشکنی بر عملکرد واجزای عملکرد گندم آبی. ( ترويجي ، مجري) 87-86
 7. بررسي ضایعات موجود در ایستگاه های ذرت خشک کنی در مغان. (همکار) 86-84
 8. ارزيابي عملکرد بالابرهاي پاندولي در انتقال ذرت بذري (همکار)1388-1389
 9. طرح ملي پايلوت خاک ورزي حفاظتي (عضو ستاد استان اردبيل و مجری تحقیقاتی ) 1388-1389
 10.  بررسي و ارزيابي فني و اقتصادي تلفات برداشت کلزا در مراحل مختلف رسيدگي با سه هد متداول در منطقه مغان (همکار) 1389
 11. بررسي تاثير روش‌هاي مختلف خاک‌ورزي و مديريت بقاياي گياهي ذرت دانه اي بر عملکرد کلزا وخصوصيات فيزيکي خاک در منطقه مغان.(همکار)1389-1388
 12. بررسي و مقايسه ميزان تلفات برداشت سويا توسط کمباين (برداشت مستقيم و دو مرحله‌اي) . (همکار) 88-86
 13. مقايسه فني واقتصادي روشهاي مختلف خاک ورزي و اثر آن بر عملکرد و اجزا عملکرد پنبه . (همکار) 90-87
 14. ارزيابي فني سيستمهاي خشک کن بذري در مغان بمنظور بهبود سيستمها . (همکار ) 87-85
 15. ارزيابي بالابرهاي پاندولي در انتقال ذرت بذري .(همکار) 90-89 
 16. بررسي و ارزيابي سه نوع ماشين کاشت با آرايش کاشت مختلف بر عملکرد و اجزاي عملکرد سويا در منطقه مغان .(ناظر) 91-89
 17. گزارش آزمون دستگاه علوفه خردکن برقي با سيستم هوشمند (نوين صنعت) شماره ثبت 733/110/39 مورخه 2/8/89
 18. گزارش آزمون دستگاه علوفه خردکن برقي گيوتيني (دهقان صنعت ) شماره ثبت 683/110/34 مورخه 6/6/89
 19. مطالعه وضعيت و نقش ماشينهاي خودگردان در توسعه مکانيزاسيون کشاورزي (89 -90 استان آذر بايجان شرقي) (مجري)
 20. بررسی تاثیر نوع سمپاش، زمان و دفعات سمپاشی بر سر خرطومی یونجه ( 90 همکار)
 21. ارزيابي و مقايسه فني و اقتصادي علوفه خردکن هاي برقي متداول در آذربايجان شرقي (91 مجري)
 22. ساخت و ارزيابي خشک کن خورشيدي با جريان هواي اجباري براي خشک کردن زردآلو و مقايسه آن با خشک کن خورشيدي طبيعي و هواي آزاد.    (همکار) 1391-1393
 23. اثر تراکم کاشت تيوبر رقم اگريا بر بذور توليدي در شرايط تنش خشکي اخر فصل در منطقه تيکمه داش ( 91 همکار )
 24. بررسی اقتصادي استفاده از دستگاه برداشت پياز در استان آذربايجان شرقی ( 91 همکار)
 25. ارزیابی اثرات کشاورزی حفاظتی بر شاخص هاي فني و مقايسه با روش‌ مرسوم در استان آذربایجان شرقی شهرستان اهر (مجري) 1392-1395
 26. ارزیابی فنی کشاورزی حفاظتی (خاکوری و کاشت) در منطقه میانه استان آذربایجان شرقی (92 همکار)
 27. ارزیابی اثر کشاورزی حفاظتی بر کارآئي مصرف آب گندم در شهرستان هريس (همکار) 1391-1394
 28. ارزيابي فني کشاورزي حفاظتي (خاک ورزي و کاشت) در منطقه هريس استان آذربايجان شرقي ( همکار) 1391-1393
 29. ارزیابی اثر کشاورزی حفاظتی بر کارآئي مصرف آب گندم در شهرستان تبریز( همکار) 1391-1393
 30. کشت گلرنگ بهاره در اراضی کم بازده شهرستان مرند (92 ترويجي)
 31. تعيين زمان کاشت مناسب ارقام گلرنگ بهاره در دشت تبريز ( همکار ) 1393-1394
 32. ارزيابي کارايي فني، تخصيصي و اقتصادي توليد سيب¬زميني در شهرستان سراب استان آذربايجان شرقي ( همکار ) 1394-1396

     

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 

بررسی و تعیین سنتیک خشک شدن زردآلو رقم عسگر آبادی در خشک کن خورشیدی با فشار منفی و مقایسه آن با روشهای دیگر (همکار). 1394-1396

برآورد میزان انرژی مورد نیاز برای تولید یونجه در استان آذربایجان شرقی (همکار).1394-1396

 

 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 
نشریات فنی و ترویجی
 
    پوستر ترویجی انتخاب مناسبترین علوفه خردکن برقی

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

مشاوره پايان نامه کارشناسي ارشد تحت عنوان بررسي اثرات زيرشکني بر خصوصيات فيزيکي خاک و عملکرد پنبه .

راهنما : دکتر علي محمد برقعي و سعيد مينايي . مشاور : رضا عادلزاده      مجري : جبرائيل تقي نژاد. داشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات (1385)


عضویت در مجامع علمی 
 

 

عضو کمیته تخصصی خاک – پوشش گیاهی شبکه فناوری آب و خاک استان از سال 1394- تاکنون


تشویقات
ریاست مرکز 1382

سایر موارد
 1.  عضو ستاد خاک ورزي حفاظتي استان اردبيل. ( همکاري در اجراي طرح پايلوت خاک ورزي حفاظتي استان در سطح 2000 هکتار از اراضي آبي و ديم در سال 88-86)
 2. شرکت در برگزاري روز مزرعه و هفته انتقال يافته هاي تحقيقاتي و ارائه چندين فقره سخنراني از نتايج طرح‌هاي تحقيقاتي .
 3. همکاري در تدوين برنامه راهبردي مکانيزاسيون( موسسه تحقيقات فني ومهندسي) 1385-1386
 4. همکاري در تدوين برنامه راهبردي ذرت (مرکز تحقيقات کشاورزي ومنابع طبيعي استان اردبيل) 1385-1386
 5. همکاري در تدوين برنامه راهبردي سورگوم (مرکز تحقيقات کشاورزي ومنابع طبيعي استان اردبيل)1385-1386
 6.  عضويت اتاق فکر مکانیزاسیون استان اردبيل از سال 1386-1388
 7. عضويت ستاد تعیین وضعیت مکانیزاسیون استان اردبيل ( سال 87 -88 ) (بررسی وضعیت موجود و مسائل ومشکلات مکانیزاسیون استان در تمامی حوزه های مرتبط با حضور اساتید دانشگاه و معاونتهای مدیریت کشاورزی، منابع طبیعی ، شیلات و دامپروری استان) . 
 8.  نماينده آمار مرکز تحقيقات کشاورزي ومنابع طبيعي استان اردبيل از سال 1386 تا 1389
 9. همکاري با معاونت برنامه ريزي و پشتيباني در اجرا و نگهداري شبکه مرکز. (مرکز تحقيقات کشاورزي ومنابع طبيعي استان اردبيل
 10. هماهنگ کننده کانون ماشينهاي خودگردان در استان آذر بايجان شرقي . 1389-1390
 11. عضويت کارگروه مديريت اراضي شور دشت تبريز 1391
 12. عضويت کارگروه پژوهشي مديريت پایدار اراضي شرق دریاچه ارومیه 1391-1394
 13. عضویت در کمیته کشاورزي  پايدار و خاک ورزي حفاظتي ( IPCM ) 1393
 14. عضو کمیته تخصصی خاک – پوشش گیاهی شبکه فن آوری آب و خاک استان 1394-تاکنون
 15. محقق معین شهرستان ورزقان استان آذربایجان شرقی در سامانه جامع پهنه بندی عرصه های تولیدی در نظام نوین ترویج کشاورزی .1394-تاکنون

پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.