دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹  -  Monday, June 1, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » دکتر مسعود زابلستانی[_HprPDF] مسعود زابلستانی نام و نام خانوادگی
استادیار مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
مکانیک ماشین های کشاورزی تخصص
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی محل کار
zabolestani@yahoo.com پست الکترونیک
09143151062 شماره تماس
04132442866 فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

  لیسانس،مهندسی ماشین های کشاورزی، دانشگاه تبریز،1368

فوق لیسانس، مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه تهران،1375

 دکتري، مکانيک ماشين های کشاورزي، دانشگاه تهران، 1382

سوابق شغلی

 •   کارشناس پژوهشی، موسسه بین المللی دیم کشور، از سال 1370 تا 1371
 • کارشناس پژوهشی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی از سال 1372 تا 1376
 • عضو هیئت علمی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی از سال1377 تا کنون

  سوابق اجرایی

 • کارشناس آزمون مرکز تست و ارزيابی ماشين­هاي کشاورزي توليدي در منطقه آذربایجان شرقی از سال 1389تا 1390
 •   عضوکمیته تخصصي امور صنایع کشاورزي نظام مھندسي کشاورزی آذربایجان شرقی از سال 1382 تا1383
 •   عضو گروه جمع بندی و ارائه نتایج تحقیقات بادام مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی از سال 1391تا 1394

 

سوابق تدریس
 
 •   مهندسی پایداری، کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تبریز، نیم سال تحصیلی دوم سال94 تا کنون.
 •   مکانیزاسیون کشاورزی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، نیم سال تحصیلی اول سال 89 تا 93.
 •   طراحي اجزا ماشين، دانشگاه جامع علمي کاربردي جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی و دانشگاه پیام نور تبریز، نیم سال تحصیلی اول سال 89تا93.
 •   طراحی ماشین های کشاورزی، دانشگاه جامع علمي کاربردي جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، نیم سال تحصیلی دوم سال90 تا 92.
 •   مقاومت مصالح 1و2، دانشگاه جامع علمي کاربردي تراکتور سازی تبریز، نیم سال تحصیلی دوم سال89 تا 90.
 •   نقشه کشی صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز، نیم سال تحصیلی دوم سال90 تا 91.
 •   مکانيک محصولات زراعي و باغي،  دانشگاه جامع علمي کاربردي جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی و تراکتور سازی تبریز، نیم سال تحصیلی دوم سال89 تا 93.
 •   آمار و احتمالات مهندسي، دانشگاه جامع علمي کاربردي تراکتور سازی تبریز، نیم سال تحصیلی دوم سال89 تا 90.
 •   استاتيک، دانشگاه جامع علمي کاربردي تراکتور سازی تبریز، نیم سال تحصیلی دوم سال89 تا 90.
 •   رابطه ماشین و خاک ، دانشگاه جامع علمي کاربردي جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی و تراکتور سازی تبریز، نیم سال تحصیلی دوم سال90 تا 92.
 •   مکانيزم­ ها در ماشین­هاي زراعي و باغي، دانشگاه جامع علمي کاربردي جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی و تراکتور سازی تبریز، نیم سال تحصیلی دوم سال88 تا 91.
 •   مهندسي ايمني در کارخانجات و کارگاه­ها ي ماشن­هاي زراعي و باغي، دانشگاه جامع علمي کاربردي جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی و تراکتور سازی تبریز، نیم سال تحصیلی دوم سال88 تا 92.
 •   رابطه انسان و ماشين، دانشگاه جامع علمي کاربردي جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی و تراکتور سازی تبریز، نیم سال تحصیلی دوم سال87 تا 91.
 •   ماشين­هاي کشاورزي عمومی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز، نیم سال تحصیلی دوم سال75 تا 91.

 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی  
 
 1. Ghasemi-Varnamkhasti, M. Mohtasebi S. M. and Zabolestani, M. 2009. Investigation of internal combustion engine vibrations in order to reduce noise using a developed model. Journal of Food, Agriculture& Environment. Vol.   7(3&4): 925-929.  
 2. Khorshidi,M. B., Kanani, R., Onnabi, A. ,Nasseri A. and Zabolestani M. . 2009. Iran sainfoin gene pool evaluation for cold regions of East Azarbaijan. Acta Physiol plant. 31(suppl 1):S14-S28.  
 3. Fouladi, F., Shahnavazi A. and Zabolestani M. 2013. The role of mechanization in the productivity of potato production in Ardabil city.  International Journal of Farming and Allied Sciences.2(22):1003-1009
 
مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی    

 

 1. زابلستاني،م.، طباطبايي فر،س.ا. 1389. اثر رطوبت بر خواص فيزيکي مغز بادام. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي. جلد 11، شماره 4 ، صفحات102-91.

 2. زابلستانی، م. ،رشاد صدقی،ع. و سالک زماني، ع. 1387. بررسي و مقايسه دو روش خاک ورزي سطحي و مرسوم از نظر عملکرد و اجزاي عملکرد در کشت گندم آبي. مجله دانش نوين کشاورزی. سال چهارم،شماره 12، صفحات48-39

 3. رشاد صدقی، ع. و زابلستانی، م. 1386. ارزيابی دو نوع چرخ آهني تراکتور در عمليات تهيه ی زمين برنج. سال سوم، شماره 7، صفحات62-51

 4. سالک زماني، ع.، عنابي ميلاني، ا. و زابلستاني، م. 1386. اثر روش هاي مختلف خاک ورزي بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه گندم رقم الوند در شرايط آذربايجان شرقي. مجله علوم زراعي ايران. جلد نهم، شماره 1، صفحات98-90

 5. زابلستاني، م. ، مبلي، ح.، محتسبي،س.س.، و عليمرداني،ر. 1384. آناليز و شبيه سازی رفتار ديناميکی درخت بادام با استفاده از نرم افزار MATLAB . مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي. جلد 6، شماره 25، صفحات160-145.

 6. خسرواني، ع. ، زابلستاني، م. ، شريفي، ا.، محسني منش، ا.، شهربانو نژاد،م.، و همت،ع. 1382. بررسي امکان خاک ورزي سطحي در کشت گندم آبي. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي. جلد 4، شماره 17، صفحات46-29.

 7. زابلستاني، م.، مبلي، ح.، عليمرداني،ر. ، محتسبي،س.س.، و وزوايي،ع. 1382. تعيين درصد ريزش ميوه از هفت رقم درخت بادام با استفاده از يک تکاننده مکانيکي و تعيين ارقام مناسب براي برداشت. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي. جلد 4، شماره 15، صفحات44-33

 8. رشاد صدقی، ع. و زابلستانی، م. 1380. روش مناسب خاک ورزي در کشت نشايي پياز. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي. جلد 2، شماره 6، صفحات 67-55.

 9. زابلستاني، م. 1377. تجزيه و تحليل آزمايشي خشک کردن با فشارکاهي براي چند نوع محصول. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي. جلد 1، شماره 9، صفحات 46-35

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی
 
 

 1. زابلستانی، م. 1395. مقایسه دو روش کشاورزی مرسوم و حفاظتی درتیرچای شهرستان میانه . همایش ملی پژوهش های کاربردی در کشاورزی و منابع طبیعی. تهران.  
 2. زابلستانی، م. 1395. تعیین ضریب اصطکاک پیاز هوراند بر روی سطوح مختلف . همایش ملی پژوهش های کاربردی در کشاورزی و منابع طبیعی.تهران.  
 3. زابلستانی، م. 1395 . تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی پیاز رقم قرمز آذرشهر . همایش ملی پژوهش های کاربردی در کشاورزی و منابع طبیعی. تهران.
 4. آقاجعفرپور،غ.، عبداله پور، ش.، زابلستانی، م.، ساسانی مغانلو، ک.،و ناصری مغانلو، ف.1394.پیشنهاد مدل ریاضی برای تلفات دستگاه تمیز کننده کمباین Johndeer 955 . نهمین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزی(بیوسیستم)و مکانیزاسیون. 3 -2 اردیبهشت ماه. کرج.
 5. زابلستاني، م. 1393. تعیین برخی خواص فیزیکی پیاز رقم هوراند. دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی.14 اسفند ماه.تهران.  
 6. زابلستاني، م. 1392. مقایسه ضریب اصطکاک استاتیکی در دو رقم پیاز. هشتمین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزی(بیوسیستم)و مکانیزاسیون.11-9بهمن ماه.مشهد.
 7. زابلستاني، م. 1391. کاهش خاک ورزی گامی به سوی کشاورزی پایدار. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. 20 اسفندماه. تهران.
 8. زابلستاني، م. 1391. شبیه سازی و آنالیز رفتار دینامیکی درخت بادام با استفاده از ترم افزار MATLAB . هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک ایران. اول  اسفندماه. تهران.
 9. زابلستاني، م. 1390. مدیریت خاک ورزی در جهت نیل به کشاورزی پایدار. همایش ملی کشاورزی پایدار. 9 دی ماه. ورامین.  
 10. زابلستاني، م. 1390. استفاده از نرم افزار MATLAB  جهت شبیه سازی و تحلیل ارتعاش درخت بادام. اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی. 17آبان ماه. ساوه.  
 11. سالک زمانی، ع. و زابلستانی، م. 1390. بررسی اثر سرعت جابجایی هوای 40 درجه در تهیه کشمش. اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی. 17آبان ماه. ساوه.  
 12. زابلستاني، م. 1390. بررسی برداشت مکانیزه پنج رقم بادام دیرگل. دومین همایش ملی بادام با محوریت صادرات. 17 مهرماه. شهرکرد.  
 13. زابلستاني، م. 1390. اثرررطوبت بر خواص مکانیکی مغز بادام. دومین همایش ملی بادام با محوریت صادرات. 17 مهرماه. شهرکرد.
 14. زابلستاني، م. 1390. تربیت و آماده سازی درخت به منظور برداشت مکانیزه بادام. دومین همایش ملی بادام با محوریت صادرات. 17 مهرماه. شهرکرد.
 15. زابلستاني، م. 1390. تاثیر رطوبت بر زاویه قرارگیری و ضریب اصطکاک استاتیکی مغز بادام. دومین همایش ملی بادام با محوریت صادرات. 17 مهرماه. شهرکرد.  
 16. زابلستاني، م. 1389. بررسی خشک کن های گردو و انتخاب خشک کن مناسب ایران. اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فن آوری های نوین در کشاورزی. 29-27 بهمن ماه. اهواز.  
 17. حاجی زاده، ن.، و زابلستاني، م. 1389. بررسی تولید نانو ذرات فلزی با استفاده از گیاهان. اولین کنفرانس ملی علوم و فنآوری نانو. 29-27 بهمن ماه. یزد.  
 18. زابلستانی، م.، و طبا طبایی فر، ا .1389. تاثيررطوبت بر دو ويژگی فيزيکي مغز بادام. ششمين کنگره ملي مهندسي ماشين هاي کشاورزي و مکانيزاسيون. 25-24 شهریور ماه.کرج.  
 19. زابلستانی، م. 1389. تحليلي بر عوامل موثر در برداشت مکانيزه بادام. ششمين کنگره ملي مهندسي ماشين هاي کشاورزي و مکانيزاسيون. 25-24 شهریور ماه.کرج.  
 20. زابلستانی، م.، و خورشیدی،م.ب .1388. انتخاب ادوات خاک ورزی گام اصلی به سوی مصرف بهينه انرژي در کشاورزی. همايش ملي اصلاح الگوي مصرف در کشاورزي و منابع طبيعي. آذرماه. کرمانشاه.
 21. زابلستانی، م.، خورشیدی،م.ب.، و سالک زمانی،ع.1388. مقايسه دو رقم بومي با دو رقم خارجي از نظر درصد ريزش ميوه بادام.
 22. 25-22 تیرماه. رشت.  
 23. سالک زماني، ع.، عنابي ميلاني، ا. و زابلستاني، م.. 1388. تاثير پذيري شاخص مخروط خاک از روش­هاي خاک­ورزي. 24-21تیرماه. گرگان.  
 24. زابلستانی، م.، سالک زمانی،ع. و خورشیدی بنام، م.ب.، 1387. جهت گيري به سوي کشاورزي پايدار با کاهش خاک ورزي. اولين همايش ملي مديريت و توسعه کشاورزي پايدار.5-3دی ماه. اهواز.
 25. سالک زمانی،ع. فیضی اصل، ع. و زابلستانی، م، 1387. نقش کود سبز در پايداري و حفظ حاصلخيزي خاک. اولين همايش ملي مديريت و توسعه کشاورزي پايدار.5-3دی ماه. اهواز.  
 26. يوسف زاده طاهري، م.ر.، مظفري، م.، رشاد صدقي، ع. و زابلستانی، م.،   1387. جايگاه و نقش فنآوريي هاي نوين در تامين نيازهاي غذايي کشور و توسعه پايدار کشاورزي. اولين همايش ملي مديريت و توسعه کشاورزي پايدار.5-3دی ماه. اهواز.  
 27. رشاد صدقي، ع.، سيدلو، س. ص.، زابلستاني، م. و سالک زماني، ع. 1378. تاثير ابعاد تاير هاي محرک بر عملکردکششي تراکتور285 MF . پنجمين کنگره ملي مهندسي ماشين هاي کشاورزي ومکانيزاسيون. 7-6 شهریور.مشهد.
 28. زابلستانی، م.، و طبا طبایی فر، ا . 1378. تاثير ميزان رطوبت بر سرعت حد مغز بادام. پنجمين کنگره ملي مهندسي ماشين هاي کشاورزي ومکانيزاسيون. 7-6 شهریورماه.مشهد.  
 29. خورشيدي بنام، م.ب.،کنعاني نوتاش، ر.، عنابي ميلاني،ا.، و زابلستاني،م. 1387. ارزيابي ذخائر ژنتيکي اسپرس کشور براي منطقه تيکمه داش آذربايجان شرقي. دهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. 30-28 مرداد ماه. کرج.
 30. يوسف زاده طاهري، م.، رشاد صدقي، ع. بایبوردیف ا.،و زابلستانی، م. 1387. نقش فناوري هاي جديد در توليد سيب زميني و تامين امنيت غذايي کشور. اولين هم انديشي ملي سيب زميني.22-21 خردادماه. اردبیل.  
 31. سالک زمانی،ع. و زابلستانی، م، 1386 . مطالعه روش هاي مختلف خاک ورزي و تاثير آنها بر عملکرد و اجزاي عملکرد گلرنگ. دومين همايش منطقه اي کشاورزي و محيط زيست.16 اسفند ماه. خوی.  
 32. سالک زماني، ع.، عنابي ميلاني، ا. و زابلستاني، م. 1386. بررسي اثر روشهای مختلف خاک ورزی بر عملکرد دانه گندم و اجزای عملکرد. دهمين کنگره علوم خاک ايران. 6-4 شهریورماه.کرج.  
 33. زابلستانی، م. ، و طبا طبایی فر، ا .1386. تاثير ميزان رطوبت بر ضريب اصطکاک استاتيکی سه رقم مغز بادام. سومين کنفرانس دانشجويی مهندسي ماشين های کشاورزی. 30-29 فروردین ماه.شیراز.  
 34. زابلستانی، م.، سالک زمانی،ع . 1385. مديريت قبل از برداشت به منظور مکانيزه کردن مرحله برداشت بادام. هفتمين همايش منطقه ای کشاورزی و منابع طبيعی. 12-9 آبان ماه. تبریز.  
 35. سالک زمانی،ع ، و زابلستانی، م.،. 1385. تاثير ميزان بذر بر روی عملکرد گندم آذر 2. هفتمين همايش منطقه ای کشاورزی و منابع طبيعی. 12-9 آبان ماه. تبریز.  
 36. سالک زماني، ع.، عنابي ميلاني، ا.، زابلستاني، م. ، و عابدی، م. س. 1385. اثرات روشهای مختلف خاکورزی بر بعضی از خصوصيات فيزيکی خاک و عملکرد گلرنگ. نهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات. 7-5 شهریور ماه. تهران.  
 37. زابلستاني، م.، مبلي، ح.، محتسبي،س.س.، و عليمرداني،ر. 1385. آناليز و شبيه سازی رفتار ديناميکی درخت بادام با استفاده از نرم افزار MATLAB . چهارمين کنگره ملي مهندسي ماشين هاي کشاورزي و مکانيزاسيون. 8-7 شهریورماه. تبریز.  
 38. رشاد صدقي، ع.، و زابلستاني، م. . 1383. مقايسه دو روش مکانيزه و مرسوم کشت مستقيم برنج از نظر عملکرد محصول و هزينه هاي توليد. سومين کنگره ملي مهندسي ماشين هاي کشاورزي و مکانيزاسيون. 12-10 شهریورماه. کرمان.  
 39. زابلستاني، م.، و برقعی،ع.م. . 1383. طراحي و ساخت خشک کن گردو در مقياس آزمايشگاهي. سومين کنگره ملي مهندسي ماشين هاي کشاورزي و مکانيزاسيون. 12-10 شهریورماه. کرمان.  
 40. زابلستاني، م.، مبلي، ح.، عليمرداني،ر،. محتسبي،س.س.، و وزوایی،ع. 1383. تعيين درصد ريزش ميوه از هفت رقم درخت بادام با استفاده از يک تکاننده مکانيکي و تعيين ارقام مناسب براي برداشت ماشيني. سومين کنگره ملي مهندسي ماشين هاي کشاورزي و مکانيزاسيون. 12-10 شهریورماه. کرمان.  
 41. رشاد صدقي، ع.، و زابلستاني، م. . 1382. ارزيابي دو نوع چرخ آهني تراکتور در عمليات تهيه زمين برنج. همايش بررسي مسايل خاک ورزي غلات.11 بهمن ماه.کرج.  
 42. زابلستاني، م.، و رشاد صدقي، ع.، و.1382. بررسي امکان خاک ورزي سطحي در کشت گندم آبي در شرايط استان آذربايجان شرقي. همايش بررسي مسايل خاک ورزي غلات.11 بهمن ماه.کرج.  
 43. خسرواني، ع. ، زابلستاني، م.، شريفي، ا.، محسني منش، ا.، و شهربانو نژاد،م.، 1382. بررسي امکان خاک ورزي سطحي در کشت گندم آبي. همايش بررسي مسايل خاک ورزي غلات.11 بهمن ماه.کرج.  
 44. زابلستاني، م.، مبلي، ح.، عليمرداني،ر،. محتسبي،س.س.، و وزوایی،ع.1382. امکان سنجی برداشت مکانيزه بادام بايک تکاننده مکانيکی. اولين همايش ملی خشکبار کشور.14-12 مهرماه. تبریز.  
 45. امامی، م. م.، زابلستانی،م. و رنجبر، ا.1377. امکان کاربرد نشاکار در کشت نشايي پياز و تاثيز اجزاي مکانيکي آن در عملکرد محصول. اولين کنگره ملي مهندسي ماشين هاي کشاورزي و مکانيزاسيون.28-26 مردادماه. کرج.

 

کنفرانس های خارجی

 1. Khorshidi, M.B.   Yarnia, M. Khoii , F.R. Zabolestani M. and  Aziai, SH.2008. Micro elements effect on potato yield and other important attributes in Bostan-abad region. 6th International symposium Agro environ. April 28. Antalya, Turkey, .  
 2. Zabolestani,M. , khorshidi, M. B. and Salekzamani, A.2009. Comparison of two Native and two Foreign Almond Cultivars in Fruit Detachment Percent. 10th International congress on Mechanization and Energy in Agriculture. October14-17, Antalya, Turkey, pp.277-281.  
 3. Zabolestani,M. 2008. Surface Tillage Possibility Evaluation in Irrigated Wheat on the East Azarbijan Condition. International meeting on soil Fertility, Land Management and Agroclimatology. October29-  November1, kusadasi,Turkey..  
 4. Khorshidi Benam,M. B., Sianirad, A. H., Faramarzi,A., Rahimi, m. and Zabolestani, M. 2008. Effect of Zeolite Application and N on Rapeseeds yield. 5th International crop science congress & exhibition. April, 13-18. Jeju, Korea.pp.262-262.  
 5. Easazadeh, R., Khorshidi, M. B., Yarnia, M., Khoii, F. R., Zabolestani, M., and Aziai., SH.2008. Micro elements effect on potato yield and other important attributes in Bostan-abad region. 6th International symposium Agro environ. April28 - May1. Antalya, Turkey.  
 6. Zabolestani, M., ReshadSedghi, A., and Salekzamani, A.,2006. Evaluation of the Possibility of Surface Tillage in  Irrigated Wheat on the East Azarbijan Conditions. Agriculture Congress. Dec. 12-15. Putrajaya,Malaysia.  
 7. Zabolestani, M., Mobli, H., Mohtasebi, S.S.  and Alimardani, R.2005. IV international Symposium on Pistachio and Almond – ISHS. May 22-25. Tehran.  
 8. ReshadSedghi, A . Zabolestani, M., and Khorshidi Benam,M. B .2004. Onion transplanting and suitable tillage method for Iran. 3rd Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes.Sep. 6-10. Bursa,Turkey.  
 9. Zabolestani, M. ,ReshadSedghi, A. and Khorshidi Benam,M. B .2004. Design and construction of walnut drier. 5th International Walnut Symposium.Nov. 9-13. Naples, Italy.  
 10. Zabolestani, M., Mobli, H., and RajabiporTA..2004. Suitable amplitude and frequency for Nut detachment of different Pistachio Varieties. 1st Joint Agriculture and Natural Resources Symposium(Tabriz-Ganja). Ganja. May14-16.

 

  

 


پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده
 1. ارزيابي فني کشاورزي حفاظتي (خاک ورزی و کاشت) در تیر چای ميانه استان آذربايجان شرقی(سمت: مجری)1391تا 1393
 2.   ارزيابي فني کشاورزي حفاظتي (خاک ورزی و کاشت) در منطقه ميانه استان آذربايجان شرقی(سمت: مجری)1391تا 1393
 3.   بررسی اقتصادی استفاده از دستگاه برداشت پياز در استان آذربايجان شرقی(سمت: همکار اصلی) 1391تا 1393
 4.   ارزيابي فني کشاورزي حفاظتي (خاک ورزی و کاشت) در منطقه سراب استان آذربايجان شرقی(سمت: همکار) 1391تا 1393
 5.   ساخت و ارزیابی خشک کن خورشیدی با جریان هوای اجباری برای خشک کردن زردآلو و مقایسه آن با خشک کن خورشیدی طبیعی و هوای آزاد (سمت: ناظر) 1391تا 1393
 6.   بررسی اثر بهبود روش های آماده سازی انگور بر تولید محصول سالم و تاثیر آن بر زمان خشک شدن و مصرف انرژی(سمت: ناظر)1392تا1393
 7.   بررسی تاثیر نوع سمپاش، زمان و دفعات سمپاشی بر سرخرطومی یونجه (سمت:ناظر)، 1390 تا 1392
 8.   تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی پیاز ارقام آذرشهر و هوراند(سمت: مجری)،1389تا 1392
 9.   بررسی و تعیین پارامترهای موثر بر صدمات مکانیکی وارده به محصول در برداشت مکانیزه پیاز(سمت: ناظر)،1389 تا 1391
 10.   ارزیابی و مقایسه فنی و اقتصادی علوفه خردکن های برقی متداول در آذربایجان شرقی (سمت: ناظر) 1390تا 1391
 11.   طراحی،ساخت و ارزیابی خشک کن انگور(سمت: مشاور)، 1387 تا 1389
 12.   بررسی تاثیر میزان رطوبت بر خواص فیزیکی و مکانیکی مغز بادام(سمت: مجری) 1384 تا 1386
 13.   طراحي و ساخت و ارزیابي نشاکار( پیاز و چغندرقند)(سمت:همکار اصلی طرح تقیقی ترویجی)،1381تا 1383
 14.   تعیین خاک ورزی مناسب در کشت نشایی پیاز(سمت: همکار اصلی). 1377 تا 1378
 15.   بررسی اتر کاربرد زیرشکن ( SubSoiler ) در عملکرد محصول(سمت: مجری پروژه تحقیقی ترویجی)1376 تا 1379
 16.   بررسی امکان خاک ورزی سطحی در کشت گندم آبی(سمت:مجری)1374تا 1377
 17.   طراحی وساخت خشک کن گردو و بررسی کارایی آن در مقایسه با روش سنتی(سمت: مجری) 1373تا 1375

   

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 

 1. برآورد میزان انرژی مورد نیاز برای تولید جو در استان آذربایجان شرقی
 2. مقایسه و تعیین روش های مختلف برداشت نخود (مکانیزه، نیمه مکانیزه و سنتی) در استان آذربایجان شرقی

 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 
نشریات فنی و ترویجی
 
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

 1. فولادی، فیروز،1391، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت کشاورزی، نقش مکانیزاسیون در بهره وری تولید سیب زمینی در شهرستان اردبیل، مشاور .
 2.   بیرامی، محمد ، 1391، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت کشاورزی، بررسی اثر سطح مکانیزاسیون بر کارایی واحدهای تولید آبزیان شهرستان میانه ، مشاور .
 3.   ضیاالملکی، پریا، 1392، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیک ماشین های کشاورزی، بررسی اثر زمان برداشت و نوع ضخامت لایه ضربه­گیر بر حجم کوفتگی سیب در ارقام متداول شهرستان مراغه، مشاور.
 4.   آقاجعفرپور، غیبعلی ، 1392، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون کشاورزی، پیشنهاد مدل ریاضی برای تلفات دستگاه تمیزکننده کمباین، مشاور.                
  عضویت در مجامع علمی 

 

  

 • عضو انجمن مهندسي ماشين هاي کشاورزي و مکانيزاسيون ايران
 •   عضو نظام مهندسی استان آذربايجان شرقی
 •   عضو کميته تخصصی امور صنايع نظام مهندسی استان آذربايجان شرقی
 •   عضو هيئت تحريريه مجله پيام پژوهش مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی آذربايجان شرقی

 

  

تشویقات 
 

 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر محمدعلی طهماسبی معاون وزير کشاورزي در امور باغباني و آقای دکتر سلیم عباسی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی به جهت ارائه مقاله برتر در اولين همايش ملی خشکبار کشور،1382.
 •   دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر کریم کاظمین خواه رييس مرکز تحقيقات  کشاورزي آذربايجان کشاورزي به جهت معرفي به عنوان پژوهشگر برتر مرکزتحقیقات کشاورزی ،1384.
 •   دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر مسعود محمدیان رييس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان کشاورزي به جهت معرفي به عنوان پژوهشگر برتر مرکزتحقیقات کشاورزی،1390.
 •   دریافت لوح تقدیر از آقای محمود رضا آقامیری معاون فنآوری و نوآوری رییس جمهور به جهت شرکت در دومین جشنواره ونمایشگاه ملی علم تا عمل و تجاری سازی در سطح ملی شهریورماه1390.
 •   دریافت لوح تقدیر از آقای علیرضا بیگی استاندار آذربایجان شرقی به جهت شرکت در دومین جشنواره ونمایشگاه ملی علم تا عمل و تجاری سازی در سطح ملی و انتخاب استان آذربایجان شرقی به عنوان استان نمونه و برتر نمایشگاه،مهر ماه1390.
 •   دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر حسین لطفعلی زاده رييس مرکز تحقيقات  کشاورزي آذربايجان کشاورزي به جهت معرفي به عنوان پژوهشگر برتر مرکزتحقیقات کشاورزی،1393 .

 


سایر موارد

 

 • عضو بررسی کنندگان مقالات مجله علمی پژوهشی تحقیقات مهندسي کشاورزي
 •   عضو بررسی کنندگان مقالات مجله علمي پژوهشي دانش کشاورزي
 •   عضو بررسی کنندگان مقالات مجله علمي پژوهشي مهندسی بیوسیستم ايران
 •   عضو بررسی کنندگان مقالات نشریه علمی پژوهشي مکانیزاسیون کشاورزی
 •   عضو بررسی کنندگان مقالات نشریه علمی پژوهشي ماشین های کشاورزی

 


پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.