دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹  -  Monday, June 1, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » مهندس حیدر طائفه رضایی[_HprPDF] حیدر طایفه رضایی نام و نام خانوادگی
مربی پژوهشی مرتبه علمی
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ارومیه سمت
آبیاری و زهکشی تخصص
بخش فنی و مهنسی مرکز تحقیقات کشاورزی ارومیه محل کار
htr755@yahoo.com پست الکترونیک
09149407287 شماره تماس
فکس

سوابق راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 •   لیسانس، مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه ارومیه، 1369.
 • فوق لیسانس، مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه تهران، 1373.

 سوابق شغلی

 •   کارشناس پژوهشی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ارومیه، از سال 1373 تا 1375.
 • عضو هیات علمی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ارومیه، از سال 1375 تا 1395.

 سوابق اجرایی

 رییس بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ارومیه، از سال 1374 تا 1378.
سوابق تدریس

 1. زهکشي و اصلاح اراضي، 36 ساعت، مرکز آموزش کشاورزی میاندوآب، نیم سال اول سال تحصیلی 1374-1375.
 2. راندمان آبياري و روشهاي مختلف آبياري، کارشناسی، مرکز آموزش کشاورزي مياندوآب،1375 الي 1377.
 3. آموزش روش­های آبیاری، کارشناسی، 2 واحد، مديريت کشاورزي اروميه، اسفند 1383.
 4. آبياري عمومي (تئوري)، کارشناسی، پيام نور اروميه، نیم سال دوم سال تحصیلی 1387-1388.
 5. آبياري عمومي (عملی)، کارشناسی، پيام نور اروميه، نیم سال دوم سال تحصیلی 1387-1388.
 6. آبياري عمومي (تئوري)، کارشناسی ، پيام نور اروميه، نیم سال اول سال تحصیلی 1388-1389.
 7. آبياري عمومي (عملی)، کارشناسی ، پيام نور اروميه، نیم سال اول سال تحصیلی 1388-1389.
 8. آبياري عمومي (تئوري)، کارشناسی ، پيام نور اروميه، نیم سال دوم سال تحصیلی 1388-1389.
 9. آبياري عمومي (عملی)، کارشناسی ، پيام نور اروميه، نیم سال دوم سال تحصیلی  1388-1389.
 10. آبياري عمومي (تئوري)، کارشناسی ، پيام نور اروميه، نیم سال اول سال تحصیلی 1389-1390.
 11. آبياري عمومي (عملی)، کارشناسی پيام نور اروميه، نیم سال اول سال تحصیلی 1389-1390.
 12. آبياري عمومي (تئوري)، کارشناسی ، پيام نور اروميه، نیم سال دوم سال تحصیلی1389-1390.
 13. آبياري عمومي (عملی)، کارشناسی ، پيام نور اروميه، نیم سال دوم سال تحصیلی1389-1390.
 14. آبياري عمومي (تئوري)، کارشناسی ، پيام نور اروميه، نیم سال اول سال تحصیلی 1390-1391.
 15. آبياري عمومي (عملی)، کارشناسی ، پيام نور اروميه، نیم سال اول سال تحصیلی 1390-1391.
 16. راندمان آبیاری و روش­های پوشش انهار ، کارشناسی ، مرکز آموزش کشاورزی ارومیه ، 1390-1391.
 17. تلفات آب در مزرعه و باغ و بهبود مصرف آب و افزایش راندمان آبیاری در کشاورزی ، کارشناسی ، مرکز آموزش کشاورزی ارومیه ، آبان 1393.
 18. آموزش تئوری، عملی و صحرایی طراحی روشهای مختلف آبیاری تحت فشار ، کارشناسی ، دانشگاه قاضی طباطبایی ارومیه ، مهر 1394 .

 مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 1. Abbasi, F,. H. Rezaee , M. Jolaini, H.A. Alizadeh, 2012.  Evaluation of fertigation in different soils and furrow irrigation regimes.   Irrigation and Drainage. .   Irrigation and Drainage,   61(4): 533-541.

    مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 

 1.   رضوی، ر. و طایفه رضایی، ح . 1385.  بررسی تاثیر رژیمهای آبیاری بر عملکرد زردآلو در سه سیستم آبیاری. مجله علوم آب و خاک. جلد 20 شماره 1 ص 172-182.
 2. حبيب­زاده، ی.، پيرزاد، ع. و  طايفه رضايي، ح . 1390. اثر ميکوريزا آربوسکولار بر کارايي مصرف آب و عملکرد دانه ماش در شرايط تنش کم آبي. فصلنامه زراعت (پژوهش و سازندگی)، ص 38.

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  
 

 1. طايفه رضايي، ح. ، 1374. بررسي کارآيي روشهاي مختلف آبياري در بهبود وضعيت آبياري استان. اولين همايش کميتة منطقه‌اي آبياري و زهکشي آذربايجان­غربي. ارومیه.
 2. طایفه رضایی، ح.، و همکاران. 1375. بررسي عملکرد روشهاي آبياري سطحي تحت مديريت زارعين در کشور. دومين کنگرة ملي مسايل آب و خاک کشور. تهران.
 3. طايفه رضايي، ح.، 1377. امکان پذيري ترويج روشهاي مختلف آبياري و عوامل مؤثر بر آن. همايش بررسي تنگناهاي آب کشاورزي شبستر. شبستر.
 4. طايفه رضايي، ح.، 1379. باغات ديم روانابي ارمغان اشتغال، رفاه روستائيان و افزايش منابع آب زيرزميني. اولين کنفرانس بررسي راهکارهاي مقابله با خشکسالي . کرمان.
 5. طايفه رضايي، ح. 1380. استحصال آب از آبخيزهاي کوچک به منظور احداث باغ در اراضي ديم، اولين کنفرانس پژوهشي منابع آب و خاک آذربايجانغربي اروميه .
 6. طايفه رضايي، ح.، 1381. بکارگيري تکنولوژي متناسب با توان جوامع روستايي و اختصاصات اقليمي لازمة توسعة پايدار کشاورزي. اولين همايش توسعة پايدار کشاورزي. ورامين.
 7. رضوي، ر.، و طایفه رضایی، ح. 1382. بررسي تأثير رژيمهاي آبياري بر عملکرد  زردآلو  در سه سيستم آبياري. هشتمين کنگرة علوم خاک ايران. رشت.
 8. طايفه رضايي، ح.، و رضوی، ر. 1382. بررسي تأثير رژيمهاي آبياري بر روي رشد سرشاخه‌ها و کارآيي مصرف آب در گردو در سه سيستم آبياري. اولين همايش تحصصي گردو. همدان.
 9. رضوي، ر.، و طايفه رضايي، ح. 1383. بررسی تأثیر سه روش آبیاری تحت فشار بر عملکرد زردآلو. چشم اندازی به کشاورزی شمال غرب کشور. مهاباد.
 10. طايفه رضايي، ح.، و رضوی، ر. 1384. بررسی عملکرد زردآلو در سه روش آبیاری تحت فشار. اولین جشنواره ملی ترویج سیستم های آبیاری تحت فشار. نیشابور.
 11. طايفه رضايي، ح.، و رضوی، ر. 1384. بررسی عملکرد بادام در سه روش آبیاری تحت فشار. اولین جشنواره ملی ترویج سیستم های آبیاری تحت فشار. نیشابور.
 12. عیوضی، ع.، و طايفه رضايي، ح. 1385. تغییرات کارایی مصرف آب و اجزای آن در ارقام گندم. نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. پردیس ابوریحان دانشگاه تهران.
 13. طايفه رضايي، ح.، و رضوی، ر. 1386. افزايش کارايي مصرف آب در نهال­هاي گردو با انتخاب مناسب­ترين سيستم آبياري. پنجمين کنگره علوم باغباني ايران. دانشگاه شيراز.
 14. طايفه رضايي، ح. 1387. دو روش کم آبیاری بر عملکرد، کارایی مصرف آب و سود شبکة ارقام کلزا بررسی اثر. دومین همایش ملی مدیریت شبکه­های آبیاری و زهکشی. دانشگاه شهيد چمران اهواز.
 15. طايفه رضايي، ح . 1387. مقايسه کارايي مصرف آب، سود واحد سطح و منطقه­اي در قطع آبياري مراحل رشدي گندم. دومین همایش ملی مدیریت شبکه­های آبیاری و زهکشی. دانشگاه شهيد چمران اهواز.
 16. رضوي، ر. و  طايفه رضايي، ح. 1387. اصلاح خاکهاي شور و سديک با استفاده از گوگرد و مشتقات آن و تاثيرآن بر عملکرد جو. دومین  همایش ملی مدیریت شبکه­های آبیاری و زهکشی. دانشگاه شهيد چمران اهواز.
 17. رضوي، ر. و طايفه رضايي، ح. 1387. مقايسه افزايش بهره وري مصرف آب درختان زردآلو در سه رژيم آبياري با سه روش آبياري تحت‌فشار. دومین همایش ملی مدیریت شبکه­های آبیاری و زهکشی. دانشگاه شهيد چمران اهواز
 18. نيکان­فر، ر. و طايفه رضايي، ح. 1387. تأثير فاضلاب تصفيه شده شهري بر عملکرد کمي و کيفي آفتابگردان. سومين کنگره ملي بازيافت و استفاده از منابع آلي تجديد شونده در کشاورزي. دانشگاه آزاد واحد خوراسگان اصفهان.
 19. طايفه رضايي، ح. 1388. تأثير مساحت و نوع سطح آبخيز کوچک در عملکرد انگور ديم و ميزان آب نفوذ يافته در پاي درخت.
 20. طايفه رضايي، ح . 1388. واکنش ارقام کلزا به کم آبياري در مراحل مختلف فيزيولوژيکي. دومين همايش ملي اثرات خشکسالي و راهکارهاي مديريت آن. اصفهان.
 21. رضوي، ر.، ناصري، ل.، و طايفه رضايي، ح. 1388.  اثرات کم آبياري در مراحل مختلف رشد بر عملکرد محصول و کارايي مصرف آب زردآلو. دومين همايش ملي اثرات خشکسالي و راهکارهاي مديريت آن. اصفهان.
 22. طايفه رضايي، ح .، 1388. ضرورت بررسي اقتصادي و عدم کفايت مفهوم کارايي مصرف آب در کم آبياري گندم. همايش منطقه­اي بحران آب و خشکسالي. رشت.
 23. طايفه رضايي، ح . 1388.  واکنش ارقام گندم به قطع آبياري و تعيين نقطه بهينه اقتصادي تابع توليد. کارگاه آموزشي اصلاح الگوي مصرف آب کشاورزي. اروميه.
 24. طايفه رضايي، ح. 1388. صرفه جويي در مصرف آب آبياري با توليد رواناب توسط پلاستيک در باغات ميوه. کارگاه آموزشي اصلاح الگوي مصرف آب کشاورزي. اروميه.
 25. طايفه رضايي، ح. 1388. مديريت تخصيص آب در شرايط محدوديت آب. کارگاه آموزشي اصلاح الگوي مصرف آب کشاورزي. اروميه.
 26. حبيبب زاده، ی.، زردشتي، م.، پيرزاد، م. و طايفه رضايي، ح. 1388. اثر ميکوريزا بر کارايي مصرف آب و عملکرد دانه در ماش تحت تنش کم آبي. کارگاه آموزشي اصلاح الگوي مصرف آب کشاورزي. اروميه.
 27. طايفه رضايي، ح. 1388. بررسي تأثير نوع و مساحت آبخيز کوچک و کاربرد کود در عملکرد و سود انگور ديم با يک نوبت آبياري تکميلي. يازدهمين کنگره علوم خاک ايران. گرگان.
 28. احمد آلي، ج.، و  طايفه رضايي، ح. 1389. بررسي اثر سيستم­هاي آبياري قطره اي نواري و نشتي بر سود واحد سطح و سود منطقه اي در ذرت دانه اي. سومين همایش ملی مدیریت شبکه­های آبیاری و زهکشی. دانشگاه شهيد چمران. اهواز.
 29. احمد آلي، ج.،  و طايفه رضايي، ح. 1389. بررسی اثر کم آبیاري بر کارآیی مصرف آب، سود  واحد سطح و سود منطقه­اي ذرت. سومين همایش ملی مدیریت شبکه­های آبیاری و زهکشی. دانشگاه شهيد چمران. اهواز.
 30. طایفه رضایی، ح.، حصاری، ب.، وفرمانی، ق. 1389. افزايش سطح زير کشت بدون نياز به افزايش ابعاد مجاري انتقال آب از طريق کم آبياري، نخستین کنفرانس ملی پژوهش­های کاربردی منابع آب ایران. دانشگاه رازی. کرمانشاه.
 31. طايفه رضايي، ح.، و فرماني، ق. 1390. افزايش سطح زير کشت بدون نياز به افزايش ابعاد مجاري انتقال آب از طريق کم آبياري. چهارمين کنفرانس مديريت منابع آب ايران. دانشگاه صنعتي امير کبير.
 32. رضوي، ر. و طايفه رضايي، ح. 1390. مقايسه افزايش بهره وري مصرف آب درختان زردآلو در سه رژيم آبياري با سه روش آبياري تحت‌فشار. نخستين کنفرانس ملي هواشناسي و مديريت آب کشاورزي. پرديس کشاورزي دانشگاه تهران.
 33. رضوي، ر.، طايفه رضايي، ح. و دولتي، ح. 1390. مقايسه کارآيي مصرف آب درختان زردآلو در سه رژيم آبياري باسه روش آبياري تحت‌فشار. پنجمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي کشاورزي. دانشگاه کردستان.
 34. رضوي، ر.، مجيدي، ع.، غني شايسته، ف. و طايفه رضايي، ح. 1390. اثر مديريت کم آبياري بر عملکرد کمي، کيفي و استفاده از تناوب گندم، کلزا در راستاي افزايش کارايي مصرف آب در الگوي کشت. دوازدهمين کنگره علوم خاک ايران. دانشگاه تبريز.
 35. رضایی، ر.، علیزاده، ا.، و طایفه رضایی،ح. 1390. مروری بر اثرات اقلیمی بر نظام­های میوه­کاری دنیا و ایران، همایش ملی تغییراقلیم و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ارومیه.
 36. طایفه رضایی، ح.، و نیکان­فر، ر. 1391. حذف 95 درصدی تبخیر رواناب جاده­ها از طریق چاه­های تزریق، اولین همایش ملی تغییر اقلیم، مدیریت روانابهای شهری و امنیت غذایی اصفهان.
 37.  رضایی، ر.، و طایفه رضایی،ح. 1391. اثرات احتمالی تغییرات اقلیمی بر روند و امنیت تولید میوه در ایران و جهان، اولین همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت غذایی اصفهان.
 38. طایفه رضایی، ح.، رضایی، ر.، و حصاری، ب. 1391. تغییر اقلیم، مدیریت روانابهای شهری و امنیت غذایی، اولین همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت غذایی اصفهان.
 39.  حصاری، ب.، عباسی، ف.، و طایفه رضایی، ح.  1391. آبیاری تکمیلی روشی کارا برای ارتقاء یهره­وری آب حوضه،  همایش بین­المللی دریاچه ارومیه، چالش­ها و راهکارها، ارومیه.
 40. رضوی، ر.، و طایفه رضایی، ح. 1391. تعیین مناسب­ترین روش نوین آبیاری درختان زردآلو در راستای مصرف بهینه منابع آبی در حوضه دریاچه ارومیه، همایش بین­المللی دریاچه ارومیه، چالش­ها و راهکارها، ارومیه.
 41. رضایی، ر .، طایفه رضایی، ح. ، و حسنی، ق. 1392. اثرات تغییرات اقلیمی و زمستان­های گرم بر عملکرد درختان سیب در استان آذربایجان­غربی، دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه.
 42. رضوی، ر.، و طایفه رضایی، ح . 1393. بررسی مناسب ترین روش آبیاری تحت فشار درختان زردآلو در حوضه دریاچه ارومیه، دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، موسسه تحقیقات آب و خاک، کرج.
 43.  طايفه رضايي، ح. 1393. مصرف واقعی آب در دشت نازلوی ارومیه، دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، موسسه تحقیقات آب و خاک، کرج.
 44. طايفه رضايي، ح. 1393. بررسی موفقیت آبیاری بارانی در مقایسه با آبیاری­های رایج در استان آذربایجان­غربی، دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، موسسه تحقیقات آب و خاک، کرج.

 

کنفرانس های خارجی
 
 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

 1. طايفه رضايي، ح. 1376. تعيين ضريب راندمان آبشويي در خاکهاي شور و سديمي کشور. نشریه شماره: 176/76، موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي.
 2. طايفه رضايي، ح. 1378. تهية يک مدل رياضي براي طراحي و ارزيابي سيستمهاي آبياري سطحي. نشریه شماره: 48/78   14/2/ 76،  موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي.
 3. طايفه رضايي، ح. 1382.  ارزيابي راندمانهاي آبياري سطحي در سطح کشور. نشریه شماره: 1002/82، موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي.
 4. طايفه رضايي، ح. 1382. تعيين نياز آبي و محل قرار گرفتن قطره‌چکانها در آبياري قطره‌اي زردآلو، نشریه شماره: 838/82   9/6/82، موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي.
 5. طايفه رضايي، ح. 1382. تعيين نياز آبي و محل قرار گرفتن قطره‌چکانها در آبياري قطره‌اي بادامف نشریه شماره: 518/82، موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي.
 6. طايفه رضايي، ح. 1383. تعيين نياز آبي و محل قرار گرفتن قطره‌چکانها در آبياري قطره‌اي گردو، نشریه شماره: 716/83   2/6/83، موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي.
 7. طايفه رضايي، ح. 1382. کارآيي مصرف آب در ارقام گندم، نشریه شماره: 518/82، موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي.
 8. طايفه رضايي، ح. 1387. بررسي تأثير روشهاي مختلف آماده‌سازي سطح آبخيز درختان و فواصل کاشت جهت استحصال آب باران. نشریه شماره: 9415 /87، موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي.
 9. طايفه رضايي، ح. بررسي امکان افزايش سطح زير کشت شبکه‌هاي آبياري و زهکشي و ايستگاههاي پمپاژ، بدون نياز به افزايش ابعاد کانالها، لوله‌ها و تأسيسات انحراف آب با استفاده از مفاهيم کم آبياري و آبياري تکميلي به منظور افزايش و ايجاد ثبات درآمد در زارعين ديم‌کار، طرح مصوب 22245/123/83، شرکت آب منطقه­ای آذربایجان­غربی.
 10. طايفه رضايي، ح. 1388. بررسي امکان کود آبياري در رژيم هاي مختلف آبياري جويچه اي نشریه شماره: 525/88، موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي.
 11. طايفه رضايي، ح. 1392. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی بررسی اقتصادی – فنی آبیاری بارانی در مقایسه با آبیاری رایج در آذربایجان غربی ، نشریه شماره: 43605/92 ،  موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي.
 12. طايفه رضايي، ح. 1392. ارائه هيدرومدولهاي واقعي اراضي آبخور رودخانه نازلوي اروميه، نشریه شماره : 44383/92، موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي.

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 

 1. بررسی عملکرد سیب پا کوتاه تحت روش­های آبیاری میکرو و مقدار مصرف آب در اروميه، مرکز تحقیقات کشاورزی ارومیه، 1389-1396.
 2. تعیین راندمان انتقال انهار سنتی و راندمان کاربرد آب در مزرعه محصولات غالب شاهین دژ، اراضی دشت شاهین­دژ، 1393-1395.
 3. بررسی اثر کاربرد تکنیک­های مختلف در سطح مزرعه بر روی برداشت از منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه، اراضی حوضه آبریز دریاچه ارومیه، 1393-1395.

 

 کتاب
 
نشریات فنی و ترویجی
 

 1. توصيه‌هاي فني جهت مقابله با کمبود آب در اراضي آبي ، 395/78/17/8، مديريت آموزش و ترويج کشاورزي سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان­غربی، 1378.
 2. تحويل حجمي آب در کانالهاي درجه 1، 2 و 3 ، 399/78/17/8، مديريت آموزش و ترويج کشاورزي سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان­غربی، 1378.
 3. تحويل حجمي آب در قطعات زراعي ، 400/78/17/8، مديريت آموزش و ترويج کشاورزي سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان­غربی، 1378.
 4. دستورالعمل نحوة اعلام و مبارزه با سرمايديررس بهاري در باغات انگور استان آذربايجانغربي ، 312/78/17/8، مديريت آموزش و ترويج کشاورزي سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان­غربی، 1378.
 5. دستورالعمل فنی پروژه اصلاح بستر باغات ديم شهرستان سردشت (Water Harvesting - Microcatchments) ، 16052/86/27/9، مديريت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان­غربی، 1385.
 6. دستورالعمل فنی پروژه اصلاح بستر باغات روانابي تعاملي روستاي ايولي (Water Harvesting - Microcatchments) ، 1303/89/10/1، مديريت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان­غربی، 1389.
 7. راهکار نجات درياچه ، 113/87/10/1، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ارومیه ، 1387.
 8. دستورالعمل احداث باغ انگور و بادام روانابي شهرستان مهاباد ، مديريت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان­غربی، 1387.
 9. دستورالعمل احداث پايلوت باغات روانابي تعاملي 300 هکتاري خوشالان ، مديريت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان­غربی، 1389.
 10. مشارکت در تدوين سند ملي آب کشور ، سازمان تحقيقات کشاورزي و منابع طبیعی، 1378.
 11. راه های صرفه جویی در مصرف آب در آبیاری سطحی ، مديريت آموزش و ترويج کشاورزي سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان­غربی، 1393.
 12. برنامه­ریزی آبیاری محصولات زراعی و باغی ، مديريت آموزش و ترويج کشاورزي سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان­غربی، 1394.
 13. آبیاری آرایش کشت دو ردیف روی پشته، مديريت آموزش و ترويج کشاورزي سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان­غربی، 1395.
 14. آبیاری قطره ای نواری، مديريت آموزش و ترويج کشاورزي سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان­غربی، 1395.
 15. اندازه گیری دبی در کانال­های روباز توسط پارشال فلوم، مديريت آموزش و ترويج کشاورزي سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان­غربی، 1395.

 

 
 
 
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

عضویت در مجامع علمی 
 

 1. عضو انجمن آبياري و زهکشي ايران.
 2. عضو انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران.
 3. عضو سازمان نظام مهندسي کشاورزي آذربایجان­غربی.

 


تشویقات 

 1. دریافت لوح تقدیر از طرف رئيس کميتة منطقه‌اي آبياري و زهکشي استان به دليل مشارکت در برگزاري کارگاه آموزشي، 1376.
 2. دریافت لوح تقدیر از طرف رئيس سازمان تحقيقات کشاورزي به دليل فعاليتهاي خوب در انجام کارهاي تحقيقاتي، 1377.
 3. دریافت لوح تقدیر از طرف رئيس مرکز تحقيقات کشاورزي اروميه بنا به درخواست سازمان کشاورزي بدليل پيشنهاد و انجام باغات ديم روانابي، 1378.
 4. دریافت لوح تقدیر از طرف رئيس مرکز تحقيقات کشاورزي اروميه به خاطر تلاش براي تکميل شبکه هاي آبياري تکميل ايستگاههاي تابعه مرکز تحقيقات، 1386.
 5. دریافت لوح تقدیر از طرف رئيس مرکز تحقيقات کشاورزي اروميه به پاس ارائه پيشنهاد راه حل براي نجات درياچه اروميه، 1387.
 6. دریافت لوح تقدیر از طرف معاون پژوهشي دانشگاه اروميه به خاطر انجام موفقيت آميز پروژه تحقيقاتي مشترک دانشگاه با سازمان آب، 1387.
 7. دریافت لوح تقدیر از طرف رئيس مرکز تحقيقات کشاورزي اروميه بنا به درخواست هيئت بازديد کنندة مؤسسه از طرحهاي تحقيقاتي، 1388.
 8. دریافت لوح تقدیر از طرف رییس مرکز تحقیقات کشاورزی به خاطر شرکت در برنامه های رادیویی و تلویزیونی و همکاری و تعامل با مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی آذربایجا­نغربی، 1391.
 9. دریافت لوح تقدیر از طرف مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان به خاطر  شرکت در برنامه های رادیویی و تلویزیونی مورد نظر ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان، 1391.
 10. دریافت لوح تقدیر از طرف مدیر هماهنگی ترویج استان به خاطر برگزاری برنامه­های رادیویی و تلویزیونی، 1391.
 11. دریافت لوح تقدیر از طرف رییس مرکز تحقیقات کشاورزی استان به خاطر تلاش برای ارتقاء دانش فنی کشاورزان، 1391.
 12. دریافت لوح تقدیر از طرف جناب آقای دکتر صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی به خاطر انتخاب پژوهشگر نمونه وزرات جهاد کشاورزی در سال 1391 و اخذ لوح تقدیر و جایزه، 1391.
 13. دریافت لوح تقدیر از طرف رضا سکوتی رییس مرکز تحقیقات کشاورزی استان تقدیر به خاطر ارتقاء دانش فنی و تلاش برای افزایش تولیدات کشاورزی استان، 1391.
 14. دریافت لوح تقدیر از طرف رییس سازمان جهاد کشاورزی به خاطر ارائه راهکارهای متعدد به منظور نجات دریاچه ارومیه و افزایش بهره­وری آب کشاورزی به مسئولان سازمان جهاد کشاورزی استان، 1392.
 15. دریافت لوح تقدیر از طرف معونت بهبود تولید گیاهی استان به خاطر تلاش بی وقفه در خصوص ارایه راه­کار برای مقابله با خشکسالی و تدوین برنامه الگوی کشت استان، 1392.
 16. دریافت لوح تقدیر از طرف تقدیر علیرضا طالبی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ارومیه به خاطر اجرای موفقیت­آمیز پروژه تحقیقاتی مشترک با سازمان آب و دانشگاه ارومیه توسط مجری، 1392.
 17. دریافت لوح تقدیر از طرف رییس سازمان جهاد کشاورزی به خاطر  ارائه راهکارهای متعدد به منظور نجات دریاچه ارومیه و افزایش بهره­وری آب کشاورزی به مسئولان سازمان جهاد کشاورزی استان، 1392.  

 


سایر موارد

 

داوری مقالات و گزارشات

 1. داوری گزارش جلد اول: تحليل فضاي جغرافيايي و فيزيوگرافي شهرستان اروميه ، مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، 1387.
 2. داوری گزارش جلد دوم: هواشناسي و اقليم شهرستان اروميه ، مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، 1387.
 3. داوری گزارش جلد سوم: منابع آب (منابع آب سطحي و زيرزميني) شهرستان اروميه ،  مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، 1387.
 4. داوری گزارش جلد چهارم: وضع موجود باغداري، نظام بهره­برداري، اقتصادي، بازاريابي و صنايع تبديلي و ...) اروميه ، مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، 1387.
 5. داوری گزارش جلد پنجم: کاربري اراضي و پوشش گياهي شهرستان اروميه ، مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، 1387..
 6. داوری گزارش سنتز مطالعات شهرستان اروميه ، مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، 1387.
 7. داوری گزارش نهایی "بررسی عکس­العمل ­درختان بادام نسبت به شیوه­های مختلف جمع­آوری و استحصال آب باران در حوضه­های کوچک (MCWH) در منطقه آذربایجان­شرقی"، موسسه تحقیقات دیم مراغه، 1385.
 8. داوری گزارش (وضع موجود اجتماعی، نظام بهره‌برداری و اقتصادی باغات) مطالعات مکان­یابی توسعه باغات سردشت، مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، 1388.
 9. داوری گزارش (صنایع  تبدیلی،  تکمیلی و فرآوری محصولات  باغی بازاریابی) مطالعات مکان­یابی توسعه باغات بوکان، مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، 1388.
 10. داوری گزارش (صنایع  تبدیلی،  تکمیلی و فرآوری محصولات  باغی بازاریابی) مطالعات مکان­یابی توسعه باغات سردشت ، مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، 1388.
 11. داوری گزارش (وضعیت موجود باغات و تحلیل نقاط قوت و ضعف باغات شهرستان بوکان) مطالعات مکان­یابی توسعه باغات در شهرستان بوکان ، مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، 1388.
 12. داوری گزارش (وضعیت موجود باغات و تحلیل نقاط قوت و ضعف باغات شهرستان سردشت) مطالعات مکان­یابی توسعه باغات در شهرستان سردشت ، مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، 1388.
 13. داوری گزارش جلد دوم (هواشناسي) مطالعات مکان­یابی توسعه باغات در شهرستان مهاباد، مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، 1388.
 14. داوری گزارش مطالعات فيزيوگرافي مطالعات مکان­یابی توسعه باغات در شهرستان مهاباد، مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، 1388.
 15. داوری گزارش منابع آب مطالعات مکان­یابی توسعه باغات در شهرستان اشنويه، مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، 1388.
 16. داوری گزارش هواشناسي مطالعات مکان­یابی توسعه باغات در شهرستان اشنويه، مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، 1388.
 17. داوری گزارش مطالعات فيزيوگرافي مطالعات مکان­یابی توسعه باغات در شهرستان اشنویه، مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، 1388.
 18. داوری گزارش خاکشناسي مطالعات مکان­یابی توسعه باغات در شهرستان شاهين­دژ ، مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، 1389.
 19. داوری  گزارش جلد اول: تحليل فضاي جغرافيايي و فيزيوگرافي شهرستان شاهين­دژ ، مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، 1389.
 20. داوری  گزارش جلد دوم: هواشناسي و اقليم شهرستان شاهين­دژ ، مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، 1389.
 21. داوری  گزارش جلد سوم: منابع آب (منابع آب سطحي و زيرزميني) شهرستان شاهين­دژ ، مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، 1389.
 22. داوری  گزارش چهارم: وضع موجود باغداري، نظام بهره­برداري، اقتصادي، بازاريابي و صنايع تبديلي و ...) شاهين­دژ ، مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، 1389.
 23. داوری  گزارش جلد پنجم: کاربري اراضي و پوشش گياهي شهرستان شاهين­دژ ، مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، 1389.
 24. داوری مقاله بررسی پتانسیل­های فرهنگی و اقتصادی جوامع روستایی در شبکه آبیاری قزوین به منظور انتقال مدیریت شبکه­های آبیاری، پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی، 1390.
 25. داوری گزارش پژوهشی نهایی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1391.
 26. داوری و بررسی گزارش مطالعه مرحله اول شبکه آبیاری و زهکشی اراضی بلند آب حسنلو (گزارش بررسی اقتصادی طرح)، مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان­غربی، 1391.
 27. داور ی و بررسی گزارش مطالعه مرحله اول و دوم شبکه آبیاری و زهکشی اراضی بلند آب حسنلو (گزارش مطالعات کشاورزی)، مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان­غربی، 1391.
 28. داوری و بررسی گزارش مطالعه مرحله اول و دوم شبکه آبیاری و زهکشی اراضی بلند آب حسنلو (گزارش میانکار)، مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان­غربی، 1391.
 29. داوری گزارش مطالعه مرحله اول و دوم شبکه آبیاری و زهکشی اراضی بلند آب حسنلو (گزارش فنی)، مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان­غربی، 1391.
 30. داوری گزارش مطالعه مرحله اول و دوم شبکه آبیاری و زهکشی اراضی بلند آب حسنلو (گزارش فنی)، مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان­غربی، 1391.
 31. داوری و بررسی گزارش بازنگری محاسبات طراحی شبکه آبیاری تحت فشار احداث باغات در اراضی کم بازده توسط مهندسین مشاور صدر آب نیرو، مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان­غربی، 1391.
 32. داوری و بررسی گزارش مطالعات هیدرولوژی آبهای سطحی شهرستان چایپاره، مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان­غربی، 1392.
 33. داوری و بررسی گزارش مطالعات هیدرولوژی و منابع آب شهرستان سردشت، مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان­غربی، 1392.
 34. داوری و بررسی گزارش مطالعات ساختار هیدرولوژیک، منابع آب و آبیاری شهرستان خوی، مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان­غربی، 1392.
 35. داوری و بررسی گزارش مطالعات منابع آب مکان­یابی توسعه باغات شهرستان پیرانشهر، مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان­غربی، 1392.
 36. داوری  مقاله اثر افت سطح ايستابی بر دبی و شوری زه‌آب زهکش‌های زيرزمينی اراضی شاليزاری، دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، 1393.
 37. داوری  مقاله اثرات تنش رطوبتی و نيتروژن بر توليد گندم در سيستم کشت بی خاکورزی، دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، 1393.
 38. داوری  مقاله استخراج معادله دبی دریچه­ سالونی به­عنوان سازه نوین آب­بند با فشردگی جانبی با استفاده از رابطه انرژی، در شرایط جریان آزاد، دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، 1393.
 39. داوری  مقاله امکان سنجی مديريت تقاضای آب از طريق سياست قيمت گذاری، دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، 1393.
 40. بررسی روشهای جلوگيری تلفات آب در کانالها، مخازن و انهار سنتی، دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، 1393.
 41. داوری  مقاله بررسي تغيير خصوصیات کيفي زهاب خروجی از شبکه های زهکشی (مطالعه موردی شبکه قدس)، دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، 1393.
 42. داوری  مقاله تأثير مديريت آبی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و کيفيت محصول گوجه فرنگی، دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، 1393.
 43. داوری  مقاله جایگزینی ذرت علوفه‌ای بجای یونجه در الگوی کشت حوزة آبریز دریاچة ارومیه با هدف کاهش مصرف آب (مطالعة موردی: اراضی پایاب سد صوفی‌چای مراغه)، دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، 1393.
 44. داوری  مقاله لزوم به کار گيری سيستم های نوين آبياری در سطح مزارع کشاورزی، دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، 1393.

 ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژهشی (گرنت)

 1. مطالعات شناسایی نوسعه باغات شهرستان چایپاره، 110 میلیون ریال، سازمان جهاد کشاورزی استان، 1389-1391.
 2. مطالعات الگوی کشت شهرستان نقده، 120 میلیون ریال، سازمان جهاد کشاورزی استان، 1390-1392.
 3. پروژه تحقیقاتی بررسی عملکرد سیب پا کوتاه تحت روش­های آبیاری میکرو و مقدار مصرف آب در اروميه، مرکز تحقیقات کشاورزی ارومیه، 80 میلیون ریال، معاونت آب و خاک و صنایع، 1390-1392.
 4. پروژه تحقیقاتی تعیین راندمان انتقال انهار سنتی و راندمان کاربرد آب در مزرعه محصولات غالب شاهین دژ، 80 میلیون ریال، شرکت آب منطقه­ای آذربایجان­غربی، 1393-1395.
 5. بررسی اثر کاربرد تکنیک­های مختلف در سطح مزرعه بر روی برداشت از منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه، 400 میلیون ریال، دفتر تلاب­های سازمان محیط زیست، 1393-1395.

 اجرایی شدن طرح­های تحقیقاتی

 1. طراحی و راه اندازی پایلوت باغ انگور دیم روانابی (Water harvesting) در همکاری با مدیریت باغبانی سازمان کشاورزی ، ارومیه، 1379-1389.
 2. طراحی و راه اندازی پایلوت باغ انگور دیم روانابی (Water harvesting) در همکاری با مدیریت باغبانی سازمان کشاورزی ، مهاباد، 1385-1387.
 3. طراحی و راه اندازی پایلوت باغ انگور دیم روانابی (Water harvesting) در همکاری با مدیریت باغبانی سازمان کشاورزی ، سردشت، 1385-1390.
 4. طراحی و راه اندازی پایلوت باغ انگور دیم روانابی (Water harvesting) در همکاری با مدیریت باغبانی سازمان کشاورزی ، تکاب، 1390.
 5. طراحی و راه اندازی پایلوت باغ انگور دیم روانابی (Water harvesting) در همکاری با مدیریت باغبانی سازمان کشاورزی ، پیرانشهر، 1385-1386.
 6. طراحی و راه اندازی استخرهای ذخیره و آبیاری تکمیلی در همکاری با مدیریت باغبانی سازمان کشاورزی، سردشت، 1386-1390.

 

برگزاری کارگاه آموزشی، روزهای مزرعه و برنامه های رسانه ای

 1. مشارکت در برگزاري اولين کارگاه آموزشي يک روزة (بررسي ساخت و بهره‌‌برداري از شبکه‌هاي آبياري و زهکشي) ، مياندوآب ، 1376.
 2. برگزاري کارگاه آموزشي يک روزه در خصوص تحويل حجمی آب، نیاز آبی و دور آبیاری ، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میاندوآب، 1377.
 3. برگزاري کارگاه آموزشي يک روزه در خصوص تحويل حجمی آب، نیاز آبی و دور آبیاری ، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خوی، 1377.
 4. برگزاري کارگاه آموزشي يک روزه در خصوص تحويل حجمی آب، نیاز آبی و دور آبیاری ، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه، 1377.
 5. انجام سخنراني تحت برنامه هفته انتقال یافته­ها در خصوص زراعت و باغداري ديم روانابي ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ارومیه، 1378.
 6. تهيه و ارائة برنامة تلويزيوني در خصوص مقابله با خشکسالي توسط سیمای مرکز ارومیه، روستای انهر ارومیه، 1378.
 7. برگزاری روز مزرعه  گندم، اراضی زارعین شهرستان بوکان، 1380.
 8. برگزاری روز مزرعه  گندم، اراضی زارعین شهرستان بوکان، 1380.
 9. برگزاری روز مزرعه  گردو، اراضی زارعین شهرستان ارومیه، 1380.
 10. برگزاری روز مزرعه  سیب، اراضی زارعین شهرستان سلماس، 1380.
 11. برگزاری هفته انتقال یافته باغات دیم روانابی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ارومیه، 1380.
 12. برگزاری هفته انتقال یافته انگور آبی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ارومیه، 1380.
 13. برگزاری روز مزرعه  انگور دیم، اراضی زارعین شهرستان ارومیه، 1380.
 14. تهيه و ارائة برنامة تلويزيوني در خصوص روش آبياري جديد لوله­های آبده متحرک توسط سیمای مرکز ارومیه، ارومیه، 1380.
 15. تهيه و ارائة برنامة تلويزيوني در خصوص باغات ديم روانابي توسط سیمای مرکز ارومیه، روستای آبگرم ارومیه، 1380.
 16. تهيه و ارائة برنامة تلويزيوني در خصوص روشهاي آبياري تحت فشار توسط سیمای مرکز ارومیه، ایستگاه تحقیقاتی کهریز ارومیه، 1380.
 17. تهيه و ارائة برنامة تلويزيوني در خصوص احداث باغات ديم روانابي توسط سیمای مرکز ارومیه، روستای خوشالان ارومیه، 1381.
 18. برگزاری هفته انتقال یافته در خصوص زراعت و باغداري ديم روانابي، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ارومیه، 1381.
 19. برگزاری روز مزرعه  انگور، اراضی زارعین روستای خوشالان ارومیه، 1382.
 20. برگزاری کارگاه آموزشی برای فارغ التحصیلان کشاورزی تحت آموزش سازمان نظام مهندسی در خصوص مفاهیم عمومی آبیاری و روشهای آبیاری، مدیریت کشاورزی ارومیه، 1383.
 21. شرکت در برنامه مصاحبه با مخترعان و نوآوران مرکز صدا و سيماي مرکز مهاباد در مورد استحصال آب باران در باغباني توسط سیمای مرکز مهاباد، 1386.
 22. برگزاری هفته انتقال یافته در خصوص مصرف بهینه آب و ارتقاء بهره­وری آب، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ارومیه، 1387.
 23. برگزاري کارگاه آموزشي يک روزه در خصوص کم آبیاری گندم و کلزا، نمایشگاه دایمی ارومیه، 1387.
 24. برگزاري کارگاه آموزشي يک روزه در خصوص روش­های کم­آبیاری، نمایشگاه دایمی ارومیه، 1387.
 25. برگزاري کارگاه آموزشي يک روزه در خصوص کم آبیاری گندم و کلزا و روش­های کم­آبیاری، دانشگاه ارومیه، 1388.
 26. برگزاري کارگاه آموزشي يک روزه در خصوص روش­های آبیاری، مدیریت جهاد کشاورزی پلدشت، 1389.
 27. برگزاري کارگاه آموزشي يک روزه در خصوص تعیین نیاز آبی محصولات کشاورزی و روش­های آبیاری، مدیریت جهاد کشاورزی ارومیه، 1389.
 28. برگزاري کارگاه آموزشي يک روزه در خصوص حفاظت آب و کم­آبیاری، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ارومیه، 1389.
 29. تهیه و برگزاری تعداد 4 برنامه رادیویی و تلویزیونی در همکاری با مدیریت ترویج استان و آموزش تولیدکنندگان و بهره­برداران عرصه کشاورزی، صدا و سیمای ارومیه، 1390.
 30. اجرای یک فقره برنامه تلویزیونی استانی به اتفاق مهندس تیموری کارشناس مدیریت باغبانی در رابطه با توسعه باغات در اراضی شیبدار استان، سیمای ارومیه، 1390.
 31. کارگاه آموزشی اندازه گیری آب و نصب فلوم­های آبیاری در محل روستای گل شهرستان نقده برای کارشناسان مراکز خدمات روستایی، مدیریت جهاد کشاورزی نقده، 1390.
 32. اجرای کارگاه آموزشی یک روزه برای کارشناسان و بهره­برداران در رابطه با توسعه باعات دیم روانابی، مدیریت جهاد کشاورزی سردشت، 1390.
 33. سخنرانی در کارگاه آموزشی انتقال یافته­های تحقیقاتی آبیاری تحت عنوان چگونگی افزایش راندمان در آبیاری ثقلی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ارومیه، 1390.
 34. شرکت در برنامه­های آموزشی و ترویجی آبیاری کارشناسان و کشاورزان پروژه توسعه پایدار روستای گل، مدیریت جهاد کشاورزی نقده، 1390.
 35. شرکت در برنامه­های آموزشی و ترویجی آبیاری کارشناسان و کشاورزان پروژه توسعه پایدار روستای گل، مدیریت جهاد کشاورزی نقده، 1391.
 36. آموزش و اجرای پروژه مصرف بهینه آب کشاورزی در مراکز جهاد کشاورزی زیناللو و باراندوزچای، مدیریت جهاد کشاورزی ارومیه، 1391.
 37. شرکت در دوره آموزشی افزایش کارایی مصرف آب کشاورزی و راهکارهای آن، مرکز آموزش جهاد کشاورزی ارومیه، 1391.
 38. شرکت در تهیه و برگزاری تعداد 3 برنامه رادیویی و تلویزیونی در همکاری با مدیریت ترویج استان و آموزش تولیدکنندگان و بهره­برداران عرصه کشاورزی، شهرستانهای استان آذربایجانغربی، 1391.
 39. شرکت در مناظره زنده تلویزیونی شبکه استانی به اتفاق مدیران و اساتید برجسته استانی در خصوص بررسی راهکارهای نجات دریاچه ارومیه، سیمای ارومیه، 1392.
 40. تهیه گزارش نیاز آبی و ترکیب کشت محصولات زراعی وباغی استان و شرکت در جلسات اجرایی با معونت بهبود تولید گیاهی، استان آذربایجان غربی، 1392.
 41. ارائه راهکارهای متعدد به منظور احیای دریاچه ارومیه، استان آذربایجان غربی، 1392.
 42. اجرای 4 مورد برنامه رادیویی در خصوص روشهای مختلف آبیاری و استحصال آب باران، صدای ارومیه، 1393.
 43. اجرای 30 مورد برنامه رادیویی در خصوص روشهای مختلف آبیاری و استحصال آب باران، صدای ارومیه، 1394.
 44. اجرای 20 مورد برنامه رادیویی در خصوص روشهای مختلف آبیاری و استحصال آب باران، صدای ارومیه، 1395.

 

شرکت در دوره ­ها و کارگاه­های آموزشی

 1. شيوة نگارش متون علمي ، آموزشکدة کشاورزي کرج، 1378.
 2. Hydraulogy and Design for Water Harvesting Systems ، ICARDA (SYRIA) ، 1378.
 3. طرح TOKTEN ، مرکز آموزش کشاورزي مياندوآب ، 1377.
 4. آمار مقدماتي ، مرکز آموزش کشاورزي تبريز، 1379.
 5. طرح آزمايشات 1 ، مرکز آموزش کشاورزي میاندوآب، 1378.
 6. طرح آزمايشات 2 ، مرکز آموزش کشاورزي اصفهان ، 1379.
 7. سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS ، آموزش فني معاونت زيربنايي کرج، 1379.
 8. زبان انگليسي ترم 2 ، مرکز آموزش عالي شهيد باکري اروميه ، 1380.
 9. آموزش فنون و نحوة اندازه‌گيري آب آبياري در طرح‌هاي تحقيقاتي ، مرکز آموزش عالي کشاورزي کرج ، 1382.
 10. مهارت يک کامپيوتر ، مرکز آموزش عالي شهيد باکري اروميه، 1383.
 11. روشهاي آزمون ماشينها و تجهيزات ، آموزش فني معاونت زيربنايي کرج ، 1387.
 12. کارور اطلاعات جغرافيايي GIS با نرم افزار ARCWIEW درجه 1 ، آموزشگاه علمی پاسارگاد ارومیه، 1388.  

همکاري (مسئوليت) در امور ستادي سازمان و ديگر واحد ها

 1. رئيس بخش تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي اروميه، 1374-1378.
 2. عضو اصلي کميتة منطقه‌اي آبياري و زهکشي آذربايجان‌غربي، 1374-1380.
 3. عضو کميتة فني مرکز تحقيقات کشاورزي اروميه، 1374-1383.
 4. عضو شوراي تات استان آذربايجان‌غربي، 1375-1383.
 5. مسئول کمیته تهیه و تدوین دستورالعمل فنی طرح تسریع انتقال یافته­های تحقیقاتی احداث باغات روانابی، 1385-1386.
 6. عضو کميته فني اصلاح الگوي کشت محصولات زراعي و باغي استان و ارائه راهکارهاي لازم و آموزش کارشناسان، 1388-1389.
 7. نظارت و مشاوره پروژه مکان يابي توسعه باغات در اراضي شيبدار، 1388.
 8. شرکت در جلسات کمیته اصلاح الگوی کشت محصولات زراعی و باغی استان، 1389.
 9. شرکت در جلسات کمیته فنی بخش و مرکز، 1389.
 10. شرکت در جلسات کمیته فنی بخش و مرکز، 1389.
 11. عضو ستاد استانی الگوی کشت،1390.
 12. عضو ستاد استانی الگوی کشت،1391.
 13. عضو و شرکت در جلسات هماهنگی با ترویج سازمان، 1391.
 14. اجرای برنامه های آموزشی و ترویجی، 1392.
 15. شرکت در جلسات ترویج کشاورزی، کمیته­های اجرایی سازمان و کمیته فنی بخش، 1392.
 16. آموزش و اجرای پروژه مصرف بهینه آب کشاورزی، 1392.
 17. همکاری با مدیریت کشارزی ارومیه در راستای آموزش کشاورزان و توسعه پایدار، 1392.
 18. همکاری با معاونت بهبود تولیدات گیاهی استان در تهیه نیاز آبی استان، 1392.
 19. همکاری با مدیریت کشارزی ارومیه در راستای آموزش کشاورزان و توسعه پایدار، 1392.
 20. همکاری با مدیریت ترویج کشاورزی در برنامه­های آموزشی و ترویجی کارشناسان و کشاورزان پروژه توسعه پایدار روستای گل، 1392.
 21. شرکت در جلسات ترویج کشاورزی و کمیته­های اجرایی یازمان جهاد کشاورزی استان، 1392.
 22. شرکت در جلسات کمیته برنامه­ریزی و کاهش مصرف آب کشاورزی، 1392.

 

راهکارهاي پيشنهادي براي دستگاه­هاي اجرايي

 1. مجموعه پروژه­های رواناب برای احیای دریاچه ارومیه با حذف تلفات بارش­هادر قالب دو پروژه جامع (به تفکیک 6 زیر پروژة رواناب)،  حوضه آبریز دریاچه ارومیه، 1390.
 2. فزايش راندمان انتقال آب و راندمان کاربرد آب در مزرعه در اراضي زراعی و باغی با مساحت کم تحت آبياري چاه­ها از طريق لوله­هاي پي وي سي يا پلي اتيلن و لوله­هاي دريچه­دار، حوضه آبریز دریاچه ارومیه، 1393.

 

مهارت­ها

 1. Word 2016 ، در سطح عالی.
 2. Excel 2016 ، در سطح عالی.
 3. power point 2016 ، در سطح عالی
 4. Cropwat8 ، در سطح عالی.
 5. ArcGIS10.3 ، در سطح عالی.
 6. WMS8.1 ، در سطح عالی.
 7. اندازه گیری دبی با فلوم­های آبیاری، در سطح عالی.
 8. اندازه­گیری رطوبت خاک با اگر، در سطح عالی.
 9. اندازه­گیری رطوبت خاک با دستگاه ترایم، در سطح عالی.
 10. کار  با نرم افزار WINSRFR4.1.3 ، در سطح عالی.
 11. کار با نرم افزار  گوگل ارث و ارتباط آن با نرم افزار ArcGIS ، در سطح عالی.
 12. تعیین راندمان کاربرد آب در مزرعه، در سطح عالی.
 13. تعیین راندمان انتقال در انهار، در سطح عالی.
 14. انجام و تفسیر آزمایش نفوذ­پذیری، در سطح عالی.
 15. انجام و تفسیر آزمایش ضریب آبگذری خاک، در سطح عالی.
 16. انجام مطالعات کاربری اراضی، در سطح عالی.
 17. اندازه گیری دبی انهار با میکرو مولینه و مولینه، در سطح عالی.
 18. طراحی و اجرای آبیاری سطحی، در سطح عالی.
 19. طراحی و اجرای آبیاری قطره­ای، در سطح عالی.
 20. طراحی و اجرای آبیاری قطره­ای زیر سطحی، در سطح عالی.
 21. طراحی و اجرای آبیاری قطره­ای نواری، در سطح عالی.
 22. طراحی و اجرای آبیاری بارانی، در سطح عالی.
 23. انجام مطالعات و نگارش گزارش هواشناسی، در سطح عالی.
 24. انجام مطالعات و نگارش گزارش هیدرولوژی، در سطح عالی.
 25. انجام مطالعات تبخیر و تعرق و نیاز آبی، در سطح عالی.
 26. انجام طراحی شبکه آبیاری و زهکشی، در سطح عالی.
 27. انجام مطالعات فیزیوگرافی حوضه، در سطح عالی.
 28. توانایی تدریس برنامه­ریزی آبیاری (دور آبیاری و مقدار آب خالص و ناخالص آبیاری)، در سطح عالی.
 29. توانایی تدریس انواع روشهای آبیاری سطحی و بارانی و استحصال آب باران، در سطح عالی.

 
 
 


پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.