پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸  -  Thursday, July 18, 2019
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » مهندس محمد شاکر[_HprPDF] محمد شاکر نام و نام خانوادگی
استادیار پژوهش مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
مکانیک ماشین های کشاورزی تخصص
زرقان - مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس محل کار
m.shaker1348@gmail.com پست الکترونیک
09171113691 شماره تماس
فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 

 • ليسانس، ماشين­هاي کشاورزي، دانشگاه شيراز، سال اتمام 1371.
 • فوق‌ليسانس، مکانيک ماشين­هاي کشاورزي، دانشگاه شيراز، سال اتمام 1374.
 • دکتری، مکانيک ماشين­هاي کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرس، سال اتمام 1394.

سوابق شغلی

 

 

 • کارشناس پژوهشی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، از سال 1374 تا 1377
 • عضو هیات علمی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، از سال 1377 تاکنون
سوابق اجرایی

 

 • مدیر ساختمان شماره 2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس – زرقان، 1390- 1382
سوابق تدریس
 
 • ماشين هاي کشاورزي عمومي، ليسانس، دانشگاه آزاد اسلامي جهرم، نیم سال تحصیلی اول سال 1380
 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

1-     Loghavi, M. and Shaker, M. 1999. Field tractive performance of three popular two wheel drive tractors in Iran. Iran agricultural research. 18(1): 41- 54.

2-     Afzalinia, S., Shaker, M. and Zare, E. 2004. Comparison of different rice milling methods. Canadian biosystems engineering. 46: 3.63–3.66.

3-     Afzalinia, S., Shaker, M. and Zare, E. 2006. Performance evaluation of common grain drills in Iran. Canadian biosystems engineering. 48: 2.39–2.43

4-     Niazmand, A. R., Shaker, M. and Zakerin, A. R. 2008. Evaluation of different herbicide application methods and cultivation effect on yield and weed control of corn. Journal of Agronomy. 7(4): 314–320.

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 

 


 1.   شاکر، م. 1376. تحقيقي در مورد نسبت نيروي رانش چرخهاي جلو به چرخهاي عقب در تراکتور مجهز به ديفرانسيل جلو. مجموعه مقالات علمي ـ تخصصي تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي. شماره 8، صفحات 46 – 38.
 2.    شاکر، م. 1377. تحقيقي در آزمون قابليت اعتماد آزمايشگاهي يک تراکتور کامل. مجموعه مقالات علمي ـ تخصصي تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي. شماره 9، صفحات 65- 55.
 3.    شاکر، م.، افضلي نيا، ص. و جمشيدي، ع. 1377. بررسي ميزان شکستگي برنج در کارگاههاي تبديل برنج در منطقه کربال مرودشت. مجموعه مقالات علمي ـ تخصصي تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي. شماره 11، صفحات 71- 46.
 4.    شريفي، ا.، لغوي، م. و شاکر، م. 1378. عملکرد کششي تراکتورها در منطقه کرج و حومه. مجموعه مقالات علمي ـ تخصصي تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي. شماره 14، صفحات 71- 51.
 5.    شاکر، م. و لغوي، م. 1380. بررسي و ارزيابي عملکرد کششي تراکتورها در ايران. مجله تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي. جلد 2، شماره 9، صفحات 86- 71.
 6.    شاکر، م.، رئوفت، م. ح. و صلح جو، ع. ا. 1381. مقايسه توان مورد نياز دو گاو آهن خميده ساق و قلمي و اثرات آنها بر ويژگيهاي فيزيکي خاک. مجله پژوهش در علوم کشاورزي. جلد 2، شماره اول، صفحات 72- 64.
 7.    شاکر، م.، شريفي، ا. و تاکي، ا. 1383. بررسي ومقايسه عملکرد کششي تراکتورهاي دوچرخ محرک متداول درمراکز اصفهان فارس وکرج. مجله پژوهش در علوم کشاورزي. جلد چهارم، شماره دوم، صفحات 115- 105.
 8.    زارع، ا.، شاکر، م. و خادم حمزه، ح. ر. 1385. بررسي اقتصادي ضايعات کلزا در مرحله برداشت در استان فارس. مجله دانش کشاورزي. جلد 16، شماره 3.
 9.    شاکر، م. و رحيمي، ه. 1386. مقايسه عملکرد فني و اقتصادي دو نوع دستگاه جداساز شلتوک در استان فارس. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي. جلد 8، شماره 1، صفحات 100- 85.
 10.    شاکر، م. 1387. بررسي اثر تغيير سرعت دوراني روتور سفيد کن سايشي افقي بر خصوصيات تبديل دو رقم برنج در استان فارس. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد 9، شماره 4، صفحات 56- 45.
 11.    حيدري سلطان آبادي، م.، ملک، س.، قزويني، ح. ر.، شاکر، م. و هدايتي زاده، م. 1389. تعيين ميزان شکست سه رقم برنج در سيستم هاي تبديل سايشي و مالشي در رطوبت هاي مختلف. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد 11، شماره 1، صفحات 84-67.
 12.    رستمی، م. ع.، جوادی، ا.، حیدری، م.، مهدی نیا، ع. و شاکر، م. 1393. بررسی ارگونومیکی برخی تراکتورهای متداول در ایران . نشریه ماشین­های کشاورزی. جلد 5، شماره 2، صفحات 467- 456.

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  
  

 

 1.    شاکر، م.، افضلي نيا، ص. و جمشيدي، ع. 1377. بررسي ميزان شکستگي برنج در کارگاههاي تبديل برنج در منطقه کربال مرودشت. اولين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون ایران. 28- 26 مردادماه. کرج.
 2.    شاکر، م. و عليزاده، م. ر. 1380. بررسي و تعيين مناسبترين محدوده رطوبتي شلتوک رقم کامفيروزي بمنظور کاهش ميزان ضايعات تبديل. هشتمين گردهمائي برنج کشور. 12- 10 دیماه. کرج.
 3.    شاکر، م.، افضلي نيا، ص. و زارع، ا. 1381. مقايسه ترکيبات مختلف دستگاههاي تبديل برنج و انتخاب بهترين آنها. دومين کنگره ملي مهندسي ماشين هاي کشاورزي و مکانيزاسيون ایران. 9- 8 آبان ماه. کرج.
 4.    جمالي، م.، شاکر، م.، شيرواني، ع. ب. و سليمي، ح. 1381. چگونگي کنترل علف هرز جودره در مزارع گندم استان فارس. پانزدهمين کنگره گياهپزشکي ايران. 20- 16 شهریورماه. کرمانشاه.
 5.    خادم حمزه، ح. ر.، شاکر، م. و زارع، ا. 1381. مقايسه دو روش برداشت کلزا دراستان فارس. هفتمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. 4- 2 شهریورماه. کرج.
 6.    شاکر، م.، افضلي نيا، ص. و لغوي، م. 1382. اصلاح عملکرد کششي سه نوع تراکتور متداول در ايران. اولين کنفرانس دانشجوئي مهندسي ماشينهاي کشاورزي ايران. 19- 18 اردیبهشت ماه. اروميه.
 7.    زارع، ا.، شاکر، م. و افضلي نيا، ص. 1382. مقايسه اقتصادي ترکيبات مختلف دستگاههاي سفيدکننده برنج و انتخاب بهترين‌آنها. اولين کنفرانس دانشجوئي مهندسي ماشينهاي کشاورزي ايران. 19- 18 اردیبهشت ماه. اروميه.
 8.    شاکر، م. و عليزاده، م. ر. 1382. بررسي اثر رطوبت شلتوک برميزان شکستگي و پارامترهاي تبديل شلتوک به برنج. همايش ملي بررسي ضايعات محصولات کشاورزي. 29 مهرماه. تهران.
 9.    زارع، ا.، شاکر، م. و خادم حمزه، ح. ر. 1382. بررسي اقتصادي ضايعات کلزا در دو روش برداشت دراستان فارس. همايش ملي بررسي ضايعات محصولات کشاورزي. 29 مهرماه. تهران.
 10.    رابط، غ. ر.، بهرامي، ه.، شيخ داودي، م. ج. و شاکر، م. 1383. بهسازي فرآيند تبديل شلتوک ارقام آمل 3 وچمپاي خوزستان به برنج سفيد. سومين کنگره ملي مهندسي ماشين هاي کشاورزي و مکانيزاسيون ايران. 12- 10 شهریورماه. کرمان.
 11.    شاکر، م. 1383. ارزيابي عملکرد دونوع دستگاه جداساز شلتوک بر روي سه رقم شلتوک متداول در استان فارس. اولين همايش بين المللي بررسي راهکارهاي توسعه مکانيزاسيون کشاورزي. 2- 1 دیماه. کرج.
 12.    شاکر، م. 1384. بررسي اثر تغيير سرعت دوراني دستگاه سفيد کن سايشي افقي برميزان شکستگي و ضايعات تبديل دو رقم برنج در استان فارس. دومين کنفرانس دانشجوئي مهندسي ماشينهاي کشاورزي ايران. 4- 3 خردادماه. کرج.
 13.    شاکر، م. و رحيمي، ه . 1385. مقايسه عملکرد فني و اقتصادي دو نوع دستگاه جداساز شلتوک در استان فارس. چهارمين کنگره ملي مهندسي ماشين­هاي کشاورزي و مکانيزاسيون ایران. 8- 7 شهریورماه. تبريز.
 14.    شاکر، م. 1386. ارزيابي و مقايسه فني کمباين هاي جديد گندم با کمباين هاي رايج. سومين کنفرانس دانشجويي مهندسي ماشين هاي کشاورزي. 30- 29 فروردین ماه. شیراز.
 15.    حيدري سلطان آبادي، م. و شاکر، م. 1386. تاثير رقم و رطوبت تبديل بر کيفيت برنج سفيد شده در سيستم سايشي مدرن. سومين همايش ملي بررسي ضايعات محصولات کشاورزي. 30 آبان ماه. تهران.
 16.    جمالي، م. ر.، جوکار، ل.، سليمي، ح.، شاکر، م. و پايدار، س. 1387. بررسي اثر تناوب زراعي در کنترل علف هرز جو دره در مزارع گندم استان فارس. هجدهمين کنگره گياهپزشکي ايران. 6- 3 شهریورماه. همدان.
 17.    نيازمند، ع. ر.، شاکر، م. و ذاکرين، ع. ر. 1387. طراحي و ساخت سمپاش تراکتوري با قابليت سمپاشي نواري و مقايسه عملکرد آن با سمپاشهاي معمولي در کنترل علف هاي هرز در ذرت. هجدهمين کنگره گياهپزشکي ايران. 6- 3 شهریورماه. همدان.
 18.    نيازمند، ع. ر.، ذاکرين، ع. ر. و شاکر، م. 1387. بررسي تاثيرات تلفيق روش سمپاش نواري تراکتوري و خاکورزي بين رديف ها روي تراکم علف هاي هرز و عملکرد ذرت در استان فارس. هجدهمين کنگره گياهپزشکي ايران. 6- 3 شهریورماه. همدان.
 19.    به­آيين، م. ع. و شاکر، م. 1388. مقايسه روش سراسر پاشي با دو نوع سيستم سمپاش نواري به منظور کنترل علف هاي هرز ذرت. سومين همايش علوم علف هاي هرز ايران. 29- 28 بهمن ماه. بابلسر.
 20.    زارع، ا. و شاکر، م. 1389. ارزيابي اقتصادي جايگزيني کمباين هاي جديد گندم با کمباين هاي رايج. ششمين کنگره ملي مهندسي ماشين هاي کشاورزي و مکانيزاسيون ايران. 25- 24 شهریورماه. کرج.
 21.    رستمي، م. ع.، جوادي، ا.، شاکر، م.، مهدي نيا، ع. و حيدري سلطان آبادي، م. 1389. بررسي ارگونوميکي برخي از اجزاي تراکتورهاي متداول و جديد در ايران. ششمين کنگره ملي مهندسي ماشين هاي کشاورزي و مکانيزاسيون ايران. 25- 24 شهریورماه. کرج.
 22.    صحراييان جهرمي، ح.، علوي نائيني، س. ن.، شاکر، م. و طلعتي، ح. 1389. بررسي اثر سرعت دوراني کوبنده، فاصله کوبنده از ضد کوبنده و طول ساقه برش يافته بر برخي از خصوصيات کيفي گندم. ششمين کنگره ملي مهندسي ماشين هاي کشاورزي و مکانيزاسيون ايران. 25- 24 شهریورماه. کرج.
 23.    شاکر، م. و زارع، ا. 1389. مقايسه فني و اقتصادي عملکرد کمباين هاي جديد گندم با کمباين هاي رايج در استان فارس. ششمين کنگره ملي مهندسي ماشين هاي کشاورزي و مکانيزاسيون ايران. 25- 24 شهریورماه. کرج.
 24.    مستوفی سرکاری، م. ر.، اسدی، ه.، شاکر، م.، زارع، ا.، مهدی نیا، ع. و زارع، ش. 1391. ارزيابي و مقايسه فني– اقتصادي عملکرد کمباين هاي جديد گندم با کمباين هاي رايج بمنظور اصلاح و بهينه سازي آنها. هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین­های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران. 16- 14 شهریورماه. شیراز.
 25.    مستوفی سرکاری، م. ر.، شاکر، م. و صحرائیان جهرمی، ح. 1391. ارزيابي عملکرد سامانه پايشگر و پهنه بندي عملکرد غلات در کمباین کلاس لکسیون 510. کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فن آوریهای پیشرفته. 21- 19 مهرماه. اصفهان.
 26.    شاکر، م. و مینایی، س. 1392. طرح کنترل خودکار دستگاه پوست­کن شلتوک به منظور حفظ کیفیت برنج خروجی. هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین­های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران. 11- 9 بهمن ماه. مشهد.
 27.    شاکر، م.، مینایی، س.، خوش تقاضا، م. ه.، بناکار، ا. و جعفری، ع. ع. 1394. به­سازی عملکرد دستگاه پوست­کن غلتک لاستیکی شلتوک با به­کارگیری سامانه تنظیم خودکار. نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین­های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. 3- 2 اردیبهشت ماه. کرج.
کنفرانس های خارجی
  

 

 1.    Loghavi, M. and Shaker, M. 1996. Field tractive performance of 2WD tractors at zarghan district of fars province. International conference on Ag. Eng. Sep. 23–26. M adrid.
 2.    Sharifi, A., Loghavi, M. and Shaker, M. 2000. Tractive performance of common tractors in karaj area. The XIV Memorial CIGR world congress. Nov. 28-30. Japan.
 3.    Afzalinia, S., Shaker, M. and Zare, E. 2002. Comparison of different rice milling methods. North central intersectional metting ASAE/CSAE., Sep. 27-28. Canada.
 4.    Afzalinia, S., Shaker, M. and Zare, E. 2003. Performance evaluation of the most common grain drills in Iran. CSAE/SCGR Metting., July. 6-9. Canada.
 5.    Shaker, M., Rahimi, H. A. and Shirzadifar, A. 2011. Technical and Economical Comparison of Different Rice Milling Methods in Iran. 11TH International congress on mechanization and energy in agriculture. Sep. 21-23. Turkey.
 6.    Sahrayan, H., Alavi Naeeni, S. N., Shaker, M. and Talati, H. 2011. Effects of cylinder rotary speed, clearance between combine’s cylinder and concave and stem height on wheat losses. 11TH International congress on mechanization and energy in agriculture. Sep. 21-23. Turkey.

 

 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

 

 

 1.    بررسي و ارزيابي عملکردکششي تراکتورها در منطقه زرقان استان فارس (سمت: مجری). 1373 تا 1374
 2.    بررسي اثرگاوآهن خميده ساق در بهبود ويژگيهاي فيزيکي خاک و تعيين توان کششي مصرفي و مقايسه با گاوآهن قلمي (سمت: مجری). 1374 تا 1377
 3.    اصلاح عملکرد کششي سه نوع تراکتور متداول در ايران (سمت: مجری). 1376 تا 1377
 4.    بررسي و ارزيابي عملکرد کششي تراکتورها در ايران (طرح ملي، سمت: مجری و هماهنگ کننده). 1375 تا 1377
 5.    مقايسه برداشت دو مرحله اي کلزا در رطوبت هاي مختلف با روش برداشت مستقيم (طرح ملي، سمت: مجری و هماهنگ کننده). 1379 تا 1381
 6.    بررسي اثر رطوبت شلتوک برميزان شکستگي و راندمان تبديل برنج (سمت: مجری). 1379 تا 1381
 7.    ارزيابي و مقايسه دو روش خشک کردن شلتوک در استان فارس (سمت: مجری). 1380 تا 1381
 8.    مقايسه ترکيبات مختلف دستگاه­هاي تبديل برنج و انتخاب بهترين آنها (پروژه ملي تحقيقات کشورـ رياست جمهوري) (سمت: مجری). 1377 تا 1379
 9.    بررسي اثر تغيير سرعت دستگاه سفيد کن سايشي بر ميزان شکستگي و ضايعات تبديل دو رقم برنج در استان فارس (سمت: مجری). 1381 تا 1383
 10.    ارزيابي و مقايسه عملکرد جداسازي سه رقم شلتوک رايج دراستان فارس توسط دو نوع دستگاه جداساز شلتوک (سمت: مجری). 1383 تا 1384
 11.    تعيين محدوده رطوبتي مناسب براي تبديل ارقام رايج شلتوک به برنج در استان فارس (سمت: مجری). 1383 تا 1385
 12.    ارزيابي و مقايسه فني– اقتصادي عملکرد کمباين هاي جديد گندم با کمباين­هاي رايج بمنظور اصلاح و بهينه سازي آنها (سمت: مجری). 1385 تا 1387
 13.    مقايسه فني و اقتصادي عملکرد روش­هاي مختلف تبديل برنج قهوه­اي به برنج سفيد در استان فارس و بررسي اثر آنها بر ارزش غذايي برنج (سمت: مجری). 1386 تا 1388
 14.    بررسی ارگونومیکی برخی اجزاء تراکتورهای متداول و جدید در ایران (طرح ملي، سمت: مجری) . 1385 تا 1387
 15.    بررسی ارگونومیکی برخی اجزاء تراکتورهای متداول و جدید در ایران (گزارش منطقه­ای استان فارس، سمت: مجری). 1385 تا 1387
 16.    ارزيابي عملکرد سامانه پايشگر و پهنه بندي عملکرد غلات (سمت: مجری). 1388 تا 1390
 17.    ارزيابي مقايسه اي عملکرد خطي کارهاي متداول در ايران در منطقه زرقان فارس (سمت: همکار). 1375 تا 1377
 18.    تاثير روشهاي مختلف خاک ورزي بر عملکرد گندم درتناوب با ذرت (سمت: همکار). 1375 تا 1378
 19.    برآورد ميزان بانک بذرجودره درون خاک و قدرت جوانه زني آن در اعماق مختلف شخم در شرائط کاربرد علفکش­هاي متعارف و بدون علفکش (سمت: همکار). 1378 تا 1380
 20.    بررسي اثر تناوب زراعي درکنترل علف هرز جودره در مزارع گندم استان فارس (سمت: همکار). 1381 تا 1385
 21.    مقايسه و ارزيابي دو نوع سيستم سمپاش نواري با سراسر پاشي بر روي محصول ذرت (سمت: همکار) . 1383 تا 1386
 22.    بررسي ميزان شکست ارقام برنج اصفهان در سفيدکن­هاي سايشي و تيغه­اي و تعيين رطوبت مناسب تبديل آنها (سمت: همکار). 1385 تا 1387

 

     

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 
 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 
نشریات فنی و ترویجی
 1. شاکر، م. 1379 . مشخصات و کاربرد دستگاه آب پرکن لاستيک انواع تراکتور. نوع نشريه (ترويجي) موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
 2. شاکر، م. 1379. توصيه هاي ترويجي به منظور استفاده مؤثر از قدرت سه نوع تراکتور متداول در ايران. نوع نشريه (ترويجي) موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
 3. شاکر، م. و لغوی، م. 1379. طراحي و ساخت دستگاه دينامومتر مالبندي تراکتور با استفاده از لودسل فشاري. نوع نشريه (فني) موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
 4. جمالی، م. ر.، سلیمی، ح. و شاکر، م. 1384. کنترل علف هرز جودره در مزارع گندم. نوع نشريه (فني) معاونت ترویج و نظام بهره­برداری، دفتر برنامه­ریزی و هماهنگی ترویج.
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

 

 

 1.  ر ابط، غلام رضا. 1383. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون. بررسي و تعيين مناسب­ترين ترکيب دستگاه­هاي تبديل شلتوک به برنج براي دو رقم غالب استان خوزستان. سمت (مشاور). دانشگاه شهید چمران اهواز.
 2.   اعتصامی، سید محمد. 1390. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیک ماشین های کشاورزی. بررسي اثر روش­هاي مختلف خشک کردن بر مصرف انر‍ژي و خصوصيات آسياب کردن دو رقم شلتوک. سمت (مشاور). دانشگاه شیراز.

عضویت در مجامع علمی 
 

 

 

 • عضو کميته کشاورزي دقيق سازمان جهاد کشاورزي استان فارس.
 • عضو کميته فني بررسي ضايعات شاليکوبي­هاي کشور.
 • عضو انجمن حمايت از برنج کشور.
 • عضو انجمن مهندسی ماشین­های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران.

 

 

تشویقات 
 

 

 

 • دریافت لوح تقدیر از معاون مرکز تحقيقات، آموزش و ترويج سازمان کشاورزي فارس، به دلیل طراحی و ساخت دستگاه آب پرکن لاستیک انواع تراکتور، 1377.
 • دریافت لوح تقدیر از رئيس سازمان کشاورزي استان فارس، به دلیل طراحی و ساخت دستگاه دینامومتر مالبندی تراکتور، 1377.
 • دریافت سه لوح تقدیر از رئيس مرکز تحقيقات کشاورزي فارس، 1380.
 • دریافت لوح تقدیر از رئيس مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبیعی فارس، 1382.
 • پژوهشگر نمونه مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان فارس، 1382.
 • دریافت لوح تقدیر از رئيس مرکز تحقيقات کشاورزي ومنابع طبيعي فارس، 1387.
 • دریافت لوح تقدیر از رئيس اداره امور فنآوري هاي مکانيزه کشاورزي، 1388.
 • دریافت لوح تقدیر از رئيس مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي فارس، 1388.
 • دریافت لوح تقدیر از رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان فارس، 1389.
 • دریافت لوح تقدیر از رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان فارس، 1390.
 • دریافت لوح تقدیر از معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد کشاورزي استان فارس، 1390.
 • دریافت لوح تقدیر از رئيس اداره امور فناوري هاي مکانيزه کشاورزي سازمان جهاد کشاورزي استان فارس، 1390.
 • دریافت لوح تقدیر از هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین­های کشاورزی و مکانیزاسیون، به دلیل مقاله برتر، 1392.

 

 


سایر موارد


پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.