پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲  -  Thursday, December 7, 2023
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » مهندس محمد شاکر[_HprPDF] محمد شاکر نام و نام خانوادگی
استادیار پژوهش مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
مکانیک ماشین های کشاورزی تخصص
زرقان - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس محل کار
m.shaker1348@gmail.com ; m.shaker@areeo.ac.ir پست الکترونیک
09171113691 شماره تماس
فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات 

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 

 • کارشناسی، ماشین­ های کشاورزی، دانشگاه شیراز، سال اتمام 1371.
 • کارشناسی ارشد، مکانیک ماشین ­های کشاورزی، دانشگاه شیراز، سال اتمام 1374.
 • دکتری، مکانیک ماشین­ های کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، سال اتمام 1394.

سوابق شغلی

 

 

 • کارشناس پژوهشی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، از سال 1374 تا 1377
 • عضو هیات علمی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، از سال 1377 تاکنون
سوابق اجرایی

 

 • مدیر ساختمان شماره 2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس – زرقان، 1390- 1382
 • معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته های مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس - 1395 تا 1398
سوابق تدریس
 
 • تدریس دوره‌ ی لیسانس، " ماشین های کشاورزی عمومی "، دانشگاه آزاد اسلامی جهرم، 81-80
 • تدریس دوره ­ی ضمن خدمت، " انواع کودپاش­های نرخ متغیر و کاربرد آن در کشاورزی " ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، 23/2/96 تا 25/2/96 .
 • تدریس دوره ­ی کاردانی، " ماشین های باغبانی" ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، شیراز، نیم سال دوم 96 - 95 .
 • تدریس دوره­ ی کاردانی، " ماشین های باغبانی" ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، شیراز، نیم سال اول 97 - 96 .
 • تدریس کارگاه آموزشی، نحوه اندازه­ گیری تلفات کمباین و انجام تنظیمات  ، کارشناسان شهرستان ارسنجان 3/4/98 .
 • تدریس کارگاه آموزشی، راهکارهای کاهش ضایعات برنج در کارگاه های شالیکوبی  ، کارشناسان و بهره برداران شهرستان خرامه 22/10/98 .
 • تدریس دوره­ ی کاردانش سنجش مهارت،  ماشین های بوجاری و تمیز کننده " ، مرکز آموزش کشاورزی مرودشت، 23/11/98 و 30/11/98 .
 • تدریس  دوره­ ی   آموزشی بهره برداران (کارشناسان   سازمان   نظام   مهندسی)، " سرویس،   نگهداری   و   رانندگی   تراکتور   و   تیلر "   ، مرکز آموزش کشاورزی مرودشت، 15/4/99 .
 • تدریس دوره­ ی سنجش مهارت،  ماشین های بوجاری " ، مرکز آموزش کشاورزی مرودشت، 3/6/99 .
 • تدریس دوره­ ی   سنجش مهارت،  ماشین های بوجاری و خشک­ کن ­ها " ، مرکز آموزش کشاورزی مرودشت، 17/8/99 و 5/9/99
 • تدریس دوره­ ی سنجش مهارت،  "   تعمیر   سیستم­ های سوخت­ رسانی و هوارسانی تراکتور  " ، مرکز آموزش کشاورزی مرودشت، 23/9/99 .
 • تدریس دوره آموزشی بهره برداران، مناسب ترین   شرایط   استفاده   از   ماشین   لایه بردار سایشی   کینوا   از   نظر   فنی   و   اقتصادی   ، شبکه آموزش کشاورزی (شاک)،  06/02/1400.
 • تدریس دوره آموزشی بهره برداران، راهکارهای   کاهش   ضایعات   برنج   در کارگاههای   شالیکوبی  ، شبکه آموزش کشاورزی (شاک)،  01/06/1400.
 • تدریس دوره آموزشی بهره برداران، پردازش تصویر و کاربرد آن در صنعت و کشاورزی  ، شبکه آموزش کشاورزی (شاک)،  28/10/1400.
 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

1-     Loghavi, M. and Shaker, M. 1999. Field tractive performance of three popular two wheel drive tractors in Iran. Iran agricultural research. 18(1): 41- 54.

2-     Afzalinia, S., Shaker, M. and Zare, E. 2004. Comparison of different rice milling methods. Canadian biosystems engineering. 46: 3.63–3.66.

3-     Afzalinia, S., Shaker, M. and Zare, E. 2006. Performance evaluation of common grain drills in Iran. Canadian biosystems engineering. 48: 2.39–2.43

4-     Niazmand, A. R., Shaker, M. and Zakerin, A. R. 2008. Evaluation of different herbicide application methods and cultivation effect on yield and weed control of corn. Journal of Agronomy. 7(4): 314–320.

      5- Nazari, L., M. Shaker, A.H. Karimi and E. Ropelewska. 2021. Correlations between the textural features and chemical properties of sorghum grain using the image processing method. European Food Research and Technology, 247(2): 333-342.

      6- Nazari, L., M. Shaker, A.H. Karimi and E. Ropelewska. 2021. Identification of sorghum genotypes using a machine vision system. Journal Food Process Engineering, 44(5): e13673.  

      7- Sabouri, Y., Y. Abbaspour-Gilandeh, A. Solhjou, M. Shaker, M. Szymanek and M. Sprawka. 2021. Development and laboratory evaluation of an online controlling algorithm for precision tillage.  Sensors, 21(16): 1-14.

      8- Solhjou, A. and M. Shaker. 2022. Field evaluation of a bent leg tillage implement. Iran Agricultural Research, 40(2): 51-60.       

      9- Shaker, M., A. Jokar and D. Mohammadi. 2022. Technical and economical evaluation of abrasive peeling machine and its effect on nutritional characteristics of quinoa. CIGR Journal, 24(3): 214-225.

      10- Rostami, M. A., M. Shaker and M. R. Bakhtiari. 2022.  Economic and technical feasibility of replacing conventional combines with a new straw crusher combine. CIGR Journal, 24(3): 93-102.

 

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 

 


 1.   شاکر، م. 1376. تحقیقی در مورد نسبت نیروی رانش چرخهای جلو به چرخهای عقب در تراکتور مجهز به دیفرانسیل جلو. مجموعه مقالات علمی ـ تخصصی تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. شماره 8، صفحات 46 – 38.
 2.    شاکر، م. 1377. تحقیقی در آزمون قابلیت اعتماد آزمایشگاهی یک تراکتور کامل. مجموعه مقالات علمی ـ تخصصی تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. شماره 9، صفحات 65- 55.
 3.    شاکر، م.، افضلی نیا، ص. و جمشیدی، ع. 1377. بررسی میزان شکستگی برنج در کارگاههای تبدیل برنج در منطقه کربال مرودشت. مجموعه مقالات علمی ـ تخصصی تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. شماره 11، صفحات 71- 46.
 4.    شریفی، ا.، لغوی، م. و شاکر، م. 1378. عملکرد کششی تراکتورها در منطقه کرج و حومه. مجموعه مقالات علمی ـ تخصصی تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. شماره 14، صفحات 71- 51.
 5.    شاکر، م. و لغوی، م. 1380. بررسی و ارزیابی عملکرد کششی تراکتورها در ایران. مجله تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. جلد 2، شماره 9، صفحات 86- 71.
 6.    شاکر، م.، رئوفت، م. ح. و صلح جو، ع. ا. 1381. مقایسه توان مورد نیاز دو گاو آهن خمیده ساق و قلمی و اثرات آنها بر ویژگیهای فیزیکی خاک. مجله پژوهش در علوم کشاورزی. جلد 2، شماره اول، صفحات 72- 64.
 7.    شاکر، م.، شریفی، ا. و تاکی، ا. 1383. بررسی ومقایسه عملکرد کششی تراکتورهای دوچرخ محرک متداول درمراکز اصفهان فارس وکرج. مجله پژوهش در علوم کشاورزی. جلد چهارم، شماره دوم، صفحات 115- 105.
 8.    زارع، ا.، شاکر، م. و خادم حمزه، ح. ر. 1385. بررسی اقتصادی ضایعات کلزا در مرحله برداشت در استان فارس. مجله دانش کشاورزی. جلد 16، شماره 3.
 9.    شاکر، م. و رحیمی، ه. 1386. مقایسه عملکرد فنی و اقتصادی دو نوع دستگاه جداساز شلتوک در استان فارس. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد 8، شماره 1، صفحات 100- 85.
 10.    شاکر، م. 1387. بررسی اثر تغییر سرعت دورانی روتور سفید کن سایشی افقی بر خصوصیات تبدیل دو رقم برنج در استان فارس. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد 9، شماره 4، صفحات 56- 45.
 11.    حیدری سلطان آبادی، م.، ملک، س.، قزوینی، ح. ر.، شاکر، م. و هدایتی زاده، م. 1389. تعیین میزان شکست سه رقم برنج در سیستم های تبدیل سایشی و مالشی در رطوبت های مختلف. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد 11، شماره 1، صفحات 84-67.
 12.    رستمی، م. ع.، جوادی، ا.، حیدری، م.، مهدی نیا، ع. و شاکر، م. 1394. بررسی ارگونومیکی برخی تراکتورهای متداول در ایران . نشریه ماشین­های کشاورزی. جلد 5، شماره 2، صفحات 467- 456.
 13.    شاکر، م.، مینایی، س.، خوش تقاضا، م. ه.، بناکار، ا. و جعفری، ع. 1394. به­ کارگیری ماشین بینایی به ­منظور اصلاح عملکرد و کاهش ضایعات در دستگاه پوست­ کن شلتوک. مجله تحقیقات مهندسی سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی، جلد 16 شماره 65 : 64-47.
 14.   شاکر، م.، رستمی، م. ع. و علوی منش، س. م.  1396. بررسی ارگونومیکی برخی از اجزای تراکتورهای متداول در استان فارس. مجله تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی، جلد 18 شماره 68 : 46 – 31.
 15.    شاکر، م.، رحیمی ، ه.، شاه امیریان، م. و علوی منش، س. م. 1396. ارزیابی فنی، اقتصادی و تغذیه­ ای روش­ ها ی مختلف تبدیل برنج دانه بلند در استان فارس . مجله مهندسی بیوسیستم ایران، دوره 48، شماره 2.
 16.    رستمی، م. ع.، عصاری، م. ج.، پژمان، آ. و شاکر، م. 1398. تهیه نقشه پراکنش و شدت آلودگی آفت زنجرک خرما در منطقه بم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی. مجله تحقیقات آفات گیاهی، جلد 9 شماره 1: 73-63.
 17.    شاکر، م. 1398. محدودۀ رطوبتی مناسب شلتوک در فرآیند تبدیل به برنج سفید در استان فارس. مجله مدیریت ضایعات و پسماندهای کشاورزی جلد 1 شماره 1 پاییز و زمستان: 45-42.
 18.    شاکر، م.، بذرافشان، م. و جعفری، ع. ع. 1399 تعیین تعداد گیاهچه­های چغندرقند با بکارگیری روش پردازش   تصویر. مجله چغندرقند، جلد 36 شماره 1 : 79 -71 .
 19.    خزائی، ع، نظری، ل و شاکر، م. 1400. فومن، رقم زودرس و متحمل به خشکی سورگوم دانه ای، مناسب برای کشت در مناطق مختلف کشور. مجله ترویجی علوفه و خوراک دام، دوره دوم شماره 2 –  پاییز و زمستان 1400: 58-51.
 20.    شاکر، م. 1401سامانۀ بینایی ماشین برای تعیین درصد شکستگی و تعداد بذر گندم مجله تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی، جلد 23 شماره 82 : 32-19.

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  
  

 

 1.    شاکر، م.، افضلی نیا، ص. و جمشیدی، ع. 1377. بررسی میزان شکستگی برنج در کارگاههای تبدیل برنج در منطقه کربال مرودشت. اولین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران. 28- 26 مردادماه. کرج.
 2.    شاکر، م. و علیزاده، م. ر. 1380. بررسی و تعیین مناسبترین محدوده رطوبتی شلتوک رقم کامفیروزی بمنظور کاهش میزان ضایعات تبدیل. هشتمین گردهمائی برنج کشور. 12- 10 دیماه. کرج.
 3.    شاکر، م.، افضلی نیا، ص. و زارع، ا. 1381. مقایسه ترکیبات مختلف دستگاههای تبدیل برنج و انتخاب بهترین آنها. دومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران. 9- 8 آبان ماه. کرج.
 4.    جمالی، م.، شاکر، م.، شیروانی، ع. ب. و سلیمی، ح. 1381. چگونگی کنترل علف هرز جودره در مزارع گندم استان فارس. پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. 20- 16 شهریورماه. کرمانشاه.
 5.    خادم حمزه، ح. ر.، شاکر، م. و زارع، ا. 1381. مقایسه دو روش برداشت کلزا دراستان فارس. هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. 4- 2 شهریورماه. کرج.
 6.    شاکر، م.، افضلی نیا، ص. و لغوی، م. 1382. اصلاح عملکرد کششی سه نوع تراکتور متداول در ایران. اولین کنفرانس دانشجوئی مهندسی ماشینهای کشاورزی ایران. 19- 18 اردیبهشت ماه. ارومیه.
 7.    زارع، ا.، شاکر، م. و افضلی نیا، ص. 1382. مقایسه اقتصادی ترکیبات مختلف دستگاههای سفیدکننده برنج و انتخاب بهترین‌آنها. اولین کنفرانس دانشجوئی مهندسی ماشینهای کشاورزی ایران. 19- 18 اردیبهشت ماه. ارومیه.
 8.    شاکر، م. و علیزاده، م. ر. 1382. بررسی اثر رطوبت شلتوک برمیزان شکستگی و پارامترهای تبدیل شلتوک به برنج. همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی. 29 مهرماه. تهران.
 9.    زارع، ا.، شاکر، م. و خادم حمزه، ح. ر. 1382. بررسی اقتصادی ضایعات کلزا در دو روش برداشت دراستان فارس. همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی. 29 مهرماه. تهران.
 10.    رابط، غ. ر.، بهرامی، ه.، شیخ داودی، م. ج. و شاکر، م. 1383. بهسازی فرآیند تبدیل شلتوک ارقام آمل 3 وچمپای خوزستان به برنج سفید. سومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران. 12- 10 شهریورماه. کرمان.
 11.    شاکر، م. 1383. ارزیابی عملکرد دونوع دستگاه جداساز شلتوک بر روی سه رقم شلتوک متداول در استان فارس. اولین همایش بین المللی بررسی راهکارهای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی. 2- 1 دیماه. کرج.
 12.    شاکر، م. 1384. بررسی اثر تغییر سرعت دورانی دستگاه سفید کن سایشی افقی برمیزان شکستگی و ضایعات تبدیل دو رقم برنج در استان فارس. دومین کنفرانس دانشجوئی مهندسی ماشینهای کشاورزی ایران. 4- 3 خردادماه. کرج.
 13.    شاکر، م. و رحیمی، ه . 1385. مقایسه عملکرد فنی و اقتصادی دو نوع دستگاه جداساز شلتوک در استان فارس. چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین­های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران. 8- 7 شهریورماه. تبریز.
 14.    شاکر، م. 1386. ارزیابی و مقایسه فنی کمباین های جدید گندم با کمباین های رایج. سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشین های کشاورزی. 30- 29 فروردین ماه. شیراز.
 15.    حیدری سلطان آبادی، م. و شاکر، م. 1386. تاثیر رقم و رطوبت تبدیل بر کیفیت برنج سفید شده در سیستم سایشی مدرن. سومین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی. 30 آبان ماه. تهران.
 16.    جمالی، م. ر.، جوکار، ل.، سلیمی، ح.، شاکر، م. و پایدار، س. 1387. بررسی اثر تناوب زراعی در کنترل علف هرز جو دره در مزارع گندم استان فارس. هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. 6- 3 شهریورماه. همدان.
 17.    نیازمند، ع. ر.، شاکر، م. و ذاکرین، ع. ر. 1387. طراحی و ساخت سمپاش تراکتوری با قابلیت سمپاشی نواری و مقایسه عملکرد آن با سمپاشهای معمولی در کنترل علف های هرز در ذرت. هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. 6- 3 شهریورماه. همدان.
 18.    نیازمند، ع. ر.، ذاکرین، ع. ر. و شاکر، م. 1387. بررسی تاثیرات تلفیق روش سمپاش نواری تراکتوری و خاکورزی بین ردیف ها روی تراکم علف های هرز و عملکرد ذرت در استان فارس. هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. 6- 3 شهریورماه. همدان.
 19.    به­آیین، م. ع. و شاکر، م. 1388. مقایسه روش سراسر پاشی با دو نوع سیستم سمپاش نواری به منظور کنترل علف های هرز ذرت. سومین همایش علوم علف های هرز ایران. 29- 28 بهمن ماه. بابلسر.
 20.    زارع، ا. و شاکر، م. 1389. ارزیابی اقتصادی جایگزینی کمباین های جدید گندم با کمباین های رایج. ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران. 25- 24 شهریورماه. کرج.
 21.    رستمی، م. ع.، جوادی، ا.، شاکر، م.، مهدی نیا، ع. و حیدری سلطان آبادی، م. 1389. بررسی ارگونومیکی برخی از اجزای تراکتورهای متداول و جدید در ایران. ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران. 25- 24 شهریورماه. کرج.
 22.    صحراییان جهرمی، ح.، علوی نائینی، س. ن.، شاکر، م. و طلعتی، ح. 1389. بررسی اثر سرعت دورانی کوبنده، فاصله کوبنده از ضد کوبنده و طول ساقه برش یافته بر برخی از خصوصیات کیفی گندم. ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران. 25- 24 شهریورماه. کرج.
 23.    شاکر، م. و زارع، ا. 1389. مقایسه فنی و اقتصادی عملکرد کمباین های جدید گندم با کمباین های رایج در استان فارس. ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران. 25- 24 شهریورماه. کرج.
 24.    مستوفی سرکاری، م. ر.، اسدی، ه.، شاکر، م.، زارع، ا.، مهدی نیا، ع. و زارع، ش. 1391. ارزیابی و مقایسه فنی– اقتصادی عملکرد کمباین های جدید گندم با کمباین های رایج بمنظور اصلاح و بهینه سازی آنها. هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین­های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران. 16- 14 شهریورماه. شیراز.
 25.    مستوفی سرکاری، م. ر.، شاکر، م. و صحرائیان جهرمی، ح. 1391. ارزیابی عملکرد سامانه پایشگر و پهنه بندی عملکرد غلات در کمباین کلاس لکسیون 510. کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فن آوریهای پیشرفته. 21- 19 مهرماه. اصفهان.
 26.    شاکر، م. و مینایی، س. 1392. طرح کنترل خودکار دستگاه پوست­کن شلتوک به منظور حفظ کیفیت برنج خروجی. هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین­های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران. 11- 9 بهمن ماه. مشهد.
 27.    شاکر، م.، مینایی، س.، خوش تقاضا، م. ه.، بناکار، ا. و جعفری، ع. ع. 1394. به­سازی عملکرد دستگاه پوست­کن غلتک لاستیکی شلتوک با به­کارگیری سامانه تنظیم خودکار. نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین­های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. 3- 2 اردیبهشت ماه. کرج.
 28. شاکر، م.، رحیمی ، ه.، شاه امیریان، م. و علوی منش، س. م. 1395. ارزیابی فنی و اقتصادی عملکرد روش های مختلف تبدیل برنج در استان فارس و بررسی اثر آنها بر ارزش غذائی برنج. د همین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین­های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران، 9 تا 10 شهریور، مشهد مقدس، ایران.
 29. شاکر، م.، مینایی، س.، خوش تقاضا، م. ه.، بناکار، ا. و جعفری، ع. 1395. اصلاح عملکرد دستگاه پوست­ کن شلتوک با به­ کارگیری سامانه های کنترل خودکار و ماشین بینایی . د همین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین­ های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران، 9 تا 10 شهریور، مشهد مقدس، ایران.
 30. شاکر، م.، بذرافشان، م. و جعفری، ع. 1398. تعیین تعداد گیاهچه­ های ارقام چغندرقند با بکارگیری روش پردازش تصویر. دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران، 16 تا 18 بهمن، اهواز، ایران.
 31. به آئین، م. ع. و شاکر،م. 1398. اثر نسبت نبض و سطوح خلاء بر کارایی ماشین شیردوشی. دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران، 16 تا 18 بهمن، اهواز، ایران.
 32. شاکر، م. ، جوکار، ا . ،   محمدی، د . ،   علوی ­منش، م. و زارعی، م. ر . 1400.  بررسی فنی و اقتصادی ماشین لایه­بردار سایشی کینوا و تعیین شرایط بهینه استفاده از آن . سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران، 24 تا 26 شهریور، تهران، ایران .

کنفرانس های خارجی
  

 

 1.    Loghavi, M. and Shaker, M. 1996. Field tractive performance of 2WD tractors at zarghan district of fars province. International conference on Ag. Eng. Sep. 23–26. M adrid.
 2.    Sharifi, A., Loghavi, M. and Shaker, M. 2000. Tractive performance of common tractors in karaj area. The XIV Memorial CIGR world congress. Nov. 28-30. Japan.
 3.    Afzalinia, S., Shaker, M. and Zare, E. 2002. Comparison of different rice milling methods. North central intersectional metting ASAE/CSAE., Sep. 27-28. Canada.
 4.    Afzalinia, S., Shaker, M. and Zare, E. 2003. Performance evaluation of the most common grain drills in Iran. CSAE/SCGR Metting., July. 6-9. Canada.
 5.    Shaker, M., Rahimi, H. A. and Shirzadifar, A. 2011. Technical and Economical Comparison of Different Rice Milling Methods in Iran. 11TH International congress on mechanization and energy in agriculture. Sep. 21-23. Turkey.
 6.    Sahrayan, H., Alavi Naeeni, S. N., Shaker, M. and Talati, H. 2011. Effects of cylinder rotary speed, clearance between combine’s cylinder and concave and stem height on wheat losses. 11TH International congress on mechanization and energy in agriculture. Sep. 21-23. Turkey.

 

 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

 

 م

 1.    بررسی و ارزیابی عملکردکششی تراکتورها در منطقه زرقان استان فارس (سمت: مجری). 1373 تا 1374
 2.    بررسی اثرگاوآهن خمیده ساق در بهبود ویژگیهای فیزیکی خاک و تعیین توان کششی مصرفی و مقایسه با گاوآهن قلمی (سمت: مجری). 1374 تا 1377
 3.    اصلاح عملکرد کششی سه نوع تراکتور متداول در ایران (سمت: مجری). 1376 تا 1377
 4.    بررسی و ارزیابی عملکرد کششی تراکتورها در ایران (طرح ملی، سمت: مجری و هماهنگ کننده). 1375 تا 1377
 5.    مقایسه برداشت دو مرحله ای کلزا در رطوبت های مختلف با روش برداشت مستقیم (طرح ملی، سمت: مجری و هماهنگ کننده). 1379 تا 1381
 6.    بررسی اثر رطوبت شلتوک برمیزان شکستگی و راندمان تبدیل برنج (سمت: مجری). 1379 تا 1381
 7.    ارزیابی و مقایسه دو روش خشک کردن شلتوک در استان فارس (سمت: مجری). 1380 تا 1381
 8.    مقایسه ترکیبات مختلف دستگاه­های تبدیل برنج و انتخاب بهترین آنها (پروژه ملی تحقیقات کشورـ ریاست جمهوری) (سمت: مجری). 1377 تا 1379
 9.    بررسی اثر تغییر سرعت دستگاه سفید کن سایشی بر میزان شکستگی و ضایعات تبدیل دو رقم برنج در استان فارس (سمت: مجری). 1381 تا 1383
 10.    ارزیابی و مقایسه عملکرد جداسازی سه رقم شلتوک رایج دراستان فارس توسط دو نوع دستگاه جداساز شلتوک (سمت: مجری). 1383 تا 1384
 11.    تعیین محدوده رطوبتی مناسب برای تبدیل ارقام رایج شلتوک به برنج در استان فارس (سمت: مجری). 1383 تا 1385
 12.    ارزیابی و مقایسه فنی– اقتصادی عملکرد کمباین های جدید گندم با کمباین­های رایج بمنظور اصلاح و بهینه سازی آنها (سمت: مجری). 1385 تا 1387
 13.    مقایسه فنی و اقتصادی عملکرد روش­های مختلف تبدیل برنج قهوه­ای به برنج سفید در استان فارس و بررسی اثر آنها بر ارزش غذایی برنج (سمت: مجری). 1386 تا 1388
 14.    بررسی ارگونومیکی برخی اجزاء تراکتورهای متداول و جدید در ایران (طرح ملی، سمت: مجری) . 1385 تا 1387
 15.    بررسی ارگونومیکی برخی اجزاء تراکتورهای متداول و جدید در ایران (گزارش منطقه ­ای استان فارس، سمت: مجری). 1385 تا 1387
 16.    ارزیابی عملکرد سامانه پایشگر و پهنه بندی عملکرد غلات (سمت: مجری). 1388 تا 1390
 17.    امکان کاربرد روش پردازش تصویر در تعیین تعداد گیاهچه­ های ارقام چغندرقند (سمت: مجری مسئول). 1396 تا 1398
 18.    سنجش تلفات کمباینی برداشت دانه گندم در کشور به منظور ارائه راهکارهای کاهش آن (سمت: مجری). 1397 تا 1398
 19.    تعیین تلفات گندم در کمباین های کاه کوب (مطالعه موردی در استان های فارس، کرمان و همدان) (سمت: مجری). 1397 تا 1398
 20.   ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﯼ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﯼ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻻﯾﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﺳﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﺯﺩﺍﯾﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﻪ ﮐﻴﻨﻮﺍ (سمت: مجری). 1398 تا 1399
 21.      ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭼﻨﺪ ﺭﻗﻢ‌ ﻭ ﻻﯾﻦ‌ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮﺭﮔﻮﻡ ﺩﺍﻧﻪ‌ﺍﯼ‌ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﺎﺧﺺ‌ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﻓﻮﻟﻮﮊﯾﮏ ﻣﺰﺭﻋﻪ‌ﺍﯼ  ﻣﺤﺘﻮﺍﯼ ﺗﺎﻧﻦ، ﺩﺭﺻﺪ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺭﯾﺨﺖ‌ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺬﺭ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺗﺼﻮﯾﺮ (سمت: مجری). 1398 تا 1399
 22.  تعیین درصد شکستگی و ناخالصی بذر گندم بر پایه روش پردازش تصویر با ساخت و ارزیابی دستگاه تکساز (سمت: مجری). 1400 تا 1401    
       23.   ارزیابی مقایسه ای عملکرد خطی کارهای متداول در ایران در منطقه زرقان فارس (سمت: همکار). 1375 تا 1377   
      24. تاثیر روشهای مختلف خاک ورزی بر عملکرد گندم درتناوب با ذرت (سمت: همکار). 1375 تا 1378
       25.  برآورد میزان بانک بذرجودره درون خاک و قدرت جوانه زنی آن در اعماق مختلف شخم در شرائط کاربرد علفکش­های متعارف و بدون علفکش (سمت: همکار). 1378 تا 1380
       26.  بررسی اثر تناوب زراعی درکنترل علف هرز جودره در مزارع گندم استان فارس (سمت: همکار). 1381 تا 1385
      27.  مقایسه و ارزیابی دو نوع سیستم سمپاش نواری با سراسر پاشی بر روی محصول ذرت (سمت: همکار) . 1383 تا 1386
       28.  بررسی میزان شکست ارقام برنج اصفهان در سفیدکن­ های سایشی و تیغه­ای و تعیین رطوبت مناسب تبدیل آنها (سمت: همکار). 1385 تا 1387
      29.  ارزیابی تغییرپذیری مکانی عملکرد دانة گندم در مقابل شوری خاک (سمت: همکار). 1394 تا 1395 
      30.   سنجش میزان ضایعات گندم در کشور هنگام برداشت با کمباین‌های کاه‌کوب (سمت: همکار). 1399 تا 1400
      31.  بررسی   اثر تغییر شکل بستر توزیع آب بر عملکرد و بهره ­وری آب آبیاری درختان پسته در سروستان (سمت: همکار). 1398 تا 1400
       32.  تعیین مقدار مناسب رطوبت و زمان استراحت دانه کینوا برای مشروط کردن و تاثیر آن بر کارآیی ماشین پوست‌کن، ساپونین و مواد مغذی کینوا (سمت: همکار). 1400 تا 1401.    
   
 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

               1.  ارزیابی سامانه بینایی ماشین برای تعیین تعداد بذرهای منتخب و درصد شکستگی بذر (سمت: مجری). 1402 تا 1403  

کتاب

 
نشریات فنی و ترویجی
 1. شاکر، م. 1379 . مشخصات و کاربرد دستگاه آب پرکن لاستیک انواع تراکتور. نوع نشریه (ترویجی) موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
 2. شاکر، م. 1379. توصیه های ترویجی به منظور استفاده مؤثر از قدرت سه نوع تراکتور متداول در ایران. نوع نشریه (ترویجی) موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
 3. شاکر، م. و لغوی، م. 1379. طراحی و ساخت دستگاه دینامومتر مالبندی تراکتور با استفاده از لودسل فشاری. نوع نشریه (فنی) موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
 4. جمالی، م. ر.، سلیمی، ح. و شاکر، م. 1384. کنترل علف هرز جودره در مزارع گندم. نوع نشریه (فنی) معاونت ترویج و نظام بهره ­برداری، دفتر برنامه ­ریزی و هماهنگی ترویج.
 5. به آئین، م. ع. و شاکر، م. 1398. سم پاشی نواری روشی به منظور کاهش مصرف سموم کشاورزی. نوع نشریه (ترویجی) موسسه آموزش و ترویج کشاورزی.
 6. شاکر، م. 1398. رطوبت مناسب ارقام مختلف شلتوک در زمان تبدیل به برنج (به منظور کاهش ضایعات). یافته های قابل ترویج سال 1386، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.
 7. شاکر، م. 1399مناسب ترین سامانه تبدیل شلتوک دانه متوسط به برنج سفید از نظر فنی و اقتصادی یافته های قابل ترویج سال 1388، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 8. شاکر، م. 1399مناسب ترین سامانه تبدیل شلتوک دانه بلند به برنج سفید از نظر فنی و اقتصادی یافته های قابل ترویج سال 1388، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 9. رستمی، م. ع.، جوادی، ا.، شاکر، م.، مهدی نیا، ع. و حیدری سلطان آبادی، م. 1399. راهکارها و اصلاحات فنی تراکتورها به منظور افزایش ایمنی، کاهش صدمات و بهبود آسایش رانندگان. یافته های قابل ترویج سال 1389، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 10. شاکر، م. 1399. مناسب­ ترین کمباین جهت برداشت گندم از نظر فنی و اقتصادی. یافته های قابل ترویج سال 1391، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 11. شاکر، م. و بذرافشان، م. 1399. سامانه تعیین تعداد گیاهچه ­های ارقام چغندرقند در مزرعه، نوع نشریه (فنی) موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 12. به آئین، م. ع. و شاکر، م. 1399. دانش فنی طراحی و ساخت دستگاه سمپاش نواری با قابلیت تنظیم افقی و عمودی. دستاوردهای تحقیقاتی قابل تجاری سازی جلد دوم، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 13. رستمی، م. ع.، شاکر، م. و شریفی، ا. 1399. دستنامه راهنمای کمباین کاه کوب. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، معاونت آموزش و ترویج کشاورزی، نشر آموزش کشاورزی
 14. شاکر، م. 1401. مناسب ­ترین شرایط استفاده از ماشین لایه­ بردار سایشی کینوا. یافته های قابل ترویج سال 1399، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 15. رستمی، م. ع.، بختیاری، م. ر. و شاکر، م. 1401. اثرات فنی و منافع اقتصادی جایگزینی کمباین معمولی با کمباین کاه ­کوب. یافته های قابل ترویج سال 1399، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 16. شاکر، م.، بخشی پور، ع. و محمدی، د. 1401. نشریه فنی معرفی سامانه بینایی ماشین برای تعیین میزان شکستگی، ناخالصی و تعداد بذر گندم. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 
 17. دهقان، ا.، حبیبی اصل، ج.، تاکی، ا. و شاکر، م. 1402. دستنامه فنی مکانیزاسیون تولید کینوا در مزارع آبی. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

 

 

 1.  ر ابط، غلام رضا. 1383. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون. بررسی و تعیین مناسب­ ترین ترکیب دستگاه­ های تبدیل شلتوک به برنج برای دو رقم غالب استان خوزستان. سمت (مشاور). دانشگاه شهید چمران اهواز.
 2.   اعتصامی، سید محمد. 1390. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیک ماشین های کشاورزی. بررسی اثر روش ­های مختلف خشک کردن بر مصرف انر‍ژی و خصوصیات آسیاب کردن دو رقم شلتوک. سمت (مشاور). دانشگاه شیراز.
 3. صبوری، یاشار. 1400. رساله دکتری رشته مکانیک ماشین های کشاورزی. توسعه یک سیستم کنترلی برخط جهت تعیین عمق یک زیرشکن به صورت خاص مکانی، سمت (مشاور). دانشگاه اردبیل 


عضویت در مجامع علمی 
 

 

 

 • عضو کمیته کشاورزی دقیق سازمان جهاد کشاورزی استان فارس.
 • عضو کمیته فنی بررسی ضایعات شالیکوبی­ های کشور.
 • عضو انجمن حمایت از برنج کشور.
 • عضو انجمن مهندسی ماشین­ های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران.

 

 

تشویقات 
 

 

 

 • دریافت لوح تقدیر از معاون مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج سازمان کشاورزی فارس، به دلیل طراحی و ساخت دستگاه آب پرکن لاستیک انواع تراکتور، 1377.
 • دریافت لوح تقدیر از رئیس سازمان کشاورزی استان فارس، به دلیل طراحی و ساخت دستگاه دینامومتر مالبندی تراکتور، 1377.
 • دریافت سه لوح تقدیر از رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی فارس، 1380.
 • دریافت لوح تقدیر از رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس، 1382.
 • پژوهشگر نمونه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، 1382.
 • دریافت لوح تقدیر از رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی فارس، 1387.
 • دریافت لوح تقدیر از رئیس اداره امور فنآوری های مکانیزه کشاورزی، 1388.
 • دریافت لوح تقدیر از رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس، 1388.
 • دریافت لوح تقدیر از رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، 1389.
 • دریافت لوح تقدیر از رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، 1390.
 • دریافت لوح تقدیر از معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، 1390.
 • دریافت لوح تقدیر از رئیس اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، 1390.
 • دریافت لوح تقدیر از هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین­های کشاورزی و مکانیزاسیون، به دلیل مقاله برتر، 1392.

 

 

[# سایر موارد#]
ثبت اختراع 
       1.  شاکر، م. و به آیین، م. ع. 1387. گواهی ثبت اختراع " دستگاه سمپاش نواری با قابلیت تنظیم افقی و عمودی" شماره و تاریخ ثبت 53914 – 29/7/87 .  
        2. شاکر، م.، جعفری، ع.، بناکار، ا.، مینایی، س. و خوش تقاضا، م. ه. 1395. گواهی ثبت اختراع "سیستم ماشین بینایی  به منظور تعیین میزان شکستگی برنج و پوست کنی شلتوک". شماره و تاریخ ثبت 89857 – 20/6/95 .