چهار شنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۸  -  Wednesday, June 26, 2019
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » دکتر علی اکبر صلح جو[_HprPDF] علی اکبر صلح جو نام و نام خانوادگی
استادیار مرتبه علمی
رئیس بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی فارس سمت
مکانیک ماشین های کشاورزی تخصص
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیغی استان فارس محل کار
amsolhjou@yahoo.com پست الکترونیک
+98-71-32622470 شماره تماس
+98-71-32622471 فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 

-          ليسانس، مهندسي مکانيک ماشينهاي کشاورزي، دانشگاه شيراز، شيراز، ايران، 1370.

-          فوق‌ليسانس، مکانيک ماشينهاي کشاورزي، دانشگاه تهران، تهران، ايران، 1376.

دکترا، مکانيک ماشينهاي کشاورزي، دانشگاه استرالياي جنوبي، آدلايد، استراليا، 1392.

سوابق شغلی

 

·         کارشناس پژوهشی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی فارس، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، از سال 1372 تا 1374.

عضو هیئت علمی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی فارس، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، از سال 1376 تا کنون

سوابق اجرایی

 

·         رئيس بخش تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي استان فارس، مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي استان فارس   1374    

·         رئيس بخش تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي استان فارس، مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي استان فارس 1377-1386

·           رئيس بخش تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي استان فارس، مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي استان فارس 1393 تا کنون

سوابق تدریس
 
 

·         ماشينهاي کشاورزي، کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامي ارسنجان ،1380.

·          مکانيزاسيون کشاورزي، کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامي ارسنجان ،1382-1381.

·          ماشينهاي کشاورزي، کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامي ارسنجان ،1381.

·           مکانيزاسيون کشاورزي، کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامي ارسنجان ،1381-1380.

 


مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

1.     Solhjou, A. A., Fielke, J., Desbiolles, J. & Saunders, C. 2014. Soil translocation by narrow openers with various bent leg geometries. Biosystems Engineering, 127: 41-49.

2.     Solhjou, A. A., Desbiolles, J. & Fielke, J. 2013. Soil translocation by narrow openers with various blade face geometries. Biosystems Engineering, 114 (3): 259-266.

3.     Solhjou, A. A., Fielke, J. & Desbiolles, J. 2012. Soil translocation by narrow openers with various rake angles. Biosystems Engineering, 112 (1): 65-73.

4.     Solhjou, A. A., Desbiolles, J. & Fielke, J. 2012. Throwing light on the effect of opener rake angle in no-till. Australian Ag-Contractor & large scale farmer, 68: 14-15.

5.     Solhjou, A. A., Fielke, J. & Desbiolles, J. 2012. Lateral translocation of surface soil by various no-till narrow point openers.  The 19th triennial conference of the International Soil and Tillage Research Organization, Montevideo, Uruguay, 24-28 September.

6.     Afzlinia, S., Solhjou, A. A. & Eskandari, I. 2011. Effects of subsoiling on some soil physical properties and wheat yield in a dry land ecological condition. Journal of Agricultural Science and Technology, USA, A1 (6): 842-847.

 


مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 

1.            صلح جو، ع. ا. 1394. تاثیر زیرشکنی خاک بر عملکرد گندم آبی در فاصله های گوناگون از زهکش روباز. مهندسی بیوسیستم ایران، 2: 199-193.

2.            صلح جو، ع. ا. و جوادي ا. 1394. تاثير روشهاي خاک ورزي و کاشت در سيستم کاشت بر روي پشته هاي عريض بر عملکرد گندم آبي. پژوهش و سازندگي-زراعت، 108:

3.            صلح جو، ع. ا. و دهقانيان س. ا. 1393. تاثير مديريت  بقاياي گياهي و زمان انجام پي آب برعملکرد گندم آبي در سيستم کاشت روي پشته هاي عريض. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي، 2: 26-15.

4.            رشادصدقي، ع.، امير شقاقي، ف.،  صلح جو، ع. ا.،  صادق نژاد، ح.  و رنجبر، ف. 1388. تاثیر روشهاي مختلف خاک ورزي بر خصوصيات فيزيکي خاک و عملکرد کلزا در مناطق مختلف کشور. مجله مهندسي زراعي، 32: 86-69.

5.            صلح جو، ع. ا. و محمدي، د. 1386. مقايسه فني-اقتصادي زيرشکني خاک و خاک ورزي مرسوم در دورهاي آبياري بر توليد چغندرقند. پژوهش و سازندگي، 77: 191-182.

6.            صلح جو، ع. ا.، دهقانيان، س. ا.،  سپاسخواه، ع.  و نيرومند جهرمي، م. 1384. تا ثير عمليات زيرشکن و دور آبياري برخصوصيات فيزيکي خاک و عملکرد چغندرقند. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي، 25: 143-131.

7.            عليمرداني، ر. و صلح جو، ع. ا. 1383. تعيين مدل رياضي شاخص مخروط در خاک هاي لومي رسي منطقه زرقان فارس. علوم کشاورزي، 2: 144-135.

8.            خسرواني، ع. و صلح جو، ع. ا.1383. مقايسه روشهاي مکانيکي خرد کردن و مخلوط کردن بقاياي گياهي برنج با خاک. مجله پژوهش در علوم کشاورزي، 1: 67-56.

9.            صلح جو، ع. ا.، لغوي، م. و جوکار، ل. 1382. بررسي تاثير درصد رطوبت خاک، سرعت پيشروي و دور محور روتو تيلر بر روي ميزان خرد شدن خاک. مجله پژوهش در علوم کشاورزي، 1: 70-57.

10.            شاکر، م.، رئو فت، ح. و صلح جو، ع. ا.1381. مقايسه توان مورد نياز دو گاوآ هن خميده ساق و قلمي و اثرات آنها بر شرايط فيزيکي خاک. مجله پژوهش در علوم کشاورزي، 1: 72-64.

11.            صلح جو، ع. ا.، لغوي، م.، احمدي، ح.  و روزبه، م. 1380. تاثير درصد رطوبت خاک و عمق شخم، برروي ميزان خردشدن خاک و کاهش عمليات خاک ورزي ثانويه. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي، 6: 12-1.

12.            صلح جو، ع. ا. و نيازي، ج. 1380. تاثير عمليات زيرشکن برخصوصيات فيزيکي خاک و عملکرد گندم آبي. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي، 7: 78-65.

13.            صلح جو، ع. ا. و لغوي، م. 1379. رطوبت مناسب خاک جهت اندازه گيري شاخص مخروط ، توسط دستگاه نفوذ سنج مخروطي. مجله تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، 17: 50-43.

14.            خسرواني، ع.، لغوي، م. و صلح جو، ع. ا. 1379. مطالعه پارامترهاي عملکردي سه نوع تراکتور متداول در ايران. پژوهش کشاورزي، 2: 32-21.

15.            صلح جو، ع. ا. و زارع، ا. 1379. مقايسه اقتصادي برداشت مکانيزه چغندرقند با روش سنتي. مجله تحقيقات فني ومهندسي کشاورزي، 19: 42-29.

16.            صلح جو، ع. ا.، نيرومند، م. و فارسي نژاد، ک. 1378. مقايسه چند روش برداشت چغندرقند. مجموعه مقالات علمي ـ تخصصي تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، 13: 37-27.

17.            صلح جو، ع. ا. و لغوي، م. 1377. بررسي اثر تراکم خاک برمحيط. آب خاک ماشين، 38: 34-30.

18.            صلح جو، ع. ا. 1376. کوششي در جهت بکارگيري معادله چند پارامتري براي ارزيابي مقاومت ضمن کار تيغه ثابت. مجموعه مقالات علمي، تخصصي تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، 6: 8-1.

 

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  
 

1.            صلح جو، ع. ا. و دهقانيان، س. ا. 1394. تاثير خاک ورزی عمیق و دور آبیاری بر کارآيي مصرف آب در محصول چغندرقند. هشتمین همایش ملي یافته های پژوهشی کشاورزی ، سنندج- ايران.

2.            صلح جو، ع. ا. 1392. جابجايي خاک به وسيله شيار بازکن هاي تيغه باريک. مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان فارس، 14 ديماه 1392، شيراز، ايران.

3.            به آئين، م.،  اشرف منصوري، غ. ا.  و صلح جو، ع. ا. 1387. بررسی روشهاي مختلف خاک ورزي جهت تهیه مطلوبترین بستر بذر منوژرم چغندرقند و اثر آن بر عملکرد کمی و کیفی محصول. پنجمين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون ايران، مشهد- ايران.

4.            صلح جو، ع. ا. و دهقانيان، س. ا. 1385. تاثير زيرشکني خاک بر کارآيي مصرف آب در محصول چغندرقند. چهارمين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون ايران، تبريز- ايران.

5.            کرمي، ع. ، رحيمي، ه.، نيازي، ج. و صلح جو، ع. ا. 1385. تاثير منابع مختلف ماده آلي و زيرشکن بر اصلاح خاک شور و سديمي و ارزيابي اقتصادي تاثير آن بر عملکرد محصول. چهارمين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون ايران، تبريز- ايران.

6.            صدقي، ر.،  امير شقاقي، ف.، صلح جو، ع. ا. ،صادق نژاد، ح.، رنجبر، ر.، ساعتي، م.  و رنجبر، ا. 1385. اثرات روشهاي مختلف خاک ورزي بر خصوصيات فيزيکي خاک و عملکرد کلزا در مناطق مختلف کشور.  چهارمين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون ايران، تبريز- ايران.

7.            فصيحياني، ع. ،صلح جو، ع. ا.  و شيرواني، ع. 1385. تاثير عمليات زيرشکن بر پوسيدگي ريشه چغندرقند. هفدهمين کنگره گياه پزشکي ايران، تهران- ايران.

8.            دهقانيان، س. ا. و صلح جو، ع. ا. 1384. بررسي تاثير عمليات زيرشکن روي خصوصيات فيزيکي خاک و رطوبت قابل استفاده گياه چغندرقند. کارگاه فني آبياري سطحي مکانيزه، کرج ـ ايران.

9.            صلح جو، ع. ا.، دهقانيان، س. ا. ، سپاسخواه، ع. و نيرومند  جهرمي، م. 1383. تاثيرعمليات زيرشکن و دور آبياري بر عملکرد چغندرقند. سومين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون ايران، کرمان-ايران.

10.            صلح جو، ع. ا. و زارع، ا. 1382. بررسي مديريت خاک ورزي گندم کاران در استان فارس. همايش بررسي مسائل خاک ورزي غلات، کرج ـ ايران.

11.            خسرواني، ع. و صلح جو، ع. ا. 1381. مقايسه روشهاي مکانيکي خردکردن بقاياي گياهي برنج و مخلوط آن با خاک. دومين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون ايران، کرج ـ ايران.

12.            صلح جو، ع. ا.، لغوي، م.، احمدي، ح. و روزبه، م. 1377. بررسي تاثير  درصد رطوبت خاک و عمق شخم، برروي ميزان خردشدن خاک و کاهش عمليات خاک ورزي ثانويه. اولين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون، کرج ـ ايران.

13.            صلح جو، ع. ا.، عليمرداني، ر.، طباطبائي فر، ا.  و لغوي، م. 1377. تعيين مدل رياضي شاخص مخروط در منطقه زرقان فارس. اولين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون، کرج ـ‌ايران.

14.            خسرواني، ع. ، لغوي، م. و صلح جو، ع. ا. 1377. ارزيابي و مقايسه عملکرد کششي تراکتروهاي ميان قدرت متداول در ايران. اولين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون، کرج ـ‌ايران.

 

 

کنفرانس های خارجی
 

1.     Solhjou, A. A., Fielke, J. & Desbiolles, J. 2011. Effect of narrow point opener geometry on lateral surface soil movement and implications for no-till seeding. 5th World Congress on Conservation Agriculture, Brisbane, Australia, 26-29 September 2011.

2.     Solhjou, A. A., Fielke, J. & Desbiolles, J. 2011. Effect of rake angle on soil movement induced by narrow point openers. The 2011 Society for Engineering in Agriculture Conference, Surface Paradise, Australia, 29-30 September 2011.

3.     Solhjou, A. A., Dehghanian, S. A. Sepaskhah, A. R. & Joukar, L. 2009. Effects of deep tillage and irrigation regimes on sugarbeet yield in Iran. The 2009 CIGR International Symposium of the Australian Society for Engineering in Agriculture, Brisbane, Australia, 13-16 September 2009.

4.     Solhjou, A. A., Desbiolles, J. & Fielke, J. 2009. Review of factors influencing soil movement induced by ground openers. The 2009 CIGR International Symposium of the Australian Society for Engineering in Agriculture, Brisbane, Australia, 13-16 September 2009.

5.     Afzalinia, S., Solhjou, A. A. & Eskandari, I. 2009. Effects of subsoiling on some soil physical properties and wheat yield in dry land conditions. International Agricultural Engineering Conference, Bangkok, Thailand, 7-10 December 2009.

6.     Tabatabaeefar, A., Solhjou, A. A. & Alimardanee, R. 1998. Mathematical model for soil cone index in Zarghan Fars, Iran. International conference on Agricultural Engineering, Oslo, Norway, 24-27 August 1998.

 

 

 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

 

 1.            تاثير مديريت بقاياي گياهي و زمان انجام پس آب در سيستم کاشت بر روي پشته هاي عريض بر عملکرد گندم آبي (مجری). 1383 تا 1386.

2.            بررسي اثرات کاربرد زيرشکن برروي برخي خواص فيزيکي خاک و عملکرد گندم در شرايط ديم (همکار). 1383 تا 1387.

3.            بررسي تاثير کاربرد زيرشکن در فواصل مختلف از زهکش هاي روباز بر شوري زدايي خاک و عملکرد گندم آبي (مجری). 1384 تا 1385.

4.            تاثير روشهاي خاک ورزي و کاشت در سيستم کاشت برروي پشته هاي عريض برعملکرد گندم آبي (مجری). 1383 تا 1385.

5.            بررسي عوامل مؤثر بر توليد و کارآئي گندم کار آن در استان فارس (مجری). 1379 تا 1381.

6.            بررسي تاثير عمليات زيرشکن، تداوم اثر و دور آبياري روي توليد چغندرقند (مجری). 1379 تا 1383.

7.            اثرات روشهاي مختلف خاک ورزي براستقرار و عملکرد کلزاي پاييزه (مجری). 1379 تا 1383.

8.            بررسي تاثير درصد رطوبت خاک، سرعت پيشروي و دور محور (سرعت دوراني)  روتوتيلر برروي ميزان خرد شدن خاک (مجری). 1379 تا 1381.

9.            بررسي تاثير عمليات زيرشکن بر روي توليد محصول گندم (مجری). 1378 تا 1379.

10.            مقايسه عملکرد انواع ماشينهاي برداشت چغندرقند (مجری). 1376 تا 1378.

11.            بررسي تاثير درصد رطوبت خاک و عمق شخم، برروي ميزان خرد شدن خاک و کاهش عمليات خاک ورزي ثانويه (مجری). 1374 تا 1376.

12.            بررسي روشهاي مختلف خاک ورزي جهت تهيه مطلوب ترين بستر بذر منوژرم چغندرقند و اثر آن بر عملکرد کمي و کيفي محصول (همکار). 1383 تا 1385.

13.            بررسي تاثير عمليات زيرشکن بر پوسيدگي ريشه چغندرقند (همکار). 1379 تا 1382.

14.            بررسي امکان خاک ورزي سطحي در کشت گندم آبي (همکار). 1378 تا 1380.

15.            مقايسه روشهاي مکانيکي خردکردن بقاياي گياهي و مخلوط آن با خاک (همکار). 1378 تا 1380.

16.            بررسي اثر گاواهن خميده ساق در بهبود ويزگيهاي فيزيکي خاک و تعيين توان کششي مصرفي و مقايسه با گاواهن قلمي (همکار). 1373 تا 1377.

17.            تاثير عمليات زيرشکن بر افزايش عملکرد چغندرقند در شهرستان اقليد استان فارس (مجری). 1383.

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 

1.       بررسی تاثیر شکل هندسی شیاربازکن بر جوانه زنی بذر علف های هرز (مجری). 1393 تا 1395.

تاثیر شکل هندسی شیاربازکن در انتقال یا حفظ رطوبت خاک در منطقه بذر (مجری). 1394 تا 1396.
 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 

1.            شجري، ش.، صلح جو، ع. ا.، امين، ح.،  جمالي، م.،  خوگر، ز.،   تقي زاده، م.،  دهقانيان، س. ا.،  منصوري، ب. و زارع، ا. 1385. بررسي عامل هاي موثر بر توليد و کارايي گندم کاران در استان فارس. سازمان مديريت و برنامه ريزي استان فارس، 281 ص. 

2.            امين، ح. ، جمالي، م. ، خوگر، ز.، دستفال م.  و صلح جو ع. ا. 1383. اصول کاشت، داشت و برداشت گندم آبي. سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزي، دفتر خدمات تکنولوژي آموزشي، 95 ص.

3.        Solhjou, A. A., Fielke, J. & Desbiolles, J. 2012. ‘Lateral translocation of surface soil by various no-till narrow point openers’ , in “Special Issue, Striving for Sustainable High Productivity Through Improved Soil and Crop Management”, eds. Ernst, O., Bidegain, M. P., Terra, J. & Barbazan, M., AGROCIENCIA Uruguay, pp. 336-342.

 

نشریات فنی و ترویجی
 

1.            صلح جو، ع. ا. 1394. معرفی روش کاشت روی پشته های عریض. نشريه فني،  موسسه تحقيقات فني ومهندسي کشاورزي.

2.            صلح جو، ع. ا. 1394. معرفی روش های خاک ورزی حفاظتی. نشريه فني،  مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس .

3.            صلح جو، ع. ا. 1393. زيرشکن و استفاده بهينه از آن. موسسه تحقيقات فني ومهندسي کشاورزي .

4.            صلح جو، ع. ا. 1385. تراکم خاک (چاپ دوم). نشريه آموزشي ـ ترويجي، سازمان جهادکشاورزي استان فارس .

5.            صلح جو، ع. ا. 1383. تراکم خاک (چاپ اول). نشريه آموزشي ـ ترويجي، سازمان جهادکشاورزي استان فارس .

6.            صلح جو، ع. ا. 1379. ماشينهاي برداشت چغندرقند. نشريه فني، موسسه تحقيقات فني ومهندسي کشاورزي .

 

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

1.       منصوری، ح. ع. 1382. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ماشین های کشاورزی. بررسي علل و ارائه راهکارهاي جلوگيري ريزش و افت محصول در کمباين برداشت (مشاور).

غلام پور، م. ر. 1385. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ماشین های کشاورزی. ارزيابي عملکرد کمبينات هاي متداول کاشت غلات در شرايط استان فارس (مشاور). 

عضویت در مجامع علمی 
 

تشویقات 
 

·         دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر الماسی رئیس انجمن ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران، ارائه مقاله برتر در اولين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون ايران،1377.

·         دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر جوادی رئیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، پژوهشگر نمونه کشوري از مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، 1381.

·         دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر سعادت رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس، پژوهشگر نمونه مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان فارس، 1383.

·         دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر جوادی رئیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، رئيس بخش نمونه براي ايجاد محيطي صميمي و توسعه علمي در بخش از مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي ، 1385.

·         دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر جوادی رئیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، اجراي برنامه هاي توسعه تحقيقات سفارشي از مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، 1386.

·         دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر جوادی دبیر همایش ملی بررسی مسائل خاک ورزی غلات، تقدير نامه جهت عضويت در کميته مرکزي علمي و برگزاري موفقيت آميز همايش ملي بررسي مسائل خاک ورزي غلات، 1382.

·         دریافت لوح تقدیر از موسسه مهندسین کشاورزی انگلستان ( IAgrE )، انتخاب مقاله برتر چاپ شده در سال 2014 .

 

 


سایر موارد


پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.