پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲  -  Thursday, December 7, 2023
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » مهندس سید ابراهیم دهقانیان[_HprPDF] سید ابراهیم دهقانیان نام و نام خانوادگی
مربی پژوهش مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
آبیاری و زهکشی تخصص
شیراز - زرقان بلوار شهید بخشنده مرکز تحقیقات کشاورزی محل کار
sed1348@yahoo.com پست الکترونیک
شماره تماس
فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 

 •       لیسانس، مهندسی کشاورزی – آبیاری، دانشگاه شیراز، سال اتمام 1373.
 •       فوق لیسانس، آبیاری و زهکشی، دانشگاه شیراز، سال اتمام 1378.            

 


 

سوابق شغلی

 •   کارشناس شرکت خدمات مهندسی آب و خاک خلیج فارس، وزارت کشاورزی، از سال 1373 تا 1375.
 • کارشناس پژوهشی، بخش تحقیقات فنی و  مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس از سال 1378 تا 1385.
 • عضو هیات علمی، بخش تحقیقات فنی و  مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس از سال  1385 تا کنون.

 

 
سوابق اجرایی

 •   معاون بخش تحقیقات فنی و  مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس از سال 1391.

 

سوابق تدریس
 •   آبیاری عمومی، لیسانس دانشگاه آزاد مرودشت نیم سال تحصیلی اول 1386.
 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

 1. Siahposh M. R. and S. E. Dehghanian. 2012. Water Use Efficiency, Transpiration Efficiency, and Uptake Efficiency of Wheat during Drought. Agronomy journal, 104:1238-1243.
 2. Siahposh M. R., S. E. Dehghanian. and A. Kamgar. 2011.Drought Tolerance Evaluation of Bread Wheat Genotypes Using Water Use Effi ciency, Evapotranspiration Effi ciency, and Drought Susceptibility Index. CROP SCIENCE, VOL. 51:1198-1204.
 3. E. Dehghanian and S. Afzalinia. 2014.Effect of Conservation Tillage and Irrigation Methods on the Crop Yield and Water Use Efficiency in Wheat-Corn Rotation. Journal of Agricultural Machinery Science, 10(2):153-156.  

 


 

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 

 1. شریفی، م.، س. ا. دهقانیان و غ. ر. اشرف منصوری. 1391. بررسی تأثیر کم آبیاری و آبیاری بهینه بر صفات کمی و کیفی و خسارت ریزومانیا در هیبریدهای مختلف چغندر قند. مجله پژوهش های به زراعی دانشگاه آزاد واحد شهر ری، 4(3):264-249.
 2. صلح جو، ع. ا. و س. ا. دهقانيان. 1393. تاثير مديريت  بقاياي گياهي و زمان انجام پي آب برعملکرد گندم آبي در سيستم کاشت روي پشته هاي عريض. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي، 2: 26-15.
 3. صلح جو، ع. ا.، س. ا. دهقانيان، ع. سپاسخواه و م. نيرومند جهرمي. 1384. تا ثير عمليات زيرشکن و دور آبياري برخصوصيات فيزيکي خاک و عملکرد چغندرقند. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي، 25: 143-131.
 4. روزبه، م و س. ا.، دهقانیان. 1383. بررسي اثرات زير شکن و دور آبياري به ازای مقدار معيني از نياز آبي گياه بر ميزان محصول پنبه در داراب.  مجله دانشگاه تبريز.
 5. چراغي، س. ع. م. و س. ا.، دهقانيان. 1393. تطبيق يافته هاي تحقيقاتي با وضع موجود در اراضي تحت کشت گندم در شرايط شور، نشريه مديريت آب درکشاورزي، جلد 1، شماره 2، پائيز و زمستان. ص. 10-1.

 

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی
 
 

 1. دهقانیان، س. ا. 1385 .   استفاده از لوله هاي دريچه دار راهکاري براي بهبود راندمان آبياري سطحي در مزارع ذرت استان فارس. کارگاه آموزشي مديريت مصرف بهينه آّب در استان فارس، شیراز .
 2. دهقانیان، س. ا. 1385 . مدیریت آبیاری در مزارع گندم استان فارس. کارگاه آموزشي مديريت مصرف بهينه آب در استان فارس، شیراز .
 3. دهقانيان، س. ا. و ا. الحاني. 1385. بررسي تاثير آرايش کاشت و روش آبياري در کارآيي مصرف آب، کميت و کفيت کلزا.جشنواره ملي کلزا، شیراز .
 4. دهقانيان، س. ا. و ع. ا. صلح جو. 1384. بررسي تاثير عمليات زيرشکن روي خصوصيات فيزيکي خاک و رطوبت قابل استفاده گياه چغندر قند. کارگاه فني آبياري مکانيزه، کرج .
 5. دهقانیان، س. ا. و م. م. باقری. 1386. بررسی اثرات روش های آبیاری بارانی، قطره ای (نواری) و غرقابی در کارایی مصرف آب دو رقم برنج در فارس. سمینار علمی طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار، دوم اسفند، کرج .
 6. دهقانیان، س. ا.، م. دستفال و ع. ر. ضیایی. 1389. اثر روش های مختلف آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب در ارقام گندم. سومین سمینار توسعه پایدار روش های آبیاری تحت فشار، کرج .
 7. دهقانیان، س. و ص. افضلی نیا. 1389 . اثر خاک¬ورزی حفاظتی و روش آبیاری بر نفوذ آب در خاک. سومین سمینار توسعه پایدار روش های آبیاری تحت فشار، کرج .
 8. دهقانیان، س. ا.، س. ا. حقایقی مقدم و ف. رسولی 1389. تعیین فاصله زهکش های زیر زمینی در شهرستان مرودشت در استان فارس. سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، اهواز .
 9. دهقانیان، س. ا.،  م. ر. سیاهپوش، ع. ا. کامگار حقیقی،ل. جوکار و ف. رسولی. 1389. بررسی اثر کم آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ارقام مختلف گندم در فارس. سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، اهواز .
 10. دهقانیان، س. ا.،  م. ر. سیاهپوش و  ع. ا. کامگار حقیقی. 1388. بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و شاخص برداشت در ده رقم جو. همایش ملی تنش محیطی در علوم کشاورزی، بیرجند .
 11. دهقانیان، س. ا.، ز. کشاورز، م. بشارتی و س. ر. اسلامپور. 1391. بررسی اثر آرایش سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت بر انرژی مصرفی. اولین کارگاه آموزشی و فنی آبیاری و انرژی. کرج .
 12. دهقانیان، س. ا. و ص. افضلی نیا. 1391. بررسی اثر خاک ورزی در آبیاری بارانی بر عملکرد و عوامل فیزیکی خاک در تناوب گندم ذرت. هفتمین کنگره ملی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، شیراز .
 13. صلح جو، ع. ا. و س. ا. دهقانيان. 1385. تاثير زيرشکني خاک بر کارآيي مصرف آب در محصول چغندرقند. چهارمين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون ايران، تبريز- ايران .
 14. صلح جو، ع. ا.، س. ا. دهقانيان، ع. سپاسخواه و م. نيرومند  جهرمي. 1383. تاثيرعمليات زيرشکن و دور آبياري بر عملکرد چغندرقند. سومين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون ايران، کرمان-ايران .
 15. صلح جو، ع. ا.، س. ا. دهقانيان، ع. ر. سپاسخواه، و م. نيرومند جهرمي. 1384. تا ثير عمليات زيرشکن و دور آبياري بر عملکرد چغندرقند. سومين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون ايران، کرمان، ایران.
 16. افشار، ه.، اسلامی، ا. و دهقانیان، س. ا. 1387. بررسی امکان استفاده از آبیاری جویچه ای یک در میان در زراعت غلات، دومین سمینار راهکارهای بهبود و اصلاح سامانه های آبیاری سطحی. 3 خرداد. کرج .

 

 
کنفرانس های خارجی
 
 1. S. E. Dehghanian and S. Afzalinia. 2012. Effect of conservation tillage on soil physical properties, fuel consumption, and wheat yield, International conference of agricultural engineering. july . 8-12. valencia.
 2. Solhjou, A. A., S. A. Dehghanian, A. R. Sepaskhah & L. Joukar. 2009. Effects of deep tillage and irrigation regimes on sugarbeet yield in Iran. The 2009 CIGR International Symposium of the Australian Society for Engineering in Agriculture, Brisbane, Australia, 13-16 September 2009.
 3. Dehghanian, S. E. and S. Afzalinia. 2014. Effect of Conservation Tillage and Irrigation Regimes on Winter Wheat Yield and Water Productivity. 12 th International Congress in Mechanization and Energy in Agriculture, September 3-6, appadocia, Turkey.
 4.  Dehghanian, S. E., S. Afzalinia. 2011. Effect of Conservation Tillage and Irrigation Methods on the Soil Infiltration Rate. International workshop on Conservation Agriculture Systems and Its Impact on Water Productivity, September 11-16, Karaj, Iran.
 5. Afzalinia, S., E. Dehghanian, M. H. Talati. 2009. Effect of conservation tillage on soil physical properties, fuel consumption, and wheat yield. Fourth Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering. October 1-3, Rousse, Bulgaria.

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

     

 

 1. بررسي اثر تنش آبي بر روي عملکرد دانه ، اجزا عملکرد و برخي خصوصيات رشدي دو هيبريد ذرت دانه اي (کشت بهاره). (سمت مجری). 1379 تا 1381.
 2. بررسي اثرات زير شکن و دور آبياري به ازاء مقادير معين نياز آبي گياه بر ميزان محصول پنبه. (سمت مجری).1379 تا 1383.
 3. بررسي تاثير آرايش کاشت و روش آبياري در کارايي مصرف آب ، کميت و کيفيت کلزا.(سمت مجری مسئول). 1380 تا 1383.
 4. ارزيابي بازده مصرف آب و اجزاء آن بعنوان معيارهاي انتخاب در توليد ارقام متحمل به خشکي در برنامه‏هاي اصلاحي گندم. (سمت مجری). 1379 تا 1385.
 5. بررسي اثرات روشهاي آبياري ميکرو ، باراني و غرقابي در کارآئي مصرف آب دو رقم برنج در فارس.(سمت مجری مسئول).1382 تا 1386.
 6. ارزيابي بازده مصرف آب و اجزاء آن بعنوان معيارهاي انتخاب در توليد ارقام متحمل به خشکي جو. (سمت مجری). 1381تا 1386.
 7. افزايش عملکرد گندم در اراضي شور تعاونيهاي توليد.(سمت مجری). 1382 تا 1386.
 8. بررسي و تحقيق در کارايي فرمول‌هاي مناسب تعيين فاصله زهکش‌هاي زيرزميني. (سمت مجری). 1378 تا1385.
 9. بررسي عوامل مؤثر بر توليد و کارآئي گندم کار آن در استان فارس. (سمت مجری). 1380 تا 1382.
 10. بررسي تاثير عمليات زيرشکن، تداوم اثر و دور آبياري روي توليد چغندرقند . (سمت مجری). 1379 تا1383.
 11. تعيين پتانسيل کارآيي مصرف آب ارقام گندم در روش‌هاي مختلف آبياري( باراني، قطره اي وسطحي) در شرايط اقليمي مختلف کشور. (سمت مجری). 1385 تا 1388.
 12. کاهش  مصرف آب و افزايش کارايي مصرف آب گندم با روش آبياري شياري يکدرميان. (سمت مجری). 1384 تا 1387.
 13. آبياري قطره اي (نواري) در زراعت برنج. (سمت مجری مسئول). 1389 تا 1393.
 14. بررسی اثر خاک­ورزی حفاظتی و روش­های آبیاری بر کارآیی مصرف آب در تناوب گندم- ذرت. (سمت مجری مسئول). 1390 تا 1393.
 15. بررسی اثر خاک­ورزی حفاظتی و روش­های آبیاری بر کارآیی مصرف آب در تناوب گندم- پنبه. (سمت همکار). 1390 تا 1393.
 16. تعيين مقادير مناسب نيتروژن در سیستم بدون خاک ورزی تحت شرايط مختلف رطوبتي برای زراعت گندم. (سمت همکار). 1391 تا 1394.
 17. تعيين مقادير مناسب نيتروژن در سیستم کم خاکورزی تحت شرايط مختلف رطوبتي برای زراعت گندم . (سمت همکار). 1391 تا 1394.
 18. تعيين مقادير مناسب نيتروژن در سیستم خاک ورزی مرسوم تحت شرايط مختلف رطوبتي برای زراعت گندم. (سمت همکار). 1391 تا 1394.
 19. تاثير مديريت بقاياي گياهي و زمان انجام پس آب در سيستم کاشت بر روي پشته هاي عريض بر عملکرد گندم آبي. (سمت همکار). 1383 تا 1392.

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 

 1. تاثير شکل‌هندسي شياربازکن در انتقال يا حفظ رطوبت خاک در منطقه بذر. (سمت مجری) 1394تا 1396.
 2. تاثير ساليسيليک اسيد و پتاسيم بر تحمل به خشکي لوبيا چيتي در شمال استان فارس. (سمت همکار). 1395 تا 1397.

 

 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 1. شجري، ش.، ع. ا.، صلح جو، ح.، امين، م.، جمالي، ز.،  خوگر، م.، تقي زاده، س. ا.، دهقانيان، ب. منصوري، و ا. زارع. 1385. بررسي عامل هاي موثر بر توليد و کارايي گندم کاران در استان فارس. سازمان مديريت و برنامه ريزي استان فارس، 281 ص.
 2. سیاهپوش، م. ر.، س. ا.، دهقانیان، ع. ا.، کامکار حقیقی. 1386. کاربرد بازدهي مصرف آب به عنوان راهکاري نوين در ارزيابي مقاومت به خشکي در جو. سازمان مديريت و برنامه ريزي استان فارس، 41 ص .
 3. گروه کارشناسی کمیته بحران آب زراعی استان فارس. 1387. تامل و تدبیر در مقابله با بحران آب زراعی در استان فارس. سازمان جهاد کشاورزی استان فارس. 160ص.

 

نشریات فنی و ترویجی
 

افشار، ه.، اسلامی، ا. و دهقانیان، س. ا. 1389. کاربرد آبیاری جویچه ای یک در میان در زراعت گندم، نشریه فنی، انتشارات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

دهقانیان، س. ا. 1393. مدیریت بهره برداری آبیاری بارانی کلاسیک ثابت. نشریه ترویجی، انتشارات مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی فارس.

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

عضویت در مجامع علمی 
 

عضو کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

عضو انجمن ملی آبیاری و زهکشی ایران


تشویقات 

سایر موارد