یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹  -  Sunday, June 7, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » دکتر مجید روزبه[_HprPDF] مجید روزبه نام و نام خانوادگی
استادیار پژوهشی مرتبه علمی
سمت
تخصص
محل کار
roozbeh.majid@gmail.com پست الکترونیک
09171343596 شماره تماس
فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

  ليسانس، ماشين­هاي کشاورزي، دانشگاه ارومیه، سال اتمام 1370.

فوق‌ليسانس، مکانیزاسیون ماشين­هاي کشاورزي، دانشگاه شهید چمران اهواز ، سال اتمام  1378.

دکتری، مکاننیزاسیون کشاورزي، دانشگاه شهید چمران اهواز، سال اتمام 1390.

سوابق شغلی

 
 • کارشناس مکانیزاسیون سازمان کشاورزی فارس، مدیریت کشاورزی شهرستان داراب، از سال 1372 تا 1373

• کارشناس پژوهشی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب، از سال 1374 تا 1378

عضو هیات علمی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب، از سال 1379 تا کنون

سوابق اجرایی

  مسئول گروه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب، 1375 تا کنون

مسئول واحد ماشین­­های کشاورزی و تاسیسات زراعی ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب. 1378 تا کنون

سوابق تدریس
 
  ماشين هاي کشاورزي عمومي، کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامي داراب، نیم سال تحصیلی 80-79

  ماشین های کشاورزی عمومی، کارشناسی،مرکز آموزش کشاورزی حاجی­آباد، نیم سال تحصیلی 82-81

مکانیزاشیون کشاورزی، کارشناسی،مرکز آموزش کشاورزی حاجی­آباد، نیم سال تحصیلی 83-82

شناخت تراکتور ، کارشناسی،مرکز آموزش کشاورزی حاجی­آباد، نیم سال تحصیلی 83-82

ماشین های کشاورزی عمومی، کارشناسی، دانشگاه پیام نور داراب، نیم سال تحصیلی 89-87


مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی    
 
     1-    
Roozbeh, M., Sheikhdavoodi, M. J., Almassi, M. and Bahrami, H. 2011. Effects of tillage intensity and anionic polyacrylamide on sediment and nitrogen losses in irrigated wheat field. African J. Agric. Res. 6 (22): 5320-5337.

2-     

Roozbeh, M., Bahrami, H., Almassi, M. Sheikhdavoodi1, M.J., Abbasi, F.  and Gheysari, M. 2012. vestigation of polyacrylamide application under different tillage intensity on sediment and nitrogen losses in irrigated corn field. Australian J. Crop Sci. 6(6): 963-969.

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 1- صلح جو، ع.ا.، لغوی، م. ، احمدی، ح. و روزبه، م. 1380. تاثیر درصد رطوبت خاک و عمق شخم بر میزان خرد شدن خاک و کاهش عملیات خاک ورزی ثانویه . مجله تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، ،جلد 2، شماره 6، صفحات : 12-1.

2- روزبه، م.، الماسی، م. و همت ، ع. 1381. ارزیابی و مقایسه میزان انرژی مورد نیاز در روش های مختلف خاکورزی ذرت . مجله علوم کشاوزری و منابع طبیعی گرگان ، جلد نهم، شماره1، صفحات 128- 118.

3- روزبه، م. پوسکانی ، م.ع. 1382. تاثیر روش های مختلف خاک ورزی بر عملکرد گندم در تناوب با ذرت . مجله علوم کشاورزی ایران- کرج، جلد 34، شماره1، صفحات 38- 29.

4- روزبه، م.، دهقانیان، س. ا. و لغوی، م. 1384. بررسی اثرات زیر شکن و دور آبیاری به ازاء مقدار معینی از نیاز آبی گیاه برعملکرد پنبه . مجله دانش کشاورزی-تبریز، جلد15، شماره2، صفحات 91- 77.

5- روزبه، م و لغوی . م. 1385. مقایسه روش های مختلف تهیه بسته بذر تحت شرایط خشک بر عملکرد ذرت دانه ای بعد از گندم ، مجله تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، جلد7 شماره29، صفحات 32- 19.

6-روزبه، م. 1385. بررسی اثرات زمان برداشت و دور استوانه کوبنده کمباین بر تلفات دانه کلزا، مجله پژوهش در علوم کشاورزي، جلد 6، شماره 1، صفحات 55- 45.

7-روزبه، م. و الماسی. م. 1386. تراکم خاک ،نگرش بر چگونگی ایجاد و راه های اصلاح آن . مجله مجله علمی تخصصی زیتون ، جلد چهارم، شماره 182، صفحات 115- 105.

8- روزبه، م. 1389. اثر گذاری مدیریت عملیات زراعی بر کنترل بیماری های خاکزاد . مجله مجله علمی تخصصی زیتون ، جلد 16، شماره 206.

9- روزبه، م. 1393. کشاورزی دقیق ، موانع ، فرصت ها و دور نمای آن در کشور های در حال توسعه. ماهنامه علمی کشاورزی سنبله، سال بیست و هفتم، دوره سوم.

10- روزبه، م. و نیازی، ج. 1394. ارزیابی و مقایسه روش­های مختلف خاک­ورزی در بهبود خاک­های متاثر از شوری در تولید گندم . مجله پژوهش های زراعی ایران، جلد 13 شماره 1، صفحات 145- 140.  

11-روزبه، م. 1395. اثرات خاک ورزي و مدیریت فسفر بر لایه بندي فسفر در سیستم تولید ذرت دانه اي . مجله پژوهش­های زراعی ایران، جلد 14شماره 3، صفحات 502-494.

 

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی
 

  1- صلح­جو ،ع.، لغوی، م.، احمدی، ح. و روزبه، م. 1377. بررسی تاثیر درصد رطوبت خاک و عمق شخم بر میزان خرد شدن خاک و کاهش عملیات خاک ورزی ثانویه . اولين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون ایران، کرج، ايران.

2- روزبه، م. و لغوی، م. 1382. مقایسه روش های مختلف تهیه بستر تحت شرایط خشک بر عملکرد ذرت دانه ای . همایش خاک­ورزی غلات، کرج، ايران.

3- روزبه، م. و پوسکانی، م.ع. 1382. بررسی اقتصادی– فنی روش های مختلف خاک ورزی گندم درتناوب باذرت . چهارمین کنفرانس دوسالانه انجمن اقتصاد کشاورزی ایران .

4- روزبه، م. و دهقانیان، س.ا. 1383. بررسی اثرات زیر شکن و دور آبیاری به ازاء مقدار معینی از نیاز آبی گیاه برعملکرد پنبه . سومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، کرمان، ایران.

5- روزبه، م. 1384. بررسی اثرات زمان برداشت و دور استوانه کو.بنده کمباین بر تلفات دانه کلزا . دومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران ، کرج ، ايران.

6- روزبه، م. و شیروانیانف ع.ر. 1385. بررسی اثرات روش های مختلف کود دهی تحت دو سیستم خاک ورزی نواری و مرسوم بر کارائی کودفسفره در تولید ذرت دانه ای. چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ، تبریز، ايران.

 

7- فریدون­پور، م. و روزبه، م. 1385. اثرات روش های مختلف تهیه بستر و زمان مصرف علف کش تریفلورالین بر کنترل علف های هرز مزارع پنبه. . هفدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران ، کرج، ايران.

 

8- روزبه، م. 1386. تاثیر روش های مختلف خاک ورزی بر عملکرد گندم و انتشار نمک در خاک های شور . همایش منطقه ای اگروفیزیولوژی گیاهان زراعی ، اهواز، ايران.

9- روزبه، م. 1392. اثرات خاک­ورزی و مدیریت فسفر بر لایه­بندی فسفر در سیستم تولید ذرت . اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیغی پایدار ، تهران، ايران.

10- روزبه، م.، اشوری، س. و رضایی، م. 1392. اثر علف کش های جدید بر کنترل علف های هرز ذرت تحت سیستم های خاک ورزی حفاظتی . اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیغی پایدار ،تهران، ايران.

 

11- خیری، ا.، روزبه، م. و عسکری، ع.ح. 1392. بررسی تاثیر بقایای گندم و سطوح مختلف تداخل علف های هرز بر کنترل علف های هرز و عملکرد ذرت . همایش ملی پژوهش های کاربردی کاربردی در علوم و مهندسی ،تاکستان، ايران.

12- فریدون، م.، روزبه، م. جمالی، م. و قزلی، ف.د. 1394. تاثیر روش­های مختلف مصرفبر دوام علف­کش تریفلورالین در مزارع پنبه داراب. ششمین همایش علوم علف­های هرز ایران، بیرجند، ايران.
                                          

13- فریدون­پور، م. و م. روزبه. (1394). واکنش عملکرد و علف­های هرز مزارع پنبه به سیستم­های خاک­ورزی و زمان مصرف علف­کش تریفلورالین. ششمین همایش علوم علف­های هرز ایران، بیرجند، ايران.

14- روزبه، م. و ظهیری، م. 1395. ارزبابی عوامل موثر بر کارایی کمباین غوزه­چین در پنبه آبی. پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران، ایران.

 

کنفرانس های خارجی
 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

 

 

1-      تأثیر جهت حرکت کمباین و فاصله خطوط کاشت بر کارائی کمباین قوزه­چین در پنبه آبی (مجری) . 1393 تا 1394.

 

2-      بررسی اثر مدیریت بقایای گیاهی در کشت گندم آبی در تناوب با محصولات ردیفی بر عملکرد محصول مواد آلی و پایداری خاکدانه ها (همکار). 1385 تا 1387.

 

3-      بررسی و تعیین روش های مناسب خاک ورزی در اقلیم های مختلف در کشت گندم و تاثیر آن ها بر خواص فیزیکی و شیمیایی خاک (همکار). 1384- 1387.

 

4-      بررسی اثرات روش های مختلف کود دهی تحت دو سیستم خاک ورزی نواری و مرسوم بر کارائی کود فسفره در تولید ذرت دانه ای (مجری) . 1382-1384.

 

5-      تاثیر روش های مختلف خاک ورزی بر عملکرد گندم و انتشار نمک در خاکهای شور (مجری) . 1383 تا 1385.

 

6-      تاثیر الگوهای مختلف کاشت بر عملکرد کلزا (همکار) . 1380 تا 1383.

 

7-      بررسی اثرات اقتصادی زراعی سیستم های تناوب گیاهی بررشد،عملکرد گندم در پلات های ثابت درداراب (همکار) . 1380 تا 1384.

 

8-      بر رسی اثر روش های خاک ورزی بر سبز شدن بذر ، رشد ، و عملکرد پنبه (مجری) . 1380 تا 1382.

 

9-      تعیین ضرایب و شاخص های مکانیزاسیون در عملیات خاک ورزی با به کار گیری تراکتور وگاو آهن متداول (مجری). 1382 تا 1384.

 

10-     تاثیر روش های مختلف تهیه بستر و زمان مصرف علف کش ترفلان بر کنترل علف های هرز مزارع پنبه (مجری) . 1382 تا 1384.

 

11-   مقایسه روش های مختلف تهیه بستر بذر تحت شرایط خاک خشک بر عملکرد ذرت دانه ای بعد از گندم (مجری). 1381 تا 1383.

 

12-   بررسی اثرات زمان برداشت و دور استوانه کوبنده کمباین بر تلفات دانه کلزا (مجری). 1379 تا 1381.

 

13-   بررسی اثرات زیر شکن و دور آبیاری به ازای مقدار معینی از نیاز آبی گیاه بر میزان محصول پنبه در داراب (مجری) . 1377 تا 1379.

 

14-   تاثیر روش های مختلف خاک ورزی بر عملکرد گندم در تناوب با ذرت (مجری) . 1375 تا 1378.

 

15-   بررسی تاثیر درصد رطوبت خاک و عمق شخم بر میزان خرد شدن خاک و کاهش عملیات خاک ورزی ثانویه (همکار) . 1375 تا 1377.

 

     

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 

  1- اثرات مدیریت بقایا و سطوح کودی نیتروژن بر جذب نیتروژن و تجمع نیترات باقیمانده خاک تحت روش بی­خاک­ورزی در زراعت گندم و ذرت (مجری). 1393 تا 1396.

2- تاثير نوع شیار بازکن و موقعیت چرخ فشار کارنده کشت مستقيم بر کارائي کاشت و محصول در زراعت گندم (مجری). 1395 تا 1397.

 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 
نشریات فنی و ترویجی
 

  1-      روزبه، م. 1395. دستورالعمل استفاده از کمباین غوزه­چین در برداشت ماشینی پنبه آبی، نشریه فنی، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس.

 

2-      روزبه، م. 1395. نقش ادوات خاک ورزی و تهیه بستر در کنترل شوری خاک، نشریه فنی، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس.

 

3-      روزبه، م. 1381. مدیریت بقایای گیاهی و آشنایی با دستگاه ساقه­خرد­کن، نشريه ترويجي، مدیریت ترویج و مشارکت مردمی سازمان جهاد کشاورزی فارس .

 

4-      روزبه، م. 1380. استفاده از گاو آهن قلمی در عملیات تهیه زمین گندم آبی، نشريه ترويجي، مدیریت ترویج و مشارکت مردمی سازمان جهاد کشاورزی فارس .

 

 
راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

1-      عاشوری، سهراب. 1391. پایان نامه کاررشناسی ارشد رشته شناسایی و مدیریت علف­های هرز.   اثر علف کش های جدید بر کنترل علف های هرز ذرت تحت سیستم های خاک ورزی حفاظتی (راهنما).

 

2- خیری، اصغر. 1391. پایان نامه کاررشناسی ارشد رشته شناسایی و مدیریت علف­های هرز. بررسی تاثیر بقایای گندم و سطوح مختلف تداخل علف های هرز بر کنترل علف های هرز و عملکرد ذرت (راهنما).

 


عضویت در مجامع علمی 
 

 

عضو انجمن مهندسی ماشین­های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران.

عضو کميته انرژی سازمان جهاد کشاورزي استان فارس.


تشویقات 
 

 

دریافت لوح تقدیر از آقای مهندس کشاورز، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، به­کار­گیری سیستم­های کم خاک­ورزی در تولید بذور ازدیادی و فعال کردن واحد تاسیسات زراعی ایستگاه داراب، 1378.

دریافت لوح تقدیر از آقای مخندس امین، رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی فارس، فعال کردن واحد تاسیسات زراعی، 1379.

دریافت لوح تقدیر از آقای مهندس شریفی، مدیر ترویج و مشارکت مردمی جهاد کشاورزی فارس، برگزاری دوره مدیریت بقایا و کاربری دستگاه ساقه­خرد­کن در ده شهر استان فارس، 1380.

  دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر جوادی، رییس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، افزایش کارایی واحد ماشین آلات با به­کار­گیری روش­های نوین تهیه بستر در امور تولید بذر ازدیادی، 1382.

دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر جوادی، رییس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، پژوهشگر نمونه کشوری از موسسه تحقیقات فنی و مهندسی، 1383.

 

دریافت لوح تقدیر از رئیس مجتمع آموزشی ملا صدرا، یزد، برگزاری دوره کشاورزی حفاظتی در استان یزد، 1384.

دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر آهون منش، ریاست سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، امور زراعی تولید بذور پرورشی ایستگاه داراب، 1384.

دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر سعادت، رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس، پژوهشگر نمونه مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان فارس، 1384.

دریافت لوح تقدیر از دبیر جشنواره مخترعین و مبتکرین داشجویی اهواز، مقام اول هشتمین جشنواره ممتازین و مبتکرین دانشجویی استان خوزستان، 1388.

دریافت لوح تقدیر از آقای مهندس ابراهیمی، معاونت تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی، برداشت ماشینی پنبه و استفاده از کمباین غوزه­چین همایش ملی پنبه ایران، 1392.

سایر موارد


پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.