پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲  -  Thursday, December 7, 2023
جستجوی پیشرفته
بخش عمومی  » مهندس شادی بصیری[_HprPDF] شادی بصیری نام و نام خانوادگی
استاديار مرتبه علمی
هيات علمي سمت
علوم و صنايع غذايي- تکنولوژي صنايع غذايي تخصص
مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي محل کار
shbasiri35@yahoo.com پست الکترونیک
09155228089 شماره تماس
05133822373 فکس

سوابق

سوابق
 

سوابق تحصیلی

  ·         ليسانس، مهندسي علوم و صنايع غذايي ، دانشگاه فردوسي مشهد، سال اتمام : 1372

·         فوق ليسانس، مهندسي علوم و صنايع غذايي ، دانشگاه فردوسي مشهد، سال اتمام : 1375

·         دکتري، مهندسي علوم و صنايع غذايي ، دانشگاه فردوسي مشهد، سال اتمام : 1390

سوابق شغلی

  ·         عضو هيات علمي، بخش تحقيقات فني و مهندسي مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خرسان رضوي ، از 1378 تا کنون

سوابق اجرایی

  ·         عضويت در کميته هاي تخصصي  مختلف

سوابق تدریس
 

·         تکنولوژي غلات دانشگاه تبريز

·         اصول نگهداري مواد غذايي ، دانشگاه علمی کاربردی جهاد کشاورزی خراسان رضوی 1394

مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

  ·         Shadi Basiri, 2012. Evaluation of antioxidant and antiradical properties of Pomegranate (Punica granatum L.) seed and defatted seed extracts. Journal of Food Science and technology. Journal of Food Science and Technology , 52 (2): 1117-1123.

 

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

        ·         بصيري، ش.، شهيدي، ف. 1394. بررسي اثر مقادير مختلف ژلاتين و گوار بر ويژگي هاي حسي ، بافتي و رنگ پاستيل بر پايه توت سفيد. مجله پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران.

·         بصيري، ش. 1393. ارزيابي خواص آنتي راديکال آزاد عصاره هاي به دست آمده از هسته انار ( punica granatum L ). مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد 15 شماره 2، صفحات 63-77.

·         بصيري، ش. 1390. بررسي اثر دماو سرعت جريان هوا در خشک کن بر ميزان و کيفيت اسانس استحصالي از آويشن  . علوم و فناوري غذايي ، جلد 3 - شماره 4.

·         بصيري، ش.، شهيدي ، ف.، فرهوش ، ر.، کدخدايي ، ر. 1391. تعيين خواص فيزيک و شيميايي و حرارتي روغن استخراج شده از هسته انار منطقه سبزوار . علوم و فناوري غذايي ، سال 4- شماره 4، صفحات 97-108.

·         غيبي، ف.، بصيري، ش.، اثني عشري ، م. 1391. بررسي روشهاي پوستگيري سورگوم دانه­0ا1ي و امکان استفاده از آرد سورگوم در تهيه نان . علوم و فناوري غذايي . سال 4- شماره 4، صفحات 43-50.

·         بصيري، ش.، شهيدي ، ف.، کدخدايي ، ر.، فرهوش ، ر. 1390. بررسي تاثير امواج فراصوت و روش هاي پيش فراوري بر استخراج روغن از دانه انار. مجله علوم و صنايع غذايي ، دوره 8- ويژه نامه شماره 31، صفحات 115-121.  

·         بصيري، ش. 1387. بررسی تاثیر نوع بسته بندی و شرایط انبار بر ماندگاری پیاز. علوم کشاورزی، سال 13- ويژه نامه شماره 1، صفحات 263-271.

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی
 
        ·         بصيري، ش.، غيبي، ف. 1394. تعيين خواص حسي و فيزيکوشيميايي کره انگور ، بيست و سومين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي، 21-22 آبان، قوچان، ايران.

·         بصيري، ش.، غيبي، ف. 1393. بررسي کمي و آنتي اکسيداني عصاره هاي حاصل از هسته انار به کمک چند حلال شيميايي ، بيست و دومين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي، 8-9 شهريور، گرگان، ايران.

·         عظيمي، ن.، مرتضوي، ع.، بصيري، ش. 1393. اثر غلظت هاي مختلف گوار و ژلاتين بر ميزان رطوبت و فعاليت آب پاستيل ميوه اي بر پايه توت سفيد. بيست و دومين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي، 8-9 شهريور، گرگان، ايران.

·         عظيمي، ن.، بصيري، ش. 1393. پنير فراسودمند يک ميان وعده غذايي مفيد. همايش ملي ميان وعده هاي غذايي. 10- 11 ارديبهشت ، مشهد.

·         عظيمي، ن.، مرتضوي، ع.، بصيري، ش. 1393. بررسي اثر هيدروکلوئيدهاي گوار و ژلاتين بر پارامترهاي رنگي پاستيل توت سفيد. بيست و دومين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي، 8-9 شهريور، گرگان، ايران.

·         چيتي، س.، مرتضوي، ع.، بصيري، ش.، شريفي، ا. 1393. ارزيابي برخي خصوصيات فيزيکوشيميايي شربت عناب به عنوان يک ميان وعده غذايي. 10- 11 ارديبهشت ، مشهد.

·         بصيري، ش. 1392. بررسي کيفي شيره توت حاصل از ارقام موجود در استان خراسان در زمان نگهداري. بيست و يکمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران. شيراز.

·         چيتي، س.، مرتضوي، ع.، بصيري، ش.، شريفي، ا. 1392. بيست و يکمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران. شيراز.

·         بيدلي، ن.، مهدي نيا، ع.، بصيري، ش. 1392 . استفاده از تکنيک پردازش تصوير در انتخاب بهترين رقم و فراوري آ لو. بيست و يکمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران. شيراز.

·         بصيري، ش. 1392. تعيين و اندازه گيري پاره اي خواص دارويي و تغذيه­اي هسته انار  (Punica granatum L.) . اولين همايش منطقه اي گياهان دارويي شمال کشور. گرگان.

·         چيتي، س.، مرتضوي، ع.، بصيري، ش.، شريفي، ا. 1392. ارزيابي برخي خصوصيات فيزيکوشيميايي و تغذيه اي دو رقم عناب در استان خراسان. اولين همايش منطقه اي گياهان دارويي شمال کشور. گرگان.

·         بصيري، ش.، شهيدي، ف.، کدخدايي، ر.، فرهوش، ر. 1390. بررسي خواص فيزيک و شيميايي آنتي اکسيداني روغن هسته انار. بيستمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران. تهران.

·         بصيري، ش.، کدخدايي، ر.، شهيدي، ف.، فرهوش، ر. 1390. بررسي فراوري هسته انار با امواج فراصوت جهت استخراج روغن . بيستمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران. تهران.

·         بصيري، ش. 1390. بررسي شرايط فرايند خشک کردن آويشن بر اسانمس استحصالي از نظر کمي و کيفي. هفتمين کنگره علوم باغباني ايران. اصفهان.

·         بصيري، ش. 1390 . شيره عناب محصولي ارزشمند با ماندگاري بالادر صنايع غذايي و دارويي. اولين همايش ملي زرشک و عناب. 18-19 آبان. بيرجند.

·         بصيري، ش. 1390 . بررسي اثرات دارويي ميوه عناب. اولين همايش ملي زرشک و عناب. 18-19 آبان. بيرجند.

·         بصيري، ش.، فرهوش، ر.، شهيدي، ف.،  کدخدايي، ر. 1390. بررسي راندمان توليد عصاره هاي مختلف از هسته انار و اندازه گيري خواص آنتي اکسيداني آنها. همايش ملي انار. 13-14 مهر ، فردوس.

·         بصيري، ش.، فرهوش، ر.، شهيدي، ف.، کدخدايي، ر. 1390. شناسايي روغن هسته انار به شيوه دستگاهي. همايش ملي انار0 13-14 مهر ، فردوس.

·         بصيري، ش. 1390. روغن تخم خربزه محصولي ارزشمند از نظر تغذيه اي و پزشکي. اولين همايش ملي توليد و فراوري خربزه. 12 مهر تربت جام.

·         بصيري، ش.، غلامي، براتعلي.، يقباني، م. 1389. بررسي اثرات دما و سرعت جريان هواي خشک کن بر راندمان و کيفيت نهايي آويشن. همايش ملي گياهان دارويي. 11-12 اسفند خوارسگان اصفهان.

·         بصيري، ش. 1389. مقايسه تاثيرات دما و سرعت هاي مختلف خشک کردن صنعتي بر تغييرات کمي و کيفي مواد موثره گونه هاي بومي آويشن در استان خراسان . اولين همايش دستاوردهاي تحقيقاتي و پژوهشي. 28 آذر 

·         يقباني، م.، بصيري، ش. 1389. مروري بر فعاليت آنتي اکسيداني و ترکيبات فنلي عسل به دست آمده از برخي گياهان دارويي. همايش ملي گياهان دارويي. 11-12 اسفند خوارسگان اصفهان.

·         بصيري، ش. 1387. ليکوپن آنتی اکسيدانی با ارزش در گوجه فرنگی. کنگره ملی فناوری توليد و فراوری گوجه فرنگی. 23-24 بهمن 1387. مشهد.

·         بصيري، ش. 1388. بررسی اثر دما و سرعت جريان هوای خشک کن کابينی بر ميزان استحصال اسانس از دو نوع آويشن بومی خراسان. ششمين کنگره علوم باغبانی ايران. 22-25 تير، رشت.

·         بصيري، ش. 1387. بيوديزل و تکنولوژی توليد و کاربرد آن در صنعت. اولين همايش ملی فن آوری های نوين در کشاورزی و منابع طبيعی. 14-15 اسفند، رشت.

·         بصيري، ش. 1387. تعيين بهترِين دما جهت نگهداری طولانی مدت انگور با زمان مناسب برداشت در سردخانه . اولين همايش ملی فن آوری های نوين در کشاورزی و منابع طبيعی. 14-15 اسفند، رشت.

·         بصيري، ش. 1387. بررسی تاثيرات درجه حرارت و سرعت جريان هوا در خشک کردن صنعتی آويشن گونه برگ باريک روی مقادير کمی اسانس استحصالی . اولين همايش ملی فن آوری های نوين در کشاورزی و منابع طبيعی. 14-15 اسفند، رشت.

·         بصيري، ش. 1387 . تعيين زمان مناسب برداشت انگور در استان خراسان. هفته پژوهش و فناوری و جشنواره نوآوری و شکوفايی. 27 آذر.

کنفرانس های خارجی
 

·         Azimi, N., Basiri, S., Mortazavi, A. 2014. The effect of hydrocolloids guar and gelatin on texture and sensory properties of mulberry-made pastille. 1 st International conference on natural food hydrocolloids. Mashhad-Iran.

·         Basiri, S., Shahidi, F., Kadkhodaei, R., Farhoosh, R. 2011. Pomegranate Seed Oil an Extremely Rich and Nutrition Oil. 21 september, Netherlands.

·         Basiri, S., Gheybi, F. 2009. Determination of the best harvest time of two local table grape cultivars and the most suitable storage temperature in cold store for keeping their quality properties. 11th ASEAN food conference. Darussalam, Brunei.

·         Basiri, S., Gheybi, F. 2009. Evalution of temperature and air flow velocity of cabinet drier on essence yield from dried Thymus Transcaspicus , Clinopodioiedes Ziziphora. 11th ASEAN food conference. Darussalam, Brunei.

·         Basiri, S., Gheybi, F. 2009. Study on effect of soil amount , Blankit suger using and grape cultivar on grape syrup quality in Iran.11th ASEAN food conference. Darussalam, Brunei.

پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

·         بررسي امکان توليد کره انگور و تعيين خصوصيات فيزيکوشيميايي و حسي آن (مجري) (92-94).

·         بررسي اثر ميزان نشاسته، آگار و نوع شيرين کننده بر ويژگي هاي بافتي، حسي و ماندگاري پاستيل توت سفيد (مجري) (92-94).

·         بررسي تاثير شرايط مختلف فراوري و نگهداري بر خواص کيفي شيره توت (مجري) (90-91).

·         بررسي روش هاي مختلف استخراج عصاره هسته انار با سيستم هاي حلال و ارزيابي راندمان و خواص آنتي اکسيداني آن (مجري) (90- 91).

·         مقايسه تاثيرات دما وسرعت هاي مختلف خشک کردن صنعتي ، بر تغييرات کمي و کيفي مواد موثره گونه هاي بومي آويشن در استان خراسان (مجري) (87- 89).

·         مطالعه بعضي از فرمولاسيون هاي نان هاي مسطح دنيا و ارائه فرمولاسيون متناسب با شرايط فني ،اجتماعي و فرهنگي کشور (همکار) (82- 85).

·         تعيين بهترين زمان برداشت گلابي ارقام اسپادونا و کوشيا و اثر کلرور کلسيم بر خواص انباري آن (همکار) (83-85).

·         تعيين روش مناسب تهيه شيره انگور از ارقام متداول در شمال خراسان (مجري) (84- 85).

·         اثرات روشهاي مختلف خاک ورزي بر استقرار و عملکرد کلزاي پاييزه (همکار)(79-81).

·         تعيين زمان برداشت سه رقم انگور روميزي محلي و مناسب ترين درجه حرارت نگهداري در سردخانه جهت حفظ خواص کيفي آنها (مجري)(83-86).

·         مقايسه روشهاي مختلف نگهداري و بسته بندي پياز با هدف ضايعات کمتر و عمر انبارماني بيشتر (مجري)(79-82).

·         تعيين نقطه بهينه درجه حرارت پخت نان و ميزان آب فرمولاسيون توليد نان مسطح جهت کاهش بياتي (مجري)( 78-80).

·         تعيين رابطه بين خصوصيات رئولوژي و جذب آب آرد با کيفيت نان هاي مسطح ايراني و تعيين نقطه اپتيمم آنها (همکار) (75- 77).

·         بررسي امکان استفاده از ضايعات کارخانجات فراوري سيب در صنايع پخت نان ( مجري ) (77-78).

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

  •        تعيين مناسب ترين روش توليد پوره و خشک کردن کدو حلوايي (مجري) (93-95) .

کتاب

  •            مرتضوي ، ع.، بصيري، ش. و همکاران . 1387. کاربرد نانوبیوتکنولوژی در صنایع غذایی ( 1 ) – 385 صفحه.
  •         مرتضوي ، ع.، بصيري، ش. و همکاران . 1387. کاربرد نانوبیوتکنولوژی در صنایع غذایی ( 2 ) – 250 صفحه.
نشریات فنی و ترویجی
 
        ·         بصيري، ش. 1386. خفظ سبزي ها از آسيب .

·         بصيري، ش. 1378. برداشت و عمليات پس از برداشت و بازاريابي محصولات کشاورزي .

·         بصيري، ش. 1378. قهوه اي شدن و نحوه ايجاد آن در محصولات کشاورزي .

·         غيبي، ف.، بصيري، ش. 1378. آفلاتوکسين.