دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹  -  Monday, June 1, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » دکتر مهدی قیافه داودی[_HprPDF] مهدی قیافه داوودی نام و نام خانوادگی
دانشیار مرتبه علمی
عضوء هیات علمی سمت
علوم و صنایع غذایی تخصص
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان خراسان رضوي محل کار
mehdidavoodi@yahoo.com پست الکترونیک
09155160528 شماره تماس
فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

لیسانس، علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1372

فوق لیسانس، علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1375

دکتری، علوم و صنایع غذایی، دانشگاه میسور هندوستان، 1385

سوابق شغلی

·         عضو هیات علمی دانشگاه آزاد 1374-1378

·         محقق و دانشجوی دکتری در انستیتو تحقیقات غذایی هندوستان 1378-1383

·         سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از 1384 تا حال

سوابق اجرایی

·        

عضو کارگروه فني صنايع تبديلي و تکميلي جهاد کشاورزي استان خراسان رضوی و شرکت در جلسات ستاد فنی صنایع و توسعه روستایی

·        

مشاور تحقیقاتی کارخانجات صنایع غذایی از سال 1384 تاکنون

·        

عضو کمسیون‏های مختلف در سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی

·        

تدریس در دوره های علمی و کاربردی و مدیریت کشاورزی و صنایع غذایی

·        

تدریس در دوره های مرکز آموزش کارکنان سازمان جهاد کشاورزی خراسان

·        

عضو هیات علمی پاره وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای قوچان و سبزوار

·        

عضو کارگروه بهبود کیفیت نان در استان خراسان رضوی

·        

عضو کارگروه درآمد زایی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

·        

مسئول کمیته کاهش ضایعات میوه جات دانه دار و هسته دار در برنامه راهبردی کاهش ضایعات سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی

·        

عضو شورای راهبردی کانون نان‏های صنعتی کشور

·        

رئیس بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی خراسان رضوی

·        

مشاور فنی در آستان قدس رضوی
سوابق تدریس

20 سال سابق تدریس (از سال 1375) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، سبزوار و علوم و تحقیقات، دانشگاه فردوسی مشهد، موسسه علمی و کاربردی جهاد کشاورزی و موسسات تخصصی صنایع غذایی در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد و دوره های کوتاه مدت تخصصی ویژه متخصصین و کارشناسان صنایع

دروس: سردخانه و انبار، تجزیه مواد غذایی، بسته بندی مواد غذایی، تکنولوژی خشکبار، صنایع محصولات سنتی، بیوشیمی مواد غذایی،زبان تخصصی صنایع غذایی، شیمی صنایع غلات، شیمی مواد غذایی، طراحی کارخانه جات صنایع غذایی، شناخت مواد اولیه نان، عملیات تولید نان و کنترل کیفیت، اصول نگهداری مواد غذایی، فناوری‏های نوین صنایع غذایی

 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

1.     Baraee Nejad, M.R., Ahmadzadeh Ghavidel, R. and Ghiafeh Davoodi, M. 2015. Application of dehydro freezing to increase the shelf life of tomato slices. Advances in Food Sciences. 4(37): 163.168.

2.     Sadeghi, Z., Ahmadzadeh Ghavidel, R. and Ghiafeh Davoodi, M. 2015. Effect of Guar Gum, Vanilla and Emulsifier (E471) on Physicochemical and Sensory Properties of Drinking Yoghurt Powder. Int. J. Rev. Life. Sci. 5(2): 1428-1433

3.     Ghaifeh Davoodi, M. and Nikkhah, Sh. 2014. Effect of ethyl oleate pretreatment and packaging on rheological and sensory properties of stored dried mulberry. International Journal of Biosciences. 5(12): 276-280.

4.     Ghaifeh Davoodi, M., Ahmadzadeh Ghavidel, R., Ghand Toosi, F. and Fahim Adib Asl, A. 2014. Effect of Processing and Concentration method on physicochemical and sensory characteristic of jujube. International Journal of Biosciences. 4(7): 59-63.

5.     Ghaifeh Davoodi, M. And Hematian Sourki, A. 2014. Influence of environmental condition on permeability of low density polyethylene/clay nano composites used in bread packaging. International Journal of Biosciences (IJB). 7: 12-15.

6.     Ahmadzadeh Ghavidel, R., Karimi, M., Ghiafeh Davoodi, M., Jahanbani, R. and Fahim Adib Asl, A. 2014. Effect of fructooligosaccharide fortification on quality characteristic of some fruit juice beverages (apple &orange juice). International Journal of Farming and Allied Science. 3(2): 141-146.

7.     Razavizadegan Jahromi, S.H., Tabatabaiee Yazdi, F., Karimi, M., Mortazavi, S.A., Ghiafeh Davoodi, M., Pourfarzad, A. and Hematian Sourki, A. 2012. Application of glazing for bread quality improvement. Food Bioprocess Technology. 5(5): 2381-2391.

8.     Karimi, M., Sahraiyan, B., Naghipour, F., Sheikholeslami, Z. and Ghiafeh Davood., M. 2013. Functional effects of different humectants on dough rheology and flat bread (Barbari) quality. International Journal of Agricultre and Crop Science. 5(11): 1209-1213.

9.     Sahraiyan, B., Naghipour, F., Karimi, M. and Ghiafeh Davoodi, M. 2013. Evaluation of Lepidium Sativum seed and guar gum to improve dough rheology and quality parameters in composite rice-wheat bread. Food Hydrocolloids. 7(30): 698-703.

10.  Ahmadzadeh Ghavidel, R., Ghiafeh Davoodi, M., Fahim Adib Asl, A. and Abbas, M. 2013. Evaluation of Application of Edible Films on Quality Improvement and Reducing Oil Uptake inPotato Strips. International Journal of Agricultre and Crop Science. 5(11): 716-722.

11.  Ahmadzadeh Ghavidel, R., Ghiafeh Davoodi, M., Fahim Adib Asl, A., Tanoori, T. and Sheikholeslam, Z. 2013. Effect of Selected Edible Coatings to Extend Shelf life of Fresh cut Apples. International Journal of Agriculture and Crop Science. 6(16): 1171-1178.

12.  Ahmadzadeh Ghavidel, R., Prakash, J. And Ghiafeh Davoodi, M. 2011. Assessment of enzymatic changes in some legume seeds during germination. Agro Food Industry hi-tech. 2(22): 45-47.

13.  Porfarzad, A., Hadad Khodaparast, M.H., Karimi, M., Mortazavi, S.A., Ghiafeh Davoodi, M., Hematian Sourki, A. and Razavizadegan Jahromi, M. 2009. Effect of polyols on shelf life and quality of flat bread fortified with soy flour. Journal of food Process Engineering. 3(34): 1435-1448.

14.  Ghiafeh Davoodi, M. 2007. Effect of pre treatments and dehydration methods on the quality characteristics and storage stability of tomato powder. LWT- Food science and technology. 42: 1833-1840.

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

1.  قیافه داودی، م.، صحرائیان، ب.، نقی‏ پور، ف.، کریمی، م. و شیخ الاسلامی، ز. 1393. بررسی اثر امولسیفایرهای داتم و سیترم و زمان تخمیر نهایی بر کاهش بیاتی و بهبود خواص فیزیکی نان بربری ترکیبی (گندم- سیب‏زمینی). فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران. شماره 42، صفحات 93-81.

2.  قیافه داودی، م.، صحرائیان، ب.، نقی‏پور، ف.، کریمی، م. و شیخ الاسلامی، ز. 1395. بررسي اثرهم‏افزايي هموکتانت‏ها با امولسيفايرها بر خصوصیات تکنولوژيکي، تصویری و حسي نان نيمه ‏حجيم. فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران. فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران. جلد 13، شماره 59، صفحات 84-75.

3.  قیافه داودی، م.، نیکخواه، ش. و سید یعقوبی، الف. 1388. تأثیر استفاده از پیش تیمارهای فیزیکی و شیمیایی بر خصوصیات کیفی و حسی توت سفید خشک شده. فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران. شماره 3، صفحات 60-55.

4.  قیافه داودی، م.، نیکخواه، ش. و سید یعقوبی، الف. 1389. بررسی تأثیر پیش تیمار با اتیل اولئات و نوع بسته‏بندی بر خصوصیات کیفی توت خشک شده در طی مدت نگهداری. فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران. سال 7، شماره 1، صفحات 59-51.

5.  همتیان سورکی، ع.، طباطبایی یزدی، ف.، قیافه داودی، م. و مرتضوی، س.ع. 1390. بررسی کاربرد نانو کامپوزیت‏های پلی‏اتیلن سبک-خاک رس در افزایش کیفیت، ماندگاری و کاهش ضایعات نان مسطح (بربری). مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد 3، شماره 2، صفحات 60-51.

6.  میرمجیدی هشتجین،ع. و قیافه داودی، م. 1388. بررسی اثر انبارداری سنتی و نگهداری سردخانه‏ای بر خواص کمی و کیفی ارقام پیاز ایرانی. فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران، شماره 3، صفحات 41-29.

7.  همتیان سورکی، ع.، قیافه داودی، م.، طباطبایی یزدی، ف.، مرتضوی، س.ع.، کریمی، م.، رضوی‏زادگان جهرمی، س.ح. و پورفرزاد، م. 1391. بررسی تأثیر نوع بسته‏بندی و اتمسفر اصلاح شده بر ویژگی‏های نان بربری غنی شده با آرد کامل سویا. فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران، سال 9، شماره 36، صفحات 85-77.

8.  کریمی‏فر، پ.، احمدزاده قویدل، ر. و قیافه داودی، م. 1391. بررسی ویژگی‏های فیزیکوشیمیایی و حسی آلو فرآوری شده به روش ترکیبی خشک کردن و انجماد. نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی. جلد 4، شماره 2، صفحات 14-1.

9.  رضوی‏زادگان جهرمی، س.ح.، طباطبایی یزدی، ف.، کریمی، م.، مرتضوی، س.ع.، قیافه داودی، م.، پورفرزاد، الف. و همتیان سورکی، ع. 1388. مقایسه و تأثیر استفاده از رومال‏های فرموله شده به منظور افزایش ماندگاری نان بربری. مجله الکترونیک فرآوری و نگهداری مواد غذایی. جلد 1، شماره 4، صفحات 63-43.

10. پورفرزاد، الف.، کریمی، م.، قیافه داودی، م.، همتیان سورکی، ع. و رضوی‏زادگان جهرمی، س.ح. 1388. تأثیر تکنولوژی هاردل بر کیفیت و ماندگاری نان بربری. مجله الکترونیک فرآوری و نگهداری مواد غذایی. جلد 1، شماره 2، صفحات 33-17.

11. نقی‏پور، ف.، کریمی، م.، حبیبی نجفی، م.ب.، حداد خداپرست، م.ح.، شیخ الاسلامی، ز.، قیافه داودی، م. و صحرائیان، ب. 1392. بررسی امکان تولید کیک بدون گلوتن با استفاده از آرد سورگوم و صمغ‏های گوار و گزانتان. فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران. جلد 10، شماره 41، صفحات 139-127.

12. صحرائیان، ب.، کریمی، م.، حبیبی نجفی، م.ب.، حداد خداپرست، م.ح.، قیافه داودی، م.، شیخ الاسلامی، ز. و نقی‏پور، ف. 1393. بررسی تأثیر صمغ بومی بالنگو شیرازی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی نان بربری نیمه حجیم بدون گلوتن سورگوم. فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران. جلد 11، شماره 42، صفحات 139-129.

13. صحرائیان، ب.، مظاهری تهرانی، م.، نقی‏پور، ف.، قیافه داودی، م. و سلیمانی، م. 1392. بررسی تأثیر اختلاط آرد گندم با سبوس برنج و آرد سویا بر خواص فیزیکوشیمیایی و حسی نان باگت. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران. جلد 8، شماره 3، صفحات 240-229.

14. نقی‏پور، ف.، صحرائیان، ب.، قیافه داودی، م.، کریمی، م. و شیح الاسلامی، ز. 1392. مقایسه اثر زمان تخمیر اولیه، میانی و نهایی بر ویژگی‏های کمی و کیفی نان بربری. فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران. جلد 10، شماره 40، صفحات 55-47.

15. هجرانی، ت.، شیخ الاسلامی، ز.، مرتضوی، س.ع. و قیافه داودی، م. 1393. بررسی تأثیر صمغ گوار و آنزیم لیپاز بر ویژگی‏های رئولوژیکی و کیفیت پخت کامل نان بربری نیم‏پز منجمد. فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران. جلد 11، شماره 45، صفحات 109-99.

16. فهیم ادیب اصل، الف.، عطای صالحی، الف.، شیخ الاسلامی، ز.، کریمی، م.، قیافه داودی، م. و موسوی، ط.س. 1389. بررسی اثر اختلاط آرد جو بدون پوشینه با آرد گندم بر خصوصیات حسی و تغذیه‏ای نان بربری. مجله علمی و پژوهشی علوم و فناوری غذایی. شماره 2، جلد 2، صفحات 9-2.

17. احمدزاده قویدل، ر.، قیافه داودی، م.، تنوری، ط. و شیخ الاسلامی، ز. 1391. بررسی اثر چهار پوشش خوراکی ایزوله پروتئین سویا، کنسانتره پروتئین آب پنیر، کاراگینان و آلژینات در افزایش ماندگاری ورقه‏های گلابی. مجله علمی و پؤوهشی علوم و فناوری غذایی، جلد 4، شماره 3، صفحات 54-47.

18. هجرانی، ت.، شیخ الاسلامی، ز.، مرتضوی، س.ع. و قیافه داودی، م. 1393. اثر ترکیبی آنزیم‏های آمیلاز و لیپاز بر بهبود خصوصیات کیفی، رئولوژی و حسی نان بربری نیم‏پز منجمد. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، جلد 9، شماره 3، صفحات 63-53.

19. هجرانی، ت.، مرتضوی، س.ع.، شیخ الاسلامی، ز.، کریمی، م.، قیافه داودی، م. و رنجبر ترشیزی، م. اثر صمغ گوار و آنزیم آمیلاز بر بهبود کیفیت نان بربری نیم‏پز منجمد. 1394. نشریه پژوهش‏های علوم و صنایع غذایی ایران. جلد 11، شماره 5، صفحات 520-508.

20. احمدزاده قویدل، ر.، قیافه داودی، م.، عسکری، ه. و فهیم ادیب اصل، الف. 1395. بررسی تأثیر افزودن صمغ کاراگینان بر خصوصیات کیفی نوشیدنی گردو. فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران. جلد 13، شماره 57، صفحات 54-45.

21. کریمی، م.، شیخ الاسلامی،ز.، نقی‏پور، ف.، صحرائیان، ب. و قیافه داودی، م. 1393. طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه تقسیم‏کن و چانه‏کن ویژه خمیرهاي نان ایرانی. فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران. جلد 11، شماره 43، صفحات 157-147.

22. هجرانی،ت.، شیخ الاسلامی، ز.، مرتضوی، س.ع. و قیافه داودی، م. 1393. بررسی تأثیر صمغ گوار و آنزیم لیپاز بر ویژگی‏های رئولوژیکی و کیفیت پخت کامل نان بربری نیم‏پز منجمد. فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران. جلد 11، شماره 45، صفحات 109-99.

23. احمدزاده قویدل، ر.، قیافه داودی، م.، کریمی، م. و دهقان منشادی، م. 1393. تأثیر افزودن جوانه گندم فرآوری شده به روش برشته کردن و بخار دادن بر خصوصیات کمی و کیفی کیک روغنی. فصلنامه علوم و قناوری غذایی، شماره 6، جلد 3، صفحات 65-59.

24. قیافه داودی، م.، صحرائیان، ب.، نقی پور، ف.، کریمی، م. و شیخ الاسلامی، ز. 1396. بررسی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و عملکردی اسنک غیر اکسترودی حاوی جوانه گندم تثبیت شده با بخار آب اشباع. فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران. جلد 14، شماره 62، صفحات 122-115.

25. زارعی، ع. و قیافه داودی، م. 1395. بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی، تصویری، بافتی و حسی سس مایونزکم چرب حاوی آرد کامل دانه خربزه. فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران. جلد 13، شماره 61، صفحات 184-176.

26. اسدی، ج. و قیافه داودی، م. 1396. استفاده از فناوری خشک کردن و انجماد (دهیدروفروزن) در افزایش ماندگاري برگه‏های چغندرقرمز. فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران. جلد 14، شماره 63، صفحات 178-171.

27. هادیان، م. و قیافه داودی، م. 1395. بررسی استفاده از آرد ذرت و سیب زمینی و صمغ گوار بر خصوصیات کیفی و کمی نان حجیم. فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران. در نوبت چاپ.

28. طالبی، ه. و قیافه داودی، م. 1395. بهبود خصوصیات فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی کیک اسفنجی بدون گلوتن با استفاده از امواج فراصوت و پروتئین ایزوله سویا. فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران. در نوبت چاپ.

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی

1.    قیافه داودی، م و میرمجیدی، ع. 1386. Effect of diffrent cold storage conditions and packaging materials on extension of tomato shelf life . هفدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. 24-23 آبان ماه. ارومیه.

2.    قیافه داودی، م. 1387. افزایش ماندگاری گوجه‏فرنگی در انبارهای کنترل اتمسفر. اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه‏فرنگی. 24-23 بهمن ماه. مشهد.

3.    ادیب‏منش، ع.، دانش، ن.م.، قیافه داودی، م. و کریمی، م. 1388. کاربرد افزودنی‏های مختلف در افزایش ماندگاری نان مصرفی در تغذیه نیروهای نظامی. دومین همایش سراسری آینده پژوهشی رزمنده ایرانی. 24-23 آذرماه. تهران.

4.    صحرائیان، ب.، نقی‏پور، ف.، کریمی، م. و قیافه داودی، م . 1390. کاهش ضایعات و بهبود کیفیت نان ترکیبی با ارزیابی دما و زمان پخت. بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. 3-1 آذر ماه. تهران.

5.    قیافه داودی، م.، صحرائیان، ب.، نقی‏پور، ف. و کریمی، م. 1390. اثر زمان تخمیر نهایی بر کیفیت نان بربری در حضور امولسیفایر سدیم استئاروئیل 2-لاکتیلات. نخستین همایش فراملی بهینه‏سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی. 21-20 اردیبهشت ماه. گرگان.

6.    قیافه داودی، م.، احمدزاده قویدل، ر.، کریمی، م. و دهقان منشادی، م. 1390. بررسی استفاده از جوانه گندم تثبیت شده با حرارت به‏عنوان افزودنی عملگرا در کیک روغنی. همایش ملی صنایع غذایی (فن‏آوری نوین، کنترل کیفیت و بسته‏بندی مواد غذایی). 10-9 اسفند ماه. قوچان.

7.       قیافه داودی، م.، صحرائیان، ب.، نقی‏پور، ف.، کریمی، م. و شیخ الاسلامی، ز. 1390. بررسی امکان تولید نان لواش با استفاده از مخلوط آرد گندم و سیب‏زمینی. همایش ملی صنایع غذایی (فن‏آوری نوین، کنترل کیفیت و بسته‏بندی مواد غذایی). 10-9 اسفند ماه. قوچان.

8.    قیافه داودی، م.، نقی‏پور، ف.، صحرائیان، ب.، کریمی، م. و شیخ الاسلامی، ز. 1390. تعیین مقادیر استفاده و نحوه بکارگیری ویتامین‏های B و C به منظور بهبود خواص کیفی و کمی نان. همایش ملی صنایع غذایی (فن‏آوری نوین، کنترل کیفیت و بسته‏بندی مواد غذایی). 10-9 اسفند ماه. قوچان.

9.    کریمی، م.، نقی‏پور، ف.، صحرائیان، ب.، قیافه داودی، م.، شیخ‏الاسلامی، ز. 1391. بررسی تأثیر نوع مخلوط‏کن، ضخامت خمیر و فر پخت بر کمیت و کیفیت نان نیمه حجیم. کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی (از مزرعه تا سفره). 30 بهمن ماه. تهران.

10.  کریمی، م.، صحرائیان، ب.، نقی‏پور، ف.، قیافه داودی، م.، شیخ‏الاسلامی، ز. 1391. کاهش ضایعات و افزایش ماندگاری نان از طریق بررسی ویژگی‏های کیفی آرد. همایش ملی پژوهش‏های راهبردی کشاورزی ایران. 22 تیر ماه. تاکستان.

11.  نجفی، و.، قیافه داودی، م. و احمدزاده قویدل، ر. 1391. بررسی خصوصیات کیفی نوشیدنی آلوورا پری‏بیوتیک حاوی فروکتوالیگوساکارید. سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی. 16 آذر ماه. فسا.

12.  نجفی، و.، قیافه داودی، م. و احمدزاده قویدل، ر. 1391. روش‏های تولید میکروبی فروکتو الیگوساکارید. سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی. 16 آذر ماه. فسا.

13.  حاجی آقاجانی، ف.، قیافه داودی، م.، احمدزاده قویدل، ر. 1391. کاربرد پردازش تصویر در رنگ‏سنجی نوشیدنی پسته. همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا. 25 آبان ماه. شیراز.

14.  رجایی، ف.، احمدزاده قویدل، ر.، قیافه داودی، م. و رجایی، ز. 1392. مقایسه ویژگی‏های حسی-فیزیکوشیمیایی دمنوش گیاهی عناب تولید شده به روش اسپری درایینگ و آون. بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. 9-7 آبان ماه. شیراز.

15.  یحیی‏زاده طرقی، م.، صادقیان، ع.، مرتضوی، س.ع.، قیافه داودی، م.، الهامی‏راد، الف. ح.، محمدی، م. و پورفلاح، ز. 1392. مطالعه‏ای بر بهینه‏سازی فرمولاسیون و توسعه نوشیدنی مرکب سبزی – میوه بر پایه چغندر قرمز. بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. 9-7 آبان ماه. شیراز.

16.  برکچی تبریزی، ش.، عربشاهی دلویی، س. و قیافه داودی، م. 1392. فرمولاسیون و تهیه شکلات صبحانه از عناب و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیای و حسی آن. بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. 9-7 آبان ماه. شیراز.

17.  مقیسه، ن.، احمدزاده قویدل، ر.، قیافه داودی، م. و بمی، ف. 1392. بررسی تغییرات pH ، اسیدیته و خاکستر در گوجه‏فرنگی گیلاسی در شرایط Map . بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. 9-7 آبان ماه. شیراز.

18.  رجایی، ف.، احمدزاده قویدل، ر. و قیافه داودی، م. 1392. ارزیابی اثر آنتی کیک‏های سیلیکون دی اکساید و مالتو دکسترین در فرمولاسیون دمنوش گیاهی عناب. نخستین همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی. 6 آذر ماه. تربت حیدریه.

19.  قیافه داودی، م.، احمدزاده قویدل، ر. و مرادپور، ح. 1392. بررسی اثر فرآیند دهیدروفروزن اسمزی بر حفظ کیفیت بافت برش‏های خربزه. نخستین همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی. 6 آذر ماه. تربت حیدریه.

20.  قیافه داودی، م.، احمدزاده قویدل، ر. و طاهری، س.م. 1392. بررسی اثر فرآیند دهیدروفروزن اسمزی بر حفظ کیفیت بافت برش‏های موز. نخستین همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی. 6 آذر ماه. تربت حیدریه.

21.  قناد طوسی، ف.، قیافه داودی، م. و احمدزاده قویدل، ر. 1392. بررسی فرمولاسیون و خواص فیزیکوشیمیایی کنسانتره عناب با استفاده از پودر عناب توسط مایکروویو و آون. پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی. 29 آذرماه. قشم.

22.  نقی‏پور، ف.، صحرائیان، ب. و قیافه داودی، م. 1393. بررسی اثر جنس لفاف بسته‏بندی، دما و رطوبت نسبی بر خصوصیات فیزیکوشیمایی و حسی نلن بدون گلوتن سورگوم. بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. 9-8 شهریور ماه. گرگان.

23.  صحرائیان، ب.، نقی‏پور، ف.، مظاهری تهرانی، م. و قیافه داودی، م. 1393. تولید کیک کم کلسترول حاوی آرد سویا و جوانه گندم بعنوان یک میان وعده فراسودمند. اولین همایش ملی میان وعده‏های غذایی. 11-10 اردیبهشت ماه. مشهد.

24.  قیافه داودی، م.، احمدزاده قویدل، ر. و قربان‏زاده، ع. 1393. بررسی خصوصیات حسی یک نوشیدنی لبنی بر پایه شیر خشک، پودر آب پنیر و کشک. اولین همایش ملی میان وعده‏های غذایی. 11-10 اردیبهشت ماه. مشهد.

25.  زینب صادقی، مهدی قیافه داودی، ریحانه احمدزاده قویدل. 1393. بررسی تأثیر افزودن صمغ‏های گوار و ثعلب و امولسیفایر E471 بر خصوصیات فیزیکوشیمایی نوشیدنی پودری اسیدی. سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی. 28-27 آبان ماه. قوچان.

26.  صبوری شکفته، م.ح.، احمدزاده قویدل، ر. و قیافه داودی، م. 1393. افزایش ماندگاری قارچ دکمه‏ای با استفاده از شستشوی با اسید اسکوربیک و پوشش‏دهی با پوشش‏های خوراکی. سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی. 28-27 آبان ماه. قوچان.

27.  رسول برائی‏نژاد، م.، احمدزاده قویدل، ر. و قیافه داودی، م. 1393. استفاده از فناوری ترکیبی خشک کردن و انجماد بر روی خواص فیزیکوشیمیایی گوجه‏فرنگی. سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی. 28-27 آبان ماه. قوچان.

28.  هجرانی، ت.، شیخ‏الاسلامی، ز.، مرتضوی، س.ع. و قیافه داودی، م. 1394. Independent and combination effect of guar, amylase and lipase on the quality and rheology properties of part baked frozen Barbari bread . بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی. 21-20 آبان ماه. مشهد.

29.   اسدی، ج. و قیافه داودی، م. 1393. تأثیر فرآیند دهیدروفروزن بر تغییرات رنگ اسلایس چقندر قند. اولین کنگره سراسری فناوری‏های نوین ایران. 23 اسفند ماه. تهران.

30.  اسدی، ج. و قیافه داودی، م. 1393. بررسی تغییران اسیدیته، فعالیت آبی و خصوصیات بافتی اسلایس چقندر قند با استفاده از فرآیند دهیدروفروزن. اولین کنگره سراسری فناوری‏های نوین ایران. 23 اسفند ماه. تهران.

ü بیش از 200 مورد مقالات علمی پژوهشی دیگر در کنفرانسهای داخلی (1394-1384)

 
کنفرانس های خارجی

1.     Ghiafeh Davoodi, M., Ramtekeh, Rekhta, Ramana. 2007. Effect of parameters on drying and quality characteristics of fig fruits. 10th Asean Food Conference. Agu. 21-23 . Kulala Lumpur, Malaysia.

2.     Ahmadzadeh Ghavidel, R. and Ghiafeh Davoodi, M. 2009. Effect of chemical pretreatments and dehydration methods on quality characteristics of tomato powder and its storage stability. World Academy of Science, Engineering Technology. June. 24. Paris, France.

3.     Hematian Sourki, A., Tabatabaei Yazdi, F., Ghiafeh Davoodi, M., Mortazavie, S.A., Karimi, M., Razavizadegan Jahromi, S.H. and Pourfarzad, A. 2010. Staling and quality of Irnian flat bread stored at modified atmosphere in different packaging. World Academy of Science, Engineering and Technology. Sep. 28-30. Amsterdam, Netherland.

4.     Sahraiyan, B., Naghipour, F., Habib Najafi, M.B., Karimi, M., Ghiafeh Davoodi, M., Haddad Khodaparast, M.H. 2012. Production of eggless cake. International Conference of Agricultural Engineering (CIGR). Jul. 11. Valencia, Spain.

5.     Ahmadzadeh Ghavidel, R., Ghiafeh Davoodi, M. and Karimifar, P. 2012. Effect of different treatments on color and vitamin C retentaion in osmo dehydrofrozen plums. International Conference of Agricultural Engineering (CIGR). Jul. 11. Valencia, Spain.

6.     Hejrani, T., Sheikholeslami, Z., Mortazavi, S.a. and Ghiafeh Davoodi, M. 2014. The physicochemical and rheological effects of part baked frozen bread with guar and xanthan gums. 1st International Conference on Natural Food Hydrocolloids. Nov. 22-23. Mashhad, Iran.

7.     Ahmadzadeh Ghavidel, R., Dorani, F. and Ghiafeh Davoodi, M. 2015. Changes in Flat Bread Quality Characteristics With Incorporation of Soybean Flour and Basil Seed Gum. 7th International Conference on Chemical, Biological and Environmental Engineering. Sep. 14-15. Italy.

8.     Sadeghi, z., Ahmadzadeh Ghavidel, R. and Ghiafeh Davoodi, M. 2015. Evaluation on the Effect of Guar Gum and E471 on Sensory Properties of Drinking Yoghurt Powder. 7th International Conference on Chemical, Biological and Environmental Engineering. Sep. 14-15. Italy.


پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

1.    بررسي علل ضايعات ميوه جات و سبزي جات و ارائه راهکارهاي لازم جهت کاهش ضايعات از توليد تا فرآوري و مصرف (سمت: مجری). 1385 تا 1386.

2.       کاهش ضایعات محصولات کشاورزی (باغی، زراعی و سبزی و صیفی) در مراحل پس از برداشت (سمت: همکار). 1385 تا 1386.

3.       تأثیر استفاده از پیش‏تیمارهای مختلف در خشک کردن توت سفید و فرمولاسیون فرآورده‏های جدید از آن (سمت: مجری). 1386 تا 1389.

4.       ارائه فرمولاسیون و اصلاح فرآیند به منظور تولید نان با ماندگاری حداقل یک ماه (سمت: مجری). 1388 تا 1390.

5.    ارزیابی کیفیت آردهای گندم موجود و ارائه راهکارهای تنظیم و یکسان‏سازی کیفیت به منظور تولید نان با ماندگاری بالا (سمت: همکار). 1387 تا 1389.

6.       افزایش ماندگاری نان بر اساس فرمولاسیون، روش تهیه، بست ه‏بندی و نگهداری ( سمت: همکار). 1387 تا 1389.

7.       بررسی امکان تولید نان بربری با استفاده از مخلوط آرد گندم و سیب‏زمینی (سمت: همکار). 1387 تا 1389.

8.       بررسی انواع افزودنی‏ها و بهینه‏سازی سطوح مصرف و مؤثر آن‏ها در افزایش ماندگاری نان (سمت: همکار). 1387 تا 1389.

9.       بررسی تأثیر استفاده از لفاف‏های مختلف بسته‏بندی در افزایش ماندگاری نان (سمت: مجری). 1386 تا 1389.

10.  بررسی کاربرد کود در مزارع کشاورزی و ارائه راهکارهای اجرایی جهت کاهش اثرات سوء زیست محیطی (مطالعه مورد دشت مشهد: حدفاصل چناران-قوچان) (سمت: همکار). 1388 تا 1390.

11.   تولید بهبود دهنده‏های نان به منظور کاهش ضایعات و افزایش ماندگاری (سمت: مجری). 1388 تا 1390.

12.   ارزیابی و بهینه‏سازی شرایط تخمیر مناسب جهت افزایش ماندگاری نان (سمت: همکار). 1387 تا 1389.

13.   بررسی امکان تولید نان با استفاده از مخلوط آرد گندم و سیب‏زمینی (سمت: مجری). 1387 تا 1390.

14.   بررسی تجهیزات موجود نانوایی و بهینه‏سازی آن‏ها به منظور تهیه نان‏های غنی شده (سمت: همکار). 1388 تا 1390.

15.   بررسی سیستم‏های موجود پخت نان و بهینه‏سازی و انتخاب سیستم مناسب برای تولید نان با ماندگاری بالا (سمت: مجری). 1387 تا 1390.

16.   تعیین مقادیر استفاده و نحوه بکارگیری ویتامین‏های ب و ث به منظور بهبود خواص کیفی و کمی نان ( سمت: مجری). 1387 تا 1389.

17.   استفاده از روش‏های مختلف بست ه‏بندی جهت نگهداری طولانی مدت نان ( سمت: مجری). 1387 تا 1389.

18.   بررسی امکان تولید نان لواش با استفاده از مخلوط آرد گندم و سیب‏زمینی (سمت: مجری). 1387 تا 1392.

19.   بررسی تأثیر شرایط مختلف برداشت بر ضایعات گوجه فرنگی (سمت: همکار). 1389 تا 1392.

20.   تأثیر افزودن جوانه گندم بر خواص کیفی و ماندگاری کيک روغني (سمت: مجری). 1391 تا 1392.

21.   مطالعات کاربردی صنعتی و معدنی"فرمولاسیون و تولید بهبود دهنده نان و فرآورده‏های آردبر (سمت: مجری). 1391 تا 1392.

22.   بررسی اثر افزودنی‏های مختلف(آنزیم‏ها، صمغ‏ و بهبوددهنده‏) بر ویژگی‏های رئولوژی خمیر و نان‏های منجمد (سمت: مجری). 1391 تا 1392.

23.   تهیه اسنک با استفاده از جنین گندم فرآوری شده (سمت: مجری). 1391 تا 1392.

24.   بررسي اثر امولسيفاير داتم و آنزیم‏های لیپاز و آلفا آمیلاز برکيفيت و ماندگاري دونات منجمد (سمت: همکار). 1391 تا 1392.

25.   تأثیر استفاده از خمیرترش حاوی جوانه گندم بر کیفیت و ماندگاری نان بربری (سمت: همکار). 1391 تا 1392.

26.   تعیین فرمولاسیون و نحوه تهیه خمیرترش برای تولید نان‏های سبوس‏دار (سمت: همکار). 1390 تا 1394.

27.   بررسی امکان تهیه کیک بدون گلوتن ترکیبی (برنج-ذرت) با استفاده از صمغ‏ها (سمت: همکار). 1392 تا 1392.

28.  مقایسه اثر تخمیر مایع، اسفنجی و خمیرترش بر ماندگاری نان مسطح و رنگ‏سنجی با استفاده از تکنیک پردازش تصویر ( سمت: همکار). 1390 تا 1392.

29.   بهبود خواص کمی و کیفی ماندگاري نان بربری توسط افزودنی طبیعی (کنسانتره کشمش) ( سمت: همکار). 1390 تا 1392.

30.   بررسی تأثیر امولسیفایر و صمغ طبیعی بر بهبود کیفیت کیک اسفنجی ( سمت: همکار). 1393 تا 1394.

31.   مقایسه اثر امولسیفایر و هموکتانت بر ماندگاری نان مسطح و رنگ سنجی با استفاده از تکنیک پردازش تصویر ( سمت: مجری). 1390 تا 1393.

32.   بررسی امکان تولید نان حجیم با استفاده از مخلوط آرد گندم و سیب زمینی ( سمت: مجری). 1390 تا 1392.

33.   فرمولاسیون و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی نوشیدنی پسته ( سمت: مجری). 1393 تا 1394.

34.   بررسی استفاده از هیدروکلوئیدها در تولید نوشیدنی فندق و مقایسه آن با نوشیدنی گردو ( سمت: مجری). 1393 تا 1394.

35.  بررسی امکان تولید نوشیدنی گردو و استفاده از صمغ گوار و کاراگینان و ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی آن ( سمت: مجری). 1393 تا 1394.

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

1.    بررسی تأثیر سیستم‏ های پخت و هیدروکلوئیدهای مختلف بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بافتی نان روتی (نان مسطح تخمیری هندی) به‏منظور تولید صنعتی ( سمت: مجری). 1394 تا 1396.

2.       انتخاب درصد مناسب اختلاط و لاین تریتیکاله جهت تولید محصولات آردی ( سمت: همکار). 1394 تا 1396.

3.       بررسی و مقایسه اثر خمیر ترش و بهبود دهنده مرکب از آنزیم و امولسیفایرها بر خصوصیات کیفی نان پیتا ( سمت: همکار ). 1395 تا 1397.

 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب  

1.        دهه دوم تلاش موسسه (سمت: همکار، بخش غلات)

2.        کاهش ضایعات محصولات کشاورزی با بهینه سازی فرآیندهای تبدیلی و فناوریهای پس از برداشت (سمت: همکار)

نشریات فنی و ترویجی
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

1.       سید یعقوبی، امین. 1388. تأثیر استفاده از پیش تیمارهای مختلف در خشک کردن و نگهداری توت سفید. راهنما. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

2.    اکبری اوغاز، علی‏رضا. 1389. مطالعه تأثیر تیمارهای مختلف بر خصوصیات کیفی پودر گوجه فرنگی خشک شده به روش‏های مختلف. راهنما.دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان.

3.       همتیان سورکی، عبدالله. 1389. بررسی استفاده از بسته‏بندی‏های نانوفیلم پلیمری در افزایش کیفیت و زمان ماندگاری نان بربری. راهنما. دانشگاه فردوسی مشهد.

4.       قلی‏زاده. الهه. 1390. بررسی تأثیر افزودن جوانه گندم آنزیم‏بری شده در نان بربری. مشاور. دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان.

5.    کریمی‏فر، پرستو. 1390. بررسی اثر تیمارهای مختلف بر آلو فرآوری شده به روش ترکیبی خشک کردن و انجماد. مشاور. دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان.

6.    بهمن آبادی، جواد. 1390. بهینه‏سازی استخراج عصاره زرشک توسط فناوری اولتراسوند به کمک روش سطح پاسخ. مشاور. دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان.

7.    تنوری، طناز. 1390. استفاده از پوشش‏های خوراکی در حفظ و ارزش کیفی و انبارمانی برش‏های آماده گلابی.راهنما. دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان.

8.    عاملی، مریم. 1390. استفاده از فن‏آوری ترکیبی خشک کردن و انجماد در افزایش ماندگاری توت فرنگی. راهنما. دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان.

9.    عباسی ، مهران. 1390. ارزشیابی کاربرد پوشش‏های خوراکی در بهبود کیفیت و کاهش جذب روغن در فرآورده‏های سیب‏زمینی. راهنما. دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان.

10.  دهقان منشادی، مونا. 1390. بررسی تأثیر افزودن جوانه گندم فرآوری شده بر خصوصیات کیفی کیک روغنی. راهنما. دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان.

11.  نوری گلخندان، وجیهه. 1390. استفاده از فن‏آوری ترکیبی خشک کردن و انجماد در افزایش ماندگاری کیوی. راهنما. دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان.

12.  صحرائیان، بهاره. 1391. بررسی امکان تولید نان بدون گلوتن با استفاده از سورگوم، پودر پنیر، صمغ‏های گوار، کربوکسی متیل سلولز و بالنگوشیرازی. مشاور. دانشگاه فردوسی مشهد.

13.  هجرانی، تکتم. 1390. بررسی اثر آنزیم‏های (لیپاز و آمیلاز) و صمغ‏های گوار و گزانتان بر ویژگی‏های رئولوژیکی و ساختار خمیر و نان‏های منجمد. مشاور.دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار.

14.  آقاجانی، فاطمه. 1391. فرمولاسیون و ارزشیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ماندگاری نوشیدنی پسته. راهنما. دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان.

15.   موحدیان، علی. 1391. استفاده از مخلوط آرد گندم و سیب‏زمینی در تهیه نان لواش. راهنما. دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار.

16.   رجایی، فاطمه. 1391. فرمولاسیون و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی دمنوش گیاهی عناب. مشاور. دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان.

17.   قناد طوسی، فرشته. 1391. فرمولاسیون و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی کنسانتره عناب. راهنما. دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان.

18.  ترابیده، مجید. 1391. فرمولاسیون، ارزیابی فیزیکوشیمیایی، حسی و مطالعه زمان ماندگاری مربا و شکلات توت سفید. راهنما. دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان.

19.  پرندآور، محسن. 1391. فرمولاسیون و ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، حسی و ماندگاری مربا و شکلات کشمش. مشاور. دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان.

20.   فتحی، مصطفی، 1391. تعیین نوع و ترکیب مناسب امولسیفایرها در بهبود کیفیت و ماندگاری کیک. راهنما. دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان.

21.   عسگری، هدی. 1391. بهینه‏سازی روش فرآیند و فرمولاسیون تهیه نوشیدنی گردو. مشاور. دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان.

22.   مرادپور، حسن. 1392. استفاده از فناوری ترکیبی خشک کردن و انجماد در افزایش ماندگاری خربزه. راهنما. دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان.

23.  صادقی، زینب. 1392. بررسی تأثیر افزودنی‏های مختلف بر خواص فیزیکوشیمیایی و حسی در تهیه پودر دوغ. مشاور. دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان.

24.  طاهری، سید مهدی. 1392. بررسی اثرات استفاده از فناوری ترکیبی خشک کردن و انجماد بر روی عمر انبارمانی میوه موز. مشاور. دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان.

25.  برکچی تیریزی، شیدا. 1392. فرمولاسیون تهیه و بررسی ویژگی‏های فیزیکوشیمیایی شکلات صبحانه و شکلات رول از میوه عناب. مشاور. دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزادشهر.

26.   قربان‏زاده، عاطفه. 1392. بهینه‏یابی سطوح مصرف مواد اولیه در فرمولاسیون تولید پودر دوغ. راهنما. دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان.

27.  درانی، فارق. 1392. بررسی تأثیر افزودنی آرد سویا و صمغ دانه ریحان بر خواص کمی و کیفی نان بربری. مشاور. دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان.

28.  صبوری شکفته، محمد حسین. 1392. استفاده از پوشش‏های طبیعی به منظور حفظ کیفیت و افزایش ماندگاری قارچ خوراکی. مشاور. دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان.

29.  شاه طهماسبی، مهسا. 1393. فرمولاسیون و تولید امولسیون ویژه عمل‏آوری سریع قطعات گوشت مرغ آماده مصرف و بررسی خصوصیات حسی و فیزیکوشیمیایی محصول نهایی. راهنما. دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان.

30.   یحیی زاده طرقی، مهناز. 1391. فرمولاسیون و ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی نوشیدنی چغندر قرمز. راهنما.دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار.

31.   نجفی، ویدا. 1391. تأثیر استفاده از فروکتوالیگوساکارید بر خصوصیات کیفی نوشیدنی آلوورا. راهنما. دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار.

32.   غفرانی، منیره. 1393. استفاده از فناوری ترکیبی خشک کردن و انجماد در افزایش ماندگاری بادمجان. مشاور. دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان.

33.  مقیسه، ناصر. 1392. استفاده از فناوری بسته‏بندی در اتمسفر تغییر یافته در گوجه‏فرنگی گیلاسی و بررسی تغییرات خواص فیزیکوشیمیایی و حسی محصول در حین نگهداری. راهنما. دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان.

34.  زارعی، علی. 1392. استفاده از آرد دانه خربزه در فرمولاسيون سس مايونز و بررسي تأثير آن در خواص حسي محصول و کاهش مصرف روغن. راهنما. دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان.

35.  برائی‏نژاد، محمد رسول. 1393. استفاده از فناوری ترکیبی خشک کردن و انجماد در افزایش ماندگاری گوجه‏فرنگی. راهنما. دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان.

36.   جلینی، محمد. 1393. تأثیر استفاده از بذر کتان بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ماندگاری نان بربری. راهنما. دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار.

37.  هادیان، مجتبی. 1394. بررسی تاثیر استفاده از آرد ذرت و سیب زمینی و صمغ گوار بر خصوصیات کیفی و کمی نان حجیم. راهنما. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان.

38.   حصاری، محمدرضا. 1394. بررسی تاثیر افزودن آرد سویا و صمغ گوار بر خصوصیات کمی و کیفی دونات. راهنما. دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار.

39.  طالبی، هادی. 1395. بررسی تاثیر امواج فراصوت و پروتئین ایزوله سویا بر بهبود خصوصیات فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی کیک اسفنجی بدون گلوتن. راهنما. دانشگاه آزاد اسلامی واحدقوچان.


عضویت در مجامع علمی 

·         عضو انجمن متخصصین صنایع غذایی ایران

·         عضو انجمن متخصصین صنایع غذایی هندوستان

·         دبیر علمی اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

·         عضو کمیته علمی همایش ملی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد قوچان

·         عضو کمیته علمی و دبیر شورای فنی اولین کنفرانس علمی غلات

·         عضو شورای راهبردی کانون نان‏های صنعتی کشور

·         عضو کمیته علمی و داوری مقالات در "هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی کشور (ارومیه 1386)

·         عضو کمیته علمی و داوری مقالات در "اولین همایش منطقه‏ای صنایع غذایی" (قوچان 1386)

·         عضو کمیته علمی و داوری مقالات در "اولین هم‏اندیشی ملی سیب‏زمینی"(اردبیل 1387)

·         عضو کمیته علمی و داوری مقالات در "اولین کنفرانس کارآفرینی کیترینگ مواد غذایی و صنایع وابسته (تهران 1387)

·         عضو کمیته علمی و داور مقالات فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران (دانشگاه تربیت مدرس)

·         عضو کمیته علمی و داوری مقالات در "اولین همایش دستاوردهای پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (مشهد 1389)

·         عضو کمیته علمی و داوری مقالات در "همایش ملی صنعت فرآوری شیر و صنایع وابسته (مشهد 1389)

·         عضو کمیته علمی و داوری مقالات در "اولین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه (مشهد 1389)

·         عضو کمیته علمی و داوری مقالات در "همایش ملی صنایع غذایی (فن‏آوری‏های نوین- کنترل کیفیت و بسته‏بندی مواد غذایی (قوچان 1390)

·         عضو کمیته علمی و داوری مقالات در "اولین همایش ملی میان‏وعده‏های غذایی (مشهد 1394)

·         عضو کمیته علمی و داوری مقالات در "سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی (مشهد 1393)

·         داور علمی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران

·         داور علمی بیش از 10 ژورنال علمی داخل و خارج از کشور

·         عضو کمیته علمی اولین و دومین کنفرانس ملی تکنوفود (1394 و 1395 تهران)

·         دبیر جشنواره و نشست ملی نان‏های صنعتی کشور (مشهد 1392 )


تشویقات 

·    تقدیر توسط رئیس موسسه تحقیقات قنی و مهندسی کشاورزی به عنوان محقق برتر و رئیس بخش نمونه کشور درسال 1394

·    تقدیر توسط معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به مناسبت انتخاب به عنوان محقق نمونه کشور در سال 1394

·    تقدیر توسط استاندار و رئیس دانشگاه فردوسی مشهد به مناسبت انتخاب به عنوان فناور برتر استان

·    تقدیر توسط رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی به مناسبت انتخاب به عنوان محقق نمونه استان و موسسه

·    رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، تقدیر در شناسایی مسائل و مشکلات اساسی استان خراسان در سال 1386

·  دبیر علمی همایش و استاندار آذربایجان غربی، مقاله برتر هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران (ارومیه) با عنوان " Effect of different cold storage conditions and packaging materials on extension of tomato shelf life

·  رئیس سازمان جهاد کشاورزی و رئیس کنگره و رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، تقدیر به مناسبت برگزاری اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه ‏فرنگی در سال 1387

·  رئیس سازمان جهاد کشاورزی و رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، تقدیر به مناسبت حضور و ارائه مقاله در همایش امنیت غذایی و سلامت در سال 1387

·  رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی و دبیر هم‏ اندیشی، تقدیر به مناسبت حضور و داوری در اولین هم‏ اندیشی ملی سیب‏زمینی در سال 1387

·    استاندار خراسان رضوی و رئیس کنگره، تقدیر به مناسبت همکاری در برگزاری هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران در سال 1387

·  دبیر علمی همایش فراملی بهینه‏ سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی، مقاله برتر نخستین همایش فراملی بهینه‏سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی با عنوان "مقایسه اثر دو هموکتانت پلی سوربات 60 و سوربیتول بر کیفیت و ماندگاری نان بربری" در سال 1390

·    رئیس مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، تقدیر به مناسبت رئیس بخش فنی و مهندسی کشاورزی نمونه کل کشور در سال 1391

·  رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، تقدیر به مناسبت مشارکت موثر در انتخاب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی نمونه کل کشور در سال 1391

·  معاون وزیر و رئیس سازمان جهاد کشاورزی و رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، تقدیر به مناسبت همکاری در طرح برتر پژوهشی با عنوان "بررسی انواع افزودنی‏ ها و بهینه‏ سازی سطوح مصرف مؤثر آن‏ ها در افزایش ماندگاری نان" در سال 1391

·  رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، تقدیر به دلیل همکاری مؤثر در کسب رتبه نخست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی دردرآمدزایی از محل دارایی‏های فکری

·    رئیس پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی، تقدیر به مناسبت حضور و داوری در اولین همایش میان‏وعده‏های غذایی در سال 1393

·  رئیس مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، تقدیر به مناسبت عملکرد شایسته در اخذ پروژه و تحقیقات سفارشی و درآمدزایی در سال 1393

·  رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‏های صنعتی خراسان رضوی، تقدیر به مناسبت همکاری در برگزاری اولین همایش نانو بیوتکنولوژی در صنایع غذایی در سال 1390

·    دبیر بیست و چهارمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، تقدیر مناسبت داوری و سنجش آثار نویسندگان در بیست و چهارمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سال 1388

·  تقدیر توسط مدیر مرکز رشد کشاورزی پارک علم وفناوری خراسان به مناسبت فعالیت در شرکت دانش بنیان صنایع غذایی دانشگرایان نوین دلسا به عنوان شرکت برتر مجموعه در سال 1393

·    رئیس دانشگاه فردوسی و دبیر جشنواره فردوسی، انتخاب و تقدیر از طرح پزوهشی برتر استان در سال 1387

·  معاون اول رئیس جمهور و وزیر علوم تحقیقات و فناوری، تقدیر به مناسبت انتخاب و معرفی طرح و ایده پژوهشی برتر در هفتمین جشنواره ملی فن‏آفرینی شیخ بهایی در بخش طراحان کسب و کار با ارائه طرح با عنوان "بهبود مواد غذایی" در سال 1390

·  تقدیر توسط معاون علمی رئیس جمهور به مناسبت انتخاب طرح و ایده برتر در دومین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل: نوآوری و تجاری‏سازی در عرصه ملی با ارائه طرح با عنوان "تولید بهبود دهنده ‏های نان و فرآورده‏های آردبر" در سال 1390

·  تقدیر توسط معاونت علمی ریاست جمهوری به مناسبت عضویت و همکاری موثر به عنوان عضوء شورای راهبردی کانون هماهنگی دانش و صنعت نان‏های صنعتی بعنوان کانون برتر

·    تقدیر توسط رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت ثبت پتنت بین المللی در آمریکا و استرالیا در سال 1383


سایر موارد

 

·  فعالیت در شرکتهای دانش بنیان : از سال 1388 به عنوان عضو موسس و مدیر شرکت دانش بنیان صنایع غذایی دلسا ، تولید کننده انواع بهبود دهنده های آرد، نان و محصولات آردبر، مورد تایید معاونت علمی ریاست جمهوری به عنوان شرکت دانش بنیان و همچنین پارک علم و فناوری خراسان به عنوان موسسه فناور استان

ثبت اختراعات

ثبت اختراعات خارجی

International patent:“A PROCESS FOR PERPARING TOMATO POWDER AND PRODUCTS ” No: AU2003288628 Intellectual Property in Australia & USA

ثبت اختراعات داخلی

·         ثبت اختراع "فرمولاسیون تولید نان لواش با مخلوط آردهای گندم و سیب‏زمینی" به شماره 62560 ، سال 1388

·         ثبت اختراع "فرآیند تهیه کرم ماندگاری شیرینی و کیک" به شماره 63069، سال 1388

·         ثبت اختراع "فرمولاسیون تولید نان تافتون با ماندگاری 3 ماه" به شماره 62562، سال 1388

·         ثبت اختراع "فرآیند تهیه نوشیدنی فندق" به شماره 69256 ، سال 1389 ( دارای تاییدیه سازمان پژوهش‏های علمی و صنعتی)

·         ثبت اختراع "فرآیند تهیه اسنک حاوی جوانه گندم" به شماره 73083، سال 1390( دارای تاییدیه سازمان پژوهش‏های علمی و صنعتی)

·         ثبت اختراع "فرآیند تهیه نوشیدنی چغندر قرمز (لبویی)" به شماره 73958، سال 1392 ( دارای تاییدیه سازمان پژوهش‏های علمی و صنعتی)

·         ثبت اختراع "فرآیند تهیه آلوی فرآوری شده به روش ترکیبی خشک کردن و انجماد" به شماره 75767، سال 1391

·         ثبت اختراع "تولید بهبود دهنده آرد گندم‏های سن زده" به شماره 63057، سال 1392 ( دارای تاییدیه سازمان پژوهش‏های علمی و صنعتی)

·         ثبت اختراع "فرآیند تولید نوشیدنی پسته" به شماره 69257، سال 1392 ( دارای تاییدیه سازمان پژوهش‏های علمی و صنعتی)

·         ثبت اختراع "فرآیند تولید نوشیدنی گردو" به شماره 69258 ، سال 1392 ( دارای تاییدیه سازمان پژوهش‏های علمی و صنعتی)


پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.